ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια: στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ΚΥΑ / 2727 / ΦΕΚ 1909 / Β To ΕΣΔΑ εξειδικεύεται για κάθε Περιφέρεια και υλοποιείται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνα Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ν / 2012 Νόμος Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Αφορά όλα τα απόβλητα και ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» Στο άρθρο 57 έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις της παλαιότερης νομοθεσίας ώστε να έχει άμεση εφαρμογή ο νόμος μέχρις αυτές να αντικατασταθούν. Παραμένουν σε ισχύ τροποποιημένες μέχρι να αντικατασταθούν : 2. ΚΥΑ / 2727 / ΦΕΚ 1909 / 2003 Για την διαχείριση των Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων ( Αστικά, Βιομηχανικά και λοιπών Δραστηριοτήτων. 3. Η ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 4. Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ. 5. Η ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ. 6. Η ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λπ. Ισχύουν : 7. ΚΥΑ / Η ΚΥΑ 29407/3508/ (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων». 8. Η ΚΥΑ οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β): Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. 9. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ) 10. Εγκύκλιος : Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ / ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 4641/232 / ΦΕΚ 168 Β / 2006 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και 1

2 απομονωμένους οικισμούς, κατ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ. 4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθμ /3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β 1572)». Επίσης εφαρμόζονται ως έχουν : 12. Η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 11/ ), «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 13. Ο Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων». 14. Ο Ν / 2001, τα εκτελεστικά του ΠΔ και η ΚΥΑ για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ. Ο Νόμος Πλαίσια για τα απόβλητα επιγραμματικά : Με τα άρθρα 10 έως 48 της Ενότητας Β, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» και θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της Τα σημαντικότερα άρθρα του νόμου είναι : Άρθρο 11 Ορισμοί Απόβλητα Βιολογικά απόβλητα Πρόληψη (μέτρα μείωσης της ποσότητας και των επιπτώσεων) Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασία (οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης) Ανάκτηση (εργασία με αποτέλεσμα τα απόβλητα να εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό) Άρθρο 12 Υποπροϊόντα με κριτήρια για το πότε ένα απόβλητο μπορεί να χαρακτηρισθεί υποπροϊόν. α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απευθείας γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη Άρθρο 22 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το κάθε φορά συναρμόδιο Υπουργείο, εκπονεί σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για σύνολο ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν συνδυασμένα το σύνολο της επικράτειας της χώρας για όλα τα είδη αποβλήτων. Άρθρο 23 Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων Στα Προγράμματα τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης. 2

3 Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων πρέπει να έχουν εκπονηθεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013 από το ΥΠΕΚΑ ( άρθρο 58). Άρθρο 24 ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων Άρθρο 25 - Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού Άρθρο 26 Ανάκτηση Άρθρο 27 - Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Άρθρο 29 - Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. 2. Ισχύει για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά προτεραιότητα α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση. Άρθρο 35 - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια. Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), Άρθρο 36 - Έκδοση αδειών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Άδεια λειτουργίας Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων Άρθρο 41 - Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και Έως το 2020, κατ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων. Άρθρο 42 Καταχώριση Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, στο οποίο εισάγονται, μέσω διαδικτύου, από τους υπόχρεους οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων. Άρθρο 43 - Ειδικό τέλος ταφής Από 1 Ιανουαρίου 2014 η διάθεση σε ΧΥΤΑ των παρακάτω αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ: , , , , , , 17 02, , , , , χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ανά τόνο έως του ποσού των 60 ανά τόνο. 3

4 Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Υπάρχουσα κατάσταση Για όλες τις Περιφέρειες της χώρας έχουν εγκριθεί 13 ΠΕΣΔΑ. Παραγωγή και Διαχείριση ΑΣΑ Συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το έτος 2010: τόνοι σύμφωνα με τις Ετήσιες εκθέσεις των ΧΥΤΑ, τις εκθέσεις των συστημάτων ανακύκλωσης και ειδικά ερωτηματολόγια. Από αυτά διατέθηκαν : Υγειονομική Ταφή : τον. Σε ΧΑΔΑ : τον. Καύση : 0 τον. Ανακυκλώθηκαν : ,00 τον. Οδηγήθηκαν για κομποστοποίηση σε Μονάδες Επεξεργασίας : τον. Άλλου είδους κομποστοποίηση (κάδοι κομποστοποίησης και αγροτικές περιοχές) : τον. Συνολική Ανακύκλωση : ,10 τον συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, εξ αυτού: Α1α ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α1β ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α2 ΧΑΡΤΙ ΕΝΤΥΠΟ, εξ αυτού: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (μικρές, εξαγωγές) 712 Α4 ΑΗΗΕ (από οικιακή χρήση) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Α1+Α2+Α3+Α4) ,10 (τν) Α5 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΜΑΚ ,00 Α6 ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΑΑ ΑΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ,00 Α7 ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α5+Α6+Α7) ,00 Υποδομές επεξεργασίας και διάθεσης ΑΣΑ: ΧΥΤΑ κατασκευασμένοι:79 ΧΥΤΑ Λειτουργούντες :71 Μονάδες Επεξεργασίας : 4 (Λιόσια, Χανιά,Ηράκλειο, Κεφαλονιά) Ικανός αριθμός ΣΜΑ 4

5 Υποχρεώσεις και Επίτευξη Στόχων σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τα ΑΣΑ : Παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Τα ΑΣΑ που οδηγούνται για υγειονομική ταφή πρέπει προηγουμένως να έχουν υποστεί επεξεργασία (άρθρο 7 της ΚΥΑ 29407/3508/2003). Εκτροπή ΒΑΑ( Βιοαποικοδομίσημο κλάσμα των Αστικών Αποβλήτων) από την υγειονομική ταφή (άρθρο 4 της ΚΥΑ 29407/3508/2003).: 2010 : έπρεπε να εκτραπούν ,00 τον ΒΑΑ (επίτευξη κατά 85%), 2013 : πρέπει να εκτραπούν ,00 τον ΒΑΑ και 2020 : πρέπει να εκτραπούν τον. ΒΑΑ. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό έτσι ώστε έως το 2015 η χωριστή συλλογή να έχει καθοριστεί τουλάχιστον για : χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί. Έως το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αποβλήτων, για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών. Έως το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης (backfilling) όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών), των μη επικίνδυνων αποβλήτων ΑΕΚΚ, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία του καταλόγου αποβλήτων. Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και Έως το 2020, το ανωτέρω ποσοστό χωριστής συλλογής πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων. Τέλος Ταφής: Από 1 Ιανουαρίου 2014 η διάθεση σε ΧΥΤΑ των παρακάτω αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ: , , , , , , 17 02, , , , , χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ανά τόνο έως του ποσού των 60 ανά τόνο. 2. Υπόθεση ΔΕΚ - ΧΑΔΑ ΔΕΚ: Υπόθεση C-502/03: εκδόθηκε η 1 η Καταδικαστική Απόφαση ΔΕΚ στις Υλοποιείται επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Κάθε τρίμηνο διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. 4. Προβλήματα στην Διαχείριση των ΑΣΑ Η διαχείριση των ΑΣΑ είναι προβληματική για τους παρακάτω λόγους: Υπάρχουν Περιφέρειες με εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ και παντελή έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης των ΑΣΑ ( ΧΥΤΑ) π.χ. Περιφέρεια Πελοποννήσου. 5

6 Υπάρχουν Περιφέρειες με εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ και μερική έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης των ΑΣΑ ( ΧΥΤΑ) πχ ΑΜΘ, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο κλπ. Δεν υπάρχουν υποδομές επεξεργασίας των ΑΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες και δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την εκτροπή του ΒΑΑ ( Βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των Αστικών Αποβλήτων). Οι ΦΟΔΣΑ υπολειτουργούν και με τις τροποποιήσεις του «Καλλικράτη» και του Ν. 4071, ενώ έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ σύστασής των, δεν έχουν συγκροτηθεί και δεν έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις τους. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ) 1. Υπάρχουσα κατάσταση Συνολική παραγωγή βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων (Β.Μ.Ε.Α.) για το έτος 2010: t (με βάση κυρίως τις «Ετήσιες εκθέσεις παραγωγών αποβλήτων»). Περιλαμβάνονται κυρίως: απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες, από την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου, χάλυβα και σιδηρονικελίου, από την παραγωγή λιπασμάτων και την παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση Β.Μ.Ε.Α.: από τις εκθέσεις για το 2010 προκύπτει ότι από τα παραγόμενα εν λόγω απόβλητα οδηγείται προς εργασίες ανάκτησης ποσοστό μόνο 8% περίπου. Τα υπόλοιπα διατίθενται σε ΧΥΤ αστικών αποβλήτων (παράνομα) εντός της χώρας ή αποθηκεύονται (παράνομα) σε χώρους των παραγωγών τους, εν αναμονή άλλης εργασίας διαχείρισης ή αναμιγνύονται με άλλου είδους απόβλητα π.χ μπάζα. 2. Προβλήματα στην Διαχείριση των Β.Μ.Ε.Α Μείζον ζήτημα και στην περίπτωση των Β.Μ.Ε.Α. είναι η έλλειψη υποδομών διαχείρισης και ιδίως τελικής διάθεσης υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΒΑ). Οι υποδομές και η υλοποίησή τους, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης (μη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003), για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, αποτελεί ευθύνη του παραγωγού ή του τελικού κατόχου αυτών. Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Υπάρχουσα κατάσταση Συνολική παραγωγή Ε.Α. για το έτος 2010: t (με βάση κυρίως τις «Ετήσιες εκθέσεις παραγωγών αποβλήτων») συμπεριλαμβανομένων και των Επικίνδυνων Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (17.000,00 τον). Περιλαμβάνονται κυρίως: απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων, απόβλητα από τη μεταλλουργία και χύτευση μετάλλων, από μονάδες επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και από τη διύλιση πετρελαίου, άχρηστες μπαταρίεςσυσσωρευτές και ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός, απόβλητα από τον τομέα της υγείας και της παραγωγής ενέργειας, χρωμάτων, λιπασμάτων, φαρμάκων. Διαχείριση Ε.Α.: από τις εκθέσεις για το 2010 προκύπτει ότι από τα παραγόμενα Ε.Α. οδηγούνται προς: 6

7 εργασίες ανάκτησης, σε ποσοστό 44% περ., εντός και εκτός της χώρας (εντός της χώρας οδηγούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ρευμάτων αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης και παραγωγής δευτερογενών καυσίμων), εργασίες διάθεσης, σε ποσοστό 31% περίπου, εντός και εκτός της χώρας, αποθήκευση εντός της χώρας, εν αναμονή άλλης εργασίας διαχείρισης, το υπόλοιπο 25% περίπου. Επίσης, οι εξαγωγές Ε.Α. ανήλθαν σε t και οι εισαγωγές σε t (για το 2010). 2. Προβλήματα στην Διαχείριση των Ε.Α Μείζον ζήτημα είναι η έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης υγειονομικής ταφής των Ε.Α. (ΧΥΤΕΑ). Υπάρχουν σε λειτουργία μόνο - 2 ΧΥΤΕΑ της ΔΕΗ, - 1 ΧΥΤΕΑ του «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και - 1 χώρος ταφής ρυπασμένων εδαφών στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Έχει καταστεί σαφές από το Υπουργείο (και μέσω του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων) ότι η υλοποίηση των υποδομών αυτών θα γίνει από τους παραγωγούς Ε.Α. (εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»). Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο όγκος των αποθηκευμένων και αποθηκευόμενων διαχρονικά ΕΑ που βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα, σε χώρους υφιστάμενων παραγωγών, σε χώρους εγκαταλειμμένων δραστηριοτήτων ή και αλλού. 3. Υπόθεση ΔΕΚ Στις εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ για την πλημμελή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη Χώρα μας και κυρίως κατά του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης. Τα κύρια σημεία του κατηγορητηρίου είναι : 1. Ο Εθνικός μας σχεδιασμός δεν έχει σαφή κριτήρια χωροθέτησης των έργων διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και δεν πληροί τα κριτήρια της Οδηγίας 2006 / 12 (αντικατέστησε την Οδηγία 75 / 442 / ΕΟΚ). 2. Δεν αποτυπώνεται το πλήρες το πλήρες δίκτυο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (παραγωγή συλλογή- μεταφορά αποθήκευση εργασίες ανάκτησης και ασφαλής τελική διάθεση) 3. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη και συνεχή απογραφή των επικίνδυνων αποβλήτων. 4. Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές στη Χώρα για την ασφαλή τελική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων. 5. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της «Προσωρινής Αποθήκευσης» η οποία στην πράξη καθίσταται μόνιμη. 6. Για τα αποθηκευμένα ιστορικά επικίνδυνα απόβλητα δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Στις εστάλη 2ετές πρόγραμμα μέτρων συμμόρφωσης με την απόφαση του ΔΕΚ. Περιελάμβανε: εκπόνηση μελετών, θεσμικές αλλαγές και ενέργειες σχετικά με το δίκτυο υποδομών (βλ. παρακάτω παράγραφο). Η τελευταία ενημέρωση της Ε.Ε. από το ΥΠΕΚΑ έγινε το τέλος Ιουνίου Ιστορικό πρόσφατων σχετικών εξελίξεων 5.1. Διαδικασία εκπόνησης νέου ΕΣΔΕΑ: 7

8 Ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ και υλοποιήθηκε «Μελέτη για τον προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσης Ε.Α.» (ολοκληρώθηκε μέσα στο 2011) Έκδοθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ αρ.18/2011 για τον καθορισμό κριτηρίων χωροθέτησης εγκαταστάσεων διάθεσης Ε.Α Σχετικά με τη δημιουργία υποδομών διάθεσης Ε.Α.: Δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος ( ) από τον Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ. Υπήρξε ανταπόκριση με την υποβολή 10 προτάσεων από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Εστάλη επιστολή του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ προς ανωτέρω ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υποβληθούν από αυτούς οι σχετικές με τις προτάσεις τους ΜΠΕ. Δεν υπήρξε ανταπόκριση (μέχρι τέλος Ιουνίου 2012). Εστάλη εκ νέου επιστολή την Πρόσφατα Οκτώβρης του 2012 κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές από την Γενική Γραμματέα για να επιβεβαιώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον μετά την οικονομικοί κρίση που βιώνουμε όλοι μας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόμα επενδυτικό ενδιαφέρον και ενθαρρύναμε τους επενδυτές να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους καταθέτοντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ Έκδοση ΕΕΣΔΕΑΥΜ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ /2012 (για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων), εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, με την οικ.33312/4110/ Απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος, το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). Ε. ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κατάρτιση οδηγού για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών. Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Απογραφή και σύνταξη καταλόγων συσκευών που περιέχουν PCBs Σχεδιασμός διάθεσης απολύμανσης. Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής και στους παρακάτω Νομούς της Ελλάδας: Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής. ΣΤ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤ.1. Απαραίτητες Νομοθετικές Ρυθμίσεις που απορρέουν από το Νόμο 4042 / 2012 Διορθώσεις Ν / 2012 κυρίως τυπογραφικά λάθη. Έκδοση Κανονιστικών πράξεων Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται να εκδοθούν κατ εξουσιοδότηση του νόμου αναφέρονται στα άρθρα 38, 45 και ΚΥΑ διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων με παραρτήματα. 8

9 Παράρτημα Ι: Κατάλογος Αστικών Αποβλήτων και προσομοιαζόντων που θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της. Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης Οδηγός Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων. Οδηγός Διαχείρισης Βιοαποβλήτων 2. ΚΥΑ διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων ( βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων). Παράρτημα Ι: Κατάλογος Αποβλήτων που θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της. Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδηγός Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. 3. ΚΥΑ Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων που θα καταργεί την ΚΥΑ / 2006 και την ΚΥΑ / Παράρτημα Ι: Κατάλογος Αποβλήτων που θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της. Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές. Οδηγός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 4. Η ΚΥΑ που προβλέπεται για τα ΑΥΜ έχει ήδη εκδοθεί. 5. ΚΥΑ Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Προετοιμασία Αποβλήτων για Επαναχρησιμοποίηση. Δεν μπορεί να εκδοθεί άμεσα, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη που θα ανατεθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.. 6. Η ΚΥΑ που προβλέπεται για τον επιμερισμό του Ευρωπαϊκού προστίμου για τους ΧΑΔΑ. Θα πρέπει να εκδοθεί όταν επιβληθεί το πρόστιμο από το ΔΕΚ. 7. Η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική καταχώριση των αποβλήτων έπρεπε να έχει εκδοθεί. 8. Η ΚΥΑ που προτείνεται στην παρ. 6 που προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν / 2012 για τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ΕΣΔΑ που εκκρεμεί. 9.Οι ΚΥΑ για την διευθέτηση της διαχείρισης των ΑΣΑ όπου δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, προκειμένου να κλείσουν οι ΧΑΔΑ της περιοχής εκδίδονται κατά περίπτωση. ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Μείζον ζήτημα για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν οι οριοθετήσεις NATURA και ΖΟΕ και θα πρέπει να ρυθμιστεί με αναγκαίες τροποποιήσεις των αντίστοιχων νομοθετημάτων. 2. Πρέπει να διευκολυνθούν οι ΦΟΔΣΑ με νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση και λειτουργία τους και να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης εκτός των ΑΣΑ και άλλων αποβλήτων (προβλέπεται στον Ν / 2012 η εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ για όλα τα απόβλητα της Περιφέρειας). 3. Άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312 / Β / 2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ» ΣΤ. 2. Επιτάχυνση υλοποίησης των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν Πρέπει να γίνει προσπάθεια και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των μελετών που αναφέρονται στην παράγραφο Ε και ιδιαίτερα : Η Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 9

10 Η προετοιμασία για την προκήρυξη και η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. ΣΤ.3. Για την Διαχείριση των ΑΣΑ 1. Εντατικοποίηση του Προγράμματος Παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ και να μην επιδικαστεί πρόστιμο στη χώρα. Εδώ θεωρούμε πολύ χρήσιμη τη συμβολή των ΦΟΔΣΑ ώστε να αντιστοιχίσουμε ΧΑΔΑ με υφιστάμενους ΧΥΤΑ που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. 2. Μετά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων να αναθεωρηθούν όλοι οι ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με το Ν / 2012 με επισπεύδοντες τους νέους ΦΟΔΣΑ. 3. Να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν έργα επεξεργασίας των ΑΣΑ ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις και τους στόχους μας. 4. Στις Περιφέρειες που έχουν έλλειψη των βασικών υποδομών θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων. ΣΤ.4. Για τη διαχείριση των ΒΜΕΑ 1. Να δημιουργηθούν υποδομές επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των ΒΜΕΑ από τους παραγωγούς και κατόχους ή από ομάδες παραγωγών εξασκώντας την απαραίτητη πίεση μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των παραγωγικών τους μονάδων. 2. Επειδή από τον Ν / 2012 οι ΦΟΔΣΑ : Εκπονούν τους ΠΕΣΔΑ που πλέον αναφέρονται σε όλα τα παραγόμενα απόβλητα στην οικεία Περιφέρεια και Μπορούν να υλοποιούν έργα διαχείρισης και άλλων αποβλήτων εκτός ΑΣΑ θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με το Δίκτυο των ΦΟΔΣΑ κεντρικά και να αναλάβουν την υποχρέωση υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ) των ΒΜΕΑ υλοποιώντας νέες υποδομές ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες και αφού βρεθεί κατάλληλος τρόπος χρηματοδότησης. 3. Με την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων να γίνουν οι απαραίτητες προτάσεις εντοπισμού των κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία των υποδομών και να επιβληθεί η υλοποίησή τους είτε από τους παραγωγούς είτε από τους ΦΟΔΣΑ. 4. Μετά την εκπόνηση και έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων να επιβληθεί η εφαρμογή του στους παραγωγούς προϊόντων. ΣΤ.5. Για τη Διαχείριση των ΕΑ 1. Να επιταχυνθεί η υλοποίηση της μελέτης (βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης) «Απογραφή και σύνταξη καταλόγων συσκευών που περιέχουν PCBs Σχεδιασμός διάθεσης απολύμανσης» γιατί η απομάκρυνση και η καταστροφή των PCBs έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 31 / 12 / 2010 και είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει από την ΕΕ σχετική καταγγελία. 2. Να επιταχυνθεί η υλοποίηση της μελέτης «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής και στους παρακάτω Νομούς της Ελλάδας: Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής» (βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης). 10

11 3. Μετά την υλοποίηση του έργου «Προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους ωφέλειας για την κατασκευή δύο νέων μονάδων αποτέφρωσης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και μιας μονάδας διαχείρισης της παραγόμενης τέφρας» και της έγκρισης του ΕΣΔΕΑΥΜ να γίνει πρόσκληση από το ΕΠΠΕΡΑΑ προς τους τελικούς δικαιούχους (αναφέρονται στον ΕΣΔΕΑΥΜ) για την ωρίμανση των έργων και την υλοποίησή τους αφού έχει ήδη προβλεφθεί δαπάνη ,00 στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 4. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν προσπάθειες για την υλοποίηση υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης ΕΑ στη Χώρα από υποψήφιους επενδυτές (είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον παλαιότερα και απογοητεύτηκαν από την χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων). Ο Προϊστάμενος ΤΔΣΑ / ΥΠΕΚΑ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ 11

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα