ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

2 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει

3 2 δισ. Τον. αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην Ε. Ένωση ΟΟΣΑ αναμένεται 45% αύξηση το έτος 2020, σε σχέση με το 1995 Στόχος: δημιουργία «κοινωνίας της ανακύκλωσης»

4 2. Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο 6 ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον στόχος: μείωση παραγωγής αποβλήτων

5 Ευημερία μέσα στα όρια του πλανήτη μας CΟΜ (2012) 710, : 9 Στόχοι 1. Προστασία Φυσικού κεφαλαίου 2. Πράσινη Οικονομία με Χαμηλά Επίπεδα Εκπομπών Διοξ. Άνθρακα 3. Προστασία Υγείας σε σχέση με το Περιβάλλον 4. Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 5. Συγκέντρωση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 6. Ενίσχυση Αειφορίας Πόλεων 7. Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Προκλήσεων σε Περιφερειακό και Παγκόσμιο επίπεδο 8. Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικής Διάστασης στις άλλες Πολιτικές 9. Επενδύσεις στην Περιβαλλοντική και Κλιματική Πολιτική

6 Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98 Ν. 4042/2012, ΦΕΚ Α/ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Αρθρα Αρθρο 38: Εξουσιοδοτικές Δ/ξεις

7 2.1. Βασικές Αρχές Διαχείρισης Αποβλήτων Αρχή της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση των αποβλήτων

8 Αρχή της ιεράρχησης: α) πρόληψη β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση γ) ανακύκλωση δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, ε) διάθεση o Η λιγότερο επιθυμητή μέθοδος είναι η Υγειονομική Ταφή

9 Αρχή της εγγύτητας: o Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή παραγωγής τους o Να μειώνεται κατά, το δυνατόν, η μεταφορά αποβλήτων Αρχή της διάθεσης αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει και πάντως όχι εκτός της Ε. Ένωσης.

10 Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης: o Ο παραγωγός παραμένει υπεύθυνος μέχρι την τελική αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή διάθεσης των αποβλήτων. Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος: o Από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός προϊόντος να λαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και για την ανακύκλωσή του.

11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. ΕΝΩΣΗΣ Οδηγίες πλαίσιο για τα απόβλητα 75/442, 2006/12, 2008/98 Οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα 91/68, 2008/98 Κανονισμοί για τη μεταφορά αποβλήτων 259/93, 1013/2006 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Καύση αποβλήτων 2000/76 Ταφή αποβλήτων 1999/31

12 Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια: 75/439 PCB 96/59 Εξορυκτικά: 2006/21 Λυματολάσπη: 86/278 Συσκευασίες: 94/62 χαρτί, γυαλί, πλαστικό Μπαταρίες: 91/157, 93/86 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά: 2002/95, 2002/96 Οχήματα τέλους χρόνου ζωής: 2000/53 Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ: 2008/98

13 2.2. Οδηγίες Πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία 2006/12 Οδηγία 2008/98

14 Οι Οδηγίες 75/442 και 91/156 ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ) Oι ΠΕΣΔΑ αναθεωρούνται σήμερα για όλη τη χώρα

15 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ν.3852/2010 Αρθ.30 Σε κάθε Περιφέρεια Οι ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο όπου συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας

16 Ν.3852/2010 αρθ.94 παρ.1 Αρμοδιότητα Δήμων για απόβλητα προσωρινή αποθήκευση μεταφόρτωση επεξεργασία ανακύκλωση - αξιοποίηση διάθεση των αποβλήτων Κατασκευή μονάδων αξιοποίησης κ διάθεσης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

17 Ν.4071/2012 Αρθ.13 Συγκροτούνται οι περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ ως ΝΠΔΔ με μέλη το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας

18 Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Σκοπός του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ: Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ

19 Στατιστικά Στοιχεία : ανά κάτοικο παραγόμενη ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων 441 kg/χρόνο, ποσότητα μικρότερη από τον κοινοτικό μέσο όρο 580 kg/χρόνο, (+22% κατά την 8-ετία )

20 Στατιστικά στοιχεία Το 2010 στην Ελλάδα διατέθηκαν με υγειονομική ταφή 4,2 εκ. τόννοι Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που αντιστοιχούν στο 81% του συνόλου των ΑΣΑ

21 Υπάρχουσα κατάσταση ΧΑΔΑ : περί τους 73 σε όλη τη χώρα Οι μισοί σε μικρά νησιά 318 ΧΑΔΑ κλειστοί προς αποκατάσταση ΧΥΤΑ: 79 λειτουργούν στη χωρα

22 2.3. Οδηγία για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 91/689 Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» η αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία υποδομών για τη διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων ανήκει στους παραγωγούς των αποβλήτων

23 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 91/689: α) ΚΥΑ 13588/725/2006 Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων Ασφάλιση για χορήγηση Άδειας: Διάθεσης: 1,5 εκ. ΕΥΡΩ Αξιοποίησης: 1,5 εκ. ΕΥΡΩ Αποθήκευσης: 1 εκ. ΕΥΡΩ Συλλογής μεταφοράς: 0,5 εκ. ΕΥΡΩ

24 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 91/689: β) ΚΥΑ 24944/1159/2006, με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης Ε.Α. γ) ΚΥΑ 8668/2007 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθ. 5 της 13588/725/2006

25 Ν.4014/2011, Αρθ.12 παρ.1 Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

26 Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως τόνοι Ε.Α., κυρίως: Έλαια Παράγωγα βιομηχανίας σιδηροχάλυβα Μπαταρίες Συσσωρευτές Χημικά Νοσοκομειακά Υγρά καύσιμα.

27 Οι μεγαλύτερες ποσότητες παράγονται στην Αττική (48,5%), την Κ. Μακεδονία (12,6%) και τη Στερεά Ελλάδα (10,2%) Επιπλέον υπάρχουν προσωρινά αποθηκευμένοι τόνοι Ε Α

28 Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις λαμβάνουν άδεια λειτουργίας μετά από αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις Κεντρικές ή Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της εγκατάστασης

29 Σύμφωνα με τις Οδηγίες 96/61, 2008/1, 2010/75/ΕΕ οι βιομηχανίες οφείλουν να εφαρμόσουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ)

30 Πρακτικές διαχείρισης E.A. -Διάθεση και Αποθήκευση σε ειδικούς χώρους μέσα στις μονάδες παραγωγής τους - Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το 2010 μη ολοκλήρωση αδειοδότησης μέχρι σήμερα

31 ΧΥΤΕΑ (ΥΠΕΚΑ 2009) 1. ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άγιος Αθανάσιος 2. ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ Λιγνιτικό κέντρο Δ. Μακεδονίας Πεδίο Καρδιάς

32 -Μεταφορά στο εξωτερικό για διάθεση ή αξιοποίηση τους Η διασυνοριακή μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1013/2006

33 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Κ.Υ.Α /2012 (ΦΕΚ Β 1537/Β/ ) Καύση υγειονομικών αποβλήτων σε ειδική εγκατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής

34 2.4. Οδηγία για υγειονομική ταφή αποβλήτων 1999/31/ΕΚ Στόχος: πρόληψη, ή μείωση αρνητικών επιπτώσεων ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον Αναφέρεται στις κατηγορίες αποβλήτων: αστικά, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα και αδρανή.

35 . Οι χώροι ταφής ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: επικινδύνων αποβλήτων μη επικινδύνων αποβλήτων αδρανών υλικών

36 Στους χώρους ταφής δεν γίνονται δεκτά απόβλητα: υγρά εύφλεκτα εκρηκτικά οξειδωτικά μολυσματικά νοσοκομειακά ή κλινικά χρησιμοποιημένα ελαστικά

37 Η Οδηγία 1999/31 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 29407/3508/2002, ΦΕΚ 1572/β/2002

38 Νησιά και Απομονωμένοι Οικισμοί Το 2006 εκδόθηκε η ΥπΑπ. 4641/232/2006 η οποία καθορίζει: τεχνικές προδιαγραφές μικρών χώρων Υγειονομικής ταφής σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς.

39 Στόχος της Ελλάδας: η μείωση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή (άρθ. 4 ΚΥΑ 29407/3508/2002, σε εναρμόνιση με Οδηγία 99/31):

40 2.5. Οδηγία για την καύση των αποβλήτων 2000/76 ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 22912/1117/2005 Στόχος: περιορισμός στο ελάχιστο των καταλοίπων της αποτέφρωσης και κατά το δυνατόν ανακύκλωσή τους

41 Ρυθμίζεται η αποτέφρωση των: α) μη επικινδύνων αστικών απορριμμάτων, β) μη επικινδύνων μη αστικών αποβλήτων (π.χ. λυματολάσπες, ελαστικά αυτοκινήτων, νοσοκομειακά απόβλητα), γ) επικινδύνων αποβλήτων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας 94/67

42 Καθορίζονται οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών Παράρτημα V για: βαρέα μέταλλα διοξίνες φουράνια μονοξείδιο του άνθρακα αιωρούμενα σωματίδια ολικό οργανικό άνθρακα υδροχλώριο, υδροφθόριο διοξείδιο του θείου μονοξείδιο του αζώτου διοξείδιο του αζώτου

43 2.6. Κανονισμός για τη μεταφορά των αποβλήτων 1013/2006

44 Σύμβαση της Βασιλείας: υπό την αιγίδα της UNEP, ΟΗΕ 1989 για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους Εξαιρεί τα ραδιενεργά απόβλητα Ιστοσελίδα:

45 2.7. Οδηγία για τη διάθεση των PCBs και PCTs 96/59 Ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 7589/731/2000 Η ΚΥΑ 18083/2003, ρυθμίζει τη διάθεση συσκευασιών που περιέχουν PCBs

46 2.8. Διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες Οδηγία 2006/21 Ενσωμάτωθηκε: ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/ πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία το περιβάλλον δεν επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο

47 Νομικό πλαίσιο ανακύκλωσης

48 2.9. Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών Οδηγία 94/62 Τροποποιήθηκε: Οδηγίες 2004/12 και 2005/20 Αναφέρεται σε όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται

49 Οδηγία 94/62 ενσωματώθηκε: Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και Εναλλακτική διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων» Ν.4042/2012 μετονομάσθηκε: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑ)

50 ΥΠΕΚΑ: το 2010 η ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων ανήλθε στο 18% του συνόλου των απορριμμάτων Το μέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 παλαιότερων, κ. μ. της Ε. Ένωσης ανέρχεται στο 33%.

51 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

52 1) Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Μπλέ κάδοι Συμμετέχουν 1600 εταιρείες, Λειτουργούν στη χώρα 22 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

53 2) Ανταποδοτική ανακύκλωση A.E. Ξεκίνησε το 2009 λειτουργεί συμπληρωματικά με τους μπλέ κάδους Το 2009 τοποθετήθηκαν 82 κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης

54 3) «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.» για συσκευασίες ορυκτελαίων Έχουν συμβληθεί 120 εταιρείες Το 2009 ανακυκλώθηκαν 3000 τόνοι συσκευασίας ελαίων

55 4) Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της ιδιωτικής ετικέτας «ΑΒ Βασιλόπουλος» Πρόσφατα προσέθεσε ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λαδιών

56 5) Σύστημα για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων«εco-elastica» Π.Δ. 109/2004 Συμμετέχουν 61 εισαγωγείς ελαστικών και 53 εισαγωγείς οχημάτων Αντιπροσωπεύουν το 97% των εισαγομένων ελαστικών

57 Λειτουργούν 4 μονάδες κοκκοποίησης ελαστικού και μία μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης (ΤΙΤΑΝ) Το ποσοστό ανακύκλωσης (τρίμμα ελαστικού και ενδιάμεσα προϊόντα τεμαχισμού) ανέρχεται στο 74%.

58 6) Σύστημα για τα Λιπαντικά Έλαια Π.Δ. 82/2004 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» έχουν συμβληθεί 85 εταιρείες, καλύπτουν το 98,5% της αγοράς των λιπαντικών. Λειτουργούν σημεία συλλογής

59 7) Σύστημα για τα Οχήματα τέλους κύκλου ζωής Π.Δ. 116/2004 εναρμόνιση Οδηγία 2000/53 «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας Α.Ε.» Συμμετέχει το σύνολο των εισαγωγέων αυτοκινήτων ποσοστό ανακύκλωσης: 82,4%.

60 8) Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.» συμμετέχουν 254 παραγωγοί και εισαγωγείς καλύπτουν το 90% των υπόχρεων σημεία συλλογής ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 ΦΕΚ 1625/Β/ , εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2006/66 και 2008/103

61 9) Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ Ηράκλειο

62 10) «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ Α.Ε.»

63 11) Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών «ΑΦΗΣ» 130 εταιρείες, που αντιστοιχούν στο 97 % των υπόχρεων 2009: σημεία συλλογής, 629 τόνοι Φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μεταφέρονται προς ανακύκλωση σε εργοστάσια του εξωτερικού

64 12) Σύστημα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οδηγίες 2002/96, 2002/95 108/2003 Π.Δ/τα 117/2004 και 15/2006 Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» συμμετέχουν 616 εταιρείες.

65 13)Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φωτιστικών ειδών και λαμπτήτων Φωτοκύκλωση Α.Ε. Ξεκίνησε το 2009 Κάδοι ανακύκλωσης σε 900 σημεία της χώρας Συλλέχθηκαν 80 τόνοι

66 14) Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Χαλκιδική Ο.Ε. Κουφίδης -Κτενίδης 5. ΑΕΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας

67 2.12.Λύματα και Βιολογική ιλύς από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ) Οδηγία 91/271 «περί επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων». ρυθμίζει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων και συγκεκριμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

68 Στόχος: προστασία του υδατικού περιβάλλοντος ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη: ΚΥΑ 5673/400/1997. Ορισμένες ΕΕΛ είναι αδρανείς ή λειτουργούν με σοβαρές ανεπάρκειες με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οξυμένα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο

69 Εγκύκλιος 431/ ΥΠΕΚΑ Εθνική Βάση Δεδομένων ΕΕΛ στην ΕΓΥ Φορείς λειτουργίας ΕΕΛ οφείλουν να καταχωρούν στη βάση όλα τα λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεών τους Ανοιχτή πρόσβαση στο κοινό

70 - Οδηγία 86/278 «για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του εδάφους, από τη χρήση της ιλύος στη γεωργία». Τίθενται όρια και προδιαγραφές ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, στη γεωργική παραγωγή και στον άνθρωπο από τη χρήση της ιλύος ως εδαφοβελτιωτικό. Ενσωματώθηκε με την Κ.Υ.Α 80568/4225/1991

71 Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 και της ΚΥΑ 50910/2727/2003 προωθούν την: 1. Απευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές 2. Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων, αν η ιλύς είναι σταθεροποιημένη ή έχει υποστεί συνεπεξεργασία με άλλα μη επικίνδυνα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, όπως το οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων (Compost).

72 3. Ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης στη βιομηχανία 4. Η υγειονομική ταφή της ιλύος, εάν πληροί τα κριτήρια της Απόφασης 2003/33.

73 Η ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων διατίθεται κυρίως σε χώρους υγειονομικής ταφής, μαζί με αστικά στερεά απόβλητα.

74 3. οικονομικά μέσα Περίοδος (2015) προβλέπονται από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία συγχρηματοδοτήσεις Έργων για διαχείριση αποβλήτων συνολικού ύψους 600 εκ.

75 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη το 2007 περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με τίτλο Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ως άξονας προτεραιότητας αριθμός 4

76 ΣΔΙΤ 13 προγράμματα 2 δις ΕΥΡΩ Συγχρηματοδοτούμενα από την Ε. Ενωση 3 Πελοπόννησος 4 Αττική Α. Μακεδονία Θράκη Σέρρες Δ.Μακεδονία Κέρκυρα Ηπειρος Αιτωλοακαρνανία

77 5.Συμπέρασμα Ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων σήμερα είναι ο λιγότερο ικανοποιητικά ανεπτυγμένος. Τα πρόστιμα που αναμένεται να επιβληθούν άμεσα από το ΔΕΕ, λόγω της συνέχισης λειτουργίας παράνομων ΧΑΔΑ, εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

78 Η καταδίκη της Ελλάδας για μία μόνο παράνομη χωματερή στην περιοχή Κουρουπητού στην Κρήτη κόστισε στη χώρα μας 4,7 εκ..

79 Η έλλειψη συστηματικής και αποτελεσματικής ενημέρωσης του κοινού για τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων η μη ομαλή λειτουργία των χώρων διάθεσης αποβλήτων τα διστακτικά βήματα υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από την πολιτεία

80 έχουν ως συνέπεια την έλλειψη της αναγκαίας κοινωνικής αποδοχής και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των αποβλήτων.

81 Η πολιτεία, τα ΜΜΕ οι ΜΚΟ και Επιστημονικοί φορείς πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν για να αναστρέψουν το υπάρχον κλίμα διότι οιαδήποτε καθυστέρηση συνεπάγεται μη αναστρέψιμο κόστος: περιβαλλοντικό οικονομικό κοινωνικό και δημόσιας υγείας

82 Σας ευχαριστώ

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤ/ΠΟΛΗΣ 2 Πίνακας περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης» Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Σ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Σκοπιμότητα και στόχοι... 8 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα