ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος 2013

2 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ο ΜΕΡΟΣ - Νομοθεσία Κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα Εθνική πολιτική για τα απόβλητα Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα απόβλητα Νόμος 4042/2012 Μελέτες που υλοποιούνται σε εφαρμογή του νόμου Συμπεράσματα - Σχόλια Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 2

3 2 ο ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠΕΚΑ είναι το καθ ύλη αρμόδιο υπουργείο για την παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την ενσωμάτωση της στην εθνική μας νομοθεσία. Ειδικότερα, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού - Τμ.Δ.Σ.Α είναι αρμόδιο για : Διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας για τα απόβλητα και παρακολούθηση εφαρμογής αυτής Παρακολούθηση Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων σχετικά με τα απόβλητα και τη διαχείριση αυτών (π.χ. παρακολούθηση της εξέλιξης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Παρακολούθηση Περιφερειακών Σχεδιασμών Αστικών, μη Επικινδύνων Αποβλήτων. Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 4

5 Σύνταξη τριετών εκθέσεων Υπουργείου Περιβαλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή των Οδηγιών για τα απόβλητα, σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και συμπλήρωση ερωτηματολογίων προς EUROSTAT, ΕΛΣΤΑΤ, (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και λοιπούς οργανισμούς Συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης μελετών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 5

6 Κοινοτική πολιτική Απόβλητα: επίκεντρο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ (πρώην 2006/12/ΕΚ, πρώην 75/442/ΕΟΚ): θέτει το νομικό πλαίσιο και τους βασικούς όρους για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θεμελιώδεις στόχοι στη διαχείριση των αποβλήτων: 1. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 2. Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση-Ανάκτηση (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας) 3. Ασφαλής διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν Αρχές διαχείρισης αποβλήτων: αρχή της πρόληψης & της προφύλαξης αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (προϊόντος) και ο «ρυπαίνων πληρώνει» αρχές εγγύτητας & αυτάρκειας Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 6

7 EU waste hierarchy Preparing a Waste Prevention Programme - Guidance document (European Commission DG ENV, October 2012) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 7

8 Κοινοτική πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων Για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων διαχείρισης αποβλήτων, τα Κ-Μ πρέπει να λάβουν μέτρα, όπως: προώθηση καθαρών τεχνολογιών και προϊόντων μείωση επικινδυνότητας αποβλήτων θέσπιση τεχνικών κανόνων, για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα προώθηση σχημάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κατάλληλη χρήση οικονομικών εργαλείων ανάπτυξη σχημάτων eco-audit και συστημάτων eco-label ανάλυση κύκλου ζωής δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 8

9 Εθνική πολιτική Η εθνική πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (ΚΥΑ / 2727 / ΦΕΚ 1909 / Β 2003). - Εξειδικεύεται στα 13 εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β). Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 9

10 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) Ν / 2012 Νόμος Πλαίσιο για τα Απόβλητα Ενσωμάτωση των αρχών και των διατάξεων της Οδηγίας - πλαίσιο 2008/98 ΕΚ. Επιβάλλεται, για όλα τα κράτη μέλη, η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της νέας Οδηγίας πλαίσιο «για τα απόβλητα» (Οδηγία 2008/98/ΕΚ), η οποία είναι η συνολική ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων: 1) με ενσωμάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα και 2) με παράλληλη κατάργηση της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, 3) κατάργηση της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 4) κατάργηση και της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των αποβλήτων. Η μεταφορά της νέας Οδηγίας πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο: έως τις 12 Δεκεμβρίου Στο άρθρο 57 έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις της παλαιότερης νομοθεσίας ώστε να έχει άμεση εφαρμογή ο νόμος μέχρις αυτές να αντικατασταθούν. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 10

11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2) Παραμένουν σε ισχύ τροποιημένες μέχρι να αντικατασταθούν: Μη επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ / 2727 / ΦΕΚ 1909 / 2003 ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Η ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β): ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β): Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 11

12 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (3) Εφαρμόζονται ως έχουν: Η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 11/ ), «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Ο Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων». Ο Κανονισμός 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου 2002 «για τις στατιστικές των αποβλήτων» Ο Ν / 2001, τα εκτελεστικά του ΠΔ και η ΚΥΑ για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 12

13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (4) ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΑ 29407/3508/ Υγειονομική ταφή αποβλήτων (αδρανών, μη επικίνδυνων, επικίνδυνων) ΚΥΑ 4641/232/ Τεχνικές προδιαγραφές μικρών ΧΥΤΑ ΚΥΑ οικ / Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ) Εγκύκλιος : Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ /2012 ΚΥΑ 80568/4225/ Χρησιμοποίηση ιλύος στη γεωργία (αναμένεται η αντικατάσταση της από νέα ΚΥΑ) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 13

14 Παρουσίαση του νόμου 4042/2012 Σημαντικότερα άρθρα: Άρθρο: Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 29 Άρθρο 35 Τίτλος Ορισμοί Υποπροϊόντα Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Προγράμματα για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού Ανάκτηση Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 14

15 Παρουσίαση του νόμου 4042/2012 Σημαντικότερα άρθρα: Άρθρο: Άρθρο 36 Άρθρο 38 Άρθρο 41 Άρθρο 42 Άρθρο 43 Άρθρο 45 Άρθρο 57 Άρθρο 59 Τίτλος Έκδοση αδειών Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) Καταχώριση (Ηλεκτρονικό Σύστημα υποβολής εκθέσεων) Ειδικό τέλος ταφής Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας Καταργούμενες διατάξεις Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 15

16 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 11 - Ορισμοί Απόβλητα Βιολογικά απόβλητα Πρόληψη (μέτρα μειώνουν την ποσότητα και τις επιπτώσεις) Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασία (οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης) Ανάκτηση (εργασία με αποτέλεσμα τα απόβλητα να εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 16

17 Άρθρο 11 Ορισμοί (συνέχεια) «Απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει, «Βιολογικά απόβλητα»: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων, «Πρόληψη»: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: α) την ποσότητα των αποβλήτων (με επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων) β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, «Επαναχρησιμοποίηση» «Επεξεργασία» (οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης) «Ανάκτηση» (εργασία με αποτέλεσμα τα απόβλητα να εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 17

18 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 13 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και κατάλογος αποβλήτων α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς, β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο, γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνονται προς την κειμένη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα και δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 18

19 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων - Ε.Κ.Α. (Απόφαση 2000/532/ΕΚ) Υπόκειται σε αναθεώρηση από την Ε. Επιτροπή. Περιλαμβάνει 20 κεφάλαια: 01 έως 20 (2-ψήφιοι κωδικοί). Οι κωδικοί 01 έως 12 και 17 έως 20 δηλώνουν τις πηγές παραγωγής αποβλήτων. Κάθε κεφάλαιο εξειδικεύεται σε υποκεφάλαια (4-ψήφιοι κωδικοί). Σε κάθε υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων. Η κατηγορία ενός αποβλήτου προσδιορίζεται πλήρως με έναν 6-ψήφιο κωδικό. Στην κατηγοριοποίηση ενός επικίνδυνου αποβλήτου είναι απαραίτητη η χρήση του αστερίσκου στον 6-ψήφιο κωδικό Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 19

20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (6-ψήφιοι κωδικοί) 10 : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ : Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου * : εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα η εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες * Ο αστερίσκος δηλώνει ότι πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο Εξαψήφιος Κωδικός ΕΚΑ για κάθε τύπο αποβλήτου Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 20

21 ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Mirror Entries) * : Υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (Επικίνδυνο απόβλητο) Παράδειγμα Κατοπτρικής εγγραφής : Υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο (Μη επικίνδυνο απόβλητο) Κατοπτρικές εγγραφές : Για την τελική επιλογή του 6-ψήφιου κωδικού, θα πρέπει να είναι γνωστές η περιεκτικότητα του αποβλήτου σε μία η περισσότερες επικίνδυνες ουσίες ή οι ιδιότητες που εκδηλώνει το απόβλητο Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 21

22 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 22 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το κάθε φορά συναρμόδιο Υπουργείο, εκπονεί σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για σύνολο ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν συνδυασμένα το σύνολο της επικράτειας της χώρας για όλα τα είδη αποβλήτων. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 22

23 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 23 Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων Στα Προγράμματα τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, και περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης. Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων πρέπει να έχουν εκπονηθεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013 από το ΥΠΕΚΑ ( άρθρο 58). Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 23

24 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 27 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020 η προετοιμασία - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση αποβλήτων, για χαρτί μέταλλο - πλαστικό και γυαλί να ανέλθει στο 50% κατά βάρος. έως το 2020 η προετοιμασία - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών ΑΕΚΚ πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 24

25 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 29 Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. 2. Ισχύει για τη διαχείριση κατά προτεραιότητα α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 25

26 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 35 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια. Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 26

27 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 36 - Έκδοση αδειών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Άδεια λειτουργίας Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 27

28 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Με ΚΥΑ : -καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων και ιδίως σε ποιες περιπτώσεις ο αρχικός παραγωγός διατηρεί την ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας επεξεργασίας ή σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχει επιμερισμός. - γίνεται ο χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός επικίνδυνων και μη αποβλήτων. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 28

29 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Με ΚΥΑ καθορίζεται η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (προϊόντος) Με ΚΥΑ εκπονούνται προγράμματα για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, Με ΚΥΑ καθορίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων. Με ΚΥΑ καθορίζονται μέτρα και όροι για την διαχείριση των ΑΥΜ Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 29

30 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 42 Καταχώριση Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, στο οποίο εισάγονται, μέσω διαδικτύου, από τους υπόχρεους οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 30

31 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 43 Ειδικό τέλος ταφής Από 1 Ιανουαρίου 2014 η διάθεση σε ΧΥΤΑ των παρακάτω αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ: , , , , , , 17 02, , , , , χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ανά τόνο έως του ποσού των 60 ανά τόνο. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 31

32 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 45 - Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων Με Υ. Α. καθορίζεται η διαδικασία επιλογής μη επικίνδυνης ή επικίνδυνης εκδοχής των αποβλήτων. Με ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και ενθαρρύνεται: α) Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη ζύμωση (digestion) των βιολογικών αποβλήτων. β) η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων γ) η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά απόβλητα. Με ΚΥΑ ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης του άρθρου 42. Με ΚΥΑ προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 32

33 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 57 Τροποποιήσεις υφιστάμενηςκανονιστικής νομοθεσίας Τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να λειτουργήσει ο νόμος. Άρθρο 59 - Καταργούμενες διατάξεις η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 η Υ.Δ. Ε1β/221/1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» ΥΑ Ε1β/301/1964) «περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» Εκδίδεται ΚΥΑ για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε περιοχές που δεν λειτουργούν ΧΥΤΑ Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 33

34 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1) Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 2) Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 3) Οδηγός Σύστασης και Λειτουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ ( έχει προταθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ). Ολοκληρώθηκε η Μελέτη: 4) Κατάρτιση οδηγού για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών. Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 34

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ + Θετικά Σημεία του Νόμου: Το ξεκαθάρισμα των ορισμών και η προτεραιότητα των δράσεων διαχείρισης. Ο περιορισμός των απαιτούμενων αδειών. Η επιβολή συγκεκριμένων όρων στην ΑΕΠΟ για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων αποβλήτων. Η κατάργηση της ΕΙβ 221 / 65 Η επιβολή προστίμων για τους ΧΑΔΑ Ο επιμερισμός του προστίμου από το ΔΕΚ στους ΟΤΑ - Αρνητικά Σημεία του Νόμου: Τέλος Ταφής Στόχοι για τα Βιολογικά Απόβλητα Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 35

36 2 ο ΜΕΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) 2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 36

37 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έχουν εγκριθεί 13 Περιφεριακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το έτος 2010: τόνοι. Τρόποι διαχείρισης: 1. Υγειονομική Ταφή: τον. (77,5 %) 2. ΧΑΔΑ : τον. 3. Καύση : 0 4. Ανακύκλωση: τον. 5. Κομποστοποίηση σε Μονάδες Επεξεραγσίας: τον. 6. Άλλη Κομποστοποίηση: τον. Σύνολο Ανακύκλωσης (4+5+6): τον. (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 37

38 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υποδομές επεξεργασίας και διάθεσης ΑΣΑ: 79 Κατασκευασμένοι ΧΥΤΑ 71 Λειτουργούντες ΧΥΤΑ 4 Μονάδες Επεξεργασίας: Λιόσια, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλλονιά ικανός αριθμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 38

39 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υποχρεώσεις και Επίτευξη Στόχων : 1. Παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. 2. Τα ΑΣΑ που οδηγούνται για υγειονομική ταφή πρέπει προηγουμένως να έχουν υποστεί επεξεργασία (άρθρο 7 της ΚΥΑ 29407/3508/2003). 3. Εκτροπή ΒΑΑ( Βιοαποικοδομίσημο κλάσμα των Αστικών Αποβλήτων) από την υγειονομική ταφή (άρθρο 4 της ΚΥΑ 29407/3508/2003).: 2010 : έπρεπε να εκτραπούν ,00 τον ΒΑΑ (επίτευξη 85%), 2013 : πρέπει να εκτραπούν ,00 τον ΒΑΑ και 2020 : πρέπει να εκτραπούν τον. ΒΑΑ. 4. Πρέπει να προωθηθεί η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με χωριστή συλλογή αποβλήτων, έτσι ώστε έως το 2015 η χωριστή συλλογή να έχει καθοριστεί τουλάχιστον για : χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί. 5. Έως το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αποβλήτων, για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 39

40 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υποχρεώσεις και Επίτευξη Στόχων: 6. Έως το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης (backfilling) όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών), των μη επικίνδυνων αποβλήτων ΑΕΚΚ. 7. Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων 8. Έως το 2020, το ανωτέρω ποσοστό χωριστής συλλογής πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 40

41 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υποχρεώσεις και Επίτευξη Στόχων: 9. Τέλος Ταφής: Από 1 Ιανουαρίου 2014 η διάθεση σε ΧΥΤΑ των παρακάτω αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ: , , , , , , 17 02, , , , , χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ανά τόνο έως του ποσού των 60 ανά τόνο. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 41

42 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπόθεση ΔΕΚ ΧΑΔΑ ΔΕΚ: Υπόθεση C-502/03: εκδόθηκε η 1 η Καταδικαστική Απόφαση ΔΕΚ στις Υλοποιείται επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Κάθε τρίμηνο διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 42

43 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σχόλια Συμπεράσματα: Η διαχείριση των ΑΣΑ είναι προβληματική για τους παρακάτω λόγους: 1) Υπάρχουν Περιφέρειες με εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ και παντελή έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης των ΑΣΑ ( ΧΥΤΑ) π.χ. Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2) Υπάρχουν Περιφέρειες με εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ και μερική έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης των ΑΣΑ ( ΧΥΤΑ) πχ ΑΜΘ, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο κλπ. 3) Δεν υπάρχουν υποδομές επεξεργασίας των ΑΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες και δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την εκτροπή του ΒΑΑ ( Βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των Αστικών Αποβλήτων). 4) Οι ΦΟΔΣΑ υπολειτουργούν και με τις τροποποιήσεις του «Καλλικράτη» και του Ν. 4071, ενώ έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ σύστασής των, δεν έχουν συγκροτηθεί και δεν έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις τους. Χ. Στουραϊτη - ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 43

44 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ) Υφιστάμενη κατάσταση: Συνολική παραγωγή βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων (Β.Μ.Ε.Α.) για το έτος 2010: t (με βάση κυρίως τις «Ετήσιες εκθέσεις παραγωγών αποβλήτων»). Περιλαμβάνονται κυρίως: απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες, από την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου, χάλυβα και σιδηρονικελίου, από την παραγωγή λιπασμάτων και την παραγωγή ενέργειας. Διαχείριση Β.Μ.Ε.Α.: από τις εκθέσεις για το 2010 προκύπτει ότι από τα παραγόμενα εν λόγω απόβλητα οδηγείται προς εργασίες ανάκτησης ποσοστό μόνο 8% περίπου. Τα υπόλοιπα διατίθενται σε ΧΥΤ αστικών αποβλήτων (παράνομα) εντός της χώρας ή αποθηκεύονται (παράνομα) σε χώρους των παραγωγών τους, εν αναμονή άλλης εργασίας διαχείρισης ή αναμιγνύονται με άλλου είδους απόβλητα π.χ μπάζα. Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 44

45 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ) Σχόλια Συμπεράσματα: Μείζον ζήτημα και στην περίπτωση των Β.Μ.Ε.Α. είναι η έλλειψη υποδομών διαχείρισης και ιδίως τελικής διάθεσης υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΒΑ). Οι υποδομές και η υλοποίησή τους, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης (μη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003), για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, αποτελεί ευθύνη του παραγωγού ή του τελικού κατόχου αυτών. Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 45

46 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Χ. Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ - ΤΔΣΑ 46

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 1 ΓΕΝΙΚΑ... 9 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα