ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6."

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων ( µητρικής και ενοποιηµένων) της χρήσης 2012 µε τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (µητρικής και ενοποιηµένων) για τη χρήση 2012, την Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2012, την Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι ανωτέρω εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: ΘΕΜΑ 2 ο : Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να µετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία µόνο µε τις µετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. ΘΕΜΑ 3 ο : Εγκριση των αποζηµιώσεων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αποζηµιώσεων για την εταιρική χρήση 2013 Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στα µέλη του για τη συµµετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2012.

2 Ειδικότερα, οι αποζηµιώσεις προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της ανήλθαν σε συνολικό µικτό ποσό πλέον χαρτοσήµου κατά το νόµο και καταβλήθηκαν ως εξής: α. συνολικό µικτό ποσό ευρώ για τη συµµετοχή των 14 µελών στο ιοικητικό Συµβούλιο (ήτοι µικτό ποσό ευρώ ανά µέλος ) β. συνολικό µικτό ποσό ευρώ για τη συµµετοχή 3 µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στην Ελεγκτική Επιτροπή (ήτοι µικτό ποσό ευρώ ευρώ ανά µέλος ). γ. συνολικό µικτό ποσό ευρώ για τη συµµετοχή 3 µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στην Επιτροπή Αµοιβών (ήτοι µικτό ποσό ευρώ ανά µέλος ) και δ. συνολικό µικτό ποσό ευρώ για τη συµµετοχή 3 µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στην Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ιακυβέρνησης (ήτοι µικτό ποσό ευρώ ανα µέλος). Καταβλήθηκε επίσης πρόσθετη µικτή αποζηµίωση ποσού ευρώ πλέον χαρτοσήµου στο εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευθύµιο Βιδάλη, λόγω των αυξηµένων καθηκόντων που του ανατέθηκαν στα πλαίσια του ιοικητικού Συµβουλίου κατά κύριο λόγο στους τοµείς της στρατηγικής και της βιώσιµης ανάπτυξης. Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να προεγκρίνει τις µικτές αποζηµιώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2013, οι οποίες προτείνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο να παραµείνουν οι ίδιες µε αυτές της χρήσης 2012, ήτοι µικτό ποσό ευρώ σε κάθε µέλος του.σ. για τη συµµετοχή του στο ιοικητικό Συµβούλιο, µικτό ποσό ευρώ σε κάθε µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής και µικτό ποσό ευρώ σε κάθε µέλος της Επιτροπής Αµοιβών και της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να προεγκρίνει την καταβολή πρόσθετης µικτής αποζηµίωσης ποσού ευρώ πλέον χαρτοσήµου στον κ. Ευθύµιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2013 αυξηµένα καθήκοντα στα πλαίσια του ιοικητικού Συµβουλίου, στους τοµείς της βιώσιµής ανάπτυξης και της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρίας ΘΕΜΑ 4 ο του. : Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός των ανεξαρτήτων µελών Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η θητεία του παρόντος ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη το 2010 λήγει και η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύµφωνα µε το Καταστατικό, νέο ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία. Τρία από τα µέχρι σήµερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, οι κ.κ. Γεώργιος αυϊδ, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος και Παναγιώτης Μαρινόπουλος, µετά από πολυετή θητεία δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Το ιοικητικό Συµβούλιο τους ευχαριστεί θερµά για την πολύτιµη συµβολή τους στο έργο του αλλά και για την αποφασιστική συνεισφορά τους στην εµπέδωση υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και στην υιοθέτηση καταλλήλων ελεγκτικών µηχανισµών πολύ πριν την θέσπιση ανάλογης νοµοθεσίας στην Ελλάδα.

3 Σύµφωνα µε τη σχετική εσήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η ανανέωση της θητείας των ένδεκα επανεκλέξιµων µελών του και η εκλογή τεσσάρων νέων µελών, των κ.κ. ώρου Κωνσταντίνου, όµνας Μιράσγεζη -Μπερνίτσα, Πλούταρχου Σακελλάρη και Βασίλη Ζαρκαλή, οι οποίοι επελέγησαν µε γνώµονα την επαγγελµατική τους καταξίωση και τη δυνατότητά τους να συµβάλλουν ουσιαστικά στο έργο του ιοικητικού Συµβουλίου και να διασφαλίσουν την απαιτούµενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων και εµπειρίας µεταξύ των µελών του. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως µέλη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, µε τριετή θητεία µέχρι το αργότερο την Τακτική Γενική Συνέλευση το 2016, τους κ.κ. 1. Τάκη ( Ευστράτιο - Γεώργιο) Αράπογλου 2. Ευτύχιο Βασιλάκη 3. Ευθύµιο Βιδάλη 4. Βασίλειο Ζαρκαλή 5. ώρο Κωνσταντίνου 6. όµνα Μιράσγεζη Μπερνίτσα 7.Ανδρέα Κανελλόπουλο 8.Νέλλο Κανελλόπουλο 9.Τάκη Παναγιώτη Κανελλόπουλο 10. ηµήτριο Παπαλεξόπουλο 11.Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου 12.Πλούταρχο Σακελλάρη 13.Πέτρο Σαµπατακάκη 14.Μιχαήλ Σιγάλα και 15.Βασίλειο Φουρλή. Επισηµαίνεται ότι, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφ όσον Πρόεδρος εκλεγεί µη ανεξάρτητο µέλος, τουλάχιστον τα µισά των λοιπών προτεινοµένων µελών του νέου ιοικητικού Συµβουλίου ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο ο νόµος 3016/2002 όσο και ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου (Ιούνιος 2010) στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία. Επίσης, ικανοποιούν και τα πρόσθετα κριτήρια ανεξαρτησίας που έχει θεσπίσει η Εταιρία. δηλαδή : 1. Είναι ανεξάρτητα στον χαρακτήρα και στην κρίση τους και δεν συντρέχουν περιστάσεις που θα µπορούσαν να θέσουν υπό αµφισβήτηση την ανεξαρτησία τους. 2. εν κατέχουν αµέσως ή εµµέσως µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 0,1% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 3. εν είναι ούτε έχουν υπάρξει Πρόεδρος ή ιευθύνων Σύµβουλος ή εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή του Οµίλου κατα τα τελευταία πέντε έτη. 4. εν διατηρούν ούτε διατηρούσαν κατά τα τελευταία τρία έτη οποιαδήποτε ουσιώδη επιχειρηµατική ή επαγγελµατική σχέση, αµέσως ή εµµέσως, µε την Εταιρία. 5. εν έχουν λάβει ούτε λαµβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική παροχή από την Εταιρία πέραν της αµοιβής τους ως µελών του.σ. 6. εν έχουν στενούς συγγενικούς δεσµούς µε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.

4 7. εν συµµετέχουν ως εκτελεστικά µέλη σε διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών, στα οποία µετέχει εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ως ανεξάρτητο και εν γένει δεν διατηρούν σηµαντικούς δεσµούς µε άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µέσω κοινής ενασχόλησης σε άλλες εταιρίες ή όργανα. 8. εν είναι εκπρόσωποι σηµαντικών µετόχων. 9. εν έχουν υπηρετήσει στο ιοικητικό Συµβούλιο για περισσότερο από εννέα έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης εκλογής τους. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει ως ανεξάρτητα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά την έννοια του νόµου 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, τους κ.κ.: 1.Τάκη (Ευστράτιο - Γεώργιο) Αράπογλου 2. Ευτύχιο Βασιλάκη 3. ώρο Κωνσταντίνου 4. όµνα Μιράσγεζη Μπερνίτσα 5. Πλούταρχο Σακελλάρη 6. Πέτρο Σαµπατακάκη και 7. Βασίλειο Φουρλή Ακολουθούν σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των τεσσάρων ανωτέρω προτεινοµένων νέων υποψηφίων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ βιογραφικά σηµειώµατα των υπολοίπων µελών είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο link Εταιρική ιακυβέρνηση ιοικητικό Συµβούλιο. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι απόφοιτος της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου και κάτοχος Masters ( Msc) του State University of Pennsylvania, HΠΑ. Από το 2010 είναι ο Οικονοµικός ιευθυντής του Οµίλου ΤΙΤΑΝ και µέλος της ιοικούσας Επιτρποπής της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΤΙΤΑΝΑ το 2008 ως Εκτελεστικός ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασµού Οµίλου. Προηγουµένως επί 18 χρόνια εργάσθηκε στην Dow Chemical Co, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις µε έδρα κυρίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Dow Automotive, ιευθυντής τοµέως Specialty Plastics & Elastomers, ιευθυντής Synthetic Latex, κλπ. ΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεννήθηκε στην Κύπρο το Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, από όπου αποφοίτησε το 1974 µε ειδίκευση στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Price Waterhouse, όπου εργάστηκε για δέκα χρόνια και αποχώρησε το 1985 για να ενταχθεί στη διοικητική οµάδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ» (3E), όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στον οικονοµικό τοµέα της εταιρίας και το 1992 ανέλαβε την θέση του Οικονοµικού ιευθυντή του Βιοµηχανικού κλάδου του Οµίλου. Το 1995 έγινε αναπληρωτής Οικονοµικός ιευθυντής του Οµίλου 3Ε και το 1996 Οικονοµικός ιευθυντής, θέση στην οποία παρέµεινε µέχρι και τον Αύγουστο του 2000.

5 Τον Σεπτέµβριο του 2000 ανέλαβε την επίβλεψη και τον συντονισµό των τοµέων Οικονοµικών, Προµηθειών, Πληροφοριακών συστηµάτων και Ανθρωπίνων Πόρων του Οµίλου της Frigoglass, τον Ιούλιο του 2001 έγινε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της και ανέλαβε τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου µέχρι τον Αύγουστο Τον Αύγουστο του 2003 ανέλαβε τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου στην Coca-Cola Τρία Έψιλον στην οποία και παρέµεινε έως τη συνταξιοδότησή του τον Ιούλιο του Σήµερα είναι µη εκτελεστικό µέλος και µέλος της ελεγκτικής επιτροπής του ιοικητικού Συµβουλίου της Frigoglass S.A.I.C. ΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ - ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα το Φοίτησε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το London School of Economics. Είναι ικηγόρος Αθηνών και Εταίρος του ικηγορικού Γραφείου Μ. & Π. Μπερνίτσα. Έχει εργασθεί ως επιστηµονική συνεργάτις στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( ) και στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ). Ειδικεύεται σε υποθέσεις Ευρωπαϊκού ικαίου και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και έχει αρθρογραφήσει σε θέµατα Ευρωπαϊκού ικαίου. Είναι Μέλος του.σ. του St. Catherine's British School. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίνη το1964. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Brandeis, ΗΠΑ (B.A. στα Οικονοµικά και Πληροφορική) και διδακτορικό στα Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Yale. Είναι καθηγητής Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Από το 2008 µέχρι το 2012 ήταν Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου είχε την ευθύνη των τµηµάτων ιαχείρισης Κινδύνων και Οικονοµικών. Επίσης είχε την εποπτεία της χρηµατοδότησης του τοµέα ενέργειας και την ευθύνη των χρηµατοδοτήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα, Ρουµανία, Ιρλανδία, Κύπρο, ανία, στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Επίσης διηύθυνε τις σχέσεις της Τράπεζας µε τον ΟΟΣΑ, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και την Bank of International Settlements. Προηγουµένως ήταν Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονοµικών στα Συµβούλια του Eurogroup και του ECOFIN και Αναπληρωτής ιοικητής της Παγκόσµιας Τράπεζας για την Ελλάδα. ιετέλεσε επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Οργανισµού ιαχείρισης ηµοσίου Χρέους. ίδαξε για έντεκα χρόνια στο Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου του Maryland, ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήµια. Έχει εργασθεί ως Οικονοµολόγος στο Οµοσπονδιακό Συµβούλιο ιαθεσίµων (Federal Reserve Board) των ΗΠΑ και ως Επισκέπτης Εµπειρογνώµων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ΘΕΜΑ 5 ο : Ορισµός µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

6 Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (µη υπολογιζόµενων των ιδίων µετοχών που κατέχει η Εταιρία ) Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούµενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία αποδεδειγµένα διαθέτουν µεγάλη γνώση και εµπειρία σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως επιβάλλει ο νόµος. Η Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα µε το νόµο, έχει την υποχρέωση παρακολούθησης της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρίας, της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτών, της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής και θα λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως τακτικά µέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κατωτέρω ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι : α.τον κ. ώρο Κωντσταντίνου, πρώην Οικονοµικό ιευθυντή (του Οµίλου 3 Ε και νυν µέλος του.σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της FRIGOGLASS β.τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, Καθηγητή Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε θητεία µεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση κινδύνων και γ. τον κ. Βασίλειο Φουρλή, Πρόεδρο της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της HOUSE MARKET A.E. (IKEA). Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα κατωτέρω ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης οιουδήποτε τακτικού µέλους της επιτροπής, ήτοι: 1. Τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο της AEGEAN AIRLINES A.E. και Αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της AUTOHELLAS A.T.E.E. ( HERTZ) και 2. Τον κ. Πέτρο Σαµπατακάκη, µέλος του.σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, µε µακροχρόνια θητεία µεταξύ άλλων στη Citi Corp and CITIBANK NA ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών για τη χρήση 2013 και καθορισµός της αµοιβής τους. Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονοµικών

7 Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013: Ως τακτικό οκτωτό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη του Αναστασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και ως αναπληρωµατικό τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη - Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ). Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αµοιβή των ανωτέρω ελεγκτών µέχρι ποσού ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας και µέχρι ποσού ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων κατά τη χρήση Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αµοιβής µέχρι ποσού ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων από την Εταιρία και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόµου 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος). Επισηµαίνεται ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου επιβάλλεται από τον ίδιο τον ανωτέρω νόµο 2238/94 ( άρθρο 82 παρ. 5). Επισηµαίνεται επίσης ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στην εταιρία ERNST and YOUNG (ΕΛΛΑΣ) για τον τακτικό έλεγχο λοιπών ελληνικών Eταιρίων του Οµίλου κατά τη χρήση 2013, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τον φορολογικό τους έλεγχό τους, οι εν λόγω εταιρίες θα καταβάλουν συνολικά επί πλέον ποσό ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπολογίζεται επίσης, ότι το 2013, η συνολική δαπάνη του Οµίλου για τον τακτικό έλεγχο των ανά τον κόσµο εταιριών του Οµίλου συµπεριλαµβανοµένου του κατά τα ανωτέρω τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών, µε τις σηµερινές ισοτιµίες, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό ευρώ έναντι συνολικού ποσού που καταβλήθηκε το Όπως δηµοσιοποιήθηκε στην ήλωση Εταιρικής ιακυβένσησης της Εταιρίας για τη χρήση 2012, η συνολική δαπάνη του Οµίλου για τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών από την ERΝST and YOUNG κατά το 2012 αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,38 % της συνολικής δαπάνης για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας και των περισσοτέρων θυγατρικών του Οµίλου ανά τον κόσµο συµπεριλαµβανοµένου του φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της. ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%)του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της Εταιρίας.

8

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ετών 69 Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος από 10.6.71 μέχρι 1.3.2006 (13η θητεία) Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

28 2014 1. 2013. 4

28 2014 1.    2013. 4 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014, ώρα 10 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας). Η

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Σ και β) η προετοιµασία προτάσεων προς το Σ αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών Μελών Σ.

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Σ και β) η προετοιµασία προτάσεων προς το Σ αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών Μελών Σ. ήλωσηεταιρικής ιακυβέρνησης Α.ήλωσησυόρφωσηςεΚώδικαΕταιρικήςιακυβέρνησηςσύφωναετην παρ.2δ)τουάρθρου43ατουκ.ν.2190/1920 αιτιολόγησηαυτών Β.ΕξαιρέσειςκαιΑποκλίσειςαπό τον Κώδικα Εταιρικήςιακυβέρνησηςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλας Τ.Κ. 640 07

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλας Τ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλας Τ.Κ. 640 07 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2012 ( 1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οικονομική Έκθεση για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 21/07/2010 έως 31/12/2011 Μάιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα η συµµόρφωση µε τους κανόνες Εταιρικής ιακυβέρνησης επιτυγχάνεται ως εξής :

Ειδικότερα η συµµόρφωση µε τους κανόνες Εταιρικής ιακυβέρνησης επιτυγχάνεται ως εξής : ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης I. Εισαγωγή Η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. (η «Εταιρία» ή η «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ A.E.Β.Ε.») τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος - Ασπρόπυργος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.6445/06/Β/86/35 Επιδαύρου 5 -ΑΓ.Ι.Ρέντης ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική. Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική. Έκθεση 2012 Financial Statements Ετήσια Οικονομική Y.T.D: May 2010 Έκθεση 2012 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29454/06/Β93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα 12-Mar-13 FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περίοδος 01/01-31/12/2010

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περίοδος 01/01-31/12/2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2010-31/12/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 2. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007

ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007 ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως ) Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13)

Διαβάστε περισσότερα