ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: ηµήτριος ανηλάτος και Ανάργυρος Οικονόµου, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού µέλους ηµητρίου Αυγητίδη. Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», µέσω της θυγατρικής της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.», µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 39,9% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.». Στη αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε συνοπτικά την υπ αριθµ. πρωτ. 7840/ Έκθεσή του και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ αυτή, τη µη απαγόρευση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η οποία θα λάβει χώρα αφενός µέσω της απόκτησης από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», µέσω της θυγατρικής της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.» µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 39,9% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.», καθώς και αφετέρου µέσω της απόκτησης από την εταιρία LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. του συνόλου των µετοχών που κατείχε η ολλανδική εταιρία «PROJECT SIERRA 6 BV» (η οποία ελέγχεται από τον όµιλο Χαραγκιώνη) στην εταιρία MCPM (ποσοστό 75% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της MCPM), δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ.1 του άρθρου 4β του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Κατόπιν, προχώρησε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση του Προέδρου, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Το άρθρο 4 2 του ν. 703/77 προσδιορίζει την έννοια της συγκέντρωσης επιχειρήσεων 1, η δε γενική ρήτρα του εν λόγω άρθρου 2 συγκεκριµενοποιείται έτι περαιτέρω µε τις παραγράφους 3 και 4 του προαναφερόµενου άρθρου, που ορίζουν την έννοια του ελέγχου έλεγχο συνιστά η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης -, τα µέσα απόκτησης ελέγχου 3 και τα πρόσωπα που αποκτούν τον έλεγχο 4. Ο έλεγχος αυτός κατά τη νοµολογία µπορεί να απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης 5. Εξάλλου, η εν λόγω ρύθµιση αποσκοπεί να συλλάβει κάθε νοητή µορφή συγκέντρωσης 6. Όπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου συστατικό στοιχείο της έννοιας της συγκέντρωσης συνιστά η απόκτηση ελέγχου πάνω σε µια άλλη επιχείρηση ανεξαρτήτως του τρόπου ή του αριθµού των νοµικών πράξεων µε τις οποίες αποκτάται αυτός. Κρίσιµος καθίσταται εν προκειµένω ο χαρακτήρας του τελικού αποτελέσµατος, ήτοι να συνιστά αυτό µια και µοναδική συγκέντρωση. 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 703/1977 «2. Συγκέντρωση πραγµατοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». 2 Βλ.. Κουτσούκης, Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (ερµηνεία των άρθρων 4-4στ Ν. 703/1977), Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1997, σελ Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 703/1977 «3. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης». 4 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 703/1977 «4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές». 5 Βλ. Επιτροπή Ανταγωνισµού, απόφαση 494/VI/2010 της , TOPAZ, σκέψη 38, καθώς και εντελώς ενδεικτικά, Ζευγώλη Νικόλαου, Η υποχρέωση µη ανταγωνισµού ως δευτερεύων περιορισµός, 2007, σελ. 15 και επ., και Κοτσίρη, ιεθνείς εξελίξεις στον έλεγχο συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων, στο συλλογικό έργο Ο Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων στο ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, 1998, σελ Βλ.. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ό.π., σελ

3 Από τη νοµολογία του ΠΕΚ και την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων προκύπτει ότι για τη διαπίστωση του αλληλένδετου χαρακτήρα των υπό εξέταση κάθε φορά πράξεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε υπόθεση οι παρακάτω τέσσερις παράγοντες: 1. Η νοµική αλληλεξάρτηση, 2. Η οικονοµική αλληλεξάρτηση, 3. Η τυχόν ταυτόχρονη πραγµατοποίηση των δύο πράξεων και 4. Οι δηλώσεις των µερών. Εν προκειµένω, η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT AE θα αποκτήσει αφενός, δυνάµει του από Ιδιωτικού Συµφωνητικού Πώλησης µετοχών µεταξύ αυτής και της πωλήτριας εταιρίας SC Mediterranean Cosmos B.V., το 39,9% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΥΛΑΙΑ AE (απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΠΥΛΑΙΑ, αφού η εξαγοράζουσα εταιρία ασκούσε έως σήµερα από κοινού µε την πωλήτρια εταιρία τον έλεγχο της εξαγοραζόµενης σύµφωνα µε το Καταστατικό της τελευταίας κατέχοντας το υπόλοιπο 60,1%) και αφετέρου τον έλεγχο της εταιρίας MCPM, µε τους όρους και τις αιρέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο από ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης. Οι ανωτέρω δύο πράξεις µεταβίβασης µετοχών συνιστούν µια και µοναδική συγκέντρωση, καθώς είναι αλληλένδετες υπό την έννοια του δικαίου του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα: 1. Υπάρχει νοµική αλληλεξάρτηση µεταξύ των δυο πράξεων µεταβίβασης µετοχών, καθώς η καθεµιά από αυτές ρητά προβλέπει την αίρεση της εκπλήρωσης της άλλης. Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι τα µέρη δεν αιτιολόγησαν επαρκώς για ποιο λόγο οι εν λόγω πράξεις συνδέονται µε αµοιβαίους όρους, αν τούτες δεν είναι στενά συναφείς. 2. Υπάρχει οικονοµική αλληλεξάρτηση καθώς, παρότι το καταστατικό της MCPM προβλέπει ότι σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών γενικά στον κλάδο, σύµφωνα µε απάντηση των ίδιων των εταιριών, «Το αντικείµενο εργασιών της [ ] είναι η διαχείριση του εµπορικού κέντρου MEDITERRANEAN», το οποίο και αποκτά η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT AE µε την πρώτη ανωτέρω πράξη. Εξάλλου, και στην πράξη διαπιστώθηκε ότι η εταιρία MCPM προσφέρει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά και µόνο σε αυτό το εµπορικό κέντρο. Επιπροσθέτως, οι οικονοµικοί στόχοι που επιδιώκονται µε τις εν λόγω πράξεις είναι στενά συνυφασµένοι, καθώς η πρώτη αποβλέπει στην απόκτηση του ακινήτου και η δεύτερη στην όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη διαχείριση αυτού, όπως εξάλλου παραδέχεται και η γνωστοποιούσα. Τονίζεται, επιπροσθέτως, ότι η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT AE δεν έχει εκτεταµένη εµπειρία στην αγορά διαχείρισης εµπορικών κέντρων, καθώς, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, αφενός η θυγατρική της, «LAMDA PROPERTY MANAGEMENT A.E.», ασχολείται µε τη διαχείριση 3

4 κτιρίων γραφείων και οικιστικών χώρων και αφετέρου η εταιρία «ECE LAMDA HELLAS», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά διαχείρισης εµπορικών κέντρων, δεν ελέγχεται από τη γνωστοποιούσα. Σε κάθε περίπτωση δεν διαπιστώνεται εν προκειµένω προφανής έλλειψη συγχρονισµού µεταξύ των δυο υπό κρίση de jure συνδεδεµένων πράξεων. 3. Αν και δεν υπάρχει ταυτόχρονη πραγµατοποίηση των δύο πράξεων µεταβίβασης µετοχών µε την έννοια ότι αυτές έχουν υπογραφεί την ίδια µέρα, εντούτοις υπογράφηκαν µε µικρή απόσταση η µια από την άλλη, η ύπαρξη δε της ως άνω αίρεσης στην πρώτη από αυτές καταδεικνύει σαφώς ότι ήδη από την υπογραφή της πρώτης πράξης είχε αποφασισθεί από τα µέρη η πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση της δεύτερης πράξης ταυτόχρονα µε αυτή. Εν προκειµένω, δεν υπάρχουν θετικές δηλώσεις των µερών περί του αλληλένδετου χαρακτήρα των εν λόγω πράξεων, δηλαδή τα µέρη αρνούνται την ύπαρξη αλληλεξάρτησης. Όµως σε έγγραφό τους υποστηρίζουν ότι «Οι εν λόγω 2 εξαγορές δεν είναι αλληλένδετες, υπό την έννοια ότι η εξαγορά της ΠΥΛΑΙΑ θα είχε λάβει χώρα ανεξαρτήτως της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου επί της MC Property Management», χωρίς όµως επαρκή αιτιολόγηση των αιρέσεων που τίθενται στις πράξεις µεταβίβασης. Βάσει των ανωτέρω κρίνεται ότι οι υπό εξέταση δυο πράξεις είναι σκόπιµο να εξεταστούν στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η µεταβολή δε που θα επέλθει στη διάρθρωση της αγοράς µε την πραγµατοποίησή τους επέρχεται από το σύνολο των πράξεων. 2. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ & ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 4β του ν. 703/77 7, καθώς οι συµµετέχουσες στη γνωστοποιηθείσα πράξη επιχειρήσεις ξεπερνούν τα κατώφλια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/1977. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, ο ενοποιηµένος παγκόσµιος κύκλος εργασιών της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε., για το οικονοµικό έτος 2009, ανήλθε σε ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά ανήλθε σε ευρώ. 8 7 Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/1977 «1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά». 8 Στους εν λόγω κύκλους εργασιών δεν περιλαµβάνεται ο κύκλος εργασιών της ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία περιλαµβάνεται (ενοποιείται) στις οικονοµικές καταστάσεις της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. παρόλο που, όπως διευκρινίζεται ρητά από τα µέρη, στην εν λόγω εταιρία, προ της γνωστοποιηθείσας πράξης, ασκούνταν κοινός έλεγχος από τις LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. και «SC MEDITERRANEAN COSMOS B.V.». Ως προς τον καταλογισµό του κύκλου εργασιών της ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε., βλ. παρ. 3.2 και υποσηµείωση 13. 4

5 Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού της από πρώτης πράξης σύναψης συµφωνίας της υπό κρίση συγκέντρωσης πραγµατοποιήθηκε τη , δηλαδή, εντός της τασσόµενης προθεσµίας των δέκα εργασίµων ηµερών, και δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της της ηµερήσιας οικονοµικής εφηµερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στη σελίδα 46. Συνεπώς, η γνωστοποίηση υπήρξε εµπρόθεσµη και προσήκουσα. Ως προς τη δεύτερη πράξη µεταβίβασης µετοχών, επισηµαίνεται ότι γνωστοποιήθηκε εµπροθέσµως βάσει του άρθρου 4α του ν. 703/77, τα δε µέρη θεωρούν ότι δεν υφίσταται ζήτηµα γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 4β του ν. 703/77, καθώς, κατά την κρίση τους, οι υπό κρίση πράξεις µεταβίβασης µετοχών, αν και de jure συνδεδεµένες, δεν συνιστούν στενά συναφείς πράξεις. 3. ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ [Α] ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 3.1. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Η γνωστοποιηθείσα απόκτηση του 39,9% του µετοχικού κεφαλαίου της ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.», η οποία αποτελεί εταιρία περιορισµένης ευθύνης, µε έδρα την Ολλανδία, εξ ολοκλήρου ελεγχόµενη (κατά 100% θυγατρική) της ελληνικής εταιρίας LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Η τελευταία αυτή εταιρία θα αποκτήσει και το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της MCPM. Η LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. είναι εταιρία συµµετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα και είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η πλειοψηφία των µετοχών της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. κατέχεται από την εταιρία «CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A.», η οποία έχει έδρα το Λουξεµβούργο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της οποίας συµπεριλαµβάνονται οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου LAMDA. Η εταιρία «CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A.» ελέγχεται έµµεσα από την οικογένεια Λάτση. Εκτός της «CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A.», η οποία, στις , κατείχε ποσοστό 56,55% του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ο µοναδικός µέτοχος που κατείχε, κατά την ίδια ηµεροµηνία ποσοστό άνω του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρίας, είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία κατείχε ποσοστό 5,59% του µετοχικού κεφαλαίου της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Αναφορικά µε τις εταιρίες που ελέγχονται (µε βάση τα στοιχεία της ) από τη LAMDA DEVELOPMENT A.E. και το αντικείµενο δραστηριότητας αυτών, προκύπτουν τα εξής, ως προς µε τις σχετικές αγορές των υπό εξέταση πράξεων: α) Όσον αφορά στην αγορά της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων, πέραν της συµµετοχής της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. στην ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. 5

6 και στην (µέσω αυτής) ανάπτυξη του εµπορικού κέντρου «MEDITERANEAN COSMOS» στη Θεσσαλονίκη, η εταιρία έχει παρουσία: στην Αθήνα, µέσω της θυγατρικής της, «LAMDA ΟΜΗ Α.Ε.», η οποία εκµεταλλεύεται το εµπορικό κέντρο «GOLDEN HALL», βάσει σύµβασης µακροχρόνιας µίσθωσης µε την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στην Αθήνα, µέσω της θυγατρικής της, «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε.», η οποία εκµεταλλεύεται το εµπορικό κέντρο «THE MALL». Παρεµφερής δραστηριότητα θα µπορούσε, επίσης, να θεωρηθεί, η εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα της Μαρίνας Φλοίσβου, ο οποίος, πέραν των θέσεων ελλιµενισµού, περιλαµβάνει µια έκταση τ.µ., όπου έχουν αναπτυχθεί cafe, bars και επώνυµα καταστήµατα. Η εκµετάλλευση του λιµένα (λιµενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων) πραγµατοποιείται από τη θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε., «LAMDA FLISVOS MARINA S.A.». β) Όσον αφορά στην αγορά διαχείρισης ακινήτων, η εταιρία, µέσω της θυγατρικής της, «LAMDA PROPERTY MANAGEMENT Α.Ε.», παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χώρων κτιρίων γραφείων και οικιστικών χώρων. Σηµειώνεται ότι τη γενική διαχείριση των εµπορικών κέντρων «GOLDEN HALL» και «THE MALL», στην Αθήνα, έχει αναλάβει η εταιρία «ECE-LAMDA HELLAS», η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εµπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων. Στην εταιρία αυτή συµµετέχουν η LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (µε ποσοστό 34%) και η γερµανική εταιρία «ECE» (µε ποσοστό 66%), η οποία αποτελεί την ηγέτιδα εταιρία του κλάδου της διαχείρισης εµπορικών κέντρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 9. Η «ECE-LAMDA HELLAS» δεν αποτελεί ελεγχόµενη εταιρία του οµίλου της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Από τα µέρη τονίζεται ότι δεν υπάρχουν άλλες εταιρίες, στις οποίες οι επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από τη LAMDA DEVELOPMENT A.E. να διαθέτουν δικαιώµατα ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4στ. του ν. 703/77. Σχετικά µε τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση, τα µέρη αναφέρουν ότι αυτές δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο και σε εθνικό επίπεδο και σηµαντικό τµήµα των επιχειρηµατικών αυτών δραστηριοτήτων αποτελεί η παροχή τραπεζικών, χρηµατοπιστωτικών και άλλων υπηρεσιών, µέσω του οµίλου της έµµεσα ελεγχόµενης από την οικογένεια Λάτση ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι ελεγχόµενες από την ανωτέρω τράπεζα εταιρίες,. που µπορεί να θεωρηθεί ότι δραστηριοποιούνται, εντός της ελληνικής επικράτειας, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών που αφορούν οι γνωστοποιηθείσες πράξεις, είναι στις οι εξής: 1. H «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην απόκτηση και διαχείριση α) ακίνητης περιουσίας, δικαιώµατος αγοράς ακινήτου 9 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα της LAMDA DEVELOPMENT A.E., 6

7 δια προσυµφώνου και µετοχών ανώνυµης εταιρίας, κατά το άρθρο 22 του ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει και β) µέσων χρηµαταγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Η κατά 100% ελληνική θυγατρική της εταιρίας «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», µε την επωνυµία «ΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 10 Επίσης, ελεγχόµενες από την οικογένεια Λάτση εταιρίες, οι οποίες, σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία, µπορεί να θεωρηθεί ότι δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές που αφορούν οι γνωστοποιηθείσες πράξεις είναι 11 : 1. Η εταιρία «[ ]» µε αντικείµενο δραστηριότητας: α) την απόκτηση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και β) τη διαχείριση ακινήτων ίδιας ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας τρίτων. 2. Η εταιρία «[ ]», η οποία είναι εταιρία συµµετοχών, µε έδρα το Λουξεµβούργο και αντικείµενο δραστηριότητας που περιλαµβάνει την απόκτηση και εκµετάλλευση ακινήτων. Σχετικά µε τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων που ελέγχονται από τον απώτερο ελέγχοντα της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (οικογένεια Λάτση), τα µέρη υπέβαλαν στοιχεία µόνο σχετικά µε τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και της τελικής µητρικής της εταιρίας, «EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) S.A.». Ειδικότερα, ανέφεραν ότι ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα του οµίλου της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ανήλθε, κατά το οικονοµικό έτος 2009, σε ευρώ και ο αντίστοιχος παγκόσµιος κύκλος εργασιών ήταν ευρώ. Όσον αφορά στην ενεργό µητρική εταιρία της, «EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) S.A.» (στης οποίας τις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, οι ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»), ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της ανήλθε σε ευρώ. 10 Η ελληνική θυγατρική εταιρία της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», µε την επωνυµία «EUROBANK ΕFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δε θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορούν οι γνωστοποιηθείσες πράξεις, καθώς το αντικείµενο δραστηριότητάς της είναι η παροχή µεσιτικών υπηρεσιών ακινήτων. 11 Η Γ..Α. ζήτησε από τα µέρη, µε τις υπ αριθ. πρωτ. οικ. 5055/ και οικ. 5266/ επιστολές παροχής στοιχείων, να αναφέρουν το σύνολο των επιχειρήσεων, στις οποίες η οικογένεια Λάτση διαθέτει τα δικαιώµατα ή τις δυνατότητες επιρροής που αναφέρονται στο στοιχείο β της παρ. 5 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977. Λόγω δυσκολίας συγκέντρωσης των αιτούµενων στοιχείων, τα µέρη προσκόµισαν κατάλογο µε το σύνολο των επιχειρήσεων, που ελέγχονται από την «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ενώ παρείχαν επιπλέον πληροφορίες µόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες, που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση και δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές των υπό εξέταση πράξεων. 7

8 Τόσο στο αρχικό έντυπο γνωστοποίησης όσο και στις απαντήσεις σε σχετικά διευκρινιστικά ερωτήµατα που έθεσε η Γ..Α. 12, τα µέρη αναφέρουν ότι ο λόγος, για τον οποίο δε λαµβάνει χώρα λεπτοµερής παράθεση του κύκλου εργασιών όλων των άµεσα ή έµµεσα ελεγχόµενων από την οικογένεια Λάτση επιχειρήσεων έχει να κάνει µε το γεγονός ότι α) ο συνυπολογισµός στον κύκλο εργασιών της LAMDA DEVELOPMENT A.E του κύκλου εργασιών της επίσης ελεγχόµενης από την οικογένεια Λάτση τράπεζας, «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», δικαιολογεί τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων του άρθρου 4β του ν. 703/77 και β) ανεξαρτήτως ύψους του κύκλου εργασιών του αποκτώντος, η αρµοδιότητα ελέγχου της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης δε µεταβάλλεται, δεδοµένου ότι ζήτηµα αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τον Κανονισµό 139/2004 δεν τίθεται, καθώς η εξαγοραζόµενη επιχείρηση, ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε., έχει κύκλο εργασιών µόλις 21 εκ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, µπορεί να εξαχθεί µε ασφάλεια το συµπέρασµα ότι ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα των επιχειρήσεων που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση ανήλθε, κατά το οικονοµικό έτος 2009, σε τουλάχιστον ευρώ και ο αντίστοιχος παγκόσµιος κύκλος εργασιών ήταν τουλάχιστον ευρώ. 3.2 ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. Η εταιρία, οι µετοχές της οποίας µεταβιβάζονται στο πλαίσιο της πρώτης γνωστοποιηθείσας πράξης, είναι η ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και αντικείµενο δραστηριότητας την ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, προ της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, το 60,1% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατεχόταν από τη LAMDA DEVELOPMENT A.E., ενώ το υπόλοιπο 39,9% ανήκε στην ολλανδική εταιρία «SC MEDITERRANEAN COSMOS B.V.», η οποία ασκούσε, από κοινού µε τη LAMDA DEVELOPMENT A.E., έλεγχο επί της ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. Η ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. έχει αναπτύξει το εµπορικό κέντρο «MEDITERRANEAN COSMOS» στην περιοχή Πυλαία της Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η λειτουργία του εµπορικού κέντρου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Μέσω συµβάσεων που έχουν υπογραφεί µε το κάθε κατάστηµα, το «MEDITERRANEAN COSMOS» φιλοξενεί 210 συνολικά καταστήµατα, σε τ.µ περίπου µισθώσιµης έκτασης, συµπεριλαµβανοµένων πολυκινηµατογράφων, σουπερµάρκετ και πολλών επιλογών για ψυχαγωγία, εστίαση και καφέ. Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από σταθερά βασικά ανταλλάγµατα (base remuneration), καθώς και από ποσοστά επί του τζίρου των καταστηµάτων (turnover remuneration), όπως αυτά καθορίζονται στις εκάστοτε συµβάσεις µε το κάθε κατάστηµα. Η ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. δεν έχει θυγατρικές ούτε ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 12 Με τις µε αριθ. πρωτ. οικ. 5055/ και οικ. 5266/ επιστολές της. 8

9 καταστάσεις της LAMDA DEVELOPMENT A.E. Εκτός των επιχειρήσεων που την ελέγχουν από κοινού, ως συνδεδεµένα µέρη της εταιρίας θεωρούνται οι εταιρίες «ΣΙΕΡΡΑ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ», «EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «ΣΙΕΡΡΑ DEVELOPMENT SERVICES» και «ΣΙΕΡΡΑ MANAGEMENT ITALY». Σύµφωνα µε την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1η Ιανουαρίου 31η εκεµβρίου 2009) της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά προέρχεται κυρίως από τις υπηρεσίες εκµετάλλευσης του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN COSMOS», ανήλθε, για την οικονοµική χρήση 2009, σε ευρώ και ταυτίζεται µε τον κύκλο εργασιών της στην παγκόσµια αγορά MCPM Η εταιρία, οι µετοχές της οποίας µεταβιβάζονται στο πλαίσιο της δεύτερης γνωστοποιηθείας πράξης, είναι η MCPM, η οποία αποτελεί ελληνική εταιρία, µε έδρα την Αθήνα. Η ακριβής επωνυµία της είναι «MEDITERRANEAN COSMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (µε διακριτικό τίτλο «MC ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»), ενώ για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή, η επωνυµία της είναι «MC PROPERTY MANAGEMENT S.A.». Όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση, το αντικείµενο εργασιών της είναι η διαχείριση του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN COSMOS», που ανήκει στην εταιρία ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. Στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία προς την ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνεται η συντήρηση του «MEDITERRANEAN COSMOS», η είσπραξη των µισθωµάτων από τους µισθωτές των καταστηµάτων και εν γένει η αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται της καθηµερινής λειτουργίας και διαχείρισης του ως άνω εµπορικού κέντρου. Προ της δεύτερης γνωστοποιηθείσας συµφωνίας µεταβίβασης µετοχών, η MCPM ελεγχόταν αποκλειστικά από την ολλανδική εταιρία «PROJECT SIERRA 6 BV», η οποία κατείχε το 75% του µετοχικού της κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκε, όπως προαναφέρθηκε, στη LAMDA DEVELOPMENT A.E. Η «PROJECT SIERRA 6 BV» ελέγχεται από τον όµιλο Χαραγκιώνη, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές µελέτης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, στο λιανικό εµπόριο κ.ά. Ο εθνικός κύκλος εργασιών της MCPM, για το έτος 2009, ταυτίζεται µε τον παγκόσµιο κύκλο εργασιών της και είναι ,56 ευρώ. Όπως διευκρινίζεται ρητά από τα µέρη, τα έσοδα της MCPM προέρχονται αποκλειστικά από υπηρεσίες προς την εταιρία ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. και σχετίζονται µε τη διαχείριση του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN COSMOS». Ανεξάρτητα από την όποια αναφορά γίνεται στον καταστατικό σκοπό της, η MCPM δεν ασκεί κανενός είδους επιχειρηµατική δραστηριότητα µη σχετιζόµενη µε τη διαχείριση του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN COSMOS». 13 Ο καταλογισµός του κύκλου εργασιών της ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου στην ίδια την εταιρία, σύµφωνα µε τις παρ της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας, βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (EEC 95/1, ). 9

10 4. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σε αυτές. Ως προς την πρώτη γνωστοποιηθείσα πράξη, η οποία αφορά στην επιµέρους (υπο)αγορά της απόκτησης και εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων και καταστηµάτων, η σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να οριστεί σε τοπικό επίπεδο, καθώς σε αυτό εκδηλώνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των δραστηριοποιούµενων στον κλάδο επιχειρήσεων. Αυτό συµβαίνει διότι οι πελάτες - καταναλωτές, από τους οποίους τελικά προέρχεται η ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα εµπορικά κέντρα και τα καταστήµατα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι θα µετακινηθούν εκτός των περιοχών, στις οποίες διαµένουν, ιδίως όταν στην περιοχή τους προσφέρεται πληθώρα τέτοιων υπηρεσιών, που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί η περιοχή του Νοµού Θεσσαλονίκης, από την οποία αντλούν πελατεία τα εµπορικά κέντρα που βρίσκονται εγκατεστηµένα στην πόλη. Ως προς τη δεύτερη γνωστοποιηθείσα πράξη, η οποία αφορά στην επιµέρους (υπο)αγορά της διαχείρισης εµπορικών κέντρων και καταστηµάτων, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη αγορά µπορούν να παράσχουν υπηρεσίες διαχείρισης εµπορικών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς οι συνθήκες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών να διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. 5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΚΤΕΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η αγορά των εµπορικών κέντρων στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, κυρίως από το 2005 και έπειτα, καθώς αρκετά εµπορικά κέντρα έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν ήδη (π.χ. «THE MALL ATHENS», «GOLDEN HALL», «MEDITERRANEAN COSMOS», «ATHENS HEART» κ.ά.), ενώ άλλα έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης από τις εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων (π.χ. εµπορικό πάρκο Γυαλού, Βοτανικού, Ελευσίνας κ.ά.). Κινητήριους µοχλούς σε αυτήν την εξέλιξη αποτελούν: Η χαµηλή σχετικά αναλογία εµπορικών κέντρων ανά κάτοικο στη χώρα. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι επενδύσεις σε εµπορικά κέντρα για τις εταιρίες που τα αναπτύσσουν (π.χ. υψηλή απόδοση, µισθώµατα κ.ά.). Τα πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι εταιρίες που αποκτούν καταστήµατα λιανικής στα εµπορικά κέντρα (π.χ. προβολή σε µεγάλο πλήθος καταναλωτών, 10

11 δαπάνες προώθησης από τις εταιρίες διαχείρισης των εµπορικών κέντρων, εύκολη πρόσβαση οδικώς και από µέσα µαζικής µεταφοράς κ.ά.). Το γεγονός ότι τα εµπορικά κέντρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους καταναλωτές, σε σύγκριση µε τα µεµονωµένα εµπορικά καταστήµατα, χάρη στο συνδυασµό των ανέσεων που προσφέρουν (πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό καταστηµάτων λιανικής, εύκολη πρόσβαση, άνετο πάρκινγκ, χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης, χώροι απασχόλησης των παιδιών κ.λπ.). Σύµφωνα µε την «COLLIERS INTERNATIONAL» 14, κατά το έτος 2009, λειτουργούσαν στην Ελλάδα 33 εµπορικές αναπτύξεις (συµπεριλαµβανοµένων των εκπτωτικών κέντρων - outlets), συνολικής επιφάνειας περίπου 650 χιλ. τ.µ. Οι κυριότερες εταιρίες µε δραστηριότητα στην ανάπτυξη και εκµετάλλευση εµπορικών κέντρων είναι οι LAMDA DEVELOPMENT A.E, «PASAL DEVELOPMENT A.E.», «ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α.Ε.», «REDS Α.Ε.», «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.» κ.ά. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, όπου η δηµιουργία εµπορικών κέντρων ακολουθεί ανοδική πορεία κατά τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται κάµψη της δραστηριότητας ανάπτυξης εµπορικών κέντρων. Σύµφωνα µε την εταιρία συµβούλων ακίνητης περιουσίας «CUSHMAN & WAKEFIELD», το 2010 εκτιµάται ότι θα τεθούν προς λειτουργία 6,1 εκ. τ.µ. νέων χώρων, επίδοση η οποία είναι η χαµηλότερη κατά την τελευταία επταετία. Εν όψει αυτών, αναφορικά µε τη σχετική αγορά της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων και καταστηµάτων στο νοµό Θεσσαλονίκης, τόσο από τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά µε τα λειτουργούντα εµπορικά ακίνητα στο συγκεκριµένο νοµό, όσο και από την επίσηµη ταξινόµηση των εµπορικών κέντρων στην Ελλάδα, του ιεθνούς Συµβουλίου Εµπορικών Κέντρων (ICSC) 15, προκύπτει ότι το µόνο από τα συµµετέχοντα στην υπό εξέταση συγκέντρωση µέρη, που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριµένη αγορά, προ της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, είναι η εταιρία ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. µε το (υπό µεταβίβαση) εµπορικό κέντρο «MEDITERANEAN COSMOS». Η LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. µε την εξαίρεση της συµµετοχής της στην ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται, µέσω θυγατρικών της, στην αγορά ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων µόνο στο νοµό Αττικής, όπου εκµεταλλεύεται τα εµπορικά κέντρα «THE MALL ATHENS» και «GOLDEN HALL». Στο νοµό Θεσσαλονίκης δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις ανάπτυξης και εκµετάλλευσης εµπορικών ακινήτων, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ακριβή µερίδια αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας η συγκεκριµένη αγορά αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και αρκετά εµπορικά κέντρα εγκαταστάθηκαν µε επιτυχία. 14 Η «COLLIERS INTERNATIONAL» είναι διεθνής εταιρία συµβούλων ακίνητης περιουσίας, µε παρουσία και στην ελληνική αγορά. 15 Τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11

12 Στην επιµέρους σχετική αγορά της διαχείρισης εµπορικών κέντρων στην ελληνική επικράτεια, όπως προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στοιχεία, η µόνη θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT A.E. που δραστηριοποιούνταν στη διαχείριση ακινήτων ήταν η «LAMDA PROPERTY MANAGEMENT A.E.», η οποία, όµως, όπως διευκρινίστηκε ρητά από τα µέρη, ασχολείται µε τη διαχείριση κτιρίων γραφείων και οικιστικών χώρων. Περαιτέρω, η διαχείριση των εµπορικών κέντρων του οµίλου της LAMDA DEVELOPMENT A.E. πραγµατοποιείται από την εταιρία («ECE LAMDA HELLAS»), στην οποία συµµετέχει µεν η LAMDA DEVELOPMENT A.E., αλλά µε µειοψηφικό ποσοστό (34%), το οποίο, όπως επίσης διευκρινίστηκε από τα µέρη, δεν της εξασφαλίζει έλεγχο. Σχετικά µε τις λοιπές επιχειρήσεις που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση και το αντικείµενο εργασιών τους περιλαµβάνει και τη διαχείριση ακινήτων 16, από την εξέταση των προσκοµισθέντων καταλόγων των ακινήτων τους, προκύπτει ότι κανένα δεν αποτελεί εµπορικό κέντρο. Συνεπώς, καµία επιχείρηση που ελέγχεται από την οικογένεια Λάτση δεν κατέχει µερίδιο στην εν λόγω σχετική αγορά. Επιγραµµατικά µπορεί εδώ να αναφερθεί ότι στην αγορά απόκτησης, διατήρησης, διαχείρισης και εκµίσθωσης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων διαφόρων µεγεθών, από µεσιτικά γραφεία µέχρι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), ενώ και στη σχετική αγορά των εµπορικών κέντρων παρατηρείται παρουσία πληθώρας επιχειρήσεων, και µάλιστα µε χαµηλή συγκριτικά µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο αναλογία εµπορικών κέντρων προς τον πληθυσµό. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ εδοµένου ότι η εξαγοράζουσα επιχείρηση (και οι λοιπές επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον απώτερο ελέγχοντα µέτοχό της) δεν έχει άλλη παρουσία στη σχετική αγορά της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων και καταστηµάτων στο νοµό Θεσσαλονίκης (πλην της συµµετοχής της στην ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.), δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει συνένωση µεριδίων σε αυτήν, ως αποτέλεσµα της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά αναµένεται να µείνουν αµετάβλητες, µετά από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Στην επιµέρους σχετική αγορά της διαχείρισης εµπορικών κέντρων στην ελληνική επικράτεια, ο όµιλος της εξαγοράζουσας επιχείρησης επίσης δεν είχε παρουσία, προ της γνωστοποιηθείσας πράξης, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία. εδοµένων των ανωτέρω και ανεξαρτήτως του µεριδίου της εξαγοραζόµενης, MCPM, στην επιµέρους αγορά της διαχείρισης εµπορικών κέντρων, η υπό εξέταση πράξη δεν αναµένεται να ασκήσει σηµαντική επίδραση στον ανταγωνισµό στην συγκεκριµένη αγορά. 16 «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», «ΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «[ ]» και «[ ]» 12

13 Ο πραγµατικός ανταγωνισµός είναι, βάσει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω (έντονη δραστηριοποίηση στη σχετική αγορά εµπορικών κέντρων εντός του νοµού Θεσσαλονίκης) εξαιρετικά σηµαντικός.σχετικά µε τον δυνητικό ανταγωνισµό, δεν µπορούν αυτή τη χρονική περίοδο να διατυπωθούν ακριβείς προβλέψεις λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Τα νοµικά εµπόδια εισόδου στην αγορά είναι ανύπαρκτα. Πραγµατικά εµπόδια εισόδου είναι υπαρκτά λόγω του υψηλού αρχικά κόστους κατασκευής και/ή εγκατάστασης ενός εµπορικού κέντρου, αλλά σχετικά αντισταθµίζονται από τις υψηλές αποδόσεις που κατά κανόνα παρουσιάζουν και τις πολύ σηµαντικές τα τελευταία χρόνια τάσεις προτίµησης και στροφής των Ελλήνων καταναλωτών προς τα εµπορικά κέντρα αντί των µικρών διάσπαρτων καταστηµάτων στα διάφορα σηµεία της πόλης. Η θέση των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµή τους δεν µεταβάλλεται από την υπό κρίση συγκέντρωση, καθώς η LAMDA DEVELOPMENT AE ασκούσε ήδη από κοινού τον έλεγχο και µε ποσοστό άνω του 50% του εν λόγω εµπορικού κέντρου, ενώ δεν ελέγχει ή συµµετέχει σε άλλο εµπορικό κέντρο στη σχετική αγορά. Εξάλλου, στην αγορά διαχείρισης εµπορικών κέντρων, στην οποία η γνωστοποιούσα φαίνεται να δραστηριοποιούνταν µόνο µέσω της µειοψηφικής της συµµετοχής στην εταιρία «ECE LAMDA HELLAS», δεν κρίνεται ότι θα επέλθει σηµαντική µεταβολή των συνθηκών ανταγωνισµού, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η εταιρία MCPM έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο δραστηριότητας, επί του παρόντος, τη διαχείριση του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN COSMOS». Οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών από άλλες επιχειρήσεις είναι αναµφίβολα πολύ σηµαντικές στη σχετική αγορά, αν ληφθεί υπόψη ο σηµαντικός αριθµός δραστηριοποιούµενων εµπορικών κέντρων στο νοµό Θεσσαλονίκης. Έτσι, τα συµφέροντα των καταναλωτών (ενδιάµεσων και τελικών) δεν επηρεάζονται αρνητικά από την υπό κρίση συγκέντρωση. Ο µοναδικός παράγων του άρθρου 4γ για τον οποίο δεν µπορεί να διατυπωθεί ακριβής πρόβλεψη είναι αυτός που αναφέρεται στην εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών. Όµως, σε κάθε περίπτωση, η µη ασφαλής αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου δεν µπορεί να επιδρά και να µεταβάλει την συνολική αξιολόγηση της υπό κρίσης συγκέντρωσης, καθώς όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται επιβεβαιώνουν, ότι ο ανταγωνισµός δεν περιορίζεται σηµαντικά από την εν λόγω συγκέντρωση. Συνεπώς η Επιτροπή οµόφωνα εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται Το κριτήριο του ουσιαστικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων βάσει του ν. 703/1977 διαλαµβάνει το άρθρο 4γ 1, βάσει του οποίου η Επιτροπή Ανταγωνισµού προνόησε ώστε η γνωστοποιούµενη συγκέντρωση να µην περιορίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό τµήµα της, και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Η εκτίµηση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισµού έγινε σύµφωνα µε τα κριτήρια της 2 του ίδιου άρθρου. 13

14 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», µέσω της θυγατρικής της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.», µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 39,9% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.», και την απόκτηση από την εταιρία LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. του συνόλου των µετοχών που κατείχε η ολλανδική εταιρία «PROJECT SIERRA 6 BV» στην εταιρία MCPM, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 6 η εκεµβρίου Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Απόφασης ηµήτριος Κυριτσάκης Η Γραµµατέας Παρασκευή Α. Ζαχαριά 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 467/ VI /2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 28η Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα