ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: ηµήτριος Αυγητίδης και Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού µέλους Βασιλείου Νικολετόπουλου. Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης µέσω απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρίας «Μεσόγειος Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Κτηµατική Εταιρία» από την εταιρία µε την επωνυµία «SINDA ENTERPRISES COMPANY LIMITED». Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε Γραµµατέα της συζήτησης την Παρασκευή Α. Ζαχαριά µε αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Ρουµπή. Στη αρχή, ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 5760/ Εµπιστευτική Έκθεσή του και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν τη µη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσας, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης µέσω απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρίας «Μεσόγειος Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Κτηµατική Εταιρία» από την εταιρία µε την επωνυµία «SINDA ENTERPRISES COMPANY LIMITED», σύµφωνα µε τα άρθρα 4β και 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη της την έκθεση του Προέδρου, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 1) Στις (αρ. πρωτ. 5014) γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του Ν. 703/77, η σκοπούµενη απόκτηση ποσοστού [ ] επί του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας «Μεσόγειος Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Κτηµατική Εταιρία» (εφεξής «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»), από την εταιρία «SINDA Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 ENTERPRISES COMPANY LTD» (εφεξής «SINDA»). Με τη γνωστοποιηθείσα πράξη, η SINDA θα ασκεί από κοινού -µε τους υφιστάµενους µετόχους- έλεγχο στην εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟ». Η Συµφωνία µε τίτλο: «Νέοι βασικοί όροι επένδυσης στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» υπογράφηκε στις και γνωστοποιήθηκε εµπροθέσµως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (εντός δέκα εργάσιµων ηµερών) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ίσχυε κατά το χρόνο της γνωστοποίησης. 2) Η εταιρία µε την επωνυµία «SINDA» συνεστήθη ως όχηµα ειδικού σκοπού 1 από κοινού από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «EUROBANK») και τον όµιλο οικογενειών Παναγιώτη και Αθανάσιου Λασκαρίδη προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επένδυση στην ελληνική εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», δεδοµένου ότι ο κλάδος δραστηριότητας της τελευταίας (εκτέλεση έργων, παροχής υπηρεσιών και προµηθειών του δηµοσίου, σε όλο το φάσµα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων και παραγωγή ενέργειας εξ αυτών, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) είναι καινοτόµος, εµφανίζει µεγάλη ανάπτυξη και αναµένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσµατα τα επόµενα έτη. 3) Η συµµετοχή της SINDA στη ΜΕΣΟΓΕΙΟ, αν και µειοψηφική [ ], συνιστά συγκέντρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 703/1977, καθώς η εξαγοράζουσα και οι ήδη υφιστάµενοι µέτοχοι της Μεσογείου έχουν αναλάβει να καταρτίσουν σύµβαση µετόχων µε την οποία η SINDA και οι τελευταίοι θα ασκούν από κοινού τον έλεγχο επί της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». Σύµφωνα µε την εν λόγω σύµβαση, εξασφαλίζεται µεταξύ άλλων, στο µειοψηφούντα µέτοχο (SINDA) [ ] (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω ενότητα Η της παρούσας). 4) Η Γ..Α, µε την υποβολή της γνωστοποίησης ( ) εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και διαπίστωσε ελλείψεις και ασάφειες στη συµπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης και στα προσκοµισθέντα στοιχεία, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παρ. 10 στοιχείο β του ν.703/77. Για το σκοπό αυτό, στις , η Γ Α µε την υπ αριθµ. πρωτ. 5069, επιστολή της, ζήτησε συµπληρωµατικά του φακέλου στοιχεία από τη γνωστοποιούσα εταιρία, ώστε αυτός να καταστεί πλήρης. Στις και µε την υπ αρ. πρωτ επιστολή, η γνωστοποιούσα εταιρία απάντησε µε πληρότητα και σαφήνεια στα ερωτήµατα της Γ..Α. 2 5) Βάσει του άρθρου 4β, παρ. 6 του ν. 703/77 και της µε αριθ. 185/ΙΙΙ/2001 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα µέρη τα οποία προέβησαν στη 1 Βλ. την από µε α.π. 5542/ διευκρινιστική επιστολή των µετόχων της SINDA προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 2 Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις και στοιχεία παρασχέθηκαν από τη γνωστοποιούσα στη Γ..Α. κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών µε τα µε α.π. 5290/ , 5366/ , 5525/ , 5542/ , 5564/ και 5600/ έγγραφα. 2

3 γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης δηµοσίευσαν τη γνωστοποιηθείσα πράξη στην οικονοµική εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (αριθµός φύλλου 18781, έτος 63 ο / ) και προσκόµισαν νόµιµο παράβολο των ευρώ (ΣΤ / Α/Α ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ). 6) Από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, η Γ..Α. διαπίστωσε ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 4β του ν. 703/77.2 Ειδικότερα, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών εταιριών κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης (2009) υπερέβη τα ευρώ, (συγκεκριµένα [ ]), ενώ για την ίδια χρήση ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία επιχείρηση («EUROBANK», «Όµιλος Λασκαρίδη» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ») υπερβαίνει τα ευρώ ( [ ], [ ] και [ ] αντίστοιχα). 7) Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» πριν και µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, καθώς και µετά από την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 3. Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» Μετοχική σύνθεση πριν 4 την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης Μετοχική σύνθεση µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης Μετοχική σύνθεση µετά την ολοκλήρωση και την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Μέτοχος Μετοχές % Μετοχές % Μετοχές % [ ] - - [ ] (προνοµιούχες) [ ] [ ] (προνοµιούχες) Σύνολο [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Πηγή: Απάντηση γνωστοποιούσας σε επιστολή της Γ Α. [ ] Β. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β.1. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ SINDA 8) Η εταιρία SINDA, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, ιδρύθηκε µε βάση τους νόµους της ηµοκρατίας της Κύπρου την 14η Μαΐου Μοναδικοί µέτοχοι της εταιρίας SINDA είναι η τράπεζα «EUROBANK», µε ποσοστό [ ] του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της καθώς και οι 3 Όπως προβλέπεται και στη σύµβαση ανάληψης µετοχών (βλ. άρθρο 2.1), [ ] 4 Σηµειώνεται ότι αυτή η µετοχική σύνθεση διαµορφώθηκε ως έχει την , βάσει ιδιωτικών συµφωνητικών µεταβιβάσεων µετοχών, ενώ έκτοτε δεν υπήρξε καµία µεταβολή. 3

4 οικογένειες Παναγιώτη και Αθανασίου Λασκαρίδη µε ποσοστό [ ] του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω µέτοχοι ασκούν κοινό έλεγχο επί της εξαγοράζουσας 5. 9) Η εταιρία SINDA είναι ένα όχηµα ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV), όπως εκτέθηκε στην εισαγωγή του παρόντος 6. Ειδικότερα, κατά δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων των ως άνω µετόχων της προς τη Γ..Α., η SINDA συστάθηκε αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση πραγµατοποίηση της υπό κρίση γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης επένδυσης 7. 10) Ως εκ τούτου, ως συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην υπό εξέταση συγκέντρωση θεωρούνται οι µέτοχοι της εταιρίας SINDA, ήτοι η τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε (Β.2) και ο Όµιλος επιχειρήσεων Παναγιώτη και Αθανασίου Λασκαρίδη 8. Β.2. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 9. 11) Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρία» κατέχει τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS». Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύµατα, 5 Όπως προκύπτει και από δήλωση των µερών (βλ. υπ. αριθµ. πρωτ. 5542/ επιστολή). 6 Στο σκοπό της SINDA εµπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες: i) Η αγορά µετοχών, κεφαλαίων, οµολόγων ή άλλων χρεογράφων οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ή οργανισµού, ii) Η απόκτηση και κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας ή των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν, iii) Η διεξαγωγή των εργασιών ή των επιχειρήσεων των αρχιτεκτόνων, πολιτικών µηχανικών, οικοδόµων και γενικών εργολάβων για την εκτέλεση οικοδοµικών έργων και κατασκευών, iv) Η αγορά ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, v) Η παροχή βοήθειας κατά κάθε δυνατό τρόπο (εµπορικώς ή οικονοµικώς) προς οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο Όµιλο εταιριών, vi)η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά µε τη διεξαγωγή όλων ή οποιουδήποτε από τους σκοπούς της εταιρίας, vii) Η πληρωµή των εξόδων και άλλων πληρωµών που προέκυψαν κατά την ίδρυση της εταιρίας, viii) Η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρίας σε µετοχές, οµολογίες ή άλλα χρεόγραφα άλλης εταιρίας ή Συνεταιρισµού, ix) Η παροχή δανείων και προκαταβολών, x) Η σύναψη δανείων ή εξεύρεση άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιασδήποτε µορφής. 7 Περαιτέρω, οι µέτοχοι της SINDA δήλωσαν στην από µε α.π. 5542/ διευκρινιστική επιστολή τους τα εξής: [ ] 8 Βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε C 95/01, παρ. 147: «Αντίθετα, όταν η κοινή επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως απλό όχηµα για µια εξαγορά από µέρους των ιδρυτικών εταιριών, η Επιτροπή θα θεωρήσει, αντί της κοινής επιχείρησης, καθεµία από τις ίδιες τις ιδρυτικές εταιρείες ως συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µαζί µε την εταιρία-στόχο. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα όταν η σύσταση της κοινής επιχείρησης γίνεται ακριβώς µε σκοπό την απόκτηση της εταιρίας-στόχου, όταν η κοινή επιχείρηση δεν έχει αρχίσει ακόµα να λειτουργεί, όταν µια υπάρχουσα κοινή επιχείρηση δεν είναι λειτουργικά αυτόνοµη σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα ή όταν η κοινή επιχείρηση είναι ένωση επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ιδρυτικές εταιρείες είναι στην ουσία οι πραγµατικοί δράστες της πράξης. Από τα στοιχεία αυτά µπορεί να προκύπτει ενεργός συµµετοχή των ίδιων των ιδρυτικών εταιριών ως προς την ανάληψη της πρωτοβουλίας, την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση της πράξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ως συµµετέχουσες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ιδρυτικές εταιρείες». Βλ. επίσης παρ. 140 και Σύµφωνα µε το καταστατικό της Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρία», Παράρτηµα Γ(iii) της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης. 4

5 σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαµβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάµενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυµα. 12) Στο σκοπό της Τράπεζας εµπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες: α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, β) Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, γ) Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), δ) Πράξεις διενέργειας πληρωµών, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, ε) Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), στ) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, ζ) Συναλλαγές 10 για λογαριασµό της ίδιας της Τράπεζας ή της πελατείας της, η) Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων, θ) Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη στρατηγική συγκεκριµένου τοµέα βιοµηχανίας και συναφή θέµατα παροχής συµβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων, ι) ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές ) Η Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias A.E.» είναι µέλος του διεθνούς Οµίλου EFG, ο οποίος απαρτίζεται από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών. Η ενεργός µητρική εταιρία του Οµίλου EFG είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ απώτατη µητρική εταιρία είναι η Private Financial Holdings Limited ( PFH ), η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. Η PFH κατέστη απώτατη µητρική εταιρία στις , µετά από αναδιάρθρωση του Οµίλου EFG. Μέχρι τότε απώτατη µητρική εταιρία του Οµίλου EFG ήταν η EFG Bank European Financial Group S.A. 14) Σύµφωνα µε πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία ( ), ο Όµιλος EFG κατέχει, µέσω 100% θυγατρικών του, ποσοστό [ ] των µετοχών µε ψήφο και των δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας. Οι υπόλοιπες µετοχές µε ψήφο, και τα 10 Οι εν λόγω συναλλαγές αφορούν: i) µέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.), ii) συνάλλαγµα, iii) προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα, iv) συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος, v) κινητές αξίες 11 Συγκεκριµένα: ια) ιαχείριση χαρτοφυλακίου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων πελατών ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση αυτού, ιβ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, ιγ) Συλλογή και επεξεργασία εµπορικών πληροφοριών, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, ιδ) Εκµίσθωση θυρίδων, ιε) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, ιζ) ραστηριότητες που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ιη) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόµενη από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 5

6 αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου της Τράπεζας κατέχονται από θεσµικούς και άλλους επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, δεν κατέχει ποσοστό 5% και άνω. Το Ελληνικό ηµόσιο κατέχει το 100% των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών της Τράπεζας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι καµία από τις θυγατρικές της Eurobank δεν δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά µε την εξαγοραζόµενη. Β.3. ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙ Η 15) Οι εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν (στο µετοχικό τους κεφάλαιο) οι οικογένειες των Παναγιώτη και Αθανάσιου Λασκαρίδη, εµφανίζονται κατωτέρω στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Πίνακας 2: Εταιρίες στων οποίων το µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχει η οικογένεια του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. α/α Επωνυµία ραστηριότητα Συµµετοχή (%) Εγχώριος Κύκλος εργασιών (ευρώ) 1 [ ] [ ] [ ] [ ] 2 [ ] [ ] [ ] [ ] 3 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [ ] [ ] [ ] [ ] 6 [ ] [ ] [ ] [ ] 7 [ ] [ ] [ ] [ ] 8 [ ] [ ] [ ] [ ] 9 [ ] [ ] [ ] [ ] 10 [ ] [ ] [ ] [ ] 11 [ ] [ ] [ ] [ ] 12 [ ] [ ] [ ] [ ] 13 [ ] [ ] [ ] [ ] 14 [ ] [ ] [ ] [ ] 15 [ ] [ ] [ ] [ ] 14 [ ] [ ] [ ] [ ] Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης. 6

7 Πίνακας 3: Εταιρίες στων οποίων το µετοχικό κεφάλαιο συµµετέχει η οικογένεια του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη. α/α Επωνυµία ραστηριότητα Συµµετοχή (%) Εγχώριος Κύκλος εργασιών (ευρώ) 1 [ ] [ ] [ ] [ ] 2 [ ] [ ] [ ] [ ] 3 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [ ] [ ] [ ] [ ] 6 [ ] [ ] [ ] [ ] 7 [ ] [ ] [ ] [ ] 8 [ ] [ ] [ ] [ ] 9 [ ] [ ] [ ] [ ] 10 [ ] [ ] [ ] [ ] 11 [ ] [ ] [ ] [ ] 12 [ ] [ ] [ ] [ ] 13 [ ] [ ] [ ] [ ] 14 [ ] [ ] [ ] [ ] 15 [ ] [ ] [ ] [ ] 16 [ ] [ ] [ ] [ ] 17 [ ] [ ] [ ] [ ] 18 [ ] [ ] [ ] [ ] 19 [ ] [ ] [ ] [ ] 20 [ ] [ ] [ ] [ ] 21 [ ] [ ] [ ] [ ] 22 [ ] [ ] [ ] [ ] 23 [ ] [ ] [ ] [ ] 24 [ ] [ ] [ ] [ ] 25 [ ] [ ] [ ] [ ] 26 [ ] [ ] [ ] [ ] 27 [ ] [ ] [ ] [ ] 28 [ ] [ ] [ ] [ ] 29 [ ] [ ] [ ] [ ] Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης. Β.4. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 16) Η εταιρία, µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου 67) και 7

8 δραστηριοποιείται στους ακόλουθους οικονοµικούς κλάδους: i) Μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος, ii) Εµπόριο περιβαλλοντικών συστηµάτων και τεχνολογιών, iii) Παροχή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος, iv) Ολοκληρωµένη διαχείριση νερού, v) ιαχείριση στερεών αποβλήτων (ανακύκλωση, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας, διάθεση), vi) Ανάπτυξη συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, vii) Αποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών, viii) Αναπλάσεις περιοχών και ιστορικών µνηµείων. 17) Το ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19 ης Φεβρουαρίου 2008 και εξακολουθεί να παραµένει σε αυτή τη σύνθεση είναι το εξής 12 : 1) Πρόεδρος Σ, ο ιονύσιος Γεωργόπουλος του Σπυρογιάννη, 2) ιευθύνων Σύµβουλος, ο Βασίλειος Παπαζήσης του Ανδρέα, 3) Αντιπρόεδρος.Σ. ο Γεώργιος Αλέγρας του Ιωάννη, 4) Μέλος.Σ. ο Αναστάσιος Μπανιάς του ηµητρίου, 5) Μέλος.Σ. ο Γεώργιος Παπαζήσης του Ανδρέα, 6) Μέλος.Σ. ο Ευάγγελος Παπαζήσης του Γεωργίου 7) Μέλος.Σ. η Αγγελική Κάτσιου του Αλεξάνδρου, 8) Μέλος.Σ. ο ηµοσθένης Γατούδης του Γεωργίου. 18) Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 (βλ. ανωτέρω ενότητα Α. της παρούσας ), προκύπτει ότι οι υφιστάµενοι µέτοχοι της Μεσογείου είναι όλοι φυσικά πρόσωπα, [ ]. 19) Επιπλέον, οι µέτοχοι της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ [ ] οι οποίοι κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, διευκρίνισαν ότι 13 [ ]. 20) Στο ιάγραµµα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται το ποσοστό συµµετοχής της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» στις θυγατρικές εταιρείες της. ιάγραµµα 1: Ποσοστό συµµετοχής της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» στις θυγατρικές της. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ [ ] Πηγή: Παράρτηµα ΣΤ της γνωστοποίησης 12 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: ΦΕΚ, Αρ. φύλλου:1205, , αρ. πρωτ. ΕΑ: 5525/ Βλ. την από επιστολή των ανωτέρω προς την Ε.Α. 8

9 Γ. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 14 21) Σύµφωνα µε τη γνωστοποιηθείσα συµφωνία µε τίτλο: «Νέοι βασικοί όροι επένδυσης στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», η επένδυση της SINDA στη «ΜΕΣΟΓΕΙΟ» (ήτοι απόκτηση ποσοστού [ ] στο µετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώµατα ψήφου της Μεσογείου) πραγµατοποιείται έναντι του ποσού [ ] 15 µε δυνατότητα επένδυσης επιπλέον ποσού (µε απώτατο συνολικό ποσό επένδυσης [ ]). 22) Από το ανωτέρω συνολικό ποσό [ ] της εν λόγω επένδυσης, ποσό [ ], θα διατεθεί από τον Επενδυτή [ ]. Στη συνέχεια ποσό [ ] θα διατεθεί από τον Επενδυτή [ ]. Κατόπιν της ανωτέρω αγοράς και της επιγενόµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ο Επενδυτής θα καταστεί µέτοχος στην Εταιρία κατά συνολικό ποσοστό [ ] επί του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής ) Οι µέτοχοι αναλαµβάνουν να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε [ ]. Ο Επενδυτής θα κατέχει, µετά και την ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, [ ]. Οι Μέτοχοι αναλαµβάνουν να έχει ολοκληρωθεί [ ] ) Η κατάρτιση της σύµβασης µετόχων µεταξύ της SINDA και των υφιστάµενων µετόχων της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» τελεί υπό δυο αιρέσεις: α) την αίρεση της έγκρισης της σκοπούµενης συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και β) την αίρεση [ ]. Τα µέρη έχουν αναλάβει να καταρτίσουν τη σχετική σύµβαση µετόχων αµέσως µε την πλήρωση των προαναφερθεισών αιρέσεων και έχουν ήδη διαπραγµατευτεί και συµφωνήσει τους ουσιώδεις όρους αυτής.. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 18 25) Σχέδιο µε τους ουσιώδεις όρους της Σύµβασης Μετόχων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ιδιωτικό Συµφωνητικό για τη ρύθµιση σχέσεων µετόχων» (εφεξής «Σχέδιο Σύµβασης Μετόχων») βάσει του οποίου η αποκτώσα εταιρία (SINDA) µε ποσοστό [ ] θα ελέγχει από κοινού (µε τους υφιστάµενους µετόχους της) την εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», επισυνάπτεται ως παράρτηµα Α στην ανωτέρω (υπό Γ.) γνωστοποιηθείσα συµφωνία µε τίτλο: «Νέοι βασικοί Όροι Επένδυσης». Τα µέρη δεσµεύονται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µόλις εγκριθεί η εν λόγω συγκέντρωση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 14 Βλ. Έντυπο γνωστοποίησης Παράρτηµα Β «Νέοι Βασικοί Όροι Επένδυσης» από Όρος 1.2. του βασικού συµφωνητικού µε τίτλο «Νέοι Βασικοί Όροι Επένδυσης» (Παράρτηµα Β που επισυνάπτεται στη γνωστοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης) 16 Όρος 1.2.α. του βασικού συµφωνητικού µε τίτλο «Νέοι Βασικοί Όροι Επένδυσης» (Παράρτηµα Β που επισυνάπτεται στη γνωστοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης). 17 Όρος 1.2.β. του βασικού συµφωνητικού µε τίτλο «Νέοι Βασικοί Όροι Επένδυσης» (Παράρτηµα Β που επισυνάπτεται στη γνωστοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης). 18 Βλ. Έντυπο γνωστοποίησης Παράρτηµα Β 9

10 26) Σύµφωνα µε τον όρο 1.2. του Σχεδίου Σύµβασης Μετόχων, [ ]. ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 27) Επιπλέον, σύµφωνα µε τον όρο 1.3. του ανωτέρω εγγράφου [ ] (Βλ. κατωτέρω, ενότητα Η της παρούσας). Τέλος, σύµφωνα µε τον όρο 4.1. του Σχεδίου Σύµβασης Μετόχων, [ ] 19 [ ]. Ε. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ε.1. Σχετική αγορά προϊόντος 28) Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί µέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό όµοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιµα. 29) Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά των δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων µε έµφαση σε έργα περιβαλλοντικού σχεδιασµού και διαχείρισης αποβλήτων, δεδοµένου ότι αυτή είναι η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εξαγοραζόµενη εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.». Ε.2. Σχετική γεωγραφική αγορά 30) Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σ αυτές. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ως σχετική γεωγραφική αγορά µπορεί να θεωρηθεί η ελληνική επικράτεια. Ε.3. Επηρεαζόµενες Αγορές 31) Με τον όρο «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται: α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος στην οποία ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά στις οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα 19 Σηµαντικές αποφάσεις της εταιρίας θεωρούνται οι εξής: [ ]. 10

11 επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν µεταξύ των µερών υφίσταται σχέση προµηθευτή/πελάτη (Η περίπτωση αφορά στις κάθετες σχέσεις). 32) Στην εν λόγω συγκέντρωση, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές (τραπεζικός τοµέας, εφοπλιστικός κλάδος, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει οριζόντια αλληλοεπικάλυψη. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται επηρεαζόµενες αγορές ούτε σε οριζόντιο ούτε σε κάθετο επίπεδο (συγκέντρωση ετερογενών δραστηριοτήτων ή διαγώνια συγκέντρωση). ΣΤ. ΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ/ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33) Το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας ([ ]) αφορά κατασκευές δηµοσίων έργων όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο των έργων προστασίας περιβάλλοντος, ενώ το µερίδιο αγοράς της στην εν λόγω σχετική αγορά διαµορφώθηκε το τελευταίο υπό εξέταση έτος (2009) σε [ ]. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω σχετική αγορά της κατασκευής έργων προστασίας περιβάλλοντος (υδάτινα φράγµατα, δεξαµενές νερού, κ.λ.π) εµφανίζεται συγκεντρωµένη µε τις τέσσερεις (CR-4) µεγαλύτερες εταιρίες (Ιντρακάτ, Έδραση, Ηλέκτωρ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) να καλύπτουν το 80% περίπου του συνόλου της αγοράς. 34) Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει τη δοµή του ανταγωνισµού στις επί µέρους σχετικές αγορές που αυτή αφορά. Αυτό συµβαίνει διότι η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα της προστασίας του περιβάλλοντος (κατασκευή έργων, παροχή υπηρεσιών και προµηθειών του ηµοσίου ή προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα καθώς και ιδιωτικών έργων), ενώ εκ των µετόχων της SINDA, η «EUROBANK», είναι πιστωτικό ίδρυµα και οι εταιρίες του οµίλου Λασκαρίδη έχουν ως κύρια δραστηριότητα εφοπλιστικές εργασίες ή επενδύσεις σε ακίνητα (real estate). Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει και η γνωστοποιούσα SINDA, οι µέτοχοι της και όλες ανεξαιρέτως οι εταιρίες στις οποίες αυτοί συµµετέχουν, έχουν αντικείµενο εργασιών, το οποίο καµία απολύτως συνάφεια παρουσιάζει µε το αντικείµενο της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 35) Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου και των υποβληθέντων στοιχείων από τη γνωστοποιούσα, προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) Η συγκέντρωση αφορά σε µεταβολή ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» µε τη σκοπούµενη είσοδο στη µετοχική σύνθεση της εν λόγω 11

12 εταιρίας µε ποσοστό [ ] από την εταιρία SINDA, η οποία αποτελεί σύµπραξη - νεοσύστατο όχηµα ειδικού σκοπού ελεγχόµενο από κοινού από την εταιρία «EUROBANK» και την οικογένεια Λασκαρίδη. β) Η συγκέντρωση εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, δεδοµένου ότι πληρεί τις προϋποθέσεις (κατώφλια) που θέτει η νοµοθεσία, αφού ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών σε αυτήν εταιριών κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης (2009) υπερέβη τα ευρώ, (συγκεκριµένα [ ]), ενώ για την ίδια χρήση ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία επιχείρηση («EUROBANK», «Όµιλος Λασκαρίδη» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ») υπερβαίνει τα ευρώ ( [ ], [ ], [ ]αντίστοιχα). γ) Στην υπό εξέταση συγκέντρωση δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισµός στην υπό κρίση σχετική αγορά, διότι πρόκειται για συγκέντρωση εταιριών µε ετερογενείς δραστηριότητες (conglomerate merger). Η. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η.1. Προϋποθέσεις της υποχρέωσης προηγούµενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης Η.1.1 Ύπαρξη συγκέντρωσης 36) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 περ. β του ν. 703/1977 συγκέντρωση πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 37) Ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 703/77). 38) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 περ. α ν. 703/77, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές. 39) Η είσοδος ενός νέου µετόχου σε µια από κοινού ελεγχόµενη επιχείρηση επιπλέον των ήδη ελεγχόντων µετόχων αποτελεί συγκέντρωση, παρόλο που η επιχείρηση ελέγχεται από κοινού πριν και µετά την πράξη. 20 Στην περίπτωση 20 Βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε C 95/01,., παρ. 87, µε παραποµπή στην υπόθεση COMP/M.3440 ENI/EDP/GdP της 9ης εκεµβρίου

13 αυτή εξετάζεται εάν επέρχεται καθοριστική µεταβολή στη φύση της διάρθρωσης του ελέγχου της από κοινού ελεγχόµενης επιχείρησης. 40) Κοινός έλεγχος αποκτάται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισµού των στρατηγικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση από συγκεκριµένο µέτοχο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δηµιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόµενες στρατηγικές αποφάσεις, βάσει π.χ. δικαιωµάτων αρνησικυρίας ) Ειδικότερα, στην περίπτωση δικαιώµατος αρνησικυρίας όσον αφορά στις επενδύσεις, η σηµασία του δικαιώµατος αυτού εξαρτάται, πρώτον, από το επίπεδο των επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται έγκριση των ιδρυτικών επιχειρήσεων και, δεύτερον, από τον βαθµό στον οποίο οι επενδύσεις συνιστούν ουσιώδες χαρακτηριστικό της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση ) Με την γνωστοποιηθείσα πράξη πραγµατοποιείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περ. β ν. 703/77. Ειδικότερα, σηµειώνονται τα εξής: 43) Η γνωστοποιηθείσα πράξη θα επιφέρει µεταβολή στον τρόπο άσκησης του ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». 44) Βάσει της µετοχικής σύνθεσης της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», όπως είναι διαµορφωµένη ήδη από (βλ. Πίνακα 1 υπό Α της παρούσας), [ ]. Συνεπώς εκτιµάται, καταρχάς, ότι ο έλεγχος της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» [ ]. Σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω ανάλυση του τρόπου άσκησης ελέγχου σήµερα στην εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» παρέλκει, δεδοµένου ότι [ ] 23 [ ]. 45) ιευκρινίζεται επίσης στο σηµείο αυτό ότι η σύσταση της εταιρίας SINDA αποτελεί σύµπραξη µεταξύ των εταιριών EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και εµπιστευµάτων που έχουν συσταθεί επ ωφελεία µελών των οικογενειών Παναγιώτη και Αθανασίου Λασκαρίδη, η οποία δεν συνιστά αυτοτελή πράξη συγκέντρωσης, διότι στερείται των χαρακτηριστικών της λειτουργικής αυτονοµίας (βλ. ανωτέρω υπό Β.1). 46) Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.α της από γνωστοποιηθείσας συµφωνίας µε τίτλο: «Νέοι βασικοί όροι επένδυσης στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή η SINDA (Επενδυτής) και οι µέτοχοι της 21 Βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση ό.π., παρ. 62, µε παραποµπή στην απόφαση στην υπόθεση T- 282/02 Cementbouw κατά Επιτροπής, σκέψεις 42, 52, 67, Συλλογή 2006, ΙΙ-319, καθώς και παρ. 65 της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης, µε παραποµπή στην υπόθεση T 2/93, Air France κατά Επιτροπής, Συλλογή 1994, σ. II-323- υπόθεση IV/M.010 Conagra/Idea, της 3ης Μαΐου Βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση ό.π παρ. 67 και Βλ. την από µε επιστολή των ανωτέρω προς την Ε.Α. 13

14 εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» (Μέτοχοι) έχουν διαπραγµατευτεί (και συµφωνήσει επί των ουσιωδών όρων) τα συµβατικά κείµενα που θα χρειαστεί να υπογράψουν και τα οποία θα διέπουν τη σχέση τους, όπως είναι το Σχέδιο µε τους ουσιώδεις όρους της Σύµβασης Μετόχων. 47) Από το γνωστοποιηθέν Σχέδιο Σύµβασης Μετόχων συνάγεται ότι [ ]. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 4.1 του Σχεδίου Σύµβασης Μετόχων προβλέπεται ότι [ ]. Στις αποφάσεις αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων (κατά την αρίθµηση σχετικού άρθρου): [ ]. 48) Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2.1. του σχεδίου Σύµβασης Μετόχων [ ]. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2.2. [ ]. Σύµφωνα, τέλος, µε το άρθρο 3.1. [ ]. 49) Εξ αυτών συµπεραίνουµε ότι η SINDA θα αποκτήσει σηµαντικά δικαιώµατα αρνησικυρίας και ελέγχου που υπερβαίνουν τα συνήθως εκ του νόµου προβλεπόµενα για την προστασία των µετόχων της µειοψηφίας και συνεπώς της παρέχουν εξουσία συναπόφασης σχετικά µε την εµπορική πολιτική της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Εποµένως, δεδοµένου ότι η γνωστοποιούσα εταιρία θα αποκτήσει τον έλεγχο από κοινού µε τους υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, θα επέλθει καθοριστική µεταβολή στη φύση της διάρθρωσης του ασκούµενου επί της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ελέγχου. 50) Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περ. β του ν. 703/77. Η.1.2 Κατώφλια βάσει του Ν. 703/ ) Η συγκέντρωση εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν.703/77 24, δεδοµένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η νοµοθεσία, αφού ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών σε αυτήν εταιριών κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης (2009) υπερέβη τα ευρώ, (συγκεκριµένα [ ]) ενώ για την ίδια χρήση ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία επιχείρηση («EUROBANK», «Όµιλος Λασκαρίδη» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ») υπερβαίνει τα ευρώ ( [ ], [ ], [ ] αντίστοιχα). Η.2 Υποχρέωση γνωστοποίησης 52) Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4β του Ν. 703/ , οι πληρούσες τα ανωτέρω κατώφλια συγκεντρώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή 24 Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/1977 «1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά». 25 Βλ. ανωτέρω υπό σηµείωση 32 14

15 Ανταγωνισµού εντός 10 ηµερών από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης. 53) Η Συµφωνία µε τίτλο: «Νέοι βασικοί όροι επένδυσης στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» υπογράφηκε στις και γνωστοποιήθηκε εµπροθέσµως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία SINDA, όπως προαναφέρθηκε. Η.3 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης 54) Το κριτήριο του ουσιαστικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων βάσει του Ν. 703/1977 διαλαµβάνει το άρθρο 4γ παρ. 1, βάσει του οποίου απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις οι οποίες περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό, ιδίως µέσω της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης 26. Τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιµάται η δυνατότητα µιας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4γ. Επίσης, όσον αφορά σε κοινές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 εξετάζεται εάν επέρχεται συντονισµός της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, ο οποίος αξιολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 703/77. 55) Η υπό κρίση συγκέντρωση µεταξύ εταιριών µε πλήρως ετερογενείς δραστηριότητες δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά στην οποία αφορά, ούτε ως εκ τούτου έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των συµµετεχουσών σε αυτήν επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου προτείνεται να µην απαγορευθεί. 27 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει, την από κατ άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, γνωστοποίηση της συγκέντρωσης µέσω απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρίας «Μεσόγειος Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Κτηµατική Εταιρία» από την εταιρία µε την επωνυµία «SINDA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» καθόσον η συγκεκριµένη συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 27 η Σεπτεµβρίου Κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 εδ. 1του ν. 703/77 «Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης». 27 Βλ. Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ C 265/6 της 18/10/2008, παρ. 5, 12, 23-27, 91-92,

16 Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Πρόεδρος ηµήτριος Κυριτσάκης Ο Συντάκτης της Απόφασης ηµήτριος Αυγητίδης Η Γραµµατέας Παρασκευή Α. Ζαχαριά 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2013 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/17-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 478/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Σεπτεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιφύλαξη των ειδικών ορισµών που περιέχονται στα Κεφάλαια Ζ και ΙΓ, κατά τον παρόντα νόµο νοούνται ως:

Με την επιφύλαξη των ειδικών ορισµών που περιέχονται στα Κεφάλαια Ζ και ΙΓ, κατά τον παρόντα νόµο νοούνται ως: ΝΟΜΟΣ 3601/31-07-2007 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 12/

Συνεδρίαση 12/ Συνεδρίαση 12/26.7.2013 Θέμα 1: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα