ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 Σπύρος Κυρίτσης /ντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 1

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του ΧΑ, αναθεώρηση κατάταξης των µετοχών στις επιµέρους κατηγορίες της 2

3 Ατζέντα Καθορισµός προϋποθέσεων εισαγωγής στην αγορά αξιών του ΧΑ, µε βάση τις διατάξεις του ν.3371/05. ιαδικασία εισαγωγής στην αγορά αξιών του ΧΑ. Κριτήρια και διαδικασία για την ένταξη παραµονή και µεταφορά ήδη εισηγµένων τίτλων στις 4 κατηγορίες της Αγοράς Αξιών. 15/11/05 3

4 Καθορισµός προϋποθέσεων µε βάση τις διατάξεις του ν.3371/05 Νόµος 3371/05 Κατάργηση νόµων και αποφάσεων που καθόριζαν τις αγορές του ΧΑ(Κύρια Παράλληλη ΝΕΧΑ - ΕΑΓΑΚ) και προσδιόριζαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής. Πρόβλεψη, µε βάση τις κοινοτικές οδηγίες, των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή κινητών αξιών στις αγορές του ΧΑ. Αρµοδιότητα του ΧΑ να θέτει αυστηρότερους ή πρόσθετους όρους για την εισαγωγή κινητών αξιών. Η απόφαση του ΧΑ για την αποδοχή αίτησης εισαγωγής µετοχών εκδότριας εταιρίας, προϋποθέτει την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων εισαγωγής και την αξιολόγηση καταλληλότητας της εταιρίας που εκδίδει τις κινητές αξίες. 15/11/05 4

5 Η αγορά αξιών του ΧΑ Στο ΧΑ, σύµφωνα µε τον κανονισµό του, λειτουργούν δύο αγορές : Η αγορά Αξιών και η αγορά Παραγώγων Η αγορά Αξιών αποτελείται από 5 τµήµατα (κατηγορίες) : Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης Κατηγορία µεσαίας µικρής κεφαλαιοποίησης Κατηγορία αξιών σταθερού εισοδήµατος Κατηγορία επιτήρησης Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών Οι κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά στο ΧΑ, εντάσσονται σε µία από τις 3 πρώτες κατηγορίες. 15/11/05 5

6 Προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά Αξιών Οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε µία από τις δύο κατηγορίες µεσαίας-µικρής κεφαλαιοποίησης της αγοράς Αξιών του ΧΑ είναι : Ίδια κεφάλαια της εταιρίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 3 εκ ευρώ σε ενοποιηµένη βάση. ηµοσίευση ή κατάθεση τουλάχιστον τριών οικονοµικών χρήσεων της αιτούσας πριν την υποβολή της αίτησης. Οικονοµικές καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή. Ελάχιστη κερδοφορία για τις 3 χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής, ήτοι κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας για το σύνολο της 3ετίας τουλάχιστον 4 εκ. ευρώ και όχι λιγότερα από 1 εκ. ευρώ ανά έτος, ή EBITDA (κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) για το σύνολο της 3ετίας τουλάχιστον 6 εκ. ευρώ και όχι λιγότερο από 1,5 εκ. ευρώ ανά έτος, σε ενοποιηµένη βάση. Φορολογικός έλεγχος γιαόλεςτιςχρήσειςόπουκατάτοχρόνο υποβολής της αίτησης έχουν δηµοσιευθεί οικονοµικές καταστάσεις. 15/11/05 6

7 Προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά Αξιών (συνέχεια) Απαγόρευση µεταβίβασης µετοχών των βασικών µετόχων (άνω του 5%) κατά το πρώτο χρόνο µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης του 75% των µετοχών τους. ιορισµός ειδικού συµβούλου (sponsor) για τα δύο πρώτα έτη της εισαγωγής. Εφαρµογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Νοµική κατάσταση εκδότριας και κινητών αξιών σύµφωνη µε τους νόµους και κανονισµούς στους οποίους υπόκειται. Μετοχές ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες. Ύπαρξη επαρκούς διασποράς των µετοχών της εταιρίας κατά το χρόνο λήψης απόφασης από το Σ του ΧΑ για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση (τουλάχιστον 25% των µετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό και σε 2,000 τουλάχιστον πρόσωπα). Καταλληλότητα αιτούσας εταιρίας. Ελάχιστη αξία 2 εκ ευρώ των κινητών αξιών σε δηµόσια εγγραφή. 15/11/05 7

8 Εισαγωγή στη µεγάλη κεφαλαιοποίηση Οι µετοχές εταιριών που εισάγονται για πρώτη φορά στην αγορά αξιών, εντάσσονται σε µία από τις δύο κατηγορίες µεγάλης κεφαλαιοποίησης και µεσαίας-µικρής κεφαλαιοποίησης. Η αρχική ένταξη στην κατηγορία µεγάλη κεφαλαιοποίηση προϋποθέτει την πλήρωση, εκτός των προαναφεροµένων κριτηρίων και των εξής σε ενοποιηµένη βάση : Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 15 εκ ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισαγωγής. Ελάχιστη κερδοφορία για τις 3 χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής, ήτοι κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας για το σύνολο της 3ετίας τουλάχιστον 12 εκ. ευρώ και όχι λιγότερα από 3 εκ. ευρώ ανά έτος, ή EBITDA (κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) για το σύνολο της 3ετίας τουλάχιστον 16 εκ. ευρώ και όχι λιγότερο από 4 εκ. ευρώ ανά έτος, σε ενοποιηµένη βάση. Κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 100 εκ ευρώ. Αν η υπό εισαγωγή εταιρία πληροί τα κριτήρια για υψηλότερα ίδια κεφάλαια και κέρδη (ανωτέρω), δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της δέσµευσης µετοχών και ειδικού συµβούλου (sponsor). 15/11/05 8

9 Ειδικός σύµβουλος (sponsor) Υποχρεώσεις ειδικού συµβούλου (sponsor) Ο ειδικός σύµβουλος (sponsor) είναι µέλος του ΧΑ, που έχει την άδεια να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε δηµόσια εγγραφή και έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις : Να έχει λάβει άδεια ειδικού διαπραγµατευτή για την εν λόγω κινητή αξία και να τηρεί τις υποχρεώσεις ως ειδικού διαπραγµατευτή που καθορίζονται στον Κανονισµό. Να εκδίδει µία ανάλυση για την εταιρία µε τη συµπλήρωση 12 µηνών από την έναρξη διαπραγµάτευσης. Να προβαίνει ετησίως σε δύο παρουσιάσεις της εταιρίας στο ΧΑ. 15/11/05 9

10 Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Αγορά Αξιών Προϋποθέσεις Κατηγορίες Αγοράς Αξιών Κύριος Ανάδοχος ηµοσίευση Ε Νοµική κατάσταση εταιρίας µτχ. Ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα µτχ. Φορολογικός έλεγχος εταιρίας Ελάχιστη διασπορά (25% και 2000 πρόσωπα) ηµοσίευση Οικ. Καταστάσεων (3 έτη) Καταλληλότητα αιτούσας εταιρίας Εταιρική διακυβέρνηση Κεφαλαιοποίηση Ίδια Κεφάλαια (ενοποιηµένα) ΚΠΦ ή EBITDA (ενοποιηµένα) σύνολο (min) / ετήσια (min) εσµεύσεις βασικών µετόχων Ειδικός σύµβουλος (sponsor) Ελάχιστο ύψος δηµόσιας εγγραφής Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης > 100εκ > 15εκ > 12εκ / 3 εκ > 16εκ / 4 εκ ΟΧΙ ΟΧΙ Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης - > 3εκ > 4εκ / 1εκ > 6εκ / 1,5 εκ 15/11/05 10

11 ιαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών στο ΧΑ Υποβολή αίτησης εισαγωγής στο ΧΑ, συνοδευόµενη από τα σχετικά δικαιολογητικά ( Εντυπο Εταιρικού Προφίλ, Ερωτηµατολόγιο Καταλληλότητας, Ειδικός Σύµβουλος). Εξέταση από το Σ του ΧΑ της αίτησης εισαγωγής και λήψη σχετικής απόφασης. Εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενηµερωτικού δελτίου και χορήγηση άδειας δηµόσιας εγγραφής. ιενέργεια δηµόσιας εγγραφής. Εξέταση από το Σ του ΧΑ της προϋπόθεσης περί επαρκούς διασποράς, όπως έχει διαµορφωθεί µετά τη δηµόσια εγγραφή. Ενταξη των κινητών αξιών σε µία από τις δύο κατηγορίες της αγοράς αξιών και έναρξη διαπραγµάτευσης των. 15/11/05 11

12 Κριτήρια και διαδικασία ένταξης-παραµονής στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης Αρχική ένταξη (µετοχές νεοεισαγόµενης εταιρίας) µε βάση µόνο τα κριτήρια (τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά): Κεφαλαιοποίηση άνω των 100 εκ ευρώ. Αυξηµέναίδιακεφάλαια. Αυξηµένη κερδοφορία. Αποδοχή των αυξηµένων υποχρεώσεων πληροφόρησης. Τακτική αναθεώρηση (6µηνιαία) µε βάση τα κριτήρια (τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά) : Κεφαλαιοποίηση µεγαλύτερη από 100 εκ. Εµπορευσιµότητα µεγαλύτερη από 15% ή εναλλακτικά τον ακόλουθο συνδυασµό: εµπορευσιµότητα >10% και ετήσιο µέσο όρο spread <2 π.µ. ιασπορά >20%. Μη συµµετοχή στο είκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας. Αποδοχή των αυξηµένων υποχρεώσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στην κατηγορία µεγ. Κεφαλαιοποίησης. 15/11/05 12

13 ιαδικασία ένταξης-παραµονής στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης Η εξέταση πλήρωσης των κριτηρίων για την ένταξη-παραµονή στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης, ή µεταφορά στην κατηγορία µεσαίας-µικρής κεφαλαιοποίησης των κινητών αξιών εισηγµένης εταιρίας, πραγµατοποιείται ανά εξάµηνο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Σ του ΧΑ των µηνών Οκτωβρίου και Απριλίου. Η µεταφορά µίας κινητής αξίας από την µεσαία-µικρή στην µεγάλη κατηγορία πραγµατοποιείται κατά την πρώτη αναθεώρηση στην οποία διαπιστώνεται ότι η κινητή αξία πληροί το σύνολο των κριτηρίων. Η µεταφορά µίας κινητής αξίας από την µεγάλη στην µεσαία-µικρή κατηγορία διενεργείται εφόσον διαπιστωθεί ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις δεν πληρούσε ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια. 15/11/05 13

14 Κριτήρια και διαδικασία ένταξης-παραµονής στην κατηγορία Επιτήρηση Κριτήρια Ένταξης στην κατηγορία Επιτήρηση : Λαµβάνονται Συσσωρευµένες ζηµιές > των Ι.Κ. υπόψη τα Ι.Κ. <50% του Μετοχικού κεφαλαίου ενοποιηµένα ετήσια µεγέθη Αρνητικό EBITDA µε βάση τα ΛΠ Έκτακτες Αναθεωρήσεις Αναθεώρηση µία φορά το χρόνο κατά την 1η συνεδρίαση Σ ΧΑ Μαρτίου Σηµαντικές ληξιπρόθεσµες οφειλές. Κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44,45,46 του Ν.1892/90. Ανακοίνωση ή εµφάνιση γεγονότων που δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες ή αβεβαιότητα σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα. ιαπίστωση από την ΕΚ ελλείψεων στις περιοδικές ή ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή (κατόπιν διαπίστωσης της ΕΚ). Παράβαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις ενότητες 4 και 5 του Κανονισµού. 15/11/05 14

15 Κριτήρια και διαδικασία ένταξης-παραµονής στην κατηγορία Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Κριτήρια Ένταξης στην κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών : Αναθεώρηση δύο Χαµηλή διασπορά - >10% των εισηγµένων τίτλων, ή φορές το χρόνο Εµπορευσιµότητα <5% ή Spread >6%, ή στην 1η συνεδρίαση του Σ του ΧΑ των Τιµή διαπραγµάτευσης < 0,30, ή µηνών Απριλίου & Οκτωβρίου Έκτακτη αναθεώρηση Χαµηλή παραγωγική δραστηριότητα : ετήσιος κύκλος εργασιών < 3εκ Ετήσια αναθεώρηση 15/11/05 15

16 ιαδικασία µεταφοράς από την κατηγορία Επιτήρηση ή Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Εφόσον εκλείψουν οι λόγοι υπαγωγής των µετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρηση ή Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών, το ΧΑ τις εντάσσει στην κατηγορία µεσαίας-µικρής ή µεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισµό του. Η διάρκεια παραµονής στις κατηγορίες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Μετά την παρέλευση του έτους, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι υπαγωγής, οι µετοχές θα υπάγονται για τον υπόλοιπο χρόνο παραµονής τους στην κατηγορία αυτή σε ειδικό καθεστώς διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το οποίο θα πραγµατοποιούνται δηµοπρασίες µία φορά την εβδοµάδα. 15/11/05 16

17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Υποχρεώσεις ενηµέρωσης από τους εκδότες εισηγµένων κινητών αξιών 17

18 Ατζέντα ιάκριση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού σε τακτική και έκτακτη. Πρόσθετη πληροφόρηση που υποχρεούνται να παρέχουν οι εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν ενταχθεί στην µεγάλη κεφαλαιοποίηση. Ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης όσον αφορά τις εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν ενταχθεί στην κατηγορία επιτήρηση. ιαδικασία επικοινωνίας του ΧΑ µε τις εκδότριες εταιρίες µε σκοπό τη διάχυση της πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό. Μείωση των τριµηνιαίων συνδροµών προς το ΧΑ, των εταιριών που έχουν εισαχθεί στη µεσαία-µικρή κεφαλαιοποίηση. 15/11/05 18

19 Ανά τρίµηνο Υποχρεώσεις τακτικής ενηµέρωσης Η εταιρία αποστέλλει στο ΧΑ : Στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσει βάσει της απόφασης 17/336/ της ΕΚ, καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει ΛΠ, τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις και την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή (ή το πιστοποιητικό ελέγχου). Πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνουν την ύπαρξη τυχόν ληξιπροθέσµων οφειλών, τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών, τις συσσωρευµένες ζηµιές και το µετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης. Ανά 6µηνο Τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αµκ µε µετρητά. Ανάλυση του κύκλου εργασιών µε βάση τα ΣΤΑΚΟ Ανά έτος Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις(µητρικές και ενοποιηµένες). Ετήσιο δελτίο. Το πρόγραµµα σκοπούµενων εταιρικών πράξεων. Ενηµέρωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκαν στην εταιρία. 15/11/05 19

20 Υποχρεώσεις έκτακτης ενηµέρωσης Η εταιρία αποστέλλει στο ΧΑ : Ενηµέρωση για σύγκληση και αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Ενηµέρωση για αποκοπή και καταβολή µερίσµατος προµερίσµατος. Ενηµέρωση για εταιρικές πράξεις. Ενηµέρωση για γεγονότα που συνιστούν προνοµιακή πληροφόρηση. Ενηµέρωση για αλλαγή στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων. Ενηµέρωση για µεταβολές δικαιωµάτων ψήφου βασικών µετόχων, βάσει του Π 51/92. Ενηµέρωση για πραγµατοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του ν.3340/05. Απαντήσεις σε ερωτήµατα του ΧΑ. Ενηµέρωση προς αναλυτές. Έκδοση πληροφοριακών σηµειωµάτων λόγω εταιρικών αποφάσεων. Ενηµέρωση για λήψη απόφασης από τους µετόχους της σε περιπτώσεις αµκ µε µετρητά, συγχωνεύσεων, αναδοχής κλάδου ή εισφορά περιουσίας. 15/11/05 20

21 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης Επιτήρηση / Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Οικονοµικές Καταστάσεις βάσει ΛΠ/ ΠΧΠ. Οι 6µηνιαίες και ετήσιες ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή. Οι 6µηνιαίες και ετήσιες ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή. Οι 6µηνιαίες και ετήσιες ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή (επιπλέον οι καταστάσεις 1ου και 3ου τριµήνου ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή µόνο για επιτήρηση) Φόρµα Πρόσθετων στοιχείων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ανά τρίµηνο) (ανά τρίµηνο) (ανά τρίµηνο) Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων ανά 6µηνο (υπογεγραµµένος από ορκωτό ελεγκτή) ανά 6µηνο (υπογεγραµµένος από το εξουσιοδοτηµένο όργανο) ανά 6µηνο (υπογεγραµµένος από το εξουσιοδοτηµένο όργανο) Ανάλυση ΚΕ ΣΤΑΚΟ 03- ανά 6µηνο Πρόγραµµα Σκοπούµενων εταιρικών Πράξεων (εντός 2 µηνών από τη λήξη της περιόδου που αναφέρονται οι ετήσιες οικονοµικές κατ.) Προαιρετική Προαιρετική Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα ΦΕ που τυχόν διενεργήθηκε στην εταιρία 15/11/05 21

22 Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών Υποχρεώσεις Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Επιτήρηση / Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Ενηµέρωση για σύγκληση και αποφάσεις Γ.Σ. Ενηµέρωση για αποκοπή κα καταβολή µερίσµατος προµερίσµατος Ενηµέρωση για εταιρικές πράξεις Ενηµέρωση για γεγονότα που συνιστούν προνοµιακή πληροφόρηση Σύνταξη Πληροφοριακού για αλλαγή χρήσης κεφαλαίων : Α) για κεφάλαια Χ% που διοχετεύονται σε άλλες χρήσεις Β) για κεφάλαια>χ% του συνόλου των αντληθέντων για εξαγορά ή συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, που δεν παρουσιάζονται στο εγκριθέν Ε ή Ετήσιο ελτίο Α) >25% Β) >10% Α) Ανακοίνωση Β) >20% Α) Ανακοίνωση Β) >20% 15/11/05 22

23 Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών Υποχρεώσεις Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης Επιτήρηση / Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Ενηµέρωση για µεταβολές δικαιωµάτων ψήφων βασικών µετόχων Ενηµέρωση για πραγµατοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του ν. 3340/05 Απαντήσεις σε ερωτήµατα ΧΑ Ανακοίνωση και στα Αγγλικά Προαιρετική Προαιρετική Ενηµέρωση σε αναλυτές σε ετήσια βάση, µεταξύ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των ετήσιων οικ. Καταστάσεων και της ηµέρας δηµοσίευσης της πρόσκλησης για την τακτική ΓΣ. Προαιρετική Προαιρετική 15/11/05 23

24 Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών Υποχρεώσεις Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης Επιτήρηση / Ειδ. Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών Πληροφοριακό σηµείωµα: Α) Εξαγορά µη εισηγµένης από εισηγµένη, τίµηµα >30% των ΙΚ της εισηγµένης Β) Μεταβολή δραστηριότητας Γ) Απόσχιση κλάδου (30%ΚΕ) Σύνταξη Έκθεσης του Σ της εταιρίας στις περιπτώσεις σύγκλησης ΓΣ για λήψη απόφασης όσον αφορά ΑΜΚ µε µετρητά, συγχωνεύσεις, αναδοχή κλάδου ή εισφορά περιουσίας Τριµηνιαία αναφορά για - - µόνο για τους λόγους υπαγωγής επιτήρηση στην επιτήρηση 15/11/05 24

25 Σχολιασµός δηµοσιευµάτων Το ΧΑ θα εξετάζει αν µέσω του ηµερήσιου πολιτικού, οικονοµικού ή ηλεκτρονικού τύπου υπάρχουν δηµοσιεύµατα που αναφέρονται σε επιχειρηµατικές, οικονοµικές ή νοµικές εξελίξεις σε συγκεκριµένους εκδότες κινητών αξιών, των οποίων η δηµοσιοποίηση θα µπορούσε να επηρεάσει την τιµή των κινητών αξιών τους και εφόσον αυτές οι πληροφορίες δεν προέρχονται από επίσηµες ανακοινώσεις της εκδότριας ή δεν έχουν σχολιασθεί από αυτήν, θα αποστέλλει επιστολή µε την οποία θα ζητά να λάβει επίσηµη θέση εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (2 εργάσιµων ηµερών). 15/11/05 25

26 Υποχρεώσεις Ενηµέρωσης για εκδότες που έχουν εισαγάγει οµολογίες Οι επιπλέον υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τους εκδότες οµολογιών είναι οι εξής : ενηµέρωση για τυχόν τροποποιήσεις των όρων του οµολογιακού δανείου Ενηµέρωση για διορισµό ή αντικατάσταση εκπροσώπου οµολογιούχων Ενηµέρωση για οποιαδήποτε απόφαση της ΓΣ των οµολογιούχων 15/11/05 26

27 Συνδροµές εισηγµένων προς το ΧΑ Οι εταιρίες των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί στην κατηγορία µεσαίας-µικρής κεφαλαιοποίησης, θα έχουν µικρότερο σε σχέση µε το σηµερινό κόστος παραµονής στο ΧΑ, καθόσον µε την νέα τιµολογιακή πολιτική όσον αφορά τις συνδροµές προς το ΧΑ, θα υπάρχει ένα κατώτατο και ανώτατο όριο ετήσιας συνδροµής και µειωµένοι ποσοστιαίοι συντελεστές βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται οι τριµηνιαίες συνδροµές. 15/11/05 27

28 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Υλοποίηση από πλευράς ΧΑ των εταιρικών πράξεων των εισηγµένων εταιριών 28

29 Ατζέντα Παρουσίαση των εταιρικών πράξεων για τις οποίες έχουν θεσπισθεί διαδικασίες και δικαιολογητικά όσον αφορά την υλοποίηση τους στο Χρηµατιστήριο. Ρύθµιση διαδικασίας επαναδιαπραγµάτευσης µετοχών που βρίσκονται σε αναστολή πέραν των 3 µηνών. 15/11/05 29

30 Μεταφορά αρµοδιότητας στην ΕΚ Μεταφορά της αρµοδιότητας εξέτασης και έγκρισης του Ε στην ΕΚ. Εταιρικές πράξεις για τις οποίες o προηγούµενος Κανονισµός προέβλεπε την έγκριση Ε. : αµκ µε καταβολή µετρητών αµκ λόγω συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας επαναδιαπραγµάτευση µετοχών σε αναστολή για διάστηµα > των 3 µηνών Η ΕΚ εγκρίνει το Ε, όπου αυτό απαιτείται και το ΧΑ υλοποιεί την εταιρική πράξη. Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την υλοποίηση της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση συµπληρωµατικής σειράς µετοχών λόγω εταιρικής πράξης, είναι τα ίδια ανεξαρτήτως κατηγορίας που έχουν ενταχθεί οι µετοχές της εκδότριας. 15/11/05 30

31 Εταιρικές πράξεις Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στην ενότητα 5 του Κανονισµού αφορούν την υλοποίηση των κάτωθι εταιρικών πράξεων: Αµκ µε καταβολή µετρητών (υπέρ των παλαιών µετόχων ή τρίτου) Έκδοση δωρεάν µετοχών από αµκ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή µη διανεµηθέντων κερδών Έκδοση δωρεάν µετοχών από µεταβολή ονοµαστικής τιµής της µετοχής (split / reverse split) Μεταβολή ονοµαστικής τιµής της µετοχής χωρίς έκδοση νέας σειράς µετοχών Επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά στους µετόχους Εισαγωγή µετοχών από µετατροπή οµολογιών Εισαγωγή µετοχών από άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης Εισαγωγή µετοχών από µετατροπή µετοχών άλλης κατηγορίας Εισαγωγή µετοχών από συγχώνευση, αναδοχή κλάδου ή εισφορά περιουσίας Εισαγωγή µετοχών από πρόγραµµα επανεπένδυσης µερίσµατος Ακύρωση µετοχών Αλλαγή εταιρικής επωνυµίας 15/11/05 31

32 Ελεγχος διασποράς κατά την έγκριση συµπληρωµατικής σειράς µετοχών Καθορισµός πλαισίου για έλεγχο διασποράς κατά την εισαγωγή συµπληρωµατικής σειράς µετοχών (στις περιπτώσεις αµκ µε µετρητά, συγχωνεύσεις, αναδοχή κλάδου, εισφορά περιουσίας). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν λαµβάνονται αναγκαίως υπ όψιν τα ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται σε νέες εισαγωγές, αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιµάται ανά περίπτωση. Εάν κατά την εξέταση της διασποράς στις προαναφερόµενες εταιρικές πράξεις διαπιστωθεί ότι µετά την ολοκλήρωση της αµκ η εταιρία διαθέτει διασπορά κάτω από 10% των µετοχών της, όπου ο καθένας κατέχει ποσοστό µικρότερο του 2%, δίδεται προθεσµία 45 ηµερών για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστον 10%. Εφόσον µετά το πέρας της προθεσµίας, η εταιρία εξακολουθεί και εµφανίζει διασπορά κάτω από 10%, οι µετοχές της µεταφέρονται στην κατηγορία ειδ. Χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών. 15/11/05 32

33 ιαδικασία και κριτήρια επαναδιαπραγµάτευσης µετοχών σε αναστολή Επαναδιαπραγµάτευση µτχ εταιριών σε αναστολή χωρίς εισαγωγή συµπληρωµατικής σειράς µτχ για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση από την ΕΚ Ε ή ισοδύναµου σηµειώµατος ( η εταιρία δεν έχει προβεί σε εταιρικές πράξεις για το διάστηµα που βρίσκεται σε αναστολή) Πληροφοριακό σηµείωµα από το οποίο να προκύπτει : Θετική Καθαρή θέση σύµφωνα µε τις τελευταίες ενοπ. ηµοσιευµένες οικ.καταστάσεις Τύπος του πιστοποιητικού του ορκωτού «µε σύµφωνη γνώµη» Ελεγµένη φορολογικά για όλες τις χρήσεις που έχει δηµοσιεύσει οικ.καταστάσεις Να µην έχει ληξιπρόθεσµες µη ρυθµισµένες υποχρεώσεις Επαναδιαπραγµάτευση µτχ εταιριών σε αναστολή και αίτηση εισαγωγής συµπληρωµατικής σειράς µτχ για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση από την ΕΚ Ε ή ισοδύναµου σηµειώµατος ( η εταιρία έχει προβεί σε εταιρικές Πράξεις για το διάστηµα που βρίσκεται σε αναστολή) Έγκριση Ε ή του εντύπου από την ΕΚ, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η πλήρωση των κριτηρίων : Θετική Καθαρή θέση σύµφωνα µε τις τελευταίες ενοπ. ηµοσιευµένες οικ.καταστάσεις Τύπος του πιστοποιητικού του ορκωτού «µε σύµφωνη γνώµη» Ελεγµένη φορολογικά για όλες τις χρήσεις που έχει δηµοσιεύσει οικ.καταστάσεις Να µην έχει ληξιπρόθεσµες µη ρυθµισµένες υποχρεώσεις 15/11/05 33

34 Λειτουργικός ανασχεδιασµός ΧΑ Στα πλαίσια του νέου ρόλου που έχει αναλάβει το ΧΑ και όσον αφορά την αποτελεσµατικότερη και άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών των εισηγµένων εταιριών σχετικά µε την ενηµέρωση τους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό χρηµατιστηριακό πλαίσιο, τον τρόπο, χρόνο και µέσο αποστολής στο ΧΑ των επιµέρους στοιχείων και πληροφοριών που εκδίδουν, έχει συσταθεί η διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων. Σκοπός των 20 στελεχών που απασχολούνται στη διεύθυνση είναι µέσω της καθηµερινής επικοινωνίας που έχουν µε την κάθε εισηγµένη εταιρία, να ενηµερώνουν για θέµατα που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις της απέναντι στη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, να συγκεντρώνουν το σύνολο της πληροφόρησης που αποστέλνουν οι εισηγµένες σε τακτική ή έκτακτη βάση και να το προωθούν για δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ΧΑ και το Η Τ, να παρουσιάζουν τα νέα προιόντα που δύναται οι εισηγµένες να εισάγουν στο ΧΑ, καθώς και κάθε τροποποίηση στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 15/11/05 34

35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Τελικές και Μεταβατικές ιατάξεις 35

36 Μεταβατικές ιατάξεις Εισηγµένες µε κεφαλαιοποίηση > 100εκ (Μ.Ο 1/4/05-30/9/05) (αντίθετο αίτηµα εκδότριας 5 ηµέρες νωρίτερα από την 28/11/05) Λοιπές κινητές αξίες (όχι οµολογίες και σταθερού εισοδήµατος) Εισηγµένες σε Επιτήρηση Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» (88 εταιρίες) Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (217 εταιρίες) Κατηγορία Επιτήρησης (17 εταιρίες) Εισηγµένες που διαπρ/νται σε δηµοπρασία λόγω χαµηλής ρευστότητας ή παραγωγικότητας, Εισηγµένες µε τιµή <0,30 κατά τη λήξη της 28/11/2005 Εισηγµένες σε αναστολή Εισηγµένες στη ΝΕΧΑ Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών (5 εταιρίες) Αναστολή (34 εταιρίες) Για τους µετόχους (>5%) ισχύουν για 3 έτη από την έναρξη διαπραγµάτευσης οι δεσµεύσεις τους, ενώ παραµένουν οι υποχρεώσεις πληροφόρησης για την πορεία ολοκλήρωσης του ΕΣ µέχρι την ολοκλήρωσή του 15/11/05 36

37 Μεταβατικές ιατάξεις (συνέχεια) Εκκρεµείς αιτήσεις εισαγωγής επί των οποίων κατά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού δεν έχει ληφθεί απόφαση από το Σ του ΧΑ : κρίνονται βάσει των διατάξεων του νέου κανονισµού χωρίς την εφαρµογή του άρθρου 202 (κερδοφορία), ενώ όσον αφορά τα ΙΚ θα πρέπει να ανέρχονται σε 3 εκ ενοποιηµένα, τουλάχιστον κατά το χρόνο εξέτασης από το ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των µετοχών. ζητούν την εισαγωγή τους σε µια από τις δύο κατηγορίες της Αγοράς αξιών. Εφόσον έχουν υποβληθεί τα έντυπα που προβλέπονται από τον προηγούµενο κανονισµό, η εξέταση της αίτησης θα γίνεται µε αυτά, επικαιροποιώντας τα όπου απαιτείται. Σε άλλες περιπτώσει η εξέταση θα γίνεται µε βάση τα νέα έντυπα, που προσδιορίζονται µε απόφαση του Σ του ΧΑ Για εταιρίες που είχαν υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στη ΝΕΧΑ, χωρίς να έχει εξετασθεί από το Σ του ΧΑ το αίτηµα τους κατά την έγκριση του κανονισµού,θα πρέπει να προσκοµίσουν φύλλα ΦΕ ως και τη χρήση 2004 µέχρι την έγκριση της ηµ. Προσφοράς από την ΕΚ. 15/11/05 37

38 Μεταβατικές ιατάξεις (συνέχεια). Αιτήσεις για τις οποίες έχει διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων και καταλληλότητας της εταιρίας από το Σ του ΧΑ, και εκκρεµεί στην ΕΚ ή έγκριση του Ε ή έχει εγκριθεί από την ΕΚ το σχετικό Ε αλλά δεν έχει διενεργηθεί η ηµόσια Προσφορά, η ως άνω έγκριση υπέχει θέση διαπιστώσεως. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως το ΧΑ για την κατηγορία που αιτείται την εισαγωγή των µετοχών της. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν εφόσον η ηµόσια Προσφορά πραγµατοποιηθεί εντός ενός έτους από την έγκριση του κανονισµού του ΧΑ. Η υλοποίηση εταιρικών αποφάσεων που περιγράφονται στην ενότητα 5 και έχουν αποφασιστεί από την εταιρία πριν από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού, θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του νέου κανονισµού. 15/11/05 38

39 Για περισσότερες πληροφορίες Σπύρος Κυρίτσης /ντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων Τηλ. : Αγγελική Βογιατζή Προισταµένη τµήµατος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Χρηµατοπιστωτικού κλάδου Τηλ. : Κώστας Παπαχρίστος Προιστάµενος τµήµατος Εταιριών Βιοµηχανικού τοµέα και Πρωτογενούς παραγωγής Τηλ. : /11/05 39

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ 23-5-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διπλωματική εργασία με θέμα: Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες.

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες. Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Στις 666,95 µονάδες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του ο Γενικός είκτης του Χ.Α., ενισχυµένος κατά 0,41%, ενώ προηγουµένως είχε καταγράψει και - 1,35%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0 Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου Μάρτιος 2014 Version 1.0 Φάσεις ανάπτυξης Τυπικοί τρόποι χρηματοδότησης Χρηματοδότηση μέσω ΧΑ Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L. 184,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 - 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3152 (ΦΕΚ152/Α /19.6.2003) Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. Μάιος 2003, Έκδοση 2.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Στοιχεία Διαχείρισης Κειμένου Έργο Κείμενο Επιμέλεια/ Συγγραφή Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα