Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1"

Transcript

1 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1 Ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια των Συγκολλήσεων είναι αυτό που πραγµατεύεται την ανάπτυξη ασυνεχειών ή σφαλµάτων καθώς από αυτά καθορίζεται η επιτυχία και η αποδοχή µίας συγκόλλησης. Τα ελαττώµατα ή σφάλµατα των συγκολλητών συνδέσεων διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες : a) Υποµικροσκοπικά ελαττώµατα, δηλαδή ατέλειες κρυσταλλογραφικού πλέγµατος όπως οι αταξίες και τα κενά. b) Μικροσκοπικά ελαττώµατα όπως τα µικροεγλείσµατα, οι διαφορισµοί στοιχείων και οι µικρορωγµατώσεις. c) Μακροσκοπικά ελαττώµατα όπως οι υποκοπές, η ατελής διείσδυση, οι πόροι, οι σκουριές η ατελής τήξη και οι ρωγµατώσεις. Τα αναφερθέντα ελαττώµατα ασκούν επίδραση στις µηχανικές και φυσικοχηµικές ιδιότητες των συνδέσεων, άρα στην ικανότητά τους για εργασία σε καθορισµένες συνθήκες φορτίσεων, θερµοκρασιών ή εκθετικών διαβρώσεων. Ως ασυνέχεια ορίζεται η διακοπή της τυπικής δοµής της συγκόλλησης. Μπορεί να είναι η απώλεια της οµοιοµορφίας στα µηχανικά, µεταλλουργικά ή φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού συγκόλλησης. Η ασυνέχεια δεν αποτελεί απαραίτητα και ελάττωµα της συγκόλλησης. Σύµφωνα µε την American Welding Society ως ελάττωµα της συγκόλλησης ορίζεται µία ασυνέχεια ή πολλές ασυνέχειες που εκ φύσεως ή λόγω της συνολικής επίδρασης, όπως για παράδειγµα το συνολικό πορώδες ή το συνολικό µήκος των εγκλεισµάτων, καθιστούν το προϊόν ανίκανο να ικανοποιεί συγκεκριµένες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Με άλλα λόγια, πολλά προϊόντα µπορεί να περιέχουν ασυνέχειες και να είναι αποδεκτά. Όµως κανένα προϊόν δεν πρέπει να εµφανίζει ελαττώµατα στις συγκολλήσεις του. Η µοναδική διαφορά µεταξύ µίας ασυνέχειας και ενός ελαττώµατος είναι όταν η ασυνέχεια γίνεται τόσο µεγάλη ή όταν υπάρχουν πολλές µικρές ασυνέχειες που καθιστούν τη συγκόλληση µη αποδεκτή σύµφωνα µε τις τυποποιήσεις του κώδικα για το συγκεκριµένο προϊόν. Ορισµένοι κώδικες είναι περισσότερο αυστηροί από κάποιους άλλους και έτσι η ίδια συγκόλληση µπορεί να γίνεται αποδεκτή από ένα κώδικα και να απορρίπτεται από κάποιον άλλο. Η ιδανική περίπτωση είναι µία συγκόλληση να µην παρουσιάζει καµία ασυνέχεια, γεγονός που είναι πρακτικά αδύνατο. Η διαφορά µεταξύ του τι είναι αποδεκτό και τι είναι τέλειο είναι γνωστή ως ανοχή.

2 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 2 Κατά την αξιολόγηση των συγκολλήσεων είναι σηµαντικό να σηµειώνεται ο τύπος της ασυνέχειας, το µέγεθος και η θέση αυτής. Καθένας από τους τρεις αυτούς παράγοντες ή και οι τρεις σε συνδυασµό µε τις εφαρµοζόµενες τυποποιήσεις καθορίζουν εάν πρόκειται για ασυνέχεια ή ελάττωµα. Οι δώδεκα πιο δηµοφιλείς ασυνέχειες είναι οι παρακάτω : 1) Porosity (Πορώδες). 2) Inclusions (Εγκλείσµατα). 3) Inadequate Joint Penetration (Ανεπαρκής ιείσδυση της Κόλλησης). 4) Incomplete Fusion (Ατελής Σύντηξη). 5) Arc Strikes (Χτυπήµατα Τόξου). 6) Overlaps (Υπερπληρώσεις). 7) Undercuts (Υποκοπές). 8) Cracks (Ρωγµές). 9) Underfill (Ατελής Πλήρωση). 10) Laminations (Ελασµατοποιήσεις). 11) Delaminations. 12) Lamellar Tears. Παρακάτω δίνεται ένας συνοπτικός πίνακας αναφοράς και περιγραφής των βασικότερων ελαττωµάτων. Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην ανάπτυξη κάθε τύπου ελαττώµατος. Porosity (Πορώδες). Το πορώδες προκύπτει από τη διάλυση αερίου στη λίµνη της τηγµένης κόλλησης που οδήγησε στο σχηµατισµό φυσαλίδων οι οποίες εγκλωβίστηκαν κατά τη ψύξη του υλικού. Οι φυσαλίδες που ευνοούν την ανάπτυξη του πορώδους σχηµατίζονται στο εσωτερικό του τηκόµενου µετάλλου και γι αυτό το λόγο δε γίνονται αντιληπτές κατά την εµφάνισή τους. Οι σχηµατιζόµενοι πόροι είναι είτε σφαιρικοί ή κυλινδρικοί. Οι πόροι κυλινδρικού σχήµατος καλούνται και σκωληκοειδείς πόροι. Τα στρογγυλεµένα άκρα τείνουν να µειώνουν τις αναπτυσσόµενες γύρω τους τάσεις. Έτσι παρουσιάζεται µικρή έως καθόλου απώλεια της αντοχής, εκτός εάν οι πόροι έχουν επεκταθεί. Το φαινόµενο εµφάνισης πόρων προκαλείται συχνά λόγω εφαρµογής ακατάλληλων µεθόδων συγκόλλησης ή λόγω της ακατάλληλης χηµικής ισορροπίας µεταξύ του υλικού κόλλησης και του προς συγκόλληση υλικού. Η εφαρµογή

3 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 3 ακατάλληλων µεθόδων συγκόλλησης µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή προστατευτικού αερίου

4 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 4

5 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 5

6 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 6

7 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 7 που δεν προστατεύει σωστά τη λίµνη συγκόλλησης. Επιπλέον το άζωτο από τον ατµοσφαιρικό αέρα διαλύεται στην κόλληση, εγκλωβίζεται και µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση πόρων. Η µεγάλη ποσότητα θερµότητας που παράγεται κατά τη συγκόλληση µπορεί να οδηγήσει στην αποσύνθεση του χρώµατος, των ακαθαρσιών, της σκουριάς ή των οξειδίων προκαλώντας έτσι την εµφάνιση υδρογόνου. Το υδρογόνο όπως και το άζωτο µπορεί να εγκλωβιστεί στην κόλληση κατά τη διάρκεια στερεοποιήσεως της και να οδηγήσει στο σχηµατισµό πόρων. Κατά το σχηµατισµό των πόρων το υδρογόνο µπορεί να διαχυθεί στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη της συγκόλλησης και να οδηγήσει στην εµφάνιση εσωτερικών ρωγµών σε ορισµένους χάλυβες. Το πορώδες µπορεί να εµφανιστεί στις συγκολλήσεις που παράγονται µε τις ακόλουθες µεθόδους : Plasma arc welding (PAW). Submerged arc welding (SAW). Gas tungsten arc welding (GTAW). Gas metal arc welding (GMAW). Flux cored arc welding (FCAW). Shielded metal arc welding (SMAW). Carbon arc welding (CAW). Oxyacetylene welding (OAW). Oxyhydrogen welding (OHW). Pressure gas welding (PGW). Electron beam welding (EBW). Electroslag welding (ESW). Laser beam welding (LBW). Thermit welding (TW). Η εµφάνιση των πόρων µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : Οµοιόµορφα διασκορπισµένοι πόροι που προκαλούνται λόγω φτωχών µεθόδων συγκόλλησης ή λόγω λανθασµένων υλικών (Εικόνα 1). Σύµπλεγµα πόρων που προκαλείται συχνά από τη λανθασµένη έναρξη και διακοπή της συγκόλλησης (Εικόνα 2). Το γραµµικό πορώδες εµφανίζεται συχνά λόγω µόλυνσης στη σύνδεση ή στη ρίζα αυτής (Εικόνα 3).

8 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 8 Το σκωληκοειδές πορώδες (Wormhole Porosity) προκαλείται συχνά λόγω µόλυνσης της ραφής (Εικόνα 4). Το είδος αυτό είναι µοναδικό διότι ο σχηµατισµός του εξαρτάται από το αέριο που διαφεύγει από το τηκόµενο υλικό µε ρυθµό ίσο µε το ρυθµό στερεοποίησης του υλικού. Εικόνα 1 Εικόνα 2

9 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 9 Εικόνα 3 Εικόνα 4 Inclusions (Εγκλείσµατα). Τα εγκλείσµατα είναι µη µεταλλικά υλικά όπως η σκουριά και τα οξείδια που παγιδεύονται στο τηγµένο µέταλλο µεταξύ των ραφών ή µεταξύ της κόλλησης και του προς συγκόλληση υλικού. Τα εγκλείσµατα σπάνια είναι σχηµατοποιηµένα. Επιπλέον µπορούν να σχηµατίζουν µία συνεχή γραµµή. Το γεγονός αυτό προκαλεί τη συγκέντρωση τάσεων και τη µείωση της αντοχής της κόλλησης. Αν και δεν είναι ορατά, η ανάπτυξη τους µπορεί να είναι αναµενόµενη εάν οι πρωτεύουσες ραφές δεν καθαρίστηκαν ορθά. Τα διασκορπισµένα εγκλείσµατα µπορεί να µοιάζουν µε τους πόρους αλλά σε αντίθεση µε αυτούς δεν έχουν γενικά σφαιρικό σχήµα. Τα εγκλείσµατα αυτά µπορούν

10 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 10 να προκύψουν από την ατελή αποµάκρυνση της προϋπάρχουσας σκουριάς και από τον εσφαλµένο χειρισµό του τόξου συγκόλλησης. Τα µη µεταλλικά εγκλείσµατα (Εικόνα 5) προκαλούνται κάτω από τις παρακάτω συνθήκες : Όταν η σκουριά και / ή τα οξείδια δεν έχουν χρόνο να βγουν στην επιφάνεια του τηγµένου µετάλλου. Εάν υπάρχουν εγκοπές µεταξύ των ραφών ή µεταξύ των ραφών και των προς συγκόλληση τεµαχίων που παγιδεύουν το υλικό και δεν του επιτρέπουν να βγει στην επιφάνεια. Εάν η ένωση σχεδιάστηκε µε περιορισµένο χώρο για την ορθή οδήγηση του τήγµατος. Εικόνα 5

11 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 11 Τα µη µεταλλικά εγκλείσµατα βρίσκονται συχνά στις συγκολλήσεις που παράγονται µε τις παρακάτω µεθόδους : SAW. GMAW. FCAW. SMAW. CAW. ESW. TW. Inadequate Joint Penetration (Ανεπαρκής ιείσδυση της Κόλλησης). Η ανεπαρκής διείσδυση της κόλλησης πραγµατοποιείται όταν το βάθος διείσδυσης της κόλλησης (Εικόνα 6) είναι µικρότερο από το απαιτούµενο για την τήξη του υλικού µεταξύ των ελασµάτων. Ένα ελάττωµα οδηγεί συνήθως στη µείωση της διατοµής της συγκόλλησης ή αποτελεί το αίτιο της συγκέντρωσης τάσεων που οδηγεί στην αστοχία λόγω κόπωσης. Εικόνα 6 Τα βασικά αίτια που οδηγούν στην ανεπαρκή διείσδυση της κόλλησης είναι τα παρακάτω : Η ακατάλληλη µέθοδος συγκόλλησης. Η πιο συνήθης αιτία είναι η λανθασµένη οδήγηση του τόξου (Εικόνα 7). Η ανεπάρκεια ρεύµατος συγκόλλησης. Τα ελάσµατα µεγάλου πάχους ή υψηλής θερµικής αγωγιµότητας συνήθως προθερµαίνονται ώστε η θερµότητα της συγκόλλησης να µην αποµακρύνεται τόσο γρήγορα από το µέταλλο που δε µπορεί να διεισδύσει στην ένωση.

12 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 12 Η ακατάλληλη προετοιµασία της σύνδεσης. Το πρόβληµα αυτό προκαλείται όταν τα άκρα των προς συγκόλληση ελασµάτων δεν έχουν προετοιµαστεί ή προσαρµοστεί κατάλληλα. Ο ακατάλληλος σχεδιασµός της ένωσης. Η ανεπαρκής διείσδυση της κόλλησης µπορεί να εµφανιστεί στις συγκολλήσεις που παράγονται µε τις παρακάτω µεθόδους : PAW. SAW. GMAW. FCAW. SMAW. CAW. ESW. OAW. EBW. Εικόνα 7 Incomplete Fusion (Ατελής Σύντηξη). Η ατελής σύντηξη είναι η απώλεια σύζευξης µεταξύ του τηγµένου µετάλλου πλήρωσης και του ήδη εναποτιθέµενου υλικού πλήρωσης ή / και του προς συγκόλληση υλικού (Εικόνα 8). Η απώλεια σύντηξης µεταξύ του µετάλλου συγκόλλησης και της επιφάνειας της ένωσης ονοµάζεται Lack of Sidewall Fusion. Και οι δύο τύποι προβληµάτων εµφανίζονται συνήθως σε όλο το µήκος της συγκόλλησης. Μερικά αίτια της ατελούς σύντηξης είναι τα παρακάτω :

13 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 13 Η ανεπαρκής ανάδευση (Agitation) µε την οποία δεν είναι δυνατή η διάσπαση των στρωµάτων των οξειδίων. Το βασικό µέταλλο ή το υλικό πλήρωσης µπορεί να λιώσουν αλλά ένα λεπτό στρώµα οξειδίων µπορεί να εµποδίσει τη σύζευξη. Οι ακατάλληλες µέθοδοι συγκόλλησης. Η λανθασµένη διαδικασία συγκόλλησης. Η ακατάλληλη προετοιµασία των άκρων συγκόλλησης. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9 θα πρέπει να αποµακρυνθούν όλες οι ακµές και οι αυλακώσεις. Ο ακατάλληλος σχεδιασµός της ένωσης. Η ατελής σύντηξη µπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή ποσότητα θερµότητας για την τήξη του βασικού µετάλλου ή στον περιορισµένο χώρο στην ένωση για τη λίµνη συγκόλλησης. Ο ανεπαρκής καθαρισµός της ένωσης. Η ατελής σύντηξη µπορεί να παρουσιαστεί στις συγκολλήσεις που παράγονται από όλες τις βασικές µεθόδους. Εικόνα 8

14 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 14 Εικόνα 9 Arc Strikes (Χτυπήµατα του Τόξου). Στην Εικόνα 10 φαίνονται τα χτυπήµατα του τόξου που είναι µικρά τοπικά σηµεία στα οποία πραγµατοποιήθηκε τήξη της επιφάνειας µακριά από την ένωση. Τα σηµάδια αυτά µπορεί να προκαλούνται από τα κατά λάθος χτυπήµατα του τόξου σε λάθος περιοχή ή / και από τη λανθασµένη ένωση επιφανειών. Αν και είναι σχετικά λεία σηµάδια δε µπορούν να αποµακρυνθούν εύκολα. Επιπλέον θεωρούνται τοπικές ζώνες σκληρότητας και το εναρκτήριο σηµείο ρωγµών. Εικόνα 10

15 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 15 Overlaps (Υπερπληρώσεις). Οι υπερπληρώσεις εµφανίζονται στις συγκολλήσεις σύντηξης όταν η αποτιθέµενη ποσότητα υλικού είναι µεγαλύτερη από αυτή που έχει σχεδιαστεί η ένωση να δεχτεί. Το υλικό πλήρωσης ρέει πάνω από την επιφάνεια του προς συγκόλληση υλικού (Εικόνα 11). Στη µέθοδο συγκόλλησης GMAW οι υπερπληρώσεις εµφανίζονται όταν χρησιµοποιείται µεγάλη επέκταση ηλεκτροδίου για την απόθεση του υλικού µε χαµηλή ισχύ. Επιπλέον προκαλούνται µε τη λανθασµένη καθοδήγηση του τόξου και µε το κράτηµα του ηλεκτροδίου σε σχεδόν κατακόρυφη θέση. Εικόνα 11 Undercuts (Υποκοπές). Οι υποκοπές είναι το αποτέλεσµα του τόξου πλάσµατος το οποίο αφαιρεί υλικό από την ένωση περισσότερο από το υλικό πλήρωσης που αποθέτει (Εικόνα 12). Μία βασική αιτία είναι το υπερβολικά χαµηλό ρεύµα. Είναι ένα συχνό πρόβληµα της µεθόδου GMAW όταν το οξυγόνο που χρησιµοποιείται δεν είναι αρκετό για να σταθεροποιήσει το τόξο. Επιπλέον προκαλούνται µε λανθασµένες τεχνικές συγκόλλησης όπως η λανθασµένη γωνία ηλεκτροδίου ή τα υπερβολικά µεγάλα κορδόνια συγκόλλησης. Για την αποφυγή τους προτείνεται η εφαρµογή πολλαπλών αντί απλού πάσου, η αλλαγή του προστατευτικού αερίου και η βελτίωση των τεχνικών χειρισµού του τόξου συγκόλλησης.

16 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 16 Εικόνα 12 Crater Cracks (Ρωγµές του Κρατήρα). Πρόκειται για πολύ µικρές ρωγµές που αναπτύσσονται στον κρατήρα κατά τη συρρίκνωση και στερεοποίηση της λίµνης της συγκόλλησης (Εικόνα 13). Τα υλικά που τήκονται δύσκολα αποβάλλονται προς το κέντρο του κρατήρα κατά τη διάρκεια της ψύξης. Καθώς τα υλικά αυτά ψύχονται τελευταία διαχωρίζονται από το υπόλοιπο υλικό καθώς εξελίσσεται η ψύξη του µετάλλου συγκόλλησης. Οι υψηλές τάσεις που αναπτύσσονται λόγω της σµίκρυνσης οδηγούν στην ανάπτυξη ρωγµών. Να σηµειώσουµε ότι οι ρωγµές στον κρατήρα µπορούν να περιοριστούν, αν όχι να απαλειφθούν, µε τη σταδιακή διακοπή του τόξου στο τέλος της συγκόλλησης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στο τόξο να επιµηκυνθεί, στο ρεύµα να µειωθεί σταδιακά και στον κρατήρα να γεµίσει και να ψυχθεί αργά. Ο εξοπλισµός της µεθόδου GMAW διαθέτει σύστηµα ελέγχου πλήρωσης το οποίο µειώνει αυτόµατα και σταδιακά την ταχύτητα παροχής σύρµατος στο τέλος της συγκόλλησης. Underfill (Υποπληρώσεις). Οι υποπληρώσεις εµφανίζονται στο αυλάκι συγκόλλησης όταν το µέταλλο συγκόλλησης δεν είναι αρκετό ώστε το τήγµα να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο µε τα προς συγκόλληση ελάσµατα (Εικόνα 14). Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τη µείωση της ταχύτητας συγκόλλησης ή µε την πραγµατοποίηση περισσότερων πάσων.

17 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 17 Εικόνα 13 Εικόνα 14 Plate Generated Problems (Προβλήµατα Ελασµάτων). Τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων δεν οφείλονται αποκλειστικά στο µέταλλο συγκόλλησης, στη διαδικασία που ακολουθείται ή στις ικανότητες του συγκολλητή. Για τα προβλήµατα µπορεί να φταίνε και τα υλικά που πρόκειται να συγκολληθούν. Ορισµένα προβλήµατα οφείλονται σε εσωτερικά ελαττώµατα των υλικών τα οποία φυσικά δε µπορεί να ελέγξει ο συγκολλητής. Άλλα προβλήµατα προκύπτουν από την εφαρµογή ακατάλληλων µεθόδων συγκόλλησης που οδηγούν στην παραγωγή ανεπιθύµητων µεταλλουργικών δοµών στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη. Τα εσωτερικά ελαττώµατα που παρουσιάζονται στα προς συγκόλληση υλικά οφείλονται κατά κύριο λόγο στις περιορισµένες δοκιµές πριν την παραγωγή του χάλυβα και έτσι αν και οι παραγωγοί προσπαθούν να παράγουν συµπαγή και µε όσο το δυνατόν λιγότερα

18 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 18 σφάλµατα χάλυβα, κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων προκύπτουν συχνά πολύπλοκα προβλήµατα. Lamellar Tears. Τα ελαττώµατα αυτά εµφανίζονται ως ρωγµές παράλληλες προς και κάτω από την επιφάνεια του χάλυβα. Γενικά δε βρίσκονται στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη και παρουσιάζουν µορφή σκαλοπατιών. Προκαλούνται συνήθως από τα λεπτά στρώµατα των µη µεταλλικών εγκλεισµάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του προς συγκόλληση ελάσµατος και που χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλή πλαστικότητα. Επιπλέον να σηµειώσουµε ότι οι ρωγµές αυτές είναι ευδιάκριτες εάν τα άκρα των προς συγκόλληση τεµαχίων είναι εκτεθειµένα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 15. Ένας τρόπος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού είναι ο επανασχεδιασµός της ένωσης ώστε να επιβάλλονται οι µικρότερες δυνατές παραµορφώσεις σε κάθε σηµείο του πάχους του τεµαχίου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την κατασκευή µικρότερων συγκολλήσεων έτσι ώστε το κάθε διαδοχικό πάσο να επιδρά θερµικά στο προηγούµενο πάσο µε τελικό στόχο τη µείωση της συνολικής τάσης στην τελική συγκόλληση. Εικόνα 15

19 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 19 Laminations (Ελασµατοποιήσεις). Οι ελασµατοποιήσεις διαφέρουν από το φαινόµενο Lamellar Tearing επειδή είναι πιο εκτεταµένες και εµπεριέχουν στρώµατα µη µεταλλικών ανεπιθύµητων υλικών µεγαλύτερου πάχους. Εντοπίζονται κοντά στην περιοχή του κέντρου του ελάσµατος όπως φαίνεται και στην Εικόνα 16 και προκαλούνται από την ανεπαρκή αποµάκρυνση των ελαττωµάτων (cropping). Εικόνα 16 Delaminations. Όταν οι ελασµατοποιήσεις (Laminations) τέµνουν την κόλληση της ένωσης είναι πιθανό ορισµένες από αυτές να ανοίξουν και να αποελασµατοποιηθούν. Η µόλυνση του µετάλλου συγκόλλησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν η ελασµατοποίηση περιέχει µεγάλες ποσότητες σκουριάς, ακαθαρσιών ή άλλων ανεπιθύµητων υλικών. Τέτοιου είδους µολύνσεις µπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σκωληκοειδών πόρων ή σε σφάλµατα απώλειας σύντηξης. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις delaminations δε µπορούν να διορθωθούν εύκολα. Μία αποτελεσµατική λύση για τα ελάσµατα µεγάλου πάχους είναι να πραγµατοποιούνται συγκολλήσεις πάνω στις delaminations ώστε να καλύπτονται. Μία καλύτερη και πιο αποτελεσµατική λύση είναι η αντικατάσταση του υλικού. Παραπάνω αναφέρθηκαν τα σηµαντικότερα ελαττώµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση συγκολλήσεων µε διάφορες µεθόδους. Από αυτά τα ελαττώµατα το πιο σηµαντικό είναι το φαινόµενο εµφάνισης ρωγµατώσεων καθώς ο βαθµός ανάπτυξης των θα χαρακτηρίσει τη συγκόλληση ως επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη, το προϊόν ως αποδεκτό ή απορριπτέο και θα καθορίσει το βαθµό στον

20 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 20 οποίο η κατασκευή θα πληρεί τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί το φαινόµενο ανάπτυξης ρωγµατώσεων. Ως Ρωγµάτωση ορίζεται η πολύ λεπτή γραµµική θραύση µικρού ή µεγάλου µήκους, που προκαλείται στην ίδια τη ραφή ή στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη ή ακόµα και στο γειτονικό προς τη ραφή µέταλλο βάσεως. Η θραύση αυτή προκαλείται χωρίς ουσιαστική επίδραση εξωτερικών καταπονήσεων παρά µόνο κάτω από την πίεση των εσωτερικών δυνάµεων (τάσεων) ή τραβηγµάτων της ίδιας της συγκόλλησης. Οι ρωγµατώσεις µπορούν να προκληθούν είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συγκόλλησης, οπότε τις ονοµάζουµε Εν Θερµώ, µε θερµοκρασία που κυµαίνεται από 900 έως 1000 ο C, είτε κατά τη ψύξη οπότε τις ονοµάζουµε Εν Ψυχρώ, µε θερµοκρασία από 200 έως 400 ο C. Ρωγµατώσεις Εν Θερµώ. Το βασικό χαρακτηριστικό µίας εν θερµώ ρωγµής είναι ότι σχεδόν πάντα εµφανίζεται στο µέταλλο της ραφής, περίπου στο µέσο και κατά µήκος αυτής, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 17. Είναι άλλοτε εµφανής και άλλοτε όχι. Εικόνα 17 Η εµφάνιση των εν θερµώ ρωγµατώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φαινόµενο του ιαφορισµού. Το Θείο (S) και ο Φώσφορος (P) έρχονται σε σπουδαιότητα µετά τον άνθρακα σε ότι αφορά τη χηµική σύνθεση των συγκολλήσιµων ανθρακούχων χαλύβων. Το θείο και ο φώσφορος αποτελούν ακαθαρσίες µέσα στο χάλυβα ο οποίος σε περίπτωση υψηλής περιεκτικότητας σε αυτά τα δύο στοιχεία χάνει σε µεγάλο βαθµό τη συγκολλητικότητά του. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο σχηµατισµό θειούχων και φωσφορούχων ενώσεων (ευτηκτικών) του σιδήρου των οποίων ενώσεων η

21 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 21 θερµοκρασία στερεοποιήσεως είναι πολύ χαµηλότερη από εκείνη του χάλυβα, δηλαδή της τάξεως των 900 ο C. Όταν λοιπόν µετά τη διέλευση του τόξου της συγκόλλησης το κυρίως µέταλλο στερεοποιείται πλήρως κάτω από τους ο C, οι θειούχες και φωσφορούχες ενώσεις παραµένουν ρευστές για πολύ χρόνο ακόµη σχηµατίζοντας ρευστές λωρίδες γύρω από τους ήδη στερεοποιηµένους κόκκους του κυρίως µετάλλου. Η συγκέντρωση αυτή του φωσφόρου και του θείου γύρω από τους κόκκους του µετάλλου αποτελεί ένα είδος ασθένειας της δοµής που ονοµάζεται ιαφορισµός (Segregation). Ο διαφορισµός µειώνει αισθητά τη δυσθραυστότητα του χάλυβα και τον καθιστά εύθραυστο. Συγχρόνως όµως προκαλεί την εµφάνιση ρωγµών στη ραφή της συγκόλλησης που είναι οι εν θερµώ ρωγµατώσεις. Ο λόγος που η ρωγµάτωση εµφανίζεται στο µέσον της ραφής είναι γιατί εκεί ακριβώς το εναποτιθέµενο µέταλλο στερεοποιείται τελευταίο και εποµένως συγκεντρώνει τις ακαθαρσίες που µε τη σειρά τους προκαλούν το διαφορισµό. Επιπλέον να σηµειώσουµε ότι όσο πιο δύσκαµπτη είναι η κατασκευή τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εµφάνισης ρωγµατώσεων εν θερµώ. Προκειµένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη των εν θερµώ ρωγµατώσεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες : Θα πρέπει να εκλέγεται συγκολλήσιµος χάλυβας, δηλαδή χάλυβας µε χαµηλές % περιεκτικότητες σε φώσφορο και θείο ειδικά στις περιπτώσεις που η % περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι αυξηµένη. Από τους δύο χάλυβες που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί ο πρώτος παρουσιάζει ελάχιστες πιθανότητες να εµφανίσει θερµό ρήγµα, ενώ ο δεύτερος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ρωγµατωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συγκόλλησης. % C % P % S 1 ος Χάλυβας ος Χάλυβας Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται βασικά ηλεκτρόδια τα οποία είναι γνωστό ότι εναποθέτουν υψηλής ποιότητας µέταλλο. Οι ραφές θα πρέπει να εκτελούνται στην ορθή σειρά ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι αναπτυσσόµενες κατά τη συγκόλληση τάσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιείται ορθός σχεδιασµός των άκρων των προς συγκόλληση ελασµάτων και των ραφών που θα πραγµατοποιηθούν ώστε να

22 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 22 αποφεύγονται οι µακρόστενες ραφές. Μία ικανοποιητική αναλογία ενός κορδονιού είναι η παρακάτω : Πλάτος = (1 έως 2) x Ύψος Στην Εικόνα 18 που ακολουθεί δίνονται οι σωστές και οι λάθος διαστάσεις ενός κορδονιού αυτόµατης συγκόλλησης. Εικόνα 18 Ακόµα στην Εικόνα 19 που ακολουθεί φαίνονται δύο ραφές που έχουν γίνει µε αυτόµατη συγκόλληση. Η µία από αυτές έχει ρωγµατωθεί εξαιτίας του µεγάλου βάθους σε σχέση µε το πλάτος. Εικόνα 19 Με τη µείωση του ρεύµατος συγκόλλησης αποφεύγεται η µεγάλη αραίωση του µετάλλου της ραφής και η υπερθέρµανση του µετάλλου βάσεως βελτιώνοντας έτσι την άµυνα της συγκόλλησης κατά των εν θερµώ ρωγµατώσεων.

23 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 23 Τέλος να σηµειώσουµε ότι θα πρέπει να δίνεται εξαιρετική προσοχή κατά την εκτέλεση του πρώτου κορδονιού διότι εάν παρουσιαστεί ρωγµάτωση σε αυτό τότε είναι σχεδόν βέβαιη η εξάπλωση της σε ολόκληρη τη ραφή. Ρωγµατώσεις Εν Ψυχρώ. Ο τύπος αυτός της ρωγµάτωσης, που εµφανίζεται σε χαµηλές θερµοκρασίες (300 ο C), είναι ο πλέον επικίνδυνος διότι πολλές φορές τα ρήγµατα είναι αθέατα. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εµφανίζονται παραπλεύρως της ραφής της συγκόλλησης, δηλαδή στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη, ή ακριβώς στη βάση της όπως φαίνεται και στις Εικόνες 20 και 21. Εικόνα 20 Εικόνα 21

24 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 24 Η δηµιουργία των ρωγµατώσεων εν ψυχρώ ή του υδρογόνου όπως συχνά ονοµάζονται, προϋποθέτει την ύπαρξη των παρακάτω συνθηκών : Παρουσία αυξηµένης ποσότητας υδρογόνου στη συγκόλληση. Σύνθεση των χαλύβων τέτοια ώστε να διευκολύνεται η δηµιουργία µαρτενσίτη στις ταχύτητες ψύξης. Τάσεις συγκόλλησης σχετικά αυξηµένες (δύσκαµπτες κατασκευές και κυρίως µεγάλα πάχη). Στη συνέχεια εξετάζουµε χωριστά τον καθένα από τους παραπάνω παράγοντες. Η Παρουσία Υδρογόνου. Το υδρογόνο προέρχεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και των υλικών συγκόλλησης, από διάφορες οργανικές λιπαρές ουσίες κ.α. Στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης το νερό (υγρασία) διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το µεν οξυγόνο προκαλεί το σχηµατισµό διαφόρων οξειδίων µε τα µεταλλικά στοιχεία του ρευστού µετάλλου της συγκόλλησης τα οποία και αποβάλλονται µέσω της σκουριάς (πάστας). Αντίθετα το υδρογόνο παραµένει στο ρευστό µέταλλο και διοχετεύεται στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη µέσω της διαχωριστικής ζώνης. Για να εξηγήσουµε το φαινόµενο ανάπτυξης ρωγµατώσεων πρέπει να γνωρίζουµε ότι η διαλυτότητα του υδρογόνου στις διάφορες µορφές του χάλυβα είναι περίπου : 30 cm 3 H 2 ανά 100 gr υγρού χάλυβα (θερµοκρασία Τ > 1500 ο C) cm 3 H 2 ανά 100 gr σιδήρου γ (ωστενίτης) (θερµοκρασία T = ο C). 2 3 cm 3 H 2 ανά 100 gr σιδήρου α (φερρίτης) (θερµοκρασία Τ < 900 ο C). 0 cm 3 H 2 ανά 100 gr µαρτενσίτη. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο ωστενίτης, που όπως ξέρουµε σχηµατίζεται πρώτος κατά τη στερεοποίηση του ρευστού χάλυβα, έχει ικανοποιητική ικανότητα διαλύσεως του υδρογόνου. Αντίθετα ο µαρτενσίτης αδυνατεί να απορροφήσει και την ελάχιστη ποσότητα υδρογόνου. Κατά τη στιγµή λοιπόν της τήξεως του ηλεκτροδίου και το σχηµατισµό του υγρού µετάλλου το υδρογόνο εισχωρεί από το αέριο περιβάλλον που δηµιουργεί η επένδυση του ηλεκτροδίου. Κατά τη στερεοποίηση του µετάλλου και το σχηµατισµό

25 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 25 του ωστενίτη µέρος του υδρογόνου ξαναφεύγει προς την ατµόσφαιρα και µέρος του διαλύεται µέσα στον ίδιο τον ωστενίτη τόσο του εναποτιθέµενου µετάλλου όσο και της Θερµικά Επηρεαζόµενης Ζώνης που το περιβάλλει και της οποίας η θερµοκρασία ξεπέρασε τους 900 ο C της ωστενιτοποιήσεως. Με τη ψύξη του εναποτιθέµενου µετάλλου ο ωστενίτης µετατρέπεται σε φερρίτη ο οποίος έχει µικρή διαλυτότητα υδρογόνου αλλά σε κάθε περίπτωση το συγκρατεί. Εάν τη θέση του φερρίτη πάρει ο µαρτενσίτης, όπως συµβαίνει για τη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη στους σκληρούς χάλυβες, τότε εξαιτίας της αδυναµίας του να απορροφήσει το υδρογόνο, σχηµατίζονται θύλακες των οποίων η πίεση προκαλεί τη ρωγµάτωση στη θερµοκρασία σχηµατισµού του µαρτενσίτη δηλαδή περίπου 300 ο C. Τη στιγµή αυτή το υδρογόνο αδυνατεί να εγκαταλείψει το µαρτενσίτη διότι η θερµοκρασία είναι πολύ χαµηλή. Η προηγούµενη διαδικασία συνοψίζεται σχηµατικά στην Εικόνα 22 που δίνεται παρακάτω. Εικόνα 22

26 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 26 Η Σύνθεση του Χάλυβα. Όπως αναφέραµε και παραπάνω για την εµφάνιση των εν ψυχρώ ρωγµατώσεων είναι απαραίτητη η παρουσία του µαρτενσίτη ο οποίος από τη µία είναι ανελαστικός και από την άλλη αδυνατεί να απορροφήσει την ελάχιστη ποσότητα υδρογόνου. Έτσι οδηγείται στη ρωγµάτωση. Συνεπώς επιρρεπείς στις εν ψυχρώ ρωγµατώσεις είναι µόνο οι χάλυβες που η σύνθεση τους σχηµατίζει κάτω από τις θερµικές συνθήκες της συγκόλλησης τη µαρτενσιτική δοµή. Τέτοιοι χάλυβες είναι όπως γνωρίζουµε κυρίως οι ανθρακούχοι µε περιεκτικότητα σε άνθρακα µεγαλύτερη από 0.25%, οι διάφοροι κραµατωµένοι, οι χρωµιονικελιούχοι κ.α. Αντίθετα, οι χάλυβες που από τη φύση τους διατηρούν ωστενιτική δοµή, όπως οι ανοξείδωτοι, δε διατρέχουν τον κίνδυνο εµφάνισης εν ψυχρώ ρωγµατώσεων και αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που χρησιµοποιούνται ανοξείδωτα ηλεκτρόδια για τη συγκόλληση ανθρακούχων η κραµατωµένων χαλύβων. Οι Τάσεις Συγκόλλησης. Εάν συνυπάρχουν οι προηγούµενες συνθήκες του υδρογόνου και του µαρτενσίτη τότε όσο µεγαλύτερες είναι οι αναπτυσσόµενες λόγω της συγκόλλησης τάσεις, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες εµφάνισης των εν ψυχρώ ρωγµατώσεων. Πιο πάνω έγινε αναφορά στις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των εν ψυχρώ ρωγµατώσεων. Είναι λοιπόν φυσικό να αναζητηθούν και οι τρόποι αποφυγής της ανάπτυξης αυτής. Οι σηµαντικότερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται είναι οι παρακάτω : Χρησιµοποίηση ηλεκτροδίων ή συρµάτων συγκόλλησης των οποίων το ρευστό µέταλλο περιέχει ελάχιστο υδρογόνο. Σύµφωνα µε το ISO 2560 οι περιεκτικότητες σε υδρογόνο ορίζονται ως εξής : Πολύ Χαµηλή Χαµηλή Μέτρια Υψηλή 2 5 cm 3 H 2 / 100 gr ρευστού µετάλλου 5 10 cm 3 H 2 / 100 gr ρευστού µετάλλου cm 3 H 2 / 100 gr ρευστού µετάλλου 15 και άνω cm 3 H 2 / 100 gr ρευστού µετάλλου Οι περιεκτικότητες σε υδρογόνο του ρευστού µετάλλου των διαφόρων µέσων συγκόλλησης είναι από την άλλη πλευρά περίπου οι παρακάτω :

27 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 27 Ηλεκτρόδια µε επένδυση ρουτιλίου Σύρµατα MAG σωληνωτά µε ένωση Βασικά απλά ηλεκτρόδια Βασικά ηλεκτρόδια πολύ χαµηλού υδρογόνου Αυτόµατη συγκόλληση µε συλλίπασµα (στεγνό συλλίπασµα) Σύρµατα MAG σωληνωτά χωρίς ένωση cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου 3 7 cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου 5 cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου 3 5 cm3 H2 / 100 gr ρ. µετάλλου Εποµένως µε τη χρήση βασικών ηλεκτροδίων πολύ χαµηλού υδρογόνου που είναι στεγνά περιορίζεται σηµαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης των εν ψυχρώ ρωγµατώσεων. Επειδή όµως τα ηλεκτρόδια αυτά είναι πιο ακριβά από τα απλά βασικά ηλεκτρόδια, η χρησιµοποίηση τους ενδείκνυται µόνο όταν υπάρχει πραγµατικά ο κίνδυνος εµφάνισης των ρωγµατώσεων αυτών. Εκλογή ενός µετάλλου βάσεως µε όσο το δυνατόν γίνεται χαµηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία που ευνοούν τη µαρτενσιτική δοµή και κυρίως του άνθρακα. Προθέρµανση του µετάλλου βάσεως σε θερµοκρασία ανάλογη µε την περιεκτικότητά του σε άνθρακα και άλλα στοιχεία όπως και του πάχους συγκόλλησης. Ο σκοπός της προθέρµανσης είναι διπλός. Περιορίζει από τη µία την έκταση και τη σκληρότητα του µαρτενσίτη και από την άλλη διευκολύνει την αποχώρηση του υδρογόνου κατά τη ψύξη. Χρησιµοποίηση ηλεκτροδίων που εναποθέτουν ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος συγκρατεί το υδρογόνο και εµποδίζει τη διάχυση του στη Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη και εποµένως την πρόκληση ρωγµάτωσης. Σχεδίαση και εκτέλεση της ραφής της συγκόλλησης κατά τρόπο που να περιορίζει κατά το δυνατό τις τάσεις συγκόλλησης. Σε περίπτωση ανάγκης υποβάλλουµε την κατασκευή σε µετέπειτα θερµική κατεργασία. Η ταχύτητα συγκόλλησης δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλη και το ρεύµα συγκόλλησης όχι πολύ χαµηλό.

28 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 28 Ελασµατική Ρωγµάτωση (Lamellar Tearing). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ελασµατική ρωγµάτωση παρατηρείται σε γωνιακές συγκολλήσεις οι οποίες καταπονούν τα ελάσµατα στον εφελκυσµό και κατά τη κατεύθυνση του πάχους. Έχουν κλιµακωτή όψη, βρίσκονται στο εσωτερικό του µετάλλου βάσεως και συχνά καταλήγουν στην επιφάνεια του ελάσµατος, συµβαίνουν δε σε ελάσµατα που έχουν πάχος µεγαλύτερο από mm. Η κυριότερη αιτία πρόκλησής τους είναι οι υπάρχουσες στο µέταλλο βάσεως εστίες κακής συνοχής του µετάλλου αυτού. Η έλλειψη συνοχής οφείλεται σε διάφορες ακαθαρσίες χύτευσης που παραµένουν στο χάλυβα. Επίσης το φαινόµενο του διαφορισµού είναι ακόµα µία αιτία ανοµοιοµορφίας της ύλης και µείωσης της αντοχής. Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης αναπτύσσονται τάσεις οι οποίες στην περίπτωση των γωνιακών κυρίως ραφών τείνουν να ξεριζώσουν ένα τµήµα του µετάλλου βάσεως. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις κατασκευές µε µεγάλο βαθµό δυσκαµψίας οπότε και οι τάσεις συγκόλλησης είναι υψηλές και οδηγούν έτσι στην ελασµατική ρωγµάτωση. Το φαινόµενο ανάπτυξης της ελασµατικής ρωγµάτωσης περιορίζεται ή αποφεύγεται µε τους παρακάτω τρόπους : Με την αποφυγή κατά το δυνατόν της καταπόνησης των ελασµάτων κατά το πάχος τους. Ένα σχετικό παράδειγµα δίνεται στην Εικόνα 23 όπου η καταπόνηση στη δεύτερη περίπτωση είναι ευνοϊκότερη από την πρώτη. Εικόνα 23 Εάν η καταπόνηση κατά το πάχος είναι υποχρεωτική τότε επιδιώκεται να περιορίζονται οι τάσεις της συγκόλλησης µε προθερµάνσεις και µεταθερµάνσεις όπως και µε την ορθή σχεδίαση και εκτέλεση των ραφών.

29 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 29 Επιλέγεται ηλεκτρόδιο µε αντοχή µικρότερη από αυτή του µετάλλου βάσης, αλλά µε µεγαλύτερη επιµήκυνση από αυτό. Έτσι η παραµόρφωση του µετάλλου της ραφής περιορίζει την καταπόνηση του µετάλλου βάσης. Εάν δεν υπάρχει τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αφαιρείται το µέταλλο βάσης της επικίνδυνης περιοχής και στη συνέχεια πραγµατοποιείται αναγόµωση για την αναπλήρωσή του (Εικόνα 24). Εικόνα 24 Άλλα Είδη Ρωγµατώσεων. 1. Ρωγµάτωση του τέλους ενός κορδονιού. Εάν ο συγκολλητής δεν προσέξει κατά το τελείωµα ενός κορδονιού τότε δηµιουργείται ένας κρατήρας του οποίου η επιφάνεια ρωγµατώνεται τόσο περισσότερο όσο περισσότερο σκληρός είναι ο χάλυβας. Το φαινόµενο αυτό πραγµατοποιείται διότι η διατοµή του κορδονιού µειώνεται σηµαντικά στο σηµείο αυτό και το κορδόνι δε µπορεί να υποστεί τις αναπτυσσόµενες τάσεις. 2. Ρωγµάτωση των µικροραφών συναρµολόγησης. Οι µικροραφές συναρµολόγησης πρέπει να εκτελούνται ορθά γιατί διαφορετικά µπορεί να αποτελέσουν το σηµείο έναρξης ρωγµάτωσης. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους σκληρούς ανθρακούχους ή κραµατωµένους χάλυβες. Τέλος να σηµειώσουµε ότι όταν για τη συγκόλληση προβλέπεται προθέρµανση του µετάλλου βάσης, τότε και οι µικροραφές θα πρέπει να γίνονται µετά τη προθέρµανση και όχι σε ψυχρό µέταλλο βάσης.

30 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 30 Βιβλιογραφία [1]. Welding Principles and Applications, Larry Jeffus, Fourth Edition, Delmar Publishers. [2]. Συγκολλήσεις Μετάλλων, Θ. Α. ιαµαντούδης, Β Έκδοση, Θεσσαλονίκη [3]. Welding Handbook by the American Welding Society. [4]. ελτία Τεχνολογίας των Συγκολλήσεων, Soudometal.

Ελαττώματα συγκολλητών συνδέσεων

Ελαττώματα συγκολλητών συνδέσεων Μάθημα 8.1 Ελαττώματα συγκολλητών συνδέσεων 14.1 Εισαγωγή Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια των Συγκολλήσεων είναι αυτό που πραγματεύεται την ανάπτυξη ασυνεχειών ή σφαλμάτων καθώς από αυτά καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW)

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου με προστατευτικό αέριο (Gas metal arc welding, GMAW, Metal inert gas, MIG και Metal active gas, MAG) Παναγιώτης Ματζινός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam)

Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam) Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam) (α) (β) Σύγκριση του μεγέθους της κόλλησης εκτελεσμένη (α) με δέσμη ηλεκτρονίων ή laser με αυτή της (β) συμβατικής συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου Αυτογενείς συγκολλήσεις: Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου Συγκόλληση τόξου με επενδυμένο ηλεκτρόδιο Η SMAW συγκόλληση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη (Shielded metal arc welding, SMAW ή MMA) για εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλήσεις μετάλλων

Συγκολλήσεις μετάλλων Συγκόλληση τόξου με προστατευτικό αέριο Συγκόλληση τόξου με επενδυμένο ηλεκτρόδιο (Gas metal arc welding, GMAW ή MIG (Shielded metal arc welding, SMAW ή MMA) ή MAG) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων.

Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων. Κατάλογος επισκόπησης αερίων συγκόλλησης. Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων. Το σωστό αέριο για εσάς. 03 Το σωστό προστατευτικό αέριο κάνει τη διαφορά. Για τους περισσότερους χρήστες το προστατευτικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. 03 Ο χάλυβας αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ομάδα δομικών υλικών. Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων. Δρ Π.Π. Ψυλλάκη

Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων. Δρ Π.Π. Ψυλλάκη Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων Δρ Π.Π. Ψυλλάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενική εισαγωγή και μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου 2. Κύριες τεχνικές συγκόλλησης τήξης 3. Μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλήσεις Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

Συγκολλήσεις Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) σε δημόσια έργα Οι συγκολλήσεις οπλισμού χρησιμοποιούνται ευρέως στα εργοτάξια δημοσίων έργων. Στα εργοτάξια της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β.

Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β. Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β. Χάλυβες (steels) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με 0,025 % - 2,1 % C Στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται χάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων. Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων. Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης Τα τεχνικά προβλήµατα Οι ρηγµατώσεις και η σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ. Τα είδη των συγκολλήσεων τόξου. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός. Οι µορφές του ηλεκτρικού ρεύµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ. Τα είδη των συγκολλήσεων τόξου. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός. Οι µορφές του ηλεκτρικού ρεύµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ Τα είδη των συγκολλήσεων τόξου Ο απαιτούµενος εξοπλισµός Οι µορφές του ηλεκτρικού ρεύµατος Οι κίνδυνοι και τα µέτρα ασφαλείας Σελίδα 6-2 6. ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG)

Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG) Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG) (Tungsten inert gas, TIG ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Εισαγωγή Η συγκόλληση τόξου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013]

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013] [ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] Του Μηχ.Μηχανικού Αλέξανδρου Αγγέλου [PLASMA VS OXYFUEL] [Σύγκριση κοπής Plasma με οξυγονοκοπή. Τα πλεονεκτήματα και οι λόγοι που καθιστούν το Plasma την επικρατέστερη μέθοδο κοπής μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ. Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων. οµή των µετάλλων. Ανθρακούχοι χάλυβες. Κραµατούχοι χάλυβες. Χυτοσίδηρος. Μη σιδηρούχα κράµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΜΕΤΑΛΛΑ - ΧΑΛΥΒΕΣ Φυσικές ιδιότητες των µετάλλων οµή των µετάλλων Ανθρακούχοι χάλυβες Κραµατούχοι χάλυβες Χυτοσίδηρος Μη σιδηρούχα κράµατα Τυποποίηση και ονοµασία Σελίδα 1-2 1. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση χάλυβα Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ ονομάζονται οι συγκολλήσεις στις οποίες η θερμότητα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογενείς συγκολλήσεις. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ

Ετερογενείς συγκολλήσεις. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Μπρουντζοκόλληση με φλόγα Σχηματική αναπαράσταση μπρουντζοκόλλησης Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Στις ετερογενείς συγκολλήσεις (κασσιτεροκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ H χρήση των γεωσυνθετικών υλικών στην στεγανοποίηση έργων πολιτικού µηχανικού είναι σήµερα απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ CITOFINE-C 3 CITOCHROMAX - Ν 58 LEUCORD-Β 4 CITOCHROMAX - MIL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΜΑ. Εµβάθυνση στην τεχνική των ηλεκτροσυγκολλήσεων ΜΜΑ. Η προετοιµασία των προς συγκόλληση άκρων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΜΑ. Εµβάθυνση στην τεχνική των ηλεκτροσυγκολλήσεων ΜΜΑ. Η προετοιµασία των προς συγκόλληση άκρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΜΑ Εµβάθυνση στην τεχνική των ηλεκτροσυγκολλήσεων ΜΜΑ Θέσεις συγκόλλησης Η προετοιµασία των προς συγκόλληση άκρων Η τυποποίηση επενδυµένων ηλεκτροδίων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές Οι εξωραφές ή γωνιακές ραφές Μετωπικές συναρµογές άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα