ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ17ΩΕ6-ΚΨ8 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 26 ης / 30 Οκτωβρίου 2013 υνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού της οικονοµικής αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας : ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ ΦΡΟΝΤΙ Α ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ενταγµένο µε κωδικό ΟΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης » Αριθ. απόφασης 433/2013 ΠΡΟΕ ΡΟ: ΙΜΙΤ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ το ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 30 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 25 Οκτωβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Λόγω του ότι το τακτικό µέλος κ. Εµφιετζής άββας, είχε δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωµατικό µέλος αυτού κ. ηµητριάδης Ανέστης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, Καλανταρίδης Ηλίας, Παπαδοπούλου τέλλα, ταυρίδης Κυριάκος, χοινάκης τυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 26/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής άββας, Κιοσές Νικόλαος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΕΛΕΥΕΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού υµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού της οικονοµικής αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας : ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ ΦΡΟΝΤΙ Α ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ενταγµένο µε κωδικό ΟΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης », ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών κ. Φιλ. Χαραλαµπίδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: ας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 123 ης Α υνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ) Περί τεχνικής αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας: «ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ 1

2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ ΦΡΟΝΤΙ Α ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ» ενταγµένο µε κωδικό ΟΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης ». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπ όψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε: Α) το από πρακτικό της 123 ης Α υνεδρίασης που αφορά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών. Β) Την αποδοχή της οικονοµικών προσφορών των εταιρειών ι) ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε. για την οµάδα Β, ιι) ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. για τις οµάδες (Α,Β,Γ,,Ε,Τ) εκτός των ειδών που δεν κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές της Οµάδας Α α/α 3-7,11,15,24,27, της Οµάδας Γ α/α 3,9,14, ιιι) ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. για τις οµάδες Α,Γ,Ε, ιιιι) ΝΤΑΓΚΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟ για τις οµάδες Η-Θ-Ι-ΙΑ, ιιιιι) ΗΜ. Γ. ΛΙΓΝΟ & ΙΑ Ε.Ε. µόνο για το είδος Ζ1, εκτός των ειδών που δεν κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές με α/α Ζ2, Ζ4 και της Ομάδας Δ με α/α Δ1, Δ2, Γ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Α (ΕΠΙΠΛΑ), στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη όπως αυτή διαµορφώθηκε στο επισυναπτόµενο πρακτικό Γ 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των ,37 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Γ 2) στην εταιρεία CAMELino δ.τ. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε /57/Β/005 για το συνολικό ποσό των ,76 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Β (ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη στους παραπάνω πίνακες τα είδη µε α/α 1, 1.1, 1.2 κατακυρώνονται στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. διότι η προέκταση γραφείου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του γραφείου και η συνολική προσφερόµενη τιµή είναι συµφερότερη από αυτή της εταιρείας ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε. 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 3.154,95 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 2) στην εταιρεία ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε. SEIT ΤΕΝΕ ΟΥ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑ (Β Α ) για το συνολικό ποσό των 7.638,30 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Ε) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Γ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ)στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη Ε1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 9.080,47 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Ε2) στην εταιρεία CAMELino δ.τ. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε. 4485/57/Β/005 για το συνολικό ποσό των 4.927,38 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Τ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη Τ1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 3.567,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Ζ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Ε (ΙΜΑΤΙΜΟ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη 2

3 Ζ1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 4.618,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Ζ2) την εταιρεία CAMELino δ.τ. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε. 4485/57/Β/005 για το συνολικό ποσό των 713,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Η) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Τ (ΜΟΚΕΤΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ ΛΑΓΟΥ Τ.Κ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. (Α -Β ) ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των ,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Θ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Ζ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ ) στην εταιρεία ΗΜ. Γ. ΛΙΓΝΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΡΑΚΗ Μ. 19 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ ΚΙΝ Α.Φ.Μ για το συνολικό ποσό των 5.153,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Ι) Την κατακύρωση των ΟΜΑ ΩΝ: Η (ΚΛΙΜΑΤΙΤΙΚΑ), Θ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ), Ι (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΟΜΑ Α ΙΑ (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΑ ΡΑΤΙΚ ΑΙΘΟΥΑ), στην ατοµική επιχείρηση ΝΤΑΓΚΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Β ΚΑΒΑΛΑ για το συνολικό ποσό των ,27 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Κ) Την επανάληψη του διαγωνισµού και την τροποποίηση των ενδεικτικών τιµών Για τις οµάδες: (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ) µε α/α 3, Θ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ) µε α/α 2 και 9, Ι(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) µε α/α , ΙΑ(ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΑ ΡΑΤΙΚ ΑΙΘΟΥΑ) µε α/α 4, ΟΜΑ Α Ζ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ ) µε α/α 2,3,4. τη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Ηλ. Καλανταρίδης: Πως προκύπτουν οι ενδεικτικές τιµές; Πρόεδρος: Είτε από το παρατηρητήριο τιµών εφόσον υπάρχουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης είτε εφόσον δεν υπάρχουν, γίνεται µια έρευνα αγοράς. Ο διαγωνισµός περνάει από την έγκριση της Αποκεντρωµένης αλλά και από τον έλεγχο της ιαχειριστικής Αρχής. Ηλ. Καλανταρίδης: Η παράταξή µας είναι αρνητική. ηλώνουµε «παρών». τη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, την υπ αριθ. 316/2013 Α, την υπ αριθ. 218/2013 ΑΟΕ, το από πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ και την ανωτέρω εισήγηση µειοψηφούντων των κ.κ. Ηλ. Καλανταρίδη και τ. Παπαδοπούλου ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει το από , πρακτικό της 123 ης Α υνεδρίασης Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που αφορά Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή «ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ ΦΡΟΝΤΙ Α ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ» ενταγµένο µε κωδικό ΟΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης B) Αποδέχεται τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών: i) ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε. SEIT - για την οµάδα Β, ii) ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. για τις οµάδες (Α,Β,Γ,,Ε,Τ) εκτός των ειδών που δεν κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές της Οµάδας Α α/α 3-7,11,15,24,27, της Οµάδας Γ α/α 3,9,14 iii) CAMELino δ.τ. - ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. για τις οµάδες Α, Γ, Ε, iv) ΝΤΑΓΚΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟ για τις οµάδες Η-Θ-Ι-ΙΑ, v) ΗΜ. Γ. ΛΙΓΝΟ & ΙΑ Ε.Ε. µόνο 3

4 για το είδος Ζ1, εκτός των ειδών που δεν κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές με α/α Ζ2, Ζ4 και της Ομάδας Δ με α/α Δ1, Δ2, Γ) Κατακυρώνει τα είδη της οµάδας Α (έπιπλα) στις εταιρείες: 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των ,37 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟ ΤΗΤΑ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ 2 Τραπέζια ορθογώνια Τεµ ,00 900,00 8 Κρεµάστρες τοίχου ΜΟ τιµής Τεµ ,00 400,00 9 Κρεµάστρες απλές ΜΟ τιµής Τεµ ,00 150,00 10 Κυψέλη 25 θέσεων Τεµ ,00 500,00 12 Παγκάκι κρεµάστρα ουράνιο τόξο Τεµ ,00 220,00 13 Ραφιέρα Τεµ ,00 110,00 14 Παγκάκι κρεµάστρα ήλιος Τεµ , ,00 16 Ραφιέρα χαµηλή Τεµ ,00 240,00 17 Ραφιέρα µε δύο διπλά ντουλάπια Τεµ ,00 500,00 18 Ραφιέρα στενή µε ένα ντουλάπι Τεµ ,00 360,00 19 Ντουλάπα Τεµ ,00 300,00 20 ιαχωριστικό Τεµ ,00 300,00 22 Ραφιέρα δαπέδου Τεµ ,00 600,00 23 Αναγνωστήριο Τεµ ,00 130,00 25 Παιχνιδοθήκη µε 8 λεκάνες Τεµ ,00 260,00 26 Παιχνιδοθήκη µε 6 λεκάνες Τεµ ,00 240,00 28 Κλειδοθήκη Τεµ. 2 25,00 50,00 29 Χαρτονοθήκη κυλιόµενη Τεµ. 2 55,00 110,00 30 Ραφιέρα χαρτονοθήκη Τεµ ,00 500,00 33 Εταζέρα τοίχου κροκόδειλος Τεµ. 1 69,00 69,00 34 Εταζέρα τοίχου Τεµ. 2 66,00 132,00 35 Εταζέρα τοίχου σπιτάκι Τεµ. 2 70,00 140,00 36 Εταζέρα τοίχου µε ντουλαπάκι Τεµ. 2 80,00 160,00 37 Τραπέζι κουζίνας Τεµ ,00 100,00 38 Καρέκλα κουζίνας Τεµ. 6 25,00 150,00 43 Κουκλόσπιτο 2 Τεµ ,00 300,00 44 Απλώστρα Τεµ. 1 13,00 13,00 45 ιδερώστρα Τεµ. 1 20,00 20,00 47 Κούνια κούκλας Τεµ. 1 23,00 23,00 48 Καρότσι κούκλας Τεµ. 1 40,00 40,00 49 Καρότσι κούκλας Τεµ. 1 34,00 34,00 51 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο Τεµ. 1 46,00 46,00 52 Βάση σταντ για κούκλες Τεµ. 2 14,00 28,00 κουκλοθεάτρου 53 Μαγαζάκι Τεµ ,00 197,00 55 Καφασάκια Τεµ. 8 9,00 72,00 4

5 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟ ΤΗΤΑ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ 56 Γωνιά κοµµωτηρίου Τεµ ,00 139,00 57 Καναπεδάκι ανοιγόµενα Τεµ , ,00 58 Πολυθρονάκι ανοιγόµενο Τεµ. 4 60,00 240,00 61 Καβαλέτο ζωγραφικής Τεµ ,00 250,00 62 Καβαλέτο µε φελλό Τεµ. 4 58,00 232,00 65 Τρόλεϊ για όργανα ψυχοκινητικής Τεµ ,00 174,00 67 Επιγραφές Τεµ. 10 8,00 80,00 68 Καναπεδάκι συννεφάκι Τεµ ,00 360,00 ΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 2.511,37 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,37 2) στην εταιρεία CAMELino δ.τ. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε /57/Β/005 για το συνολικό ποσό των ,76 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΠΟΟ ΤΗΤΑ ΤΕΚΤΕΡΙ ΤΕΚΤΕΡΙ Η 1 Καρεκλάκια παιδικά Τεµ , ,00 3 Τραπέζια κυµατιστά Τεµ ,00 740,00 4 Τραπέζι στρόγγυλο για Τεµ , ,00 συνδυασµούς 5 Παιχνιδοθήκη παγκάκι Τεµ ,00 585,00 6 Παγκάκι µπαουλάκι Τεµ ,00 492,00 7 Κάλυµµα καλοριφέρ Τ.Μ , ,00 11 Κυψέλη τρόλεϊ 30 θέσεων Τεµ ,00 368,00 15 υρταριέρα 25 θέσεων Τεµ , ,00 21 Παπάκι ραφιέρα Τεµ ,00 174,00 24 Παιχνιδόκουτο ξύλινο Τεµ ,00 770,00 27 Φαρµακείο Τεµ. 3 72,00 216,00 31 Τρόλεϊ για χαρτόνια Τεµ , ,00 32 Πολυγονία Τεµ ,00 455,00 39 Γωνιακή κουζίνα Τεµ ,00 445,00 40 Γωνία κουζίνας Τεµ ,00 688,00 41 ετ κουζίνας Τεµ ,00 369,00 42 Ψυγείο µε καταψύκτη Τεµ ,00 143,00 46 Κρεβατάκι κούκλας Τεµ. 1 36,00 36,00 50 Βιβλιοθήκη Τεµ ,00 294,00 54 ούπερ µάρκετ Τεµ ,00 239,00 59 Τραπεζάκι Τεµ. 1 67,00 67,00 60 Τρόλεϊ µουσικών οργάνων Τεµ ,00 236,00 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΠΟΟ ΤΗΤΑ ΤΕΚΤΕΡΙ ΤΕΚΤΕΡΙ Η 63 Πινακάκια εργασιών ΜΟ τιµής Τεµ. 4 47,00 188,00 64 Πίνακας ανάρτησης εργασιών Τεµ ,00 272,00 ΜΟ τιµής 66 ιακοσµητικές παραστάσεις Τεµ ,00 450,00 ΜΟ τιµής 69 Καναπές αναµονής Τεµ ,00 478,00 70 Ξύλινα παιχνίδια (ΜΟ τιµής) Τεµ ,00 450,00 ΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 4.602,76 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,76 ) Κατακυρώνει τα είδη της οµάδας Β (έπιπλα γραφείου) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη στους παραπάνω πίνακες (τα είδη µε α/α 1, 1.1, 1.2 κατακυρώνονται στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. διότι η προέκταση γραφείου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του γραφείου και η συνολική προσφερόµενη τιµή είναι συµφερότερη από αυτή της εταιρείας ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε.) 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 3.154,95 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΠΟ ΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΝΕΞ Ε ΜΕΝΕΞ Ε 1 Γραφεία Τεµ ,00 650, Προέκταση γραφείου Τεµ ,00 130, υρταριέρα Τεµ ,00 450,00 2 Βιβλιοθήκη ανοιχτή στενή Τεµ ,00 120,00 3 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά Τεµ ,00 130,00 4 Βιβλιοθήκη ντουλάπι Τεµ ,00 180,00 5 Καρέκλες γραφείου Τεµ ,00 400,00 6 Καθίσµατα συνεργασίας Τεµ ,00 405,00 8 Έπιπλο τηλεόρασης Τεµ ,00 100,00 ΥΝΟΛΟ 2.565,00 ΦΠΑ 23% 589,95 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 3.154,95 2) στην εταιρεία ΧΑΡ ΕΪΤΑΝΙ & ΙΑ Ε.Ε. SEIT ΤΕΝΕ ΟΥ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑ (Β Α ) για το συνολικό ποσό των 7.638,30 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 6

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟ ΟΤ ΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α Α ΕΪΤΑ ΝΙ ΕΪΤΑ ΝΙ 7 υνεδριακά καθίσµατα Τεµ , ,00 ΥΝΟΛΟ 6.210,00 ΦΠΑ 23% 1.428,30 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 7.638,30 Ε) Κατακυρώνει τα είδη της ΟΜΑ Α Γ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη: 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 9.080,47 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΠΟΟ ΤΗΤΑ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ 1 Κρεβάτι στοιβαζόµενο Τεµ , ,00 2 Αλλαξιέρα βρεφών Τεµ ,00 290,00 4 κάλα για αλλαξιέρα Τεµ ,00 450,00 5 Πάρκο βρεφών ξύλινο µε Τεµ ,00 215,00 στρωµατάκι 6 Μπάρα βαδίσµατος βρεφών µε Τεµ ,00 225,00 καθρέφτη 7 Τραπέζι βρεφών Τεµ ,00 375,00 9 Καρεκλάκι ζωάκι Τεµ. 5 56,00 280,00 10 Ντουλάπα ιµατιοθήκη Τεµ ,00 290,00 Ντουλάπα ιµατιοθήκη διπλή Τεµ ,00 580,00 11 Βρεφοφωλιά Τεµ ,00 260,00 13 κάλα αναρρίχηση Τεµ ,00 180,00 16 ιακοσµητικές γιρλάντες Τεµ ,00 225,00 17 Αυτοκόλλητα τοίχου Τεµ ,00 150,00 19 Ριλάξ Τεµ. 6 52,00 312,00 20 Πάρκο βρεφών Τεµ. 1 52,00 52,00 22 Προστατευτικά πρίζας Τεµ ,50 150,00 23 Κυπελάκια µπεµπέ Τεµ. 10 6,75 67,50 26 Χαλάκι δραστηριοτήτων Τεµ ,00 350,00 28 Τραπέζι δραστηριοτήτων Τεµ. 5 56,00 280,00 30 Βρεφικά σφηνώµατα Τεµ ,00 180,00 34 Ζωάκια µπεµπέ Τεµ ,00 165,00 35 Προστατευτικά γωνιών τοίχων Τεµ. 40 9,00 360,00 36 Κόλλα για προστατευτικά Τεµ. 2 33,00 66,00 37 Καρεκλάκια πλαστικά Τεµ ,00 800,00 ΥΝΟΛΟ 7.382,50 ΦΠΑ 23% 1.699,97 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 9.080,47 7

8 2) στην εταιρεία CAMELino δ.τ. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε. 4485/57/Β/005 για το συνολικό ποσό των 4.927,38 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤ ΗΤΑ ΤΕΚΤΕΡΙ ΤΕΚΤΕΡΙ 3 Τρόλεϊ αλλαξιέρα βρεφών Τεµ ,00 259,00 8 Καρεκλάκι µπεµπέ Τεµ ,00 290,00 12 Πισίνα µε µπαλάκια Τεµ ,00 498,00 14 Αναστηµόµετρα ΜΟ τιµής Τεµ. 4 14,00 56,00 15 Ρολόι τοίχου Τεµ. 4 20,00 80,00 18 Αυτοκόλλητες ταινίες Τεµ ,00 140,00 τοίχου 21 Καθρέφτες Τεµ. 4 49,00 196,00 24 Πλαστικές ψυχαγωγικές Τεµ , ,00 γωνιές 25 Πλαστικά κουνιστά ζωάκια Τεµ ,00 350,00 27 Πάνινα ζωάκια Τεµ ,00 200,00 29 Μαλακοί κύβοι Τεµ ,00 100,00 31 Βρεφικά µουσικά όργανα Τεµ. 10 9,50 95,00 32 Κουδουνίστρες Τεµ. 10 7,20 72,00 33 Οχήµατα µπεµπέ Τεµ. 10 8,00 80,00 ΥΝΟΛΟ 4.006,00 ΦΠΑ 23% 921,38 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 4.927,38 Τ) Κατακυρώνει τα είδη της ΟΜΑ Α (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη: 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 3.567,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ 1 Χοάνη απαγωγής 200 εκ. Τεµ , ,00 2 Κάδος απορριµµάτων Τεµ ,00 500,00 3 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος Τεµ ,00 400,00 ΥΝΟΛΟ 2.900,00 ΦΠΑ 23% 667,00 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 3.567,00 8

9 Ζ) Κατακυρώνει τα είδη της ΟΜΑ Α Ε (ΙΜΑΤΙΜΟ) στις παρακάτω εταιρείες όπως διαµορφώθηκε το αποτέλεσµα µετά την τελική κατάταξη 1) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των 4.618,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΤΡ 1 Κουβέρτες ακριλικές Τεµ ,00 330,00 2 εντόνι µε λάστιχο Τεµ ,00 110,00 3 εντόνι πανωσέντονο Τεµ ,00 220,00 4 Κουβέρτες πικέ Τεµ ,00 300,00 5 Μαξιλάρια Τεµ ,00 360,00 6 Μαξιλαροθήκες Τεµ ,00 520,00 7 αλιάρες Τεµ ,00 600,00 8 Πετσέτες προσώπου Τεµ. 40 4,00 160,00 9 Πετσέτες χεριών Τεµ. 15 3,00 45,00 10 Τραπεζοµάντιλα Τεµ ,00 360,00 11 Ποτηρόπανα Τεµ. 60 3,00 180,00 12 Μπουρνουζοπετσέτες Τεµ ,00 240,00 13 Ποδιές κουζίνας Τεµ ,00 270,00 14 ελτεδάκια Τεµ. 15 4,00 60,00 ΥΝΟΛΟ 3.755,00 ΦΠΑ 23% 863,65 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 4.618,65 2) την εταιρεία CAMELino δ.τ. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟ Τ.Κ ΓΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ Μ.Α.Ε. 4485/57/Β/005 για το συνολικό ποσό των 713,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗΤΑ ΤΕΚΤΕΡΙ ΤΕΚΤΕΡΙ 2 εντόνι µε λάστιχο Τεµ ,00 110,00 3 εντόνι Τεµ ,00 110,00 πανωσέντονο 15 Ρόµπες εργασίας Τεµ ,00 360,00 ΥΝΟΛΟ 580,00 ΦΠΑ 23% 133,40 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 713,40 Η) Κατακυρώνει τα είδη της ΟΜΑ Α Τ (ΜΟΚΕΤΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ) στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ο χλµ. ΞΑΝΘ ΛΑΓΟΥ Τ.Κ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. (Α - Β ) ΞΑΝΘ για το συνολικό ποσό των ,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 9

10 Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗΤ Α ΜΕΝΕΞΕ ΜΕΝΕΞΕ 1 Κουρτίνες µέτρα , ,00 2 Κουρτινόξυλα µέτρα 80 13, ,00 3 Μοκέτες Τ.Μ , ,00 4 Ανασυρόµενα ρολά συσκότισης Τ.Μ , ,00 ΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 4.896,00 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,70 Θ) Την κατακύρωση της ΟΜΑ Α Ζ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ) στην εταιρεία ΗΜ. Γ. ΛΙΓΝΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΡΑΚΗ Μ. 19 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ ΚΙΝ Α.Φ.Μ για το συνολικό ποσό των 5.153,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΠΟΟΤ ΗΤΑ ΛΙΓΝΟ ΛΙΓΝΟ 1 Επαγγελµατική κουζίνα τεµάχια , ,00 3 Επαγγελµατικό πλυντήριο τεµάχια , ,00 πιάτων ΥΝΟΛΟ 4.190,00 ΦΠΑ 23% 963,70 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 5.153,70 Ι) Κατακυρώνει τα είδη των ΟΜΑ ΩΝ: Η (ΚΛΙΜΑΤΙΤΙΚΑ), Θ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ), Ι (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΟΜΑ Α ΙΑ (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΑ ΡΑΤΙΚ ΑΙΘΟΥΑ), στην ατοµική επιχείρηση ΝΤΑΓΚΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Β ΚΑΒΑΛΑ για το συνολικό ποσό των ,27 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. ΟΜΑ Α Η (ΚΛΙΜΑΤΙΤΙΚΑ) Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗ ΤΑ ΝΤΑΓΚΑΛ ΝΤΑΓΚΑΛ 1 Κλιµατιστικά 9000 btu τεµάχια 1 640,00 640,00 2 Κλιµατιστικά btu τεµάχια 1 870,00 870,00 3 Κλιµατιστικά btu τεµάχια , ,00 4 Κλιµατιστικά btu τεµάχια , ,00 ΥΝΟΛΟ 9.250,00 ΦΠΑ 23% 2.127,50 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,50 10

11 ΟΜΑ Α Θ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ) ΠΟΟΤΗ ΤΑ Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΝΤΑΓΚΑΛΗ 1 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεµάχια 1 778,00 778,00 3 Καταψύκτης τεµάχια 1 249,00 249,00 4 Ηλεκτρική κουζίνα τεµάχια 1 680,00 680,00 5 Απορροφητήρας τεµάχια 1 189,00 189,00 6 Φούρνος µικροκυµάτων τεµάχια 1 147,00 147,00 7 Πρέσα σιδερώµατος τεµάχια 1 290,00 290,00 8 ύστηµα σιδερώµατος τεµάχια 1 180,00 180,00 10 Ηλεκτρική σκούπα τεµάχια 3 175,00 525,00 11 Ηλεκτρική σκούπα τεµάχια 1 395,00 395,00 12 Βραστήρας τεµάχια 1 50,00 50,00 13 Λεµονοστύφτης τεµάχια 1 40,00 40,00 14 Μπλέντερ τεµάχια 1 60,00 60,00 15 Τηλεφωνικές συσκευές τεµάχια 4 60,00 240,00 ασύρµατες 16 Τηλεφωνικές συσκευές τεµάχια 2 43,00 86,00 ενσύρµατες 17 Καφετιέρα τεµάχια 4 29,50 118,00 ΥΝΟΛΟ 4.027,00 ΦΠΑ 23% 926,21 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 4.953,21 ΟΜΑ Α Ι (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗΤΑ ΝΤΑΓΚΑΛ ΝΤΑΓΚΑΛΗ 1 Τηλεόραση τεµάχια 1 680,00 680,00 2 DVD τεµάχια 1 160,00 160,00 3 CD player τεµάχια 4 118,00 472,00 6 Φωτογραφική µηχανή τεµάχια 1 119,00 119,00 7 υσκευές ΦΑΞ τεµάχια 1 250,00 250,00 ΥΝΟΛΟ 1.681,00 ΦΠΑ 23% 386,63 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 2.067,63 ΟΜΑ Α ΙΑ (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΑ ΡΑΤΙΚ ΑΙΘΟΥΑ) Α/Α ΕΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΠΟΟΤΗΤΑ ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΝΤΑΓΚΑΛ 1. Φορητός Υπολογιστής τεµάχια 2 690, ,00 2. Βιντεοπροβολέας τεµάχια , ,00 3. Οθόνη 42" Τεχνολογίας τεµάχια , ,00 LED 5. ιαδραστικός Πίνακας τεµάχια , ,00 11

12 6. ύστηµα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου 7. ιαχωριστής σήµατος VGA (VGA Splitter) 8. Απαραίτητα καλώδια µεταφοράς εικόνας υψηλής ευκρίνειας και ήχου 9. Πολυµηχάνηµα έγχρωµων αντιγράφων σαρωτής και δικτυακός εκτυπωτής 10. Εκπαιδευτικό Λογισµικό συµβατό µε διαδραστικούς πίνακες 11. Εργασίες εγκατάστασης και επίδειξης τεµάχια 1 750,00 750,00 τεµάχια 1 198,00 198,00 τεµάχια 1 295,00 295,00 τεµάχια , ,00 τεµάχια , ,00 τεµάχια 1 118,00 118,00 ΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 3.562,93 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,93 Κ) Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού και την τροποποίηση των ενδεικτικών τιµών Για τις οµάδες: (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ) µε α/α 3, Θ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ) µε α/α 2 και 9, Ι(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) µε α/α , ΙΑ(ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΑ ΡΑΤΙΚ ΑΙΘΟΥΑ) µε α/α 4, ΟΜΑ Α Ζ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΥΚΕΥΕ ) µε α/α 2,3,4. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος ιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 31 Οκτωβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 12

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΨ-82Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΨ-82Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Μελέτης:72/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣΠΑ Ε.Π. Π Μ 2007-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 4 9 2-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 21 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υποεργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 299 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015. Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015. Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015 Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3 η Αυγούστου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00 µ.µ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25614 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

2013 2013 122.567,04 1. -

2013 2013 122.567,04 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα