ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4535 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου Αριθμός 4808 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου μείον 2 μετοχών της εταιρείας Joint Stock Company Freight One από την εταιρεία Limited Liabiiity Company Independent Transport Company. H Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Limited Liabiiity Company independent Transport Company μέλος του ομίλου εταιριών της Novolipetskiy MetaSIurgichecskiy Kombinat, με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προεβηκε σε εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου μείον 2 μετοχών της εταιρείας Joint Stock Company Freight One. Σημειώνεται ότι με την υλοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης η Russian Railways θα κρατήσει το 25% μείον 1 μετοχής των μετοχών της εταιρείας Joint Company Freight One ενώ η εταιρεία Baminvest θα κρατήσει 1 μετοχή. Η Limited Liabiiity Company Independent Transport Company είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας και ανήκει έμμεσα στη Novolipetskiy Metaliurgichecskiy Kombinat. H εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών μεταφοράς και υπηρεσιών υλικοτεχνικής μέριμνας (logtatics) σε όλη τη Ρωαία, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και τις χώρες της Βαλτικής. Η Novolipetskiy Metaliu rgichecskiy Kombinat (NLMK) είναι όμιλος εταιρειών rrou δραστηριοποιείται στον τομέα του χάλυβα. Ειδικότερα, παράγει και διανέμει μια ολοκληρωμένη σειρά πλαταίων και επιμηκών προϊόντων χάλυβα (flat and long steel products). Με δυνατότητα παραγωγής χάλυβα που ξεπερνά τους 12.6 εκατομμύρια τόνους, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πλακών (slabs) και χάλυβα για μετασχηματιστές (transformer steel) του κόσμου. Γεωγραφικά, οι επιχειρήσεις του ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αγορών, με διανομή προϊόντων σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Η Joint Stock Company Freight One είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στη μεταφορά εμπορευμάτων (Freight Transport) χρησιμοποιώντας δικό της τροχαίο υλικό (rolling stock), στην αποστολή εμπορευμάτων (Freight Forwarding) και ατη διαχείριση τροχαίου υλικού τρίτων και μια από τις εταιρείες του ομίλου της στην ενοικίαση τροχαίου υλικού. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4140 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4809 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ0Ν ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Γνωστοποίηση με βάση την παράγραφο 10.5 της Κανονιστικής Απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. - Κεντρικό Φορέα (ΚΔΠ 393/2006) Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως σε ειδική γενική συνέλευση τους ημερομηνίας 23/9/2011 αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σ'αυτό, και Επειδή τα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ. σε ειδική γενική συνέλευση τους ημερομηνίας 26/10/2011 αποφάσισαν όπως το Ταμιευτήριο συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ., με βάση τα ύρθρα 49Γ έως 49ΣΤ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου Θα πραγματοποιηθεί στις 14/01/2012, Ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση την παράγραφο 10.5 της Κανονιστικής Απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. - Κεντρικό Φορέα (ΚΔΠ 393/2008) γνωστοποιεί όπ από την πιο πάνω ημερομηνία τερματίζεται η σύνδεση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. (Κεντρικό Φορέα) με βάση την παράγραφο 10.6 της εν προκειμένω Κανονιστικής Απόφασης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 4810 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,04 (πενήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τέσσερα σεντ) ονομαστική αξ\α στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 417 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 4811 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008' στην Ελληνική -Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ[ 4Î41 Αριθμός 4812 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Έχω ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών στα αποθεματικά και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου. 1«- i ν*-λ-τ Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2011

4 4142 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σημείωση Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Έσοδα αττό Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλα Έσοδα Σύνολο εσόδων Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου Έξοδα Προσωπικού Οδοιπορικά Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου Διάφορα Έξοδα Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Λε ι το υ ρ νια Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων Σύνολο εξόδων , Πλεόνασμα απά εργασίες Χρηματοδοτικά έσοδα - καθαρά Πλεόνασμα έτους Λοιπά συνολικά εισοδήματα Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα έτους

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 4143 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OiKONOMIKHE ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σημείωση e Περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις - κατοχή μέχρι τη λήξη Καταθέσεις σε τράπεζες Χρεώστες και προπληρωμές Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Σύνολο υποχρεώσεων Αποθεματικά Συσσωρευθεν αποθεματικό Σύνολο αποθεματικών Σύνολο υποχρεώσεων και αποθεματικών Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 μέχρι 65 αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. i J^hM-7t r^è-^- C_Ç.(^^f Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δρ Γιώργος Οξινος Γενικός Διευθυντής Ημερομηνία- 24 Ιουνίου 2011

6 4144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Συσσωρευθεν Αποθεματικό Υϊτόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα έτους Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα έτους Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 4145 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ροή μετρητών από εργασίες Σημείωση ΠΛεόυασμα Ετους Αναπροσαρμογή για: Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 11, Απόσβεση έκπτωσης επενδύσεων 4 (2) (6.191) (Πλεονασμοί/Έλλειμμα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (4.821) 335 Εισπρακτέους τόκους 13 ( ) ( ) Εισφορές μελών για μεταβίβαση της σύνταξης Επιβάρυνση για ωφελήματα αφ υπηρέτησης Συντάξεις και φιλοδωρήματα Αποζημίωση για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (Αύξηση)/Μείωση στους Χρεώστες και Προπληρωμές ( ) ( ) ( ) (Μείωση)/Αύξηση στους Πιστωτές και Οφειλόμενα Έξοδα Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις αττό πώληση περιουσιακών στοιχείων Αποπληρωμή Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως Αγορά Χρεογράφων Ελληνικής Τράπεζας Δ.Ε. Λτδ Αύξηση καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών Μετρητό και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 20 (92.676) , 12 ( ) ( ) 11, (87.019) ( ) 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8 4146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (η "Αρχή") είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε το 1974 με την επωνυμία "Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου". Το 1999 η επωνυμία της άλλαξε σε "Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου". Η λειτουργία της Αρχής διέπεται από τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμους του 1999 έως Τα γραφεία της Αρχής βρίσκονται στην Οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1392 Λευκωσία. Σκοπός της Αρχής είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης μέσα στα πλαίσια και προτεραιότητες της εκάστοτε οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας. 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: Δήλωση συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις πρόνοιες των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Νόμισμα λειτουρνίας και παρουσίασης Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ ( ), το οποίο είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1 η Ιανουαρίου Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοοάς Κατά τη χρήση 2010, η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Π Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής. Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής. Χρήση λονιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα υπό αναφορά ποσά των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και υποοτηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. Αναννώριση εισοδηυάτων Τα εισοδήματα της Αρχής αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων εκτός από τις πιο κάτω περιπτώσεις που αφορούν στην επιβολή και είσπραξη του Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: (ί) Δεν γίνεται πρόνοια για τις εισφορές εργοδοτών για το μισθολόγιο του Δεκεμβρίου που είναι καταβλητέο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 4147 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤίΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια} (ϋ) Δεν γίνεται πρόνοια για καθυστερημένες υποχρεώσεις εργοδοτών για καταβολή του Τέλους. Οι σχετικές εισπράξεις πιστώνονται τον χράνο που πραγματοποιούνται. Ακίνητα, ενκαταστάσεκ και εξοπλίσω Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Στις προσθήκες περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται αποσβέσεις νια ολόκληρο τον χρόνο ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς, ενώ για τις εκποιήσεις δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για το σχετικό έτος. Οι ετήσιες επιβαρύνσεις υπολογίζονται με βάοη τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης ώστε το κόστος να διαγράφεται κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης ωφέλιμης ζωής των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσοστά αποσβέσεων είναι τα εξής: Κτήρια 3% Εξοπλισμός Γραφείου, Έπιπλα και Σκεύη 15% Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 20% Μηχανοκίνητα Οχήματα 20% Εργαστηριακός και Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός 15% Για τη γη, καθώς και για τα έργα τέχνης ysa τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί ωφέλιμη ζωή, δεν γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από λογισμικά προγράμματα, τα οποία παρουσιάζονται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης ώστε το κόστος να διαγράφεται κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που υπολογίζεται σε 5 χρόνια. Στις προσθήκες λογισμικών προγραμμάτων υπολογίζονται αποσβέσεις για ολόκληρο τον χρόνο ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς, ενώ για τις εκποιήσεις δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για το σχετικό έτος. Xpεώστεc και πιστωτές Χρεώστες και πιστωτές λαμβάνονται υπόψη όταν υπάρχουν πραγματικά και αποδειγμένα στοιχεία της επιβάρυνσης. Ωφελήυατα αφυπηρέτησηι: προσωπικού Η Αρχή λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους μόνιμους υπαλλήλους της βασιζόμενο πάνω στις συντάξιμες απολαβές και τα χρόνια υπηρεσίας (σχέδιο καθορισμένων παροχών). Οι εισφορές της Αρχής γίνονται με συγκεκριμένο ποσοστό πάνω στις συντάξιμες απολαβές των υπαλλήλων με βάση αναλογιστική μελέτη που διεξάγεται από ανεξάρτητο αναλογιστή κάθε τρία χρόνια. Για μεταβίβαση της σύνταξης σε περίπτωση θανάτου, γίνονται εισφορές από τους υπαλλήλους με ποσοστό 0,75% πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές και 1,75% πάνω σε οποιοδήποτε ποσό πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών. Το κόστος των ωφελημάτων αφυπηρέτησης επιβαρύνει οποκλειοτικά την Αρχή και υπολογίζεται ετήσια βάσει της αναλογιστικής μεθόδου προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας {projected unit crédit methoa). Τυχόν πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από διάφορες μεταξύ των αναμενόμενων και πραγματικών αποδόσεων των αναλογιστικών υποθέσεων κατανέμονται στα ετη της εναπομένουσας υπηρεσίας του προσωπικού. Στο βοθμό που τα συσσωρευμένα μη αναγνωρισθέντα πλεονάσματα ή ελλείμματα υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ των υποχρεώσεων και της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Σχεδίου, τότε το ποσό αυτό αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου μέσου όρου της εναπομένουσας υπηρεσίας του προσωπικού.

10 4148 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Σχέδιο Ωφελημάτων Εονατικού Προσωπικού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Για το εργατικό προσωπικό της Αρχής, που αριθμούσε μόνο ένα άτομο (καθαρίστρια), λειτουργούσε Σχέδιο Ωφελημάτων το οποίο διείπετο από ειδικούς όρους (σχέδιο καθορισμένων εισφορών). Στο Σχέδιο κατετίθετο ποσοστό 16% που υπολογιζόταν πάνω στους μισθούς της καθαρίστριας με αναλογία 11% από την Αρχή και 5% από την ίδια. Το άτομο αυτό αφυπηρέτησε από τις 2 Ιουνίου 2009, οπότε και η λειτουργία του συγκεκριμένου Σχεδίου τερματίστηκε (Σημ. 14). Επενδύσεις που κρατούνται υεγοι τη λήεη TQUC Οι επενδύσεις αυτές έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία Λήξης και η Αρχή έχει τόσο την πρόθεση όσο και τη δυνατότητα να τις κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Αυτές οι επενδύσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην ονομαστική τους αξία πλέον τη διαφορά υπέρ το άρτιο ή μείον την έκπτωση που δεν έχει αποσβεστεί. Οποιαδήποτε διαφορά υπέρ το άρτιο ή έκπτωση που προκύπτει από την αγορά τέτοιων επενδύσεων αποσβένεται με σταθερή βάση στο διάστημα από την ημερομηνία απόκτησης μέχρι την ημερομηνία λήξης. Μετρητά και αντίστοινα υετοητών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στις τράπεζες (τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί προειδοποίησης 3 μηνών). Συγκριτικά ποσά Οπου χρειαζόταν, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με την ταξινόμηση του τρέχοντος έτους. 3. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τα έσοδα από το Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 των περί Ανάτττυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007 και τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς. 4. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Διάφορα έσοδα Απόσβεση διαφοράς επενδύσεων Πλεόνασμα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το ύψος της καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

11 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 4149 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Αναδρομική καταβολή μισθοδοσίας Έκτακτες υπηρεσίες Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες Εισφορές στα διάφορα Ταμεία και Σχέδια Επιβάρυνση νια ωφελήματα αφυπηρέτησης Ο συνολικός αριθμός εργοδοτουμένων στην Αρχή στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν 104 {93 στις 31 Δεκεμβρίου 2009). 7. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ταχυδρομικά τέλη Τηλέφωνα Φωτισμός, θέρμανση και καύσιμα Καθαριότητα γραφείου Ενοίκια και Κοινόχρηστα Τέλη και τέλη Υδατοπρομήθειας Εφημερίδες και περιοδικά Εκδόσεις και δημοσιεύσεις Γραφική ύλη Υλικά ηλεκτρονικού υπολογιστή Μικροεξοπλισμάς γραφείου Βιβλιοθήκη Ασφάλεια Γραφείων Αλλα

12 4150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΜΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΔΪΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια για είσπραξη ΪΟΙΙ Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αμοιβή συμβούλων και δικαιώματα για προσφερόμενες υπηρεσίες Τέλη και έξοδα μηχανογρΰφηοης Δημοσιότητα Ασφάλιστρα Διεθνής συνεργασία και υπηρεσιακές επισκέψεις στο εξωτερικό Εκπαίδευση προσωπικού Στολές Βοηθών Γραφείου Συνδρομές σε οργανισμούς του εξωτερικού Φιλοξενία Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο Μελέτες και έρευνες Αγορά υπηρεσιών Έλλειμμα από εκποίηση/διαγραφή περιουσιακών στοιχείων Αλλα

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 4151 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συντήρηση κτηρίων Επιδιορθώσεις και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, επίπλων και σκευών Επιδιορθώσεις και συντήρηση εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Συντήρηση και λειτουργία μηχανοκίνητων οχημάτων Συντήρηση κήπων e ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ e Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων Ενίσχυση της Υποδομής Κατάρτισης Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Αρχή Έρευνες και Μελέτες Î

14 11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 > C0 Γη Κτήρια Εξοπλισμός Γραφείου, Έπιπλα και Σκεύη Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μηχανοκίνητα Οχήματα Εκπαιδευτικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός e Έργα Τέχνης Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 ΐανσυαρίου Προσθήκες Εκττο ιή σε ι c/δια γ ρσψες ! {3.564) - {33.668} - 31 Δεκεμβρίου (37.232) m χ M χ S Χ θ χ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου 2010 Αποσβέσεις Β ? > > -ί χ Μ Ε κπο ιή σε ις/δ ια γ ράψε ς - (3.564) - {33.668) - (37.232) CO 31 Δεκεμβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου Ο m TJ Ο -< ΓΟ Ο

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2Q10 Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή e 1 Ιανουαρίου 2010 Προσθήκες Εκποιήσεις/Δια γραφές 31 Δεκεμβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου 2010 Αποσβέσεις Ε κπο ι ήσει ς/δι α γραφές 31 Δεκεμβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΚΑΘΑΡΑ Ê Τόκοι από Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Τόκοι από Χρεόγραφα της Ελληνικής Τράπεζας Δ.Ε. Λτδ Τόκοι από καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Τόκοι από καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών Τάκοι από καταθέσεις προθεσμίας Τόκοι από τρεχούμενους λογαριασμούς και λογαριασμούς προειδοποίησης Τόκοι από εκπαιδευτικά δάνεια σε υπαλλήλους Τόκοι από στεγαστικά δάνεια σε υπαλλήλους Εισφορά Αμυνας πάνω στους τόκους ( ) ( ) Τραπεζικά έξοδα (360) (1.754)

16 4154 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ e e Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πλέον Εισπράξεις: Εισφορές της Αρχής Εκτφορές της υπαλλήλου Τόκοι Μείον Πληρωμές: Ωφελήματα που καταβλήθηκαν - ( ) Εισφορά Αμυνας πάνω στους τόκους - (44) (37.855) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αποτελούμενο από: Καταθέσεις στη Marfin Popular Bank Public Co Ltd 15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ,75% Κρατικά Ονομαστ. Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2010 Χρεόγραφα Ελληνικής Τράπεζας Δ.Ε. Λτδ 2011 Χρεόγραφα Ελληνικής Τράπεζας Δ.Ε. Λτδ Το ποσό έκπτωσης που δεν έχει αποσβεστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 0 ( 2 στις 31 Δεκεμβρίου 2009).

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Ε 4155 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καταθέσεις ατην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δ.Ε. Λτδ Καταθέσεις στη Martin Popular Bank Public Co Ltd Καταθέσεις στην Alpha Bank Cyprus Ltd Καταθέσεις στη USB Bank Pic Καταθέσεις στη ΣΠΕ Στροβόλου Καταθέσεις στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ Προκαταβολές σε υπαλλήλους της Αρχής για αγορά οχήματος Εκπαιδευτικά δάνεια σε υπαλλήλους της Αρχής ' Δάνεια σε υπαλλήλους της Αρχής για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή Στεγαστικά δάνεια σε υπαλλήλους της Αρχής Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια e Αλλα Προκαταβολές σε Αναδόχους για Συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τόκοι από καταθέσεις σε τραπεζικά/συνεργατικά ιδρύματα Τόκοι από Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως

18 4156 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕίΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΔΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών Καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες (") Μετρητά στο Ταμείο (") Για αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της Αρχής διατηρούνται τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί προειδοποίησης στις ακόλουθες Τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δ.Ε. Λτδ και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ. 19. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη που δίεξάχθηκε τον Μάρτιο του 2011 από ανεξάρτητο αναλογιστή, το ύψος της αναλογιστικής υποχρέωσης για ωφελήματα αιρυπηρέτησης κατά την 31" Δεκεμβρίου 2010, ανέρχετο σε ( στις 31 Δεκεμβρίου 2009). Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης σχετικά με το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής (σχέδιο καθορισμένων παροχών) παρουσιάζονται πιο κάτω: e Παρούσα αξία των υποχρεώσεων του Σχεδίου Μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό κέρδος Μη αναγνωρισμένο κόστος προηγούμενης υπηρεσίας Υποχρέωση για ωφελήματα αφυπηρέτησης που φαίνεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης Τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων σχετικά με το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής (σχέδιο καθορισμένων παροχών) έχουν ως εξής: e Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Τόκος επί των υποχρεώσεων του Σχεδίου Κόστος προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε στο έτος Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημιά που αναγνωρίστηκε στο έτος

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗ ΣΗ Σ (συνέχεια) Η κίνηση στην παρούσα αξία τωυ υποχρεώσεων του ΣχεδΙοιι έχει ως εξής: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Τάκος επί των υποχρεώσεων του Σχεδίου Κόστος προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε στο έτος Συντάξεις και φιλοδωρήματα που πληρώθηκαν ( ) ( ) Εισφορές μελών Αποζημίωση για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό κέρδος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (1, ) ( ) ^γιστικες εκτιμήσεις είναι οι εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο Μέση ετήσια αύξηση μισθών Μέση ετήσια αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών Αύξηση συντάξεων Αύξηση συντάξεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πληθωρισμός 5,36% 5,02% 5,75%. 5,75% 3,00% 3,00% 2,75%: 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

20 4158 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΪΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ e Αποζημίωση για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Οφειλόμενα έξοδα ψα αγορά Προγραμμάτων Η.Υ. Προμηθευτές ΦΠΑ - Εκροές Αλλοι Εισφορά Άμυνας πάνω στους τόκους ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Αρχής είναι τα μετρητά στις τράπεζες, τα χρεόγραφα και οι χρεώστες. Οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Αρχής είναι οι πιστωτές και οι υποχρεώσεις για συντάξεις. Δίκαιες αίίες Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι περίπου οι ίδίες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 22. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες της Αρχής για τις οποίες δεν ένινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχονταν σε { στις 31 Δεκεμβρίου 2009). (β) Υποχρεώσεις νια επιχορηγήσεις προγραμμάτων κατάρτίσιχ Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010, είχαν υποβληθεί και βρίσκονταν ακόμη υπό εξέταση αιτήσεις για καταβολή χορηγήματσς υπολογιζόμενου ύψους ( στις 31 Δεκεμβρίου 2009), για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις οίκονομικες καταστάσεις. fy) Νομικές διαδικασίες Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές και προσφυγές εναντίον της Αρχής. Η Αρχή πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση ένανιι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν αναμένεται ότι η Αρχή Θα υποστεί οποιοδήποτε σημαντικό κόστος. Ως εκ τούτου, δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές κατασταθείς γγ αυτές τις υποθέσεις. 23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡί ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 ίνόυοι 30fl) και 122») του (1}του 2002, lpt1) και 80»)του (1) το» ») του 2005, 9(11 και 82(1) του 20Q7 κοι 1Q8») του 2009) Απόφαση δυνάίίει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελεγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, {εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη αττόφαση: Τίτλος; (ί) - Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων (ϋ) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (ίίί) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (ίν) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοτταραγωγής (ν) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής (νί) - Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ετις 26 Οκτωβρίου 2011 κοινοποιήθηκαν στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδια νέων μέτρων ενισχύσεων τα οποίο τιτλοφορούνται «Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων», «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής», «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής», «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής», «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής» και «Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά» (εφεξής τα «Μέτρα»), 2- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: (α) Αρμόδια Αρχή Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των κοινοττοιηθεισών ενισχύσεων είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (β) Στόχοι των κοινοποιηθέντων Μέτρων Στόχος των κοινοποιηθέντων Μέτρων είναι η παραχώρηση αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και εκρίζωσης νόσων ζώων και πτηνών. Οι ασθένειες περιλαμβάνονται τόσο στον κατάλογο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) όσο και στο παράρτημα της Απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/424/ΕΟΚ για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση. Συγκεκριμένα στόχος είναι η αντιστάθμιση της απώλειας του ζωικού κεφαλαίου και η κάλυψη των δαπανών για εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων και σφαγή και καταστροφή των ζώων. Ολες οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί για το 2012 για τα Μέτρα, πλην των δαπανών σφαγής και καταστροφής των ζώων, υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») στα πλαίσια των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Λόγω του μικρού του κόστους δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή για συγχρηματοδότηση το «Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής». Ειδικότερα τα Μέτρα αφορούν: 0) Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων Στόχος των ως άνω προγραμμάτων είναι η εκρίζωση και επιτήρηση της βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 64/432/ΕΟΚ-βοοΕΐδή 1, Οδηγία 91/68/ΕΟΚ» αιγοπρόβατα 2 ). Δικαιούχοι: Οι αγελαδοτρόφοι και οι αιγοπροβατοτρόφοι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Μέτρου παραχωρούνται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους στις εκμεταλλεύσεις των οποίων διαπιστώνεται υποψία ή επιβεβαιώνεται η παρουσία της νόσου. Στα πλαίσια του Μέτρου γίνεται συλλογή και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής αγελάδων και αιγοπροβάτων. Νομική βάση: > Αρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, > Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004). ' Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L. 121 τΐ]ς , a. Î64. " Επίαημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 23 της , α. 1.

22 4160 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 > Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν. 109(Ι)/2001). > Το περί της Καταπολέμησης και Εξάλειψης της Βρουκέλωσης, Φυματίωσης και Ενζωοπκής Λεύκωσης των Βοοειδών Διάταγμα του 2003, Κ.Δ.Π. 724/2003. > Το περί της Καταπολέμησης και Εξάλειψης της Βραυκέλωοηζ των Αιγοπροβάτων Διάταγμα του 2003, Κ.Δ.Π. 725/2003, Ποοϋπολονισμός: για τη βρουκέλωση βοοειδών και για τη βρουκέλωση αιγοπροβάτων, ήτοι συνολικά: Επιλέξιιιεί δαπανεί και ένταση τικ ενίονυσης: (α) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των ζώων που κατάσχονται λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια. (β) (γ) (δ) Κάλυψη ^00% των δαπανών σφαγής/θανύτωαης των ζώων. Τα ζώα που θα κατάσχονται είτε θα θανατώνονται είτε θα σφώζονταί. Η θανάτωση των ζώων γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κάλυψη 100% των δαπανών για τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κάλυψη 100% των δαπανών για τη χορήγηση απολυμαντικών στις μολυσμένες ή ύποπτες εκμεταλλεύσεις. (Η) Πρόγραμμα ελέγχου της σααμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής Στόχος του ως άνω προγράμματος είναι ο έλεγχος της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας. Δικαιούνοι: Οι πτηνοτρόφοι αναπαραγωγής στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στις εκτροφές των οποίων εντοπίζεται Salmonella enterit/dis ή Salrnonella typhlmurium. Νομική 8άση: > Αρθρο του Προϋπολογισμού για Το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- > Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως το 2009 > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 w Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων. > Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής της 10 πς Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβσυλίομ όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού οροτύπων σσλμονέλας σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gellus gallus. > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σααμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gaiîus gallus,και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής. Προϋπολογισμός: ΕπιλέξιυεΓ δαπανεί και ένταση τηί ενίσνυσηί: (α) (β) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αξίας εκποίησης των πτηνών και των αυγών που καταστρέφονται. Κάλυψη 100% των δαπανών για τα υλικά δειγματοληψίας, τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (tli) Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας ατα σμήνη αυγοπαραγαιγής Στόχος του ως άνω προγράμματος είναι ο έλεγχος της σαλμονέλας ατα σμήνη αυγοπαραγωγής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας ΙΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1168/2006Ϊ 4. * Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325 της , σ. 1. * Επίσημη ΕιρημερίΒα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211 της , σ. 4.

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Δικαιούχοι: Οι πτηνοτρόφοι αυγοπαραγωγής στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στις εκτροφές των οποίων παρουσιάζεται Salmonella enteritidis ή Salmonella typhimurium. Νουική Βάση: > Άρθρο του Προ υπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως το > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμαγενών ζωονοσογόνων παραγόντων. > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε ομήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής. Προϋπολογισμό^ ETTIAÉÎIMEC δαπάνε και ένταση της ενίσχυσης: ι (α) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αξίας εκποίησης των πτηνών και των αυγών που καταστρέφονται. (β) Κάλυψη 100% των δαπανών για τα υλικά δειγματοληψίας, τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (Ιν) Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής Στόχος του προγράμματος είναι ο έλεγχος της σσλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 646/2007]. Δικαιούχοι: Οι πτηνοτρόφοι κρεοπαραγωγής στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Νουική βάαη; > Άρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως το > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων. > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 646/2007 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2007 για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού της Salmonella enteritidis και της Salmonella fyphlmurium στα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1091/ Προϋπολονισμόο: 440 Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης: Κάλυψη 100% των δαπανών για τα υλικά δειγματοληψίας, τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (ν) Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής Στόχος της ενίσχυσης είναι η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 584/2008]. Δικαιούχοι: Ολοι οι παραγωγοί γαλοπούλων στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Νομική βάση: > Άρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως το > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων. s Εττίοη μ η Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151 της , σ. 21.

24 4162 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201 f > Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 584/2008 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού της Salmonella entérinais και της Salmonella typhimurium στις γαλοπούλες. ΠροΟπολονισί^: 170 ΕπιλέΕιυ^ δαπάνες και ένταση της, ενίσχυσης: Κάλυψη 100% των δαπανών για τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (vl) Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά Στόχος της ενίσχυσης είναι η εφαρμογή προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και στα άγρια πτηνά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας (Απόφαση της Επιτροπής 2007/268/EK) e. Δικαιούνοι: Όλοι οι πτηνοτρόφοι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στις εκτροφές των οποίων εντοπίζεται γρίπη των πτηνών. Νουική βάση: ι > Άρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή οε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως το > Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2010 για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά (2010/367/ΕΕ). Προϋπολογισμός; ,75 ETTIAÉEIUEC δαπό^: και ένταση της ενίσχυσης: (α) (β) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αναπαραγωγικής αξίας των πτηνών που πέθαναν ή θανατώθηκαν και στο 100% ιης εκτιμώμενης αξίας των αυγών που καταστράφηκαν. Κάλυψη 100% των δαπανών για τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (γ) Διάρκεια κοινοποιηθέντων Μέτρων Τα Μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την και θα λήξουν την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: (α) Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία οι οποίες, συμφωνά με Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απαλλάσσονται απά την υποχρέωση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»). Επίσης, το άρθρο 10 (1) του πιο πάνω Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει όπως τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9Α του Νόμου, εκτός εάν τούτο έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που ο Έφορος επέβαλε στην εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10 απόφαση του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Άρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. Το Άρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ αναφέρει άτι «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωοης L 115 της , σ. 3.

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ {β} Τα κοινοποιηθέντα Μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση, διότι ικανοποιούν σωρευτικά τα κριτήρια του Άρθρου 10", παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ: (ί) (ίί) Χορηγούνται άμεσα από το Δημόσιο διότι οι κοινοποιηθείσες ενισχύσεις θα παρέχονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δηλαδή από φορέα του Κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστούν οικονομικό όφελος αφού η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις σημαίνει οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες επιχειρήσεις 5ε θα είχαν λάβει υττό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Τα εν λόγω Μέτρα συνιστούν άμεσο οικονομικό όφελος σε όλους τους κτηνοτρόφους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία είτε με τη μορφή παροχής αποζημίωσης για ζωικό κεφάλαιο που επηρεάστηκε από κάποιον από τις ασθένειες που καλύπτουν τα Μέτρα ή/και με τη μορφή παροχής δωρεάν υπηρεσιών συλλογής και εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων στα πλαίσια προγράμματος ελέγχου, επιτήρησης και Εκρίζωσης των νόσων που καλύπτουν τα Μέτρα. Τα Μέτρα τους απαλλάσσουν από τις εν λόγω δαπάνες που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένοι να επωμισθούν οι ίδιοι- (iii) συνιστούν ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής κι αυτό γιατί η επιχορήγηση/ αποζημίωση δε δίδεται γενικά σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται σε κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες θα επηρεαστούν από τις ασθένειες που καλύπτουν τα Μέτρα ι (ίν) τέλος, επειδή τα κοινοποιηθέντα Μέτρα επιτρέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων σε ορισμένους κτηνοτρόφους και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτούς, τούτο είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική τους θέση έναντι των Κυπρίων και ξένων ανταγωνιστών και κατά συνέπεια δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε βαθμό που να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της ύπαρξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη της Κοινότητας αλλά και των κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών, κάθε ενίσχυση στο γεωργικό τομέα, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. (γ) Τα κοινοποιηθέντα Μέτρα βασίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (εφεξής ο «Κανονισμός 1057/2006»). Ο Έφορος προχώρησε στην αξιολόγηση των Μέτρων βάσει των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού για απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Ο Κανονισμός 1857/2006 εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής «MME») όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6 ηί Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 8 (εφεξής η «Σύοταση για τις MME»), Στα Μέτρα αναφέρεται ρητά ότι αυτά αφορούν μόνο τις MME όπως καθορίζονται στη Σύσταση για τις MME καθώς και ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής τους. Για να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει τέτοια καθεστώτα να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών γτα τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας *. Το άρθρο 10 του Κανονισμού 1857/2006 εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Πς εκ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ή/και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι ορισμοί της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1857/2006. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, οι ενισχύσεις «αποζημίωσης των γεωργών για τις δαπάνες πρόληψης και εκρίζωσης νόσων ζώων και φυτών και αντιμετώπισης της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς στις οποίες υποβλήθηκαν και αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χρήση εμβολίων, φαρμάκων και φυτοπροστατευπκών προϊόντων, σφαγή και καταστροφή ζώων...» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από ^ν υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι: (ί) η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 100%' (ϋ) η ενίσχυση να χορηγείται σε είδος μέσω επιδοϊούμενων υπηρεσιών και δεν πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές πληρωμές οε παραγωγούς. Επίσημη Εφημερίδα τ^ς Ευρωπαϊκής Ένωοης L 358 της , α Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσες L 124 της , α Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319 της , 0. 1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα