ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΛΟΤ) κατά α. τη σύνταξη και έκδοση αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών (Κεφάλαιο Ι), β. την εκπόνηση και υιοθέτηση, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (CEN, CENELEC, ETSI κλπ) (Κεφάλαιο ΙΙ), και γ. την εκπόνηση διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (ISO IEC, ITU κλπ) και την ενδεχόµενη υιοθέτησή τους ως ελληνικών (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Άρθρο 2 Ορισµοί Τυποποίηση είναι δραστηριότητα καθιέρωσης, σύµφωνα µε υπάρχοντα ή ενδεχόµενα προβλήµατα, προβλέψεων για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, µε σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθµού οµαλότητας σε ένα δεδοµένο τεχνικό πεδίο. Τυποποιητικό έγγραφο είναι κείµενο που παρέχει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσµατά τους. Μπορεί να είναι πρότυπο, προδιαγραφή, οδηγός, τεχνική έκθεση, workshop agreement κλπ. Πρότυπο είναι το έγγραφο στο οποίο περιλαµβάνονται, για συνεχή και επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατά τους και το οποίο έχει καταρτιστεί, µετά από συναίνεση, από έναν αναγνωρισµένο φορέα, προκειµένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατόν βαθµός τάξης σε ένα δεδοµένο πλαίσιο εφαρµογής. Προδιαγραφή είναι το έγγραφο εκείνο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισµός, σύστηµα πρόσωπο ή συνδυασµός αυτών. Η προδιαγραφή, µπορεί στη συνέχεια να µετατρέπεται σε πρότυπο.η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται κατά την έκδοσή της: Λόγω ελλιπούς υποστήριξης για την έκδοση προτύπου Λόγω αµφιβολιών για την επίτευξη της απαιτούµενης συναίνεσης Επειδή το τεχνικό αντικείµενό της τελεί υπό τεχνολογική εξέλιξη Για άλλο λόγο που εµποδίζει την ταχεία έκδοση ενός προτύπου Εθνικό Συµβούλιο Τυποποίησης: Συµβούλιο, το οποίο συνιστάται στον ΕΛΟΤ και γνωµοδοτεί επί θεµάτων σχετικών µε την Τυποποίηση. 14/12/2008 Σελίδα 1 από 16

2 Οι ανωτέρω ορισµοί είναι σύµφωνοι µε το άρθρο 9 παρ. 1 και παρ.3 του ν.2642/98 (ΦΕΚ Α 216), τους Εσωτερικούς Κανονισµούς CEN/CENELEC καθώς και µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1998. Άρθρο 3 Θεµελιώδεις αρχές της ελληνικής τυποποίησης 1 η Ικανοποίηση αναγκών Τα αµιγώς ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές ικανοποιούν ανάγκες της παραγωγής, της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθώς και άλλων τοµέων της εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. 2 η Συναίνεση Τα ελληνικά πρότυπα απεικονίζουν την ευρύτερη δυνατή συµφωνία απόψεων και τη συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων για το αντίστοιχο θέµα, σε εθνικό επίπεδο. 3 η Αντικειµενικότητα Τα ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές εκπονούνται επ ωφελεία ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.οι διατάξεις που περιλαµβάνονται σε αυτά δεν παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε προϊόν ή υπηρεσία οιουδήποτε προµηθευτή. 4 η Σύγχρονη τεχνολογία Τα ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές λαµβάνουν υπόψη την εκάστοτε επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη, εφαρµόζονται, συµπληρώνονται, εκσυγχρονίζονται και αναθεωρούνται εναρµονιζόµενα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται κάθε φορά στην ελληνική πραγµατικότητα. 5 η Γλώσσα Τα αµιγώς ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα κατά τρόπο σαφή και οµοιογενή από άποψη ορολογίας, συµβόλων και εκφράσεων. 6 η Εθελοντικός χαρακτήρας Η εκπόνηση ελληνικών προτύπων στηρίζεται στη θέληση όλων των ενδιαφεροµένων µερών να επιτευχθεί εθελοντικά συµφωνία µεταξύ τους, για ένα ή περισσότερους δηλωµένους σκοπούς. Η δέσµευση αυτή επεκτείνεται, στη συνέχεια, και στην εφαρµογή των προτύπων. Η εκπόνηση ενός προτύπου έχει µικρή αξία εφόσον αυτό δεν εφαρµόζεται. 14/12/2008 Σελίδα 2 από 16

3 Κεφάλαιο Ι Σύνταξη και έκδοση αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών Άρθρο 4 Τα κύρια στάδια της διαδικασίας Η διαδικασία σύνταξης και έκδοσης ελληνικού προτύπου/ελληνικής προδιαγραφής αποτελείται από τα εξής τέσσερα κύρια στάδια: Υποβολή και εξέταση πρότασης για την εκπόνηση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. Εκπόνηση σχεδίου ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής από Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Eργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος. Υποβολή του σχεδίου ελληνικού προτύπου σε δηµόσια κρίση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος. Έγκριση του ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. Άρθρο 5 Υποβολή και εξέταση πρότασης 5.1 Υποβολή: Η πρόταση για εκπόνηση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής µπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή τον ίδιο τον ΕΛΟΤ. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη σχετική τεκµηρίωση. 5.2 Εξέταση: Η πρόταση εξετάζεται από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ λαµβάνοντας υπόψη και όλα τα τυχόν ισχύοντα πρότυπα/προδιαγραφές που είναι συναφή προς το αντικείµενο της πρότασης. Σε περίπτωση που υφίσταται ήδη Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας για θέµατα, στα οποία εµπίπτει το αντικείµενο της πρότασης που υποβλήθηκε, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης συγκαλεί τα µέλη της Επιτροπής ή Οµάδας σε συνεδρίαση, προκειµένου αυτά να εκφράσουν τη γνώµη τους επί της πρότασης. Αν τυχόν δεν υφίσταται τέτοια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης απευθύνεται προς τους κατά την κρίση της ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να λάβει τη γνώµη τους επί της πρότασης. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω, αξιολογούνται από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης, η οποία µε σχετική τεκµηριωµένη απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση. Κατά τη λήψη της απόφασης αυτής η ιεύθυνση Τυποποίησης συνεκτιµά αφενός τα οικονοµικά στοιχεία που συναρτώνται µε την εκπόνηση του νέου προτύπου/προδιαγραφής και αφετέρου το γεγονός ότι η εν λόγω απόφασή της πρέπει να εναρµονίζεται πλήρως µε την υφιστάµενη για το θέµα πολιτική και τις ειδικότερες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Τυποποίησης, εφόσον υπάρχουν. Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης κοινοποιεί το πόρισµα της αξιολόγησής της και την απόφασή της στο πρόσωπο που υπέβαλε την πρόταση. 14/12/2008 Σελίδα 3 από 16

4 Εφόσον κριθεί σκόπιµο και αναγκαίο να εκπονηθεί νέο πρότυπο/προδιαγραφή διενεργείται σχετική κοινοποίηση µέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και Προεδρικά ιατάγµατα για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων. Άρθρο 6 Εκπόνηση σχεδίου ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής 6.1 Το σχέδιο ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής εκπονείται από Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ήδη αρµόδια για το θέµα Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, ο ΕΛΟΤ συστήνει, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα Κανονισµό του, νέα Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας. 6.2 Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης έχει την ευθύνη: - του σχεδιασµού, - της υλοποίησης του προγράµµατος εκπόνησης του σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής από την Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, - της κωδικοποίησης (πρόσδοση κωδικού ΕΛΟΤ) σε κάθε υπό εκπόνηση τυποποιητικό κείµενο. Τα ελληνικά πρότυπα έχουν ως κωδικό αύξοντα αριθµό που χορηγείται από τις /νσεις Τυποποίησης και το πρόθεµα ΕΛΟΤ, ενώ οι ελληνικές προδιαγραφές ακολουθούν τον αύξοντα αριθµό των προτύπων αλλά φέρουν το πρόθεµα ΕΛΟΤ ΠΡ. Επισηµαίνεται ότι ο αύξων αριθµός είναι ενιαίος και για τα ελληνικά πρότυπα και για τις ελληνικές προδιαγραφές. 6.3 Σε περίπτωση που το πρότυπο/προδιαγραφή παραπέµπει σε εργαστηριακές δοκιµές η Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας µπορεί κατά την κρίση της να αποφασίσει εργαστηριακή επαλήθευση του προτύπου/προδιαγραφής σε εγκεκριµένα ή/και διαπιστευµένα, για το σκοπό αυτό, εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή η εργαστηριακή επαλήθευση γίνεται µε ευθύνη της, επισυνάπτονται δε στα πρακτικά της τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών. 6.4 Η Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας παραδίδει στη αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης το σχέδιο ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής µόλις ολοκληρώσει την εκπόνησή του. Άρθρο 7 ηµόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου 7.1 Στη διαδικασία της δηµόσιας κρίσης υποβάλλονται µόνον σχέδια ελληνικών προτύπων και όχι σχέδια προδιαγραφών. Τα τελευταία ακολουθούν, µετά την εκπόνησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος, τη διαδικασία έγκρισής τους σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. 7.2 Το σχέδιο ελληνικού προτύπου που εκπόνησε η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, δηµοσιοποιείται, µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, ως ακολούθως: α) µε την κοινοποίησή του σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), όπως αυτές εναρµονίζονται και ισχύουν στη χώρα µας, για την πληροφόρηση στον τοµέα των προτύπων και τεχνικών κανονισµών, β) µε δελτίο τύπου, γ) µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ, και 14/12/2008 Σελίδα 4 από 16

5 δ) µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησής του προς ενδιαφερόµενους φορείς. Η εν λόγω δηµοσιοποίηση συνοδεύεται από πρόσκληση του ΕΛΟΤ για υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου προτύπου. 7.3 Η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι ως άνω παρατηρήσεις, ορίζεται σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου προτύπου στις υπό β) και γ) περιπτώσεις του άρθρου 7.2 του παρόντος. Στην υπό α) περίπτωση της κοινοποίησης του σχεδίου µε τη διαδικασία που ορίζεται στις οδηγίες της Ε.Ε. και στα σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα, για την υποβολή παρατηρήσεων ισχύει η προθεσµία που αυτά ορίζουν. 7.4 Η ως άνω προθεσµία των δύο (2) µηνών µπορεί να παραταθεί µε εισήγηση της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής/Οµάδας Εργασίας και απόφαση της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, ιδιαιτέρως όταν συντρέχει µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: µεγάλος αριθµός παρατηρήσεων, εκδήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την αγορά, µεγάλη έκταση του υπό εκπόνηση προτύπου, ύπαρξη κρίσιµων θεµάτων που ρυθµίζονται σ αυτό, διαπίστωση ιδιαιτεροτήτων των απαιτήσεων του υπό εκπόνηση προτύπου, ανάγκη επαληθεύσεων (π.χ. διενέργειας εργαστηριακών δοκιµών). 7.5 Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται, συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης στην Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας προς επεξεργασία και αξιολόγηση. 7.6 Η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των παρατηρήσεων, παραδίδει στην αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης το τελικό σχέδιο ελληνικού προτύπου σ έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την έγκριση και έκδοσή του. 7.7 εύτερη δηµόσια κρίση. Αν η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας κρίνει, µετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων, ότι το σχέδιο ελληνικού προτύπου έχει υποστεί σηµαντικές τροποποιήσεις, εισηγείται στην αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης την επανάληψη της δηµόσιας κρίσης για µια ακόµη φορά. Στην περίπτωση αυτή το υποβαλλόµενο εκ νέου σε δηµόσια κρίση πρότυπο χαρακτηρίζεται ως 2 ο. Για τη διαδικασία της δεύτερης αυτής δηµόσιας κρίσης ισχύουν τα οριζόµενα παραπάνω για την (πρώτη) δηµόσια κρίση. Άρθρο 8 Έγκριση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής 8.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµόσιας κρίσης, το τελικό σχέδιο ελληνικού προτύπου υποβάλλεται, µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ προς έγκριση και υπογραφή. Το σχέδιο ελληνικής προδιαγραφής υποβάλλεται προς έγκριση µε την ίδια διαδικασία, µετά την εκπόνησή του από την Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας και τη µορφοποίηση του από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης. 8.2 Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης επισηµαίνει, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ότι το υπό έγκριση νέο πρότυπο αντικαθιστά άλλο παλαιό και προσδιορίζει ποιο. Επί πλέον η εν λόγω ιεύθυνση, πριν την υποβολή του προτύπου/προδιαγραφής προς έγκριση και υπογραφή στο ιευθύνοντα Σύµβουλο, µεριµνά ώστε να βεβαιωθεί αρµοδίως ότι κατά την εκπόνηση του υπό έγκριση προτύπου/προδιαγραφής: 14/12/2008 Σελίδα 5 από 16

6 α) έχει εξασφαλισθεί η συµβατότητα µε την εν γένει ελληνική τυποποίηση, β) έχουν εξετασθεί και εντοπισθεί τυχόν αποκλίσεις από την νοµοθεσία ή τις εν γένει εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ, γ) έχει τηρηθεί η διαδικασία εκπόνησης του προτύπου/προδιαγραφής, δ) η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν επί του σχεδίου προτύπου κατά τη διαδικασία της δηµόσιας κρίσης, και ε) έχουν αποσυρθεί τα αντικρουόµενα πρότυπα/προδιαγραφές. 8.3 Μη έγκριση σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής. Εάν η ιεύθυνση Τυποποίησης ή ο ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΛΟΤ αρνηθούν την έγκριση του σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής ενηµερώνεται αµέσως η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας για τους λόγους της άρνησης. Η Επιτροπή/Οµάδα είναι υποχρεωµένη να δώσει διευκρινίσεις και να συντάξει σχετική γνωµοδότηση προς τη ιεύθυνση Τυποποίησης εντός ενός (1) µηνός. Με βάση τη γνωµοδότηση αυτή η ιεύθυνση Τυποποίησης αποφασίζει α) στη µεν περίπτωση προτύπου είτε την επανάληψη της διαδικασίας δηµόσιας κρίσης είτε την έγκρισή του είτε την οριστική απόρριψή του, β) στη δε περίπτωση προδιαγραφής είτε την έγκρισή της είτε την οριστική απόρριψή της. Άρθρο 9 Αναθεώρηση προτύπου/προδιαγραφής 9.1 Η αναθεώρηση προτύπου/προδιαγραφής συνίσταται στην έκδοση νέου προτύπου/προδιαγραφής σύµφωνα µε τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης που ορίζεται στο παρόν. Η εξέταση της αναγκαιότητας αναθεώρησης προτύπου ή προδιαγραφής διενεργείται κάθε φορά που προκύπτουν εξελίξεις στη σχετική µε το αντικείµενό του/της τεχνολογία και πάντως ανά πενταετία. 9.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, µετά την έγκριση και κυκλοφορία του προτύπου/προδιαγραφής, τυπογραφικά (π.χ. ορθογραφικά) λάθη ή ήσσονος σηµασίας παραλείψεις στο κείµενο του προτύπου/προδιαγραφής, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης επιµελείται την έκδοση Παροραµάτων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προτύπου/προδιαγραφής. Άρθρο 10 Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των ελληνικών προτύπων και των ελληνικών προδιαγραφών ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΛΟΤ. 14/12/2008 Σελίδα 6 από 16

7 Κεφάλαιο ΙΙ Εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (CEN, CENELEC, ETSI κλπ) και υιοθέτησή τους ως ελληνικών Άρθρο 11 Ισχύουσες διατάξεις Οι κανόνες για τις διαδικασίες, τη µεθοδολογία και την εκπόνηση προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων περιλαµβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγαρφα µπορεί να είναι πρότυπα (ΕΝ), τεχνικές προδιαγραφές (TS), τεχνικές εκθέσεις (TR), Οδηγοί (Guides), Workshop Agreements (CWA) κλπ. Άρθρο 12 Αναγκαιότητα/Υποχρέωση συµµετοχής στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων Η υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων ως ελληνικών, καθώς και η απόσυρση τυχόν αντικρουόµενων ελληνικών προτύπων είναι υψίστης προτεραιότητας για τον ΕΛΟΤ, µε στόχο της υποστήριξη σχετικών προγραµµάτων εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων.τα προγράµµατα εκπόνησης νέων ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων προκύπτουν είτε από αιτήµατα εθνικών φορέων τυποποίησης των ευρωπαϊκών χωρών είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κύρια στάδια εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων φαίνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC. Ο ΕΛΟΤ συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων, τόσο κατά την απόφαση εκπόνησής τους όσο και κατά τα στάδια εκπόνησής τους (δηµόσια κρίση και επίσηµη ψηφοφορία). Άρθρο 13 Τα κύρια στάδια της διαδικασίας 13.1 Η διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων και υιοθέτησής τους ως Ελληνικών, αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: - Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου - Εκπόνηση σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση - Υποβολή του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία - Υιοθέτηση και έγκριση του νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού 13.2 Σε όλα τα στάδια εκπόνησης των ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων ενηµερώνεται σχετικά η ηλεκτρονική βάση προτύπων του ΕΛΟΤ. 14/12/2008 Σελίδα 7 από 16

8 Άρθρο 14 Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου 14.1 Για τη λήψη απόφασης εκπόνησης ενός νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ευρωπαϊκός φορέας τυποποίησης ζητά εγγράφως την γνώµη των εθνικών φορέων τυποποίησης της Ευρώπης.Ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας εκπόνησης του νέου τυποποιητικού εγγράφου, λαµβάνοντας υπόψη και σχετικές τυχόν αποφάσεις του ΕΣΤ. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από την τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου Το αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας συγκεντρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, από τις οποίες κατόπιν επεξεργασίας κοινοποιείται ως εθνική θέση, στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. Άρθρο 15 Εκπόνηση σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση αυτού 15.1 Το κείµενο του σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, όπως προκύπτει από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές, υποβάλλεται σε δηµόσια κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κατά τη δηµόσια κρίση ενός σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί του περιεχοµένου του σχεδίου του νέου τυποποιητικού εγγράφου και συγκεκριµένα επί του τεχνικού περιεχοµένου του και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχοµένως σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του κειµένου.η διερεύνηση αυτή διενεργείται µε έναν από τους εξής τρόπους: α. παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, β. σύσταση, για το σκοπό αυτό, σχετικής Τεχνικής Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας, γ. ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου ή δ. γνωµοδότηση ειδικών επί του θέµατος φορέων, εφόσον υπάρχουν Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή και κατόπιν επεξεργασίας, διαµορφώνουν την εθνική θέση την οποία κοινοποιούν στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. 14/12/2008 Σελίδα 8 από 16

9 Άρθρο 16 Υποβολή του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία 16.1 Μετά τη δηµόσια κρίση το κείµενο του σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ανασκοπείται και βελτιώνεται, λαµβανοµένων υπόψη των σχολίων των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, ούτως ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου.το τελικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται στη συνέχεια στη διαδικασία της επίσηµης ψηφοφορίας Κατά την επίσηµη ψηφοφορία επί του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ ζητά τη γνώµη για την έκδοση του υπόψη σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου ή γ. µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ. Η εθνική θέση που διαµορφώνεται από τη διαδικασία αυτή, που µπορεί να είναι συµφωνία ή αντίρρηση στην έκδοση του υπόψη τελικού σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, κοινοποιείται στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. Άρθρο 17 Υιοθέτηση και έγκριση του νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού 17.1 Μετά την αποδοχή από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της Ευρώπης του τελικού σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, και εντός εξαµήνου από την έκδοσή του, ο ΕΛΟΤ οφείλει να αποσύρει τυχόν αντικρουόµενα εθνικά τυποποιητικά κείµενα και να το υιοθετήσει ως ελληνικό.η ηµεροµηνία απόσυρσής τους συµπίπτει µε αυτήν της έκδοσης του νέου, εκτός αν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά στο νέο τυποποιητικό κείµενο Η υιοθέτησή του νέου τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού, διενεργείται µε την προσθήκη του προθέµατος ΕΛΟΤ πριν από τον ευρωπαϊκό κωδικό του και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ιευθύνοντος Συµβούλου Το νέο τυποποιητικό κείµενο εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα, αφού προηγουµένως µεταφρασθεί το κείµενό του από εξειδικευµένο µεταφραστή και ανασκοπηθεί τεχνικά, γλωσσικά και προτυποτεχνικά από εξειδικευµένο επιµελητή, ώστε να είναι ταυτόσηµη µε την Αγγλική/Γαλλική/Γερµανική Εφόσον υπάρχει αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτές η απόδοση της σχετικής ορολογίας στην Ελληνική, καθώς και η έγκριση του κειµένου της µετάφρασης Ο ιευθύνων Σύµβουλος εγκρίνει την κυκλοφορία της ελληνικής µετάφρασης ενός ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου. 14/12/2008 Σελίδα 9 από 16

10 Κεφάλαιο ΙΙΙ Εκπόνηση διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (ISO IEC, ITU κλπ) και ενδεχόµενη υιοθέτησή τους ως ελληνικών Άρθρο 18 Ισχύουσες διατάξεις Οι σχετικοί κανόνες για τις διαδικασίες, τη µεθοδολογία και την εκπόνηση προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων περιλαµβάνονται στις Οδηγίες ISO/IEC. ιεθνή τυποποιητικά κείµενα µπορεί να είναι πρότυπα (ISO ή IEC), ευρέως διαθέσιµες προδιαγραφές (ΡΑS), τεχνικές εκθέσεις (TR), κλπ. Άρθρο 19 Αναγκαιότητα/Υποχρέωση συµµετοχής στην εκπόνηση διεθνών τυποποιητικών εγγράφων Η εκπόνηση διεθνών τυποποιητικών εγγράφων διενεργείται µέσω των Τεχνικών Επιτροπών και Υποεπιτροπών του ISO, της ΙEC και του ITU. Η απόφαση για τη συµµετοχή στις διαδικασίες εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων λαµβάνεται από τις αρµόδιες ιευθύνσεις Τυποποίησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του Εθνικού Συµβουλίου Τυποποίησης. Άρθρο 20 Κύρια στάδια της διαδικασίας 20.1 Τα στάδια εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων εµφαίνονται στις Οδηγίες ISO/IEC. Ο ΕΛΟΤ, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο, συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων, τόσο κατά τη λήψη απόφασης εκπόνησής τους όσο και κατά το στάδιο εκπόνησής τους (δηµόσια κρίση και επίσηµη ψηφοφορία) Η διαδικασία εκπόνησης διεθνών τυποποιητικών εγγράφων αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: - Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου. - Εκπόνηση σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση. - Υποβολή του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία. - Ενδεχοµένως υιοθέτηση και έγκριση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού. 14/12/2008 Σελίδα 10 από 16

11 Άρθρο 21 Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου 21.1 Για τη λήψη απόφασης εκπόνησης ενός νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο διεθνής φορέας τυποποίησης ζητά εγγράφως την άποψη των εθνικών φορέων τυποποίησης.ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας εκπόνησης του νέου τυποποιητικού εγγράφου.η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου Το αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας συγκεντρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ οι οποίες το επεξεργάζονται και στη συνέχεια το κοινοποιούν, ως εθνική θέση, στο αρµόδιο όργανο ISO ή IEC. Άρθρο 22 Εκπόνηση σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση 22.1 Το κείµενο του σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, όπως προκύπτει από τις αρµόδιες διεθνείς τεχνικές επιτροπές, υποβάλλεται σε δηµόσια κρίση, διεθνώς Κατά τη δηµόσια κρίση ενός σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί του περιεχοµένου του σχεδίου του νέου τυποποιητικού εγγράφου όσον αφορά κυρίως το τεχνικό περιεχόµενό του. Η διερεύνηση αυτή διενεργείται µε έναν από τους εξής τρόπους: α. παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, β. σύσταση, για το σκοπό αυτό, σχετικής Τεχνικής Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας, γ. ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου, δ. γνωµοδότηση ειδικών επί του θέµατος φορέων, εφόσον υπάρχουν. Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή και τις κοινοποιούν κατόπιν επεξεργασίας, ως εθνική θέση, στο αρµόδιο διεθνές όργανο. Άρθρο 23 Υποβολή του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία 23.1 Το κείµενο του σχεδίου διεθνούςτυποποιητικού εγγράφου, µετά τη δηµόσια κρίση, ανασκοπείται και βελτιώνεται, λαµβανοµένων υπόψη των σχολίων των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, ούτως ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου.το τελικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται στη συνέχεια στη διαδικασία της επίσηµης ψηφοφορίας Κατά την επίσηµη ψηφοφορία επί του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί 14/12/2008 Σελίδα 11 από 16

12 της σκοπιµότητας έκδοσης του υπόψη σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου, ή γ. µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ. Η εθνική θέση που διαµορφώνεται από τη διαδικασία αυτή, που µπορεί να είναι συµφωνία ή αντίρρηση έκδοσης του υπόψη τελικού σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου κοινοποιείται ως εθνική θέση, στο αρµόδιο διεθνές όργανο. Άρθρο 24 Ενδεχόµενη υιοθέτηση και έγκριση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού Μετά την αποδοχή από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης του τελικού σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ δύναται: α. Να υιοθετήσει το κείµενο του διεθνούς προτύπου, ως έχει, ως ελληνικού.στην περίπτωση αυτή το εθνικό τυποποιητικό κείµενο λαµβάνει κωδικό αριθµό ίδιο µε το διεθνή µε το πρόθεµα «ΕΛΟΤ». β. Να εκπονήσει εθνικό τυποποιητικό κείµενο βασισµένο στο κείµενο του διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου.στην περίπτωση αυτή το εθνικό τυποποιητικό κείµενο λαµβάνει νέο κωδικό αριθµό ΕΛΟΤ και πάντως στον πρόλογό του αναφέρεται η σχέση του µε το κείµενο βάσης, η δε εκπόνησή του διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες σύνταξης και έκδοσης αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ι του παρόντος Κανονισµού. γ. Να µην προχωρήσει ούτε στην υιοθέτηση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ούτε στην εκπόνηση εθνικού, βασισµένου σε αυτό. 14/12/2008 Σελίδα 12 από 16

13 Ισχύς του παρόντος Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός καταρτίσθηκε µε την υπ.αριθµ 69-03/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.372/76 (ΦΕΚ Α 166), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.2642/98 (ΦΕΚ Α 216), ισχύει από την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΟΤ και καταργεί τον προηγούµενο «Κανονισµό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» (Απόφαση.Σ / ). Στον παρόντα Κανονισµό επισυνάπτονται ως Παραρτήµατα τα διαγράµµατα ροής της διαδικασίας - σύνταξης και έκδοσης (αµιγώς) ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών (Παράρτηµα 1, Σελίδα 14), - εκπόνησης και υιοθέτησης, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (Παράρτηµα 2, Σελίδα 15), και - εκπόνησης ιεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων και ενδεχόµενης υιοθέτησής τους ως ελληνικών (Παράρτηµα 3, Σελίδα 16). 14/12/2008 Σελίδα 13 από 16

14 Παράρτηµα 1 ιαδικασία σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕ/ΟΕ; OXI ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕ/ΟΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕ/ΟΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ OXI ΕΓΚΡΙΣΗ; ΟΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 14/12/2008 Σελίδα 14 από 16

15 Παράρτηµα 2 ιαδικασία εκπόνησης και υιοθέτησης ως ελληνικών, Ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΨΗΦΙΣΗ; ΟΧΙ NAI ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14/12/2008 Σελίδα 15 από 16

16 Παράρτηµα 3 ιαδικασία εκπόνησης ιεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων και ενδεχόµενης υιοθέτησής τους ως ελληνικών ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΨΗΦΙΣΗ; OXI ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ 14/12/2008 Σελίδα 16 από 16

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Πειραιάς, 20/4/2011 Πειραιάς 20/4/2011 ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Ο ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του νόµου 3556/2007, ότι προτίθεται να προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας,

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 1. Την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. 1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. 1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για το Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για Εμπορικά Καταστήματα Αίθουσα 6 ου ορόφου ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00 21:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) Επιστημονική Επιτροπή (ΕΔΟ/ΕΕ) ΕΔΟ/ΕΕ Έγγρ. 002 (15-03-2016) Εσωτερικός Κανονισμός της Επιστημονικής Επιτροπής (Έκδοση 1 η ) Άρθρο 1 Έγκριση και ισχύς του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β45ΜΦ-ΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος»,

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος», «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης και αξιοποίησή τους από επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ 14 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-ΘΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-ΘΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1203-3/13-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ. Λιάνα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Kανονισµός Eκπόνησης ιπλωµατικών Eργασιών

Kανονισµός Eκπόνησης ιπλωµατικών Eργασιών Kανονισµός Eκπόνησης ιπλωµατικών Eργασιών Η διπλωµατική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συµπυκνώνει την εµπειρία και τη γνώση του φοιτητή από τον κατά το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-075 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης. (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης. (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Εισαγωγή.. ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί.. ΑΡΘΡΟ 2. Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/09.06.2005) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων

Διαβάστε περισσότερα