ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΛΟΤ) κατά α. τη σύνταξη και έκδοση αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών (Κεφάλαιο Ι), β. την εκπόνηση και υιοθέτηση, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (CEN, CENELEC, ETSI κλπ) (Κεφάλαιο ΙΙ), και γ. την εκπόνηση διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (ISO IEC, ITU κλπ) και την ενδεχόµενη υιοθέτησή τους ως ελληνικών (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Άρθρο 2 Ορισµοί Τυποποίηση είναι δραστηριότητα καθιέρωσης, σύµφωνα µε υπάρχοντα ή ενδεχόµενα προβλήµατα, προβλέψεων για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, µε σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθµού οµαλότητας σε ένα δεδοµένο τεχνικό πεδίο. Τυποποιητικό έγγραφο είναι κείµενο που παρέχει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσµατά τους. Μπορεί να είναι πρότυπο, προδιαγραφή, οδηγός, τεχνική έκθεση, workshop agreement κλπ. Πρότυπο είναι το έγγραφο στο οποίο περιλαµβάνονται, για συνεχή και επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατά τους και το οποίο έχει καταρτιστεί, µετά από συναίνεση, από έναν αναγνωρισµένο φορέα, προκειµένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατόν βαθµός τάξης σε ένα δεδοµένο πλαίσιο εφαρµογής. Προδιαγραφή είναι το έγγραφο εκείνο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισµός, σύστηµα πρόσωπο ή συνδυασµός αυτών. Η προδιαγραφή, µπορεί στη συνέχεια να µετατρέπεται σε πρότυπο.η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται κατά την έκδοσή της: Λόγω ελλιπούς υποστήριξης για την έκδοση προτύπου Λόγω αµφιβολιών για την επίτευξη της απαιτούµενης συναίνεσης Επειδή το τεχνικό αντικείµενό της τελεί υπό τεχνολογική εξέλιξη Για άλλο λόγο που εµποδίζει την ταχεία έκδοση ενός προτύπου Εθνικό Συµβούλιο Τυποποίησης: Συµβούλιο, το οποίο συνιστάται στον ΕΛΟΤ και γνωµοδοτεί επί θεµάτων σχετικών µε την Τυποποίηση. 14/12/2008 Σελίδα 1 από 16

2 Οι ανωτέρω ορισµοί είναι σύµφωνοι µε το άρθρο 9 παρ. 1 και παρ.3 του ν.2642/98 (ΦΕΚ Α 216), τους Εσωτερικούς Κανονισµούς CEN/CENELEC καθώς και µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1998. Άρθρο 3 Θεµελιώδεις αρχές της ελληνικής τυποποίησης 1 η Ικανοποίηση αναγκών Τα αµιγώς ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές ικανοποιούν ανάγκες της παραγωγής, της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθώς και άλλων τοµέων της εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. 2 η Συναίνεση Τα ελληνικά πρότυπα απεικονίζουν την ευρύτερη δυνατή συµφωνία απόψεων και τη συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων για το αντίστοιχο θέµα, σε εθνικό επίπεδο. 3 η Αντικειµενικότητα Τα ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές εκπονούνται επ ωφελεία ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.οι διατάξεις που περιλαµβάνονται σε αυτά δεν παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε προϊόν ή υπηρεσία οιουδήποτε προµηθευτή. 4 η Σύγχρονη τεχνολογία Τα ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές λαµβάνουν υπόψη την εκάστοτε επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη, εφαρµόζονται, συµπληρώνονται, εκσυγχρονίζονται και αναθεωρούνται εναρµονιζόµενα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται κάθε φορά στην ελληνική πραγµατικότητα. 5 η Γλώσσα Τα αµιγώς ελληνικά πρότυπα και οι ελληνικές προδιαγραφές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα κατά τρόπο σαφή και οµοιογενή από άποψη ορολογίας, συµβόλων και εκφράσεων. 6 η Εθελοντικός χαρακτήρας Η εκπόνηση ελληνικών προτύπων στηρίζεται στη θέληση όλων των ενδιαφεροµένων µερών να επιτευχθεί εθελοντικά συµφωνία µεταξύ τους, για ένα ή περισσότερους δηλωµένους σκοπούς. Η δέσµευση αυτή επεκτείνεται, στη συνέχεια, και στην εφαρµογή των προτύπων. Η εκπόνηση ενός προτύπου έχει µικρή αξία εφόσον αυτό δεν εφαρµόζεται. 14/12/2008 Σελίδα 2 από 16

3 Κεφάλαιο Ι Σύνταξη και έκδοση αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών Άρθρο 4 Τα κύρια στάδια της διαδικασίας Η διαδικασία σύνταξης και έκδοσης ελληνικού προτύπου/ελληνικής προδιαγραφής αποτελείται από τα εξής τέσσερα κύρια στάδια: Υποβολή και εξέταση πρότασης για την εκπόνηση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. Εκπόνηση σχεδίου ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής από Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Eργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος. Υποβολή του σχεδίου ελληνικού προτύπου σε δηµόσια κρίση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος. Έγκριση του ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. Άρθρο 5 Υποβολή και εξέταση πρότασης 5.1 Υποβολή: Η πρόταση για εκπόνηση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής µπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή τον ίδιο τον ΕΛΟΤ. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη σχετική τεκµηρίωση. 5.2 Εξέταση: Η πρόταση εξετάζεται από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ λαµβάνοντας υπόψη και όλα τα τυχόν ισχύοντα πρότυπα/προδιαγραφές που είναι συναφή προς το αντικείµενο της πρότασης. Σε περίπτωση που υφίσταται ήδη Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας για θέµατα, στα οποία εµπίπτει το αντικείµενο της πρότασης που υποβλήθηκε, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης συγκαλεί τα µέλη της Επιτροπής ή Οµάδας σε συνεδρίαση, προκειµένου αυτά να εκφράσουν τη γνώµη τους επί της πρότασης. Αν τυχόν δεν υφίσταται τέτοια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης απευθύνεται προς τους κατά την κρίση της ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να λάβει τη γνώµη τους επί της πρότασης. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω, αξιολογούνται από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης, η οποία µε σχετική τεκµηριωµένη απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση. Κατά τη λήψη της απόφασης αυτής η ιεύθυνση Τυποποίησης συνεκτιµά αφενός τα οικονοµικά στοιχεία που συναρτώνται µε την εκπόνηση του νέου προτύπου/προδιαγραφής και αφετέρου το γεγονός ότι η εν λόγω απόφασή της πρέπει να εναρµονίζεται πλήρως µε την υφιστάµενη για το θέµα πολιτική και τις ειδικότερες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Τυποποίησης, εφόσον υπάρχουν. Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης κοινοποιεί το πόρισµα της αξιολόγησής της και την απόφασή της στο πρόσωπο που υπέβαλε την πρόταση. 14/12/2008 Σελίδα 3 από 16

4 Εφόσον κριθεί σκόπιµο και αναγκαίο να εκπονηθεί νέο πρότυπο/προδιαγραφή διενεργείται σχετική κοινοποίηση µέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και Προεδρικά ιατάγµατα για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων. Άρθρο 6 Εκπόνηση σχεδίου ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής 6.1 Το σχέδιο ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής εκπονείται από Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ήδη αρµόδια για το θέµα Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, ο ΕΛΟΤ συστήνει, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα Κανονισµό του, νέα Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας. 6.2 Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης έχει την ευθύνη: - του σχεδιασµού, - της υλοποίησης του προγράµµατος εκπόνησης του σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής από την Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, - της κωδικοποίησης (πρόσδοση κωδικού ΕΛΟΤ) σε κάθε υπό εκπόνηση τυποποιητικό κείµενο. Τα ελληνικά πρότυπα έχουν ως κωδικό αύξοντα αριθµό που χορηγείται από τις /νσεις Τυποποίησης και το πρόθεµα ΕΛΟΤ, ενώ οι ελληνικές προδιαγραφές ακολουθούν τον αύξοντα αριθµό των προτύπων αλλά φέρουν το πρόθεµα ΕΛΟΤ ΠΡ. Επισηµαίνεται ότι ο αύξων αριθµός είναι ενιαίος και για τα ελληνικά πρότυπα και για τις ελληνικές προδιαγραφές. 6.3 Σε περίπτωση που το πρότυπο/προδιαγραφή παραπέµπει σε εργαστηριακές δοκιµές η Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας µπορεί κατά την κρίση της να αποφασίσει εργαστηριακή επαλήθευση του προτύπου/προδιαγραφής σε εγκεκριµένα ή/και διαπιστευµένα, για το σκοπό αυτό, εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή η εργαστηριακή επαλήθευση γίνεται µε ευθύνη της, επισυνάπτονται δε στα πρακτικά της τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών. 6.4 Η Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας παραδίδει στη αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης το σχέδιο ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής µόλις ολοκληρώσει την εκπόνησή του. Άρθρο 7 ηµόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου 7.1 Στη διαδικασία της δηµόσιας κρίσης υποβάλλονται µόνον σχέδια ελληνικών προτύπων και όχι σχέδια προδιαγραφών. Τα τελευταία ακολουθούν, µετά την εκπόνησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος, τη διαδικασία έγκρισής τους σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. 7.2 Το σχέδιο ελληνικού προτύπου που εκπόνησε η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, δηµοσιοποιείται, µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, ως ακολούθως: α) µε την κοινοποίησή του σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), όπως αυτές εναρµονίζονται και ισχύουν στη χώρα µας, για την πληροφόρηση στον τοµέα των προτύπων και τεχνικών κανονισµών, β) µε δελτίο τύπου, γ) µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ, και 14/12/2008 Σελίδα 4 από 16

5 δ) µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησής του προς ενδιαφερόµενους φορείς. Η εν λόγω δηµοσιοποίηση συνοδεύεται από πρόσκληση του ΕΛΟΤ για υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου προτύπου. 7.3 Η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι ως άνω παρατηρήσεις, ορίζεται σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου προτύπου στις υπό β) και γ) περιπτώσεις του άρθρου 7.2 του παρόντος. Στην υπό α) περίπτωση της κοινοποίησης του σχεδίου µε τη διαδικασία που ορίζεται στις οδηγίες της Ε.Ε. και στα σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα, για την υποβολή παρατηρήσεων ισχύει η προθεσµία που αυτά ορίζουν. 7.4 Η ως άνω προθεσµία των δύο (2) µηνών µπορεί να παραταθεί µε εισήγηση της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής/Οµάδας Εργασίας και απόφαση της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, ιδιαιτέρως όταν συντρέχει µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: µεγάλος αριθµός παρατηρήσεων, εκδήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την αγορά, µεγάλη έκταση του υπό εκπόνηση προτύπου, ύπαρξη κρίσιµων θεµάτων που ρυθµίζονται σ αυτό, διαπίστωση ιδιαιτεροτήτων των απαιτήσεων του υπό εκπόνηση προτύπου, ανάγκη επαληθεύσεων (π.χ. διενέργειας εργαστηριακών δοκιµών). 7.5 Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται, συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης στην Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας προς επεξεργασία και αξιολόγηση. 7.6 Η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των παρατηρήσεων, παραδίδει στην αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης το τελικό σχέδιο ελληνικού προτύπου σ έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την έγκριση και έκδοσή του. 7.7 εύτερη δηµόσια κρίση. Αν η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας κρίνει, µετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων, ότι το σχέδιο ελληνικού προτύπου έχει υποστεί σηµαντικές τροποποιήσεις, εισηγείται στην αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης την επανάληψη της δηµόσιας κρίσης για µια ακόµη φορά. Στην περίπτωση αυτή το υποβαλλόµενο εκ νέου σε δηµόσια κρίση πρότυπο χαρακτηρίζεται ως 2 ο. Για τη διαδικασία της δεύτερης αυτής δηµόσιας κρίσης ισχύουν τα οριζόµενα παραπάνω για την (πρώτη) δηµόσια κρίση. Άρθρο 8 Έγκριση ελληνικού προτύπου/προδιαγραφής 8.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµόσιας κρίσης, το τελικό σχέδιο ελληνικού προτύπου υποβάλλεται, µε ευθύνη της αρµόδιας ιεύθυνσης Τυποποίησης, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ προς έγκριση και υπογραφή. Το σχέδιο ελληνικής προδιαγραφής υποβάλλεται προς έγκριση µε την ίδια διαδικασία, µετά την εκπόνησή του από την Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας και τη µορφοποίηση του από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης. 8.2 Η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης επισηµαίνει, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ότι το υπό έγκριση νέο πρότυπο αντικαθιστά άλλο παλαιό και προσδιορίζει ποιο. Επί πλέον η εν λόγω ιεύθυνση, πριν την υποβολή του προτύπου/προδιαγραφής προς έγκριση και υπογραφή στο ιευθύνοντα Σύµβουλο, µεριµνά ώστε να βεβαιωθεί αρµοδίως ότι κατά την εκπόνηση του υπό έγκριση προτύπου/προδιαγραφής: 14/12/2008 Σελίδα 5 από 16

6 α) έχει εξασφαλισθεί η συµβατότητα µε την εν γένει ελληνική τυποποίηση, β) έχουν εξετασθεί και εντοπισθεί τυχόν αποκλίσεις από την νοµοθεσία ή τις εν γένει εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ, γ) έχει τηρηθεί η διαδικασία εκπόνησης του προτύπου/προδιαγραφής, δ) η Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν επί του σχεδίου προτύπου κατά τη διαδικασία της δηµόσιας κρίσης, και ε) έχουν αποσυρθεί τα αντικρουόµενα πρότυπα/προδιαγραφές. 8.3 Μη έγκριση σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής. Εάν η ιεύθυνση Τυποποίησης ή ο ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΛΟΤ αρνηθούν την έγκριση του σχεδίου προτύπου/προδιαγραφής ενηµερώνεται αµέσως η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή/Οµάδα Εργασίας για τους λόγους της άρνησης. Η Επιτροπή/Οµάδα είναι υποχρεωµένη να δώσει διευκρινίσεις και να συντάξει σχετική γνωµοδότηση προς τη ιεύθυνση Τυποποίησης εντός ενός (1) µηνός. Με βάση τη γνωµοδότηση αυτή η ιεύθυνση Τυποποίησης αποφασίζει α) στη µεν περίπτωση προτύπου είτε την επανάληψη της διαδικασίας δηµόσιας κρίσης είτε την έγκρισή του είτε την οριστική απόρριψή του, β) στη δε περίπτωση προδιαγραφής είτε την έγκρισή της είτε την οριστική απόρριψή της. Άρθρο 9 Αναθεώρηση προτύπου/προδιαγραφής 9.1 Η αναθεώρηση προτύπου/προδιαγραφής συνίσταται στην έκδοση νέου προτύπου/προδιαγραφής σύµφωνα µε τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης που ορίζεται στο παρόν. Η εξέταση της αναγκαιότητας αναθεώρησης προτύπου ή προδιαγραφής διενεργείται κάθε φορά που προκύπτουν εξελίξεις στη σχετική µε το αντικείµενό του/της τεχνολογία και πάντως ανά πενταετία. 9.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, µετά την έγκριση και κυκλοφορία του προτύπου/προδιαγραφής, τυπογραφικά (π.χ. ορθογραφικά) λάθη ή ήσσονος σηµασίας παραλείψεις στο κείµενο του προτύπου/προδιαγραφής, η αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης επιµελείται την έκδοση Παροραµάτων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προτύπου/προδιαγραφής. Άρθρο 10 Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των ελληνικών προτύπων και των ελληνικών προδιαγραφών ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΛΟΤ. 14/12/2008 Σελίδα 6 από 16

7 Κεφάλαιο ΙΙ Εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (CEN, CENELEC, ETSI κλπ) και υιοθέτησή τους ως ελληνικών Άρθρο 11 Ισχύουσες διατάξεις Οι κανόνες για τις διαδικασίες, τη µεθοδολογία και την εκπόνηση προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων περιλαµβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγαρφα µπορεί να είναι πρότυπα (ΕΝ), τεχνικές προδιαγραφές (TS), τεχνικές εκθέσεις (TR), Οδηγοί (Guides), Workshop Agreements (CWA) κλπ. Άρθρο 12 Αναγκαιότητα/Υποχρέωση συµµετοχής στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων Η υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων ως ελληνικών, καθώς και η απόσυρση τυχόν αντικρουόµενων ελληνικών προτύπων είναι υψίστης προτεραιότητας για τον ΕΛΟΤ, µε στόχο της υποστήριξη σχετικών προγραµµάτων εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων.τα προγράµµατα εκπόνησης νέων ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων προκύπτουν είτε από αιτήµατα εθνικών φορέων τυποποίησης των ευρωπαϊκών χωρών είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κύρια στάδια εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων φαίνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς της CEN/CENELEC. Ο ΕΛΟΤ συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων, τόσο κατά την απόφαση εκπόνησής τους όσο και κατά τα στάδια εκπόνησής τους (δηµόσια κρίση και επίσηµη ψηφοφορία). Άρθρο 13 Τα κύρια στάδια της διαδικασίας 13.1 Η διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων και υιοθέτησής τους ως Ελληνικών, αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: - Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου - Εκπόνηση σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση - Υποβολή του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία - Υιοθέτηση και έγκριση του νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού 13.2 Σε όλα τα στάδια εκπόνησης των ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων ενηµερώνεται σχετικά η ηλεκτρονική βάση προτύπων του ΕΛΟΤ. 14/12/2008 Σελίδα 7 από 16

8 Άρθρο 14 Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου 14.1 Για τη λήψη απόφασης εκπόνησης ενός νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ευρωπαϊκός φορέας τυποποίησης ζητά εγγράφως την γνώµη των εθνικών φορέων τυποποίησης της Ευρώπης.Ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας εκπόνησης του νέου τυποποιητικού εγγράφου, λαµβάνοντας υπόψη και σχετικές τυχόν αποφάσεις του ΕΣΤ. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από την τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου Το αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας συγκεντρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, από τις οποίες κατόπιν επεξεργασίας κοινοποιείται ως εθνική θέση, στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. Άρθρο 15 Εκπόνηση σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση αυτού 15.1 Το κείµενο του σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, όπως προκύπτει από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές, υποβάλλεται σε δηµόσια κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κατά τη δηµόσια κρίση ενός σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί του περιεχοµένου του σχεδίου του νέου τυποποιητικού εγγράφου και συγκεκριµένα επί του τεχνικού περιεχοµένου του και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχοµένως σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του κειµένου.η διερεύνηση αυτή διενεργείται µε έναν από τους εξής τρόπους: α. παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, β. σύσταση, για το σκοπό αυτό, σχετικής Τεχνικής Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας, γ. ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου ή δ. γνωµοδότηση ειδικών επί του θέµατος φορέων, εφόσον υπάρχουν Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή και κατόπιν επεξεργασίας, διαµορφώνουν την εθνική θέση την οποία κοινοποιούν στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. 14/12/2008 Σελίδα 8 από 16

9 Άρθρο 16 Υποβολή του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία 16.1 Μετά τη δηµόσια κρίση το κείµενο του σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ανασκοπείται και βελτιώνεται, λαµβανοµένων υπόψη των σχολίων των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, ούτως ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου.το τελικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται στη συνέχεια στη διαδικασία της επίσηµης ψηφοφορίας Κατά την επίσηµη ψηφοφορία επί του τελικού σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ ζητά τη γνώµη για την έκδοση του υπόψη σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου ή γ. µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ. Η εθνική θέση που διαµορφώνεται από τη διαδικασία αυτή, που µπορεί να είναι συµφωνία ή αντίρρηση στην έκδοση του υπόψη τελικού σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, κοινοποιείται στο αρµόδιο όργανο της CEN ή CENELEC. Άρθρο 17 Υιοθέτηση και έγκριση του νέου ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού 17.1 Μετά την αποδοχή από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της Ευρώπης του τελικού σχεδίου ως ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, και εντός εξαµήνου από την έκδοσή του, ο ΕΛΟΤ οφείλει να αποσύρει τυχόν αντικρουόµενα εθνικά τυποποιητικά κείµενα και να το υιοθετήσει ως ελληνικό.η ηµεροµηνία απόσυρσής τους συµπίπτει µε αυτήν της έκδοσης του νέου, εκτός αν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά στο νέο τυποποιητικό κείµενο Η υιοθέτησή του νέου τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού, διενεργείται µε την προσθήκη του προθέµατος ΕΛΟΤ πριν από τον ευρωπαϊκό κωδικό του και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ιευθύνοντος Συµβούλου Το νέο τυποποιητικό κείµενο εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα, αφού προηγουµένως µεταφρασθεί το κείµενό του από εξειδικευµένο µεταφραστή και ανασκοπηθεί τεχνικά, γλωσσικά και προτυποτεχνικά από εξειδικευµένο επιµελητή, ώστε να είναι ταυτόσηµη µε την Αγγλική/Γαλλική/Γερµανική Εφόσον υπάρχει αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτές η απόδοση της σχετικής ορολογίας στην Ελληνική, καθώς και η έγκριση του κειµένου της µετάφρασης Ο ιευθύνων Σύµβουλος εγκρίνει την κυκλοφορία της ελληνικής µετάφρασης ενός ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου. 14/12/2008 Σελίδα 9 από 16

10 Κεφάλαιο ΙΙΙ Εκπόνηση διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (ISO IEC, ITU κλπ) και ενδεχόµενη υιοθέτησή τους ως ελληνικών Άρθρο 18 Ισχύουσες διατάξεις Οι σχετικοί κανόνες για τις διαδικασίες, τη µεθοδολογία και την εκπόνηση προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων περιλαµβάνονται στις Οδηγίες ISO/IEC. ιεθνή τυποποιητικά κείµενα µπορεί να είναι πρότυπα (ISO ή IEC), ευρέως διαθέσιµες προδιαγραφές (ΡΑS), τεχνικές εκθέσεις (TR), κλπ. Άρθρο 19 Αναγκαιότητα/Υποχρέωση συµµετοχής στην εκπόνηση διεθνών τυποποιητικών εγγράφων Η εκπόνηση διεθνών τυποποιητικών εγγράφων διενεργείται µέσω των Τεχνικών Επιτροπών και Υποεπιτροπών του ISO, της ΙEC και του ITU. Η απόφαση για τη συµµετοχή στις διαδικασίες εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων λαµβάνεται από τις αρµόδιες ιευθύνσεις Τυποποίησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του Εθνικού Συµβουλίου Τυποποίησης. Άρθρο 20 Κύρια στάδια της διαδικασίας 20.1 Τα στάδια εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων εµφαίνονται στις Οδηγίες ISO/IEC. Ο ΕΛΟΤ, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο, συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων, τόσο κατά τη λήψη απόφασης εκπόνησής τους όσο και κατά το στάδιο εκπόνησής τους (δηµόσια κρίση και επίσηµη ψηφοφορία) Η διαδικασία εκπόνησης διεθνών τυποποιητικών εγγράφων αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια: - Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου. - Εκπόνηση σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση. - Υποβολή του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία. - Ενδεχοµένως υιοθέτηση και έγκριση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού. 14/12/2008 Σελίδα 10 από 16

11 Άρθρο 21 Υποβολή και εξέταση πρότασης για εκπόνηση νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου 21.1 Για τη λήψη απόφασης εκπόνησης ενός νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο διεθνής φορέας τυποποίησης ζητά εγγράφως την άποψη των εθνικών φορέων τυποποίησης.ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας εκπόνησης του νέου τυποποιητικού εγγράφου.η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου Το αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας συγκεντρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ οι οποίες το επεξεργάζονται και στη συνέχεια το κοινοποιούν, ως εθνική θέση, στο αρµόδιο όργανο ISO ή IEC. Άρθρο 22 Εκπόνηση σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου και δηµόσια κρίση 22.1 Το κείµενο του σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, όπως προκύπτει από τις αρµόδιες διεθνείς τεχνικές επιτροπές, υποβάλλεται σε δηµόσια κρίση, διεθνώς Κατά τη δηµόσια κρίση ενός σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί του περιεχοµένου του σχεδίου του νέου τυποποιητικού εγγράφου όσον αφορά κυρίως το τεχνικό περιεχόµενό του. Η διερεύνηση αυτή διενεργείται µε έναν από τους εξής τρόπους: α. παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, β. σύσταση, για το σκοπό αυτό, σχετικής Τεχνικής Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας, γ. ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου, δ. γνωµοδότηση ειδικών επί του θέµατος φορέων, εφόσον υπάρχουν. Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή και τις κοινοποιούν κατόπιν επεξεργασίας, ως εθνική θέση, στο αρµόδιο διεθνές όργανο. Άρθρο 23 Υποβολή του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου σε επίσηµη ψηφοφορία 23.1 Το κείµενο του σχεδίου διεθνούςτυποποιητικού εγγράφου, µετά τη δηµόσια κρίση, ανασκοπείται και βελτιώνεται, λαµβανοµένων υπόψη των σχολίων των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, ούτως ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου.το τελικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται στη συνέχεια στη διαδικασία της επίσηµης ψηφοφορίας Κατά την επίσηµη ψηφοφορία επί του τελικού σχεδίου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ, όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς τυποποίησης, ζητά τη γνώµη ειδικών επί 14/12/2008 Σελίδα 11 από 16

12 της σκοπιµότητας έκδοσης του υπόψη σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου. Η γνώµη αυτή λαµβάνεται είτε α. µε παραποµπή και εξέταση του θέµατος από τυχόν υφιστάµενη αρµόδια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας του ΕΛΟΤ, είτε β. µε ανακοίνωση µέσω δελτίου τύπου, ή γ. µέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΕΛΟΤ. Η εθνική θέση που διαµορφώνεται από τη διαδικασία αυτή, που µπορεί να είναι συµφωνία ή αντίρρηση έκδοσης του υπόψη τελικού σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου κοινοποιείται ως εθνική θέση, στο αρµόδιο διεθνές όργανο. Άρθρο 24 Ενδεχόµενη υιοθέτηση και έγκριση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ως ελληνικού Μετά την αποδοχή από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης του τελικού σχεδίου ως διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου, ο ΕΛΟΤ δύναται: α. Να υιοθετήσει το κείµενο του διεθνούς προτύπου, ως έχει, ως ελληνικού.στην περίπτωση αυτή το εθνικό τυποποιητικό κείµενο λαµβάνει κωδικό αριθµό ίδιο µε το διεθνή µε το πρόθεµα «ΕΛΟΤ». β. Να εκπονήσει εθνικό τυποποιητικό κείµενο βασισµένο στο κείµενο του διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου.στην περίπτωση αυτή το εθνικό τυποποιητικό κείµενο λαµβάνει νέο κωδικό αριθµό ΕΛΟΤ και πάντως στον πρόλογό του αναφέρεται η σχέση του µε το κείµενο βάσης, η δε εκπόνησή του διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες σύνταξης και έκδοσης αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ι του παρόντος Κανονισµού. γ. Να µην προχωρήσει ούτε στην υιοθέτηση του νέου διεθνούς τυποποιητικού εγγράφου ούτε στην εκπόνηση εθνικού, βασισµένου σε αυτό. 14/12/2008 Σελίδα 12 από 16

13 Ισχύς του παρόντος Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός καταρτίσθηκε µε την υπ.αριθµ 69-03/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.372/76 (ΦΕΚ Α 166), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.2642/98 (ΦΕΚ Α 216), ισχύει από την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΟΤ και καταργεί τον προηγούµενο «Κανονισµό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» (Απόφαση.Σ / ). Στον παρόντα Κανονισµό επισυνάπτονται ως Παραρτήµατα τα διαγράµµατα ροής της διαδικασίας - σύνταξης και έκδοσης (αµιγώς) ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών (Παράρτηµα 1, Σελίδα 14), - εκπόνησης και υιοθέτησης, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (Παράρτηµα 2, Σελίδα 15), και - εκπόνησης ιεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων και ενδεχόµενης υιοθέτησής τους ως ελληνικών (Παράρτηµα 3, Σελίδα 16). 14/12/2008 Σελίδα 13 από 16

14 Παράρτηµα 1 ιαδικασία σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕ/ΟΕ; OXI ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕ/ΟΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕ/ΟΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ OXI ΕΓΚΡΙΣΗ; ΟΧΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 14/12/2008 Σελίδα 14 από 16

15 Παράρτηµα 2 ιαδικασία εκπόνησης και υιοθέτησης ως ελληνικών, Ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΨΗΦΙΣΗ; ΟΧΙ NAI ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14/12/2008 Σελίδα 15 από 16

16 Παράρτηµα 3 ιαδικασία εκπόνησης ιεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων και ενδεχόµενης υιοθέτησής τους ως ελληνικών ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ; ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΨΗΦΙΣΗ; OXI ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ/ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ 14/12/2008 Σελίδα 16 από 16

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα