ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)"

Transcript

1 ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon), με έδρα τη Λευκωσία. 2. Σκοποί του Συνδέσμου είνω: Η ενεργός συμβολή κα συμμετοχή Οϊς προσπάθεες γα προστασία' κα προαγωγή της ασφάλεας κα υγείας στην εργασία κα γα πρόληψη κνδύνων α το κονό ενlκότε α 3. Ο σκοποί του Συνδέσμου θα επδώκοντα κω επτυυχάνοντα με: α) την προώθηση, δάδοση, μετάδοση κα ανταλλαγή γνώσεων. εμπερών κα δεών, την οργάνωση συνεδρίων, σεμναρίων,; δαλέξεων, συμποσίων, β) την επμόρφωση, ενημέρωση κα δαφώτση των εργαζομένων κα άλλων ομάδων του κονού γενκότερα, γ) εκδόσες, δημοσεύσες, τεκμηρίωση κα δάδοση πληροφορών. 5) τη συνεργασία με Συνδέσμους κα άλλους φορείς στην Κύπρο κα το εξωτερκό, με παρόμοους σκοπούς ε) την υποβολή τεκμηρωμένων απόψεων κα εσηγήσεων γα τη δαμόρφωση πολlτ1κής κα στόχων στον τομέα της ασφάλεας κα: υγείας στην Κύπρο, στ) την παροχή υποστήρξης κα τεχ'/κής καθοδήγησης στα μέλη, ζ) την εξασφάλση πόρων από συνδρομές Μελών, εσφορές κα δωρεές κα από έσοδα από σεμνάρα. συνέδρα, δαλέξες καθώς κα: άλλε εκδ λώσε ω f οποοδ 'ποτε κε δοσκοπκό σκοπό. 14. Πόρο του Συνδέσμου:

2 α) Τακτκοί πόρο: Ο ετήσες συνδρομές των μελών κα τα δκαώματα καθορίζοντα από τη Γενκή Συνέλευση,, εγγραφης που' β) Έκτακτο πόσο: i () Έσοδα από σεμνάρα, συνέδρα, δαλέξες, εκδόσες καθώς κα: δάφορες άλλες εκδηλώσες, () έκτακτες εσφορές κα δωρεές. 5. Ο Σύνδεσμος δεν έχε κομματκές, συνδκαλστκές ή θρησκευτκές κατευθύνσες κα ο εκδηλώσες κα δραστηρότητες του δεν θα δέποντα από οποαδήποτε συναφή σκοπμότητα. 6. Μέλη: Τα Μέλη του Συνδέσμου κατατάσσοντα στς ακόλουθες κατηγορίες α) Πλήρες Μέλος: Πρόσωπα με τέτοα ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα η δραστηρότητα που θα θεωρηθούν κατάλληλα κα επαρκή από το Δοκητκό Συμβούλο του Συνδέσμου κα τα οποία έχουν επαγγελματκή δραστηρότητα κω/ή ενδαφέροντα κατά κύρο λόγο σε θέματα ασφάλεας κα υγείας. ~) Συνδεδεμένο Μέλος: Πρόσωπα που έχουν δαίτερο ενδαφέρον: γα τα θέματα της ασφάλεας κα υγείας ή αποτελεί μέρος των επαγγελματκών τους δραστηροτήτων. γ) ΕπίτμΟ Μέλος: Πρόσωπα τα οποία είχαν δαίτερη προσφορά στον τομέα της ασφάλεας κα υγείας. δ) ΕπίΤμος Πρόεδρος: Πρόσωπα που υπηρέτησαν το Σύνδεσμο από τη θέση του Προέδρου κα που κατά τη δάρκεα της θητείας τους. εfχαν δαίτερα σημαντκή προσφορά τόσο προς το Σύνδεσμο όσο ΚG προς τον τομέα της Ασφάλεας κα Υγεfας. 17. Δκαώματα κα υποχρεώσες των μελών: ί α) Πλήρη Μέλη: Συt!μετέχουν δραστήρα κα ενεργά σε όλες τς 2

3 εκδηλώσες κα δραστηρότητες του Συνδέσμου κα έχουν το δκαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν κα να εκλέγοντα. Επίσης υποχρεούντα να τηρούν το Καταστατκό του Συνδέσμου, να εξυπηρετούν τους σκοπούς του κα να συμμορφώνοντα με τς αποφάσες των αρμοδίων οργάνων του. β) Συνδεδεμένα Μέλη: Έχουν τα ίδα δκαώματα κα υποχρεώσες με τα Πλήρη Μέλη εκτός από το δκαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν κα να εκλέγοντα. γ) Επίτμα Μέλη: Συμμετέχουν στς εκδηλώσες του Συνδέσμου, αλλά δεν έχουν το δκαίωμα να ψηφίζουν να εκλέγουν κα να εκλέγοντα. Συμμετέχουν στς Γενκές Συνελεύσες μόνο κατόπν προσκλήσεως κα δεν υποχρεούντα να καταβάλλουν οποοδήποτε δκαίωμα εγγραφής ή ετήσα συνδρομή. Νοείτα ότ σε περίmωση που Επίτμο Μέλος ήταν προηγουμένως Πλήρες Μέλος του Συνδέσμου κα επθυμεί να συνεχίσε να ασκεί τα δκαώματά του Πλήρους Μέλους κα μετά την ανακήρυξη του σε Επίτμο Μέλος, μπορε να το πράξε Σε τέτοα περίπτωση υπόκετα σε όλες τς πρόνοες του παρόντος Καταστατκού κα καταβάλλε επίσης την ετήσα συνδρομή. 8. εγγραφή Μελών: α) Κάθε υποψήφος γα εγγραφή πρέπε να υποβάλλε αίτηση σε εδκό έντυπο που ετομάζετα από το Δοκητκό Συμβούλο του Συνδέσμου. Κάθε υποψηφότητα μέλους πρέπε να υποστηρίζετα από δύο Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου. β) Τα Συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου, μπορούν να αποτείνοντα γα εγγραφή ως Πλήρη Μέλη με αίτηση τους προς το Δοκητκό, Συμβούλο, όπως προνοείπ στο άρθρο 8(α) πο πάνω. γ) Κάθε αίτηση γα εγγραφή μέλους ή μεταφοράς σε άλλη τάξη μέλους, θα εξετάζετα από το Δοκητκό Συμβούλο στην πρώτη του συνεδρία πoυαkoλoυθείτηνυπoβoλήτηςα~ηση~ δ) Το Δοκητκό Συμβούλο υποχρεούτα να στηρίζε την ':1πόφαση του πάνω σε κατευθυντήρες γραμμές καl/ή εδκά κρτήρα πcυ εγκρίνοντα από τη Γενκή Συνέλευση. Η απόφαση του Συμβουλίου κονοποείτα γραπτός στον ατητή. 9. Συνδρομές, δκαώματα εγγραφής:, Ο πήσες συνδρομές των μελών. που ποοτεiνοντgi από το Δοκητκό Συμβούλο, J

4 κα καθορίζοντα ύστερα απο εγκρση της Γενκής Συνέλευσης, καταβάλλοντα στον ταμία, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου. Τα δκαώματα εγγραφής, προτείνοντα κα καθορίζοντα όπως πο πάνω, κα καταβάλλοντα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Σε περίmωση απόρρψης της αίτησης γω εγγραφή ως μέλος, τότε το δκαίωμα εγγραφής μαζί με τα τυχόν υποβληθέντα έγγραφα εmστρέφoντα στον ατητή. Σε περίmωση έγκρσης της αίτησης, τότε εκτός από το δκαίωμα εγγραφής, το μέλος καταβάλλε μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της έγκρσης της αίτησής του κα την ετήσα συνδρομή. Νοείτα ότ γα μεταφορά aπό άλλη τάξη δεν aπατείτα δκαίωμα εγγραφής. 10. Παραίτηση, αποβολή κα δαγραφή μελών: α) Κάθε μέλος μπορεί με επστολή του προς το Δοκητκό Συμβούλο να παρατηθεί από μέλος του Συνδέσμου, χωρίς δκαίωμα οποασδήποτε απαίτησης από το Σύνδεσμο. β) Κάθε μέλος του Δοκητκού Συμβουλίου, μπορεί να παρατηθεί, αφού υποβάλε γραπτός με επστολή του στο Δοκητκό Συμβούλο τη παραίτηση του. γ) Οποοδήποτε μέλος μπορεί να αποβληθεί από το Σύνδεσμο, ύστερα από ατολογημένη απόφαση της Γενκής Συνέλευσης που λαμβάνετα με μυστκή ψηφοφορία. Η απόφαση της Γενκής Συνέλευσης κονοποείτα από το Δοκητκό Συμβούλο με επστολή προς το επηρεαζόμενο μέλος. Νοείτα ότ ο λόγο γα αποβολή μέλους πρέπε απαραίτητα να σχετίζοντα με τς υποχρεώσες του όπως απορρέουν από το Καταστατκό ή με την καταδίκη του από Δκαστήρο γα σοβαρό παράπτωμα. Η δαδκασία θα ρυθμίζετα από Κανονσμούς που θα ετομάσε το ΔIOKηίlKό Συμβούλο κα θα εγκρθούν από Γενκή Συνέλευση. Νοείτα ότ κανένα μέλος δε θα αποβάλλετα χωρίς τη θετκή ψήφο του 1/3 των παρόντων. δ) Οποοδήποτε μέλος καθυστερεί αδκαολόγητα την καταβολή της ετήσας συνδρομής του όπως προβλέπετα από το άρθρο (9), γα περίοδο πέραν των τρών (3) ετών, δαγράφετα από το μητρώο των μελών κα μεταφέρετα σε κατάλογο μη ενεργών μελών. Αν σε δάστημα ενός έτους από τη λήξη της τρετής περόδου κα ύστερα από υπενθύμση που του γίνετα γραπτός με συστημένη επστολή στη δεύθυνση που έχε δηλώσε. παραλείψε την τακτοποίηση των οφελών του, δαγράφετα αυτόματα από Μέλος του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που το μέλος πστεύε ότ η δαγi=αφή του ήταν αδκαολόγητη μπορε να προσφύγε στην αμέσως επόμενη Γενκή Συνέλευση, η απόφαση της οποίας, που λαμβάνετα με μυστκή ψηφοφορία, είνα τελεσίδκη. Σε περίmωση που δαγραμμένο μέλος επθυυεί rnv εννοαφή ίου (ανά. τότε εφαρμόi:oνταl ο πρόνοεc των άρθρων 4

5 8 κα Γενκές Συνελεύσες: α) Η Γενκή Συνέλευση είνα το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. β) Η Τακτκή Γενκή Συνέλευση συγκαλείτα από το ΔlοlκηTlκό Συμβούλο κάθε χρόνο κατά τους μήνες Οκτώβρο ή Νοέμβρο. Η εδοποίηση γα την ΤαΚΤκή Γενκή Συνέλευση στέλλετα προς τα μέλη 21 τουλάχστον μέρες πρν από την καθορσμένη ημερομηνία κα αναφέρε τον τόπο κα χρόνο της Τακτκής Γενlκ;'jς Συνέλευσης καθώς κα την ημερήσα δάταξη. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν θέματα γα συζήτηση με επστολή τους προς το Δοκητκό Συμβούλο τουλάχστον δύο (2) μέρες πρν την καθορσμένη ημερομηνία. γ) Έκτακτες Γενκές Συνελεύσες μπορεί να συγκληθούν από το Δοκητκό Συμβούλο όταν παρίστατα ανάγκη ή κα ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Γα Τς Έκτακτες Γενκές Συνε.λεύσες δίνετα γραπτή ή προφορκή εδοποίηση τουλάχστον 5 ημερών. δ) Απαρτία υπάρχε αν παρευρσκοντα στη Γενκή Συνέλευση περσσότερα από το ήμσυ των πλήρων μελών που εiνα ταμακά ε.ντάξε Α.ν κατά την καθορσμένη ώρα δεν, υπάρχε απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλετα γα 1/2 ώρα. Μετά την παρέλευση της αναβολής γα μσή ώρα όσα Μέλη παρευρίσκοντα αποτελούν απαρτία. ε) Των Γενκών Συνελεύσεων, προεδρεύε ο Πρόεδρος του Δοκητκού Συμβουλίου, κα τα πρακτκά τηρεί ο Γραμματέας του Δοκητκού Συμβουλίου. Γα τη δεξαγωγή εκλογών, εκλέγοντα Προεδρεύων, κα δύο Έφορο Εκλογών από τη Συνέλευση, ο οποίο δεν είνα υποψήφο στ) Ο αποφάσες στς Γενκές Συνελεύσες παίρνονταl με ανύψωση του χερού κα γ' αυτές απατείτα απλή πλεοψηφία εκτός από Τς περlmώσεlς που το Καταστατκό προνοεί δαφορετκά. ζ) Κάθε nλlpec Μέλοc έχε δκαίωμα ulcc ωπωου. 12. Δοκητκό Συμβούλο: α) Το ΔlοκηTlκό Συμβούλο αποτελείτα από: ) Τον Πρόεδρο 11) Το Γραμματέα 111) Τον Ταμία, κα 1'1) 4 Συμβούλους β) Ο εκλογές γα την ανάδεξη των μελών,ου Δοκητκού Συμβουλίου, γίνοντ? σε "!ακτκή Συνέλε~ση κ?θε δύο X;:::CVIG κα ανα~ληρωματlκέ~ εκλογες σε Εκτακτη Γενlκη Συνελευση, ε:<70ς αν η επομενη ΤαΚΤκη Γενκή Συνέλευση θα πραγματοποηθεί σε λγότερο από τρες μήνες από την ημερομηνία που έχε κενωθεί η θέση του ΔlοκηTlκού Συμβουλίου. 5

6 γ) Ο εκλογές γα την ανάδεξη των μελών του Δοκητκού Συμβουλίου γίνοντα με μυσrlkή ψηφοφορία., δ) Υποψηφότητα μπορεί να θέσε οποοδήποτε Πλήρες Μέλος με i τακτοποημένες τς ταμακές υποχρεώσες του προς το Σύνδεσμο κα το οποίο είνα μέλος του Συνδέσμου γα περίοδο δύο (1) τουλάχστο: ετών πρν από την ημερομηνία της εκλογής. i ε) Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούντα ως εκλεγέντες εκείνο που i συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αρθμό ψήφων. Σε περίπτωση! σοψηφίας, γνετα κλήρωση από τον Προεδρεύοντα της εκλογής! μεταξύ των σοψηφούντων υποψηφίων. Επίσης θεωρούντα ως i επλαχόντες, μέχρ τρες υποψήφο, που δεν έχουν εκλεγεί κα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αρθμό ψήφων από εκείνων που δεν i εκλεγήκανε. στ) Τα εκλεγέντα μέλη του Δοκητκού Συμβουλίου, συνέρχοντα το ί α~γότερo σε μα βδομάδα από την εκλογή τους γα καταρτσμό σε σωμα. ζ) Σε περίπτωση χηρεας έδρας του Συμβουλίου, γίνετα αναπλήρωση της από τον εκάστοτε πρώτο επλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επλαχόντες ή που ο επlλαxόvτες δεν αποδέχοντα εκλογή, τότε κηρύσσοντα αναπληρωματκές εκλογές σύμφωνα με τς πρόνοες i του άρθρου 12 (β). i η) Το Δοκητκό Συμβούλο θεωρείτα παρατημένο αν ταυτόχρονα' κενωθούν γα οποοδήποτε λόγο τέσσερς από τς έδρες του. Σε τέτοα περίπτωση, δεξάγοντα εκλογές γω την ανάδεξη νέου Δοκητκού; Συμβουλίου, γ1α το υπόλοπο της θητείας του. θ) Το Δοκητκό Συμβούλο συγκαλεταl από τον Πρόεδρο σε τακτκές συνεδρίες μα φορά τον μήνα. Συνέρχετα επίσης σε έκτακτες συνεδρίες όποτε παραστεί ανάγκη, με απόφαση του Προέδρου, είτε αν το ζητήσουν τουλάχστο 3 από το ϊ μέλη του Δοκητκού Συμβουλίου γραπτός. ) Κατά τς συνεδρίες του Δοκητκού Συμβουλίου υπάρχε απαρτία όταν τέσσερα (4) από τα 7 μέλη του είνα παρόντα. κ) Μέλος του Συμβουλίου που απουσάζε αδκαολόγητα από τρες' συνολκά συνεδρίες, τακτκές ή έκτακτες, μέσα σε ένα χρόνο θεωρείτα πα ατ ένο. 6

7 λ) Το Δοκηηκό Συμβούλο μπορε να συστήνε υπεπτροπές γα δάφορα εξεδκευμένα θέματα. Κάθε υπεπτροπής προεδρεύε μέλος του Δοκητκού Συμβουλου. 13. Καθήκοντα Μελών Δοκητκού Συμβουλίου α) Καθήκοντα Προέδρου Προεδρεύε σης συνεδρίες του Δοκητκού Συμβουλου κα στς Γενκές Συνελεύσες, εκτός από ης περπτώσες που το Κατασταηκό προνοε δαφορετκά. Υπογράφε μαζ με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου κα μαζ με τον Ταμα ης επταγές που εκδίδε ο Σύνδεσμος. Εκπροσωπε το Σύνδεσμο εκτός άν αποφασστε δαφορετκά. Ετομάζε κα καταθέτε στην Τακηκή Γενκή Συνέλευση την Έκθεση πεπραγμένων του Δοκηηκού Συμβουλου. Αντπροσωπεύε τον Σύνδεσμο μαζ με το Γραμματέα, δκαστκά κα εξώδκα. β) Καθήκοντα Γραμματέα Είνα υπεύθυνος γα την τήρηση των πρακτκών των συνεδράσεων του ΔlοlκηTlκού Συμβουλου κα των Γενκών Συνελεύσεων. Δεξάγε την αλ/ηλογραφα, τηρεί το αρχεο κα φυλάσσε τη σφραγδα του Συνδέσμου. Αντκαθστά τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσάζε ή κωλύετα. Τηρε το μητρώο των μελών του Συνδέσμου. Αποστέλλε εδοποήσες γα τη σύγκληση των συνεδράσεων του Δοκηηκού Συμβουλου σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, καθώς κα των Γενκών Συνελεύσεων, κα ετομάζε την ημερήσα δάταξη. Μαζ με τον Πρόεδρο, αντπροσωπεύε τον Σύνδεσμο δκαστκά κα εξώδκα. γ) Νοείτα ότ γα τυπκής φύσεως ζητήματα, τόσο ο Πρόεδρος όσο κα ο Γραμματέας, μπορούν να υπογράφουν από μόνο τους. δ) Καθήκοντα Ταμία Ενα υπεύθυνος γα την είσπραξη των ετήσων συνδρομών των μελών, καθώς κα γα όλες τς εσπράξες κα πληρωμές του Συνδέσμου, εκδίδοντας δπλότυπη απόδεξη: Τηρεί τα απατούμενα λογστκά ββλία, κα μητρώα περουσακών στοχείων του Συνδέσμου.! Eival υπεύθυνος γα την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων του Ταμείου τα οποία κα καταθέτε σε τραπεζκό λογαρασμό εντός 7 ημερών από την εσπραξη τους, στο όνομα του Συνδέσμου. Υπογράφε μαζί με τον Πρόεδρο τς επταγές που εκδίδε ο Σύνδεσμος. Ο Ταμίας δυνατόν να τ ε σε ετ τά ποσό έ f: 50. Ετοl ά ε κα υπο άλλε στο 7

8 Δοκητκό Συμβούλο κα τη Γενκή Συνέλευση αναλυτκή οκονομκή κατάσταση του Συνδέσμου. Ενημερώνε το Δοκητκό Συμβούλο κάθε τρες μήνες γα την ταμακή κατάσταση του Συνδέσμου. Αντκαθστά το i Γραμματέα όταν αυτός απουσάζε. ε) Καθήκοντα Συμβούλων του Δοκητκού Συμβουλίου Δεκπεραώνουν οποαδήποτε εργασία τους ανατεθεί από το Δοκητκό Συμβούλο κα αναπληρούν όταν χρεάζετα το Γραμματέα ή τον Ταμία του Συνδέσ ου. 14. Παύση μελών Δοκητκού Συμβουλου Τηρουμένων των δατάξεων του άρθρου 12(η) κα 12(κ) οποοδήποτε μέλος του Δοκητκού Συμβουλίου μπορεί να παυθεί με απόφαση της Γενκής Συνέλευσης γα αμέλεα καθήκοντος, ενέργεες που στρέφοντα κατά των σκοπών του Συνδέσμου, κακή δαγωγή, άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος ή απόφασης της Γενκής Συνέλευσης ή του Δοκητκού Συμβουλίου ή γα οποοδήποτε άλλο λόγο κρίνε η Γενκή Συνέλευση..Σχετκή εσήγηση γίνετα είτε από το Δοκητκό Συμβούλο, είτε από μέλος του Συνδέσμου. Σε τέτοα περίmωση το Μέλος πρέπε να' υποβάλε προς το Δοκητκό Συμβούλο πλήρως τεκμηρωμένη εσήγηση τουλάχστο 10 μέρες πρν από την Γενκή Συνέλευση. 15. Καταστατκό α) Το Καταστατκό μπορεί να τροποποηθεί, ακυρωθεί ή αντκατασταθεί μόνο με απόφαση Καταστατκής Συνέλευσης. β) Η ΚατασταTlκή Συνέλευση αποτελεί απαρτία άν παρευρίσκοντα περσσότερα από τα 2/3 των ταμακά εντάξε μελών. γ) Ο αποφάσες της Καταστατκής Συνέλευσης λαμβάνoνϊq με πλεοψηφία 2/3 των παρευρσκομένων μελών που έχουν δκαίωμα ψήφου, εκτός γα μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου όπου:, απατείτα η απόφαση των 3/4 των ταμεακά εντάξε μελών του; Συνδέσμου. δ) Η ερμηνεία του Καταστατκού είνα εκείνη που δiνπαj από το: Δοκητκό Συμβούλο. Σε περίπτωση δαφωνίας το θέμα υπoβάλλετc γα συζήτηση σε Γενκή Συνέλευση, της οποίας η απόφαση είνα, τελεσίδκη. ε) Γα οποοδήποτε θέμα, που δεν προβλέπετα από το παρόν Καταστατκό ή την σχύουσα νομοθεσία γα Σωματεία κα δρύματα. αποφασίζε το Δοκητκό Συμβούλο με επκύρωση της απόφασης από τ ν α έσω επό εν Γενlκ' Συνέλευσ 8

9 16. Έμβλημα-Σφραγ~α Ο Σύνδεσμος έχε έμβλημα κα σφραγίδα που δείγμα της φαίνετα πο κάτω: 17. Έλεγχος λογαρασμών Γα σκοπούς ελέγχου των λογαρασμών του Συνδέσμου, εκλέγετα από την Τακτκή Γενκή Συνέλευση κατά την οποία γίνετα η εκλογή των Μελών του Δοκητκού Συμβουλίου, δμελής ελεγκτκή επτρσττή από τα Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου καl/ή ορίζετα ελεγκτής. Ο εκθέσες Τς ελεγκτκής επτροπής ή του ελεγκτή υποβάλλοντα σε κάθε ΤαΚΤκή Γενκή Συνέλευση ή αν κρθεί αναγκαίο κα σε Έκτακτη Γενκή Σύνέλευση. Σε περίmωση που θα φανεί οποαδήποτε αμέλεα, κατάχρηση ή απάτη, η Συνέλευση δκαούτα να ζητήσε από τον/τους υπεύθυνο/ους να επανορθώσουν οποαδήποτε ζημά. Σε περίπτωση άρνησης, ο Σύνδεσμος δκαούτα να πάρε τα αναγκαία δlκασtlκά μέτρα. 18. Δάλυση Ο Σύνδεσμος δαλύετα: α) Αν ο αρθμός των μελών που είνα ταμακά εντάξε, είνα κάτω των είκοσ (20). β) Αν αποφασστεί έτσ από Γενκή Συνέλευση που συγκλήθηκε εδκά γα το θέμα. Τέτοα απόφαση λαμβάνετα μόνο ύστερα από μυσtlκή ψηφοφορία κα πλεοψηφία των 3/4 των μελών που έχουν δκαίωμα.μήφου, κα που είνα ταμακά εντάξε. γ) Σε περίπτωση δάλυσης του Συνδέσμου η περουσία του περέρχετα σε οποοδήποτε Σωματείο ή Ίδρυμα με παρόμοους σκοπούς ή γlo σκοπούς εκπαlδευtlκούς όπως θα αποφασίσε η Γενκή Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πάρε την απόφαση δάλυσής του. Λευκωσία. 28 Νοεμβρίου

10 16. Έμβλημα-Σφραγίδα Ο. Σύνδεσμος έχε έμβλημα κα σφραγίδα που δείγμα της φαίνετα πο κατω: 17. 'Έλεγχος λογαρασμών Γα σκοπούς ελέγχου των λογαρασμών του Συνδέσμου, εκλέγετα από την Τακτκή Γενκή Συνέλευση κατά την οποία γίνετα η εκλογή των Μελών του Δοκητκού Συμβουλίου, δμελής ελεγκτκή επτροπή από τα Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου κα/ή ορίζετα ελεγκτής. Ο εκθέσες τς ελεγκτκής επτροπής ή του ελεγκτή υποβάλλοντα σε κάθε Τακτκή Γενκή Συνέλευση ή αν κρθεί αναγκαίο κα σε Έκτακτη Γενκή Συνέλευση. Σε περίπτωση που θα φανεί οποαδήποτε αμέλεα, κατάχρηση ή απάτη, η Συνέλευση δκαούτα να ζητήσε από τον/τους υπεύθυνο/ους να επανορθώσουν οποαδήποτε ζημά. Σε περίπτωση άρνησης, ο Σύνδεσμος δκαούτα να πάρε τα αναγκαία δκαστκά έτ α. 18. Δάλυση Ο Σύνδεσμος δαλύετα: α) Αν ο αρθμός των μελών που εναl ταμακά εντάξε, είνα κάτω των είκοσ (20). β) Αν αποφασστεί έτσ από Γενκή Συνέλευση που συγκλήθηκε εδκά γα το θέμα. Τέτοα απόφαση λαμβάνετα μόνο ύστερα από μυσtlκή ο ο ία κα πλεο ία των 3/4 των μελών που έ ουν δκαίω α 9

11 ψήφου, κα που είνα ταμακά εντάξε. γ) Σε περίπτωση δάλυσης του Συνδέσμου η περουσία του: περέρχετα σε οποοδήποτε Σωματείο ή Ίδρυμα με παρόμοους σκοπούς ή γα σκοπούς εκπαδευtlκούς όπως θα αποφασίσε η Γενκή Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πάρε την απόφαση δάλυσής του. Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (α) Συνίσταται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα