ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009

2 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα αναφέρεται ως ο Σύνδεσµος Η έδρα του Συνδέσµου βρίσκεται στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 2. ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Συνδέσµου είναι οι εξής: 2.1. Η ανάδειξη της Λευκωσίας ως πρωτεύουσας µε την ιστορία και τον πολιτισµό της, η προώθηση και επιτάχυνση βιώσιµων έργων ανάπτυξης, και η βελτίωση ποιότητας ζωής στην πόλη Η οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής δραστηριότητας που προάγει τους σκοπούς του ιδρύµατος και η συνεργασία µε τις αρµόδιες Κρατικές, ηµοτικές, Κοινοτικές και άλλες υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του ιδρύµατος Η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων και άλλων µέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσµου και ολοκλήρωση των στόχων και προγραµµατισµών του. 3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσµος: 3.1. Θα διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσµου Θα συνεργάζεται µε άλλα σωµατεία, ιδρύµατα και οργανώσεις που έχουν παρόµοιους ή παραπλήσιους σκοπούς. 2

3 3.3. Θα χρησιµοποιεί οποιοδήποτε νόµιµο µέσο που θα κριθεί ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς και την πρόοδο του Συνδέσµου Θα προβαίνει στην έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου ή βιβλίου, ηµερολογίου και περιοδικού που έχει σχέση µε τους σκοπούς του Συνδέσµου Θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους µε την οργάνωση εκδηλώσεων και µε εισφορές, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήµατα από οποιοδήποτε πρόσωπο, Οργανισµό ή Κυβέρνηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό και µε οποιαδήποτε άλλα νόµιµα µέσα Θα διαχειρίζεται κατάλληλα οποιαδήποτε περιουσία ή ενεργητικό του Συνδέσµου Θα εργοδοτεί πρόσωπα για εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. 4. ΜΕΛΗ Μέλη του Συνδέσµου δύνανται να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και κατάγονται από, ή κατοικούν στη Λευκωσία. 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 5.1. Πρόσωπο το οποίο πληροί τις πρόνοιες που διαλαµβάνονται στο άρθρο 4 και επιθυµεί να γίνει µέλος του Συνδέσµου δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο που θα εφοδιαστεί από το Σύνδεσµο προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστο µέλος του Συνδέσµου Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση του αιτητή στην αµέσως επόµενη συνεδρία του και να αποφασίσει την έγκριση ή απόρριψη της. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών και κοινοποιείται στον αιτητή Πρόσωπο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, δύναται να προσφύγει µε γραπτή αίτηση του στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών του Συνδέσµου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη. 3

4 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Κάθε µέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώµατα: 6.1. Να µετέχει στις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και συνελεύσεις του Συνδέσµου Να εκλέγει και να εκλέγεται σε κάθε αξίωµα και θέση του Συνδέσµου, εφόσον πληροί τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού Να υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο γραπτώς τις απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις ή παράπονα του για τις ενέργειες ή δραστηριότητες του Συνδέσµου Να αποχωρήσει από µέλος του Συνδέσµου µετά από γραπτή επιστολή του προς το ιοικητικό Συµβούλιο. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε µέλος έχει υποχρέωση: 7.1. Να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσµου Να συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού Να συµµετέχει στις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και συνελεύσεις του Συνδέσµου Να ενεργεί, στο µέτρο των δυνατοτήτων του, για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου. 8. ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 8.1. Κάθε µέλος δύναται να αποχωρήσει από το Σύνδεσµο αφού το ζητήσει µε γραπτή επιστολή του προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαγραφή του µέλους αποφασίζεται από το.σ. στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του, καταχωρείται στα πρακτικά και κοινοποιείται στον αιτητή. 4

5 8.2. Μέλος που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έχει πληρώσει τη συνδροµή του για δύο χρόνια, καλείται γραπτώς από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε συστηµένη επιστολή, να τακτοποιήσει την καθυστερηµένη συνδροµή του σε ένα µήνα. Εάν το µέλος αυτό δεν ανταποκριθεί, τότε διαγράφεται µε απόφαση του.σ., η οποία καταχωρείται στα πρακτικά και κοινοποιείται στον αιτητή. Πρόσωπο που διαγράφτηκε για µη πληρωµή συνδροµών µπορεί να επανακτήσει τα δικαιώµατα του, αφού υποβάλει ξανά αίτηση και πληρώσει όλες τις καθυστερηµένες συνδροµές του Μέλος του οποίου η διαγωγή και η συµπεριφορά είναι ασυµβίβαστη µε τους σκοπούς και τις αρχές του Συνδέσµου ή συστηµατικά παραβαίνει τις πρόνοιες του καταστατικού, ή δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, διαγράφεται από µέλος του Συνδέσµου µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Νοείται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο προτού λάβει τέτοια απόφαση έχει υποχρέωση να καλέσει το µέλος αυτό σε συνεδρία του, για να ακούσει και τις απόψεις του µέλους αυτού. Το διαγραφέν µέλος δικαιούται να προσφύγει στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, εναντίον της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου. 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Οι οικονοµικοί πόροι του Συνδέσµου είναι οι εξής: 9.1. ικαίωµα εγγραφής 5.- το οποίο καταβάλλεται µαζί µε την υποβολή αίτησης εγγραφής και δεν επιστρέφεται Ετήσια συνδροµή 20-. και καταβάλλεται µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου Εθελοντικές εισφορές, χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήµατα από µέλη και φίλους του Συνδέσµου, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Οργανισµό στην Κύπρο ή στο εξωτερικό Εισπράξεις από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσµου Οποιεσδήποτε εισπράξεις που νόµιµα περιέχονται στο Σύνδεσµο. 5

6 10. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τα ιοικητικά Όργανα του Συνδέσµου είναι: H Γενική Συνέλευση Το ιοικητικό Συµβούλιο 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώµα του Συνδέσµου και αποφασίζει πάνω σε οποιαδήποτε θέµατα που αφορούν το Σύνδεσµο πάντοτε όµως µέσα στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος καταστατικού και της σχετικής νοµοθεσίας. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες Τακτική Γενική Συνέλευση Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται µια φορά το χρόνο (τους µήνες Σεπτέµβριο - Οκτώβριο) σε ηµεροµηνία και τόπο που καθορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο Κύρια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα: Έκθεση των δραστηριοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου Έγκριση των ελεγµένων λογαριασµών και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής Εκλογή Νέου ιοικητικού Συµβουλίου κάθε τρίτο έτος. 6

7 Εκλογή τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονοµικών κάθε δεύτερο έτος µαζί µε την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου ιάφορα θέµατα που θα θέσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και θέµατα που θα υποβληθούν µε γραπτή επιστολή από 10 τουλάχιστο µέλη προς το ιοικητικό Συµβούλιο, 5 µέρες τουλάχιστο πριν τη Γενική Συνέλευση Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται 15 µέρες τουλάχιστο πριν, µε ατοµική πρόσκληση προς τα µέλη Στη πρόσκληση, θα πρέπει να αναφέρονται η ηµεροµηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην καθορισµένη ώρα τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για µισή ώρα οπότε οσαδήποτε µέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδροµές τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το θεωρήσει αναγκαίο το ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσουν µε γραπτή επιστολή τους το 1/3 των Μελών του Σωµατείου Η επιστολή θα απευθύνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο και σ αυτή θα αναφέρονται τα θέµατα, που οι ζητούντες σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θέλουν να τεθούν για συζήτηση Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες και προθεσµίες που ισχύουν για την Τακτική Γενική Συνέλευση 7

8 Αν η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε µετά από αίτηση µελών και δεν αποτελεί απαρτία, ήτοι να παρευρίσκονται το ήµισυ των Μελών συν ένα, που έχουν δικαίωµα ψήφου, τότε διαλύεται και δεν επαναλαµβάνεται. 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Μέλος το οποίο πληροί τις πρόνοιες του καταστατικού και επιθυµεί να είναι υποψήφιος για µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να υποβάλει την υποψηφιότητα του σε ειδικό έντυπο που θα εφοδιαστεί από το Γενικό Γραµµατέα του Συνδέσµου, τουλάχιστο 8 µέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα εκλεγεί το νέο ιοικητικό Συµβούλιο. Το ειδικό αυτό έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο από το ενδιαφερόµενο µέλος. ικαίωµα εκλογής έχουν όλα τα µέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδροµές τους πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους Σε περίπτωση που µέλος υπέβαλε υποψηφιότητα, αλλά για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του δεν θα δυνηθεί να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα γίνουν εκλογές, θα πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο που θα εφοδιαστεί από το Γενικό Γραµµατέα του Συνδέσµου. Το ειδικό αυτό έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο από τον ενδιαφερόµενο υποψήφιο Το ιοικητικό Συµβούλιο, αφού ληφθούν οι υποψηφιότητες και οι αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 12.1 και 12.2 σε ειδική συνεδρία του πριν από τη Γενική Συνέλευση των εκλογών εξετάζει όλες τις αιτήσεις και αποφασίζει για την νοµιµότητά τους Με βάση τις αποφάσεις που θα πάρει το ιοικητικό Συµβούλιο (παράγρ.12.3) ο Γενικός Γραµµατέας ετοιµάζει τα σχετικά ψηφοδέλτια ως εξής : Ψηφοδέλτιο για ιοικητικό Συµβούλιο Το ψηφοδέλτιο αυτό θα πρέπει να φέρει στο πάνω µέρος το όνοµα του Συνδέσµου. Πιο κάτω τις φράσεις ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και πιο κάτω, τον αύξοντα αριθµό όλων των υποψηφίων και δίπλα τα ονόµατα τους µε αλφαβητική σειρά µε βάση το επώνυµο. ίπλα από το κάθε όνοµα θα υπάρχει ένα τετραγωνάκι όπου ο ψηφοφόρος να ψηφίσει τους υποψηφίους που θεωρεί πιο 8

9 κατάλληλους για µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Η ψηφοφορία θα είναι µυστική και ο ψηφοφόρος θα γράφει στο τετραγωνάκι το σηµείο + ή ή Χ Ψηφοδέλτιο για Ελεγκτική Επιτροπή Το ψηφοδέλτιο θα ετοιµαστεί όπως αναφέρεται και στο άρθρο Η µόνη διαφορά θα είναι η φράση ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ να αντικατασταθεί µε τη φράση ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και το χρώµα του ψηφοδελτίου να είναι διαφορετικό από το ψηφοδέλτιο που αφορά τις εκλογές του ιοικητικού Συµβουλίου. 13. ΕΚΛΟΓΕΣ Εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου αποτελείται από 13 µέλη και η Ελεγκτική Επιτροπή από 3 µέλη Αφού ακουσθεί και εγκριθεί η έκθεση των δραστηριοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, και συζητηθούν τυχόν θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και 2 µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα επιληφθεί της διαδικασίας της εκλογής του ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το.σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το Μητρώο Μελών και τους δίδει δύο ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα και τη σφραγίδα του Συνδέσµου για να ψηφίσουν. Το ένα ψηφοδέλτιο θα αφορά την εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και το άλλο την εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφει τα ψηφοδέλτια που δίνονται στους ψηφοφόρους. 9

10 Κάθε µέλος αφού πάρει το ψηφοδέλτιο θα ψηφίσει ως εξής: Ψηφοδέλτιο για το ιοικητικό Συµβούλιο. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο θα γράψει δίπλα από το κάθε όνοµα των υποψηφίων που θεωρεί ικανούς για το ιοικητικό Συµβούλιο (ένα έως πέντε υποψηφίους µε το σηµείο + ή ή Χ) Ψηφοδέλτιο για Ελεγκτική Επιτροπή. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο θα γράψει δίπλα από το κάθε όνοµα των υποψηφίων που θεωρεί πιο κατάλληλους για την Ελεγκτική Επιτροπή Οικονοµικών (ένα έως τρεις υποψήφιους µε το σηµείο + ή ή Χ) Αφού ψηφίσει ο ψηφοφόρος, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο στη σχετική κάλπη Ψηφοδέλτιο που δεν θα φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα, του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ή τη σφραγίδα του Συνδέσµου ή θα φέρει περισσότερα ονόµατα υποψηφίων από όσα προνοούν τα άρθρα και ή φέρει οποιαδήποτε ένδειξη της ταυτότητας του ψηφοφόρου θεωρείται άκυρο Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αφού καταµετρήσει τις ψήφους που πήραν οι υποψήφιοι, ανακοινώνει τους δεκατρείς πλειοψηφίσαντες για το ιοικητικό Συµβούλιο και τους τρεις πλειοψηφίσαντες για την Ελεγκτική Επιτροπή Οι υποψήφιοι που πήραν πιο λίγους ψήφους από τους υποψήφιους που αναφέρονται στο και πιο πολλούς από τους άλλους υποψήφιους θεωρούνται επιλαχόντες µε µέγιστο αριθµό τους 2 για το ιοικητικό Συµβούλιο και 1 για την Ελεγκτική Επιτροπή Μετά το τέλος της εκλογής του ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα πεπραγµένα της εκλογής καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 10

11 14. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 13 µέλη και εκλέγεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το σώµα στο οποίο είναι εµπιστευµένη η όλη διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσµου. Ενεργεί όµως πάντοτε µέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων Συνέρχεται το αργότερο σε µια βδοµάδα από την ηµέρα της εκλογής του, και καταρτίζεται σε Σώµα εκλέγοντας τους πιο κάτω αξιωµατούχους του: Πρόεδρο Αναπληρωτή Πρόεδρο Γενικό Γραµµατέα Ταµία Βοηθό Ταµία - Εισπράκτορα Οκτώ µέλη Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά κάθε µήνα και έκτακτα όταν υπάρχουν επείγοντα θέµατα Των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία των µελών του Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει τη θέση του. Τη θέση του τη λαµβάνει ο πρώτος επιλαχόντας ή αν δεν αποδέχεται αυτός ο δεύτερος επιλαχόντας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχονται οι επιλαχόντες, τότε το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να καλέσει για πλήρωση της κενής θέσης οποιοδήποτε τακτοποιηµένο µέλος 11

12 του Συνδέσµου. Σε µια τέτοια περίπτωση το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα εάν το θεωρήσει αναγκαίο να καταρτισθεί σε σώµα όπως προβλέπει το άρθρο Σε περίπτωση κατά την οποία παραιτηθεί η πλειοψηφία των εκλεγµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ταυτόχρονα ή κατά διαστήµατα τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου για συµπλήρωση της υπόλοιπης θητείας του παραιτηθέντος ιοικητικού Συµβουλίου. 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι: Προεδρεύει όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα όλα τα εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου Υπογράφει µε τον ταµία όλα τα εντάλµατα πληρωµής των υποχρεώσεων του Συνδέσµου Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου Συγκαλεί µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου Εκπροσωπεί µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα σ όλες τις σχέσεις του Συνδέσµου προς τρίτους, εξώδικα και δικαστικά. 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο αναπληρωτής πρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, µε όλες τις εξουσίες και ευθύνες. 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηρεί βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρεί µε σαφήνεια όλα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου. 12

13 17.2. Τηρεί Μητρώο Μελών το οποίο ενηµερώνει µε όλα τα στοιχεία των µελών όπως αύξοντα αριθµό, ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία εισδοχής του µέλους, το δικαίωµα εγγραφής, τις συνδροµές του µέλους, τις εισφορές του µέλους και την ηµεροµηνία αποχώρησης του µέλους Τηρεί Μητρώο για τα Επίτιµα Μέλη Παραλαµβάνει και διαχειρίζεται όλη την αλληλογραφία που απευθύνεται στο Σύνδεσµο Ετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου ιεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία και υπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα µετά του Προέδρου Υπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά όλων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου Συγκαλεί µε τον Πρόεδρο όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου Εκπροσωπεί µαζί µε τον Πρόεδρο σ όλες τις σχέσεις του Συνδέσµου προς τρίτους εξώδικα και δικαστικά Τηρεί αρχείο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Συνδέσµου Τηρεί βιβλίο Εισόδου Εξόδου των αριθµηµένων διπλοτύπων του Συνδέσµου Υποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο από τη σχετική νοµοθεσία στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων. 18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Τα καθήκοντα του Ταµία είναι: Τηρεί βιβλίο Ταµείου το οποίο ενηµερώνει τακτικά µε όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του Συνδέσµου. 13

14 18.2. Τηρεί αριθµηµένες αποδείξεις εισπράξεων σε διπλούν, για την είσπραξη όλων των χρηµατικών ποσών που λαµβάνονται από το Σύνδεσµο. Εξάλλου τηρεί αριθµηµένες αποδείξεις πληρωµών σε διπλούν για την πληρωµή των υποχρεώσεων του Συνδέσµου Τηρεί το απαραίτητο αρχείο που αφορά τα οικονοµικά θέµατα του Συνδέσµου Πληρώνει τις υποχρεώσεις του Συνδέσµου µετά από την υπογραφή του Προέδρου και µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ίδει τα σχετικά βιβλία που τηρεί στην Ελεγκτική Επιτροπή Οικονοµικών του Συνδέσµου κάθε τέλος του χρόνου για έλεγχο καθώς επίσης και όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή το ιοικητικό Συµβούλιο Τηρεί Βιβλίο Περιουσίας το οποίο ενηµερώνει µε την περιουσία του Συνδέσµου και µε την αξία αγοράς της Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήµατα και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία που του είναι εµπιστευµένη από το Σύνδεσµο Οφείλει, οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει, τα να το καταθέσει στο όνοµα του Συνδέσµου σε τράπεζα ή σε Συνεργατικό Ταµιευτήριο ή σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία που θα αποφασίσει το ιοικητικό Συµβούλιο. 19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ Ο Βοηθός Ταµίας εισπράκτορας µεριµνεί για την είσπραξη των συνδροµών από τα µέλη και βοηθά και αναπληρώνει τον Ταµία σε περίπτωση απουσίας του µε όλες τις εξουσίες και ευθύνες. 20. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται εάν το απαιτούν οι ανάγκες του Συνδέσµου να δηµιουργήσει υποεπιτροπές από µέλη του ή µέλη του Συνδέσµου. 14

15 20.2. Η κάθε υποεπιτροπή εκλέγει στην πρώτη συνεδρία της τον Πρόεδρο της ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδρίων της και θα καθοδηγεί την υποεπιτροπή για την όσο καλύτερη εκτέλεση του έργου που της ανατέθηκε Κάθε υποεπιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτικές συνεδρίες Οι υποεπιτροπές δεν θα έχουν καµιά οικονοµική διαχείριση Κάθε υποεπιτροπή πρέπει να ενεργεί πάντοτε µέσα στα πλαίσια που της δόθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου. 21. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Ελεγκτική Επιτροπή Οικονοµικών ελέγχει τα σχετικά βιβλία του Συνδέσµου και ετοιµάζει λογαριασµούς εισπράξεων και πληρωµών καθώς και ισολογισµό κάθε τέλος του χρόνου καθώς και όταν τούτο ζητηθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο για οποιαδήποτε άλλη µικρότερη χρονική περίοδο. 22. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου και µε πλειοψηφία 4/5 των παρευρισκοµένων, που έχουν δικαίωµα ψήφου µελών, ανακηρύσσονται επίτιµα µέλη του Συνδέσµου πρόσωπα τα οποία προσέφεραν ανεκτίµητες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου Για να ανακηρυχθεί κάποιο πρόσωπο επίτιµο µέλος του Συνδέσµου πρέπει να προταθεί µε σχετική γραπτή εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση από Το ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία της ολοµέλειας του ή/και Είκοσι µέλη των οποίων η γραπτή εισήγηση θα πρέπει να υποβληθεί 8 µέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση προς το ιοικητικό Συµβούλιο 15

16 23. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Για τα επίτιµα µέλη τηρείται σχετικό Μητρώο από τον Συνδέσµου. Γενικό Γραµµατέα του 24. ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Ζητήµατα Εκλογής µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, τροποποίησης του καταστατικού, διάλυσης του Συνδέσµου και προσωπικής φύσεως ζητήµατα αποφασίζονται µε µυστική ψηφοφορία. Για όλα τα άλλα ζητήµατα γίνεται η ψηφοφορία µε ανάταση του χεριού των παρευρισκοµένων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου εκτός αν ζητηθεί από το 1/3 των µελών αυτών να γίνει µυστική ψηφοφορία. 25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται µετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των µελών, µε µυστική ψηφοφορία από το ήµισυ συν ένα των παρόντων µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωµατείου απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία του 75% των παρόντων. Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από την ηµεροµηνία εγγραφής τους από τον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων Σε ζητήµατα αµφιβόλου ερµηνείας προνοιών του παρόντος καταστατικού αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο και η απόφαση επικυρώνεται ή διαµορφώνεται ανάλογα από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών. 26. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο Σύνδεσµος δύναται να αποκτήσει ακίνητη ή κινητή περιουσία από δικούς του πόρους ή δωρεές Η περιουσία του Συνδέσµου θα είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα του Τα µέλη του Συνδέσµου δεν έχουν δικαίωµα πάνω στην περιουσία του. 16

17 27. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια του Συνδέσµου δύνανται να επενδυθούν οπουδήποτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. 28. ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μέλος του Σωµατείου, συµπεριλαµβανοµένου και Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωµατείου και τις αποφάσεις των οργάνων του µπορεί να παυθεί/ διαγραφεί ύστερα από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου Στο υπό παύση/διαγραφή Μέλος δίδεται το δικαίωµα να ακουσθεί από το υπερασπισθεί για τις εναντίον του κατηγορίες. Επίσης έχει το δικαίωµα να εφεσιβάλει απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για παύση/διαγραφή του στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των Μελών Η πλήρωση κενής θέσης που δηµιουργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 28.1 πληρούται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας ή από µέλη του Συνδέσµου όπως προνοεί το άρθρο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ Οποιοδήποτε µέλος δύναται να επιθεωρήσει τα βιβλία και Μητρώα του Συνδέσµου εφόσον υποβάλει γραπτώς αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει έννοµο συµφέρον στο Σύνδεσµο δύναται να επιθεωρήσει τα σχετικά βιβλία του Συνδέσµου µετά από γραπτή αίτηση του προς το ιοικητικό Συµβούλιο. 30. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στο Σύνδεσµο απαγορεύονται ρητά πολιτικές συγκεντρώσεις, προεκλογικές οµιλίες οποιασδήποτε µορφής και οτιδήποτε άλλο που αφορά πολιτικά θέµατα. Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου που οι ενέργειες/πράξεις του ή και η συµπεριφορά του δεν είναι µέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συνδέσµου 17

18 διαγράφεται µε απόφαση της πλειοψηφίας της ολοµέλειας του ιοικητικού Συµβουλίου. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τελεσίδικη. 31. ΙΑΛΥΣΗ ΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Σύνδεσµος διαλύεται όταν: Αποφασίσει µε µυστική ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση των µελών. Νοείται ότι όταν 20 µέλη είναι εναντίον της διάλυσης, τότε ο Σύνδεσµος δεν διαλύεται Τα µέλη του Συνδέσµου κατέλθουν κάτω των Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσµου τότε αφού πληρωθούν οι υποχρεώσεις του, το υπόλοιπο της περιουσίας του δίδεται σε φιλανθρωπικό ίδρυµα που θα αποφασίσουν τα τελευταία µέλη του σε Γενική Συνέλευση πριν την διάλυση. 32. ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΜΒΛΗΜΑ ΛΑΒΑΡΟ Ο Σύνδεσµος έχει σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυµία του και το έµβληµα του, αν υπάρχει. Με την σφραγίδα αυτή σφραγίζονται όλα τα εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου Ο Σύνδεσµος δύναται να έχει έµβληµα καθώς επίσης και λάβαρο, σε σχήµα και περιεχόµενο που αποφασίζεται από το.σ. 33. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε µέλος οφείλει να προµηθευτεί ένα καταστατικό από το ιοικητικό Συµβούλιο Άγνοια του καταστατικού δεν γίνεται δεκτή για παράβαση του από οποιοδήποτε µέλος Ο Σύνδεσµος είναι υπεράνω πολιτικών κοµµάτων και δεν θα αναµειγνύεται µε κανένα τρόπο σε πολιτικά θέµατα Ο Σύνδεσµος ιδρύθηκε στις 16 εκεµβρίου 2009 και ενεγράφη σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου στις Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µελών στις 16 εκεµβρίου

19 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ α. Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Επωνυμία: Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα του Σωματείου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των Συστηµάτων συνιστώνται από το Σ.Π.Κ. Σύνδεσµοι Προσκοπικών Συστηµάτων (Σ.Π.Σ.). 2. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 13/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 13 Αρ. 2110 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Έ ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία Ί ΡΥΜΑ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ το οποίο θα εδρεύει στην Αραδίππου-Λάρνακα. 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Στο παρόν καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη,

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη, Ανακοίνωση 18 Μαρτίου 2015 Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Με βάση τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΙΠΠΑΚ στις 19/02/2015, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΝ 1-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Ιδρύεται η Ένωση με το όνομα «Ένωση Ιατρών Κύπρου» που πιο κάτω θα αναφέρεται η «ΕΝΩΣΗ» με έδρα την Λεμεσό. Όλες οι Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία Έδρα Σφραγίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 Ε ΡΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΦΡΑΓΙ Α ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Σκοποί Μέσα ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακός Σύνδεσμος Πολιτικής Επιστήμης» (ΚΥΣΥΠΕ) «Cypriot Association of Political Science» (CAPS)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακός Σύνδεσμος Πολιτικής Επιστήμης» (ΚΥΣΥΠΕ) «Cypriot Association of Political Science» (CAPS) Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Κυπριακός Σύνδεσμος Πολιτικής Επιστήμης» (ΚΥΣΥΠΕ) «Cypriot Association of Political Science» (CAPS) Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: (1) Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Σύνδεσμος Γονέων με την επωνυμία Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΚΟΥ Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΚΟΥ Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΚΟΥ Β ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: (1) Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Κύκκου Β, Σύνδεσμος Γονέων με την επωνυμία Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ V23-9-09 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΕΑΠΕΚ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ιούλιος 1994 Τροπ. Ιούνιος 2002 Τροπ. Ιούλιος 2006 Τροπ. Ιούλιος 2007 Τροπ. Σεπτέμβριος 2009 Τροπ. Δεκέμβριος 2011 Τροπ. Ιούνιος 2012 Τροπ. Ιούλιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ A. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989 E.E. Παρ. ffl(i) Αρ. 2974,12.5.95 449 K^JI. 134/95 Αριθμός 134 Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων (Ταμείο Ιατρικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1. Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1. Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: Τίτλος Σφραγίδα Έδρα Ιδρύεται Σύλλογος µε τα ακόλουθα στοιχεία :

Διαβάστε περισσότερα