ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφο ους και τωνν αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων καιι του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα EL EL

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ 1, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η λειτουργία αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος μέλος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, εκτός αν η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειάς τους έχει ανατεθεί σε τρίτη χώρα και δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Η λειτουργία αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούμενων από αερομεταφορέα για την επιτήρηση των δραστηριοτήτων του οποίου μεριμνά οποιοδήποτε κράτος μέλος ή χρησιμοποιούμενων προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (3) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θεσπίζει απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας για τη λειτουργία αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων που αφορούν φορείς διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών και αεροσκαφών υπό εμπορική εκμετάλλευση. (4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τον καθορισμό των όρων για την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για τη διαρκή αξιοπλοΐα. (5) Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αεροσκάφη που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2 συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. EL 2 EL

3 (6) Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. (7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής ο «Οργανισμός») κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε υπό μορφή γνώμης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμμορφα προς τη γνωμοδότησης της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 1 Στόχος και πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί: 1. η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, εκτός αν η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειάς τους έχει ανατεθεί σε τρίτη χώρα και δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα και παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά που: α) χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα που απαιτεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος ORO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ή το παράρτημα VII (μέρος ORA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, με την εξαίρεση αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνίας πλήρης μίσθωσης ή κοινού κωδικού ή β) χρησιμοποιούνται προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» 2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: «Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: [ ] ιδ) ως «εμπορικές αερομεταφορές» νοούνται οι πτητικές λειτουργίες αεροσκαφών που περιλαμβάνουν μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείου επ αμοιβή ή με EL 3 EL

4 εκμίσθωση από αερομεταφορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.» 3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 3 Απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας 1. Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I. 2. Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι και, όπου ενδείκνυται, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και κατέχουν πτητική άδεια διασφαλίζεται επί της βάσης των ειδικών συμφωνιών διαρκούς αξιοπλοΐας που ορίζονται στην πτητική άδεια η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής. 4. Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V.» 4) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 1. Οι εγκρίσεις φορέα συντήρησης εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα ΣΤ ή του παραρτήματος II. 5) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 28η Οκτωβρίου Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές οι απαιτήσεις του παραρτήματος V εφαρμόζονται από την 28η Οκτωβρίου Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν: α) για τη συντήρηση αεροπλάνων με κινητήρες εμβόλων χωρίς θάλαμο συμπίεσης με μέγιστη μάζα απογείωσης έως kg που δεν συμμετέχουν σε εμπορικές αερομεταφορές, έως την 28η Σεπτεμβρίου 2014, την EL 4 EL

5 απαίτηση το προσωπικό πιστοποίησης να αξιολογείται σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος 66), η οποία περιέχεται στις ακόλουθες διατάξεις: M.A.606 στοιχείο ζ) και M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 του παραρτήματος I (μέρος M), 145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος II (μέρος 145) β) για τη συντήρηση αεροπλάνων ELA1 που δεν συμμετέχουν σε εμπορικές αερομεταφορές, έως την 28η Σεπτεμβρίου 2015: i) την απαίτηση να εκδίδει η αρμόδια αρχή άδειες συντήρησης αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος 66), ως νέες ή εκ μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 66.A.70 του εν λόγω παραρτήματος ii) την απαίτηση το προσωπικό πιστοποίησης να αξιολογείται σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος 66) που περιέχεται στις ακόλουθες διατάξεις: M.A.606 στοιχείο ζ) και M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 του παραρτήματος I (μέρος M), 145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος II (μέρος 145) 4. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. 5. Για τον σκοπό των χρονικών ορίων που περιέχονται στην παράγραφο 66.A.25, στην παράγραφο 66.A.30 και στο προσάρτημα III του παραρτήματος III (μέρος 66) σχετικά με τις εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων, τη βασική πείρα, τη θεωρητική εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους και τις αντίστοιχες εξετάσεις, την πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση, τις εξετάσεις τύπου και την επαγγελματική εξάσκηση που ολοκληρώθηκαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο χρόνος μετρά από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 6. Ο Οργανισμός υποβάλει γνώμη στην Επιτροπή με προτάσεις για ένα απλό και αναλογικό σύστημα για την έκδοση αδειών στο προσωπικό πιστοποίησης που ενέχεται στη συντήρηση αεροπλάνων ELA1 καθώς και αεροσκαφών εκτός αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Άρθρο 2 Το παράρτημα I (μέρος M) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού και προστίθεται το νέο παράρτημα V (μέρος T) σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις συνθήκες. 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 5 EL

6 2. Εφαρμόζεται εντός [1 μηνός από την έναρξη ισχύος του]. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Ο πρόεδρος EL 6 EL

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Το παράρτημα Ι (μέρος Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής: [ ] M.A.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους [ ] Προσάρτημα Ι: Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας [ ] 2. Στο Μ.1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 4. όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων συντήρησης, i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης ή, ii) αν συμφωνηθεί με το κράτος μέλος νηολόγησης πριν από την έγκριση του προγράμματος συντήρησης: α) η αρχή που έχει καθορίσει το κράτος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας του αερομεταφορέα ή όπου είναι εγκατεστημένος ή διαμένει ο αερομεταφορέας ή β) η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών ή με τον οποίον ο ιδιοκτήτης έχει συνάψει περιορισμένη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.201 στοιχείο ε) σημείο ii). 3. Στην παράγραφο M.A.201 τα στοιχεία ε) έως ι) τροποποιούνται και προστίθεται το νέο στοιχείο ια) ως εξής: ε) Στην περίπτωση εμπορικών αερομεταφορών, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται και: 1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου α) 2. λαμβάνει έγκριση, ως μέρος του πιστοποιητικού αερομεταφορέα που κατέχει, ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το μέρος Μ.Α. τμήμα Ζ, για το αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται και 3. λαμβάνει έγκριση σύμφωνα με το μέρος 145 ή συνάπτει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. στ) Στην περίπτωση εμπορικών δραστηριοτήτων πλην των εμπορικών αερομεταφορών με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, ο αερομεταφορέας: 1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου α) EL 7 EL

8 2. λαμβάνει έγκριση ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το μέρος M.A. τμήμα Ζ, για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται ή συνάπτει γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι με τέτοιο φορέα και 3. διασφαλίζει ότι ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο 2 είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος 145 για τη συντήρηση των αεροσκαφών και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά ή έχει συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. ζ) Στην περίπτωση εμπορικών δραστηριοτήτων πλην των εμπορικών αερομεταφορών με μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, ο αερομεταφορέας: 1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου α) 2. λαμβάνει έγκριση ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το M.A. τμήμα Ζ, για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται ή συνάπτει γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι με τέτοιο φορέα και 3. διασφαλίζει ότι ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο 2 είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα ΣΤ ή το μέρος 145 για τη συντήρηση των αεροσκαφών και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά ή έχει συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. η) Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα του στοιχείου α), ο ιδιοκτήτης σύνθετου μηχανοκίνητου αεροσκάφους που δεν υπόκειται στις διατάξεις του στοιχείου ε) ή του στοιχείου στ) διασφαλίζει ότι: 1. ότι οι εργασίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Συνάπτεται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι και 2. ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο 1 είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος 145 για τη συντήρηση των αεροσκαφών και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά ή έχει συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. θ) Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α), για αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των στοιχείων ε), στ), ζ) ή η), ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει με σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα σε εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Συνάπτεται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι. ι) Για αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των στοιχείων ε), στ), ζ) ή η), ο ιδιοκτήτης που αποφασίζει να διαχειριστεί υπ' ευθύνη του τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους χωρίς τη σύναψη της σύμβασης που προβλέπεται στο προσάρτημα Ι, μπορεί, ωστόσο, να συνάψει περιορισμένη σύμβαση με φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας για την κατάρτιση του προγράμματος EL 8 EL

9 συντήρησης και την έγκρισή του σύμφωνα με την παράγραφο M.A.302. Η εν λόγω περιορισμένη σύμβαση μεταφέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος συντήρησης στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας με τον οποίον έχει συναφθεί σύμβαση. ια) Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις του, στα αεροσκάφη ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπεργολάβους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν μέρος. 4. Στην παράγραφο M.A.301 τα σημεία 2, 4 και 7 τροποποιούνται ως εξής: 2. της αποκατάστασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο M.A.304 ή/και στην παράγραφο M.A.401, ανάλογα με την περίπτωση, οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας η οποία επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού και τον κατάλογο παρέκκλισης από διαμόρφωση 4. της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του κατά την Μ.Α.302 εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους, όσον αφορά όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές 7. της θέσπισης πολιτικής ενσωμάτωσης για τις μη υποχρεωτικού χαρακτήρα μετατροπές ή/και επιθεωρήσεις, όσον αφορά όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές. 5. Στην παράγραφο M.A.302 το στοιχείο γ) σημείο ii) τροποποιείται ως εξής: ii) Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας δεν κάνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης όταν ο εν λόγω φορέας δεν τελεί υπό την επιτήρηση του κράτους μέλους νηολόγησης, εκτός της περίπτωσης όπου υφίσταται συμφωνία, σύμφωνα με το μέρος M.1 στοιχείο 4 σημείο ii) για τη μεταβίβαση της ευθύνης της έγκρισης του προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 6. Στην παράγραφο M.A.302 το στοιχείο στ) τροποποιείται ως εξής: στ) Για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, όταν το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται στη λογική οργανωμένης ομάδας συντήρησης ή στην παρακολούθηση της κατάστασης, το πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιοπιστίας. 7. Στην παράγραφο M.A.305 το στοιχείο β) σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: 2. όταν απαιτείται στην παράγραφο M.A.306, το τεχνικό μητρώο αεροσκάφους. EL 9 EL

10 8. Στην παράγραφο M.A.306 ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: M.A.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους 9. Στην παράγραφο M.A.306 το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: α) Όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες και επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου Μ.Α.305, ο αερομεταφορέας χρησιμοποιεί σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αεροσκάφος: ( ) 10. Στην παράγραφο M.A.403 τα στοιχεία β) και γ) τροποποιούνται ως εξής: β) Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.801, στοιχείο β) σημεία 1 και 2, στοιχείο γ), στοιχείο δ) ή το παράρτημα ΙΙ (μέρος 145), μπορεί να αποφασίσει, με χρήση των στοιχείων συντήρησης κατά την παράγραφο Μ.Α.401, εάν μια βλάβη του αεροσκάφους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, και κατά συνέπεια να αποφασίσει πότε και ποιες ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης θα γίνουν πριν από την επόμενη πτήση και ποιες ενέργειες αποκατάστασης μπορούν να αναβληθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν ο πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού χρησιμοποιείται από τον χειριστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης. γ) Οποιαδήποτε βλάβη του αεροσκάφους που δεν θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης ή στον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού. 11. Στην παράγραφο M.A.504 το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: β) Τα παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο εγκεκριμένου φορέα συντήρησης, έως ότου ληφθεί απόφαση για την τύχη τους. Ωστόσο, για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές εκτός των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, το πρόσωπο ή ο φορέας που δήλωσε το παρελκόμενο ως εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταβιβάσει τη φύλαξή του, αφού προσδιοριστεί ως εκτός λειτουργίας, στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μεταβίβαση αποτυπώνεται στο μητρώο του αεροσκάφους ή στο μητρώο κινητήρα ή στο μητρώο παρελκομένων. 12. Η παράγραφος M.A.601 τροποποιείται ως εξής: Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή συνέχιση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκομένων αυτών. 13. Στην παράγραφο M.A.706 το στοιχείο ια) τροποποιείται ως εξής: EL 10 EL

11 ια) Για όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές, ο φορέας καθορίζει και ελέγχει την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας, επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή/και ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα με διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή. 14. Στην παράγραφο M.A.708 το στοιχείο γ) τροποποιείται και προστίθεται το νέο στοιχείο δ) ως εξής: γ) Όσον αφορά τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τις εμπορικές αερομεταφορές, όταν ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας δεν είναι εγκεκριμένος δεόντως σύμφωνα με το μέρος-145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ, ο φορέας προχωρεί στη σύναψη γραπτής σύμβασης συντήρησης με εγκεκριμένο σύμφωνα με το μέρος-145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ φορέα ή άλλο αερομεταφορέα, στην οποία απαριθμούνται λεπτομερώς οι διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο Μ.Α.301 σημεία 2, 3, 5, και 6, διασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τελικά από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το μέρος 145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ και προσδιορίζεται η υποστήριξη των ενεργειών που στοχεύουν στην ποιότητα σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.712, στοιχείο β). δ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ), η σύμβαση μπορεί να έχει τη μορφή μεμονωμένων εντολών εργασίας προς τον κατά το μέρος 145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ φορέα συντήρησης στην περίπτωση: 1. αεροσκάφους που απαιτεί μη προγραμματισμένη συντήρηση γραμμής 2. συντήρησης παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης κινητήρα. 15. Στην παράγραφο M.A.801 τα στοιχεία γ) και δ) τροποποιούνται ως εξής: γ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, μετά από την περάτωση σύνθετων εργασιών συντήρησης το αεροσκάφος μπορεί να διατεθεί σε υπηρεσία από το προσωπικό πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2. δ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β), στην περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, όταν ένα αεροσκάφος είναι καθηλωμένο στο έδαφος σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας συντήρησης κατάλληλα εγκεκριμένος κατά το παρόν παράρτημα ή το παράρτημα II (μέρος 145) και δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τριετή κατάλληλη πείρα συντήρησης και τα κατάλληλα προσόντα, να προβεί σε συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο τμήμα Δ του παρόντος παραρτήματος και να διαθέσει το αεροσκάφος σε υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης: 1. λαμβάνει και τηρεί στο αεροσκάφος αρχεία με λεπτομέρειες όλων των εργασιών που εκτελέστηκαν και των προσόντων του προσώπου που εξέδωσε το πιστοποιητικό και EL 11 EL

12 2. μεριμνά για τον επανέλεγχο της εν λόγω συντήρησης και την έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) ή από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (μέρος M) ή με το παράρτημα ΙΙ (μέρος 145) το συντομότερο δυνατόν αλλά το αργότερο εντός επτά ημερών και 3. ενημερώνει τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση κατά την παράγραφο M.A.201 στοιχείο i) ή, ελλείψει τέτοιας σύμβασης, την αρμόδια αρχή, εντός επτά ημερών από την έκδοση της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης πιστοποίησης. 16. Στην παράγραφο M.A.803 το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: β) για μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης έως kg, ανεμοπλάνα, ανεμοπλάνα με κινητήρα ή αερόστατα που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, ο χειριστής-ιδιοκτήτης μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία έπειτα από περιορισμένη συντήρηση από τον χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με το προσάρτημα VIII. 17. Στην M.A.901 το στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής: ζ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.901 στοιχείο ε) και στοιχείο θ) σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, το πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας μπορεί επίσης να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή κατόπιν ικανοποιητικής αξιολόγησης βάσει σύστασης προσωπικού πιστοποίησης επισήμως εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή και σύμμορφο προς τις διατάξεις του παραρτήματος III ( μέρος 66) και τις απαιτήσεις της παραγράφου M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2 περίπτωση α), και να σταλεί μαζί με την αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα. Αυτή η σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση αξιοπλοΐας που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με την παράγραφο M.A.710 και δεν εκδίδεται για περισσότερα από δύο διαδοχικά έτη. 18. Στην παράγραφο M.Β.105 το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: α) Προκειμένου να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε αμοιβαία ανταλλαγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του βασικού κανονισμού. 19. Το προσάρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: Προσάρτημα Ι: Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 1. Όταν ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.201, αναθέτει με σύμβαση σε φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο κατά το μέρος Μ τμήμα Ζ τη διεξαγωγή εργασιών διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, ένα αντίγραφο της σύμβασης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, αφού αυτή υπογραφεί και από τα δύο μέρη. EL 12 EL

13 2. Η σύμβαση συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του μέρους Μ και ορίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ως προς τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους. 3. Περιλαμβάνει τουλάχιστον: - τη νηολόγηση αεροσκάφους, - τον τύπο αεροσκάφους, - τον αριθμό σειράς αεροσκάφους, - το όνομα ή τα λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας του ιδιοκτήτη ή του καταχωρισμένου μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, - τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, - τον τύπο δραστηριότητας. 4. Δηλώνει τα ακόλουθα: «Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, την εκπόνηση προγράμματος συντήρησης που πρέπει να τύχει εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το Μ.1 και την οργάνωση της συντήρησης του αεροσκάφους σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα συντήρησης. Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που αυτή ορίζει. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν θα επέλθουν μεταβολές στο αεροσκάφος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν συμμορφωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα σύμβαση, αυτή καθίσταται άκυρη. Στην παραπάνω περίπτωση, ο ιδιοκτήτης καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε εργασία που αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους νηολόγησης εντός δύο εβδομάδων.» 5. Όταν ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.201, συνάπτει σύμβαση με φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, οι υποχρεώσεις κάθε μέρους μοιράζονται ως εξής: 5.1. Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας: 1. ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισής του 2. τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθμούνται παρακάτω: EL 13 EL

14 a) αναπτύσσει πρόγραμμα συντήρησης για το αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος αξιοπιστίας, ανάλογα με την περίπτωση b) δηλώνει τις εργασίες συντήρησης (στο πρόγραμμα συντήρησης) που επιτρέπεται να εκτελεστούν από τον χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την παράγραφο M.A.803 στοιχείο γ) c) αναλαμβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους d) εφόσον το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους εγκριθεί, παραδίδει αντίγραφο αυτού στον ιδιοκτήτη e) αναλαμβάνει να οργανώσει επιθεώρηση μετάβασης από το προηγούμενο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους στο καινούργιο f) φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης g) διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας h) φροντίζει για την αποκατάσταση από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης όλων των ελαττωμάτων που αποκαλύπτονται κατά την προγραμματισμένη συντήρηση, τις επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή αναφέρονται από τον ιδιοκτήτη i) συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και τις απαιτήσεις επιθεώρησης των παρελκομένων j) ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει να προσαχθεί σε εγκεκριμένο φορέα συντήρησης k) διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία l) αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία 3. οργανώνει την έγκριση των μετατροπών στο αεροσκάφος σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, πριν αυτές υλοποιηθούν 4. οργανώνει την έγκριση των επισκευών στο αεροσκάφος σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, πριν αυτές υλοποιηθούν 5. ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης όπως ζητήθηκε από τον εγκεκριμένο φορέα 6. ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν η παρούσα σύμβαση δεν τηρείται EL 14 EL

15 7. μεριμνά για την εκτέλεση της επιθεώρησης της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, όταν χρειάζεται, και για την έκδοση του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή την αποστολή σύστασης προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης 8. αποστέλλει εντός δεκαημέρου αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί ή διαβιβαστεί προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης 9. προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς 10. γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: 1. κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης 2. κατανοεί τις βασικές αρχές του παρόντος παραρτήματος (μέρος Μ) 3. παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας στον συγκεκριμένο χρόνο που καθόρισε ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 4. δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 5. γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας όλη τη συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και χωρίς τον έλεγχό του 6. αναφέρει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας μέσω του τεχνικού μητρώου όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν κατά την πτητική λειτουργία 7. γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο 8. γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την πώληση του αεροσκάφους 9. προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς 10. γνωστοποιεί τακτικά στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας τις ώρες πτήσης του αεροσκάφους και κάθε άλλα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 11. καταχωρεί το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία στα μητρώα, σύμφωνα με την παράγραφο M.A.803 στοιχείο δ), όταν εκτελεί συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη χωρίς υπέρβαση των ορίων του καταλόγου εργασιών συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με την παράγραφο M.A.803 στοιχείο γ) EL 15 EL

16 12. ενημερώνει τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας το αργότερο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση κάθε εργασίας συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο M.A.305 στοιχείο α). 20. Η σελίδα 1 του προσαρτήματος VI τροποποιείται ως εξής: EL 16 EL

17 Προσάρτημα VI Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένους κατά το παράρτημα I (μέρος M) τμήμα Ζ [ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ*] Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ Αναφορά: [ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ*].MG.XXXX (σχετ. AOC XX.XXXX) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής που ισχύουν επί του παρόντος και τηρουμένων των κάτωθι όρων, η [ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ*] πιστοποιεί με το παρόν τον: [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] ως φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του παραρτήματος I (μέρος M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, εγκεκριμένο να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που απαριθμούνται στο συνημμένο παράρτημα έγκρισης και να εκδίδει συστάσεις ή πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας έπειτα από επιθεώρηση αξιοπλοΐας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο M.A.710 του παραρτήματος I (μέρος M), και, όταν ορίζεται, να εκδίδει πτητικές άδειες όπως αναφέρεται στην παράγραφο M.A.711 στοιχείο γ) του παραρτήματος I (μέρος M) του ιδίου κανονισμού. ΟΡΟΙ 1. Η παρούσα έγκριση περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στο κεφάλαιο περί έκτασης της έγκρισης στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας όπως αναφέρεται στην ενότητα Α τμήμα Ζ του παραρτήματος Ι (μέρος Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/ Η παρούσα έγκριση απαιτεί συμμόρφωση με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας βάσει του παραρτήματος I (μέρος M) και, ανάλογα με την περίπτωση, του παραρτήματος V (μέρος T) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/ Η παρούσα έγκριση ισχύει εφόσον ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το παράρτημα I (μέρος M) και, ανάλογα με την περίπτωση, το παράρτημα V (μέρος T) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/ Στην περίπτωση όπου ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας έχει συνάψει, σύμφωνα με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει, σύμβαση με ένα (πολλούς) φορέα/είς, η παρούσα έγκριση παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο/οι εν λόγω φορέας/είς εκπληρώνει/ουν τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του/τους. 5. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους 1 έως 4 ανωτέρω, η παρούσα έγκριση ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα εφόσον δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αντικατάστασης, αναστολής ή ανάκλησης. EL 17 EL

18 Εάν το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται επίσης για αερομεταφορείς εμπορικών αερομεταφορών, ο αριθμός του πιστοποιητικού αερομεταφορέα (Air Operator Certificate- AOC) προστίθεται στην αναφορά, επιπροσθέτως του σταθερού αριθμού, και ο όρος 5 αντικαθίσταται από τους ακόλουθους επιπρόσθετους όρους: 6. Η παρούσα έγκριση δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την πτητική λειτουργία των τύπων αεροσκαφών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1. Εξουσιοδότηση πτητικής λειτουργίας του αεροσκάφους συνιστά το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC). 7. Η λήξη, αναστολή ή ανάκληση του AOC αυτομάτως καθιστά άκυρη την παρούσα έγκριση σε σχέση με τις νηολογήσεις αεροσκαφών που καθορίζονται στο AOC, με την επιφύλαξη διαφορετικής ρητής δήλωσης της αρμόδιας αρχής. 8. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους προηγούμενους όρους, η παρούσα έγκριση ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα εφόσον δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αντικατάστασης, αναστολής ή ανάκλησης. Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: Υπογραφή: Ημερομηνία της παρούσας αναθεώρησης: Αναθεώρηση αριθ.: Για την αρμόδια αρχή: [ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ*] Σελίδα από ( ) Έντυπο 14 έκδοση 4 του EASA EL 18 EL

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 1. Προστίθεται το παράρτημα V (μέρος Τ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ως εξής: Παράρτημα V Μέρος Τ Περιεχόμενα Τ.1 Αρμόδια αρχή Ενότητα A Τεχνικές απαιτήσεις Τμήμα A ΓΕΝΙΚΑ Τ.Α.101 Πεδίο εφαρμογής Τμήμα Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ T.A.201 Κοινές απαιτήσεις Τ.Α.205 Πρόσθετες απαιτήσεις Τμήμα Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ T.A.301 Περιεχόμενα του προγράμματος συντήρησης Τμήμα Δ (Ενδέχεται να συμπληρωθεί) Τμήμα Ε ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ T.A.501 Φορέας συντήρησης Τμήμα Ζ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ M) ΤΜΗΜΑ Ζ Τ.Α.701 Πεδίο εφαρμογής Τ.A.704 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας Τ.A.706 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό Τ.Α.708 Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας T.A 709 Έγγραφα τεκμηρίωσης T.A.711 Προνόμια Τ.Α.712 Σύστημα ποιότητας Τ.Α.714 Τήρηση αρχείων Τ.A.715 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης Τ.Α.716 Πορίσματα Ενότητα B Διαδικασίες για τις αρμόδιες αρχές EL 19 EL

20 Τμήμα A ΓΕΝΙΚΑ Τ.Β.101 Πεδίο εφαρμογής Τ.B.102 Αρμόδια αρχή Τ.B.104 Τήρηση αρχείων Τμήμα Β ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ Τ.B.201 Καθήκοντα T.B.202 Πορίσματα Τμήμα Ζ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ M) ΤΜΗΜΑ Ζ T.B.704 Διαρκής επιτήρηση T.B.705 Πορίσματα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσάρτημα I του μέρους T Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας Τ.1 Αρμόδια αρχή Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή είναι: 1. για τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας του αερομεταφορέα 2. για τα αεροσκάφη που αναφέρονται άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο αερομεταφορέας 3. όσον αφορά την επιτήρηση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως καθορίζεται στο Τ.Α. τμήμα Ζ: i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητάς του εν λόγω φορέα ii) ο Οργανισμός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος, ΕΝΟΤΗΤΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τμήμα A Γενικά Τ.Α.101 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Επίσης καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας και τη συντήρηση. EL 20 EL

21 Τμήμα Β Απαιτήσεις T.A.201 Κοινές απαιτήσεις 1. Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και διασφαλίζει ότι εκτελεί πτήσεις μόνο εάν: (a) το αεροσκάφος διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδώσει ή επικυρώσει ο Οργανισμός (b) το αεροσκάφος είναι αξιόπλοο (c) το αεροσκάφος διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 8 του ΔΟΠΑ (d) η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τμήματος Γ (e) κάθε βλάβη ή ζημία που επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους αποκατασταθεί σύμφωνα με πρότυπο αποδεκτό από το κράτος νηολόγησης (f) το αεροσκάφος συμμορφώνεται με κάθε εφαρμοστέα: (i) οδηγία αξιοπλοΐας ή απαίτηση διαρκούς αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή εγκρίνει το κράτος νηολόγησης και (ii) υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας. (g) εκδοθεί για το αεροσκάφος διάθεση σε υπηρεσία μετά από συντήρηση που έχουν διενεργήσει κατάλληλα πρόσωπα και φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης. Η υπογεγραμμένη διάθεση σε υπηρεσία πρέπει να περιέχει, ιδίως, τα βασικά στοιχεία της πραγματοποιηθείσας συντήρησης. 2. Διενεργείται στο αεροσκάφος επιθεώρηση πριν από την πτήση. 3. Κάθε μετατροπή και επισκευή συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας που καθορίζει το κράτος νηολόγησης. 4. Τα ακόλουθα αρχεία αεροσκάφους φυλάσσονται έως ότου οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά να αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες ως προς το αντικείμενο και την αναλυτικότητά τους, όχι όμως προ της παρέλευσης 24 μηνών: (a) συνολικός χρόνος υπηρεσίας (ώρες, κύκλοι και ο ημερολογιακός χρόνος, ανάλογα με την περίπτωση) του αεροσκάφους και όλων των περιορισμένης διάρκειας ζωής παρελκομένων (b) τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ) (c) τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης με το πρόγραμμα συντήρησης (d) τρέχουσα κατάσταση των μετατροπών και επισκευών, καθώς και κατάλληλες λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που καθορίζει το κράτος νηολόγησης. EL 21 EL

22 T.A.205 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα αεροσκάφη που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες και για τη λειτουργία σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών 1. Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην παράγραφο T.A.201 ελέγχεται από φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ για τον τύπο του αεροσκάφους και συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις του Τ.Α. τμήμα Ζ. Για τον σκοπό αυτό, όταν ένας αερομεταφορέας δεν έχει εγκριθεί δεόντως ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, συνάπτεται σύμβαση με φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το προσάρτημα Ι του παρόντος μέρους. 2. Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζει ότι η συντήρηση και διάθεση του αεροσκάφους σε υπηρεσία εκτελούνται από φορέα συντήρησης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος Ε. Για τον σκοπό αυτό, όταν ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας δεν πληροί ο ίδιος τις απαιτήσεις του τμήματος Ε, συνάπτει σύμβαση με φορέα συντήρησης. Τμήμα Γ Πρόγραμμα συντήρησης Τ.A.301 Πρόγραμμα συντήρησης 1. Ο αερομεταφορέας είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και τροποποίηση του προγράμματος συντήρησης και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης. 2. Το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται σε πληροφορίες για το πρόγραμμα συντήρησης που διατίθενται από τον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό τύπου. 3. Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και τα διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να εκτελούνται οι εν λόγω εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του αεροσκάφους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα συντήρησης προσδιορίζει τα καθήκοντα και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται ως υποχρεωτικά στις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας. Τμήμα Δ (Ενδέχεται να συμπληρωθεί) Τμήμα Ε Φορέας συντήρησης T.A.501 Φορέας συντήρησης Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι ο φορέας συντήρησης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: (a) (b) (c) Ο φορέας διαθέτει έγκριση φορέα συντήρησης που έχει εκδώσει ή κάνει δεκτή το κράτος νηολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του φορέα περιλαμβάνει την κατάλληλη ικανότητα του αεροσκάφους και του παρελκομένου. Ο φορέας έχει εγκαθιδρύσει σύστημα αναφοράς συμβάντων που διασφαλίζει ότι κάθε διαπιστωθείσα κατάσταση του αεροσκάφους ή παρελκομένου που θέτει σε κίνδυνο την EL 22 EL

23 (d) ασφάλεια των πτήσεων αναφέρεται στον αερομεταφορέα, στην αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα, στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό τύπου ή τον συμπληρωματικό σχεδιασμό τύπου και στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Ο φορέας έχει καταρτίσει εγχειρίδιο φορέα που περιγράφει όλες τις διαδικασίες του φορέα. Τμήμα Ζ - Πρόσθετες απαιτήσεις για φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος M) τμήμα Ζ Τ.Α.701 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις, επιπλέον των απαιτήσεων του μέρους Μ τμήμα Ζ, που πρέπει να πληροί ένας φορέας εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ για να ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην παράγραφο T.A.201 Τ.A.704 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.A.704 στοιχείο α), το εγχειρίδιο περιέχει διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το μέρος Τ. Τ.A.706 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου Μ.Α.706 στοιχείο ζ), το προσωπικό της παραγράφου Μ.Α.706 στοιχεία γ) και δ) πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις των εφαρμοστέων κανονισμών τρίτων χωρών. Τ.Α.708 Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Μ.Α.708, για αεροσκάφη υπό διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους Τ, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας: (a) διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος οδηγείται σε φορέα συντήρησης, οποτεδήποτε είναι αναγκαίο (b) διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης (c) μεριμνά για την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληροφοριών της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ) (d) διασφαλίζει ότι κάθε βλάβη που διαπιστώνεται κατά την προγραμματισμένη συντήρηση ή αναφέρεται, αποκαθίσταται από τον φορέα συντήρησης σύμφωνα με τα στοιχεία συντήρησης που είναι αποδεκτά από το κράτος νηολόγησης (e) συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληροφοριών της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ), την αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την EL 23 EL

24 (f) επιθεώρηση των παρελκομένων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται με σωστό τρόπο διαχειρίζεται και αρχειοθετεί τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας που απαιτούνται από την παράγραφο T.A.201 στοιχείο 4 (g) μεριμνά για την έγκριση μετατροπών και επισκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης. 2. Όταν ένας αερομεταφορέας αναθέτει βάσει σύμβασης σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο στοιχείο 1, συνάπτεται σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι μεταξύ του αερομεταφορέα και του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Τ.Α.709 Τεκμηρίωση Με την επιφύλαξη της παραγράφου Τ.A.709 στοιχεία α) και β), για κάθε αεροσκάφος υπό διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους Τ, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας τηρεί και χρησιμοποιεί τα εφαρμοστέα στοιχεία συντήρησης που είναι αποδεκτά από το κράτος νηολόγησης. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να παρέχονται από τον αερομεταφορέα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο T.A.205 στοιχείο 1. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας χρειάζεται να τηρεί τα εν λόγω στοιχεία μόνο για τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός εάν απαιτείται από την παράγραφο T.A.714. T.A.711 Προνόμια Ένας φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο T.A.708 υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει θεσπίσει διαδικασίες, εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με το μέρος Τ. Τ.Α.712 Σύστημα ποιότητας 1. Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου Τ.Α.712, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι το σύστημα ποιότητας παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος για να διαπιστωθεί ότι εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες. 2. Ένας φορέας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα σύμφωνα με το παρόν τμήμα δεν είναι επιλέξιμος για χρήση των διατάξεων της παραγράφου Μ.Α.712 στοιχείο στ). Τ.Α.714 Τήρηση αρχείων Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.Α.714 στοιχείο α), ο φορέας πρέπει να τηρεί τα αρχεία που απαιτούνται από την παράγραφο T.A.201 στοιχείο 4. Τ.A.715 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης Επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου M.A.715 στοιχείο α), η έγκριση φορέα που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα σύμφωνα με το παρόν τμήμα παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι: EL 24 EL

25 (a) (b) ο φορέας συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους Τ και ο φορέας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις του, στα αεροσκάφη ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπεργολάβους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν μέρος. Τ.Α.716 Πορίσματα 1. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την Τ.Β.705, η έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή. EL 25 EL

26 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Τμήμα A Γενικά Τ.Β.101 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες αίτησης και εφαρμογής της ενότητας Α του παρόντος μέρους Τ. Τ.B.102 Αρμόδια αρχή 1. Γενικά Ένα κράτος μέλος καθορίζει μια αρμόδια αρχή με καθορισμένες αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται στο Τ.1. Αυτή η αρμόδια αρχή καθιερώνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και οργανωτική δομή. 2. Πόροι Ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται διεξοδικά στην παρούσα ενότητα. 3. Προσόντα και εκπαίδευση Όλο το προσωπικό που ενέχεται σε δραστηριότητες του μέρους Τ πρέπει να συμμορφώνονται με την απαίτηση της παραγράφου M.B.102 στοιχείο γ). 4. Διαδικασίες Η αρμόδια αρχή καθιερώνει διαδικασίες που αναφέρουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται συμμόρφωση με το παρόν μέρος. Τ.B.104 Τήρηση αρχείων 1. Σύμφωνα με το παρόν μέρος εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου M.B.104 στοιχεία α), β), γ) και ε). 2. Τα αρχεία επιτήρησης κάθε αεροσκάφους περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αντίγραφα: a) των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του αεροσκάφους b) όλης της σχετικής με το αεροσκάφος αλληλογραφίας c) λεπτομερειών τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νομίμων διατάξεων. 3. Όλα τα αρχεία που καθορίζονται στην παράγραφο Τ.Β.104 τίθενται, μετά από αίτηση, στη διάθεση άλλου κράτους μέλους, του Οργανισμού ή του κράτους νηολόγησης. Τ.B.105 Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών Οι απαιτήσεις της παραγράφου M.B.105 έχουν εφαρμογή στο παρόν μέρος. Τμήμα Β Καταμερισμός ευθυνών EL 26 EL

27 Τ.B.201 Καθήκοντα Οι αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο Τ.1 είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ερευνών, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων αεροσκαφών, προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος μέρους. T.B.202 Πορίσματα 1. Πόρισμα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους Τ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. 2. Πόρισμα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους Τ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. 3. Όταν διαπιστώνεται πόρισμα κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ελέγχων αεροσκαφών ή με άλλα μέσα, η αρμόδια αρχή: a) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, όπως η διατήρηση του αεροσκάφους στο έδαφος, για να αποτραπεί η εξακολούθηση της περίπτωσης μη συμμόρφωσης b) απαιτεί τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ενδεδειγμένων για τη φύση του πορίσματος. 4. Για πορίσματα επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών πριν από την εκτέλεση περαιτέρω πτήσεων και ενημερώνει το κράτος νηολόγησης. Τμήμα Ζ Προσθετές απαιτήσεις για φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος Μ) τμήμα Ζ T.B.702 Αρχική έγκριση Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.B.702, όταν το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας περιέχει διαδικασίες για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή ορίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται με το μέρος T και ελέγχει τον φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του μέρους T. T.B.704 Διαρκής επιτήρηση Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.B.704, σε κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών, επιθεωρείται σχετικό δείγμα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και τα οποία διαχειρίζεται ο κατά το μέρος Μ τμήμα Ζ εγκεκριμένος φορέας. T.B.705 Πορίσματα EL 27 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

της 27ης Νοεμβρίου 2012

της 27ης Νοεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 27 Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 06/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.11.2003 L 315/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεµβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τα προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, ΧΧΧ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043954/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043954/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 016 (OR. en) 11145/16 ADD 1 AVIATION 147 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Ιουλίου 016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 100/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 290/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα