σχεδιασµένη για εσάς...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχεδιασµένη για εσάς..."

Transcript

1 WorkCentre 7132 εκτ πωση αντιγραφή σάρωση φαξ Πολυλειτουργική απλ τητα σχεδιασµένη για εσάς... τώρα µε χρώµα

2 WorkCentre 7132 Το πολυλειτουργικ σ στηµα Xerox WorkCentre 7132 είναι µια οικονοµική επιλογή για να µεταβείτε στο επ µενο επίπεδο παραγωγικ τητας για το γραφείο σας. Μία ε χρηστη συσκευή προσφέρει ισχυρές λειτουργίες εκτ πωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Το WorkCentre 7132 προσφέρει επίσης χρώµα ταν το χρειάζεστε, για σηµαντικά έγγραφα και για τη δηµιουργία µεγαλ τερων εντυπώσεων. Ισχυρές δυνατ τητες, αποτελεσµατική λειτουργία και χρώµα εντ ς των ορίων του προϋπολογισµο σας, ώστε λοι στο γραφείο να παραµένουν παραγωγικοί. Πολυλειτουργική συσκευή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γραφείου σας Το πολυλειτουργικ σ στηµα WorkCentre 7132 παρέχει λα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να παραµείνει παραγωγική η εταιρεία σας εκτ πωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ λα µε δυνατ τητα χρώµατος. Ασπρ µαυρη εκτ πωση και αντιγραφή, µε παραγωγικ τητα 32 σελ./λεπτ. Έγχρωµα αντίτυπα µε σταθερή ταχ τητα 8 σελ./λεπτ. ηµιουργήστε συνθέσεις που είναι κατάλληλες για εσάς. Οι λειτουργίες της εκτ πωσης και της αντιγραφής διατίθενται ως στάνταρ. Προσθέστε σάρωση, , φαξ, τελική επεξεργασία και άλλες επιλογές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες σας. Πραγµατική ανάλυση 1200 x 600 dpi ασπρ µαυρων και έγχρωµων αποτελεσµάτων για µεγαλ τερη εντ πωση. Ισχ ς για την ταυτ χρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Υποστηρίζει µεγάλη ποικιλία µέσων, πως βαρ χαρτί και ειδικά χαρτιά. Σαρώστε έγγραφα σε χαρτί απευθείας σε πολλαπλο ς προορισµο ς, πως , δίκτυο και επιφάνεια εργασίας. Συµβατ τητα µε λ σεις σάρωσης Xerox SMARTsend που παρέχουν πρ σθετες δυνατ τητες δηµιουργίας ροής εργασίας µε επιπλέον δυνατ τητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).

3 Αποκτήστε λες τις δυνατ τητες που χρειάζεται το πολυάσχολο γραφείο σας για να παραµείνει παραγωγικ. Προσαρµ στε τις οθ νες µε τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείτε πιο συχνά, πως σάρωση σε ή αντιγραφή. Πρακτική πρ σβαση σε εξελιγµένες λειτουργίες, πως σε δικτυακή σάρωση, αντιγραφή, φαξ και . Γρήγορη προβολή της κατάστασης οποιασδήποτε εργασίας. Ε χρηστες δυνατ τητες για ασφάλεια και λογιστικά κ στους της χρήσης χρώµατος. Αξι πιστη απ δοση απ ένα προϊ ν ασπρ µαυρης λειτουργίας για οµάδες εργασίας Με εξαιρετική παραγωγικ τητα εκτ πωσης και γρήγορη εµφάνιση πρώτης σελίδας, το WorkCentre 7132 είναι επίσης ε χρηστο, απλ στη ρ θµιση των παραµέτρων και τη ε κολο στη συντήρηση. ο επιλογές τελικής επεξεργασίας Το έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε αµέσως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες λειτουργίες θα εµφανίζονται. Η τεχνολογία αιχµής SMart Kit ελαττώνει το χρ νο εκτ ς λειτουργίας, καθώς προειδοποιεί για ενδεχ µενα προβλήµατα µε τη συσκευή. Οι τρεις δίσκοι εξ δου επιτρέπουν το διαχωρισµ των εργασιών εκτ πωσης, αντιγραφής και φαξ για ε κολη ανάκτηση. Αξι πιστος χειρισµ ς χαρτιο. Οι έξυπνοι δίσκοι χαρτιο ανιχνε ουν αυτ µατα το µέγεθος του χαρτιο που τοποθετήσατε. Οι ροές εργασιών που προγραµµατίζονται ε κολα δροµολογο ν αυτ µατα τα έγγραφα σε πολλαπλο ς ηλεκτρονικο ς προορισµο ς, ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιµες σε άλλους χρήστες άµεσα. Τα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης παρέχουν,τι χρειάζεστε για ε κολη διαχείριση και παρακολο θηση της συσκευής απ την επιφάνεια εργασίας. Ο συµπαγής ενσωµατωµένος Office Finisher συρράφει δεσµίδες µέχρι 50 φ λλων σε µία γωνιακή θέση. Ο ανθεκτικ ς Office Finisher συρράφει δεσµίδες µέχρι 50 φ λλων. Μπορείτε να επιλέξετε συρραφή σε τρεις διαφορετικές θέσεις.

4 WorkCentre 7132 Ασφάλεια σε λα τα σηµεία Έγγραφο Συσκευή Μετάδοση ίκτυο Η Xerox έχει δεσµευτεί να σας βοηθάει µε λες τις ανάγκες ασφαλείας. Το σ στηµά µας, το λογισµικ και οι λ σεις είναι σχεδιασµένα µε χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να επιλέγετε το επίπεδο ασφαλείας που είναι κατάλληλο για το γραφείο σας. Σας ανησυχεί η ασφάλεια των δεδοµένων σας; Το ίδιο και εµάς. Το WorkCentre 7132 διαθέτει πλήθος στάνταρ χαρακτηριστικών ασφαλείας για να διατηρείτε ασφαλή τα δεδοµένα εµπιστευτικής φ σης, ποια λειτουργία και αν χρησιµοποιείτε: εκτ πωση, αντιγραφή, σάρωση ή φαξ. Σηµαντικ για την επιχείρηση Εµπιστευτικ Προσωπικ Επεγγραφή δίσκου Προστασία πρ σβασης στη συσκευή µε κωδικ πρ σβασης Κρυπτογραφηµένος σκληρ ς δίσκος Αναλογικ φαξ και αποµ νωση δικτ ου Ασφαλής εκτ πωση Κρυπτογραφηµένη σάρωση σε PDF µε προστασία κωδικο πρ σβασης Ασφαλές φαξ Έλεγχος ταυτ τητας δικτ ου (LDAP) Φιλτράρισµα διευθ νσεων IP Αποκλεισµ ς θ ρας Φιλτράρισµα τοµέων Πραγµατικά οικονοµική συσκευή, αλλά µε πλο σια χαρακτηριστικά Το WorkCentre 7132 υποστηρίζει πληθώρα ισχυρών και οικονοµικών χαρακτηριστικών που ενισχ ουν την αποδοτικ τητα του γραφείου και σας βοηθο ν να εξοικονοµείτε χρήµατα. Κάντε την στρατηγική κίνηση για χρώµα υψηλής ποι τητας µε γραφίτη Xerox EA-HG και άλλες εξελιγµένες τεχνολογίες, για τη δηµιουργία καθαρών αποτελεσµάτων σε ανάλυση 1200 dpi και διασφαλίστε τι κάθε αντίτυπο θα έχει την ίδια ποι τητα µε το πρώτο. Ασφαλείς δυνατ τητες σάρωσης που επιτρέπουν την αποστολή εµπιστευτικών εγγράφων µέσω δικτ ου αντί της χρήσης ακριβών και συγκριτικά αργών υπηρεσιών ταχυµεταφορών. ιατίθενται ως στάνταρ δυνατ τητες µείωσης κ στους, πως αυτ µατη εκτ πωση και αντιγραφή διπλής ψης. Σαρώστε έγγραφα σε ιδιωτικές και δηµ σιες θυρίδες για αποθήκευση στη συσκευή. Ανακτήστε και επανεκτυπώστε αργ τερα ή πραγµατοποιήστε µεταφορά στην επιφάνεια εργασίας σας. Ισχυρές λ σεις διαχείρισης κ στους Η πρ σβαση σε επιλογές µε χρήση χρώµατος µπορεί να προστατευθεί µε κωδικ πρ σβασης ή να επιτραπεί σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδες εσείς έχετε τον έλεγχο για το ποιος πρ κειται να το χρησιµοποιήσει. Η πρ σβαση σε ολ κληρη τη συσκευή ή σε συγκεκριµένες λειτουργίες µπορεί να περιοριστεί µε κωδικ πρ σβασης ή PIN. Η χρήση χρώµατος ελέγχεται απ επιλογές και προεπιλογές σε επίπεδο προγράµµατος οδήγησης. Το εσωτερικ Auditron ελέγχει και παρακολουθεί τη χρήση των χαρακτηριστικών εκτ πωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Μπορο ν να εκτυπωθο ν αναφορές χρήσης στη συσκευή ή να γίνει λήψη τους απ το δίκτυο. Η σχεδίαση ανοικτής αρχιτεκτονικής επιτρέπει την ε κολη ενοποίηση µε προαιρετικές λ σεις λογιστικών κ στους απ τους συνεργάτες που συµµετέχουν στο πρ γραµµα Xerox Alliance Partners.

5 WorkCentre 7132 Ξεκινήστε µε λειτουργίες δικτυακής εκτ πωσης και αντιγραφής πλήρεις χαρακτηριστικών, τ σο ασπρ µαυρες σο και έγχρωµες. Προσθέστε λειτουργίες ανάλογα µε τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε µέγιστα οφέλη απ µία ε χρηστη συσκευή. Ευέλικτη συσκευή για να ταιριάζει µε την επιχείρησή σας ΕΚΤΥΠΩΣΗ ικτυακή εκτ πωση και πληθώρα χαρακτηριστικών εκτ πωσης και εργαλεία Προσθέστε τη δ ναµη της σάρωσης προς πολλαπλο ς προορισµο ς, πως ΣΑΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑ διαχείρισης δικτ ου. Γρήγορη αυτ νοµη αντιγραφή µε ισχυρά χαρακτηριστικά και αυτ µατη εκτ πωση διπλής ψης. , θυρίδα, επιφάνεια εργασίας και δικτυακο ς διακοµιστές, για να απλοποιήστε τη ροή εργασίας. Οι δυνατ τητες Internet φαξ, ΦΑΞ Χρώµα στρατηγικής ταν το χρειάζεστε αυτ νοµο φαξ και LAN fax αυξάνουν πρακτικ και επιλέξιµο κατ' απαίτηση. την αποδοτικ τητα και µειώνουν το κ στος.

6 Προαιρετικ κάλυµµα γυάλινης επιφάνειας Προαιρετικ ς αυτ µατος τροφοδ της εγγράφων διπλής ψης Καλέστε σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφτείτε µας στη διεύθυνση Βάση Προαιρετικ ς τροφοδ της υψηλής χωρητικ τητας Προαιρετική µονάδα δ ο δίσκων Ενσωµατωµένος προαιρετικ ς Office Finisher Προαιρετικ ς Office Finisher ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ταχ τητα Φ ρτος εργασίας Χειρισµ ς χαρτιο Τροφοδ τηση χαρτιο Στάνταρ Έξοδος χαρτιο Στάνταρ Εκτ πωση Χρ νος εµφάνισης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτ πωσης Συνδεσιµ τητα Υποστήριξη γλωσσών Σ στηµα Λειτουργίες εκτ πωσης Αντιγραφή Χρ νος εµφάνισης πρώτης σελίδας Ανάλυση αντιγραφής Λειτουργίες αντιγραφής Φαξ Λειτουργίες φαξ Σάρωση WorkCentre 7132 Μέχρι 32 ασπρ µαυρες σελ./λεπτ / 8 έγχρωµες σελ./λεπτ Μέχρι είδωλα/µήνα Βοηθητικ ς δίσκος bypass: 100 φ λλα. Μέγεθος: 89 x 98,4 mm έως A3. ίσκος 1: 520 φ λλα. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως A3, αυτ µατος εντοπισµ ς µεγέθους χαρτιο Κρ σταλλο αντιγραφής, αυτ µατος τροφοδ της εγγράφων διπλής ψης (DADF) 50 φ λλα. Προαιρετική µονάδα δ ο δίσκων: 520 φ λλα ο κάθε ένας. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως A3, αυτ µατος εντοπισµ ς µεγέθους χαρτιο. Προαιρετικ ς τροφοδ της υψηλής χωρητικ τητας: ένας δίσκος 900 φ λλων, ένας δίσκος φ λλων. Μέγεθος: A4 Αυτ µατη λειτουργία διπλής ψης, κεντρικ ς δίσκος διαχωρισµο δεσµίδων 500 φ λλων + πλευρικ ς δίσκος 100 φ λλων Ενσωµατωµένος Office Finisher: στοιβακτής 500 φ λλων, συρραφή 50 φ λλων σε µία θέση Office Finisher: στοιβακτής φ λλων, συρραφή 50 φ λλων, συρραφή τριών θέσεων Ασπρ µαυρη σε 16 δευτερ λεπτα, έγχρωµη σε 27 δευτερ λεπτα (χρ νος προθέρµανσης: λιγ τερο απ 42 δευτερ λεπτα) 1200 x 600 dpi 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, προαιρετικ b/g (µέσω τρίτων κατασκευαστών) Προσοµοίωση PCL 5c, PCL6, προαιρετικ Adobe PostScript 3 Επεξεργαστής Power PC 300 MHz, στάνταρ σκληρ ς δίσκος 40 GB, µνήµη 768 MB (512 για σ στηµα για σελίδα) Ασφαλής εκτ πωση, µεταχρονολογηµένη εκτ πωση, δοκιµαστικ σετ, δηµιουργία φυλλαδίων, επιλογή εξωφ λλου, επιλογή χαρτιο αναλ γως ιδι τητας, πολλαπλά είδωλα, υδατογράφηµα, επισηµείωση, αρχικές σελίδες, αφίσα, προσαρµογή σε νέο µέγεθος χαρτιο, διαχωριστικ διαφανειών, επιλογή δίσκου εξ δου, αποθήκευση και ανάκληση των ρυθµίσεων του προγράµµατος οδήγησης, ισορροπία χρώµατος και έλεγχοι Ασπρ µαυρη σε 6,9 δευτερ λεπτα, έγχρωµη σε 18,1 δευτερ λεπτα 600 x 600 dpi Αυτ µατη λειτουργία διπλής ψης, ηλεκτρονική προ-σελιδοποίηση, αυτ µατη επιλογή δίσκου, δηµιουργία εργασίας, αρνητικ είδωλο/αντικατοπτρισµ ς, αυτ µατη δηµιουργία φυλλαδίων, πολλαπλά είδωλα, αυτ µατο RE, πρωτ τυπα διάφορων µεγεθών, αυτ µατη ευθυγράµµιση, εισαγωγή εξώφυλλων, δοκιµαστικ σετ, αντιγραφή βιβλιοδετηµένων πρωτοτ πων, προγραµµατισµ ς αποθήκευσης και ανάκληση ρυθµίσεων εργασιών, επισηµείωση, αυτ µατη επιλογή χρώµατος, προσδιορισµ ς περιοχής, λειτουργία αφίσας, υδατογράφηµα Επιλογές µε µία γραµµή ή µε τρεις γραµµές, περιλαµβάνει αυτ νοµο φαξ, LAN Fax, Internet Fax Θυρίδα, αποστολή και παραλαβή διπλής ψης, εκτ πωση απ φαξ σε µέγεθος έως A3, δηµιουργία εργασίας φαξ, δεµένο πρωτ τυπο φαξ, ασφαλές φαξ (FCODE) Σάρωση σε , δικτυακή σάρωση. : ScanSoft Scan to PC Desktop Small Business Edition (SE ή Pro), SMARTsend Λειτουργίες σάρωσης Προορισµοί σάρωσης Ασφάλεια Στάνταρ PDF, JPEG, TIFF, πολυσέλιδο TIFF, πρωτ τυπα διάφορων µεγεθών, δηµιουργία εργασίας σάρωσης, αυτ µατο χρώµα. Ταχ τητα σάρωσης: µέχρι 40 ασπρ µαυρα έγγραφα/λεπτ (dpm), 13 έγχρωµα έγγραφα/λεπτ 200 dpi Σάρωση σε: , διακοµιστή (FTP, SMB ή SMTP), θυρίδα, επιφάνεια εργασίας, πρ τυπα Ασφαλής εκτ πωση, ασφαλές φαξ, έλεγχος ταυτ τητας δικτ ου, φιλτράρισµα διευθ νσεων IP, φιλτράρισµα τοµέων, αποκλεισµ ς θ ρας Λογιστικά Στάνταρ ιαχείριση συσκευής CentreWare Internet Services, CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS και HP Openview Χειρισµ ς µέσων Βάρος χαρτιο Βοηθητικ ς δίσκος bypass, δίσκος 1, 2, 3: 60 gsm 216 gsm Μέγιστο βάρος για λειτουργία διπλής ψης: 105 gsm έγχρωµη, 169 gsm ασπρ µαυρη Τ ποι µέσων: χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες Το κιτ ασφάλειας δεδοµένων περιλαµβάνει τη δυνατ τητα επεγγραφής σκληρο δίσκου και κρυπτογράφησης δεδοµένων Εκτ πωση, αντιγραφή, φαξ, σάρωση (έγχρωµη και ασπρ µαυρη λειτουργία) Εσωτερικ Auditron για έλεγχο της πρ σβασης και παρακολο θηση της χρήσης Κιτ λογιστικών δικτ ου και λ σεις Xerox Alliance Partner Περιβάλλον λειτουργίας Θερµοκρασία Μέγιστο ε ρος: C Συνιστώµενο ε ρος: C Υγρασία Μέγιστο ε ρος: 15 85% Συνιστώµενο ε ρος: 30 70% Ηλεκτρικά στοιχεία Ισχ ς: VAC, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχ ος: Μέση: 528 W Κατάσταση εξοικον µησης ενέργειας: 6 W, συµβατ τητα µε ENERGY STAR Φυσικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Χωρίς Office Finisher: 640 x 654 x 1112 mm (µε κλειστ το βοηθητικ δίσκο bypass) Με Office Finisher: 1537 x 668 x 1112 mm (µε ανοιχτ το βοηθητικ δίσκο bypass) Με ενσωµατωµένο Office Finisher: 642 x 654 x 1112 mm (µε κλειστ το βοηθητικ δίσκο bypass) Εγκρίσεις υπηρεσιών UL CE Nemko EN : Xerox Corporation. Με την επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Xerox, WorkCentre και SMARTsend είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation. Τα µοντέλα της Xerox υποστηρίζουν τους περιβαλλοντικο ς στ χους της Xerox και ορισµένα απ αυτά µπορεί να περιέχουν κάποια ανακυκλώσιµα εξαρτήµατα τα οποία έχουν υποστεί επισκευή. Η επωνυµία ScanSoft είναι σήµα κατατεθέν της Nuance, Inc. Οι επωνυµίες Adobe και PostScript 3 είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Η επωνυµία PCL είναι σήµα κατατεθέν της Hewlett-Packard Company. Το ENERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν. Ως εταίρος ENERGY STAR, η Xerox Corporation έχει καθορίσει τι τα προϊ ντα αυτά πληρο ν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά µε την αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας. Οι πληροφορίες του προϊ ντος ή/και οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 02/07 W71BR-01XB

WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε την ασφάλειά σας.

WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε την ασφάλειά σας. WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 A3 Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών Είναι πραγµατικ τητα - οι πωλήσεις των φιλµ συνεχίζουν να πέφτουν, ενώ η αγορά των ψηφιακών καµερών, κινητών τηλεφώνων µε κάµερα και υπηρεσιών ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση

Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC09-3404-00 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Fax Print Scan Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση Προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Oδηγóς χρήσης HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2012

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W 4139-7733-02U 1800767-035B Σας ευχαριστούµε Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον magicolor 2400W. Κάνατε την καλύτερη επιλογή. Ο magicolor 2400W είναι ειδικά σχεδιασµένος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα