σχεδιασµένη για εσάς...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχεδιασµένη για εσάς..."

Transcript

1 WorkCentre 7132 εκτ πωση αντιγραφή σάρωση φαξ Πολυλειτουργική απλ τητα σχεδιασµένη για εσάς... τώρα µε χρώµα

2 WorkCentre 7132 Το πολυλειτουργικ σ στηµα Xerox WorkCentre 7132 είναι µια οικονοµική επιλογή για να µεταβείτε στο επ µενο επίπεδο παραγωγικ τητας για το γραφείο σας. Μία ε χρηστη συσκευή προσφέρει ισχυρές λειτουργίες εκτ πωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Το WorkCentre 7132 προσφέρει επίσης χρώµα ταν το χρειάζεστε, για σηµαντικά έγγραφα και για τη δηµιουργία µεγαλ τερων εντυπώσεων. Ισχυρές δυνατ τητες, αποτελεσµατική λειτουργία και χρώµα εντ ς των ορίων του προϋπολογισµο σας, ώστε λοι στο γραφείο να παραµένουν παραγωγικοί. Πολυλειτουργική συσκευή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γραφείου σας Το πολυλειτουργικ σ στηµα WorkCentre 7132 παρέχει λα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να παραµείνει παραγωγική η εταιρεία σας εκτ πωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ λα µε δυνατ τητα χρώµατος. Ασπρ µαυρη εκτ πωση και αντιγραφή, µε παραγωγικ τητα 32 σελ./λεπτ. Έγχρωµα αντίτυπα µε σταθερή ταχ τητα 8 σελ./λεπτ. ηµιουργήστε συνθέσεις που είναι κατάλληλες για εσάς. Οι λειτουργίες της εκτ πωσης και της αντιγραφής διατίθενται ως στάνταρ. Προσθέστε σάρωση, , φαξ, τελική επεξεργασία και άλλες επιλογές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες σας. Πραγµατική ανάλυση 1200 x 600 dpi ασπρ µαυρων και έγχρωµων αποτελεσµάτων για µεγαλ τερη εντ πωση. Ισχ ς για την ταυτ χρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Υποστηρίζει µεγάλη ποικιλία µέσων, πως βαρ χαρτί και ειδικά χαρτιά. Σαρώστε έγγραφα σε χαρτί απευθείας σε πολλαπλο ς προορισµο ς, πως , δίκτυο και επιφάνεια εργασίας. Συµβατ τητα µε λ σεις σάρωσης Xerox SMARTsend που παρέχουν πρ σθετες δυνατ τητες δηµιουργίας ροής εργασίας µε επιπλέον δυνατ τητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).

3 Αποκτήστε λες τις δυνατ τητες που χρειάζεται το πολυάσχολο γραφείο σας για να παραµείνει παραγωγικ. Προσαρµ στε τις οθ νες µε τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείτε πιο συχνά, πως σάρωση σε ή αντιγραφή. Πρακτική πρ σβαση σε εξελιγµένες λειτουργίες, πως σε δικτυακή σάρωση, αντιγραφή, φαξ και . Γρήγορη προβολή της κατάστασης οποιασδήποτε εργασίας. Ε χρηστες δυνατ τητες για ασφάλεια και λογιστικά κ στους της χρήσης χρώµατος. Αξι πιστη απ δοση απ ένα προϊ ν ασπρ µαυρης λειτουργίας για οµάδες εργασίας Με εξαιρετική παραγωγικ τητα εκτ πωσης και γρήγορη εµφάνιση πρώτης σελίδας, το WorkCentre 7132 είναι επίσης ε χρηστο, απλ στη ρ θµιση των παραµέτρων και τη ε κολο στη συντήρηση. ο επιλογές τελικής επεξεργασίας Το έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε αµέσως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες λειτουργίες θα εµφανίζονται. Η τεχνολογία αιχµής SMart Kit ελαττώνει το χρ νο εκτ ς λειτουργίας, καθώς προειδοποιεί για ενδεχ µενα προβλήµατα µε τη συσκευή. Οι τρεις δίσκοι εξ δου επιτρέπουν το διαχωρισµ των εργασιών εκτ πωσης, αντιγραφής και φαξ για ε κολη ανάκτηση. Αξι πιστος χειρισµ ς χαρτιο. Οι έξυπνοι δίσκοι χαρτιο ανιχνε ουν αυτ µατα το µέγεθος του χαρτιο που τοποθετήσατε. Οι ροές εργασιών που προγραµµατίζονται ε κολα δροµολογο ν αυτ µατα τα έγγραφα σε πολλαπλο ς ηλεκτρονικο ς προορισµο ς, ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιµες σε άλλους χρήστες άµεσα. Τα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης παρέχουν,τι χρειάζεστε για ε κολη διαχείριση και παρακολο θηση της συσκευής απ την επιφάνεια εργασίας. Ο συµπαγής ενσωµατωµένος Office Finisher συρράφει δεσµίδες µέχρι 50 φ λλων σε µία γωνιακή θέση. Ο ανθεκτικ ς Office Finisher συρράφει δεσµίδες µέχρι 50 φ λλων. Μπορείτε να επιλέξετε συρραφή σε τρεις διαφορετικές θέσεις.

4 WorkCentre 7132 Ασφάλεια σε λα τα σηµεία Έγγραφο Συσκευή Μετάδοση ίκτυο Η Xerox έχει δεσµευτεί να σας βοηθάει µε λες τις ανάγκες ασφαλείας. Το σ στηµά µας, το λογισµικ και οι λ σεις είναι σχεδιασµένα µε χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να επιλέγετε το επίπεδο ασφαλείας που είναι κατάλληλο για το γραφείο σας. Σας ανησυχεί η ασφάλεια των δεδοµένων σας; Το ίδιο και εµάς. Το WorkCentre 7132 διαθέτει πλήθος στάνταρ χαρακτηριστικών ασφαλείας για να διατηρείτε ασφαλή τα δεδοµένα εµπιστευτικής φ σης, ποια λειτουργία και αν χρησιµοποιείτε: εκτ πωση, αντιγραφή, σάρωση ή φαξ. Σηµαντικ για την επιχείρηση Εµπιστευτικ Προσωπικ Επεγγραφή δίσκου Προστασία πρ σβασης στη συσκευή µε κωδικ πρ σβασης Κρυπτογραφηµένος σκληρ ς δίσκος Αναλογικ φαξ και αποµ νωση δικτ ου Ασφαλής εκτ πωση Κρυπτογραφηµένη σάρωση σε PDF µε προστασία κωδικο πρ σβασης Ασφαλές φαξ Έλεγχος ταυτ τητας δικτ ου (LDAP) Φιλτράρισµα διευθ νσεων IP Αποκλεισµ ς θ ρας Φιλτράρισµα τοµέων Πραγµατικά οικονοµική συσκευή, αλλά µε πλο σια χαρακτηριστικά Το WorkCentre 7132 υποστηρίζει πληθώρα ισχυρών και οικονοµικών χαρακτηριστικών που ενισχ ουν την αποδοτικ τητα του γραφείου και σας βοηθο ν να εξοικονοµείτε χρήµατα. Κάντε την στρατηγική κίνηση για χρώµα υψηλής ποι τητας µε γραφίτη Xerox EA-HG και άλλες εξελιγµένες τεχνολογίες, για τη δηµιουργία καθαρών αποτελεσµάτων σε ανάλυση 1200 dpi και διασφαλίστε τι κάθε αντίτυπο θα έχει την ίδια ποι τητα µε το πρώτο. Ασφαλείς δυνατ τητες σάρωσης που επιτρέπουν την αποστολή εµπιστευτικών εγγράφων µέσω δικτ ου αντί της χρήσης ακριβών και συγκριτικά αργών υπηρεσιών ταχυµεταφορών. ιατίθενται ως στάνταρ δυνατ τητες µείωσης κ στους, πως αυτ µατη εκτ πωση και αντιγραφή διπλής ψης. Σαρώστε έγγραφα σε ιδιωτικές και δηµ σιες θυρίδες για αποθήκευση στη συσκευή. Ανακτήστε και επανεκτυπώστε αργ τερα ή πραγµατοποιήστε µεταφορά στην επιφάνεια εργασίας σας. Ισχυρές λ σεις διαχείρισης κ στους Η πρ σβαση σε επιλογές µε χρήση χρώµατος µπορεί να προστατευθεί µε κωδικ πρ σβασης ή να επιτραπεί σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδες εσείς έχετε τον έλεγχο για το ποιος πρ κειται να το χρησιµοποιήσει. Η πρ σβαση σε ολ κληρη τη συσκευή ή σε συγκεκριµένες λειτουργίες µπορεί να περιοριστεί µε κωδικ πρ σβασης ή PIN. Η χρήση χρώµατος ελέγχεται απ επιλογές και προεπιλογές σε επίπεδο προγράµµατος οδήγησης. Το εσωτερικ Auditron ελέγχει και παρακολουθεί τη χρήση των χαρακτηριστικών εκτ πωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Μπορο ν να εκτυπωθο ν αναφορές χρήσης στη συσκευή ή να γίνει λήψη τους απ το δίκτυο. Η σχεδίαση ανοικτής αρχιτεκτονικής επιτρέπει την ε κολη ενοποίηση µε προαιρετικές λ σεις λογιστικών κ στους απ τους συνεργάτες που συµµετέχουν στο πρ γραµµα Xerox Alliance Partners.

5 WorkCentre 7132 Ξεκινήστε µε λειτουργίες δικτυακής εκτ πωσης και αντιγραφής πλήρεις χαρακτηριστικών, τ σο ασπρ µαυρες σο και έγχρωµες. Προσθέστε λειτουργίες ανάλογα µε τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε µέγιστα οφέλη απ µία ε χρηστη συσκευή. Ευέλικτη συσκευή για να ταιριάζει µε την επιχείρησή σας ΕΚΤΥΠΩΣΗ ικτυακή εκτ πωση και πληθώρα χαρακτηριστικών εκτ πωσης και εργαλεία Προσθέστε τη δ ναµη της σάρωσης προς πολλαπλο ς προορισµο ς, πως ΣΑΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑ διαχείρισης δικτ ου. Γρήγορη αυτ νοµη αντιγραφή µε ισχυρά χαρακτηριστικά και αυτ µατη εκτ πωση διπλής ψης. , θυρίδα, επιφάνεια εργασίας και δικτυακο ς διακοµιστές, για να απλοποιήστε τη ροή εργασίας. Οι δυνατ τητες Internet φαξ, ΦΑΞ Χρώµα στρατηγικής ταν το χρειάζεστε αυτ νοµο φαξ και LAN fax αυξάνουν πρακτικ και επιλέξιµο κατ' απαίτηση. την αποδοτικ τητα και µειώνουν το κ στος.

6 Προαιρετικ κάλυµµα γυάλινης επιφάνειας Προαιρετικ ς αυτ µατος τροφοδ της εγγράφων διπλής ψης Καλέστε σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφτείτε µας στη διεύθυνση Βάση Προαιρετικ ς τροφοδ της υψηλής χωρητικ τητας Προαιρετική µονάδα δ ο δίσκων Ενσωµατωµένος προαιρετικ ς Office Finisher Προαιρετικ ς Office Finisher ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ταχ τητα Φ ρτος εργασίας Χειρισµ ς χαρτιο Τροφοδ τηση χαρτιο Στάνταρ Έξοδος χαρτιο Στάνταρ Εκτ πωση Χρ νος εµφάνισης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτ πωσης Συνδεσιµ τητα Υποστήριξη γλωσσών Σ στηµα Λειτουργίες εκτ πωσης Αντιγραφή Χρ νος εµφάνισης πρώτης σελίδας Ανάλυση αντιγραφής Λειτουργίες αντιγραφής Φαξ Λειτουργίες φαξ Σάρωση WorkCentre 7132 Μέχρι 32 ασπρ µαυρες σελ./λεπτ / 8 έγχρωµες σελ./λεπτ Μέχρι είδωλα/µήνα Βοηθητικ ς δίσκος bypass: 100 φ λλα. Μέγεθος: 89 x 98,4 mm έως A3. ίσκος 1: 520 φ λλα. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως A3, αυτ µατος εντοπισµ ς µεγέθους χαρτιο Κρ σταλλο αντιγραφής, αυτ µατος τροφοδ της εγγράφων διπλής ψης (DADF) 50 φ λλα. Προαιρετική µονάδα δ ο δίσκων: 520 φ λλα ο κάθε ένας. Μέγεθος: 139,7 x 182 mm έως A3, αυτ µατος εντοπισµ ς µεγέθους χαρτιο. Προαιρετικ ς τροφοδ της υψηλής χωρητικ τητας: ένας δίσκος 900 φ λλων, ένας δίσκος φ λλων. Μέγεθος: A4 Αυτ µατη λειτουργία διπλής ψης, κεντρικ ς δίσκος διαχωρισµο δεσµίδων 500 φ λλων + πλευρικ ς δίσκος 100 φ λλων Ενσωµατωµένος Office Finisher: στοιβακτής 500 φ λλων, συρραφή 50 φ λλων σε µία θέση Office Finisher: στοιβακτής φ λλων, συρραφή 50 φ λλων, συρραφή τριών θέσεων Ασπρ µαυρη σε 16 δευτερ λεπτα, έγχρωµη σε 27 δευτερ λεπτα (χρ νος προθέρµανσης: λιγ τερο απ 42 δευτερ λεπτα) 1200 x 600 dpi 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, προαιρετικ b/g (µέσω τρίτων κατασκευαστών) Προσοµοίωση PCL 5c, PCL6, προαιρετικ Adobe PostScript 3 Επεξεργαστής Power PC 300 MHz, στάνταρ σκληρ ς δίσκος 40 GB, µνήµη 768 MB (512 για σ στηµα για σελίδα) Ασφαλής εκτ πωση, µεταχρονολογηµένη εκτ πωση, δοκιµαστικ σετ, δηµιουργία φυλλαδίων, επιλογή εξωφ λλου, επιλογή χαρτιο αναλ γως ιδι τητας, πολλαπλά είδωλα, υδατογράφηµα, επισηµείωση, αρχικές σελίδες, αφίσα, προσαρµογή σε νέο µέγεθος χαρτιο, διαχωριστικ διαφανειών, επιλογή δίσκου εξ δου, αποθήκευση και ανάκληση των ρυθµίσεων του προγράµµατος οδήγησης, ισορροπία χρώµατος και έλεγχοι Ασπρ µαυρη σε 6,9 δευτερ λεπτα, έγχρωµη σε 18,1 δευτερ λεπτα 600 x 600 dpi Αυτ µατη λειτουργία διπλής ψης, ηλεκτρονική προ-σελιδοποίηση, αυτ µατη επιλογή δίσκου, δηµιουργία εργασίας, αρνητικ είδωλο/αντικατοπτρισµ ς, αυτ µατη δηµιουργία φυλλαδίων, πολλαπλά είδωλα, αυτ µατο RE, πρωτ τυπα διάφορων µεγεθών, αυτ µατη ευθυγράµµιση, εισαγωγή εξώφυλλων, δοκιµαστικ σετ, αντιγραφή βιβλιοδετηµένων πρωτοτ πων, προγραµµατισµ ς αποθήκευσης και ανάκληση ρυθµίσεων εργασιών, επισηµείωση, αυτ µατη επιλογή χρώµατος, προσδιορισµ ς περιοχής, λειτουργία αφίσας, υδατογράφηµα Επιλογές µε µία γραµµή ή µε τρεις γραµµές, περιλαµβάνει αυτ νοµο φαξ, LAN Fax, Internet Fax Θυρίδα, αποστολή και παραλαβή διπλής ψης, εκτ πωση απ φαξ σε µέγεθος έως A3, δηµιουργία εργασίας φαξ, δεµένο πρωτ τυπο φαξ, ασφαλές φαξ (FCODE) Σάρωση σε , δικτυακή σάρωση. : ScanSoft Scan to PC Desktop Small Business Edition (SE ή Pro), SMARTsend Λειτουργίες σάρωσης Προορισµοί σάρωσης Ασφάλεια Στάνταρ PDF, JPEG, TIFF, πολυσέλιδο TIFF, πρωτ τυπα διάφορων µεγεθών, δηµιουργία εργασίας σάρωσης, αυτ µατο χρώµα. Ταχ τητα σάρωσης: µέχρι 40 ασπρ µαυρα έγγραφα/λεπτ (dpm), 13 έγχρωµα έγγραφα/λεπτ 200 dpi Σάρωση σε: , διακοµιστή (FTP, SMB ή SMTP), θυρίδα, επιφάνεια εργασίας, πρ τυπα Ασφαλής εκτ πωση, ασφαλές φαξ, έλεγχος ταυτ τητας δικτ ου, φιλτράρισµα διευθ νσεων IP, φιλτράρισµα τοµέων, αποκλεισµ ς θ ρας Λογιστικά Στάνταρ ιαχείριση συσκευής CentreWare Internet Services, CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS και HP Openview Χειρισµ ς µέσων Βάρος χαρτιο Βοηθητικ ς δίσκος bypass, δίσκος 1, 2, 3: 60 gsm 216 gsm Μέγιστο βάρος για λειτουργία διπλής ψης: 105 gsm έγχρωµη, 169 gsm ασπρ µαυρη Τ ποι µέσων: χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες Το κιτ ασφάλειας δεδοµένων περιλαµβάνει τη δυνατ τητα επεγγραφής σκληρο δίσκου και κρυπτογράφησης δεδοµένων Εκτ πωση, αντιγραφή, φαξ, σάρωση (έγχρωµη και ασπρ µαυρη λειτουργία) Εσωτερικ Auditron για έλεγχο της πρ σβασης και παρακολο θηση της χρήσης Κιτ λογιστικών δικτ ου και λ σεις Xerox Alliance Partner Περιβάλλον λειτουργίας Θερµοκρασία Μέγιστο ε ρος: C Συνιστώµενο ε ρος: C Υγρασία Μέγιστο ε ρος: 15 85% Συνιστώµενο ε ρος: 30 70% Ηλεκτρικά στοιχεία Ισχ ς: VAC, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχ ος: Μέση: 528 W Κατάσταση εξοικον µησης ενέργειας: 6 W, συµβατ τητα µε ENERGY STAR Φυσικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Χωρίς Office Finisher: 640 x 654 x 1112 mm (µε κλειστ το βοηθητικ δίσκο bypass) Με Office Finisher: 1537 x 668 x 1112 mm (µε ανοιχτ το βοηθητικ δίσκο bypass) Με ενσωµατωµένο Office Finisher: 642 x 654 x 1112 mm (µε κλειστ το βοηθητικ δίσκο bypass) Εγκρίσεις υπηρεσιών UL CE Nemko EN : Xerox Corporation. Με την επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Xerox, WorkCentre και SMARTsend είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation. Τα µοντέλα της Xerox υποστηρίζουν τους περιβαλλοντικο ς στ χους της Xerox και ορισµένα απ αυτά µπορεί να περιέχουν κάποια ανακυκλώσιµα εξαρτήµατα τα οποία έχουν υποστεί επισκευή. Η επωνυµία ScanSoft είναι σήµα κατατεθέν της Nuance, Inc. Οι επωνυµίες Adobe και PostScript 3 είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Η επωνυµία PCL είναι σήµα κατατεθέν της Hewlett-Packard Company. Το ENERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν. Ως εταίρος ENERGY STAR, η Xerox Corporation έχει καθορίσει τι τα προϊ ντα αυτά πληρο ν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά µε την αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας. Οι πληροφορίες του προϊ ντος ή/και οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 02/07 W71BR-01XB

WorkCentre Pro 123/128. CopyCentre C123/C128. WorkCentre M123/M128. αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ . Απλά στην. αιχµή της.

WorkCentre Pro 123/128. CopyCentre C123/C128. WorkCentre M123/M128. αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ  . Απλά στην. αιχµή της. CopyCentre C123/C128 WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ email Απλά στην αιχµή της τεχνολογίας Ε χρηστο για ασυναγώνιστη απ δοση Απλοποιήστε την εργάσιµη ηµέρα σας

Διαβάστε περισσότερα

Καταπληκτική ευελιξία...

Καταπληκτική ευελιξία... WorkCentre 7228 / 7235 / 7245 εκτ πωση αντιγραφή σάρωση φαξ email Καταπληκτική ευελιξία... µε τη δ ναµη χρώµατος για το γραφείο WorkCentre 7228 / 7235 / 7245 Μία µονάδα πολλαπλών εργασιών παρέχει τις ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre Pro 265/275. CopyCentre 265/275. WorkCentre 265/275. αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ email. Απ δοση για την. παραγωγικ τητα του γραφείου

WorkCentre Pro 265/275. CopyCentre 265/275. WorkCentre 265/275. αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ email. Απ δοση για την. παραγωγικ τητα του γραφείου CopyCentre WorkCentre WorkCentre Pro αντιγραφή εκτ πωση σάρωση φαξ email Απ δοση για την παραγωγικ τητα του γραφείου CopyCentre WorkCentre WorkCentre Pro Ταυτ χρονη εκτέλεση εργασιών µε ευκολία για το

Διαβάστε περισσότερα

DocuColor 240/250. εκτυπωτής-φωτοαντιγραφικ. Ισχυρή απ δοση. Επαγγελµατικ χρώµα.

DocuColor 240/250. εκτυπωτής-φωτοαντιγραφικ. Ισχυρή απ δοση. Επαγγελµατικ χρώµα. εκτυπωτής-φωτοαντιγραφικ Ισχυρή απ δοση. Επαγγελµατικ χρώµα. Ευέλικτο! Απ δοση που δεν είχατε ποτέ Μεγάλη, πλήρως έγχρωµη οθ νη επαφής για ευκολία χειρισµο και απλ προγραµµατισµ. Προσαρµ στε το πληκτρολ

Διαβάστε περισσότερα

CopyCentre TM C65/C75/C90

CopyCentre TM C65/C75/C90 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Το CopyCentre C65 εικονίζεται µε δίσκο διαχωρισµο δεσµίδων και βοηθητικ δίσκο bypass. Το CopyCentre C75 εικονίζεται µε προαιρετικ τροφοδ τη υψηλής χωρητικ τητας 5.100 φ λλων και

Διαβάστε περισσότερα

CopyCentre TM C35/C45/C55

CopyCentre TM C35/C45/C55 Αναλυτικές Προδιαγραφές CopyCentre C35 µε Κάλυµµα Επιφάνειας Αντιγραφής, Βάση και ίσκο Εξ δου µε Μετατ πιση. CopyCentre C45 µε Αυτ µατο Τροφοδ τη ιπλής Όψης, Βάση και ίσκο Εξ δου µε Μετατ πιση. CopyCentre

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 7346 Πολυλειτουργικό σύστηµα Ισχυρές δυνατότητες για το γραφείο µε το πλεονέκτηµα του χρώµατος

WorkCentre 7346 Πολυλειτουργικό σύστηµα Ισχυρές δυνατότητες για το γραφείο µε το πλεονέκτηµα του χρώµατος WorkCentre 7346 έγχρωµο πολυλειτουργικό σύστηµα A3 WorkCentre 7346 Πολυλειτουργικό σύστηµα Ισχυρές δυνατότητες για το γραφείο µε το πλεονέκτηµα του χρώµατος WorkCentre 7346 H Xerox αυξάνει την παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Phaser 8560 / 8560MFP. εκτύπωση αντιγραφή σάρωση φαξ. Δυναμικά και Προσιτά. για πολυάσχολα γραφεία

Phaser 8560 / 8560MFP. εκτύπωση αντιγραφή σάρωση φαξ. Δυναμικά και Προσιτά. για πολυάσχολα γραφεία εκτύπωση αντιγραφή σάρωση φαξ Δυναμικά και Προσιτά για πολυάσχολα γραφεία Phaser 8560 Phaser 8560MFP Η πολύχρωμη επιλογή... Η Xerox προσφέρει μια επιλογή συσκευών γραφείου με διάφορες εξαιρετικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 A3 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό σύστημα. Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 Καινοτομία με χρώμα

WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 A3 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό σύστημα. Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 Καινοτομία με χρώμα WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 A3 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό σύστημα Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 Καινοτομία με χρώμα Πολυλειτουργικό σύστημα WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 7655 / 7665 / 7675 A3 Έγχρωµo Πολυλειτουργικό σύστηµα. Xerox WorkCentre. Απόδοση παραγωγής µε τη δύναµη του χρώµατος

WorkCentre 7655 / 7665 / 7675 A3 Έγχρωµo Πολυλειτουργικό σύστηµα. Xerox WorkCentre. Απόδοση παραγωγής µε τη δύναµη του χρώµατος WorkCentre 7655 / 7665 / 7675 A3 Έγχρωµo Πολυλειτουργικό σύστηµα Xerox WorkCentre 7655 / 7665 / 7675 Πολυλειτουργικό σύστηµα Απόδοση παραγωγής µε τη δύναµη του χρώµατος Πολυλειτουργικό σύστηµα WorkCentre

Διαβάστε περισσότερα

Xerox. WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Εξαιρετικά αποδοτικό. Εξαιρετικά ασφαλές. Εξαιρετικά εύκολο.

Xerox. WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Εξαιρετικά αποδοτικό. Εξαιρετικά ασφαλές. Εξαιρετικά εύκολο. WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 A3 Έγχρωµο Πολυλειτουργικό σύστηµα Πολυλειτουργικό σύστηµα Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Εξαιρετικά αποδοτικό. Εξαιρετικά ασφαλές. Εξαιρετικά εύκολο. Αποδοτικό, εύχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Phaser Ασπρόµαυρος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 3635MFP/X

Phaser Ασπρόµαυρος πολυλειτουργικός εκτυπωτής 3635MFP/X Phaser 3635MFP Ασπρόµαυρος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Phaser 3635MFP/S Ένα ισχυρό πολυλειτουργικό µηχάνηµα για οµάδες εργασίας που προσφέρει εκτύπωση, αντιγραφή και προηγµένη σάρωση. 3635MFP/S Phaser 3635MFP/X

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικό σύστηµα Εµπνευσµένη σχεδίαση

Πολυλειτουργικό σύστηµα Εµπνευσµένη σχεδίαση WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687 A3 Ασπρόµαυρο πολυλειτουργικό σύστηµα Xerox WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687 Πολυλειτουργικό σύστηµα Εµπνευσµένη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε την ασφάλειά σας.

WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε την ασφάλειά σας. WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 A3 Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 5700 Series Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, μειώστε το κόστος, διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών

Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών Σταθμός εργασίας αποτύπωσης εγγράφων HP Digital Sender Flow 8500 fn2, Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Οδηγός τεχνικών προδιαγραφών 8500 fn2 N9120 fn2 www.hp.com/go/dsflow8500fn2 www.hp.com/support/sjflown9120fn2

Διαβάστε περισσότερα

Phaser 8860 / 8860MFP

Phaser 8860 / 8860MFP Ο νέος τρόπος για να σκεφθείτε το Χρώμα. Το χρώμα σε αριθμούς Η τεχνολογία στερεάς μελάνης της Xerox έφερε την επανάσταση στην εκτύπωση γραφείου. Για πρώτη φορά τώρα, μπορείτε να εκτυπώσετε ζωηρά χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Εντυπωσιακό χρώμα και λιγότερο κόστος

Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Εντυπωσιακό χρώμα και λιγότερο κόστος ColorQube 9301 / 9302 / 9303 A3 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό σύστημα Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Εντυπωσιακό χρώμα και λιγότερο κόστος Μειώστε το κόστος, ενισχύστε την εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 5845/5855 Νέα αντίληψη για την απόδοση στο γραφείο.

Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 5845/5855 Νέα αντίληψη για την απόδοση στο γραφείο. WorkCentre 5845 / 5855 A3 Ασπρόµαυρο Πολυλειτουργικό σύστηµα Πολυλειτουργικό σύστημα Xerox WorkCentre 5845/5855 Νέα αντίληψη για την απόδοση στο γραφείο. Όταν επενδύετε συνετά σε τεχνολογία γραφείου, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 Ταχύτητα εξόδου Εκτύπωση και αντιγραφή Ασπρόµαυρη Χρόνος πρώτου αντιγράφου Μέγεθος A4, από το κρύσταλλο στο δίσκο διαχωρισµού δεσµίδων Σύστηµα Μνήµη (στάνταρ / µέγ.) (Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα

Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα irc2380i Εκτυπωτής Πολλαπλών Λειτουργιών Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα irc2380i C O L O U R ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Compact imagerunner.

Σειρά Compact imagerunner. Σειρά Compact imagerunner. Μικρό μέγεθος αλλά υψηλή παραγωγικότητα ΣΕΙΡΑ imagerunner 1100 imagerunner 1730i ΣΕΙΡΑ imagerunner 2202 ΣΕΙΡΑ imagerunner 2500 ΣΕΙΡΑ imagerunner C1028i/iF you can Όλα τα μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης μενού χρήστη. Αντιγραφή

Χάρτης μενού χρήστη. Αντιγραφή Αντιγραφή Αντιγραφή Χρώμα εξόδου Αυτόματη ανίχνευση Ασπρόμαυρο Χρώμα Ένα χρώμα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Αναλογικό % Ανεξάρτητο X-Y% Αυτόματο κεντράρισμα Μεταβλητό % Προεπιλογές Τροφοδοσία χαρτιού Αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα

Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΜΕ ΓΑ Λ Υ Τ Ε ΡΗ Α Π ΟΤ Ε Λ Ε Σ ΜΑ Τ Ι ΚΟΤ Η Τ Α. irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Εκτυπωτής Πολλαπλών Λειτουργιών Η αποτελεσματική λύση για προσιτή επικοινωνία με χρώμα CO L OUR irc2380i

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Φανταστικό χρώµα. Κάθε ηµέρα. Για κάθε έγγραφο.

Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Φανταστικό χρώµα. Κάθε ηµέρα. Για κάθε έγγραφο. ColorQube 9201 / 9202 / 9203 A3 Έγχρωµo Πολυλειτουργικό σύστηµα Πολυλειτουργικό σύστηµα Xerox ColorQube 9201 / 9202 / 9203 Φανταστικό χρώµα. Κάθε ηµέρα. Για κάθε έγγραφο. Κάντε τις καθηµερινές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικό σύστημα WorkCentre TM 5325/5330/5335

Πολυλειτουργικό σύστημα WorkCentre TM 5325/5330/5335 Πολυλειτουργικό σύστημα WorkCentre TM 5325/5330/5335 Εικονίζεται η σειρά WorkCentre 5300 με φορητή βάση Εικονίζεται η σειρά WorkCentre 5300 με δίσκο σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας, ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Εκτυπωτές παραγωγής SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24, 36 και 44 ιντσών ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Σχέδια CAD Αναπαραγωγή έντυπου υλικού Banner για σημεία πώλησης ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ SP 4310N Μοναδική Ποιότητα Εκτύπωσης µε Απεριόριστες υνατότητες Η RICOH σας παρουσιάζει τον standalone δικτυακό εκτυπωτή SP 4310N ιδανικό για οµάδες εργασίας σε µια εταιρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ένυπο- απανών Ε 1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος : 07/06/2017 Τάχ. Διεύθυνση : Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη Πληροφορίες : Αρσενοπούλου Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας.

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Έγχρωμο Πολυλειτουργικό σύστημα Σειρά Xerox WorkCentre 7800 Πολυλειτουργικό σύστημα Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας. Οι εξυπνότερες επενδύσεις σε τεχνολογία δεν εξασφαλίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ir1020 (A4) Σειρά imagerunner 2500 (A3)

Σειρά ir1020 (A4) Σειρά imagerunner 2500 (A3) Σειρά ir1020 (A4) ir1020j, ir1020, ir1024a, ir1024f, ir1024i, ir1024if. Σειρά imagerunner 2500 (A3) imagerunner 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. you can Μικρού μεγέθους ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπληκτικές δυνατότητες εκτύπωσης για κάθε γραφείο.

Εκπληκτικές δυνατότητες εκτύπωσης για κάθε γραφείο. Εκπληκτικές δυνατότητες εκτύπωσης για κάθε γραφείο. Ανεξάρτητα από τις ανάγκες ή τους οικονομικούς σας περιορισμούς, η Canon μπορεί να σας βοηθήσει στην καταγραφή, στη διαχείριση και στη διανομή των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SPC 320DN Ο SPC 320DN αποτελεί έναν µικρό επιτραπέζιο έγχρωµο laser εκτυπωτή νέας γενιάς, προσφέροντας υψηλή ποιότητα εκτύπωσης & υψηλή παραγωγικότητα, εκτυπώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά πολυλειτουργικών συστηµάτων Xerox 7500 Series Ανώτερο χρώµα. Αξιόπιστη απόδοση.

Σειρά πολυλειτουργικών συστηµάτων Xerox 7500 Series Ανώτερο χρώµα. Αξιόπιστη απόδοση. WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 A3 Έγχρωµο Πολυλειτουργικό σύστηµα Σειρά πολυλειτουργικών συστηµάτων Xerox WorkCentre 7500 Series Ανώτερο χρώµα. Αξιόπιστη απόδοση. farafel INTERIORS is a partnership

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube 14 Αυγούστου 2013 702P01847 Xerox WorkCentre Xerox ColorQube Παράρτημα Β: Ρύθμιση προεπιλογής στη λειτουργία «Ποιότητα / Μέγεθος αρχείου» μέσω των υπηρεσιών CentreWare Internet Services της Xerox 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 9/9 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον. Πατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. Προς κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. Προς κάθε ενδιαφερόµενο Ηράκλειο: 29-07-2013 Αριθµός Πρωτ: 807 13PROC001551889 2013-07-23 Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το χρυσό πρότυπο για τις γραφικές τέχνες

Το χρυσό πρότυπο για τις γραφικές τέχνες Phaser 7800 A3 Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Phaser 7800 Έγχρωμος εκτυπωτής Το χρυσό πρότυπο για τις γραφικές τέχνες Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 Ασυναγώνιστη έγχρωμη εκτύπωση. Κορυφαία ευελιξία εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,07-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,07-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,07-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠEΡΙΓΡΑΦΗ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ την επικοινωνία του γραφείου

ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ την επικοινωνία του γραφείου ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ την επικοινωνία του γραφείου imagerunner ADVANCE C2020L/i imagerunner ADVANCE C2030L/i you can www.canon-europe.com/imagerunner_advance ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ την παραγωγικότητα στο γραφείο Η πρωτοποριακής

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 A4 Ασπρόμαυρος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά.

Xerox WorkCentre 3655 A4 Ασπρόμαυρος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά. Xerox WorkCentre 3655 A4 Ασπρόμαυρος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 3655 Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά. 2 Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, πρέπει να κάνετε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Γνωριμία με το μηχάνημα

Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Γνωριμία με το μηχάνημα Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με επιφύλαξη των μη δημοσιευμένων δικαιωμάτων δυνάμει της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Xerox ConnectKey. Τεχνολογία. Η κατάλληλη τεχνολογία για τις προκλήσεις του σήμερα και τη δουλειά του αύριο.

Τεχνολογία Xerox ConnectKey. Τεχνολογία. Η κατάλληλη τεχνολογία για τις προκλήσεις του σήμερα και τη δουλειά του αύριο. Τεχνολογία Xerox ConnectKey Τεχνολογία Xerox ConnectKey Η κατάλληλη τεχνολογία για τις προκλήσεις του σήμερα και τη δουλειά του αύριο. Είναι επανάσταση στην τεχνολογία γραφείου της Xerox. Οι εκτυπωτές

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 6655 A4 Έγχρωμος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Ο τρόπος που θέλετε να εργάζεστε.

Xerox WorkCentre 6655 A4 Έγχρωμος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής. Ο τρόπος που θέλετε να εργάζεστε. Xerox WorkCentre 6655 A4 Έγχρωμος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Ο τρόπος που θέλετε να εργάζεστε. Το κόστος της διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 14/1/2014 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 253 ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox ColorQube 8900 A4 Έγχρωμος Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox ColorQube 8900 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Απόδοση για ομάδες εργασίας και ουσιαστική εξοικονόμηση με τη χρήση χρώματος Για να είναι ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet Pro MFP M26nw. series. Φύλλο δεδομένων. Χαμηλή τιμή. Υψηλή απόδοση. Η έξυπνη επιλογή.

HP LaserJet Pro MFP M26nw. series. Φύλλο δεδομένων. Χαμηλή τιμή. Υψηλή απόδοση. Η έξυπνη επιλογή. Φύλλο δεδομένων HP LaserJet Pro MFP M26 series Χαμηλή τιμή. Υψηλή απόδοση. Η έξυπνη επιλογή. Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε με εγγυημένη αξιοπιστία, με τον πιο οικονομικό μικρό ασύρματο MFP laser της

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης μενού εργαλείων

Χάρτης μενού εργαλείων Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές της λειτουργίας Εργαλεία, πρέπει να συνδεθείτε ως ιαχεριστής. Ρυθμίσεις συσκευής Γενικά Εξοικονόμηση ενέργειας Έξυπνη ενεργοποίηση βάσει εργασιών Προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Colour C60/C70

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Colour C60/C70 Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Colour C60/C70 Φυλλάδιο Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox Colour C60/C70 Καταπληκτική ευελιξία και η δύναμη να κάνετε περισσότερα. Παραγωγικότητα, ευελιξία και επαγγελματική ποιότητα εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη αξιοπιστία για σάρωση υψηλής ταχύτητας

Απόλυτη αξιοπιστία για σάρωση υψηλής ταχύτητας Υψηλής Παραγωγικότητας Σαρωτής Εγγράφων A3 Brochure Greek 1008.indd 1 Απόλυτη αξιοπιστία για σάρωση υψηλής ταχύτητας imageformula 19-11-2008 16:38:21 Δυνατότητα διαμόρφωσης του δίσκου χαρτιού σε 3 διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 series

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 series Φύλλο δεδομένων Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 series Καλύψτε όλες τις ανάγκες σας για επαγγελματική εκτύπωση, από καρτ-ποστάλ έως έγγραφα μεγάλου μεγέθους, με αυτό τον ευέλικτο και

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet σειρά CM1312 MFP Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

HP Color LaserJet σειρά CM1312 MFP Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης HP Color LaserJet σειρά CM1312 MFP Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους. Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030. you can

Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους. Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030. you can Συστήματα Α&Μ ασπρóμαυρων εντύπων για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους Σειρά ir1020/1024 Σειρά ir2018/2030 you can Δημιουργία ασπρóμαυρων επαγγελματικών εντύπων με τέλεια εμφάνιση Μεγάλη απóδοση, μικρó

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet σειρά CP2020 Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

HP Color LaserJet σειρά CP2020 Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης HP Color LaserJet σειρά CP2020 Οδηγός χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can

Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5. you can Αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών σάρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής με το λογισμικό uniflow Έκδοση 5 you can Εξασφαλίστε καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον σάρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Scan Center. Έκδοση 1.1. Οδηγός διαχειριστή

Scan Center. Έκδοση 1.1. Οδηγός διαχειριστή Scan Center Έκδοση 1.1 Οδηγός διαχειριστή Σεπτέμβριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας ανάπτυξης... 6 Διαμόρφωση της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 series

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 series Φύλλο δεδομένων Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 series Ο ισχυρότατος desktop εκτυπωτής σας με δυνατότητα δικτύωσης Βασιστείτε στην αξιόπιστη και οικονομική εκτύπωση του πολυλειτουργικού εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

bizhub 601 and bizhub 751 Υψηλή αποτελεσματικότητα σε Α&Μ Συστήματα γραφείου bizhub 601 και 751

bizhub 601 and bizhub 751 Υψηλή αποτελεσματικότητα σε Α&Μ Συστήματα γραφείου bizhub 601 και 751 bizhub 601 and bizhub 751 Υψηλή αποτελεσματικότητα σε Α&Μ Συστήματα γραφείου bizhub 601 και 751 bizhub 601 και bizhub 751, συστήματα γραφείου Κέντρο παραγωγικοτητας & εργασιών μεγάλου όγκου Η Konica Minolta

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. WorkCentre 7132

Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. WorkCentre 7132 Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης 701P44867 May 2006 Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

WorkCentre C226 Οδηγός Γρήγορης Σύνδεσης

WorkCentre C226 Οδηγός Γρήγορης Σύνδεσης Σκοπός: WorkCentre C226 Οδηγός Γρήγορης Σύνδεσης Ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό για να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις δικτύου του εκτυπωτή στις οθόνες διεπαφής χρήστη του εκτυπωτή, εφόσον χρειάζεται. Για πλήρεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M102 series

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M102 series Φύλλο δεδομένων Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M02 series Απλή εκτύπωση. Με εύκολο τρόπο. Απλοποιήστε τις διαδικασίες με έναν οικονομικό HP LaserJet Pro με δοχεία γραφίτη JetIntelligence. Δημιουργήστε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2009 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: Φαξ Super G3 Στάνταρ μνήμη 512 σελίδων Ασφάλεια: Διαχείριση μέσω κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγής λύση επικοινωνίας σε Α&Μ

Συμπαγής λύση επικοινωνίας σε Α&Μ bizhub 222 /282 /362 Συμπαγής λύση επικοινωνίας σε Α&Μ Σύστημα γραφείου bizhub 222/282/362 222/282/362, σύστημα σύστημα γραφείου γραφείου bizhub 222/282/362, Λύση επικοινωνίας πολλαπλών λειτουργιών σε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 24 /12/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 1369 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 44031 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 Σίνδος Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 16PROC004054620 2016-03-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G3010 Οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης

HP Scanjet G3010 Οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης HP Scanjet G3010 Οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης 2006 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Πρώτη έκδοση (Ιο λιος 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Περιεχ µενα Επισκ

Διαβάστε περισσότερα

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Επισκόπηση μηχανήματος Επισκόπηση μηχανήματος Λειτουργίες Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, αυτή διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 8 Αντιγραφή E-mail ιαδικτυακό φαξ

Διαβάστε περισσότερα