Παντελεήμων Μ. Τάτσος Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παντελεήμων Μ. Τάτσος Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ Παντελεήμων Μ. Τάτσος Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2004

2 Αφιερώνεται στη μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Β. Ναούμ

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ Παντελεήμων Μ. Τάτσος Σημαντικοί όροι: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Κρατικές Επιχορηγήσεις, Κρατική Υποστήριξη, Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία, Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τέσσερα από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και προσπαθεί να τα εκλαϊκεύσει με παραδείγματα και αναφορές. Τα τέσσερα διεθνή λογιστικά πρότυπα με τα οποία καταπιάνεται η μελέτη είναι: Δ.Λ.Π.16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Property, Plant and Equipment). Δ.Λ.Π.20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής Υποστήριξης (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance). Δ.Λ.Π.36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Impairment of Assets). Δ.Λ.Π.38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets).

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Ι...ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Κοστολογικά στοιχεία Ανταλλαγές πάγιων στοιχείων ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Βασική μέθοδος Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος Αναπροσαρμογές αξίας Απόσβεση.. 28

5 Επανεξέταση της ωφέλιμης ζωής Επανεξέταση της μεθόδου αποσβέσεως ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μη νομισματικές κρατικές επιχορηγήσεις Εμφάνιση των επιχορηγήσεων που αφορούν στο ενεργητικό Εμφάνιση των επιχορηγήσεων που αφορούν στα αποτελέσματα Επιστροφή κρατικών επιχορηγήσεων ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 36

6 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ Καθαρή τιμή πωλήσεως Αξία χρήσεως Βάση εκτιμήσεων μελλοντικών ταμιακών ροών Σύνθεση των εκτιμήσεων των μελλοντικών ταμιακών ροών Μελλοντικές ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα Προεξοφλητικό επιτόκιο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Αναγνώριση της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει Ανακτήσιμο ποσό και Λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών Υπεραξία Εταιρικά Περιουσιακά Στοιχεία Ζημία απομειώσεως για μία μονάδα δημιουργίας

7 ταμιακών ροών ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ Αναστροφή μιας ζημίας απομειώσεως για ένα κατ ιδίαν περιουσιακό στοιχείο Αναστροφή μιας ζημίας απομειώσεως για μία μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών Αναστροφή μιας ζημίας απομειώσεως για υπεραξία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 38 ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναγνωρισιμότητα Έλεγχος Μελλοντικά Οικονομικά Οφέλη ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΫΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Μεμονωμένη απόκτηση Απόκτηση ως μέρους μιας Ενοποιήσεως Επιχειρήσεων Απόκτηση μέσω μιας Κρατικής Επιχορηγήσεως. 147

8 5.4.4 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων Εσωτερικώς δημιουργούμενη Υπεραξία Εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία Φάση έρευνας Φάση αναπτύξεως Κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Δαπάνες παρελθόντος που δεν καταχωρούνται ως ένα περιουσιακό στοιχείο ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ Βασική μέθοδος Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος ΑΠΟΣΒΕΣΗ Περίοδος αποσβέσεως Μέθοδος αποσβέσεως Υπολειμματική αξία Αναθεώρηση της περιόδου αποσβέσεως και της μεθόδου αποσβέσεως ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ.. 185

9 5.11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικά Άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόμενα σύμφωνα με την επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδο Δαπάνες Έρευνας και Αναπτύξεως Άλλες πληροφορίες ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ 199 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Χρήστο Καζαντζή για την πολύτιμη καθοδήγησή του και τις χρήσιμες υποδείξεις του για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράσταση και υπομονή της κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

11 ΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μεταβατικές διατάξεις Καταχώρηση ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μεταβατικές διατάξεις Απόσβεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου απεικονιζόμενου σύμφωνα με την βασική μέθοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μεταβατικές διατάξεις Αναπροσαρμοσμένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εννοούμε ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων και επακολούθως σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και κατ επέκταση η κατάργηση των οικονομικών συνόρων, έκανε επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι εισηγμένες στις χρηματιστηριακές, και όχι μόνο, αγορές επιχειρήσεις. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έρχονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων με την θέσπιση μιας κοινής <<λογιστικής γλώσσας>> 2. Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η ίδρυση στο Λονδίνο στις 29/06/1973 της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee, I.A.S.C.). Τη συμφωνία ίδρυσης, υπέγραψαν αντιπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων λογιστών, από τις χώρες Η.Π.Α., Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Ιρλανδία. Πρώτος πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Sir Henry Benson. Από τον Απρίλιο του 2001 δεν υπάρχει επιτροπή με το όνομα I.A.S.C. (International Accounting 1

13 Standards Committee) αλλά Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board, I.A.S.B.) 2. Ο Νόμος 2992/2002 καθιέρωσε για πρώτη φορά στη χώρα μας την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δ.Λ.Π. (International Accounting Standards I.A.S.) κατά την κατάρτιση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων ως εξής: Υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Στις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π. περιλαμβάνονται οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιριών καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ομίλων εταιριών που συντάσσονται με ευθύνη των μητρικών. Με νεότερη νομοθετική παρέμβαση Νόμος3229/2004 καθορίστηκε η 01/01/2005 ως η ημερομηνία εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα. Από το 1974, όπου δημοσιεύθηκε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (I.A.S.1 Disclosure of Accounting Policies), μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Είχαμε αντικαταστάσεις παλιών από νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις υπαρχόντων προτύπων και καταργήσεις άλλων, για να καταλήξουμε στα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν σήμερα. Τα Πρότυπα έχουν αρίθμηση από το Δ.Λ.Π.1 έως το Δ.Λ.Π.41. Επειδή 2

14 έχουν καταργηθεί επτά Δ.Λ.Π. (συγκεκριμένα τα Δ.Λ.Π. Νο 3, 4, 5, 6, 9, 13 και 25) σήμερα βρίσκονται σε ισχύ 34 πρότυπα. Αυτά παρατίθενται ως ισχύουν κατά την 31/03/2004 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τέσσερα από αυτά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και να τα εκλαϊκεύσει μέσα από παραδείγματα και αναφορές όσο το δυνατό καλύτερα. Τα τέσσερα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τα οποία θα καταπιαστεί η μελέτη είναι: Δ.Λ.Π.16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Property, Plant and Equipment). Δ.Λ.Π.20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής Υποστήριξης (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance). Δ.Λ.Π.36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Impairment of Assets) Δ.Λ.Π.38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets). Η επιλογή των προτύπων αυτών μόνο τυχαία δεν είναι. Κατ αρχάς το Δ.Λ.Π.16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτελούν συχνά το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης και, για το λόγο αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο στη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης της. Τελευταία πολύς λόγος γίνεται για το Δ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, οπότε το Δ.Λ.Π.20 3

15 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο. Η ουσιώδης και καθοριστική διαφορά μεταξύ Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της υφιστάμενης σήμερα λογιστικής κατάστασης έγκειται στην υπέρβαση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα της αρχής του ιστορικού κόστους και στη καθιέρωση της πραγματικής αξίας, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να μην είναι συντηρητικές ούτε επιθετικές, αλλά ουδέτερες, για να ανταποκρίνονται στις κρατούσες συνθήκες της αγοράς 3. Προς αυτή τη κατεύθυνση κινείται το Δ.Λ.Π.36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ισχύοντες λογιστικοί κανόνες για τους άϋλους πόρους δεν ταιριάζουν με το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Θεσμοθετήθηκαν σε παρελθούσες περιόδους, όπου το χρηματικό κεφάλαιο και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, ενώ στη σημερινή οικονομία της γνώσης ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων βασίζεται στη χρησιμοποίηση άϋλων πόρων. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίες οι αλλαγές στους λογιστικούς κανόνες έτσι ώστε οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να αντανακλούν πλήρως την οικονομική τους κατάσταση και ιδιαίτερα τη θέση τους στην αγορά 4. Αυτές οι αλλαγές στους λογιστικούς κανόνες, έτσι ώστε οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να αντανακλούν πλήρως την οικονομική τους κατάσταση, μπορεί να έρθουν με την εφαρμογή του Δ.Λ.Π.38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. 4

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διερμηνείες, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2002, σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μια πρόκληση και μια ευκαιρία για τους Έλληνες Λογιστές, Οικονομικά Χρονικά, Τεύχος 115, Δεκέμβριος 2001 Ιανουάριος 2002, σελ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ, Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αριθμός Φύλλου 28, 13 Ιουλίου 2002, σελ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ, Η λογιστική των άϋλων πόρων, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αριθμός Φύλλου 18, 2 Μαΐου 2003, σελ

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.1. ΣΚΟΠΟΣ 1 Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων. Πρωταρχικά θέματα στη λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν, ο σωστός χρόνος της καταχωρήσεως των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους και η δαπάνη αποσβέσεων που μέλλει να λογιστεί για τα στοιχεία αυτά. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση ενός ενσώματου πάγιου ως στοιχείου ενεργητικού, όταν πληρεί τον ορισμό και τα κριτήρια καταχωρήσεως ως περιουσιακού στοιχείου, που αναφέρονται στο Πλαίσιο καταρτίσεως και παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός αν ένα άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση. 6

18 Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται για: (α) τα δάση και παρόμοιους φυσικούς πόρους, που μπορεί να αναγεννιούνται, (β) τα δικαιώματα ορυχείων-μεταλλείων, την αναζήτηση και εξόρυξη ορυκτών, την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου, καθώς και φυσικού αερίου και όμοιων πόρων, που δεν αναγεννιούνται. Πάντως, αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ή στη διατήρηση των δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις (α) ή (β), αρκεί να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους από τις ανωτέρω δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία. Σε μερικές περιπτώσεις τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπουν να γίνεται ο αρχικός προσδιορισμός της λογιστικής αξίας του ενσώματου παγίου με τη χρησιμοποίηση διαφορετικής μεθόδου από αυτή που προδιαγράφεται σε αυτό το Πρότυπο. Για παράδειγμα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 22 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων απαιτεί, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται από μια επιχειρηματική ενοποίηση, να αποτιμώνται αρχικώς στην πραγματική αξία ακόμη και αν αυτή υπερβαίνει το κόστος. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι άλλες πλευρές της λογιστικής αντιμετωπίσεως αυτών των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της απόσβεσης, προσδιορίζονται κατά τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 25 Λογιστική των Επενδύσεων, επιτρέπει μια επιχείρηση να αντιμετωπίζει τα επενδυτικά δικαιώματα ως ακίνητη 7

19 ιδιοκτησία, σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο, ή ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 25 Λογιστική των Επενδύσεων. Αυτό το Πρότυπο δεν εξετάζει ορισμένες πλευρές της εφαρμογής ενός πλήρους συστήματος απεικονίσεως των επιδράσεων από τις μεταβολές των τιμών. Όμως, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα τέτοιο σύστημα υποχρεούνται να συμμορφώνονται από όλες τις απόψεις με το παρόν Πρότυπο, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων ύστερα από την αρχική καταχώρησή τους ΟΡΙΣΜΟΙ 1 Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται: Ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι τα υλικά (ενσώματα) πάγια στοιχεία που: (α) κατέχονται από μία επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και (β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας χρήσεων. Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός πάγιου στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 8

20 Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός πάγιου στοιχείου, ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του. Ωφέλιμη ζωή είναι: (α) είτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιείται από την επιχείρηση, (β) είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιων μονάδων, που αναμένεται να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο. Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα ή η πραγματική αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα πάγιο στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της αποκτήσεως ή της κατασκευής του στοιχείου. Υπολειμματική αξία είναι το καθαρό ποσό που προσδοκά η επιχείρηση να λάβει για ένα πάγιο στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, μετά την αφαίρεση των αναμενόμενων εξόδων διαθέσεως. Πραγματική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ μερών που έχουν γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με τη θέλησή τους σε μια αντικειμενική συναλλαγή. Ζημία απομειώσεως είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα πάγιο στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεών του και των σωρευμένων έπ αυτού ζημιών απομειώσεως. 9

21 2.4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1 Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να καταχωρείται στο ενεργητικό όταν: (α) πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο αυτό θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και (β) το κόστος αυτού του στοιχείου για την επιχείρηση μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτελούν συχνά το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης και, για το λόγο αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης της. Επιπλέον, ο προσδιορισμός, αν μία δαπάνη αντιπροσωπεύει στοιχείο του ενεργητικού ή των εξόδων, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στα εμφανιζόμενα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως μιας επιχείρησης. Κατά τον προσδιορισμό, αν ένα στοιχείο πληρεί το πρώτο από τα κριτήρια καταχωρήσεως, η επιχείρηση χρειάζεται να εκτιμά το βαθμό της βεβαιότητας που συνδέεται με την ροή των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών, με βάση τις διαθέσιμες ενδείξεις κατά το χρόνο της αρχικής καταχώρησης. Ύπαρξη επαρκούς βεβαιότητας, ότι οι μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, προϋποθέτει μια εξασφάλιση ότι η επιχείρηση θα εισπράξει τα οφέλη που συνδέονται με το πάγιο στοιχείο και θα αναλάβει τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Αυτή η εξασφάλιση είναι συνήθως διαθέσιμη, μόνον όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη έχουν περιέλθει στην επιχείρηση. Πριν 10

22 συμβεί αυτό, η συναλλαγή για την απόκτηση του πάγιου στοιχείου μπορεί να ακυρωθεί, συνήθως χωρίς ουσιαστική ποινή, οπότε το στοιχείο δεν καταχωρείται. Το δεύτερο κριτήριο για την καταχώρηση συνήθως πληρούται άμεσα, γιατί η ανταλλαγή στην οποία στηρίζεται η αγορά του πάγιου στοιχείου εξατομικεύει το κόστος του. Στην περίπτωση ενός ιδιοκατασκευασμένου πάγιου στοιχείου, μία αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους μπορεί να γίνει από συναλλαγές με τρίτους, εκτός επιχειρήσεως, για την απόκτηση των υλικών, της εργασίας και των άλλων κοστολογικών δεδομένων, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας. Για την εξακρίβωση του τι συνιστά ξεχωριστό στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, απαιτείται κρίση κατά την εφαρμογή των κριτηρίων του ορισμού στις συγκεκριμένες περιστάσεις ή στους συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων. Μπορεί να αρμόζει να συναθροιστούν τα επί μέρους επουσιώδη στοιχεία, όπως καλούπια, εργαλεία και μήτρες, και να εφαρμοστούν τα κριτήρια στη συνολική αξία. Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντηρήσεως καταχωρούνται συνήθως στα αποθέματα και βαρύνουν τα έξοδα όταν αναλώνονται. Όμως, μεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισμός χαρακτηρίζονται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις, όταν η επιχείρηση αναμένει να τα χρησιμοποιεί για περισσότερες της μιας χρήσεις. Ομοίως, αν τα ανταλλακτικά και τα είδη συντηρήσεως μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων και η χρήση τους αναμένεται να είναι ακανόνιστη, λογιστικοποιούνται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται σε μία 11

23 χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την ωφέλιμη ζωή του αντίστοιχου πάγιου στοιχείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σωστό να κατανέμεται η συνολική δαπάνη κτήσεως ενός πάγιου στοιχείου στα μέρη που το συγκροτούν και να παρακολουθείται κάθε επί μέρους στοιχείο ξεχωριστά. Αυτό συμβαίνει, όταν τα επί μέρους στοιχεία έχουν διαφορετική ωφέλιμη ζωή ή παρέχουν ωφέλειες στην επιχείρηση με διαφορετικό ρυθμό, ούτως ώστε να απαιτείται η χρήση διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων και μεθόδων. Για παράδειγμα, ένα αεροσκάφος και οι μηχανές του είναι ανάγκη να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά αποσβεστέα πάγια στοιχεία, αν έχουν διαφορετικές ωφέλιμες ζωές. Ενσώματα πάγια στοιχεία μπορεί να αποκτηθούν για λόγους ασφαλείας ή περιβαλλοντικούς. Η απόκτηση τέτοιων πάγιων, μολονότι αυξάνει άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος πάγιου στοιχείου, μπορεί να είναι αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα πάγια στοιχεία της. Όταν συντρέχει αυτή η περίπτωση, οι αποκτήσεις τέτοιων παγίων έχουν τα χαρακτηριστικά για καταχώρηση στο ενεργητικό, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην επιχείρηση τη δημιουργία μελλοντικών οικονομικών ωφελειών από τα σχετικά πάγια στοιχεία, επιπλέον των ωφελειών που θα μπορούσε να έχει, χωρίς την απόκτηση των πάγιων αυτών. Πάντως, η καταχώρηση τέτοιων στοιχείων στο ενεργητικό γίνεται μόνο κατά την έκταση που η προκύπτουσα λογιστική αξία τους, μαζί με την αξία των σχετικών πάγιων στοιχείων, δεν υπερβαίνει τη συνολική ανακτήσιμη αξία αυτού του στοιχείου και των σχετικών με αυτό πάγιων στοιχείων. Για παράδειγμα, μία χημική 12

24 βιομηχανία ενδέχεται να οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένες νέες διαδικασίες χημικής παραγωγής, για να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χημικών. Οι σχετικές εργοστασιακές επεκτάσεις καταχωρούνται ως πάγιο στοιχείο, κατά την έκταση που είναι ανακτήσιμες γιατί, χωρίς αυτές, η επιχείρηση δεν μπορεί να βιομηχανοποιεί και να πωλεί χημικά ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1 Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που καλύπτει τις προϋποθέσεις για να καταχωρηθεί στο ενεργητικό, πρέπει αρχικώς να αποτιμηθεί στο κόστος του Κοστολογικά στοιχεία 1 Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελείται από την τιμή αγοράς του, στην οποία περιλαμβάνονται οι εισαγωγικοί δασμοί και οι μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, καθώς και από κάθε άμεσα επιρριπτέο έξοδο για να φθάσει το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για τον προσδιορισμό της τιμής αγοράς, αφαιρούνται οι πάσης φύσεως εκπτώσεις. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέων εξόδων είναι: (α) το κόστος διαμόρφωσης χώρου 13

25 (β) τα αρχικά έξοδα παραδόσεως και μεταφοράς (γ) τα έξοδα εγκατάστασης (δ) επαγγελματικές αμοιβές, π.χ. για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, και (ε) το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολογήσεως και μετακινήσεως του περιουσιακού στοιχείου και της αποκαταστάσεως του χώρου, κατά την έκταση που καταχωρείται ως πρόβλεψη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις. Όταν η πληρωμή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκτείνεται πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, το κόστος του συνίσταται στην ισοδύναμη αξία μετρητοίς. Η διαφορά, μεταξύ του συνόλου των πληρωμών και αυτής της αξίας, καταχωρείται ως δαπάνη τόκων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της πιστώσεως, εκτός αν κεφαλαιοποιείται, σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο εναλλακτικό χειρισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αριθμός 23 Κόστος Δανεισμού. Τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα δεν αποτελούν κοστολογικό στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός αν μπορεί να συσχετιστούν άμεσα με την απόκτηση του πάγιου στοιχείου ή με το να φέρουν αυτό σε κατάσταση λειτουργίας του. Ομοίως, έξοδα που σχετίζονται με τη δοκιμαστική λειτουργία και με την περίοδο πριν από την έναρξη της παραγωγικής εκμετάλλευσης δεν συγκαταλέγονται στο κόστος ενός πάγιου στοιχείου, εκτός αν είναι απαραίτητα για να φέρουν αυτό το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Αρχικές ζημίες εκμεταλλεύσεως, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την προγραμματισμένη έναρξη εκμεταλλεύσεως του παγίου, καταχωρούνται στα έξοδα. 14

26 Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασμένου πάγιου στοιχείου προσδιορίζεται με τη χρήση των ίδιων μεθόδων, όπως και για το αγορασμένο στοιχείο. Αν μια επιχείρηση κατασκευάζει όμοια στοιχεία προς πώληση στη συνήθη πορεία των εργασιών της, το κόστος του ιδιοκατασκευαζόμενου στοιχείου είναι συνήθως το ίδιο, όπως το κόστος των παραγόμενων στοιχείων προς πώληση. Για το λόγο αυτό, κάθε εσωτερικό κέρδος πρέπει να απαλείφεται, κατά τον προσδιορισμό του κόστους αυτού. Επίσης, το κόστος των ασύνηθων ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που πραγματοποιήθηκε κατά την παραγωγή του ιδιοκατασκευασμένου πάγιου στοιχείου, δεν περιλαμβάνεται στο κόστος αυτού του στοιχείου. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 23 Κόστος Δανεισμού καθιερώνει κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου το δανειακό κόστος να μπορεί να περιληφθεί στο κόστος των ενσώματων πάγιων στοιχείων. Το κόστος ενός πάγιου στοιχείου, που κατέχεται από το μισθωτή βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τις αρχές που θέτει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 17 Μισθώσεις. Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων μπορεί να μειωθεί κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης. Παράδειγμα Αρχικής Αποτίμησης των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> πραγματοποιεί τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 15

27 1. Αγοράζει οικόπεδο αντί τοις μετρητοίς, με σκοπό την ανέγερση κτιρίου. Καταβάλλει για φόρο μεταβιβάσεως. 2. Καταβάλλονται για αμοιβή του μεσίτη 500 και για συμβολαιογραφικά έξοδα Καταβάλλονται για την ισοπέδωση του χώρου του οικοπέδου. Με βάση τα παραπάνω η τελική αξία του οικοπέδου θα είναι ( ) Ανταλλαγές πάγιων στοιχείων 1 Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να αποκτηθεί από ανταλλαγή, ή μερική ανταλλαγή, με ένα διαφορετικό πάγιο ή άλλο στοιχείο. Το κόστος ενός τέτοιου στοιχείου προσδιορίζεται με βάση την πραγματική αξία του στοιχείου που λήφθηκε, που είναι ισοδύναμη με την πραγματική αξία του στοιχείου που δόθηκε, προσαυξημένη κατά το ποσό των τυχόν μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων που καταβλήθηκε. Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να αποκτηθεί από ανταλλαγή ενός όμοιου στοιχείου, που έχει όμοια χρήση στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο και όμοια πραγματική αξία. Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί επίσης να πωληθεί με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε ένα όμοιο στοιχείο. Και στις δύο περιπτώσεις, δεδομένου ότι η δημιουργία κερδών είναι ανολοκλήρωτη, δεν καταχωρείται κέρδος ή ζημιά από τη συναλλαγή, αλλά το νέο πάγιο στοιχείο κοστολογείται με την εμφανιζόμενη αξία 16

28 του στοιχείου που δόθηκε. Όμως, η πραγματική αξία του ληφθέντος πάγιου στοιχείου μπορεί να παρέχει ένδειξη μειώσεως της αξίας του στοιχείου που δόθηκε, οπότε το πάγιο στοιχείο που δόθηκε υποτιμάται και αυτή η υποτιμημένη αξία δίδεται στο νέο πάγιο στοιχείο. Παραδείγματα ανταλλαγών όμοιων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνουν, την ανταλλαγή αεροσκαφών, ξενοδοχείων, σταθμών ανεφοδιασμού και άλλων ακίνητων ιδιοκτησιών. Αν ένα μέρος της πράξεως ανταλλαγής αποτελείται από άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά, αυτό μπορεί να δείχνει ότι τα στοιχεία που ανταλλάχθηκαν δεν έχουν όμοια αξία. Παραδείγματα Ανταλλαγών Πάγιων Στοιχείων 2 Α) Παραδείγματα ανταλλαγής ανόμοιων πάγιων περιουσιακών στοιχείων χωρίς επιπλέον αντάλλαγμα 3. Α.1) (ΖΗΜΙΑ) Η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> ανταλλάσσει μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος λογιστικής αξίας με ένα ημιφορτηγό όχημα, από μια μάντρα αυτοκινήτων, πραγματικής αγοραίας αξίας Πρόσθετο αντάλλαγμα δεν δίδεται. Η αξία της γεννήτριας δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμη. Η ζημία για την <<ΑΛΦΑ>> είναι και καταχωρείται με την εγγραφή: Ημιφορτηγό Ζημία από ανταλλαγή Γεννήτρια Α.2) (ΚΕΡΔΟΣ) Η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> ανταλλάσσει ένα γραφείο λογιστικής αξίας με ένα εκτυπωτικό μηχάνημα, από μια παρεμφερή με αυτήν επιχείρηση, πραγματικής αγοραίας αξίας Πρόσθετο αντάλλαγμα δεν 17

29 δίδεται. Η αξία του γραφείου δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμη. Το κέρδος για την <<ΑΛΦΑ>> είναι 200 και καταχωρείται με την εγγραφή: Εκτυπωτικό μηχάνημα Γραφείο Κέρδη από ανταλλαγή 200 Β) Παραδείγματα ανταλλαγής όμοιων πάγιων περιουσιακών στοιχείων με επιπλέον αντάλλαγμα 4. Β.1) (ΖΗΜΙΑ) Η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> αντάλλαξε με εταιρία πληροφορικής έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή λογιστικής αξίας 2.000, με ένα νεότερο τεχνολογικά, πραγματικής αξίας 4.000, καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των Η ζημία από τη συναλλαγή ανέρχεται σε 500 [2.500 ( )]. Η λογιστική εγγραφή θα έχει ως εξής: Η/Υ (νέος) Ζημία από ανταλλαγή 500 Η/Υ (παλιός) Διαθέσιμα Β.2) (ΚΕΡΔΟΣ) Η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> αντάλλαξε με μεσίτη ένα οικόπεδο λογιστικής αξίας , με ένα οικόπεδο δίπλα σε αυτήν, πραγματικής αξίας , καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των Το κέρδος από τη συναλλαγή είναι [ ( )]. Η λογιστική εγγραφή θα έχει ως εξής: 18

30 Οικόπεδο (νέο) Οικόπεδο (παλιό) Κέρδη από ανταλλαγή Διαθέσιμα ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Μεταγενέστερες δαπάνες σχετιζόμενες με ήδη καταχωρημένο στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, πρέπει να προστίθενται στη λογιστική αξία του στοιχείου αυτού, όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, θα υπερβαίνουν την αρχικά προσδιορισμένη κανονική απόδοση του πιο πάνω στοιχείου. Κάθε άλλη μεταγενέστερη δαπάνη πρέπει να βαρύνει τα έξοδα της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιείται. Μεταγενέστερες δαπάνες σε ένα ενσώματο πάγιο στοιχείο καταχωρούνται στο ενεργητικό, μόνο όταν οι δαπάνες αυτές βελτιώνουν την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου αυτού, πέραν της αρχικώς προσδιορισμένης κανονικής αποδόσεώς του. Στα παραδείγματα των βελτιώσεων, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, περιλαμβάνονται: (α) Μετατροπή μιας εγκαταστάσεως για να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή της, που συμπεριλαμβάνει και την αύξηση της δυναμικότητάς της. (β) Αντικατάσταση μερών μηχανής για να επιτευχθεί μια ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα των παραγόμενων. 19

31 (γ) Εφαρμογή νέων παραγωγικών διαδικασιών, που επιτρέπουν ουσιαστική μείωση του προηγουμένως υπολογιζόμενου κόστους εκμεταλλεύσεως. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεως ενός ενσώματου παγίου, γίνονται για να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία η επιχείρηση μπορεί να αναμένει από την αρχικώς προσδιορισμένη κανονική απόδοση του παγίου. Οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται συνήθως στα έξοδα, όταν πραγματοποιούνται. Για παράδειγμα, το κόστος συντηρήσεως ή επιθεωρήσεως των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αποτελεί συνήθως δαπάνη, δεδομένου ότι δεν αυξάνει, αλλά αποκαθιστά την αρχικώς προσδιορισμένη κανονική απόδοση. Ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα από την απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εξαρτάται από τις συνθήκες που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική αποτίμηση και καταχώρηση του σχετικού στοιχείου και από το αν οι δαπάνες αυτές είναι ανακτήσιμες. Για παράδειγμα, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων έχει ήδη επηρεαστεί από μια απώλεια οικονομικών ωφελειών, οι μεταγενέστερες δαπάνες για αποκατάσταση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών, που αναμένονται από το στοιχείο αυτό, καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του πάγιου στοιχείου. Αυτό συμβαίνει επίσης, όταν η τιμή αγοράς ενός πάγιου στοιχείου ήδη αντανακλά την υποχρέωση της επιχειρήσεως να πραγματοποιήσει δαπάνες στο μέλλον, που είναι αναγκαίες για να φέρουν το στοιχείο αυτό στην κατάσταση λειτουργίας του. Σχετικό 20

32 παράδειγμα μπορεί να είναι η αγορά ενός κτιρίου, που χρειάζεται ανακαίνιση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του παγίου, κατά την έκταση που αυτές μπορεί να ανακτηθούν από τη μελλοντική χρήση του. Σημαντικά τμήματα ορισμένων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα. Για παράδειγμα, ένας κλίβανος μπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση μετά από ένα ορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας ή το εσωτερικό αεροσκάφους, όπως καθίσματα και σκεύη, μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του αεροσκάφους. Τα επί μέρους τμήματα παρακολουθούνται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία, γιατί έχουν ωφέλιμες ζωές διαφορετικές από εκείνες των παγίων με τα οποία σχετίζονται. Συνεπώς, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια καταχωρήσεως {(α) πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο αυτό θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και (β) το κόστος αυτού του στοιχείου για την επιχείρηση μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα}, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση ή ανανέωση των επί μέρους τμημάτων, λογιστικοποιούνται όπως η αγορά ενός ξεχωριστού πάγιου στοιχείου, ενώ το αντικαθιστάμενο πάγιο στοιχείο διαγράφεται ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 21

33 Βασική μέθοδος 1 Ύστερα από την αρχική καταχώρηση στο ενεργητικό, ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομειώσεως Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος 1 Ύστερα από την αρχική καταχώρηση στο ενεργητικό, ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, που αποτελείται από την πραγματική αξία του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομειώσεως. Οι αναπροσαρμογές της αξίας πρέπει να γίνονται τακτικά, ούτως ώστε οι λογιστικές αξίες να μη διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που θα μπορούσε να προσδιοριστούν με βάση τις πραγματικές αξίες κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Αναπροσαρμογές αξίας 1 Η πραγματική αξία του εδάφους και των κτιρίων συνήθως είναι η αγοραία αξία τους. Αυτή η αξία προσδιορίζεται με εκτίμηση που, κανονικά, αναλαμβάνεται από επαγγελματίες προσοντούχους εκτιμητές. 22

34 Η πραγματική αξία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, προσδιορισμένη με εκτίμηση. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία της αγοραίας αξίας, λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των στοιχείων αυτών και επειδή σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά μόνο ως τμήμα μιας λειτουργούσας επιχειρήσεως, αυτά αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος αντικαταστάσεώς τους. Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της πραγματικής αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Όταν η πραγματική αξία ενός πάγιου στοιχείου που έχει αναπροσαρμοστεί διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του, είναι αναγκαία μια περαιτέρω αναπροσαρμογή. Μερικές από τις ενσώματες ακινητοποιήσεις μπορεί να υφίστανται σημαντικές και άστατες μεταβολές στην πραγματική αξία, ώστε να χρειάζονται ετήσια αναπροσαρμογή. Τέτοιες συχνές αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες για ενσώματες ακινητοποιήσεις με επουσιώδεις μόνο διακυμάνσεις στην πραγματική αξία. Θα αρκούσε μία αναπροσαρμογή κάθε τρία ή πέντε χρόνια. Όταν ένα ενσώματο πάγιο στοιχείο αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες αποσβέσεις του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής πρέπει: (α) είτε να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του πάγιου στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, μετά την αναπροσαρμογή, να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 23

35 αναπροσαρμόζεται, επί τη βάσει ενός δείκτη τιμών, στο αναπόσβεστο κόστος αντικαταστάσεώς του, (β) είτε να συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων αξία του πάγιου στοιχείου και η καθαρή αξία να αναμορφώνεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία του πάγιου στοιχείου. Για παράδειγμα, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για κτίρια τα οποία αναπροσαρμόζονται στην αγοραία αξία τους. Το ποσό της διορθώσεως που προκύπτει κατά την αναμόρφωση ή το συμψηφισμό των σωρευμένων αποσβέσεων, αποτελεί μέρος της αύξησης ή της μείωσης της λογιστικής αξίας. Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου, ολόκληρη η κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό, πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Κατηγορία ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων, όμοιας φύσεως και χρήσεως στις δραστηριότητες μιας επιχειρήσεως. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα ξεχωριστών κατηγοριών: (α) Εδαφικές εκτάσεις (β) Γήπεδα και κτίρια (γ) Μηχανήματα (δ) Πλοία (ε) Αεροπλάνα (στ) Οχήματα (ζ) Έπιπλα και Σκεύη 24

36 (η) Εξοπλισμός γραφείου Τα επί μέρους στοιχεία μιας κατηγορίας ενσώματων ακινητοποιήσεων αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρμογή πάγιων στοιχείων και η εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις, ανάμεικτων ποσών κόστους και αξιών διαφορετικών ημερομηνιών. Όμως, μια κατηγορία παγίων μπορεί να αναπροσαρμόζεται σταδιακά, εφόσον η αναπροσαρμογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρόνο και εφόσον οι αναπροσαρμογές συμβαδίζουν με τα εκάστοτε δεδομένα. Όταν η λογιστική αξία ενός πάγιου στοιχείου αυξάνεται λόγω αναπροσαρμογής, η αύξηση πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων, με τίτλο <<διαφορές αναπροσαρμογής>>. Όμως, μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο, κατά την έκταση που αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου πάγιου στοιχείου, η οποία είχε βαρύνει τα έξοδα. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου στοιχείου μειώνεται λόγω υποτιμήσεως, η μείωση πρέπει να καταχωρείται ως δαπάνη. Όμως, μια μείωση λόγω υποτιμήσεως πρέπει να βαρύνει άμεσα τις σχετικές <<διαφορές αναπροσαρμογής>>, κατά την έκταση που η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό που περιλαμβάνεται στις διαφορές αναπροσαρμογής σε σχέση με αυτό το ίδιο πάγιο στοιχείο. 25

37 Οι διαφορές αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια μπορεί να μεταφερθούν άμεσα στο υπόλοιπο κερδών εις νέο, όταν πραγματοποιούνται. Το σύνολο μιας διαφοράς αναπροσαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν αποσύρεται ή πωλείται το αντίστοιχο πάγιο στοιχείο. Όμως, ενδέχεται μέρος της διαφοράς αναπροσαρμογής να πραγματοποιείται, με τη χρησιμοποίηση του παγίου από την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της διαφοράς αναπροσαρμογής που πραγματοποιείται, συνίσταται από τη διαφορά μεταξύ αποσβέσεως πάνω στην αναπροσαρμοσμένη αξία του πάγιου στοιχείου και αποσβέσεως πάνω στο αρχικό κόστος του στοιχείου αυτού. Η μεταφορά των διαφορών αναπροσαρμογής στο υπόλοιπο των κερδών εις νέο δεν γίνεται μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι επιδράσεις στους φόρους εισοδήματος, αν υπάρχουν, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των ενσώματων ακινητοποιήσεων, σχολιάζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 12 Φόροι εισοδήματος. Παράδειγμα αποτίμησης μεταγενέστερης από την αρχική καταχώρηση Έστω ότι η επιχείρηση <<ΑΛΦΑ>> αγόρασε την 1/1/2001 ένα μηχάνημα αντλήσεως νερού (αντλία) με ωφέλιμη ζωή 5 χρόνια και υπολειμματική αξία μηδέν (0) αντί του ποσού Στην αρχή του 4 ου έτους, 1/1/2004 αναπροσαρμόζεται το μηχάνημα αντλήσεως νερού με συντελεστή 20%. Να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, αν ακολουθείται: (α) Η βασική μέθοδος. (β) Η επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος. 26

38 (α) Αν ακολουθείται η βασική μέθοδος. 1/1/2001 Μηχανήματα Διαθέσιμα /12/2001 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2002 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2003 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2004 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2005 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα β) Αν ακολουθείται η επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος. 1/1/2001 Μηχανήματα Διαθέσιμα /12/2001 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2002 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2003 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα

39 1/1/2004 Μηχανήματα Αποσβεσθέντα μηχανήματα Διαφορές Αναπροσαρμογής /12/2004 Αποσβέσεις ( ) Χ 20% Αποσβεσθέντα μηχανήματα /12/2005 Αποσβέσεις Αποσβεσθέντα μηχανήματα Απόσβεση 1 Το αποσβεστέο ποσό ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να κατανέμεται συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποσβέσεως πρέπει να αντικατοπτρίζει το ρυθμό αναλώσεως των οικονομικών ωφελειών του στοιχείου από την επιχείρηση. Η δαπάνη αποσβέσεως για κάθε χρήση πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Καθώς τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε ένα πάγιο στοιχείο αναλώνονται από την επιχείρηση, η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται για να αντικατοπτρίζει αυτή την ανάλωση, κανονικά με την καταχώρηση μιας δαπάνης αποσβέσεων. Η δαπάνη μιας απόσβεσης γίνεται ακόμη και αν η αξία του πάγιου στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. 28

40 Τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναλώνονται από την επιχείρηση, κυρίως μέσω της χρήσεως του στοιχείου αυτού. Οπωσδήποτε όμως, άλλοι παράγοντες, όπως τεχνική απαξίωση και φθορά, όταν το πάγιο στοιχείο παραμένει σε αδράνεια, συχνά συνεπάγονται τη μείωση των οικονομικών ωφελειών που μπορούσε να αναμένονταν από το στοιχείο αυτό. Συνεπώς, όλοι οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός πάγιου στοιχείου: (α) Η αναμενόμενη χρήση του πάγιου στοιχείου από την επιχείρηση. Η χρήση εκτιμάται με αναφορά στην αναμενόμενη παραγωγική δυναμικότητα του στοιχείου ή το φυσικό αποτέλεσμα. (β) Η αναμενόμενη φυσιολογική φθορά, που εξαρτάται από παράγοντες εκμεταλλεύσεως, όπως ο αριθμός των φυλακών (βάρδιες) για τον οποίο το πάγιο στοιχείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και το πρόγραμμα επισκευών και συντηρήσεως της επιχειρήσεως, καθώς και από τη φροντίδα και συντήρηση του πάγιου στοιχείου, όσο είναι σε αδράνεια. (γ) Τεχνική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή βελτιώσεις στην παραγωγή ή από μεταβολή στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από το πάγιο στοιχείο. (δ) Νομικοί ή παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση ενός πάγιου στοιχείου, όπως η εκπνοή της διάρκειας των σχετικών μισθώσεων. Η ωφέλιμη ζωή ενός πάγιου στοιχείου ορίζεται με βάση την αναμενόμενη χρησιμότητά του για την επιχείρηση. Η πολιτική διαχειρίσεως της περιουσίας μιας επιχειρήσεως μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση των πάγιων στοιχείων, 29

41 ύστερα από ορισμένο χρόνο ή μετά την ανάλωση ενός ορισμένου μέρους από τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα στο πάγιο στοιχείο. Συνεπώς, η ωφέλιμη ζωή ενός πάγιου στοιχείου μπορεί να είναι βραχύτερη από ό,τι η οικονομική ζωή του. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι θέμα κρίσεως, που βασίζεται στην εμπειρία της επιχειρήσεως από όμοια στοιχεία. Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν πάγια στοιχεία που ξεχωρίζονται μεταξύ τους και αντιμετωπίζονται χωριστά για λογιστικούς λόγους, έστω και αν αποκτώνται μαζί. Κανονικά, τα οικόπεδα έχουν απεριόριστη ζωή και, συνεπώς, δεν είναι αποσβέσιμα. Τα κτίρια έχουν περιορισμένη ζωή και, συνεπώς, είναι αποσβέσιμα. Μια αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής του κτιρίου. Το αποσβεστέο ποσό ενός πάγιου στοιχείου προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση της υπολειμματικής αξίας αυτού του στοιχείου. Στην πράξη, η υπολειμματική αξία ενός παγίου συχνά είναι ασήμαντη και συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισμό του αποσβεστέου ποσού. Αν εφαρμόζεται η βασική μέθοδος αποσβέσεων και η υπολειμματική αξία πρόκειται να είναι μάλλον σημαντική, η υπολειμματική αξία υπολογίζεται κατά την ημερομηνία κτήσεως και δεν αυξάνεται μεταγενεστέρως λόγω αλλαγών στις τιμές. Όμως, αν εφαρμόζεται η επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος αποσβέσεως, τότε και η υπολειμματική αξία πρέπει να επανεκτιμάται κατά την ημερομηνία των τυχόν μεταγενέστερων αναπροσαρμογών της αξίας του πάγιου στοιχείου. Η εκτίμηση βασίζεται στην υπολειμματική αξία που επικρατεί κατά την ημερομηνία της εκτιμήσεως για 30

42 όμοια περιουσιακά στοιχεία, που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κάτω από όμοιες συνθήκες προς εκείνες που το πάγιο στοιχείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Μια ποικιλία μεθόδων αποσβέσεως μπορεί να χρησιμοποιείται για να κατανέμεται το αποσβεστέο ποσό ενός πάγιου στοιχείου με τρόπο συστηματικό κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και την κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδο. Κατά τη σταθερή μέθοδο, γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Κατά τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου γίνεται μία φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Με την κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδο γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με βάση την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή του παγίου. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποσβέσεως ενός πάγιου στοιχείου επιλέγεται με βάση τον προσδοκώμενο ρυθμό των οικονομικών ωφελειών και εφαρμόζεται ομοιόμορφα από χρήση σε χρήση, εκτός αν υπάρχει κάποια μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό των οικονομικών ωφελειών από το πάγιο αυτό. Η δαπάνη αποσβέσεως για κάθε χρήση συνήθως βαρύνει τα αποτελέσματα. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε ένα πάγιο στοιχείο αντλούνται από την επιχείρηση για την παραγωγή άλλων στοιχείων, αντί να δημιουργούν μια δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη αποσβέσεως αποτελεί τμήμα του κόστους του άλλου στοιχείου και περιλαμβάνεται στην εμφανιζόμενη αξία του. Για παράδειγμα, η απόσβεση των 31

43 παραγωγικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στο κόστος μεταποίησης των αποθεμάτων. Ομοίως, απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων, που χρησιμοποιούνται σε αναπτυξιακές δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός άϋλου πάγιου στοιχείου το οποίο καταχωρείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. Παραδείγματα μεθόδων υπολογισμού των αποσβέσεων Α) Μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως 5,6,7. Για τον υπολογισμό των ετήσιων αποσβέσεων με την σταθερή μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο: Ετήσια απόσβεση = Κόστος κτήσεως Υπολειμματική αξία / Χρόνια ωφέλιμης ζωής. Πάγιο αξίας κτήσεως , ωφέλιμη ζωή (4) χρόνια και υπολειμματική αξία 3.000, θα πρέπει να υπαχθεί σε ετήσια απόσβεση: ( ) / 4 = 6.750, ή ο συντελεστής ετήσιας απόσβεσής του είναι / = 22,50%. Β) Μέθοδοι μειούμενης (φθίνουσας) αποσβέσεως. Β.1) Μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών της ωφέλιμης ζωής 8. Δεδομένα πάγιου στοιχείου: Κόστος κτήσεως (Κ.Κ.) Υπολειμματική αξία (Υ.Α.) Έτη ωφέλιμης ζωής (Ν) 4 Για να βρούμε τις ετήσιες αποσβέσεις πρέπει να ακολουθήσουμε τρία βήματα: 32

44 Πρώτο βήμα: Αθροίζονται οι αριθμοί των χρόνων της ωφέλιμης ζωής. Σ = = 10 ή Σ = Ν(Ν + 1 / 2) = 4(4 + 1 /2) = 10. Δεύτερο βήμα: Κάθε αριθμός των χρόνων της ωφέλιμης ζωής διαιρείται δια του αριθμού του παραπάνω αθροίσματος, ώστε να δημιουργηθούν τόσα κλάσματα όσα τα χρόνια της ωφέλιμης ζωής. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Τρίτο βήμα: Τα κλάσματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων αποσβέσεων, ο οποίος γίνεται ως εξής: Χρόνια Κλάσμα Αποσβεστέα Ετήσια αποσβέσεως αξία απόσβεση 1 4/10 Χ /10 Χ /10 Χ /10 Χ Β.2) Μέθοδος του σταθερού ποσοστού επί της αναπόσβεστης αξίας 9,10,11. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου απαιτεί τη χρησιμοποίηση ενός ποσοστού ή συντελεστή αποσβέσεως που υπολογίζεται από τον εξής τύπο: Υ.Α. α = 1 N Κ.Κ. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επί της εκάστοτε αναπόσβεστης αξίας και έτσι προκύπτουν οι ετήσιες αποσβέσεις. Δεδομένα πάγιου στοιχείου: 33

45 Κόστος κτήσεως (Κ.Κ.) Υπολειμματική αξία (Υ.Α.) Έτη ωφέλιμης ζωής (Ν) α = = 1 0,6 = 0,4 ή 40% Έτος Αναπόσβεστη αξία Ποσοστό ή Συντελεστής Ετήσια απόσβεση Χ 40% Χ 40% Χ 40% Χ 40% Υ.Α Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία αυτής της μεθόδου, πρέπει πάντα να υπάρχει υπολειμματική αξία. Εάν το πάγιο στοιχείο δεν έχει υπολειμματική αξία, τότε υποθέτουμε ότι η υπολειμματική του αξία είναι ίση με τη μονάδα. Γ) Μέθοδος των παραγομένων μονάδων 12,13,14. Δεδομένα παγίου στοιχείου: Κ.Κ Υ.Α Ωφέλιμη ζωή (Ω.Ζ.) Παραγωγή κατά το πρώτο έτος Παραγωγή κατά το δεύτερο έτος μονάδες μονάδες μονάδες 34

46 Παραγωγή κατά το τρίτο έτος μονάδες Η απόσβεση για το πρώτο έτος υπολογίζεται ως εξής: Κ.Κ. Υ.Α. / Ω.Ζ. Χ Παραγωγή = / Χ = Η απόσβεση για το δεύτερο έτος υπολογίζεται ως εξής: Κ.Κ. Υ.Α. / Ω.Ζ. Χ Παραγωγή = / Χ = Η απόσβεση για το τρίτο έτος υπολογίζεται ως εξής: Κ.Κ. Υ.Α. / Ω.Ζ. Χ Παραγωγή = / Χ = Επανεξέταση της ωφέλιμης ζωής 1 Η ωφέλιμη ζωή ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς και, αν οι προσδοκίες είναι σημαντικά διάφορες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, η δαπάνη αποσβέσεως για την τρέχουσα και τις μελλοντικές χρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Κατά τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως ενός πάγιου στοιχείου μπορεί να γίνει εμφανές ότι η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του δεν είναι σωστή. Για παράδειγμα, η ωφέλιμη ζωή μπορεί να επιμηκυνθεί από μεταγενέστερες δαπάνες στο πάγιο στοιχείο, που βελτιώνουν την κατάσταση αυτού πέραν της κανονικής αποδόσεώς του, όπως προσδιορίστηκε αρχικά. Από την άλλη μεριά, τεχνολογικές αλλαγές ή αλλαγές στην αγορά των προϊόντων, μπορεί να 35

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38 Intangible Assets IAS 38 Σκοπός ΔΛΠ 38 Ο καθορισμός των κριτηρίων για την αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ως άυλο Η διαμόρφωση μεθόδων για τον μετέπειτα λογιστικό χειρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Βασικές Έννοιες, Κόστος Κτήσεως, Προσθήκες & Βελτιώσεις και Μέθοδοι Απόσβεσης (ΔΛΠ 16) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα ενσώματα πάγια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ Ορισμός Αναγνώριση ΕΠ Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Αρχική αποτίμηση στο κόστος. Τιμή Αγοράς + Δασμοί Εισαγωγής + Λοιποί Φόροι (μη ανακτήσιμοι) + Λοιπά Άμεσα Έξοδα (π.χ. μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 6: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 38) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα άυλα πάγια είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 38 «Άυλα Περουσιακά Στοιχεία» (Intangible Assets). Τα άυλα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance IAS 20 Σκοπός Η αναγνώριση και ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Γεώργιος Ν. Κόντος Η παράγραφος 29 του IAS 16 αναφέρει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ως λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περι ρ ο ι υσ υ ι σ α ι κ α ό σ τ σ ο τ ιχ ι ε χ ίο Ά λ ϋ ο περι ρ ο ι υσ υ ι σ α ι κ α ό στ σ ο τ ιχ ι ε χ ίο ελέ λ γ έ χε χ τα τ ι

Περι ρ ο ι υσ υ ι σ α ι κ α ό σ τ σ ο τ ιχ ι ε χ ίο Ά λ ϋ ο περι ρ ο ι υσ υ ι σ α ι κ α ό στ σ ο τ ιχ ι ε χ ίο ελέ λ γ έ χε χ τα τ ι ΛΠ 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία IAS 38 Intangible Assets Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Μία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 (αναθεωρημένο το 2007) Borrowing Costs IAS 23 Σκοπός ΔΛΠ 23 Σκοπός & Εφαρμογή Ο λογιστικός χειρισμός (ορισμός και λογιστική παρακολούθηση αναγνώριση, αποτίμηση) του κόστους δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Σκοπός & εφαρμογή Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών

Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών κεφάλαιο ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Παρουσιάζεται η διάκριση των μη κυκλοφορούντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Ισολογισμός. Δ.Λ.Π.16: Ενσώματα πάγια III.1

ΙΙΙ. Ισολογισμός. Δ.Λ.Π.16: Ενσώματα πάγια III.1 ΙΙΙ. Ισολογισμός Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται τα πρότυπα που αφορούν την κατάρτιση και τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, τα υποκεφάλαια ΙΙΙ.1 έως ΙΙΙ.3 αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ-.5. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των - Σχέδιο λογαριασμών Οι μεταβολές σε σχέση με το προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο του εντοπίζονται στα εξής:. Οι λογαριασμοί των παγίων διακρίνονται σε ιδιοχρησιμοποιούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

7-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

7-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 7-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College Αντικείμενο μάθησης 1. Μέτρηση και υπολογισμός του κόστους του πάγιου ενεργητικού 7-2 Πίνακας 7-1. Μακροπρόθεμα (πάγια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 9039 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Σημείωση 31.3.2005 31.12.2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΟ (ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Έξοδα Πρώτης Εγκαταστάσεως Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως είναι δαπάνες της επιχείρησης που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της επιχείρησης την απόκτηση διαρκών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις 10. Εδαφικές Εκτάσεις ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11. Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα 12. Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός μηχ. Εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IFRS 8 «Επιχειρηματικοί Τομείς» IFRIC 11 «IFRS 2 Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχείρησης του Ίδιου Ομίλου» IFRIC «Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Σεπτεμβρίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σημείωση 30.9.2005 31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα