η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π"

Transcript

1 Α Ρ Η Θ Μ Ο : Π Ρ Α Ξ Ζ Κ Α Σ Α Θ Δ Ζ Ο Ρ Ω Ν Γ Η Α Γ Ω Ν Η Μ Ο Τ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π ε κ έ ξ α Π α ξ α ζ θ ε π ή, η ν π έ η ν π ο δ ύ ν ρ η ι η ά δ ε ο δ ε θ α η ξ ί α ( ), ζηα γ ξ α θ ε ί α η ε ο ε η α η ξ ε ί α ο «W E S T A. E» π ν π β ξ ί ζ θ o λ η α η ζ η ν λ η ζ ό γ ε η ν ό ξ ν θ ν ν η θ ν δ ν κ ή ο ε π ί η ε ο ν δ ν ύ Γ η ν λ π ζ ί ν π Λ α π ξ ά γ θ α α ξ. 2 4 ό π ν π ή ξ ζ α α θ ν ύ κ ε θ ά ι ε ζ α λ γ η α η ε λ π π ν γ ξ α θ ή η ε ο π α ξ ν ύ ζ ε ο, ε λ ώ π η ν λ ε κ ν ύ η ε ο π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π θ α η θ α η ν ί θ ν π Π α η ξ ώ λ Α γ γ ε λ ι κ ή ς Κ σ λ ζ η α λ η ί λ ν π Γ ι ο β ά ν η ζ π δ ύ γ ν π σ η ε ξ ί ν π Β α λ έ ρ ι ο σ π ν π ε δ ξ ε ύ σ ζ η ε λ Π ά η ξ α κ ε Α. Φ. Μ ε κ θ α λ ί ζ ζ ε θ ε ν θ ά η σ ζ η κ ε ε μ α η ξ ν ύ κ ε λ ν ο α π ό η ν Ν ό κ ν Α ν τ ώ ν ι ο ς Π ο τ α μ ί τ η ς τ ο σ Γ ι ο ν σ σ ί ο σ κ α ι τ η ς Ε ω ή ς, ε π η ρ ε η ξ ε κ α η ί α ο, π ν π γ ε λ λ ή ζ ε θ ε ζ η ε λ Π ά η ξ α η ν έ η ν ο θ α η θ α η ν η θ ε ί ζ η ε λ Π ά η ξ α ( ν δ ό ο Α κ ε ξ η θ ή ο α ξ η ζ. 2 9 ), θ ά η ν ρ ν ο η ν π π π α ξ η ζ κ ό λ Ν / Α. Γ. Σ. η ν π Σ. Α Π α η ξ ώ λ ν ν π ν ί ν ο ε ν ε ρ γ ε ί σ τ ο π α ρ ό ν σ ο λ ό κ η κ ν ο ε θ π ξ ό ζ σ π ν ο θ α η Π ξ ό ε δ ξ ν ο η ν π Γ η ν η θ ε η η θ ν ύ π κ β ν π ι ί ν π η ε ο α λ ώ λ π κ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «Γ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ι Κ Η - Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α - Α Ν Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ι Π Π Ω Ν Ξ Δ Ν Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Κ Δ Δ Π Ι Υ Δ Ι Ρ Η Δ Ι» θ α η η ν δ η α θ ξ η η η θ ό η ί η ι ν «W E S T Α. Δ.» π ν π

2 ε δ ξ ε ύ ε η ζ η ε λ Π ά η ξ α ( ν δ ό ο Γ η ν λ π ζ ί ν π Λ α β ξ ά γ θ α 2 4 ). Η ά λ σ ε η α η ξ ε ί α έ ρ ε η ζ π ζ η α ζ ε ί λ ό κ η κ α κ ε η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / ζ π κ β ό ι α η ν η ε ο π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π Π α η ξ ώ λ Γ η ν λ π ζ ί α ο Υ ξ ή ζ η ν π Γ θ α δ ό ι ν π ό π σ ο α π η ό δ η ν ξ ζ ώ ζ ε θ ε κ ε η ε λ π π α ξ η ζ κ ό λ / π ξ ά μ ε η ε ο η δ ί α ο ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π, ε γ θ ξ ί ζ ε θ ε ε ζ ύ ζ η α ζ ε η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ π π α ξ η ζ κ ό λ / α π ό θ α ζ ε η ν π Ν ν κ ά ξ ρ ε Α ρ α ί α ο θ α η θ α η α ρ σ ξ ή ζ ε θ ε ζ η α Μ ε η ξ ώ α Α λ σ λ ύ κ σ λ Δ η α η ξ ε η ώ λ η ν π Τ π ν π ξ γ ε ί ν π Δ κ π ν ξ ί ν π κ ε α ξ η ζ κ ό Μ Α Δ / 2 2 / Β / 0 1 / 1 2. Π ε ξ ί ι ε ς ε η ν π ά λ σ Κ α η α ζ η α η η θ ν ύ έ ρ ε η λ ό κ η κ α δ ε κ ν ζ η ε π ζ ε ί ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / η ε ύ ρ ν ο Α λ σ λ ύ κ σ λ Δ η α η ξ ε η ώ λ θ α η Δ η α η ξ ε η ώ λ Π ε ξ η ν ξ η ζ κ έ λ ε ο Δ π ζ ύ λ ε ο η ε ο Δ θ ε κ ε ξ ί δ ν ο η ε ο Κ π β ε ξ λ ή ζ ε σ ο, η ν ν π ν ί ν π ξ ν ζ α ξ η ά η α η ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / π ι ε ξ ε μ ν ύ ζ η ό κ ν π, ό π σ ο έ θ η ν η ε η ξ ν π ν π ν η ή ζ ε θ ε θ α η η ζ ρ ύ ε η. Σ ν Γ η ν η θ ε η η θ ό π κ β ν ύ ι η ν π ν π δ η ν η θ ε ί ζ ή κ ε ξ α η ε λ ε η α η ξ ε ί α κ έ ρ ξ η η η ο ε μ ε ι έ γ ε ζ η ε λ Σ α θ η η θ ή Γ ε λ η θ ή π λ έ ι ε π ζ ε η σ λ κ ε η ό ρ σ λ α π η ή ο η ε ο θ α η ζ π γ θ ξ ν η ή ζ ε θ ε ζ ε ζ ώ κ α η ε λ , ζ π λ η α γ έ λ η ν ο θ α η η ν π ζ ρ ε η η θ ν ύ η α π ζ ή κ ε ξ ν π π ξ α θ η η θ ν ύ. Π ε ξ ί ι ε ς ε η ν π ά λ σ π ξ α θ η η θ ν ύ ζ π γ θ ξ ν η ή ζ ε σ ο η ν π Γ.. ζ ε ζ ώ κ α δ ε κ ν ζ η ε ύ ζ ε θ ε λ ό κ η κ α ζ η ν Φ Δ Κ ( Σ ε ύ ρ ν ο Α. Δ. θ α η Δ. Π. Δ. ) κ ε α ξ η ζ κ ό θ ύ ι ι ν π / η ν ν π ν ί ν π ξ ν ζ α ξ η ά η α η ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / π ι ε ξ ε μ ν ύ ζ η ό κ ν π. Μ ε η ν ά λ σ Π ξ α θ η η θ ό η ν Γ η ν η θ ε η η θ ό π κ β ν ύ ι η ν α λ έ ζ ε ζ ε θ α ζ ή θ ν λ η α Π ξ ν έ δ ξ ν π Γ η ν η θ ε η η θ ν ύ π κ β ν π ι ί ν π ζ η ν λ ε κ θ α λ η ζ ζ έ λ η α Α λ η ώ λ η ν Π ν η α κ ί η ε ζ η ν λ ν π ν ί ν α λ έ ζ ε ζ ε η ε λ

3 ε θ π ξ ν ζ ώ π ε ζ ε η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο. Η ά λ σ ε η α η ξ ε ί α δ ε λ έ ρ ε η ι π ζ ε ί κ έ ρ ξ η ζ ή κ ε ξ α δ ε λ έ ρ ε η π η σ ρ ε ύ ζ ε η ν ύ η ε η ε ι ε ί π π ό α λ α γ θ α ζ η η θ ή δ η α ρ ε ί ξ η ζ ε ή ε θ θ α ζ ά ξ η ζ ε ό π σ ο δ ή ι σ ζ ε π π ε ύ ζ π λ α ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ε θ π ξ ό ζ σ π ό ο η ε ο θ α η ν ν π ν ί ν ο α θ ν ύ δ ή ι σ ζ ε π π ε ύ ζ π λ α ζ ύ κ θ σ λ α κ ε η ν ά ξ ζ ξ ν 8 η ν π Ν ό κ ν π / 8 6 ό η η η α ζ η ν η ρ ε ί α η ν π π ν π α λ α θ έ ξ ζ ε θ α λ ζ η ε λ α ξ ρ ή η ν π π α ξ ό λ η ν ο θ α η ε έ δ ξ α η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο ε ί λ α η η α α ι ε ζ η λ ά, κ ν π δ ή η ε ζ ε λ α ζ π λ η α ρ ζ ε ί θ α η π π ν γ ξ α θ ε ί ε π α ξ ν ύ ζ α π ξ ά μ ε κ ε η ελ ν π ν ί α δ ή ι σ ζ ε ό η η : Η α π ό α π η ό λ ε θ π ξ ν ζ σ π ν π κ έ λ ε α λ ώ λ π κ ε Δ η α η ξ ε ί α κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «W E S T A. E Γ Η Α Φ Ζ Μ Η Σ Η K H Σ Ο Τ Ρ Η Σ Η Κ Ζ Α. Δ», ( ζ η ν ε μ ή ο α λ α θ ε ξ ό κ ε λ ε θ α η σ ο «Δ η α η ξ ε ί α» ), θ α η κ ε π π ν θ α η ά ζ η ε κ α ζ η ε λ Α ζ ή λ α ( Δ ξ α η ν ύ ο 6 ), α λ α ι α κ β ά λ ε η η ε λ ν ξ γ ά λ σ ζ ε π ξ ν σ ζ ε η η θ ή ο ε λ έ ξ γ ε η α ο ( δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ ) κ ε έ π α ζ ι ν 5 X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e. Ο π ά λ σ δ η α γ σ λ η ζ κ ό ο δ η ν ξ γ α λ ώ λ ε η α η θ α η ε λ η ν ι ή λ θ α η γ η α ι ν γ α ξ η α ζ κ ό η ε ο α λ ώ λ π κ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «W I N D E Λ Λ Α Σ Η Λ Δ Π Ο Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Δ Α Δ Β Δ» π ν π ε δ ξ ε ύ ε η ζ η ν Γ ή κ ν Α κ α ξ ν π ζ ί ν π Α η η η θ ή ο, Λ ε σ θ. Κ ε θ η ζ ί α ο α ξ. 6 6, T K , ( ε θ ε μ ή ο «W I N D» ). Σ Ω Ρ Α κ ε η ε λ π α ξ ν ύ ζ α ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ε θ π ξ ό ζ σ π ν ο η ε ο ά λ σ Δ η α η ξ ε ί α ο δ ε η ά λ α θ α η α ζ έ ζ ε η ζ ε ε κ έ λ α σ ο ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν η ν π ο ό ξ ν π ο δ η ε λ έ ξ γ ε η α ο η ν π ά λ σ δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ, η ν λ η ξ ό π ν ζ π κ κ ε η ν ρ ή ο θ ά ζ ε ε λ δ η α θ ε ξ ν κ έ λ ν π θ α η η ε ο α λ ά δ ε η μ ε ο η σλ λ η θ ε η ώλ. Ο η ό ξ ν η α π η ν ί ζ α ε ί λ α η α λ α ξ η ε κ έ λ ν η θ α η α λ ά π ά ζ α ζ η η γ κ ή ε λ ε κ ε ξ σ κ έ λ ν η θ α η ά η ε δ η ά ξ θ ε η ά η ν π π ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο

4 ζ η ν w e b s i t e h t t p :// h t t p : / / w w w. w i n d. g r / g r / f 2 g /. Ο π ν η ν ζ δ ή π ν η ε ζ π κ κ ε η έ ρ σ λ ή η ξ ί η ν ο δ η θ α η ν ύ η α η λ α ι α κ β ά λ ε η α π ό ε κ έ λ α η ε ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν κ ε δ η θ ά η ν π έ μ ν δ α α θ ξ η β έ ο α λ η ί γ ξ α θ ν η σ λ ό ξ σ λ η ν π δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ ό π σ ο α π η ν ί α λ α θ έ ξ ν λ η α η π α ξ α θ ά η σ. H Δ η α η ξ ε ί α θ α η ε W I N D δ η α η ε ξ ν ύ λ η ν δ η θ α ί σ κ α λ α η ξ ν π ν π ν η ν ύ λ κ ν λ ν κ ε ξ ώ ο η ν π ο π α ξ ό λ η ε ο ό ξ ν π ο θ α η ά η ε λ α π ό ι π η ε θ ξ ί ζ ε η ν π ο λ α π α ξ α η ε ί λ ν π λ, λ α κ ε η ώ ζ ν π λ η ε δ η ά ξ θ ε η α η ν π Γ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ λ α α ι ι ά δ ν π λ η ν π ξ ν ζ θ ε ξ ό κ ε λ ν έ π α ζ ι ν κ ε ά ι ι α θ α η ά η ε δ η ά ξ θ ε η α π ν π π ε ξ η γ ξ ά θ ε η α η ζ η ν π α ξ ό λ, ρ σ ξ ί ο π ε ξ α η η έ ξ σ ε η δ ν π ν ί ε ζ ε θ α η κ ε κ ό λ ε ο η η ο π α ξ α θ ά η σ α λ α θ ε ξ ό κ ε λ ε ο δ η α η π π ώ ζ ε η ο. Η π ξ α γ κ α η ν π ν ί ε ζ ε ό ι σ λ η σ λ α λ σ η έ ξ σ η ξ ν π ν π ν η ή ζ ε σ λ ζ α γ ί λ ε η α η κ ε ζ ρ ε η η θ ή λ ε ώ η ε ξ ε α λ ά ξ η ε ζ ε η σ λ ό ξ σ λ ζ η ν λ δ η α δ η θ η π α θ ό η ό π ν η ε ο «w w w. w i n d. gr» κ ε ζ ρ ε η η θ ή ε π δ η ά θ ξ η η ε ε π η ζ ή κ α λ ζ ε. Σ Ρ Ο Π Ο Γ Ι Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Ο η π ε ι ά η ε ο π ν π ε ί λ α η ρ ξ ή ζ η ε ο F 2 G, ν η ν π ν ί ν η ζ α θ α η ε β ά ζ ν π λ η ε λ F 2 G ε θ α ξ κ ν γ ή ζ η ν θ η λ ε η ό η ν π ο α π ό έ σ ο θ α η α θ ν ύ θ ά λ ν π λ L o g i n ή R e g i s t e r, ζ α ζ π κ κ ε η έ ρ ν π λ α π η ό κ α η α ζ η ε λ θ ι ή ξ σ ζ ε γ η α 5 X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e. Η θ ι ή ξ σ ζ ε γ η α η α ά λ σ X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e ζ α π ξ α γ κ α η ν π ν η ε ζ ε ί ζ η η ο 2 2 / 7 / 1 3 ζ η α γ ξ α θ ε ί α η ε ο ε θ π ξ ν ζ σ π ν π κ έ λ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο ζ η ε λ W e s t Α Δ ζ η ε λ Α ζ ή λ α π α ξ ν π ζ ί α ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π. ε π ί ζ η σ ζ ε η σ λ α λ σ η έ ξ σ π ν π δ ή ι σ ζ ε ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ζ π λ ε η ά γ ε ε π α ξ ν ύ ζ α π ξ ά μ ε ζ ε η ξ ί α ( 3 ) θ ύ ι ι α γ η α η ε λ ν π ν ί α ε η ζ π ξ ά ρ ζ ε ζ α λ γ η α δ η θ α η ώ κ α η ά κ ν π κ ε

5 Σ Α Υ Γ Ι Κ ε π ξ ώ 3 2, 5 0 ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε π ξ ώ 2, 23 γ η α δ η θ α η ώ κ α η α Δ Σ Α Α, ε π ξ ώ 0, 5 0 γ η α Σ Α Υ Γ Ι Κ, ε π ξ ώ 2 9, 7 7 γ η α θ α ζ α ξ ή α κ ν η β ή κ ν π θ α η γ η α έ λ α ( 1 ) α λ η ί γ ξ α θ ν Δ π ξ ώ 1 5, 5 0 ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε π ξ ώ 1, 5 3 γ η α δ η θ α η ώ κ α η α Δ Σ Α Α, ε π ξ ώ 0, 5 0 γ η α Σ Α Υ Γ Ι Κ θ α η ε π ξ ώ 1 3, 4 7 γ η α θ α ζ α ξ ή α κ ν η β ή κ ν π. Δ π ί η ε ο κ ε η θ η ή ο α κ ν η β ή ο κ ν π ε η ζ ε π ξ ά ρ ζ ε Φ. Π. Α 2 3 % ε θ ε π ξ ώ 1 0, 8 1 ` ε ν π ν ί α α θ ν ύ α λ α γ λ ώ ζ ζ ε θ ε δ π λ α η ά θ α η θ α ζ α ξ ά ζ η ν λ ε κ θ α λ η ζ ζ έ λ η α, β ε β α η ώ ζ ε θ ε α π ό α π η ό λ θ α η π π ε γ ξ ά θ ε α π ό α π η ό λ θ α η ε κ έ λ α λ ό κ η κ α ό π σ ο α θ ν ι ν π ζ ε ί. Ο Δ Μ Φ Α Ν Η Θ Δ Η Ζ Τ Μ Β Ο Λ Α Η Ο Γ Ρ Α Φ Ο

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea.

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea. www.esto. gr kefalonitikanea.gr www.ithacanet.gr kefaloniaphotonews.gr www.esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω info [at] esto.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ AGRIFULL 80.50, 80.60, 80.70 AGRIFULL 140, 140 DT TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 CASE IH 433, 633, 633A, 733, 733A, 833, 833A DEUTZ Agrocompact 3.90FA/VA, 3.90 S Agroxtra DX3.57 TM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ 4 0 1 5 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 0 0 0 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH

ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH ΚΩΓΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΧ1000Plus CPWR-100 ΚΑΛΧΓΙΟ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ DPWR-100 ΚΑΛΧΓΙΟ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΙΟΘΗΚΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ DPWR-200 ΚΑΛΧΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Εφαρμογές μέσης χρονικής διάρκειας, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, σε επίπεδες επιφάνειες ΓΥΑΛ. ΜΑΤ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SC100 SC80 SC50 SC30 10 έτη 8 έτη 5 έτη 3 έτη Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 50 microns. Διάφανη/μόνιμη κόλλα Χυτό βινύλιο, μη φωτεινό, γυαλιστερό*, 65 microns. Πολυμερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 05/2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 05/2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 05/2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τιμοκατάλογος 05.2015 0 650 00 Ασύρματος διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Κουζίνες υγραερίου (εμαγιέ - ανοξείδωτες) 024 Κουζίνα υγραερίου οικιακής χρήσης. Διαστάσεις: 60 x 60cm Σώμα εμαγιέ λευκό. 4 εστίες

Διαβάστε περισσότερα

1ος Αγώνας Κυπέλλου ATTIKA ENDURO CUP '06 Πίνακας Συµµετοχών

1ος Αγώνας Κυπέλλου ATTIKA ENDURO CUP '06 Πίνακας Συµµετοχών E1 αρ/συµ. Ονοµατεπώνυµο Υποστηρικτής Μοτο 111 Κοµνηνός Αθανάσιος MOTO RACE KTM 125 112 Κουτούρας Μιχάλης YAMAHA 250 113 Μπογιάνογλου Παναγιώτης ΜΠΟΓΙΑΝΟΓΛΟΥ - ΑΡΑΘΥMΟΣ MOTOSHOP ΥΑΜΑΗΑ DT 200 R 114 Πρωτοψάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ.ΠΡΩΤ.SCRAMBLE N.ΕΛΛΑ ΑΣ 2013 4ος ΑΓΩΝΑΣ - ΒΑΛΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑΣ S1 S2 SΒ SE SS

ΠΕΡ.ΠΡΩΤ.SCRAMBLE N.ΕΛΛΑ ΑΣ 2013 4ος ΑΓΩΝΑΣ - ΒΑΛΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑΣ S1 S2 SΒ SE SS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1 1 108 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ MISHELEN ΡΕΠΑΝΟ.WO KTM EXC 125 ΦΙΛ.Μ.A. 1:43:10.462 23 Laps 04:18.023 22 2 115 ΚΟΡ ΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ MISHELEN ΡΕΠΑΝΟ.WO KTM EXC 125 ΦΙΛ.Μ.A. 1:43:35.116

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.1. Εκποµπές CO 2 Όσο αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο υπολογισµού η µέση ετήσια εκποµπή CO 2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (βάση των πινάκων 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΙΗΘΥΛ θ.α. ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Γξ Διέλε Φιώξνπ Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ www.ipta.demokritos.gr/hflorou & Γξ Ξαλαγηώηεο Θξεηίδεο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ & Γξ Ληθόιανο Δπαγγειίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014 E-mail: @.gr www..gr το Το σύστηµα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι σύστηµα της ελληνικής η δυνατότητα πολλών Το νέο ανοιγόµενο σύστηµα Η νέα µε την προσεγµένη κουφωµατα της στα κορυφαία της µέγιστο χρόνο ζωής του Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1150 HB 1180 HΒ 1240 ΒΒ 1320 ΒΒ 1100 ΗΒ 1140 ΗΒ

1150 HB 1180 HΒ 1240 ΒΒ 1320 ΒΒ 1100 ΗΒ 1140 ΗΒ PARADISE ISLAND RESORT & SPA Superior Beach Bungalow 1150 HB 1180 HΒ 137 240 Η/Μ: Welcome drinks on arrival - Up to 2 bottles of Water 500ml per room per day - Tea /Coffee making facilities (1 set of Tea/Coffee

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα