η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π"

Transcript

1 Α Ρ Η Θ Μ Ο : Π Ρ Α Ξ Ζ Κ Α Σ Α Θ Δ Ζ Ο Ρ Ω Ν Γ Η Α Γ Ω Ν Η Μ Ο Τ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π ε κ έ ξ α Π α ξ α ζ θ ε π ή, η ν π έ η ν π ο δ ύ ν ρ η ι η ά δ ε ο δ ε θ α η ξ ί α ( ), ζηα γ ξ α θ ε ί α η ε ο ε η α η ξ ε ί α ο «W E S T A. E» π ν π β ξ ί ζ θ o λ η α η ζ η ν λ η ζ ό γ ε η ν ό ξ ν θ ν ν η θ ν δ ν κ ή ο ε π ί η ε ο ν δ ν ύ Γ η ν λ π ζ ί ν π Λ α π ξ ά γ θ α α ξ. 2 4 ό π ν π ή ξ ζ α α θ ν ύ κ ε θ ά ι ε ζ α λ γ η α η ε λ π π ν γ ξ α θ ή η ε ο π α ξ ν ύ ζ ε ο, ε λ ώ π η ν λ ε κ ν ύ η ε ο π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π θ α η θ α η ν ί θ ν π Π α η ξ ώ λ Α γ γ ε λ ι κ ή ς Κ σ λ ζ η α λ η ί λ ν π Γ ι ο β ά ν η ζ π δ ύ γ ν π σ η ε ξ ί ν π Β α λ έ ρ ι ο σ π ν π ε δ ξ ε ύ σ ζ η ε λ Π ά η ξ α κ ε Α. Φ. Μ ε κ θ α λ ί ζ ζ ε θ ε ν θ ά η σ ζ η κ ε ε μ α η ξ ν ύ κ ε λ ν ο α π ό η ν Ν ό κ ν Α ν τ ώ ν ι ο ς Π ο τ α μ ί τ η ς τ ο σ Γ ι ο ν σ σ ί ο σ κ α ι τ η ς Ε ω ή ς, ε π η ρ ε η ξ ε κ α η ί α ο, π ν π γ ε λ λ ή ζ ε θ ε ζ η ε λ Π ά η ξ α η ν έ η ν ο θ α η θ α η ν η θ ε ί ζ η ε λ Π ά η ξ α ( ν δ ό ο Α κ ε ξ η θ ή ο α ξ η ζ. 2 9 ), θ ά η ν ρ ν ο η ν π π π α ξ η ζ κ ό λ Ν / Α. Γ. Σ. η ν π Σ. Α Π α η ξ ώ λ ν ν π ν ί ν ο ε ν ε ρ γ ε ί σ τ ο π α ρ ό ν σ ο λ ό κ η κ ν ο ε θ π ξ ό ζ σ π ν ο θ α η Π ξ ό ε δ ξ ν ο η ν π Γ η ν η θ ε η η θ ν ύ π κ β ν π ι ί ν π η ε ο α λ ώ λ π κ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «Γ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ι Κ Η - Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α - Α Ν Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ι Π Π Ω Ν Ξ Δ Ν Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Κ Δ Δ Π Ι Υ Δ Ι Ρ Η Δ Ι» θ α η η ν δ η α θ ξ η η η θ ό η ί η ι ν «W E S T Α. Δ.» π ν π

2 ε δ ξ ε ύ ε η ζ η ε λ Π ά η ξ α ( ν δ ό ο Γ η ν λ π ζ ί ν π Λ α β ξ ά γ θ α 2 4 ). Η ά λ σ ε η α η ξ ε ί α έ ρ ε η ζ π ζ η α ζ ε ί λ ό κ η κ α κ ε η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / ζ π κ β ό ι α η ν η ε ο π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π Π α η ξ ώ λ Γ η ν λ π ζ ί α ο Υ ξ ή ζ η ν π Γ θ α δ ό ι ν π ό π σ ο α π η ό δ η ν ξ ζ ώ ζ ε θ ε κ ε η ε λ π π α ξ η ζ κ ό λ / π ξ ά μ ε η ε ο η δ ί α ο ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π, ε γ θ ξ ί ζ ε θ ε ε ζ ύ ζ η α ζ ε η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ π π α ξ η ζ κ ό λ / α π ό θ α ζ ε η ν π Ν ν κ ά ξ ρ ε Α ρ α ί α ο θ α η θ α η α ρ σ ξ ή ζ ε θ ε ζ η α Μ ε η ξ ώ α Α λ σ λ ύ κ σ λ Δ η α η ξ ε η ώ λ η ν π Τ π ν π ξ γ ε ί ν π Δ κ π ν ξ ί ν π κ ε α ξ η ζ κ ό Μ Α Δ / 2 2 / Β / 0 1 / 1 2. Π ε ξ ί ι ε ς ε η ν π ά λ σ Κ α η α ζ η α η η θ ν ύ έ ρ ε η λ ό κ η κ α δ ε κ ν ζ η ε π ζ ε ί ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / η ε ύ ρ ν ο Α λ σ λ ύ κ σ λ Δ η α η ξ ε η ώ λ θ α η Δ η α η ξ ε η ώ λ Π ε ξ η ν ξ η ζ κ έ λ ε ο Δ π ζ ύ λ ε ο η ε ο Δ θ ε κ ε ξ ί δ ν ο η ε ο Κ π β ε ξ λ ή ζ ε σ ο, η ν ν π ν ί ν π ξ ν ζ α ξ η ά η α η ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / π ι ε ξ ε μ ν ύ ζ η ό κ ν π, ό π σ ο έ θ η ν η ε η ξ ν π ν π ν η ή ζ ε θ ε θ α η η ζ ρ ύ ε η. Σ ν Γ η ν η θ ε η η θ ό π κ β ν ύ ι η ν π ν π δ η ν η θ ε ί ζ ή κ ε ξ α η ε λ ε η α η ξ ε ί α κ έ ρ ξ η η η ο ε μ ε ι έ γ ε ζ η ε λ Σ α θ η η θ ή Γ ε λ η θ ή π λ έ ι ε π ζ ε η σ λ κ ε η ό ρ σ λ α π η ή ο η ε ο θ α η ζ π γ θ ξ ν η ή ζ ε θ ε ζ ε ζ ώ κ α η ε λ , ζ π λ η α γ έ λ η ν ο θ α η η ν π ζ ρ ε η η θ ν ύ η α π ζ ή κ ε ξ ν π π ξ α θ η η θ ν ύ. Π ε ξ ί ι ε ς ε η ν π ά λ σ π ξ α θ η η θ ν ύ ζ π γ θ ξ ν η ή ζ ε σ ο η ν π Γ.. ζ ε ζ ώ κ α δ ε κ ν ζ η ε ύ ζ ε θ ε λ ό κ η κ α ζ η ν Φ Δ Κ ( Σ ε ύ ρ ν ο Α. Δ. θ α η Δ. Π. Δ. ) κ ε α ξ η ζ κ ό θ ύ ι ι ν π / η ν ν π ν ί ν π ξ ν ζ α ξ η ά η α η ζ η ν π π α ξ η ζ κ ό λ / π ι ε ξ ε μ ν ύ ζ η ό κ ν π. Μ ε η ν ά λ σ Π ξ α θ η η θ ό η ν Γ η ν η θ ε η η θ ό π κ β ν ύ ι η ν α λ έ ζ ε ζ ε θ α ζ ή θ ν λ η α Π ξ ν έ δ ξ ν π Γ η ν η θ ε η η θ ν ύ π κ β ν π ι ί ν π ζ η ν λ ε κ θ α λ η ζ ζ έ λ η α Α λ η ώ λ η ν Π ν η α κ ί η ε ζ η ν λ ν π ν ί ν α λ έ ζ ε ζ ε η ε λ

3 ε θ π ξ ν ζ ώ π ε ζ ε η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο. Η ά λ σ ε η α η ξ ε ί α δ ε λ έ ρ ε η ι π ζ ε ί κ έ ρ ξ η ζ ή κ ε ξ α δ ε λ έ ρ ε η π η σ ρ ε ύ ζ ε η ν ύ η ε η ε ι ε ί π π ό α λ α γ θ α ζ η η θ ή δ η α ρ ε ί ξ η ζ ε ή ε θ θ α ζ ά ξ η ζ ε ό π σ ο δ ή ι σ ζ ε π π ε ύ ζ π λ α ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ε θ π ξ ό ζ σ π ό ο η ε ο θ α η ν ν π ν ί ν ο α θ ν ύ δ ή ι σ ζ ε π π ε ύ ζ π λ α ζ ύ κ θ σ λ α κ ε η ν ά ξ ζ ξ ν 8 η ν π Ν ό κ ν π / 8 6 ό η η η α ζ η ν η ρ ε ί α η ν π π ν π α λ α θ έ ξ ζ ε θ α λ ζ η ε λ α ξ ρ ή η ν π π α ξ ό λ η ν ο θ α η ε έ δ ξ α η ε ο ά λ σ ε η α η ξ ε ί α ο ε ί λ α η η α α ι ε ζ η λ ά, κ ν π δ ή η ε ζ ε λ α ζ π λ η α ρ ζ ε ί θ α η π π ν γ ξ α θ ε ί ε π α ξ ν ύ ζ α π ξ ά μ ε κ ε η ελ ν π ν ί α δ ή ι σ ζ ε ό η η : Η α π ό α π η ό λ ε θ π ξ ν ζ σ π ν π κ έ λ ε α λ ώ λ π κ ε Δ η α η ξ ε ί α κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «W E S T A. E Γ Η Α Φ Ζ Μ Η Σ Η K H Σ Ο Τ Ρ Η Σ Η Κ Ζ Α. Δ», ( ζ η ν ε μ ή ο α λ α θ ε ξ ό κ ε λ ε θ α η σ ο «Δ η α η ξ ε ί α» ), θ α η κ ε π π ν θ α η ά ζ η ε κ α ζ η ε λ Α ζ ή λ α ( Δ ξ α η ν ύ ο 6 ), α λ α ι α κ β ά λ ε η η ε λ ν ξ γ ά λ σ ζ ε π ξ ν σ ζ ε η η θ ή ο ε λ έ ξ γ ε η α ο ( δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ ) κ ε έ π α ζ ι ν 5 X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e. Ο π ά λ σ δ η α γ σ λ η ζ κ ό ο δ η ν ξ γ α λ ώ λ ε η α η θ α η ε λ η ν ι ή λ θ α η γ η α ι ν γ α ξ η α ζ κ ό η ε ο α λ ώ λ π κ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο κ ε η ε λ ε π σ λ π κ ί α «W I N D E Λ Λ Α Σ Η Λ Δ Π Ο Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Δ Α Δ Β Δ» π ν π ε δ ξ ε ύ ε η ζ η ν Γ ή κ ν Α κ α ξ ν π ζ ί ν π Α η η η θ ή ο, Λ ε σ θ. Κ ε θ η ζ ί α ο α ξ. 6 6, T K , ( ε θ ε μ ή ο «W I N D» ). Σ Ω Ρ Α κ ε η ε λ π α ξ ν ύ ζ α ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ε θ π ξ ό ζ σ π ν ο η ε ο ά λ σ Δ η α η ξ ε ί α ο δ ε η ά λ α θ α η α ζ έ ζ ε η ζ ε ε κ έ λ α σ ο ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν η ν π ο ό ξ ν π ο δ η ε λ έ ξ γ ε η α ο η ν π ά λ σ δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ, η ν λ η ξ ό π ν ζ π κ κ ε η ν ρ ή ο θ ά ζ ε ε λ δ η α θ ε ξ ν κ έ λ ν π θ α η η ε ο α λ ά δ ε η μ ε ο η σλ λ η θ ε η ώλ. Ο η ό ξ ν η α π η ν ί ζ α ε ί λ α η α λ α ξ η ε κ έ λ ν η θ α η α λ ά π ά ζ α ζ η η γ κ ή ε λ ε κ ε ξ σ κ έ λ ν η θ α η ά η ε δ η ά ξ θ ε η ά η ν π π ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο

4 ζ η ν w e b s i t e h t t p :// h t t p : / / w w w. w i n d. g r / g r / f 2 g /. Ο π ν η ν ζ δ ή π ν η ε ζ π κ κ ε η έ ρ σ λ ή η ξ ί η ν ο δ η θ α η ν ύ η α η λ α ι α κ β ά λ ε η α π ό ε κ έ λ α η ε ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν κ ε δ η θ ά η ν π έ μ ν δ α α θ ξ η β έ ο α λ η ί γ ξ α θ ν η σ λ ό ξ σ λ η ν π δ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ ό π σ ο α π η ν ί α λ α θ έ ξ ν λ η α η π α ξ α θ ά η σ. H Δ η α η ξ ε ί α θ α η ε W I N D δ η α η ε ξ ν ύ λ η ν δ η θ α ί σ κ α λ α η ξ ν π ν π ν η ν ύ λ κ ν λ ν κ ε ξ ώ ο η ν π ο π α ξ ό λ η ε ο ό ξ ν π ο θ α η ά η ε λ α π ό ι π η ε θ ξ ί ζ ε η ν π ο λ α π α ξ α η ε ί λ ν π λ, λ α κ ε η ώ ζ ν π λ η ε δ η ά ξ θ ε η α η ν π Γ η α γ σ λ η ζ κ ν ύ λ α α ι ι ά δ ν π λ η ν π ξ ν ζ θ ε ξ ό κ ε λ ν έ π α ζ ι ν κ ε ά ι ι α θ α η ά η ε δ η ά ξ θ ε η α π ν π π ε ξ η γ ξ ά θ ε η α η ζ η ν π α ξ ό λ, ρ σ ξ ί ο π ε ξ α η η έ ξ σ ε η δ ν π ν ί ε ζ ε θ α η κ ε κ ό λ ε ο η η ο π α ξ α θ ά η σ α λ α θ ε ξ ό κ ε λ ε ο δ η α η π π ώ ζ ε η ο. Η π ξ α γ κ α η ν π ν ί ε ζ ε ό ι σ λ η σ λ α λ σ η έ ξ σ η ξ ν π ν π ν η ή ζ ε σ λ ζ α γ ί λ ε η α η κ ε ζ ρ ε η η θ ή λ ε ώ η ε ξ ε α λ ά ξ η ε ζ ε η σ λ ό ξ σ λ ζ η ν λ δ η α δ η θ η π α θ ό η ό π ν η ε ο «w w w. w i n d. gr» κ ε ζ ρ ε η η θ ή ε π δ η ά θ ξ η η ε ε π η ζ ή κ α λ ζ ε. Σ Ρ Ο Π Ο Γ Ι Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Ο η π ε ι ά η ε ο π ν π ε ί λ α η ρ ξ ή ζ η ε ο F 2 G, ν η ν π ν ί ν η ζ α θ α η ε β ά ζ ν π λ η ε λ F 2 G ε θ α ξ κ ν γ ή ζ η ν θ η λ ε η ό η ν π ο α π ό έ σ ο θ α η α θ ν ύ θ ά λ ν π λ L o g i n ή R e g i s t e r, ζ α ζ π κ κ ε η έ ρ ν π λ α π η ό κ α η α ζ η ε λ θ ι ή ξ σ ζ ε γ η α 5 X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e. Η θ ι ή ξ σ ζ ε γ η α η α ά λ σ X p e r i a TM Z S m a r t p h o n e ζ α π ξ α γ κ α η ν π ν η ε ζ ε ί ζ η η ο 2 2 / 7 / 1 3 ζ η α γ ξ α θ ε ί α η ε ο ε θ π ξ ν ζ σ π ν π κ έ λ ε ο ε η α η ξ ε ί α ο ζ η ε λ W e s t Α Δ ζ η ε λ Α ζ ή λ α π α ξ ν π ζ ί α ζ π κ β ν ι α η ν γ ξ ά θ ν π. ε π ί ζ η σ ζ ε η σ λ α λ σ η έ ξ σ π ν π δ ή ι σ ζ ε ν ε κ θ α λ η ζ ζ ε ί ο ζ π λ ε η ά γ ε ε π α ξ ν ύ ζ α π ξ ά μ ε ζ ε η ξ ί α ( 3 ) θ ύ ι ι α γ η α η ε λ ν π ν ί α ε η ζ π ξ ά ρ ζ ε ζ α λ γ η α δ η θ α η ώ κ α η ά κ ν π κ ε

5 Σ Α Υ Γ Ι Κ ε π ξ ώ 3 2, 5 0 ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε π ξ ώ 2, 23 γ η α δ η θ α η ώ κ α η α Δ Σ Α Α, ε π ξ ώ 0, 5 0 γ η α Σ Α Υ Γ Ι Κ, ε π ξ ώ 2 9, 7 7 γ η α θ α ζ α ξ ή α κ ν η β ή κ ν π θ α η γ η α έ λ α ( 1 ) α λ η ί γ ξ α θ ν Δ π ξ ώ 1 5, 5 0 ε θ η σ λ ν π ν ί σ λ ε π ξ ώ 1, 5 3 γ η α δ η θ α η ώ κ α η α Δ Σ Α Α, ε π ξ ώ 0, 5 0 γ η α Σ Α Υ Γ Ι Κ θ α η ε π ξ ώ 1 3, 4 7 γ η α θ α ζ α ξ ή α κ ν η β ή κ ν π. Δ π ί η ε ο κ ε η θ η ή ο α κ ν η β ή ο κ ν π ε η ζ ε π ξ ά ρ ζ ε Φ. Π. Α 2 3 % ε θ ε π ξ ώ 1 0, 8 1 ` ε ν π ν ί α α θ ν ύ α λ α γ λ ώ ζ ζ ε θ ε δ π λ α η ά θ α η θ α ζ α ξ ά ζ η ν λ ε κ θ α λ η ζ ζ έ λ η α, β ε β α η ώ ζ ε θ ε α π ό α π η ό λ θ α η π π ε γ ξ ά θ ε α π ό α π η ό λ θ α η ε κ έ λ α λ ό κ η κ α ό π σ ο α θ ν ι ν π ζ ε ί. Ο Δ Μ Φ Α Ν Η Θ Δ Η Ζ Τ Μ Β Ο Λ Α Η Ο Γ Ρ Α Φ Ο

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ2 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ4 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ6 10.00-11.00 11.00-12.00 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΔ4 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ3 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ5 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ7 12.00-13.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜΗ 51-3101-0001 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ 3101-KR MPS 1τμχ 4,70 51-3108-0000 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ 3108 MPS 1τμχ 2,40 51-3108-0001 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ 3108-L MPS 1τμχ 3,20 51-3111-0001 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ 3111-F MPS 1τμχ 4,70 51-3115-0000

Διαβάστε περισσότερα

υ GR 15 GR 16 : μ α. υ μα α 3 μ αία -//- 8 α α -//- μα α αμ υ α α 120 α. μ3 αμ υ α α α αυ π μα υ αμ υ α GR 17 μυ -.α : μ α.

υ GR 15 GR 16 : μ α. υ μα α 3 μ αία -//- 8 α α -//- μα α αμ υ α α 120 α. μ3 αμ υ α α α αυ π μα υ αμ υ α GR 17 μυ -.α : μ α. Ε ί ί / Θ Θ Θ ί Ζ ί : 2012 GR 15 GR 16 64 3 8 ί -// -//- 3 120 : 8 GR 17 - : / Θ ί 08 GR 16 64 8 GR 17 - : / 3 8 : ί -// -//- Θ ί ί ί Ο ί ί 1 2 3 4 : : 5 : 3 : 8 Έ : 8 Θ ί 1,3 3 25 3 ί 13 GR 16 ί 3 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro Multi-S Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea.

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea. www.esto. gr kefalonitikanea.gr www.ithacanet.gr kefaloniaphotonews.gr www.esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω info [at] esto.gr

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;»

ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω info [at] esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r flickr.com linmtheu i n f o [at] e s t o. g r 1 2 3 4 5 6 i n f o [at] e s t

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία. Περιεχόμενα Σοκολατάκια με φρούτα σελ. 1-2 με ξηρούς καρπούς σελ. 3-4 με πραλίνα σελ. 5 με τρούφα σελ. 6

Η Εταιρεία. Περιεχόμενα Σοκολατάκια με φρούτα σελ. 1-2 με ξηρούς καρπούς σελ. 3-4 με πραλίνα σελ. 5 με τρούφα σελ. 6 Περιεχόμενα Σοκολατάκια με φρούτα σελ. 1-2 με ξηρούς καρπούς σελ. 3-4 με πραλίνα σελ. 5 με τρούφα σελ. 6 Εποχιακά πασχαλινά σοκολατένια ζωάκια σελ. 7 πασχαλινά σοκολατένια αυγά σελ. 8 Μάρτζιπαν φρουτάκια

Διαβάστε περισσότερα

www.aratos.gr Aratos Technologies S.A.

www.aratos.gr Aratos Technologies S.A. Aratos Land Use Basic System TM Σύστημα Χρήσης, Κάλυψης Γης και χαρτογράφησης με χρήση δορυφορικών δεδομένων Aratos Technologies S.A. Aratos Land Use Basic System TM Ολοκληρωμένο online σύστημα βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΡΟΛΟΥ. 3290 Λευκό 3271 Κίτρινο. 3279 Καφέ. 3870 Λευκό 3881 Κίτρινο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΡΟΛΟΥ. 3290 Λευκό 3271 Κίτρινο. 3279 Καφέ. 3870 Λευκό 3881 Κίτρινο ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι 3290 Λευκό 3271 Κίτρινο Πλάτος:0,91 ή 1,22 m 7 3272 Κόκκινο 3275 Μπλε ENGINEER 3277 Πράσινο GRADE ΤΜ 3279 Καφέ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 3870 Λευκό 3881

Διαβάστε περισσότερα

IDRAFLOT TM. Μονάδες επίπλευσης διαλυµένου αέρα για διαχωρισµό στερεών/υγρών

IDRAFLOT TM. Μονάδες επίπλευσης διαλυµένου αέρα για διαχωρισµό στερεών/υγρών IDRAFLOT TM Μονάδες επίπλευσης διαλυµένου αέρα για διαχωρισµό στερεών/υγρών ΙDRAFLOT Ανώτερες από τις συµβατικές µονάδες επίπλευσης Η επίπλευση (DAF) είναι µια διεργασία που χρησιµοποιεί αέρα διαλυµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ II ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ II ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΗ II ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

έκκεντρα και mechanical science στρόφαλοί Παρατηρήσεις & άλλες δραστηριότητες Τμήμα Γνώσεων

έκκεντρα και mechanical science στρόφαλοί Παρατηρήσεις & άλλες δραστηριότητες Τμήμα Γνώσεων Παρατηρήσεις & άλλες δραστηριότητες ) Στην εικόνα που ακολουθεί, αναγνώρισε το είδος της εισαγόμενης και παραγόμενης κίνησης και γράψε το στα κατάλληλα κουτιά. Δείξε την κατεύθυνση και των δύο κινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Μ χ ρ β βλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ Δ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΠ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2 Μ χ ρ β βλ λ 20505116 Κόψιμο και χάραξη κυρίως χοντρών επιφανειών π.χ. χαρτονιών. 3 Ψ λ 15cm 20505009 Κόψιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 30/2009 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2010 Κ.Α. 6615. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.717,76 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 30/2009 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2010 Κ.Α. 6615. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.717,76 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 30/2009 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2010 Κ.Α. 6615 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.717,76 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2103819319 2103823077 gkonstad@otenet.gr ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ 8-10 ΜΕΛΕΤΩΝ 10678

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ Επιτροπή Διαγωνισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 119.310,00 CPV: 90911200-8

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 119.310,00 CPV: 90911200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 119.310,00 CPV: 90911200-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) 201 ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 100Α ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 104 ΑΘΗΝΑ 21022118 2102090 mail@1epal-athin.att.sch.gr 201Α 18o ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 11 11144 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 2102021914

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 9/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 96/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 15872400-5 τεμάχιο 3780 0,80 3024,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 15872400-5 τεμάχιο 3780 0,80 3024,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ 4ΧΡΩΜΕΣ 5 Χ 9

ΚΑΡΤΕΣ 4ΧΡΩΜΕΣ 5 Χ 9 ΚΑΡΤΕΣ 4ΧΡΩΜΕΣ 5 Χ 9 300gr. VELVET Ή ILLUSTRATION ΤΕΜΑΧΙΑ 500 Α ΟΨΗ Β ΟΨΗ 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 50,00 J 60,00 J 75,00 J 90,00 J 110,00 J 130,00 J 60,00 J 75,00 J 95,00 J 120,00 J 145,00 J 180,00

Διαβάστε περισσότερα

PESPA Hellas S.A. - Αδάμων 10, 13674 Αχαρναί, Τηλ.: 210 451 5983, Fax: 210 428 7943 web : www.pespahellas.com mail : info@pespahellas.

PESPA Hellas S.A. - Αδάμων 10, 13674 Αχαρναί, Τηλ.: 210 451 5983, Fax: 210 428 7943 web : www.pespahellas.com mail : info@pespahellas. 1. ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΡ. ΦΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ALFA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ. ( GR / ML ) ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 1 NVA02001 2484 Προφίλ Κολόνας συστ. Σπιτιών 100x100

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014

Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014 Κατάλογος Προΐόντων 2013-2014 M Series Collection Mio Quadro Website : www.mio-quadro.com E-mail : info@mio-quadro.com Tel / Fax : (0030) 210 5731249 Διεύθυνση : Οδός Αμύντα No 21, Ανθούπολη, 12135 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/2015 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ AGRIFULL 80.50, 80.60, 80.70 AGRIFULL 140, 140 DT TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 CASE IH 433, 633, 633A, 733, 733A, 833, 833A DEUTZ Agrocompact 3.90FA/VA, 3.90 S Agroxtra DX3.57 TM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 1. Η βακμολογία των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Στατιςτικισ ακολουκεί Κανονικι Κατανομι με μζςο 75 μονάδεσ. Στθν τελευταία εξεταςτικι, ζνα δείγμα 64 τυχαία επιλεγμζνων γραπτϊν ζδωςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Αριθμός Τιμολογίου. Αρθρο

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Αριθμός Τιμολογίου. Αρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χωματουργικά, καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:77626/2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 77626/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 730 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 23/03/2011... 1 Προαγορά εντόκων γραμματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014 E-mail: @.gr www..gr το Το σύστηµα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι σύστηµα της ελληνικής η δυνατότητα πολλών Το νέο ανοιγόµενο σύστηµα Η νέα µε την προσεγµένη κουφωµατα της στα κορυφαία της µέγιστο χρόνο ζωής του Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ «ΣΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΣΑ, ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ» ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ CPV: 15000000-8

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ «ΣΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΣΑ, ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ» ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ CPV: 15000000-8 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Α/Α CPV ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1 15872400-5 ΑΛΑΤΙ 2 15872000-1 ΓΑΥΦΑΛΛΟ 3 15872000-1 ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ Αλάτι φυςικό, καλαςςινό, ιωδιοφχο αρίςτθσ ποιότθτασ, επιτραπζηιο και μαγειρικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

10.020.018 10.022.018 10.019.018 10.227.018 10.228.018 10.182.018 10.098.018 10.059.070 ΜΑΡΣ ΜΑΡΣ 10.168.018 10.186.018 10.060.072 10.096.018 10.200.018 10.025.018 10.216.018 10.216.018 10.052.063 10.198.028

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0113 EL 12.07.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για τις μαρμελάδες, τα ζελέ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΣ ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2020 ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 31/12/2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΣ ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2020 ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 31/12/2020 ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2020 ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 31/12/2020 1) Για άδεια υδραυλικού (Π.Δ.38/91): Οι υφιστάμενες άδειες των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικό Εργαστήριο «Τροφογνωσία Μαγειρκή» 1η Κ.Α.Ν.Σμύρνης Κλάδος Ανιχνευτών Π.Ε.Ν.Α

Ανιχνευτικό Εργαστήριο «Τροφογνωσία Μαγειρκή» 1η Κ.Α.Ν.Σμύρνης Κλάδος Ανιχνευτών Π.Ε.Ν.Α Ανιχνευτικό Εργαστήριο «Τροφογνωσία Μαγειρκή» By 1η Κ.Α.Ν.Σμύρνης Κλάδος Ανιχνευτών Π.Ε.Ν.Α 32 2 31 Σημειώσεις Σημειώσεις Εισαγωγή Ο άνθρωπος όπως κάθε ζωντανό ον στον πλανήτη για να μπορεί να ζήσει είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 104/Β/23-01-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 21.01.2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 110125 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τσάκου Ζωή Χρανιώτης Αριστοτέλης Στελλίου Γιάννης Τασιούλας Θανάσης Χρυσικόπουλος Παναγιώτης

Τσάκου Ζωή Χρανιώτης Αριστοτέλης Στελλίου Γιάννης Τασιούλας Θανάσης Χρυσικόπουλος Παναγιώτης Τσάκου Ζωή Χρανιώτης Αριστοτέλης Στελλίου Γιάννης Τασιούλας Θανάσης Χρυσικόπουλος Παναγιώτης Ψωμιάδη Μαρία Χωριάτης Δημήτρης Χαλκοπιάδης Στράτος Χαλκιαδάκης Γιάννης Σαπωνοποίηση είναι η αντίδραση των τριγλυκεριδίων

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Τιµολόγηση Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης επί Χρη- µατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων

2.5 Τιµολόγηση Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης επί Χρη- µατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων Η Αγορά Ξένου Συναλλάγµατος 6.5 ιµολόγηη Συµβολαίων Μελλοντικής Εκλήρωης και ικαιωµάτων Προαίρεης εί Χρη- µατοοικονοµικών Περιουιακών Στοιχείων ιµολόγηη υµβολαίων µελλοντικής εκλήρωης * : όου: F0, 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡ ΑΚΙΟΥ 34,10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 112851 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ 62400 ΑΦΜ: 099211572 Αριθµ.Πρωτ: 4137/25-02-2014 «Προµήθεια Τροφίµων ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»(Π.Α.Α.)

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»(Π.Α.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Επωνυμία υποψηφίου φορέα: Διακριτικός τίτλος: Έδρα: ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας.

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας. Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας. 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Κόστος Χορηγίας 3.000 + 23% Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών μέσω της διαδικασίας των Κενών Θέσεων, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες χρήσης και Οδηγίες Μονταρίσµατος I Istruzioni di uso e di montaggio MWGC610.1 E 5 1 3 3 6 1

GR Οδηγίες χρήσης και Οδηγίες Μονταρίσµατος I Istruzioni di uso e di montaggio MWGC610.1 E 5 1 3 3 6 1 I Οδηγίες χρήσης και Οδηγίες Μονταρίσµατος Istruzioni di uso e di montaggio MWGC610.1 E 163315 Αγαπητοί πελάτες µας: Καταρχάς θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την επιλογή του προϊόντος µας. Είµαστε

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GR - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο: «Έκδοση και ιαχείριση Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ 4 0 1 5 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 0 0 0 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο χρήσης του Mio Spirit

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο χρήσης του Mio Spirit Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο χρήσης του Mio Spirit Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Κουζινομηχανή Κitchen Machine Περιεχόμενα Contents GR...Σελίδες 3-12 EN... Pages 13-21 2 GR Κουζινιμηχανή Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας ΙΖΖΥ Προφυλάξεις Ασφαλείας Παρακαλώ διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αριθμ. Μελέτης: 7 /2015 Τίτλος: «Πρόγραμμα προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL OLYMPICS POCKET GUIDE

SPECIAL OLYMPICS POCKET GUIDE SPECIAL OLYMPICS POCKET GUIDE 2 3 Eunice Kennedy Shriver Ιδρύτρια Special Olympics H ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS Timothy P. Shriver Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Special Olympics Γιάννα Δεσποτοπούλου Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

3. Έρευνα αγοράς & συμπεριφορά αγοραστή. Αποφάσεις μάρκετινγκ. Ανάγκη πληροφοριών. Έρευνα αγοράς. 1ο αντικείμενο της έρευνας = αγοραστής / καταναλωτής

3. Έρευνα αγοράς & συμπεριφορά αγοραστή. Αποφάσεις μάρκετινγκ. Ανάγκη πληροφοριών. Έρευνα αγοράς. 1ο αντικείμενο της έρευνας = αγοραστής / καταναλωτής 3. Έρευνα αγοράς & συμπεριφορά αγοραστή Αποφάσεις μάρκετινγκ Ανάγκη πληροφοριών Έρευνα αγοράς 1ο αντικείμενο της έρευνας = αγοραστής / καταναλωτής Ποιοτική ανάλυση ποσοτική ανάλυση Επιστήμες που ερευνούν

Διαβάστε περισσότερα

@5iias^^s5i]s. @ί] 0^ϊ]Ρϊϋ^ΤίΚ(2)Τϊί]Τί\^ % m m ^ s ] ^ s i ] w s i w ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΑΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΝΩΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

@5iias^^s5i]s. @ί] 0^ϊ]Ρϊϋ^ΤίΚ(2)Τϊί]Τί\^ % m m ^ s ] ^ s i ] w s i w ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΑΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΝΩΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: T.E.. ΚΑΒΑ.ΛΑΧ TM ^A ΊΓ^^^f^O A O Γ\Λ^ i i r i : A'si'n @5iis^^s5i]s @ί] 0^ϊ]Ρϊϋ^ΤίΚ(2)Τϊί]Τί\^ % ^ s ] ^ s i ] w s i w ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΑΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΝΩΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Τ.Ε.Ι. Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2. Ο Γλαύκων διαμαρτύρεται (Ἔπειτα) και υποστηρίζει ότι είναι θέμα αδικίας (ἀδικήσομεν) αντικρούοντας την άποψη του Σωκράτη για τον ηθικό εξαναγκασμό των φιλοσόφων και την εγκατάλειψη της πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.454,88 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (26.504,01 ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.454,88 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (26.504,01 ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 26/03/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:211 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμορρύθμιση Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Θερμορρύθμιση Ο άνθρωπος και τα ζώα που έχουν την ικανότητα να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή, και σε πολύ στενά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ POA01 ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παρατήρηση του φαινοµένου της πόλωσης και η µέτρηση της γωνίας στροφής του πολωµένου φωτός διαλυµάτων οπτικά ενεργών ουσιών π.χ. σάκχαρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές Παρατήρηση Από την παρούσα αξία 96.153,85 οδηγηθήκαμε με τον εκτοκισμό στην ονομαστική αξία, αφού το υπόλοιπο του πελάτη μας θα είναι κατά την 31.12.2016 100.000 (96.153,85 + 3.846,15). 4/31.12.2016 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πεντέλη: Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 2012/S 149-249116. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Πεντέλη: Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 2012/S 149-249116. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249116-2012:text:el:html GR-Πεντέλη: Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 2012/S 149-249116 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.1. Εκποµπές CO 2 Όσο αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο υπολογισµού η µέση ετήσια εκποµπή CO 2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (βάση των πινάκων 3,

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 6720616592.00-1.SD Ορθοστάτης για επίπεδους συλλέκτες Solar 3000 TF / Solar 4000 TF GR Οδηγίες συναρμολόγησης για τον ειδικό 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 ΘΕΜΑ: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Σοκολάτας

Μηχανήματα Σοκολάτας Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχανημάτων Ζαχαροπλαστικής - Σοκολάτας Παγωτού - Donuts - Βιτρίνες Καταστημάτων Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχανημάτων Ζαχαροπλαστικής - Σοκολάτας Παγωτού - Donuts - Βιτρίνες Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΣΜ. ΕΚΜΣΕΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ TM. ΠΡΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ Φ.830/ΑΔ 371 Σ.150 ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/Σ/ΟΙΚ Τηλ. 23520-90140 Σκοτίνα 30 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 62 /01-09-2015 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 62 /01-09-2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 62 /01-09-2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σετ τροχών σύσφιξης B

Σετ τροχών σύσφιξης B 01/2011 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999285509 gr Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση Σετ τροχών σύσφιξης B Αρ. προϊόντος 586168000 από έτος κατασκευής 2008 Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ

Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στις 16/1/2013 υπογράφεται απόφαση του Αν Υπουργού ΠΕΚΑ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές στα καταστήματα

Προσφορές στα καταστήματα Η ΤΕΥΧΟΣ Οκτώβριος - Δεκέµβριος 009 δίνει "γκάζια"στο MotoGP Προσφορές στα καταστήματα Γίνετε μέρος της εμπειρίας και ελάτε μαζί στην αγωνιστική πίστα στο σταντ της DEWALT Η DEWALT στο γκαράζ με την ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» Επιμέλεια Τάκης Γιαννόπουλος Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013

«ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» Επιμέλεια Τάκης Γιαννόπουλος Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013 Πόσες φορές έχετε δει προπονητές, να ωρύονται στον πάγκο; Πόσες φορές έχετε δει παράγοντες να τρέχουν αλλόφρονες δεξιά κι αριστερά, να διαμαρτύρονται για κάποιο φάουλ ή για ένα οφσάιντ; Πόσες ενστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάκια Ξύδη. Σε ελεύθερη πτώση ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος

Κάκια Ξύδη. Σε ελεύθερη πτώση ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος Σε ελεύθερη πτώση Κάκια Ξύδη Σε ελεύθερη πτώση ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Σε ελεύθερη πτώση Συγγραφέας Κάκια Ξύδη Σειρα Ελληνική λογοτεχνία [1358]0412/06 Zωγραφικη εξωφυλλου Ιωάννα Νικολάου Επιmέλεια Κειmένου

Διαβάστε περισσότερα

Φπάγματα Μςκόνος. Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m. Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3

Φπάγματα Μςκόνος. Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m. Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3 Φπάγματα Μςκόνος Φπάγμα Μαπαθιάρ 28m Φπάγμα Άνυ Μεπάρ 32m Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 70kg/m 3 ΠΟΟΣΟ ΔΙΕΡΥΟΜΕΝΧΝ (%) ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΑΣΟΤΜΕΝΟ (%) ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΑΣΟΤΜΕΝΟ%) Υάλικες Άμμος Λεπτόκοκκα 100 80 Αριθμός αποηελεζμάηων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και τη χρήση 2 2. Οδηγίες εγκατάστασης 5 3. Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων 8 4. Χρήση της συσκευής για το πλύσιμο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 ΘΕΜΑ: Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μελέτη Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γιώργος Αμανατίδης Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΞΝΣΟΡΛΜ-ΙΤ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 09/02/2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002564899 2015-02-09 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΞΝΣΟΡΛΜ-ΙΤ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 09/02/2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002564899 2015-02-09 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΞΝΣΟΡΛΜ-ΙΤ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/02/2015 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002564899 2015-02-09 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2133 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτήριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ / FAX: 210.8841617

Διαβάστε περισσότερα

1. FROZEN DOUGHS 2. FROZEN POTATOES 3. FROZEN MEAT 4. FROZEN FISH 5. FROZEN VEGETABLES 6. FROZEN FRUITS 7. FROZEN SWEETS FROZEN PRODUCTS

1. FROZEN DOUGHS 2. FROZEN POTATOES 3. FROZEN MEAT 4. FROZEN FISH 5. FROZEN VEGETABLES 6. FROZEN FRUITS 7. FROZEN SWEETS FROZEN PRODUCTS 1. FROZEN DOUGHS 2. FROZEN POTATOES 3. FROZEN MEAT 4. FROZEN FISH 5. FROZEN VEGETABLES 6. FROZEN FRUITS 7. FROZEN SWEETS FROZEN PRODUCTS 1. FROZEN DOUGHS Code Description 201095 BAGUETTE DEMI 150g K/ 70τ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εγχειριτική τεχνική 2014/S 036-058901. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εγχειριτική τεχνική 2014/S 036-058901. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:58901-2014:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εγχειριτική τεχνική 2014/S 036-058901 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.:210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.:210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 www. proodos. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα