ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡ- ΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 28796/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στις Αχαρνές Αττικής και στο ημοτικό Κατάστημα την 21 η Μαρτίου 2012 και ώρα π.μ. (μετά την υπ. Αριθμ. Πρωτ / , έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής), η κατά το άρθρο 21.3 του Ν. 3669/2008 Επταμελής Επιτροπή ιαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 81/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Αχαρνών και αποτελείται από τους: 1) Νικόλαο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Γεώργιο ΧΡΗΣΤΟΥ υπάλληλο του ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 3) Ειρήνη ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΟΥ, υπάλληλος ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 4) Αναστάσιο ΑΜΑΣΚΟ, υπάλληλο ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 5) Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΙΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕ ΚΝΑ, ως μέλος, 6) Αθανάσιο ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕΕ, ως μέλος, 7) Θεόφιλο ΙΩΑΝΝΙ Η, Αναπληρωτή εκπρόσωπο ΠΕ ΜΗΕ Ε, ως μέλος. Συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των εταιρειών που συνεχίζουν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: Συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των αναγραφόμενων στις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: την υπ αριθμ. 307/ απόφαση ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προμελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ», την υπ αριθμ. 307/ απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), την υπ αριθμ. 313/ Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής ένταξης του έργου στο Ε- πιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής με κωδικό «215801» και με προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α και αναθεώρηση, την υπ αριθμ. πρωτ. 5062/ προέγκριση δημοπράτησης του εν λόγω έργου από την ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, 1

2 την υπ αριθμ. 750/ απόφαση της ημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, Το γεγονός ότι προσήλθαν και κατέθεσαν την προσφορά τους σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης οι κάτωθι ενδιαφερόμενες εταιρείες : 1. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ ΑΤΕ 2. ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 3. ΑΤΕΚΑΤ ΑΤΕ 4. VRN SA 5. ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 6. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 7. Μ & Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 8. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ 9. ΑΜΩΝ ΑΤΕ το ΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχουσών εταιρειών, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν της υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής. το ΙΙΑ Πρακτικό της Επιτροπής, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν του υπ αριθμ. πρωτ / Εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής. Τις υποβληθείσες ενστάσεις που κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ήμου οι συμμετέχουσες εταιρείες στον ιαγωνισμό και ειδικότερα οι κάτωθι: 1. Μ & Γ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 2. ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. (αρ. πρωτ / ) 3. ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 4. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. (αρ. πρωτ / ) 5. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 6. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 7. ATEKAT A.T.E. (αρ. πρωτ / ) 8. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ A.T.E. (αρ. πρωτ / ) 9. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 10. ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 11. ΑΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. (αρ. πρωτ / ) 12. ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. (αρ. πρωτ / ) 13. ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 14. V.R.N. S.A. (αρ. πρωτ / ) 2

3 Το Πρακτικό - Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των υποβληθεισών εντάσεων των διαγωνιζομένων κατά του ΙΙ και ΙΙΑ Πρακτικού της Επιτροπής, Την υπ αριθμ. 43/2012 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το Πρακτικό - Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των υποβληθεισών εντάσεων των διαγωνιζομένων κατά του ΙΙ και ΙΙΑ Πρακτικού της Επιτροπής, προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των πέντε (5) διαγωνιζομένων εταιρειών που απέμειναν και έχουν γίνει τελικά δεκτές για την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 1. ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 2. VRN SA 3. ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 4. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 5. ΑΜΩΝ ΑΤΕ Προέβηκε σε συνεχείς μυστικές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των πέντε (5) διαγωνιζομένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των όρων διακήρυξης, τον Κανονισμό Μελετών, τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της υπηρεσίας στα σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας παρακάτω τις ουσιαστικότερες για κάθε προσφορά παρατηρήσεις της. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες, στο παρόν πρακτικό παρατηρήσεις για κάθε προσφορά αποτελούν ορισμένες από τις επισημάνσεις της, είναι κατά τη γνώμη της οι ουσιαστικότερες - και όχι περιοριστικές- επισημάνσεις της, χωρίς φυσικά να εξαντλούνται με αυτές το σύνολο των παρατηρήσεων για κάθε προσφορά, οι οποίες όμως αξιολογήθηκαν όλες και ελήφθησαν υπόψη κατά την βαθμολόγηση των προσφορών. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ομόφωνα κατέληξε στα κάτωθι: 3

4 4.4 Αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς Κριτήρια - Βαθμολογία Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή ιαγωνισμού με κριτήριο την αρτιότητα των μελετών που θα πρέπει να πληρούν τις αρχές της τεχνικής και της επιστήμης και τις απαιτήσεις που θα καθορίζονται στα τεύχη της δημοπρασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου αυτού. Θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν οι τεχνικές προσφορές των παρακάτω εταιρειών: 6. ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 7. VRN SA 8. ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 9. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 10. ΑΜΩΝ ΑΤΕ Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης οι προσφορές που θα πάρουν: α) Γενικό βαθμό μικρότερο από το 70% της μέγιστης οριζόμενης βαθμολογίας. β) Επί μέρους βαθμολογία μικρότερη της στην αντίστοιχη στήλη ελάχιστης οριζόμενης επί μέρους αποδεκτής βαθμολογίας σε κάθε κριτήριο Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 4

5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 13 Η προσφορά όσον αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ωρισμένα προβλήματα όπως: - εν υπάρχει οπτική επικοινωνία μεταξύ των χώρων ύπνου και απασχόλησης των βρεφών με τους χώρους αλλαγής βρεφών - Η επικοινωνία των αιθουσών απασχόλησης των βρεφών με τους χώρους λουτρού - αλλαγών βρεφών γίνεται μέσω της αίθουσας ύπνου βρεφών χωρίς να εξασφαλίζεται άμεση επαφή και εποπτεία. - εν εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας σε στηθαία και ποδιές των ανοιγμάτων που θα πρέπει να φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας. - Οι υπολογισμοί των ημιυπαιθρίων χώρων στο ιάγραμμα Κάλυψης δεν είναι απολύτως ορθοί. - εν δείχνεται στα σχέδια μόνωση στους εσωτερικούς χώρους πάνω από τους οποίους βρίσκονται Η/χώροι. 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 10 Η προσφορά όσον αφορά την Λειτουργικότητα και τις προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ωρισμένα προβλήματα όπως: - Οι χώροι Αλλαγών Λουτρού των βρεφών δεν έχουν άμεση σχέση με τους χώρους διημέρευσης των βρεφών ώστε να επιβλέπονται και τα άλλα παιδιά κατά την διάρκεια της αλλαγής. - Οι Αίθουσες Ύπνου βρεφών δεν εξασφαλίζουν οπτική επαφή με τους χώρους Αλλαγών Λουτρού των βρεφών. 5

6 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 9 Η προσφορά όσον αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου κρίνεται ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ωρισμένα προβλήματα όπως: - Ο υπαίθριος χώρος δραστηριοτήτων είναι διασπασμένος και χωρίς άμεση σχέση με τις αίθουσες των νηπίων - Όλες οι υπαίθριες θέσεις στάθμευσης δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. - Η είσοδος του υπόγειου χώρου στάθμευσης προβλέπεται από την οδό Σκρέκη που είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 9 Η προσφορά όσον αφορά την Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και την σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους κρίνεται ικανοποιητική. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. 41 4,50 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν ανταποκρίνονται, σε γενικές γραμμές, στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πλειοψηφία των Η/Μ ε- γκαταστάσεων. Ωστόσο, στις εγκαταστάσεις των ασθενών ρευμάτων και της αντικεραυνικής προστασίας δεν υπάρχουν ανεξάρτητα σχέδια κατόψεων. Αντίθετα όλες οι οδεύσεις και ο εξοπλισμός των εν λόγω εγκαταστάσεων απεικονίζεται στη μελέτη των ηλεκτρικών, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. 6

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 2.2 Πληρότητα μελετών και αρτιότητα. 4,50 Οι περισσότερες μελέτες που προσκομίστηκαν διακρίνονται για την αρτιότητα και την πληρότητά τους σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, η πληρότητα των Η/Μ μελετών που αναφέρονται ακόλουθα κρίνεται ελλειπής: 2.3 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών. 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ εν υπάρχουν τεχνικοί υπολογισμοί για τις εγκαταστάσεις των Ασθενών Ρευμάτων καθώς και της Αντικεραυνικής Προστασίας, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό Μελετών. εν υπάρχουν σχέδια λεπτομερειών, όπως καθορίζεται τον Κανονισμό Μελετών. 4,00 Η προσφορά διακρίνεται, γενικά, για την πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής καθώς επίσης και για την ποιότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων υλικών. Ωστόσο, για το σύνολο των μελετών δεν καλύπτεται η απαίτηση της του Κανονισμού Μελετών να δίδεται στις τεχνικές περιγραφές ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του εξοπλισμού που προτείνεται. 3,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές. Επίσης, η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 16,00 7

8 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης. 7,50 Η προσφορά είναι ικανοποιητική για την επιλογή και την μόρφωση του στατικού φορέα. Η στατική επίλυση του κτιρίου διακρίνεται για την ορθότητά της και τη συμφωνία της με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ως προς την πληρότητα, απουσιάζει το τεύχος στατικών υπολογισμών τοίχου περίφραξης συγκεκριμένου ύψους h=2.57μ, ο οποίος απεικονίζεται στα προσκομισθέντα σχέδια. Ως προς την εναρμόνιση των υπόλοιπων μελετών με τους ισχύοντες κανονισμούς, παρατηρείται ότι οι παράμετροι εδάφους και επικάλυψης οπλισμών που αναγράφονται στις παραδοχές υπολογισμών των τοίχων περίφραξης, έρχονται σε αντίθεση με τον ΕΚΩΣ2000. Η τεχνική περιγραφή είναι ικανοποιητική. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζουν ικανοποιητικά το τεχνικό αντικείμενο. 3.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 7,50 Η επιλογή του φορέα και της στατικής λύσης κρίνεται ικανοποιητική. 3.3 Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κριτίου 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ κ.α.) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίνονται (τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 20,00 ΣΥΝΟΛΟ 77,00 8

9 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VRN SA 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 13 Η προσφορά όσον αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται προβλήματα όπως: - Προβλέπεται αίθουσα απασχόλησης 40 νηπίων ενώ η μέγιστη χωρητικότητα είναι 20 νήπια. - Στις στάθμες τελικού δαπέδου και σκυροδέματος του δώματος του ισογείου και του ημιυπαίθριου του α ορόφου, δεν έχουν ληφθεί υπόψη το πάχος της θερμομόμωσης και οι ρύσεις για την απορροή των ομβρίων. Όσον αφορά την Παθ. Πυροπροστασία στη στάθμη του υπογείου δεν προβλέπεται προθάλαμος lobby (διακριτός χώρος) μεταξύ του κλιμοκοστασίου και των διαδρόμων ή των υπόλοιπων χώρων 10 Η προσφορά όσον αφορά την Λειτουργικότητα και τις προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται προβλήματα όπως: - Προβλέπεται μία ενιαία αίθουσα απασχόλησης 40 νηπίων ενώ η μέγιστη χωρητικότητα είναι 20 νήπια 9 Η προσφορά όσον αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου κρίνεται ικανοποιητική. 10 Η προσφορά όσον αφορά την Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και την σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους κρίνεται ικανοποιητική. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 42 9

10 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VRN SA 5,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν ανταποκρίνονται, σε γενικές γραμμές, στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πλειοψηφία των Η/Μ ε- γκαταστάσεων. Ωστόσο, σε όλα τα σχέδια κατόψεων των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι συντεταγμένες που απεικονίζονται δεν είναι εναρμονισμένες με το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Μελετών. 2.2 Πληρότητα μελετών και αρτιότητα. 6,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν διακρίνονται για την αρτιότητα και την πληρότητά τους σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης 2.3 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών. 4,00 Η προσφορά διακρίνεται, γενικά, για την πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής καθώς επίσης και για την ποιότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων υλικών. Ωστόσο, για το σύνολο των μελετών δεν καλύπτεται η απαίτηση του Κανονισμού Μελετών. να δίδεται στις τεχνικές περιγραφές ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του εξοπλισμού που προτείνεται. 4,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές. Επίσης, η παρουσίαση των Η/Μ μελετών είναι αρκετά καλή. 19,00 10

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VRN SA 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης. 8,50 Η προσφορά είναι καλή για την επιλογή και την μόρφωση του στατικού φορέα, την αρτιότητά της και την πληρότητα όσον αφορά την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια. Η στατική επίλυση διακρίνεται για την ορθότητα, τη σαφήνεια και την εναρμόνισή της με τους ισχύοντες κανονισμούς και την εδαφολογική μελέτη. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και περιγράφει με σαφήνεια όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πλήρεις και περιγράφουν σαφώς και επακριβώς όλες τις εργασίες που αφορούν τα έργα πολιτικού μηχανικού. Τα σχέδια είναι ορθά και λεπτομερή και απεικονίζουν με ακρίβεια το σύνολο των προβλεπόμενων κατασκευών. Στην προσφορά έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες στατικές μελέτες του φορέα. 3.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 9,50 Η επιλογή του φορέα κρίνεται καλή. Η επιλογή τοποθέτησης τοιχωμάτων ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις επάρκειας τοιχωμάτων του ΕΑΚ2000, κρίνεται καλή. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι ικανοποιητική και ακριβής και διακρίνεται για την πληρότητα και την αρτιότητα της σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου, των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου,αντιστηρίξεων κ.λ.π. 3.3 Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κριτίου 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ κ.α.) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίνονται (τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 22,50 ΣΥΝΟΛΟ 83,50 11

12 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 15 Η προσφορά όσον αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ άλλων διακρίνεται για: - Την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. - Την ανταπόκριση στις προδιαγραφές ασφαλείας των κατασκευών και πρόληψης ατυχημάτων. Παρουσιάζονται ωρισμένες ελλείψεις όπως: - Στο σχέδια των κατόψεων αν και προβλέπεται εξάρτηση από κρατικό δίκτυο συντεταγμένων δεν υπάρχει καμμία διάσταση που να προσδιορίζει την θέση του κτιρίου σε εξάρτηση από το οικόπεδο, - Στην ιαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αν και οι απαιτούμενες υπαίθριες επιφάνειες για τις επί μέρους χρήσεις καταγράφονται, δεν καθίσταται φανερός ο τρόπος υπολογισμού τους. 11 Η προσφορά όσον αφορά την Λειτουργικότητα και τις προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ άλλων διακρίνεται για: - Την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επί μέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού 12

13 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 9 Η προσφορά όσον αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ άλλων διακρίνεται για: - την μέγιστη αξιοποιήση του ακάλυπτου χώρου και την ενιαία οργάνωσή του αύλειου χώρου με κατάλληλο προσανατολισμό. - Την άμεση συσχέτιση του χώρου παιχνιδιού και των λοιπών υπαίθριων δραστηριοτήτων των νηπίων με τις αίθουσες απασχόλησης και την τραπεζαρία. - Φέρει ικανοποιητικό εξοπλισμό και προβλέπει την σαφή χωροθέτηση και συσχέτηση όλων των επί μέρους χρήσεων. 10 Η προσφορά όσον αφορά την Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και την σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η Μελέτη κρίνεται πλήρης. 45 6,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πλειοψηφία των Η/Μ εγκαταστάσεων. 13

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 2.2 Πληρότητα μελετών και αρτιότητα. 6,50 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν διακρίνονται για την αρτιότητα και την πληρότητά τους σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. 2.3 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών. 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5,00 Η προσφορά διακρίνεται, γενικά, για την πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής καθώς επίσης και για την ποιότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων υλικών. Η τεχνική περιγραφή κρίνεται πλήρως αναλυτική ως προς τις λύσεις και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. 4,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές. Επίσης, η παρουσίαση των Η/Μ μελετών είναι πολύ καλή. 21,50 14

15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης. 8,30 Η προσφορά είναι καλή για την επιλογή και την μόρφωση του στατικού φορέα, την αρτιότητά της και την πληρότητα όσον αφορά την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια. Η στατική επίλυση διακρίνεται για την ορθότητα, τη σαφήνεια και την εναρμόνισή της με τους ισχύοντες κανονισμούς και την εδαφολογική μελέτη. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και περιγράφει με σαφήνεια όλες τις προβλεπόμενες κατασκευές. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πλήρεις και περιγράφουν σαφώς και επακριβώς όλες τις εργασίες που αφορούν τα έργα πολιτικού μηχανικού. Τα σχέδια είναι ορθά και λεπτομερή και απεικονίζουν με ακρίβεια το σύνολο των προβλεπόμενων κατασκευών. Στην προσφορά έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες στατικές μελέτες του φορέα. 3.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 9,30 Η επιλογή του φορέα κρίνεται καλή. Η επιλογή τοποθέτησης τοιχωμάτων ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις επάρκειας τοιχωμάτων του ΕΑΚ2000, κρίνεται καλή. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι ικανοποιητική και ακριβής και διακρίνεται για την πληρότητα και την αρτιότητα της σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου, των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου,αντιστηρίξεων κ.λ.π. 3.3 Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κριτίου 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ κ.α.) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίνονται (τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 22,60 ΣΥΝΟΛΟ 89,50 15

16 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 12 Η προσφορά όσον αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται προβλήματα όπως: - εν περιλαμβάνεται τοπογραφικό σε κλίμακα 1:100 με εξάρτηση από το κρατικό δίκτυο - Σε όλα τα σχέδια των κατόψεων και στο σχέδιο Π.Χ. δεν υπάρχουν υπομνήματα υλικών, ούτε αναφέρεται ο εξοπλισμός. - Σε κατόψεις και τομές δεν υπάρχει αναφορά σε οικοδομικές λεπτομέρειες - Οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης είναι λιγότερες των απαιτουμένων. - Η μελέτη της Παθ. Πυροπροστασίας δεν συμπεριλαμβάνει σχέδια όψεων και κατασκευαστικών λεπτομερειών.. - Το τεύχος των οικοδομικών λεπτομερειών καθώς και ο πίνακας ποιοτικών στοιχείων είναι ελλειπή. - Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια της «κάτοψης χάραξης γενικών εκσκαφών», της «κατασκευαστικής τομής καθ ύψος» σε κλίμακα 1:20 και των αναπτυγμάτων των εσωτερικών και των εξωτερικών κλιμακοστασίων». - Η αρχιτεκτονική μελέτη δεν περιλαμβάνει πίνακα κουφωμάτων Οι κατόψεις της αρχιτεκτονικής μελέτης δεν περιλαμβάνουν τον κάναβο των συντεταγμένων 9 Η προσφορά όσον αφορά την Λειτουργικότητα και τις προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. - Ο χώρος παρασκευής γάλακτος εμφανίζεται ανοιχτός χωρίς να ο- ριοθετείται από τους υπόλοιπους χώρους. 16

17 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ - Στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν εμφανίζονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή, 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου 7 Η προσφορά όσον αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 8 Η προσφορά όσον αφορά την Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και την σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική με ελλείψεις στον Πίνακα ποιοτικών στοιχείων. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. 36 6,50 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα προσφορά. 17

18 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2.2 Πληρότητα μελετών και αρτιότητα. 4,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν διακρίνονται για την αρτιότητα και την πληρότητά τους σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. 2.3 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών. 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ωστόσο, η προσφορά εμφανίζει τις ακόλουθες ελλείψεις: εν υπάρχει ανεξάρτητο τεύχος μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό Μελετών.. Στη μελέτη των Ασθενών Ρευμάτων δεν υπάρχουν υπολογισμοί σε καμία εγκατάσταση, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό Μελετών. 5,50 Η προσφορά διακρίνεται, γενικά, για την πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής καθώς επίσης και για την ποιότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων υλικών. Η τεχνική περιγραφή κρίνεται πλήρως αναλυτική ως προς τις λύσεις και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. 3,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές. Επίσης, η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 19,00 18

19 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης. 8,00 Η προσφορά είναι ικανοποιητική για την επιλογή και την μόρφωση του στατικού φορέα, την πληρότητα της όσον αφορά την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα τεύχη στατικών υπολογισμών και τα προσκομισθέντα σχέδια. Η στατική επίλυση διακρίνεται για την ορθότητά της και τη συμφωνία της με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η τεχνική περιγραφή είναι ικανοποιητική. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζουν ικανοποιητικά το τεχνικό αντικείμενο. 3.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα και της στατικής λύσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 3.3 Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κριτίου 21,00 ΣΥΝΟΛΟ 76,00 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ κ.α.) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίνονται (τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 19

20 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΩΝ ΑΤΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου 15 Η προσφορά όσον αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων κρίνεται ικανοποιητική. Παρουσιάζει όμως ελλείψεις ως προς την πληρότητα των παρεχόμενων στοιχείων, όπως:. - Η μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει σχέδιο χάραξης εκσκαφών και πίνακα κουφωμάτων. - στις στάθμες τελικού δαπέδου και σκυροδέματος στα δώματα του ισογείου και τους ημιυπαίθριους του α ορόφου, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μονώσεις και οι ρύσεις - στις κατόψεις δεν έχει δειχθεί και διαστασιολογηθεί η απαιτούμενη μόνωση. 10 Η προσφορά όσον αφορά την Λειτουργικότητα και τις προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα όπως: Οι χώροι παρασκευής γάλακτος στον α όροφο δεν έχουν άμεσο φυσικό αερισμό, 6 Η προσφορά όσον αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται προβλήματα όπως: - Στην υψομετρική χωροθέτηση του κτιρίου δεν έχει ληφθεί υπόψη η εξάρτηση από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων. - Τα υψόμετρα των δρόμων και των κορυφών του οικοπέδου είναι αυθαίρετα και δεν συμπίπτουν με την υψομετρική μελέτη του δήμου - Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη οι απαιτούμενες επιφάνειες των επί μέρους χρήσεων του αύλειου χώρου. 20

21 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΩΝ ΑΤΕ 9 Η προσφορά όσον αφορά την Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και την σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική χωρίς όμως να δίνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες, τα υλικά και την ποιότητά τους. 40 5,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν ανταποκρίνονται, σε γενικές γραμμές, στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πλειοψηφία των Η/Μ ε- γκαταστάσεων. Ωστόσο υπήρξαν εγκαταστάσεις, οι οποίες παρουσίαζαν ελλείψεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών. Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένες εγκαταστάσεις των ασθενών ρευμάτων (όπως η εγκατάσταση τηλεφώνων data) δεν υπάρχουν τεχνικοί υπολογισμοί, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό Μελετών. 2.2 Πληρότητα μελετών και αρτιότητα. 5,00 Οι μελέτες που προσκομίστηκαν διακρίνονται για την αρτιότητα και την πληρότητά τους σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές και τα προσκομισθέντα σχέδια των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί πως από το σύνολο των μελετών απουσίαζαν τα ανάλογα σχέδια των λεπτομερειών των διαφόρων εγκαταστάσεων, όπως αυτά απαιτούνται από τον Κανονισμό Μελετών. 21

22 2.3 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΩΝ ΑΤΕ 4,00 Η προσφορά διακρίνεται, γενικά, για την πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής καθώς επίσης και για την ποιότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων υλικών. Ωστόσο η τεχνική περιγραφή δεν είναι ιδιαίτερα αναλυτική σε ορισμένα σημεία. Επιπροσθέτως, για το σύνολο των μελετών δεν καλύπτεται η απαίτηση του Κανονισμού Μελετών, να δίδεται στις τεχνικές περιγραφές ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του εξοπλισμού που προτείνεται. 3,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές. Επίσης, η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 17,00 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης. 7,50 Η προσφορά είναι ικανοποιητική για την επιλογή και την μόρφωση του στατικού φορέα, την πληρότητα της όσον αφορά την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα τεύχη στατικών υπολογισμών και τα προσκομισθέντα σχέδια. Η στατική επίλυση διακρίνεται για την ορθότητά της και τη συμφωνία της με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η τεχνική περιγραφή είναι καλή και παρουσιάζει με σαφήνεια τις προβλεπόμενες κατασκευές. Ως προς το περιεχόμενο των σχεδίων, παρατηρείται ασάφεια στο σχέδιο της μεταλλικής πέργκολας. 3.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα κρίνεται ικανοποιητική. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι επίσης ικανοποιητική και διακρίνεται για την πληρότητα σε ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά την πρόταση θεμελίωσης του κτιρίου. 22

23 3.3 Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κριτίου 20,50 ΣΥΝΟΛΟ 77,50 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΩΝ ΑΤΕ 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ κ.α.) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίνονται (τεχνική περιγραφή, κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. Η παραπάνω βαθμολόγηση συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 23

24 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μέγιστη Ελάχιστη ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις προδιαγραφές του κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου 1.4 Πληρότητα και ορθότητα τεχνικής Περιγραφής στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Ποιότητα και καταλληλότητα υλικών και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Ανταπόκριση των μελετών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. VRN SA ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΜΩΝ ,50 5,00 6,00 6,50 5, Πληρότητα μελετών και αρτιότητα ,50 6,00 6,50 4,00 5, Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους. 2.4 Εναρμόνιση των μελετών με την αισθητική των πάσης φύσεως κατασκευών ,00 4,00 5,00 5,50 4, ,00 4,00 4,00 3,00 3, ,00 19,00 21,50 19,00 17,00 24

25 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης ,50 8,30 8,50 8,00 7, Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης ,50 9,30 9,50 8,00 8, Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες και την αισθητική του κτιρίου 5 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5, ,00 22,60 23,00 21,00 20,50 ΣΥΝΟΛΟ ,00 83,50 89,50 76,00 77,50 Και οι πέντε προσφορές έλαβαν: Α) Γενικό βαθμό μεγαλύτερο από το 70% της μέγιστης οριζόμενης βαθμολογίας Β) Επί μέρους βαθμολογία μεγαλύτερη της στην αντίστοιχη στήλη ελάχιστης οριζόμενης επί μέρους αποδεκτής βαθμολογίας σε κάθε κριτήριο. Κατά συνέπεια και οι πέντε προσφορές λαμβάνουν παραδεκτή βαθμολογία και γίνονται αποδεκτές. 25

26 Αχαρνές, 22 Μαρτίου 2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του άρθρου 21 του Ν. 3669/ Νικόλαος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος 2. Γεώργιος ΧΡΗΣΤΟΥ μέλος 3. Ειρήνη ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΟΥ μέλος 4. Αναστάσιος ΑΜΑΣΚΟΣ μέλος 5. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΛΑΣ μέλος 6. Αθανάσιος ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ μέλος 7. Θεόφιλος ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ μέλος 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125 ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διαγωνισµού και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση για εξέταση ενστάσεων και έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα