ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: ΤΟ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενό της τα συνταγµατικά δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου.η παρουσίαση θα αναπτυχθεί γύρω από οχτώ άξονες.αρχικά,παρατίθενται τα διακριτικά γνωρίσµατα των ανωτέρω νοµικών προσώπων, καθώς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτών κατα τη νοµολογία. Στη συνέχεια,αναλύεται το δικονοµικό δικαίωµά τους,το οποίο συνίσταται στο δικαίωµά τους για παροχή εννόµου προστασίας απο τα δικαστήρια και σε αυτό του νόµιµου δικαστη ακολουθεί η εξέταση της αυτοδιοίκησης των θρησκειών,καθώς και η µελέτη της ακαδηµαïκης ελευθερίας και της πανεπιστηµιακής αυτοδιοίκησης.τέλος, παρατίθεται η ειδικότερη ευνοïκή ρύθµιση που ισχύει για τους οργανισµους της τοπικής αυτοδιοίκησης,και της ιδιοκτησίας εν γένει των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.3 RESUME σελ.3 N.Π...-ΟΡΙΣΜΟΣ σελ.4 Ν.Π... ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ σελ.5 (κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το σκοπό της σύστασής τους) η οικονοµική ενίσχυση ορισµένων τάξεων δηµοσίων λειτουργών /η ενίσχυση-ασφάλιση ιδρύµατα εκπαιδευτικά,µορφωτικά, και εν γένει πνευµατικά η επαγγελµατική οργάνωση ελευθέρων επαγγελµατιών και η προαγωγή του κλάδου αυτών η εκτέλεση και εκµετάλλευση των δηµοσίων έργων σκοποί σχετικοί µε ορισµένους κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας κοινωνική πρόνοια διοικητικές υπηρεσίες διαφόρων άλλων κλάδων που είναι διαµορφωµένες σε νοµικά πρόσωπα αυτοδιοικούµενες υπηρεσίες ΟΤΑ (δηµοτικά ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας και δηµοτικά ιδρύµατα επιδιώκοντα άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης) ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σελ.7 ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ σελ.9 ικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας από τα δικαστήρια ικαίωµα νόµιµου δικαστή ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ σελ.11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σελ.12 Ο.Τ.Α. σελ.14 Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Ν.Π... σελ.14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.16 ΛΗΜΜΑΤΑ σελ.17

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι κατ'αρχήν φορείς ατοµικών δικαιωµάτων.κατ'εξαίρεση όµως προβλέπονται γι'αυτά δικαιώµατα.ενα γενικό δικαίωµα που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα Ν.Π... ορίζει τα άρθρα 8 και 20 παρ.1 του Συντάγ- µατος,κατα τα οποία ολα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα δικαίουνται παροχής έννοµης προστασίας και απολαµβάνουν το δικαίωµα του «νόµιµου δικαστή».ειδικότερα,οι εκκλησίες και άλλες θρησκευτικές οµάδες ή οργανώσεις ή µονάδες που ο νόµος χαρακτηρίζει ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µπορούν να επικαλεστούν έναντι του κράτους και κάθε άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας τη θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο του άρθρου 13.Επιπρόσθετα,τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δικαιούνται πανεπιστηµιακής αυτοδιοίκησης και ακαδηµαïκής ελευθερίας και είναι φορείς των δικαιωµάτων του άρθρου 16,ενώ οι οργανισµοί τοπικης αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική αυτοτέλεια,σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος.Τέλος,σχετικά µε την ιδιοκτησία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται ευνοïκότερες ρυθµίσεις. RESUME The legal entities of the pubic law do not represent in principle subjects of the private rights.par excellance, faculties are condemned.a general one that is current for all of them, is that of the articles 8 and 20 par.1 of the Constitution,according to which all these legal entities are eligible for the benefit of lawful protection and merit the prerogative of the «rightful judge».in addition,the churches and other spiritual organisations that the law characterizes as legal entities of the public law can adduce the freedom of religion in the bounds of the article 13 versus either the state or other subject of public authority.furthermore,the universities are entitled for self-administration and academical freedom,and they also, constitute subjects of the right of the article 16.As far as the organisations of local authority are concerned,they partake of administrative independence,according to the article 102 of the Constitution.Ultimately,relatively to the property of the legal entities of the public law, optimal regulations are provided in certain cases.

4 Ν.Π... ΟΡΙΣΜΟΣ «εν υφίσταται νοµοθετικός ορισµός του Ν.Π... ούτε θεωρείται σκόπιµος, διότι θα εδέσµευε την Επιστήµην εις την προσπάθειάν της προς ανεύρεσην των ουσιαστικών χαρακτηριστικων γνωρισµάτων αυτου.» 1 Όρισµος δε δίδεται ούτε από τη Νοµολογία,, της οποίας άλλωστε έργo δεν είναι η δια- µόρφωση ορισµών, αλλά η παροχή στοιχείων στην Επιστήµη προς διατύπωση ορισµών.(πορ. Νοµ. Σ.τ.Ε σ. 118 ) Σήµερα η νοµολογία των δικαστηρίων δεν έχει αποδεχθεί σταθερό (τυπικό) κριτήριο, όπως είναι η βούληση της Πολιτείας, αλλά αναζήτησε τούτο στη συνδροµή διαφόρων στοιχείων,η ύπαρξη ή η συνυπαρξη των οποίων του προσδίδουν τη µορφη του Ν.Π... ανεξαρτήτως του νοµοθετικου του χαρακτηρισµου π.χ. στους επιδιωκοµένους σκοπους του Νοµικού Προσώπου και τη σύµπτωση αυτών προς τους κρατικους σκοπους, στη δυνατoτητα άσκησης υπο τουτου δηµοσιας εξουσίας(ν.π... άσκουντα διοίκηση),στον βαθµον εξάρτησης αυτoύ εκ της Πολιτείας,στην ύπαρξη δηµοσίων προνοµίων,στην ασκηση κρατικης εποπτείας, ελέγχου κ.α. Παλαιότερα,τα νοµικά πρόσωπα που συγκροτούσαν τη ηµόσια ιοίκηση ονοµάζονταν συνήθως στην Ελλάδα συνολικά µε τον γενικό όρο "νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου" (ΝΠ ) (κατά µετάφραση του γαλικού όρου personnes morales de droit public και του αντίστοιχου γερµανικού όρου juristische Personen des öffentlichen Rechts), επειδή η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθµίζονταν καταρχήν από τους ειδικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου, αφού τα όργανα των νοµικών αυτών προσώπων ασκούσαν δηµόσια εξουσία. Με τον όρο όµως αυτόν (ο οποίος χρησιµοποιήθηκε σε νοµοθετικά κείµενα καθώς και στο Σύνταγµα-άρθρα 16 5,23 2,56 1 και 3,57 4, 73 2 και 3,103 6,104 1 και 3), δεν µπορούν σήµερα να χαρακτηρισθούν τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν παραγωγική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα οποία διέπονται, καταρχήν, από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Γιαυτό, ορθότερος είναι ο χαρακτηρισµός των νοµικών προσώπων, τα οποία απαρτίζουν τη ηµόσια ιοίκηση, µε τον όρο"δηµόσια νοµικά πρόσωπα". Με τον ευρύτερο αυτόν όρο συµπίπτει και ο όρος "δηµόσιος φορέας", που χρησιµοποιείται στο άρθρο του Συνταγµατος,αφού ο φορέας ως υποκείµενο αρµοδιοτήτων ή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ηµόσιας ιοίκησης, πρέπει αναγκαίως να είναι νοµικό πρόσωπο ή να ανήκει σε ένα νοµικό πρόσωπο. Τα Ν.Π... φέρουν συχνα τις ονοµασίες «ειδικά ταµεία»,«δηµόσια ιδρύµατα» ή «αυτόνοµοι οργανισµοί»,οι δε σκοποί δηµοσίας διοικήσεως,προς επιµέλεια των οποίων εχουν συσταθεί,είναι ποικίλοι. 1 (Μ. Στασινόποuλου, ιοικ. ίκαιον 1972 σ. 172 επ.μ. ένδια, ιοικ. ίκαιον 1952 σ. 188 έπ. Γ. Μαριδάκη, Εισηγ. Εκθ.κλπ. σελίς 69-70)

5 Ν.Π... ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το σκοπό της σύστασής τους) 1)Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το µετοχικό ταµείο των πολιτικών υπαλλήλων(στε 538 του 1930),το ταµείο προνοίας δηµοσίων υπαλλήλων(στε 726 του 1934),το µετοχικό ταµείο στρατου(στε 505 του 1930,297,298 του 1935,251,252,415 του 1936,πρ.Α.4460 του 1938,εν «Εφ.ελλ.νοµικών» Ε', σελ.648),το µετoχικo ταµείο πολεµικού ναυτικού(στε 443 του 1934) και αυτο της αεροποριας,το ταµείο σuντάξεων νoµικών (ΣτΕ 662 του 1932, 688 του 1934), τα κατα δικηγορικούς συλλόγους ταµεία πρoνoίας δικηγόρων, το ταµείο ασφαλισεως συµβολαιογράφων, το ταµείο σuντάξεων και αυτασφαλίσεως υγειoνoµικων (ΣτΕ 1187 του 1934, 160 του 1935), τα ταµεία αλληλοβοηθείας αξιωµατικων (ΣτΕ 300 του 1930, 49 του 1931, 597 του 1932, 162 του 1936) και υπαξιωµατικών(στε 702 του 1930), το ταµείο αρωγής αξιωµατικων της χωροφυλακης (ΣτΕ 341 του 1930), το ταµείo αλληλοβοηθειας οπλιτων της χωροφυλακης,το ταµειο ασφαλισεως εµπόρων, το ταµείo συντάξεων αυτοκινητιστων (ΣτΕ 621,697,724,725 του 1933, 984 του 1935,1090 του 1936), το ταµείo πρoνoίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων (ΣτΕ 268, 742, 743 του 1930, 99, 716 του 1931, 690 του 1932),το ταµείο ασφαλίσεως κλήρoυ Ελλάδας (ΣτΕ 689 του 1932), το ταµείο προνοίας αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικου (ΣτΕ 24 του 1936), το ναυτικο αποµαχικόν ταµείο, το ταµείο επικουρικής ασφαλίσεως και αποζηµιώσεως των αρτοποιων της, Ελλάδας, τα ταµεία εφέδρων πoλεµιστών Kρήτης (ΣτΕ 229, 333, 334 του 1931, 1 του 1938), το ταµείον ασφαλίσεως δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων, το ταµείο συντάξεων και ασφαλίσεως δηµοτικών και κοινοτικων υπαλλήλων, το ίδρυµα των κoινωνικων ασφαλίσεων, το ταµείο µεταλλευτων (Στ Ε 72 του 1935), το ταµείον ασφαλίσεως αρτεργατων (ΣτΕ 163, 291 του 1932, 614 του 1935), το ταµείο ασφαλίσεως καπνεργατων (ΣτΕ 453 του 1930, 125 του 1934), το ταµείο ασφαλίσεως µυλεργατων, το ταµείο προνοίας πρoσωπικoυ των σιδηροδρόµων του ελληνικου κράτους (ΣτΕ 285, 366 του 1935, 190 του 1938),κ.α. 2)Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ,ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ,ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Τα Πανεπιστήµια (ΣτΕ 128, 154 του 1929, 577 του 1930, 767 του 1933,19 του 1934 κλπ.),η Ακαδηµία Αθηνών(ΣτΕ 727 του 1935),τo Πoλυτεχνείο(ΣτΕ 188 του 1934), πολλές σχολές κυρίως ανωτάτης εκπαίδευσης,η Σιβιτανίδειος σχoλή (ΣτΕ 577 του 1931),η Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών(Ε.Α.Γ.Ε. άρθρο 4 Ν.1268/82),κλπ. 3)Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΩΝ Οι ιατρικοί σύλλογοι(στε 713 του 1935), οι δικηγορικοί σύλλογοι(απ 307 του 1932, εν «Θέµ.» Μ ',σελ 127),οι συµβoλαιoγραφικoί σύλλoγoι(στε 285,764,853, 854 του 1935), οι φαρµακευτικοί σύλλογοι, τα εµπορικά και βιοµηχανικα επιµελητήρια(στε 403,560 του 1930, 316,329 του 1931), το τεχνικο επιµελητήριο(στε 726 του 1933) και τα άλλα επιµελητήρια: γεωργικά., επαγγελµατικά, βιοτεχνικά,ναυτικό.

6 4)Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα ταµεία υδραυλικών έργων,τα ταµεία µονίµων οδοστρωµάτων, τα ταµεία εθνικής και επαρχειακής οδοποιίας(στε 1095 του 1934,673 του 1936), τα κατά το νόµο 3100 του 1924 συνιστώµενα ταµεία, υδρεύσεως και εξυγιά.νσεως,τα εφαρµογής σχεδίων πόλεων,το υδραγωγείο Κέρκυρας(ΣτΕ 302 του 1930, 749 του 1933, 140, 141 του 1934). 5)ΣΚΟΠΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η κεντρική επιτροπή προστασίας εγχωρίου σιτοπαραγωγής(στε 611 του 1934), το γραφείο προστασίας σύκων, το ταµείο άρτου, το ταµείo λαϊκών αγορών(στε 729 του 1934, 921 του 1935),ο οργανισµός βάµβακος(στε 1083 του 1938),ο ταπητουργικός οργανισµός,το ταµείο ελαίας,τα άλλoτε υφιστάµενα ταµεία προστασίας ελαιoπαpαγωγής,συγχωνευθέντα κατόπιν µε τα γεωργικά ταµεία, το ταµείο εποικισµού, τα κατά νοµους γεωργικά ταµεία (ταµεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών), ο οργανισµός άλιειας κλπ.επίσης ο Αυτόvoµος σταφιδικός οργανισµός.σχετικά όµως µε τον τελευταίο η ΣτΕ 566 του 1934 δέχτηκε διφυή χαρακτήρα. 6)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Τα κατά τον ά.ν. 965 του 1937 κρατικά. voσηλευτήρια, το θεpαπευτήριο «Σωτηρία» (ΣτΕ 25 του 1936), το πατριωτικο ίδρυµα (ά.ν , ΣτΕ 1080 του 1936 )-στο οποίο απο παλια εχει ανατεθεί και το έργο του καταργηθέντος ταµείου θυµάτων πολέµου-η εργατική εστία,οι εθνικοί παιδικοί σταθµοίοι(ά.ν. της ), τα. ταµεία κοινωφελών εργων που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις,κ.α. 7) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ O οργανισµός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας(στε 161,519 του 1933), οι σιδηρόδροµοι του ελληνικού κράτους (ΣτΕ 109 του 1930, 780 του 1937), οι ενοριακοί ναοί (ΑΠ 387 του1934,εν «Εφ.ελλ.νοµικών»Β'105), η ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης, o oργανισµός εκδόσεων σχολικών βιβλίων, τα ταµεία εκπαιδευτικής προνοίας (άν. ν του 1938), τα σχολικά ταµεία,τα ταµεία αγροφυλακής,το ταµείο παρακαταθηκών και δανείων,κλπ. 8)ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. ( ΗΜΟΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΙΩΚΟΝΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ) Τα δηµοτικά αγαθοεργά εν γένει ιδρύµατα,άσυλα,νοσοκοµεία (ΣτΕ 400 του 1930),κλπ.

7 ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων δεν είναι µόνο φυσικά, αλλα και νοµικά πρόσωπα (έστω και αν το Σύνταγµα µιλάει απλώς για «'Έλληνες»ή «'Έλληνες πολίτες»), καί µάλιστα τόσο σωµατειακού όσο και ιδρυµατικού χαρακτήρα δεν ισχύει βέβαια για τα δικαιώµατα εκείνα που αρµόζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η διάταξη του αρθρου 62 ΑΚ ότι «η ικανότης του νοµικου προσώπου δεν εκτείνεται επί εννόµων σχέσεων, αίτινες προϋποθέτουσιν ιδιότητας φυσικου προσώπου» περιέχει περισσότερο µια (γενικής ισχυος) διαπίστωση παρά µια επιταγή 1. Πράγµατι, πολλά από τα δικαιώµατα του άρθρου 5 του Συντάγµατος και συγκεκριµένα τα δικαιώµατα της µη εκδόσεως αλλοδαπού, της προσωπικής ελευθερίας, της ελεύθερης εξόδου και εισόδου στη χώρα, καθώς και τα δικαιώµατα της προσωπικής ασφάλειας 2 τα αναφερόµενα στην επιβολή ποινής βασανιστηρίων, θανατικής ποινής 3, η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως 4, το δικαίωµα της παιδείας 5, οι «κοινωνικές αξιώσεις» του άρθρου 21 (σχετικά µε την οικογένεια, τον γάµο, τη µητρότητα, την παιδική ηλικία κ.ο.κ.) και του άρθρου 22 παρ. 4 (κοινωνική ασφάλιση) προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου και δεν περιέχονται στην ικανότητα του νοµικού προσώπου. Το ίδιο ισχύει για θεµελιώδεις προσωποπαγείς υποχρεώσεις, όπως η σχολική ή η στρατιωτική υποχρέωση 6, Αντιθέτως, τα δικαιώµατα ίσης µεταχειρίσεως 7 (αν και βέβαια όχι της ισότητας των φύλων 8 ούτε της ισότητας των κοινωνικών παροχών) 9, ή της συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας 10, η απαγόρευση της γενικής δηµεύσεως 11, τα δικαιώµατα του «νοµίµου δικαστή» 12, της κατοικίας (όχι το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) 13, της αναφοράς 14 και της ενώσεως 15, η συνδικαλιστική ελευθερία 16, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας 17, η ελευθερία της ανταποκρίσεως 18, τα δικαιώµατα της δικαστικής προστασίας και της προηγούµενης ακροάσεως 19 1 Πρβλ άρθρο 19 παρ. 3 γερµ.συντ.: «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα ισχύουν και για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, εφόσον είναι εκ της φύσεώς τους εφαρµόσιµα σ' αυτά». 2 Άρθρο 6 Συντ. 3. Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3 εδ. 2 Συντ. 4 Άρθρο 13 παρ. 1 Συντ. 5 Άρθρο 16 παρ 1 Συντ. 6 Άρθρα 4 παρ 6 και 16 παρ. 3 Συντ. 7 Άρθρο 4 παρ Ι Συντ Πρβλ. BVerfGE 3, 383 (390). 8 Αρθρα 4 παρ. 2, 22 παρ. 1υποπαρ. 2 Συντ. 9 Πρβλ. BVerfGE 35, 348 (357/ 8). 10 Άρθρα 5 παρ. Ι, 106 παρ. 2 Συντ 11 Αρθρο 3 παρ. Ι Συντ 12.Άρθρο 8 παρ. Ι Συντ. πρβλ. BVerfGE 18,441 (447). 13 ΆΡθΡO 9 Συντ. πρβλ. BVerfGE 42, 212 (219). 14 Αρθρο 10 Συντ. 15 Αρθρο 12 Συντ. 16 Αρθρα 23 και 22 παρ. 2 (και ερµηνευτική δήλωση) Συντ.Η συνδικαλιστική ελευθερία αφορά µεν τους εργαζοµένους στο δηµόσιο ή τα Ν.Π.....,αλλά όχι τις επαγγελµατικές οργανώσεις που αποτελούν (από συστάσεως ή µεταγενεστέρως) Ν.Π....Αυτά αποτελούν εξ ορισµού βραχίονες του κράτους και εποµένως δε µπορουν να αποτελέσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων την ελευθερία εναντι του κρατους να κατοχυρώνει το Σύνταγµα. 17 ΑΡθρα 17, 18, 106 παρ. 3-5,117 παρ. 1-3 Συντ. πρβλ. BverfGE 4, 7 (17). 18 Αρθρο 19 Συντ. 19 Άρθρο 20 Συντ. Βλ. Π.χ. άρθρα 47 παρ. 1 ν.δ. 170/1973 (= αρθρο 47 κωδ.π.δ.)

8 εφαρµόζονται εξίσου στα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. Όλα τα ατοµικά δικαιώµατα που αφορούν δραστηριότητες που µπορουν να ασκηθούν όχι µόνο ατοµικά, αλλά και συλλογικά, έχουν ως φορείς και νοµικά πρόσωπα 1.Υπάρχουν µάλιστα αρκετά και σπουδαία ατοµικά δικαιώµατα (εκείνα που αποσκοπούν στη συντονισµένη προσπάθεια πολλών ατόµων) που η πλήρης και αποτελεσµατική τους άσκηση γίνεται µόνο σε συνδυασµό φυσικών καί νοµικών προσώπων, όπως η θρησκευτική ελευθερία(πιστοί, θρησκευτικοί λειτουργοί, εκκλησίες ή άλλες θρησκευτικές οργανώσεις, εκκλησίασµα, λατρεία), η ελευθερία του τύπου (συνεργάτες της εφηµερίδας και η «ίδια» η εφηµερίδα 2 )η ελευθερία της ενώσεως (ένωση ή σωµατείο και τα µέλη τους), η συνδικαλιστική ελευθερία (εργαζόµενοι καί συνδικαλιστικές oργανώσεις) 3 η οικονοµική ελευθερία (επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις),η πολιτική ελευθερία (πολιτικά κόµµατα καί οργανώσεις και τα µέλη τους). Οι ενώσεις αυτές ή οµάδες προσώπων απολαµβάνουν τα σχετικά δικαιώµατα, και αν ακόµη δεν είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα. Υπάρχουν όµως και ατοµικά δικαιώµατα, για τα οποία δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, αν αρµόζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα, π.χ. η ελευθερία της γνώµης, η ακαδηµαϊκή ελευθερία, η ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης, της ερευνας και της διδασκαλίας, τα δικαιώµατα της συναθροίσεως και της εργασίας 4.Από τον κανόνα της όσο είναι δυνατό και εύλογο ευρύτερης εφαρµογης των ατοµικών δικαιωµάτων και από το γεγονός ότι ο συνασπισµός περισσότερων προσώπων συνήθως διευκολύνει και συχνά καθιστα δυνατή την αποτελεσµατική άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων, προκύπτει ότι σε περίπτωση αµφιβολίας πρέπει να γίνεται δεκτό οτι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων µπορεί νά είναι και νοµικά πρόσωπα. Έτσι το δικαίωµα της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας και συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας που καλύπτει και την οικονοµική ελευθερία, πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται όχι µόνο στα φυσικά, αλλά και στα νοµικά πρόσωπα 5. Πράγµατι, θα ήταν εξωπραγµατικό να εξαιρέσει κανείς από τη συνταγµατική προστασία της οικονοµικής ελευθερίας τα νοµικά πρόσωπα, στα οποία είναι οργανωµένοι όλοι σχεδόν οι σπουδαίοι φορείς της οικονοµίας. Για τους ίδιους λόγους µπορούν να επικαλεστούν το δικαίωµα προστασίας της τιµης 6 και νοµικά πρόσωπα.είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η «δυσφήµηση ανωνύµου εταιρίας»τιµωρείται από τον Ποινικό Κώδικα 7. Τα νοµικά πρόσωπα είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων µόνο,κατ αρχήν,αν είναι οργανωµένα κατά το ιδιωτικό δίκαιο.αντιθέτως το κράτος και οι «βραχίονές» του, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι υποκείµενα, αλλά οι κύριες πηγές δυνατής διακινδυνεύσεως τών ατοµικών δικαιωµάτων. Το κράτος και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δε µπορούν συγχρόνως να δεσµεύονται ούτε και να ωφελούνται από τα ατοµικά δικαιώµατα.η προστασία λοιπόν δεν είναι υπέρ, αλλά έναντι του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Η αντίθετη άποψη θα οδηγούσε σε πλήρη σύγχυση και εξασθένιση της σηµασίας των ατοµικών δικαιωµάτων 8. Η προσβολή δικαιώµατος νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου είναι λοιπόν κατά κανόνα άπλώς ανακατανοµή άρµοδιοτήτων στο συνολικό οργανισµό της διοικήσεως. Επίσης,, όπως δέχεται το Συµβούλιο 18/198923, ΚΦ 1 Πρβλ. BVerfGE 42, 212 (219). 2 Πρβλ. BVerfGE 21,271 (277/8). 3 Πρβλ. BVerfGE 4, 96 (101/2). 4 Πρβλ. BVerfGE 21, 261 (266) που δέχεται την ισχύ του άρθρου 12 παρ. 1 γερµ.συντ. (ελευθερία επαγγέλµατος και εργασίας) και στα νοµικά πρόσωπα. 5 Πρβλ. BVerfGE 10, 89 (99). 6 Άρθρο 5 παρ. 2 Συντ 7 Αρθρο 364 Π.Κ. 8 Έτσι και το γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ικαστήριο: BVerfGE 21, 362 (369/70, 372).

9 της Επικρατείας 1, αν ο νόµος µεταβάλλει το φορέα διοικήσεως, όπως µπορεί να κάνει οποτεδήποτε, µεταφέρεται αναλόγως και η δηµόσια περιουσία, χωρίς αυτό να αποτελεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, η ρύθµιση της οποίας αποτελεί συστατικό µέρος της συνταγµατικά προστατευόµενης ιδιωτικης ιδιοκτησίας. Επειδή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι κατ' αρχήν φορείς ατοµικών δικαιωµάτων,αποτελεί στέρηση των δικαιωµάτων αυτών η υποχρεωτική µετατροπή (γνήσια ιδιωτικών) νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. εν επιτρέπεται εποµένως κατ' αρχήν παρά µόνο µε συναίνεση των µελών τους ή στο πλαίσιο της κρατικοποιήσεως επιχειρήσεων κατά το άρθρο 106 παρ. 3-5 η στο πλαίσιο της πραγµατώσεως της συνταγµατικής εντολής για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων (άρθρο 92 παρ. 4). εν επιτρέπεται όµως, γιατί θα αποτελούσε περιστολή των συνταγµατικών δικαιωµάτων τους, η οργάνωση π.χ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των φοιτητικών συλλόγων 2 ή δηµοσιογραφικών οργανώσεων 3 ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση µάλιστα των πολιτικών κοµµάτων 4 ή των επιχειρήσεων τύπου 5, η αναδιοργάνωσή τους ως νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου θα αποτελουσε ανεπίτρεπτη ανατροπή της συνταγµατικής τους ελευθερίας. Η ανωτέρω διαπίστωση µπορεί επίσης να αντιστραφεί: υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων δεν είναι κατ' αρχήν ούτε οι δηµόσιοι φορείς 6 που είναι οργανωµένοι ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,όπως προπάντων οι δηµόσιες (ή δηµοτικές κλπ) επιχειρήσεις, που είναι συνήθως οργανωµένες ως ανώνυµες εταιρίες µε µοναδικό µέτοχο το κράτος (ένα δήµο κλπ 7 ). Εφόσον οι «φορείς» αυτοί ασκούν δραστηριότητες που κατά τις κρατουσες σε δεδοµένο χρόνο αντιλήψεις στη χώρα µας αvήκουν στην άποστολή της κρατικης καί δηµόσιας εν γένει λειτουργίας, είναι και αυτοί µορφές ασκήσεως της δηµόσιας διοικήσεως και δε µπορουν εποµένως να επικαλεστούν τα ατοµικά δικαιώµατα. Από τον κανόνα ότι νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου και δηµόσιοι γενικά φορείς δεν είναι υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων υπάρχουν σπουδαίες εξαιρέσεις. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η πρώτη εξαίρεση αφορά τα δικονοµικά ατοµικά δικαιώµατα των άρθρων 8 και 20 παρ. 1 του Συντ.Έτσι το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και το δικαίωµα του «νοµίµου δικαστή» έχουν καθολικό χαρακτήρα: «έκαστος» δικαιούται το πρώτο και «ουδείς» µπορεί να στερηθεί από το δεύτερο, συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσίου 8. Ενώπιον των δικαστηρίων είναι όλοι κατ' αρχήν ίσοι,τόσο µε την έννοια της ίσης προσβάσεως στα δικαστήρια, όσο και της ίσης µεταχειρίσεως των διαδίκων. Στο συγκεκριµένο και τυπικό πλαίσιο της δίκης, 1 Βλ. ΣτΕ 880/52 (αφαίρεση της διαχειρίσεως των υπονόµων από το ήµο Αθηναίων και µεταβίβασή τους στο Ν.Π... «Οργανισµός Αποχετεύσεως»). 2 Αρθρο 16 παρ. 5 υποπαρ. 2 Συντ. 3 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 8 Συντ. 4 Αρθρο 29 παρ. 1 Συντ. 5 Αρθρο 14 παρ. 2 Συντ 6 Βλ. τον όρο «δηµόσιοι φορείς στο άρθρο 106 παρ. 3-5 Συντ. Συγγενής είναι και ο όρος «δηµόσιος τοµέας», την έννοια του οποίου ορίζει το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 «για την πολυθεσία κλπ (Α 65), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»(α' 101) και το άρθρο 30 του ν. 1914/ Πρβλ. BVerfGE 45,63 (80): Μια ανώνυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «δε µπορεί,όπως δε µπορεί ούτε εκείνο, να επικαλεστεί θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα». 8 Πρβλ. BVerfGE 6, 45 (49).

10 «κράτος» είναι µόνο το δικαστήριο.οι οποιοιδήποτε διάδικοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί ότι οι συχνές στην πράξη δικονοµικές διακρίσεις δεν είναι κατά αλλά υπέρ του δηµοσίου ή άλλων φορέων διοικήσεως,δηµιουργώντας γι' αυτούς προνοµιακό δικονοµικό καθεστώς. Το αποτέλεσµα όµως δεν είναι θετικό. Ειδικά.οι πολύ µακρότερες προθεσµίες που ισχύουν για το δηµόσιο φαίνεται απλώς να επικυρώνουν και να ενθαρρύνουν την αβελτηρία των αρµόδιων υπαλλήλων. ικαιώµα παροχής εννόµου προστασίας από τα δικαστήρια (Άρθρα 20 παρ.1,6 και 13 ΕΣ Α,14 ΣΑΠ,8 και 10 Οικ ιακ.,19 ιακεκοινοβ) Η κατοχύρωση του δικαιώµατος παροχής «εννόµου προστασίας υπό των δικαστηρίων» δε σηµαίνει βέβαια, ότι τοσ εγγυάται την ευνοϊκή απόφαση του δικαστηρίου, αλλά µόνο την ελεύθερη πρόσβαση σ' αυτό 1. Η συνταγµατική διάταξη δεν αναφέρεται δηλαδή στο «βάσιµο» αλλά στο «παραδεκτό» της αγωγής, κατοχυρώνει εποµένως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα της προσφυγής στα δικαστήρια, της αξιώσεως δηλαδή να κινηθεί η δικαστική διαδικασία αντικειµενικής απονοµής δικαιοσύνης. Η δικαστική προστασία κατοχυρώνεται απευθείας από τοσ η εφαρµογή της δεν εξαρτάται από την έκδοση νόµου. Ισχύει όµως µέσα στα διαδικαστικά πλαίσια που χαράζουν οι εκάστοτε ισχύοντες δικονοµικοί νόµοι (πρβλ. τη φράση«ώς νόµος όρίζει» στο τέλος του άρθρου 20 παρ. 1). Οι νόµοι αυτοί δε µπορούν να περιορίζουν, αλλά οφείλουν απλώς να προσδιορίζουν τον τρόπο ασκήσεως του δικαιώµατος παροχής δικαστικής προστασίας. 2 Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 δεν περιέχει µόνο ένα αντικειµενικό κανόνα δικαίου, µια θεµελιώδη δικονοµική αρχή, µια θεσµικη επιταγή εις όφελος της αντικειµενικής δικαιοσύνης εν γένει ή της χρηστής διοικήσεως, αλλά θεµελιώνει έννοµη αξίωση του ατόµου, στο επίπεδο µάλιστα του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου ατοµικού δικαιώµατος, οπως δειχνει και η θεση του αρθρου στο δεύτερο µέρος του Συντάγµατος υπό τον τίτλο «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα».ο συντακτικός νοµοθέτης αποδίδει στη διάταξη αυτή τέτοια σηµασία, ώστε δεν την περιέλαβε σε εκείνες που µπορουν να ανασταλoυν κατά το άρθρο 48 παρ. 1. Το δικονοµικό αυτό δικαίωµα περιλαµβάνει, κατά ρητή συνταγµατική πρόβλεψη, και το δικαίωµα του ενδιαφεροµένου να αναπτύξει στο δικαστήριο τις «απόψεις του περί των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του» και από αυτό απορρέει το δικαίωµα παραστάσεως δια δικηγόρου προς αποτελεσµατικότερη προστασία. Έτσι και τα Ν.Π... είτε κατοικούν είτε εδρεύουν στην Ελλάδα είτε όχι απολαµβάνουν αυτού του δικαιώµατος.μόνη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση είναι ότι ζητείται η προστασία ουσιαστικών δικαιωµάτων που παρέχονται σε άλλες διατάξεις του Συντάγµατος ή των νόµων.το άρθρο 20 παρ.1 δε νοµιµοποιεί όµως κατ'αρχήν την ενδοστρεφόµενη δίκη,δηλαδή τη δίκη µεταξύ οργάνων που ανήκουν στο ίδιο νοµικό πρόσωπο,εκτός όπου την επιτρέπει ο νόµος. ικαίωµα νόµιµου δικαστή (Αρθρα 8 Συντ., 19 παρ. 1 ιακεκοινοβ) Η δικαστική προστασία είναι ουσιαστική και αντικειµενική µόνο όταν παρέχεται από δικαστή που δεν ορίζεται ειδικώς για να δικάσει ένα συγκεκριµένο άτοµο ή µιά συγκεκριµένη υπόθεση, αλλά από δικαστή που ορίζεται γενικά εκ των προτέρων από το νόµο. 1 Κατά τουτο, ή διατυπωση του άρθρου19 παρ. 4 του γερµ.συντ. είναι ακριβέστερη. 2 Πρβλ.ΕΑ3212/77, 1978,81 (83).

11 Το συγκεκριµένο άρθρο ανήκει στις διατάξεις του Συντάγµατος η ισχύς των οποίων µπορεί να ανασταλεί εν όλω ή εν µέρει από τη Βουλή στο πλαίσιο των εξαιρετικών εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 48.Η διάταξη αυτή του άρθρου 48 είχε συσταθεί για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1952(άρθρο 91) και είναι αδικαιολόγητη,αφού το άρθρο 48 προβλέπει έτσι και αλλιώς τη σύσταση«εξαιρετικών δικαστηρίων». ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εκτός από την εξαίρεση των οικονοµικών δικαιωµάτων, που αφορά όλους γενικώς τους δηµόσιους φορείς, υπάρχουν και εξαιρέσεις που αφορούν µόνο ορισµένους από αυτούς.η πρώτη αφορά τις ε κ κ λ η σ ί ε ς κ α ι ά λ λ ε ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς ο µ ά δ ε ς ή ο ρ γ α ν ώ - σ ε ις ή µ ο ν ά δ ε ς (π. χ. µ η τ ρ ο π ό λ ε ι ς) που ο νόµος χαρακτηρίζει ως νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. Αυτό συµβαίνει στη χώρα µας µόνο στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ οι άλλες εκκλησίες αποτελουν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.ούτε όµως η Ορθόδοξη Εκκλησία της Έλλάδος είναι δηµιούργηµα ή «βραχίονας» του κράτους ούτε µετατρέπεται σε τέτοιο µε τον νοµοθετικό χαρακτηρισµό της ως νοµικου προσώπου δηµόσιου δικαίου. Μολονότι οι λειτουργοί όλων τών θρησκειών υπόκεινται στην«εποπτεία της πολιτείας», µπορουν τόσο αυτοί ατοµικώς (όπως βέβαια και κάθε ιδιώτης), όσο και οι ίδιες οι εκκλησίες ή θρησκευτικές οµάδες ή οργανώσεις να επικαλεστούν έναντι του κράτους και κάθε άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας την θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο του άρθρου Η παάδοση της κρατικης συµπράξεως στην αυτοδιοίκηση των θρησκειών είναι στη χώρα µας πολύπλευρη καί αποτελεί ενα ιδιάζον µείγµα χορηγήσεως προνοµίων και ασκήσεως επιρροής και ελέγχου. Αυτό ισχύει βέβαια κυρίως για την «επικρατούσα θρησκεία», για την διοίκηση της οποίας το Σ περιέχει ειδικές διατάξεις στα άρθρα 3 και 105. Ο ίδιος µάλιστα ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι νόµος του κράτους (ν. 590/1977), όπως ορίζει πια το ίδιο τοσ (άρθρο 72 παρ 1). Προβλέπεται µάλιστα η νοµική µορφή του νοµικου προσώπου δηµόσιου δικαίου για την Εκκλησία της Ελλάδος και τις υποδιαρέσεις της 2, η σύµπραξη του κράτους στην εκλογή εκκλησιαστικών οργάνων και η συµµετοχή εκπροσώπων του κράτους στη σύνθεση εκκλησιαστικών συλλογικών οργάνων 3. Αντισυνταγµατική όµως ήταν η ανάληψη από το κράτος µέρους της διοικήσεως της Εκκλησίας µε το νόµο 1700/ Η κρατική ανάµειξη στη διοίκηση των άλλων θρησκειών ή δογµάτων αναφέρεται κυρίως στις κοινότητες των ισραηλιτών και των µουσουλµάνων τις οποίες ο νόµος ανάγει σε Ν.Π... Όπου οι θρησκευτικές ενώσεις έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα υπάγονται στην κρατική εποπτεία, στην οποία υπάγονται εν γένει οι διάφορες ενώσεις προσώπων. ΤοΣ περιορίζεται να υπαγάγει τους λειτουργούς τόσο της «επικρατούσας θρησκείας», όσο και των «γνωστών θρησκειών εις την αυτήν εποπτείαν της πολιτείας και εις τας αυτάς έναντι ταύτης υποχρεώσεις» 4. Συνταγµατική είναι όµως η εποπτεία αυτή µόνο στο µέτρο που περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµιµότητας. 1 Βλ.και άρθρο 18 παρ.8 Συντ. που κηρύσσει αναπαλλοτρίωτη την «αγροτική ιδιοκτησία» ορισµένων µονών και πατριαρχείων,εντείνοντας µ αυτο τον τρόπο την προστασία της ιδοκτησίας τους. 2 Άρθρο 1 παρ 4 Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. 3 Π.χ. άρθρο 35 Καταστ.Χάρτη. 4 Άρθρο 13 παρ.2 Συντ.

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Άλλη εξαίρεση του κανόνα ότι τα Ν.Π... δεν είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων αφορά περιοχές δηµόσιας διοικήσεως που το ίδιο το Σύνταγµα αποσπά ρητώς από τον κορµό του κράτους και τις αναθέτει σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, των οποίων εγγυάται την ανεξαρτησία έναντι του κράτους όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου µπορουν να επικαλεστουν την ελευθερία δράσεως, που τους εγγυάται το Σύνταγµα, και έναντι αυτου του ίδιου του κράτους. Το ευρύτερο πεδίο ελευθερίας από την άποψη αυτή έχουν τα α ν ώ τ α τ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι- κ ά ι δ ρ ύ µ α τ α, που αποτελούν µεν κατά τo Σύνταγµα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου 1,συνιστώνται δεοργανώνονται και καταργούνται δια νόµου ή βάσει νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως,δια διατάγµατος που µόνο το κράτος µπορεί να εκδώσει.πρόκειται για τη µόνη περίπτωση που το Σ επιβάλλει ρητώς τη µορφή του Ν.Π...Ανώτατες σχολές µπορεί να ιδρύσει µόνο το κράτος(κρατικό µονοπώλιο ανώτατης παιδείας)τα ανωτέρω τελούν υπό τήν εποπτεία τού κράτους και λειτουργούν «επί τη βάσει των περί οργανισµών αυτών νόµων» 2,αλλά κατά τα λοιπά είναι «πλήρως αυτοδιοικούµεvα» 3 (δηλαδή αυτοδιοικούµενα σε βαθµό εντονότερο από ό,τι είναι αυτονόητο για ενα νοµικό πρόσωπο) 4 και µάλιστα απολαµβάνουν και µπορουν να επικαλεστουν και ως ιδρύµατα την ελευθερία της τέχνης, της επιστήµης, της έρευνας, της διδασκαλίας και γενικά της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, όπως και οι ατοµικοί φορείς των δικαιωµάτων αυτών 5.Ειδικότερα,η ακαδηµαϊκη ελευθερία (άρθρο 2 Ν.1268/82) αναλύεται σε ακαδηµαϊκή ελευθερία των φοιτητώνσπουδαστών και σε ελευθερία ακαδηµαϊκής έρευνας και διδασκαλίας την οποία απολαµβάνει το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό.η ακαδηµαϊκή ελευθερία προϋποθέτει και συνεπάγεται την αυτοδιοίκηση των ανώτατων έκπαιδευτικών ίδρυµάτων. Το Σύνταγµα του 1952 όρισε για πρώτη φορά ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα «α υ τ ο δ ι ο ι κ ο ύ ν τ α ι». Το ισχύον Σύνταγµα του 1975 χαρακτηρίζει µάλιστα τα ΑΕΙ ως «πλήρως αυτοδιοικούµενα».έτσι και το άρθρο 3 του Ν. 1268/82σύµφωνα µε το οποίο: «1.Τα ΑΕΙ είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα.η εποπτεία του κράτους ασκείται απο τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2.Η οργάνωση και η λειτουργία των ΑΕΙ διέπεται απο τις διατάξεις του νοµου αυτού.η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων γίνεται µε τον εσωτερικό κανονισµό του κάθε ΑΕΙ,ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο [ 2 παρ.2 εδ.βν Ν 2083/92]».Ακόµη το άρθρο 1 του Ν.2083/92 ρυθµιζει την ενίσχυση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειάς τους. Εν όψει µάλιστα της ιδιοτυπίας της πανεπιστηµιακης οργανώσεως και της αυτοτέλειας των σχολών ή τµηµάτων(που δεν έχουν χωριστή νοµική προσωπικότητα), είναι ορθό να θεωρηθούν και αυτά ως φορείς των δικαιωµάτων του άρθρου16 6. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (που είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί εκτενώς και επανειληµµένως µε τα θέµατα αυτά ύστερα από τη ριζική µεταρρύθµιση των ΑΕΙ που 1 Αρθρο 16 παρ. 5 εδ.1 Συντ. Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 8 υποπαρ. 2 Συντ. 2 Αρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1 εδ.2 Συντ. 3 Αρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1 εδ.1 Συντ. 4 Σ αυτη την έντονη αυτοδιοίκηση(και µόνο στο πλαίσιό της δικαιολογείται) το λεγόµενο πανεπιστηµιακό άσυλο. 5 Έτσι και το γερµαν.οµοσπ.συνταγµ. ικαστήριο:bverfge15,256(262). 6 Έτσι και το γερµαν.οµοσπ.συνταγµ. ικαστήριο:bverfge 15,256(262).

13 εισήγαγε ο νόµος 1268/1982), «πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ είναι η εξουσία «να αποφασίζουν επί των ιδίων υποθέσεων δι' ιδίων οργάνων, στην οποία περιλαµβάνονται κυρίως η εξουσία της επιλογης δια των ιδίων αυτών οργάνων του διδακτικου -κυρίου καί βοηθητικου- και του διοικητικου προσωπικού αυτών, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργάνωσιν και λειτουργίαν των ιδρυµάτων τούτων» 1. Η αυτοδιοίκηση έγκειται στη διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου. Η διοικητική αυτοτέλεια έγκειται αφ' ενός στον τυπικό χωρισµό του διοικητικου προσωπικού του αυτοδιοικούµενου οργανισµου από το προσωπικό των άµεσων κρατικών υπηρεσιών, και αφετέρου στην ανεξαρτησία έναντι των υπηρεσιών αυτών και στον ορισµό των προσώπων που διοικούν τον αυτοδιοικούµενο οργανισµό και τη διεξαγωγή του διοικητικού έργου. Η θεωρητική αυτή σηµασία της διοικητικης αυτοτέλειας συντρέχει σε ποικίλο βαθµό στην περίπτωση των ΑΕΙ. α. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολούν είναι υπάλληλοι του ΑΕΙ και όχι του κράτους, αν και µισθοδοτούνται τώρα πλέον από το δηµόσιο 2. Ειδικώς οι καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα που τους διακρίνει από τους κοινούς δηµόσιους υπαλλήλους. β. Από τη διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ απορρέει η εξουσία τους να εκλέγουν τα όργανά τους 3. Ασυµβίβαστος µε την αρχή αυτή είναι όχι µόνο ο κρατικός διορισµός του πρυτάνεως αλλά και το δικαίωµα του Υπουργού Παιδείας να επιλέγει µεταξύ δύο υποψηφίων τους οποίους εκλέγει η γενική συνέλευση των καθηγητών 4. Κατά το νόµο 1268/1982 η εκλογή των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ γίνεται από εκπροσώπους του διδακτικου και διοικητικου προσωπικου και των φοιτητών, χωρίς καµµιά συµµετοχη του κράτους. γ.η διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ συνεπάγεται την εξουσία τους να αποφασίζουν τις υποθέσεις τους µε δικά τους όργανα 5. Θεµελιώδες στοιχείο της αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ είναι ότι η επιλογή του ερευνητικού και διδακτικού τους προσωπικού γίνεται σε όλες τις βαθµίδες από αυτά τα ίδια και όχι από το κράτος 6 ή οποιοδήποτε εκτός του ΑΕΙ ευρισκόµενο όργανο. Η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ δε σηµαίνει την αυτονοµία τους,την ικανότητα δηλαδή της εκδόσεως κανονιστικών πράξεων,ανεξαρτήτως νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως 7.Αντιθέτως τα ΑΕΙ λειτουργούν κατά το Σύνταγµα «βάσει των περί οργανισµών αυτών νόµων» 8,οι οποίοι βεβαια δε µπορούν να περιορίσουν την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ. Επιπρόσθετα,τοΣ (άρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1εδ.3συντ.) ορίζει ότι«συγχώνευση ή κατάτµηση 1 ΣτΕ 1816/83 ('Ολ.) ΤοΣ 1983,464,470, 2257/83 (Γ' Τµ.) ΤοΣ 1983,655, 656, 2786/84 ΤοΣ 1984, 566, 568/9. 2 Αρθρο 1 του ν. 1238/1982 «Ρύθµιση οικονοµικών και άλλων θεµάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (Α' 25). 3 Βλ. ήδη ΣτΕ 575/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία π.χ. Ε 2216/77 (Ολ.) (ΤοΣ 1977, 638), 1816/83 (Ολ.) (ΤοΣ 1983,464 επ. 470). 4 Ετσι η διάταξη του άρθρου 24 του v. 5343/1932 «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». 5 Ήδη ΣτΕ 1899/52,1288/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία π.χ. ΣτΕ 1816/83 (ΤοΣ 1983, 464 επ. 470), 2786/84 (Ολ.) (ΤοΣ 1984, 566, 568), 2788/84 (Ολ.) (ΤοΣ 1984, 586, 587) επίσης ΑΕ 30/85, ΤοΣ 1985, 182 (186). 6 Σταθερή νοµολογία βλ.π.χ. ΣτΕ 2216/77(Ολ.)(ΤοΣ 1977,538),1816/83(Ολ)(ΤοΣ 1938,464 επ.470)και πιο πρόσφατα:2141/88. 7 Ήδη ΣτΕ 1899/52,1288/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία.υπό το ισχύον Σύνταγµα ΣτΕ1812,1815,1816/83(Ολ),ΤοΣ 1983,464 επ.(470) 2257/83,ΤοΣ 1983,654επ.(656) 32/90,ΤοΣ 1990,103 επίσης ΑΕ 3085,ΤοΣ 1985,1282(186). 8 Άρθρο 16 παρ.6 υποπαρ.1 εδ.3 Συντ.

14 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη,όπως νόµος ορίζει.» Η αυτοδιοίκηση δεν αποκλείει την κρατική εποπτεία,αλλά την περιοριζει στο πλαίσιο τουελέγχου της νοµιµότητας.έτσι και στην περίπτωση της ανώτατης παιδείας τοσ ορίζει ότι τα ΑΕΙ«τελούν υπό την εποπτεία του κράτους». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου που µπορούν να επικαλεστούν ορισµένα (αν και όχι πια «ατοµικά») δικαιώµατα που τους παρέχει το Σύνταγµα έναντι του κράτους είναι οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοικήσεως 1.ToΣ εγγυάται,αν και δεν το λέει ρητώς στο άρθρο 102 2,ότι οι ΟΤΑ αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.έτσι έχουν όχι µόνο αρµοδιότητα,αλλά και δικαιώµατα και υποχρεώσεις,έχουν δικό τους προσωπικό,δική τους περιουσία και δικό τους προϋπολογισµό. εν έχουν όµως αυτόνοµη κανονιστική αρµοδιότητα,αν και µπορούν να είναι αποδεκτες ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ.2 του Σ. Τα δικαιώµατα αυτά προκύπτουν από το άρθρο 102 που αναθέτει στους οργανισµούς αυτούς τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, τους αναγνωρίζει «διοικητική αυτοτέλεια»(που και πάλι υπερβαίνει κατά λογική ανάγκη την αυτονόητη για κάθε νοµικό πρόσωπο αυτοδιοίκηση) και ορίζει ότι «αι αρχαί αυτών εκλέγονται δια καθολικής και µυστικής ψηφοφορίας». Το κράτος ασκεί βέβαια εποπτεία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, αλλά η εποπτεία αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει, κατά το Σύνταγµα, την πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση τους. Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Ν.Π... Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος,«η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους»,προστατεύεται µόνο η ιδιωτική ιδιοκτησία 3.Αντιθέτως δεν προστατεύεται η περιουσία του κράτους,αφού δε νοείται προστασία του κράτους κατά του εαυτού του.στην περίπτωση οµως των Ν.Π... πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας τους η τελευταία προστατεύεται,αλλα όχι και η πρώτη 4. Η ιδιοκτησία µπορεί να είναι αντικείµενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,κατ'άρχην ανεξάρτητα από το φορέα της.με εξαίρεση την απαγόρευση απαλλοτριώσεως ορισµενων 1 Ο Θ.Ν.Φλογαΐτης,Εγχειριδιο Συνταγµατικού ικαίου,2 η εκδ.1895,σ.468 επ.,µιλάει για «δηµοτικές ελευθερίες»(«ελεύθερον και αυτεξούσιον των δήµων»),τις οποίες χαρακτηρίζει ως «οιονεί ατοµικές» και σηµειωνει οτι «θεωρουνται αλλως αναποσπαστοι των πολιτικων ελευθεριών, αιτινες αφανίζονται και αναιρουνται παντελως,υπο της εκτελεστικής εξουσίας απορροφωµεναι,χωρις των δηµοτικων»(σ.468/9) 2 Βλ. Όµως άρθρα 56 παρ.1 εδ.1,57 παρ.4 εδ.1 Συντ. 3 Έτσι ρητως π.χ. τα άρθρα 33 1ισπαν.συντ.,42 2ιταλ.συντ.62 1 πορτογ.συντ. 4 Πρβλ.άρθρο 42 ιταλ.συντ. που διακρίνει µεταξυ δηµόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας και προστατεύει µόνο τη δεύτερη.

15 εκκλησιαστικών περιουσιακών στοιχείων 1, καθώς και του εδάφους του Αγίου Όρους 2, η ιδιοκτησία προστατεύεται και απαλλοτριώνεται µόνο κατά τους ορους του Συντάγµατος,ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση πάντως των Ν.Π... υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις: Πρώτον δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των Ευρωπαϊκώv Κοινοτήτων 3. Έπειδή δεύτερον, η αναγκαστικήαπαλλοτρίωση ενεργείται πάντοτε και µόνο από το κ ρ ά τ ο ς (δηµόσιο), δε νοείται απαλλοτρίωση κρατικού περιουσιακού στοιχείου, ανεξαρτήτως της νοµικής του καταστάσεως απλώς µεταβάλλεται η χρήση του. Στην περίπτωση όµως (τρίτον) ενός άλλου Ν.Π... πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του. Στην περίπτωση της ιδιωτικής περιουσίας ισχύει η προστασία του άρθρου 17 και επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση µόνο κατά τους εκεί όρους 4. Στην ιδιωτική περιουσία ανήκει και η ιδιοκτησία που περιήλθε στο Ν.Π... µε δωρεά ή διάταξη τελευταίας βουλήσεως υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Το άρθρο 109 δεν αποκλείει την αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 17, εφόσον αυτή γίνεται βάσει γενικού νόµου και όχι προς καταστρατήγηση της προστασίας του άρθρου 109 5,του οποίου η παρ.2 εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή αναλόγως. όποίου ή παρ. 2 έφαρµόζεται στήν περίπτωση αυτή αναλόγ{ι),1~ Στην περίπτωση της δηµόσιας περιουσίας δηλαδή των δηµόσιων πραγµάτων που ανήκουν στο κράτος ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου δεν είναι δυνατή, γιατί το άρθρο 17 του Συντάγµατος, ανάλογα µε τα άλλα ατοµικά δικαιώµατα,αφορά ιστορικώς και συστηµατικώς, την ατοµική, ιδιωτική δηλαδή ιδιοκτησία και όχι την ιδιοκτησία των Ν.Π...(µε εξαίρεση την αποχωρισµένη «ιδιωτική» τους περιουσία) 6.Εποµένως ούτε η προστασία της ιδιοκτησίας ούτε ο θεσµός της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αφορούν τη δηµόσια περιουσία.. 1 Άρθρο 18 8 Συντ. (βλ. ΑΠ 177/76, Ολ., ΤοΣ 1976, 505) 2 Άρθρο 105 παρ. 2 υποπαρ. 1 Συντ. βλ.επίσης γνµδ. Εις.Πρωτ.Χαλκιδικής 166/74, Αρχ.Ν.1974, Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Πρβλ. ΣτΕ 4050/76 (Ολ.) ΤοΣ 1977, Κατά την ΣτΕ 1158/88 Τµ. '(Το Σ 1988, 521), η αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν αντίκειται στο άρθρο 109 Συντ., εάν επιβάλλεται βάσει γενικού νόµου και υπαγορεύεται από το δηµόσιο συµφέρον,φέρει δε ειδική αιτιολογία. 6 Βλ. π.χ. ΣτΕ 4050/76 (Ολ.), ΤοΣ 1977, 154{λατοµεία που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία δήµων καί κοινοτήτων).

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α ΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι.,ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ:διάκρισις αυτών από τα νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου,1956 ΑΒΑΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ν.Π... ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α',1991 ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β',1991 ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΓΕΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ν.Π...,1979 ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Π...:συµβολή εις την κωδικοποίηση των περί νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου διατάξεων ,1982 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.,ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ,1976 ΤΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι,.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,1988 ΤΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.,ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:συµβολές πρακτικής εφαρµογής,1998 ΧΙΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.,ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ,1998

17 Λ Η Μ Μ Α Τ Α Α.Ε.Ι Ακαδηµαïκή ελευθερία Αυτοδιοίκηση ικονοµικό δικαίωµα Θρησκευτική ελευθερία Ιδιοκτησία Νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου Νοµολογία Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Σύνταγµα Υποκείµενο δικαίου universities academical freedom self-administration procedural right freedom of religion property legal entities of the public law case law organisations of local authority Constitution subject of law

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» - 1 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΠΕ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΑΜ 1340200200209 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αθήνα 29/6/2012 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αρ. Πρωτ.: 801 (ΠΕΓΔΥ) ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Διδότου 26 & Τροφίμων 10680 Αθήνα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη Τηλ & Fax: 210-3614580

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Εισαγωγή. Ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία

- 1 - Εισαγωγή. Ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία Εισαγωγή Ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία Για πρώτη φορά το Σύνταγµα του 1975 αναφέρεται ειδικά στην ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία. Η ειδική συνταγµατική αναγνώριση, συνοδεύτηκε από την οριοθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. Μερόπης Βαγιωνάκη του Αντωνίου κατοίκου Χανίων οδός Νεάρχου αρ. 41. 2. Εμμανουήλ Μαλεφάκη του Ευτυχίου κατοίκου Χανίων οδός Νεάρχου αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα