ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: ΤΟ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενό της τα συνταγµατικά δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου.η παρουσίαση θα αναπτυχθεί γύρω από οχτώ άξονες.αρχικά,παρατίθενται τα διακριτικά γνωρίσµατα των ανωτέρω νοµικών προσώπων, καθώς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτών κατα τη νοµολογία. Στη συνέχεια,αναλύεται το δικονοµικό δικαίωµά τους,το οποίο συνίσταται στο δικαίωµά τους για παροχή εννόµου προστασίας απο τα δικαστήρια και σε αυτό του νόµιµου δικαστη ακολουθεί η εξέταση της αυτοδιοίκησης των θρησκειών,καθώς και η µελέτη της ακαδηµαïκης ελευθερίας και της πανεπιστηµιακής αυτοδιοίκησης.τέλος, παρατίθεται η ειδικότερη ευνοïκή ρύθµιση που ισχύει για τους οργανισµους της τοπικής αυτοδιοίκησης,και της ιδιοκτησίας εν γένει των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.3 RESUME σελ.3 N.Π...-ΟΡΙΣΜΟΣ σελ.4 Ν.Π... ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ σελ.5 (κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το σκοπό της σύστασής τους) η οικονοµική ενίσχυση ορισµένων τάξεων δηµοσίων λειτουργών /η ενίσχυση-ασφάλιση ιδρύµατα εκπαιδευτικά,µορφωτικά, και εν γένει πνευµατικά η επαγγελµατική οργάνωση ελευθέρων επαγγελµατιών και η προαγωγή του κλάδου αυτών η εκτέλεση και εκµετάλλευση των δηµοσίων έργων σκοποί σχετικοί µε ορισµένους κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας κοινωνική πρόνοια διοικητικές υπηρεσίες διαφόρων άλλων κλάδων που είναι διαµορφωµένες σε νοµικά πρόσωπα αυτοδιοικούµενες υπηρεσίες ΟΤΑ (δηµοτικά ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας και δηµοτικά ιδρύµατα επιδιώκοντα άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης) ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σελ.7 ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ σελ.9 ικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας από τα δικαστήρια ικαίωµα νόµιµου δικαστή ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ σελ.11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σελ.12 Ο.Τ.Α. σελ.14 Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Ν.Π... σελ.14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.16 ΛΗΜΜΑΤΑ σελ.17

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι κατ'αρχήν φορείς ατοµικών δικαιωµάτων.κατ'εξαίρεση όµως προβλέπονται γι'αυτά δικαιώµατα.ενα γενικό δικαίωµα που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα Ν.Π... ορίζει τα άρθρα 8 και 20 παρ.1 του Συντάγ- µατος,κατα τα οποία ολα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα δικαίουνται παροχής έννοµης προστασίας και απολαµβάνουν το δικαίωµα του «νόµιµου δικαστή».ειδικότερα,οι εκκλησίες και άλλες θρησκευτικές οµάδες ή οργανώσεις ή µονάδες που ο νόµος χαρακτηρίζει ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µπορούν να επικαλεστούν έναντι του κράτους και κάθε άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας τη θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο του άρθρου 13.Επιπρόσθετα,τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δικαιούνται πανεπιστηµιακής αυτοδιοίκησης και ακαδηµαïκής ελευθερίας και είναι φορείς των δικαιωµάτων του άρθρου 16,ενώ οι οργανισµοί τοπικης αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική αυτοτέλεια,σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος.Τέλος,σχετικά µε την ιδιοκτησία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται ευνοïκότερες ρυθµίσεις. RESUME The legal entities of the pubic law do not represent in principle subjects of the private rights.par excellance, faculties are condemned.a general one that is current for all of them, is that of the articles 8 and 20 par.1 of the Constitution,according to which all these legal entities are eligible for the benefit of lawful protection and merit the prerogative of the «rightful judge».in addition,the churches and other spiritual organisations that the law characterizes as legal entities of the public law can adduce the freedom of religion in the bounds of the article 13 versus either the state or other subject of public authority.furthermore,the universities are entitled for self-administration and academical freedom,and they also, constitute subjects of the right of the article 16.As far as the organisations of local authority are concerned,they partake of administrative independence,according to the article 102 of the Constitution.Ultimately,relatively to the property of the legal entities of the public law, optimal regulations are provided in certain cases.

4 Ν.Π... ΟΡΙΣΜΟΣ «εν υφίσταται νοµοθετικός ορισµός του Ν.Π... ούτε θεωρείται σκόπιµος, διότι θα εδέσµευε την Επιστήµην εις την προσπάθειάν της προς ανεύρεσην των ουσιαστικών χαρακτηριστικων γνωρισµάτων αυτου.» 1 Όρισµος δε δίδεται ούτε από τη Νοµολογία,, της οποίας άλλωστε έργo δεν είναι η δια- µόρφωση ορισµών, αλλά η παροχή στοιχείων στην Επιστήµη προς διατύπωση ορισµών.(πορ. Νοµ. Σ.τ.Ε σ. 118 ) Σήµερα η νοµολογία των δικαστηρίων δεν έχει αποδεχθεί σταθερό (τυπικό) κριτήριο, όπως είναι η βούληση της Πολιτείας, αλλά αναζήτησε τούτο στη συνδροµή διαφόρων στοιχείων,η ύπαρξη ή η συνυπαρξη των οποίων του προσδίδουν τη µορφη του Ν.Π... ανεξαρτήτως του νοµοθετικου του χαρακτηρισµου π.χ. στους επιδιωκοµένους σκοπους του Νοµικού Προσώπου και τη σύµπτωση αυτών προς τους κρατικους σκοπους, στη δυνατoτητα άσκησης υπο τουτου δηµοσιας εξουσίας(ν.π... άσκουντα διοίκηση),στον βαθµον εξάρτησης αυτoύ εκ της Πολιτείας,στην ύπαρξη δηµοσίων προνοµίων,στην ασκηση κρατικης εποπτείας, ελέγχου κ.α. Παλαιότερα,τα νοµικά πρόσωπα που συγκροτούσαν τη ηµόσια ιοίκηση ονοµάζονταν συνήθως στην Ελλάδα συνολικά µε τον γενικό όρο "νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου" (ΝΠ ) (κατά µετάφραση του γαλικού όρου personnes morales de droit public και του αντίστοιχου γερµανικού όρου juristische Personen des öffentlichen Rechts), επειδή η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθµίζονταν καταρχήν από τους ειδικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου, αφού τα όργανα των νοµικών αυτών προσώπων ασκούσαν δηµόσια εξουσία. Με τον όρο όµως αυτόν (ο οποίος χρησιµοποιήθηκε σε νοµοθετικά κείµενα καθώς και στο Σύνταγµα-άρθρα 16 5,23 2,56 1 και 3,57 4, 73 2 και 3,103 6,104 1 και 3), δεν µπορούν σήµερα να χαρακτηρισθούν τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν παραγωγική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα οποία διέπονται, καταρχήν, από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Γιαυτό, ορθότερος είναι ο χαρακτηρισµός των νοµικών προσώπων, τα οποία απαρτίζουν τη ηµόσια ιοίκηση, µε τον όρο"δηµόσια νοµικά πρόσωπα". Με τον ευρύτερο αυτόν όρο συµπίπτει και ο όρος "δηµόσιος φορέας", που χρησιµοποιείται στο άρθρο του Συνταγµατος,αφού ο φορέας ως υποκείµενο αρµοδιοτήτων ή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ηµόσιας ιοίκησης, πρέπει αναγκαίως να είναι νοµικό πρόσωπο ή να ανήκει σε ένα νοµικό πρόσωπο. Τα Ν.Π... φέρουν συχνα τις ονοµασίες «ειδικά ταµεία»,«δηµόσια ιδρύµατα» ή «αυτόνοµοι οργανισµοί»,οι δε σκοποί δηµοσίας διοικήσεως,προς επιµέλεια των οποίων εχουν συσταθεί,είναι ποικίλοι. 1 (Μ. Στασινόποuλου, ιοικ. ίκαιον 1972 σ. 172 επ.μ. ένδια, ιοικ. ίκαιον 1952 σ. 188 έπ. Γ. Μαριδάκη, Εισηγ. Εκθ.κλπ. σελίς 69-70)

5 Ν.Π... ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το σκοπό της σύστασής τους) 1)Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το µετοχικό ταµείο των πολιτικών υπαλλήλων(στε 538 του 1930),το ταµείο προνοίας δηµοσίων υπαλλήλων(στε 726 του 1934),το µετοχικό ταµείο στρατου(στε 505 του 1930,297,298 του 1935,251,252,415 του 1936,πρ.Α.4460 του 1938,εν «Εφ.ελλ.νοµικών» Ε', σελ.648),το µετoχικo ταµείο πολεµικού ναυτικού(στε 443 του 1934) και αυτο της αεροποριας,το ταµείο σuντάξεων νoµικών (ΣτΕ 662 του 1932, 688 του 1934), τα κατα δικηγορικούς συλλόγους ταµεία πρoνoίας δικηγόρων, το ταµείο ασφαλισεως συµβολαιογράφων, το ταµείο σuντάξεων και αυτασφαλίσεως υγειoνoµικων (ΣτΕ 1187 του 1934, 160 του 1935), τα ταµεία αλληλοβοηθείας αξιωµατικων (ΣτΕ 300 του 1930, 49 του 1931, 597 του 1932, 162 του 1936) και υπαξιωµατικών(στε 702 του 1930), το ταµείο αρωγής αξιωµατικων της χωροφυλακης (ΣτΕ 341 του 1930), το ταµείo αλληλοβοηθειας οπλιτων της χωροφυλακης,το ταµειο ασφαλισεως εµπόρων, το ταµείo συντάξεων αυτοκινητιστων (ΣτΕ 621,697,724,725 του 1933, 984 του 1935,1090 του 1936), το ταµείo πρoνoίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων (ΣτΕ 268, 742, 743 του 1930, 99, 716 του 1931, 690 του 1932),το ταµείο ασφαλίσεως κλήρoυ Ελλάδας (ΣτΕ 689 του 1932), το ταµείο προνοίας αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικου (ΣτΕ 24 του 1936), το ναυτικο αποµαχικόν ταµείο, το ταµείο επικουρικής ασφαλίσεως και αποζηµιώσεως των αρτοποιων της, Ελλάδας, τα ταµεία εφέδρων πoλεµιστών Kρήτης (ΣτΕ 229, 333, 334 του 1931, 1 του 1938), το ταµείον ασφαλίσεως δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων, το ταµείο συντάξεων και ασφαλίσεως δηµοτικών και κοινοτικων υπαλλήλων, το ίδρυµα των κoινωνικων ασφαλίσεων, το ταµείο µεταλλευτων (Στ Ε 72 του 1935), το ταµείον ασφαλίσεως αρτεργατων (ΣτΕ 163, 291 του 1932, 614 του 1935), το ταµείο ασφαλίσεως καπνεργατων (ΣτΕ 453 του 1930, 125 του 1934), το ταµείο ασφαλίσεως µυλεργατων, το ταµείο προνοίας πρoσωπικoυ των σιδηροδρόµων του ελληνικου κράτους (ΣτΕ 285, 366 του 1935, 190 του 1938),κ.α. 2)Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ,ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ,ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Τα Πανεπιστήµια (ΣτΕ 128, 154 του 1929, 577 του 1930, 767 του 1933,19 του 1934 κλπ.),η Ακαδηµία Αθηνών(ΣτΕ 727 του 1935),τo Πoλυτεχνείο(ΣτΕ 188 του 1934), πολλές σχολές κυρίως ανωτάτης εκπαίδευσης,η Σιβιτανίδειος σχoλή (ΣτΕ 577 του 1931),η Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών(Ε.Α.Γ.Ε. άρθρο 4 Ν.1268/82),κλπ. 3)Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΩΝ Οι ιατρικοί σύλλογοι(στε 713 του 1935), οι δικηγορικοί σύλλογοι(απ 307 του 1932, εν «Θέµ.» Μ ',σελ 127),οι συµβoλαιoγραφικoί σύλλoγoι(στε 285,764,853, 854 του 1935), οι φαρµακευτικοί σύλλογοι, τα εµπορικά και βιοµηχανικα επιµελητήρια(στε 403,560 του 1930, 316,329 του 1931), το τεχνικο επιµελητήριο(στε 726 του 1933) και τα άλλα επιµελητήρια: γεωργικά., επαγγελµατικά, βιοτεχνικά,ναυτικό.

6 4)Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα ταµεία υδραυλικών έργων,τα ταµεία µονίµων οδοστρωµάτων, τα ταµεία εθνικής και επαρχειακής οδοποιίας(στε 1095 του 1934,673 του 1936), τα κατά το νόµο 3100 του 1924 συνιστώµενα ταµεία, υδρεύσεως και εξυγιά.νσεως,τα εφαρµογής σχεδίων πόλεων,το υδραγωγείο Κέρκυρας(ΣτΕ 302 του 1930, 749 του 1933, 140, 141 του 1934). 5)ΣΚΟΠΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η κεντρική επιτροπή προστασίας εγχωρίου σιτοπαραγωγής(στε 611 του 1934), το γραφείο προστασίας σύκων, το ταµείο άρτου, το ταµείo λαϊκών αγορών(στε 729 του 1934, 921 του 1935),ο οργανισµός βάµβακος(στε 1083 του 1938),ο ταπητουργικός οργανισµός,το ταµείο ελαίας,τα άλλoτε υφιστάµενα ταµεία προστασίας ελαιoπαpαγωγής,συγχωνευθέντα κατόπιν µε τα γεωργικά ταµεία, το ταµείο εποικισµού, τα κατά νοµους γεωργικά ταµεία (ταµεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών), ο οργανισµός άλιειας κλπ.επίσης ο Αυτόvoµος σταφιδικός οργανισµός.σχετικά όµως µε τον τελευταίο η ΣτΕ 566 του 1934 δέχτηκε διφυή χαρακτήρα. 6)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Τα κατά τον ά.ν. 965 του 1937 κρατικά. voσηλευτήρια, το θεpαπευτήριο «Σωτηρία» (ΣτΕ 25 του 1936), το πατριωτικο ίδρυµα (ά.ν , ΣτΕ 1080 του 1936 )-στο οποίο απο παλια εχει ανατεθεί και το έργο του καταργηθέντος ταµείου θυµάτων πολέµου-η εργατική εστία,οι εθνικοί παιδικοί σταθµοίοι(ά.ν. της ), τα. ταµεία κοινωφελών εργων που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις,κ.α. 7) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ O οργανισµός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας(στε 161,519 του 1933), οι σιδηρόδροµοι του ελληνικού κράτους (ΣτΕ 109 του 1930, 780 του 1937), οι ενοριακοί ναοί (ΑΠ 387 του1934,εν «Εφ.ελλ.νοµικών»Β'105), η ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης, o oργανισµός εκδόσεων σχολικών βιβλίων, τα ταµεία εκπαιδευτικής προνοίας (άν. ν του 1938), τα σχολικά ταµεία,τα ταµεία αγροφυλακής,το ταµείο παρακαταθηκών και δανείων,κλπ. 8)ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. ( ΗΜΟΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΙΩΚΟΝΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ) Τα δηµοτικά αγαθοεργά εν γένει ιδρύµατα,άσυλα,νοσοκοµεία (ΣτΕ 400 του 1930),κλπ.

7 ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων δεν είναι µόνο φυσικά, αλλα και νοµικά πρόσωπα (έστω και αν το Σύνταγµα µιλάει απλώς για «'Έλληνες»ή «'Έλληνες πολίτες»), καί µάλιστα τόσο σωµατειακού όσο και ιδρυµατικού χαρακτήρα δεν ισχύει βέβαια για τα δικαιώµατα εκείνα που αρµόζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η διάταξη του αρθρου 62 ΑΚ ότι «η ικανότης του νοµικου προσώπου δεν εκτείνεται επί εννόµων σχέσεων, αίτινες προϋποθέτουσιν ιδιότητας φυσικου προσώπου» περιέχει περισσότερο µια (γενικής ισχυος) διαπίστωση παρά µια επιταγή 1. Πράγµατι, πολλά από τα δικαιώµατα του άρθρου 5 του Συντάγµατος και συγκεκριµένα τα δικαιώµατα της µη εκδόσεως αλλοδαπού, της προσωπικής ελευθερίας, της ελεύθερης εξόδου και εισόδου στη χώρα, καθώς και τα δικαιώµατα της προσωπικής ασφάλειας 2 τα αναφερόµενα στην επιβολή ποινής βασανιστηρίων, θανατικής ποινής 3, η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως 4, το δικαίωµα της παιδείας 5, οι «κοινωνικές αξιώσεις» του άρθρου 21 (σχετικά µε την οικογένεια, τον γάµο, τη µητρότητα, την παιδική ηλικία κ.ο.κ.) και του άρθρου 22 παρ. 4 (κοινωνική ασφάλιση) προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου και δεν περιέχονται στην ικανότητα του νοµικού προσώπου. Το ίδιο ισχύει για θεµελιώδεις προσωποπαγείς υποχρεώσεις, όπως η σχολική ή η στρατιωτική υποχρέωση 6, Αντιθέτως, τα δικαιώµατα ίσης µεταχειρίσεως 7 (αν και βέβαια όχι της ισότητας των φύλων 8 ούτε της ισότητας των κοινωνικών παροχών) 9, ή της συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας 10, η απαγόρευση της γενικής δηµεύσεως 11, τα δικαιώµατα του «νοµίµου δικαστή» 12, της κατοικίας (όχι το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) 13, της αναφοράς 14 και της ενώσεως 15, η συνδικαλιστική ελευθερία 16, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας 17, η ελευθερία της ανταποκρίσεως 18, τα δικαιώµατα της δικαστικής προστασίας και της προηγούµενης ακροάσεως 19 1 Πρβλ άρθρο 19 παρ. 3 γερµ.συντ.: «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα ισχύουν και για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, εφόσον είναι εκ της φύσεώς τους εφαρµόσιµα σ' αυτά». 2 Άρθρο 6 Συντ. 3. Άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3 εδ. 2 Συντ. 4 Άρθρο 13 παρ. 1 Συντ. 5 Άρθρο 16 παρ 1 Συντ. 6 Άρθρα 4 παρ 6 και 16 παρ. 3 Συντ. 7 Άρθρο 4 παρ Ι Συντ Πρβλ. BVerfGE 3, 383 (390). 8 Αρθρα 4 παρ. 2, 22 παρ. 1υποπαρ. 2 Συντ. 9 Πρβλ. BVerfGE 35, 348 (357/ 8). 10 Άρθρα 5 παρ. Ι, 106 παρ. 2 Συντ 11 Αρθρο 3 παρ. Ι Συντ 12.Άρθρο 8 παρ. Ι Συντ. πρβλ. BVerfGE 18,441 (447). 13 ΆΡθΡO 9 Συντ. πρβλ. BVerfGE 42, 212 (219). 14 Αρθρο 10 Συντ. 15 Αρθρο 12 Συντ. 16 Αρθρα 23 και 22 παρ. 2 (και ερµηνευτική δήλωση) Συντ.Η συνδικαλιστική ελευθερία αφορά µεν τους εργαζοµένους στο δηµόσιο ή τα Ν.Π.....,αλλά όχι τις επαγγελµατικές οργανώσεις που αποτελούν (από συστάσεως ή µεταγενεστέρως) Ν.Π....Αυτά αποτελούν εξ ορισµού βραχίονες του κράτους και εποµένως δε µπορουν να αποτελέσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων την ελευθερία εναντι του κρατους να κατοχυρώνει το Σύνταγµα. 17 ΑΡθρα 17, 18, 106 παρ. 3-5,117 παρ. 1-3 Συντ. πρβλ. BverfGE 4, 7 (17). 18 Αρθρο 19 Συντ. 19 Άρθρο 20 Συντ. Βλ. Π.χ. άρθρα 47 παρ. 1 ν.δ. 170/1973 (= αρθρο 47 κωδ.π.δ.)

8 εφαρµόζονται εξίσου στα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. Όλα τα ατοµικά δικαιώµατα που αφορούν δραστηριότητες που µπορουν να ασκηθούν όχι µόνο ατοµικά, αλλά και συλλογικά, έχουν ως φορείς και νοµικά πρόσωπα 1.Υπάρχουν µάλιστα αρκετά και σπουδαία ατοµικά δικαιώµατα (εκείνα που αποσκοπούν στη συντονισµένη προσπάθεια πολλών ατόµων) που η πλήρης και αποτελεσµατική τους άσκηση γίνεται µόνο σε συνδυασµό φυσικών καί νοµικών προσώπων, όπως η θρησκευτική ελευθερία(πιστοί, θρησκευτικοί λειτουργοί, εκκλησίες ή άλλες θρησκευτικές οργανώσεις, εκκλησίασµα, λατρεία), η ελευθερία του τύπου (συνεργάτες της εφηµερίδας και η «ίδια» η εφηµερίδα 2 )η ελευθερία της ενώσεως (ένωση ή σωµατείο και τα µέλη τους), η συνδικαλιστική ελευθερία (εργαζόµενοι καί συνδικαλιστικές oργανώσεις) 3 η οικονοµική ελευθερία (επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις),η πολιτική ελευθερία (πολιτικά κόµµατα καί οργανώσεις και τα µέλη τους). Οι ενώσεις αυτές ή οµάδες προσώπων απολαµβάνουν τα σχετικά δικαιώµατα, και αν ακόµη δεν είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα. Υπάρχουν όµως και ατοµικά δικαιώµατα, για τα οποία δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, αν αρµόζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα, π.χ. η ελευθερία της γνώµης, η ακαδηµαϊκή ελευθερία, η ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης, της ερευνας και της διδασκαλίας, τα δικαιώµατα της συναθροίσεως και της εργασίας 4.Από τον κανόνα της όσο είναι δυνατό και εύλογο ευρύτερης εφαρµογης των ατοµικών δικαιωµάτων και από το γεγονός ότι ο συνασπισµός περισσότερων προσώπων συνήθως διευκολύνει και συχνά καθιστα δυνατή την αποτελεσµατική άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων, προκύπτει ότι σε περίπτωση αµφιβολίας πρέπει να γίνεται δεκτό οτι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων µπορεί νά είναι και νοµικά πρόσωπα. Έτσι το δικαίωµα της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας και συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας που καλύπτει και την οικονοµική ελευθερία, πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται όχι µόνο στα φυσικά, αλλά και στα νοµικά πρόσωπα 5. Πράγµατι, θα ήταν εξωπραγµατικό να εξαιρέσει κανείς από τη συνταγµατική προστασία της οικονοµικής ελευθερίας τα νοµικά πρόσωπα, στα οποία είναι οργανωµένοι όλοι σχεδόν οι σπουδαίοι φορείς της οικονοµίας. Για τους ίδιους λόγους µπορούν να επικαλεστούν το δικαίωµα προστασίας της τιµης 6 και νοµικά πρόσωπα.είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η «δυσφήµηση ανωνύµου εταιρίας»τιµωρείται από τον Ποινικό Κώδικα 7. Τα νοµικά πρόσωπα είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων µόνο,κατ αρχήν,αν είναι οργανωµένα κατά το ιδιωτικό δίκαιο.αντιθέτως το κράτος και οι «βραχίονές» του, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι υποκείµενα, αλλά οι κύριες πηγές δυνατής διακινδυνεύσεως τών ατοµικών δικαιωµάτων. Το κράτος και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δε µπορούν συγχρόνως να δεσµεύονται ούτε και να ωφελούνται από τα ατοµικά δικαιώµατα.η προστασία λοιπόν δεν είναι υπέρ, αλλά έναντι του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Η αντίθετη άποψη θα οδηγούσε σε πλήρη σύγχυση και εξασθένιση της σηµασίας των ατοµικών δικαιωµάτων 8. Η προσβολή δικαιώµατος νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου είναι λοιπόν κατά κανόνα άπλώς ανακατανοµή άρµοδιοτήτων στο συνολικό οργανισµό της διοικήσεως. Επίσης,, όπως δέχεται το Συµβούλιο 18/198923, ΚΦ 1 Πρβλ. BVerfGE 42, 212 (219). 2 Πρβλ. BVerfGE 21,271 (277/8). 3 Πρβλ. BVerfGE 4, 96 (101/2). 4 Πρβλ. BVerfGE 21, 261 (266) που δέχεται την ισχύ του άρθρου 12 παρ. 1 γερµ.συντ. (ελευθερία επαγγέλµατος και εργασίας) και στα νοµικά πρόσωπα. 5 Πρβλ. BVerfGE 10, 89 (99). 6 Άρθρο 5 παρ. 2 Συντ 7 Αρθρο 364 Π.Κ. 8 Έτσι και το γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ικαστήριο: BVerfGE 21, 362 (369/70, 372).

9 της Επικρατείας 1, αν ο νόµος µεταβάλλει το φορέα διοικήσεως, όπως µπορεί να κάνει οποτεδήποτε, µεταφέρεται αναλόγως και η δηµόσια περιουσία, χωρίς αυτό να αποτελεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, η ρύθµιση της οποίας αποτελεί συστατικό µέρος της συνταγµατικά προστατευόµενης ιδιωτικης ιδιοκτησίας. Επειδή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι κατ' αρχήν φορείς ατοµικών δικαιωµάτων,αποτελεί στέρηση των δικαιωµάτων αυτών η υποχρεωτική µετατροπή (γνήσια ιδιωτικών) νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. εν επιτρέπεται εποµένως κατ' αρχήν παρά µόνο µε συναίνεση των µελών τους ή στο πλαίσιο της κρατικοποιήσεως επιχειρήσεων κατά το άρθρο 106 παρ. 3-5 η στο πλαίσιο της πραγµατώσεως της συνταγµατικής εντολής για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων (άρθρο 92 παρ. 4). εν επιτρέπεται όµως, γιατί θα αποτελούσε περιστολή των συνταγµατικών δικαιωµάτων τους, η οργάνωση π.χ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των φοιτητικών συλλόγων 2 ή δηµοσιογραφικών οργανώσεων 3 ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση µάλιστα των πολιτικών κοµµάτων 4 ή των επιχειρήσεων τύπου 5, η αναδιοργάνωσή τους ως νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου θα αποτελουσε ανεπίτρεπτη ανατροπή της συνταγµατικής τους ελευθερίας. Η ανωτέρω διαπίστωση µπορεί επίσης να αντιστραφεί: υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων δεν είναι κατ' αρχήν ούτε οι δηµόσιοι φορείς 6 που είναι οργανωµένοι ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,όπως προπάντων οι δηµόσιες (ή δηµοτικές κλπ) επιχειρήσεις, που είναι συνήθως οργανωµένες ως ανώνυµες εταιρίες µε µοναδικό µέτοχο το κράτος (ένα δήµο κλπ 7 ). Εφόσον οι «φορείς» αυτοί ασκούν δραστηριότητες που κατά τις κρατουσες σε δεδοµένο χρόνο αντιλήψεις στη χώρα µας αvήκουν στην άποστολή της κρατικης καί δηµόσιας εν γένει λειτουργίας, είναι και αυτοί µορφές ασκήσεως της δηµόσιας διοικήσεως και δε µπορουν εποµένως να επικαλεστούν τα ατοµικά δικαιώµατα. Από τον κανόνα ότι νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου και δηµόσιοι γενικά φορείς δεν είναι υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων υπάρχουν σπουδαίες εξαιρέσεις. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η πρώτη εξαίρεση αφορά τα δικονοµικά ατοµικά δικαιώµατα των άρθρων 8 και 20 παρ. 1 του Συντ.Έτσι το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και το δικαίωµα του «νοµίµου δικαστή» έχουν καθολικό χαρακτήρα: «έκαστος» δικαιούται το πρώτο και «ουδείς» µπορεί να στερηθεί από το δεύτερο, συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσίου 8. Ενώπιον των δικαστηρίων είναι όλοι κατ' αρχήν ίσοι,τόσο µε την έννοια της ίσης προσβάσεως στα δικαστήρια, όσο και της ίσης µεταχειρίσεως των διαδίκων. Στο συγκεκριµένο και τυπικό πλαίσιο της δίκης, 1 Βλ. ΣτΕ 880/52 (αφαίρεση της διαχειρίσεως των υπονόµων από το ήµο Αθηναίων και µεταβίβασή τους στο Ν.Π... «Οργανισµός Αποχετεύσεως»). 2 Αρθρο 16 παρ. 5 υποπαρ. 2 Συντ. 3 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 8 Συντ. 4 Αρθρο 29 παρ. 1 Συντ. 5 Αρθρο 14 παρ. 2 Συντ 6 Βλ. τον όρο «δηµόσιοι φορείς στο άρθρο 106 παρ. 3-5 Συντ. Συγγενής είναι και ο όρος «δηµόσιος τοµέας», την έννοια του οποίου ορίζει το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 «για την πολυθεσία κλπ (Α 65), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»(α' 101) και το άρθρο 30 του ν. 1914/ Πρβλ. BVerfGE 45,63 (80): Μια ανώνυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «δε µπορεί,όπως δε µπορεί ούτε εκείνο, να επικαλεστεί θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα». 8 Πρβλ. BVerfGE 6, 45 (49).

10 «κράτος» είναι µόνο το δικαστήριο.οι οποιοιδήποτε διάδικοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί ότι οι συχνές στην πράξη δικονοµικές διακρίσεις δεν είναι κατά αλλά υπέρ του δηµοσίου ή άλλων φορέων διοικήσεως,δηµιουργώντας γι' αυτούς προνοµιακό δικονοµικό καθεστώς. Το αποτέλεσµα όµως δεν είναι θετικό. Ειδικά.οι πολύ µακρότερες προθεσµίες που ισχύουν για το δηµόσιο φαίνεται απλώς να επικυρώνουν και να ενθαρρύνουν την αβελτηρία των αρµόδιων υπαλλήλων. ικαιώµα παροχής εννόµου προστασίας από τα δικαστήρια (Άρθρα 20 παρ.1,6 και 13 ΕΣ Α,14 ΣΑΠ,8 και 10 Οικ ιακ.,19 ιακεκοινοβ) Η κατοχύρωση του δικαιώµατος παροχής «εννόµου προστασίας υπό των δικαστηρίων» δε σηµαίνει βέβαια, ότι τοσ εγγυάται την ευνοϊκή απόφαση του δικαστηρίου, αλλά µόνο την ελεύθερη πρόσβαση σ' αυτό 1. Η συνταγµατική διάταξη δεν αναφέρεται δηλαδή στο «βάσιµο» αλλά στο «παραδεκτό» της αγωγής, κατοχυρώνει εποµένως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα της προσφυγής στα δικαστήρια, της αξιώσεως δηλαδή να κινηθεί η δικαστική διαδικασία αντικειµενικής απονοµής δικαιοσύνης. Η δικαστική προστασία κατοχυρώνεται απευθείας από τοσ η εφαρµογή της δεν εξαρτάται από την έκδοση νόµου. Ισχύει όµως µέσα στα διαδικαστικά πλαίσια που χαράζουν οι εκάστοτε ισχύοντες δικονοµικοί νόµοι (πρβλ. τη φράση«ώς νόµος όρίζει» στο τέλος του άρθρου 20 παρ. 1). Οι νόµοι αυτοί δε µπορούν να περιορίζουν, αλλά οφείλουν απλώς να προσδιορίζουν τον τρόπο ασκήσεως του δικαιώµατος παροχής δικαστικής προστασίας. 2 Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 δεν περιέχει µόνο ένα αντικειµενικό κανόνα δικαίου, µια θεµελιώδη δικονοµική αρχή, µια θεσµικη επιταγή εις όφελος της αντικειµενικής δικαιοσύνης εν γένει ή της χρηστής διοικήσεως, αλλά θεµελιώνει έννοµη αξίωση του ατόµου, στο επίπεδο µάλιστα του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου ατοµικού δικαιώµατος, οπως δειχνει και η θεση του αρθρου στο δεύτερο µέρος του Συντάγµατος υπό τον τίτλο «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα».ο συντακτικός νοµοθέτης αποδίδει στη διάταξη αυτή τέτοια σηµασία, ώστε δεν την περιέλαβε σε εκείνες που µπορουν να ανασταλoυν κατά το άρθρο 48 παρ. 1. Το δικονοµικό αυτό δικαίωµα περιλαµβάνει, κατά ρητή συνταγµατική πρόβλεψη, και το δικαίωµα του ενδιαφεροµένου να αναπτύξει στο δικαστήριο τις «απόψεις του περί των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του» και από αυτό απορρέει το δικαίωµα παραστάσεως δια δικηγόρου προς αποτελεσµατικότερη προστασία. Έτσι και τα Ν.Π... είτε κατοικούν είτε εδρεύουν στην Ελλάδα είτε όχι απολαµβάνουν αυτού του δικαιώµατος.μόνη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση είναι ότι ζητείται η προστασία ουσιαστικών δικαιωµάτων που παρέχονται σε άλλες διατάξεις του Συντάγµατος ή των νόµων.το άρθρο 20 παρ.1 δε νοµιµοποιεί όµως κατ'αρχήν την ενδοστρεφόµενη δίκη,δηλαδή τη δίκη µεταξύ οργάνων που ανήκουν στο ίδιο νοµικό πρόσωπο,εκτός όπου την επιτρέπει ο νόµος. ικαίωµα νόµιµου δικαστή (Αρθρα 8 Συντ., 19 παρ. 1 ιακεκοινοβ) Η δικαστική προστασία είναι ουσιαστική και αντικειµενική µόνο όταν παρέχεται από δικαστή που δεν ορίζεται ειδικώς για να δικάσει ένα συγκεκριµένο άτοµο ή µιά συγκεκριµένη υπόθεση, αλλά από δικαστή που ορίζεται γενικά εκ των προτέρων από το νόµο. 1 Κατά τουτο, ή διατυπωση του άρθρου19 παρ. 4 του γερµ.συντ. είναι ακριβέστερη. 2 Πρβλ.ΕΑ3212/77, 1978,81 (83).

11 Το συγκεκριµένο άρθρο ανήκει στις διατάξεις του Συντάγµατος η ισχύς των οποίων µπορεί να ανασταλεί εν όλω ή εν µέρει από τη Βουλή στο πλαίσιο των εξαιρετικών εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 48.Η διάταξη αυτή του άρθρου 48 είχε συσταθεί για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1952(άρθρο 91) και είναι αδικαιολόγητη,αφού το άρθρο 48 προβλέπει έτσι και αλλιώς τη σύσταση«εξαιρετικών δικαστηρίων». ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εκτός από την εξαίρεση των οικονοµικών δικαιωµάτων, που αφορά όλους γενικώς τους δηµόσιους φορείς, υπάρχουν και εξαιρέσεις που αφορούν µόνο ορισµένους από αυτούς.η πρώτη αφορά τις ε κ κ λ η σ ί ε ς κ α ι ά λ λ ε ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς ο µ ά δ ε ς ή ο ρ γ α ν ώ - σ ε ις ή µ ο ν ά δ ε ς (π. χ. µ η τ ρ ο π ό λ ε ι ς) που ο νόµος χαρακτηρίζει ως νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. Αυτό συµβαίνει στη χώρα µας µόνο στην περίπτωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ οι άλλες εκκλησίες αποτελουν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.ούτε όµως η Ορθόδοξη Εκκλησία της Έλλάδος είναι δηµιούργηµα ή «βραχίονας» του κράτους ούτε µετατρέπεται σε τέτοιο µε τον νοµοθετικό χαρακτηρισµό της ως νοµικου προσώπου δηµόσιου δικαίου. Μολονότι οι λειτουργοί όλων τών θρησκειών υπόκεινται στην«εποπτεία της πολιτείας», µπορουν τόσο αυτοί ατοµικώς (όπως βέβαια και κάθε ιδιώτης), όσο και οι ίδιες οι εκκλησίες ή θρησκευτικές οµάδες ή οργανώσεις να επικαλεστούν έναντι του κράτους και κάθε άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας την θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο του άρθρου Η παάδοση της κρατικης συµπράξεως στην αυτοδιοίκηση των θρησκειών είναι στη χώρα µας πολύπλευρη καί αποτελεί ενα ιδιάζον µείγµα χορηγήσεως προνοµίων και ασκήσεως επιρροής και ελέγχου. Αυτό ισχύει βέβαια κυρίως για την «επικρατούσα θρησκεία», για την διοίκηση της οποίας το Σ περιέχει ειδικές διατάξεις στα άρθρα 3 και 105. Ο ίδιος µάλιστα ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι νόµος του κράτους (ν. 590/1977), όπως ορίζει πια το ίδιο τοσ (άρθρο 72 παρ 1). Προβλέπεται µάλιστα η νοµική µορφή του νοµικου προσώπου δηµόσιου δικαίου για την Εκκλησία της Ελλάδος και τις υποδιαρέσεις της 2, η σύµπραξη του κράτους στην εκλογή εκκλησιαστικών οργάνων και η συµµετοχή εκπροσώπων του κράτους στη σύνθεση εκκλησιαστικών συλλογικών οργάνων 3. Αντισυνταγµατική όµως ήταν η ανάληψη από το κράτος µέρους της διοικήσεως της Εκκλησίας µε το νόµο 1700/ Η κρατική ανάµειξη στη διοίκηση των άλλων θρησκειών ή δογµάτων αναφέρεται κυρίως στις κοινότητες των ισραηλιτών και των µουσουλµάνων τις οποίες ο νόµος ανάγει σε Ν.Π... Όπου οι θρησκευτικές ενώσεις έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα υπάγονται στην κρατική εποπτεία, στην οποία υπάγονται εν γένει οι διάφορες ενώσεις προσώπων. ΤοΣ περιορίζεται να υπαγάγει τους λειτουργούς τόσο της «επικρατούσας θρησκείας», όσο και των «γνωστών θρησκειών εις την αυτήν εποπτείαν της πολιτείας και εις τας αυτάς έναντι ταύτης υποχρεώσεις» 4. Συνταγµατική είναι όµως η εποπτεία αυτή µόνο στο µέτρο που περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµιµότητας. 1 Βλ.και άρθρο 18 παρ.8 Συντ. που κηρύσσει αναπαλλοτρίωτη την «αγροτική ιδιοκτησία» ορισµένων µονών και πατριαρχείων,εντείνοντας µ αυτο τον τρόπο την προστασία της ιδοκτησίας τους. 2 Άρθρο 1 παρ 4 Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. 3 Π.χ. άρθρο 35 Καταστ.Χάρτη. 4 Άρθρο 13 παρ.2 Συντ.

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Άλλη εξαίρεση του κανόνα ότι τα Ν.Π... δεν είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων αφορά περιοχές δηµόσιας διοικήσεως που το ίδιο το Σύνταγµα αποσπά ρητώς από τον κορµό του κράτους και τις αναθέτει σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, των οποίων εγγυάται την ανεξαρτησία έναντι του κράτους όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου µπορουν να επικαλεστουν την ελευθερία δράσεως, που τους εγγυάται το Σύνταγµα, και έναντι αυτου του ίδιου του κράτους. Το ευρύτερο πεδίο ελευθερίας από την άποψη αυτή έχουν τα α ν ώ τ α τ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι- κ ά ι δ ρ ύ µ α τ α, που αποτελούν µεν κατά τo Σύνταγµα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου 1,συνιστώνται δεοργανώνονται και καταργούνται δια νόµου ή βάσει νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως,δια διατάγµατος που µόνο το κράτος µπορεί να εκδώσει.πρόκειται για τη µόνη περίπτωση που το Σ επιβάλλει ρητώς τη µορφή του Ν.Π...Ανώτατες σχολές µπορεί να ιδρύσει µόνο το κράτος(κρατικό µονοπώλιο ανώτατης παιδείας)τα ανωτέρω τελούν υπό τήν εποπτεία τού κράτους και λειτουργούν «επί τη βάσει των περί οργανισµών αυτών νόµων» 2,αλλά κατά τα λοιπά είναι «πλήρως αυτοδιοικούµεvα» 3 (δηλαδή αυτοδιοικούµενα σε βαθµό εντονότερο από ό,τι είναι αυτονόητο για ενα νοµικό πρόσωπο) 4 και µάλιστα απολαµβάνουν και µπορουν να επικαλεστουν και ως ιδρύµατα την ελευθερία της τέχνης, της επιστήµης, της έρευνας, της διδασκαλίας και γενικά της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, όπως και οι ατοµικοί φορείς των δικαιωµάτων αυτών 5.Ειδικότερα,η ακαδηµαϊκη ελευθερία (άρθρο 2 Ν.1268/82) αναλύεται σε ακαδηµαϊκή ελευθερία των φοιτητώνσπουδαστών και σε ελευθερία ακαδηµαϊκής έρευνας και διδασκαλίας την οποία απολαµβάνει το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό.η ακαδηµαϊκή ελευθερία προϋποθέτει και συνεπάγεται την αυτοδιοίκηση των ανώτατων έκπαιδευτικών ίδρυµάτων. Το Σύνταγµα του 1952 όρισε για πρώτη φορά ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα «α υ τ ο δ ι ο ι κ ο ύ ν τ α ι». Το ισχύον Σύνταγµα του 1975 χαρακτηρίζει µάλιστα τα ΑΕΙ ως «πλήρως αυτοδιοικούµενα».έτσι και το άρθρο 3 του Ν. 1268/82σύµφωνα µε το οποίο: «1.Τα ΑΕΙ είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα.η εποπτεία του κράτους ασκείται απο τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2.Η οργάνωση και η λειτουργία των ΑΕΙ διέπεται απο τις διατάξεις του νοµου αυτού.η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων γίνεται µε τον εσωτερικό κανονισµό του κάθε ΑΕΙ,ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο [ 2 παρ.2 εδ.βν Ν 2083/92]».Ακόµη το άρθρο 1 του Ν.2083/92 ρυθµιζει την ενίσχυση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειάς τους. Εν όψει µάλιστα της ιδιοτυπίας της πανεπιστηµιακης οργανώσεως και της αυτοτέλειας των σχολών ή τµηµάτων(που δεν έχουν χωριστή νοµική προσωπικότητα), είναι ορθό να θεωρηθούν και αυτά ως φορείς των δικαιωµάτων του άρθρου16 6. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (που είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί εκτενώς και επανειληµµένως µε τα θέµατα αυτά ύστερα από τη ριζική µεταρρύθµιση των ΑΕΙ που 1 Αρθρο 16 παρ. 5 εδ.1 Συντ. Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 8 υποπαρ. 2 Συντ. 2 Αρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1 εδ.2 Συντ. 3 Αρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1 εδ.1 Συντ. 4 Σ αυτη την έντονη αυτοδιοίκηση(και µόνο στο πλαίσιό της δικαιολογείται) το λεγόµενο πανεπιστηµιακό άσυλο. 5 Έτσι και το γερµαν.οµοσπ.συνταγµ. ικαστήριο:bverfge15,256(262). 6 Έτσι και το γερµαν.οµοσπ.συνταγµ. ικαστήριο:bverfge 15,256(262).

13 εισήγαγε ο νόµος 1268/1982), «πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ είναι η εξουσία «να αποφασίζουν επί των ιδίων υποθέσεων δι' ιδίων οργάνων, στην οποία περιλαµβάνονται κυρίως η εξουσία της επιλογης δια των ιδίων αυτών οργάνων του διδακτικου -κυρίου καί βοηθητικου- και του διοικητικου προσωπικού αυτών, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργάνωσιν και λειτουργίαν των ιδρυµάτων τούτων» 1. Η αυτοδιοίκηση έγκειται στη διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου. Η διοικητική αυτοτέλεια έγκειται αφ' ενός στον τυπικό χωρισµό του διοικητικου προσωπικού του αυτοδιοικούµενου οργανισµου από το προσωπικό των άµεσων κρατικών υπηρεσιών, και αφετέρου στην ανεξαρτησία έναντι των υπηρεσιών αυτών και στον ορισµό των προσώπων που διοικούν τον αυτοδιοικούµενο οργανισµό και τη διεξαγωγή του διοικητικού έργου. Η θεωρητική αυτή σηµασία της διοικητικης αυτοτέλειας συντρέχει σε ποικίλο βαθµό στην περίπτωση των ΑΕΙ. α. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολούν είναι υπάλληλοι του ΑΕΙ και όχι του κράτους, αν και µισθοδοτούνται τώρα πλέον από το δηµόσιο 2. Ειδικώς οι καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα που τους διακρίνει από τους κοινούς δηµόσιους υπαλλήλους. β. Από τη διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ απορρέει η εξουσία τους να εκλέγουν τα όργανά τους 3. Ασυµβίβαστος µε την αρχή αυτή είναι όχι µόνο ο κρατικός διορισµός του πρυτάνεως αλλά και το δικαίωµα του Υπουργού Παιδείας να επιλέγει µεταξύ δύο υποψηφίων τους οποίους εκλέγει η γενική συνέλευση των καθηγητών 4. Κατά το νόµο 1268/1982 η εκλογή των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ γίνεται από εκπροσώπους του διδακτικου και διοικητικου προσωπικου και των φοιτητών, χωρίς καµµιά συµµετοχη του κράτους. γ.η διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ συνεπάγεται την εξουσία τους να αποφασίζουν τις υποθέσεις τους µε δικά τους όργανα 5. Θεµελιώδες στοιχείο της αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ είναι ότι η επιλογή του ερευνητικού και διδακτικού τους προσωπικού γίνεται σε όλες τις βαθµίδες από αυτά τα ίδια και όχι από το κράτος 6 ή οποιοδήποτε εκτός του ΑΕΙ ευρισκόµενο όργανο. Η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ δε σηµαίνει την αυτονοµία τους,την ικανότητα δηλαδή της εκδόσεως κανονιστικών πράξεων,ανεξαρτήτως νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως 7.Αντιθέτως τα ΑΕΙ λειτουργούν κατά το Σύνταγµα «βάσει των περί οργανισµών αυτών νόµων» 8,οι οποίοι βεβαια δε µπορούν να περιορίσουν την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ. Επιπρόσθετα,τοΣ (άρθρο 16 παρ.5 υποπαρ.1εδ.3συντ.) ορίζει ότι«συγχώνευση ή κατάτµηση 1 ΣτΕ 1816/83 ('Ολ.) ΤοΣ 1983,464,470, 2257/83 (Γ' Τµ.) ΤοΣ 1983,655, 656, 2786/84 ΤοΣ 1984, 566, 568/9. 2 Αρθρο 1 του ν. 1238/1982 «Ρύθµιση οικονοµικών και άλλων θεµάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (Α' 25). 3 Βλ. ήδη ΣτΕ 575/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία π.χ. Ε 2216/77 (Ολ.) (ΤοΣ 1977, 638), 1816/83 (Ολ.) (ΤοΣ 1983,464 επ. 470). 4 Ετσι η διάταξη του άρθρου 24 του v. 5343/1932 «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». 5 Ήδη ΣτΕ 1899/52,1288/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία π.χ. ΣτΕ 1816/83 (ΤοΣ 1983, 464 επ. 470), 2786/84 (Ολ.) (ΤοΣ 1984, 566, 568), 2788/84 (Ολ.) (ΤοΣ 1984, 586, 587) επίσης ΑΕ 30/85, ΤοΣ 1985, 182 (186). 6 Σταθερή νοµολογία βλ.π.χ. ΣτΕ 2216/77(Ολ.)(ΤοΣ 1977,538),1816/83(Ολ)(ΤοΣ 1938,464 επ.470)και πιο πρόσφατα:2141/88. 7 Ήδη ΣτΕ 1899/52,1288/54 και σταθερή µεταγενέστερη νοµολογία.υπό το ισχύον Σύνταγµα ΣτΕ1812,1815,1816/83(Ολ),ΤοΣ 1983,464 επ.(470) 2257/83,ΤοΣ 1983,654επ.(656) 32/90,ΤοΣ 1990,103 επίσης ΑΕ 3085,ΤοΣ 1985,1282(186). 8 Άρθρο 16 παρ.6 υποπαρ.1 εδ.3 Συντ.

14 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη,όπως νόµος ορίζει.» Η αυτοδιοίκηση δεν αποκλείει την κρατική εποπτεία,αλλά την περιοριζει στο πλαίσιο τουελέγχου της νοµιµότητας.έτσι και στην περίπτωση της ανώτατης παιδείας τοσ ορίζει ότι τα ΑΕΙ«τελούν υπό την εποπτεία του κράτους». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου που µπορούν να επικαλεστούν ορισµένα (αν και όχι πια «ατοµικά») δικαιώµατα που τους παρέχει το Σύνταγµα έναντι του κράτους είναι οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοικήσεως 1.ToΣ εγγυάται,αν και δεν το λέει ρητώς στο άρθρο 102 2,ότι οι ΟΤΑ αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.έτσι έχουν όχι µόνο αρµοδιότητα,αλλά και δικαιώµατα και υποχρεώσεις,έχουν δικό τους προσωπικό,δική τους περιουσία και δικό τους προϋπολογισµό. εν έχουν όµως αυτόνοµη κανονιστική αρµοδιότητα,αν και µπορούν να είναι αποδεκτες ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ.2 του Σ. Τα δικαιώµατα αυτά προκύπτουν από το άρθρο 102 που αναθέτει στους οργανισµούς αυτούς τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, τους αναγνωρίζει «διοικητική αυτοτέλεια»(που και πάλι υπερβαίνει κατά λογική ανάγκη την αυτονόητη για κάθε νοµικό πρόσωπο αυτοδιοίκηση) και ορίζει ότι «αι αρχαί αυτών εκλέγονται δια καθολικής και µυστικής ψηφοφορίας». Το κράτος ασκεί βέβαια εποπτεία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, αλλά η εποπτεία αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει, κατά το Σύνταγµα, την πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση τους. Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Ν.Π... Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος,«η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους»,προστατεύεται µόνο η ιδιωτική ιδιοκτησία 3.Αντιθέτως δεν προστατεύεται η περιουσία του κράτους,αφού δε νοείται προστασία του κράτους κατά του εαυτού του.στην περίπτωση οµως των Ν.Π... πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας τους η τελευταία προστατεύεται,αλλα όχι και η πρώτη 4. Η ιδιοκτησία µπορεί να είναι αντικείµενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,κατ'άρχην ανεξάρτητα από το φορέα της.με εξαίρεση την απαγόρευση απαλλοτριώσεως ορισµενων 1 Ο Θ.Ν.Φλογαΐτης,Εγχειριδιο Συνταγµατικού ικαίου,2 η εκδ.1895,σ.468 επ.,µιλάει για «δηµοτικές ελευθερίες»(«ελεύθερον και αυτεξούσιον των δήµων»),τις οποίες χαρακτηρίζει ως «οιονεί ατοµικές» και σηµειωνει οτι «θεωρουνται αλλως αναποσπαστοι των πολιτικων ελευθεριών, αιτινες αφανίζονται και αναιρουνται παντελως,υπο της εκτελεστικής εξουσίας απορροφωµεναι,χωρις των δηµοτικων»(σ.468/9) 2 Βλ. Όµως άρθρα 56 παρ.1 εδ.1,57 παρ.4 εδ.1 Συντ. 3 Έτσι ρητως π.χ. τα άρθρα 33 1ισπαν.συντ.,42 2ιταλ.συντ.62 1 πορτογ.συντ. 4 Πρβλ.άρθρο 42 ιταλ.συντ. που διακρίνει µεταξυ δηµόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας και προστατεύει µόνο τη δεύτερη.

15 εκκλησιαστικών περιουσιακών στοιχείων 1, καθώς και του εδάφους του Αγίου Όρους 2, η ιδιοκτησία προστατεύεται και απαλλοτριώνεται µόνο κατά τους ορους του Συντάγµατος,ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Στην περίπτωση πάντως των Ν.Π... υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις: Πρώτον δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των Ευρωπαϊκώv Κοινοτήτων 3. Έπειδή δεύτερον, η αναγκαστικήαπαλλοτρίωση ενεργείται πάντοτε και µόνο από το κ ρ ά τ ο ς (δηµόσιο), δε νοείται απαλλοτρίωση κρατικού περιουσιακού στοιχείου, ανεξαρτήτως της νοµικής του καταστάσεως απλώς µεταβάλλεται η χρήση του. Στην περίπτωση όµως (τρίτον) ενός άλλου Ν.Π... πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του. Στην περίπτωση της ιδιωτικής περιουσίας ισχύει η προστασία του άρθρου 17 και επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση µόνο κατά τους εκεί όρους 4. Στην ιδιωτική περιουσία ανήκει και η ιδιοκτησία που περιήλθε στο Ν.Π... µε δωρεά ή διάταξη τελευταίας βουλήσεως υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Το άρθρο 109 δεν αποκλείει την αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 17, εφόσον αυτή γίνεται βάσει γενικού νόµου και όχι προς καταστρατήγηση της προστασίας του άρθρου 109 5,του οποίου η παρ.2 εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή αναλόγως. όποίου ή παρ. 2 έφαρµόζεται στήν περίπτωση αυτή αναλόγ{ι),1~ Στην περίπτωση της δηµόσιας περιουσίας δηλαδή των δηµόσιων πραγµάτων που ανήκουν στο κράτος ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου δεν είναι δυνατή, γιατί το άρθρο 17 του Συντάγµατος, ανάλογα µε τα άλλα ατοµικά δικαιώµατα,αφορά ιστορικώς και συστηµατικώς, την ατοµική, ιδιωτική δηλαδή ιδιοκτησία και όχι την ιδιοκτησία των Ν.Π...(µε εξαίρεση την αποχωρισµένη «ιδιωτική» τους περιουσία) 6.Εποµένως ούτε η προστασία της ιδιοκτησίας ούτε ο θεσµός της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αφορούν τη δηµόσια περιουσία.. 1 Άρθρο 18 8 Συντ. (βλ. ΑΠ 177/76, Ολ., ΤοΣ 1976, 505) 2 Άρθρο 105 παρ. 2 υποπαρ. 1 Συντ. βλ.επίσης γνµδ. Εις.Πρωτ.Χαλκιδικής 166/74, Αρχ.Ν.1974, Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Πρβλ. ΣτΕ 4050/76 (Ολ.) ΤοΣ 1977, Κατά την ΣτΕ 1158/88 Τµ. '(Το Σ 1988, 521), η αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν αντίκειται στο άρθρο 109 Συντ., εάν επιβάλλεται βάσει γενικού νόµου και υπαγορεύεται από το δηµόσιο συµφέρον,φέρει δε ειδική αιτιολογία. 6 Βλ. π.χ. ΣτΕ 4050/76 (Ολ.), ΤοΣ 1977, 154{λατοµεία που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία δήµων καί κοινοτήτων).

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α ΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι.,ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ:διάκρισις αυτών από τα νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου,1956 ΑΒΑΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ν.Π... ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α',1991 ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β',1991 ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ.,ΓΕΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ν.Π...,1979 ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Π...:συµβολή εις την κωδικοποίηση των περί νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου διατάξεων ,1982 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.,ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ,1976 ΤΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι,.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,1988 ΤΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.,ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:συµβολές πρακτικής εφαρµογής,1998 ΧΙΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.,ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ,1998

17 Λ Η Μ Μ Α Τ Α Α.Ε.Ι Ακαδηµαïκή ελευθερία Αυτοδιοίκηση ικονοµικό δικαίωµα Θρησκευτική ελευθερία Ιδιοκτησία Νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου Νοµολογία Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Σύνταγµα Υποκείµενο δικαίου universities academical freedom self-administration procedural right freedom of religion property legal entities of the public law case law organisations of local authority Constitution subject of law

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : To ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου θεσπίστηκε την 17 η Οκτωβρίου 1868 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις. Πρόκειται για την αναθεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α ΟΜΑ Α Στην Ερώτηση Α.1., να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη "Σωστό"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Αθήνα, 8-10-2012 Με άρθρο στο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» - 1 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΠΕ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΑΜ 1340200200209 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 Β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 740 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η τοπική αυτοδιοίκηση Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.4 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax ,

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙ ΗΣ ικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε..Ε. κ. Γρ. Γρηγορόπουλο Θεσσαλονίκη 6. 11.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών

Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Όνομα: Λυδία Βραδή ΑΜ:1340200700040 Διδάσκοντες: Α. Δημητρόπουλος, Σ. Βλαχόπουλος Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Δ Εξάμηνο Περιεχόµενα Σελ. Περιεχόµενα...2-3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Με το δικαίωµα της εργασίας, ως κοινωνικό δικαίωµα (άρθρο 22 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... XVII Πρόλογος της αρχικής έκδοσης... XIX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις Άρθρο 1. Άρθρο 2. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η οργάνωση του Κράτους (σ. 86) Την τοπική αυτοδιοίκηση - που οργανώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Δημητρόπουλος 2 Φοιτήτρια: Αθανασίου Αγορίτσα Αριθμός μητρώου: 1340200300012

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200000596 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8467 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 790 Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Συμβάσεις/Δημόσιες συμβάσεις: έννοια και προσυμβατικό στάδιο Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Ερµηνεία του Άρθρο 78 παρ. 5 του Συντάγµατος (Εξαίρεση από την απαγόρευση της κανονιστικής φορολογικής αρµοδιότητας).

Θέµα εργασίας : Ερµηνεία του Άρθρο 78 παρ. 5 του Συντάγµατος (Εξαίρεση από την απαγόρευση της κανονιστικής φορολογικής αρµοδιότητας). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα