PowerShell Εαρινό Εξάμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015"

Transcript

1 PowerShell Εαρινό Εξάμηνο Ανδρέας Καστανάς Μιχάλης Σαματάς Παναγιώτης Αχιλλέως Ιάκωβος Στυλιανού

2 Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell Η PowerShell αποτελείται από ένα κέλυφος γραμμής εντολών και την σχετική scripting γλώσσα χτισμένη πάνω στο.net Framework..NET Framework: Αναπτύσσεται από τη Microsoft. Στηρίζεται πάνω στην Framework Class Library, μια κοινή βιβλιοθήκη κλάσεων που παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των γλωσσών που εμπεριέχονται στο Framework.

3 Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell Η PowerShell παρέχει πλήρη πρόσβαση στα COM(Component Object Model) και WMI(Windows Management Instrumentation), επιτρέποντας στους διαχειριστές να εκτελούν διαχειριστικές ενέργειες σε τοπικά αλλά και σε απομακρυσμένα συστήματα Windows Παρέχει επίσης τα WS-Management και CIM(Common Information Mode) τα οποία επιτρέπουν τη διαχείριση απομακρυσμένων συστημάτων Linux και συσκευών δικτύου.

4 Εκδόσεις της PowerShell Version 1.0: 2006, Windows XP SP2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server Version 2.0: 2008, Windows 7, Windows Server (PowerShell Remoting, Script Debugging) Version 3.0: 2011, Windows 8, Windows Sever Version 4.0: 2013, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Version 5.0: November 2014, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2.

5 Μodes of PowerShell Normal Mode Με το Normal mode οι χρήστες δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή τους τόσο εύκολα, λόγω των περιορισμένων δικαιωμάτων χρήστη που έχουν από το σύστημα. Σε περίπτωση προσπάθειας τα Windows επιστρέφουν ένα μήνυμα λάθους όπως πιο κάτω: Access to <name> resource was not available to the client or Cannot open <name> service on computer.

6 Administrator Mode Μodes of PowerShell To Administrator mode στο PowerShell δίνει πρόσβαση σε όλη την δύναμη της γλώσσας scripting, ο χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των εξαρτημάτων του συστήματος γι αυτό πρέπει να γίνονται προσεκτικά οποιεσδήποτε εντολές. Για παράδειγμα η Get-Disk απαιτεί την κατάλληλη πρόσβαση σε τοπική αποθήκευση, οπότε απαιτείται το admin mode.

7 Η μορφή των scripts Τα PowerShell scripts τελειώνουν σε.ps1 και μπορούμε να τα τρέξουμε μέσα σε PowerShell window Αν κάνεις double click τα script ανοίγουν στον προεπιλεγμένο επεξεργαστή κειμένου Η εντολή για να τρέξω το script πρέπει να είναι στη μορφή./samplescript.ps1 Παράδειγμα Script

8 Εκκινώντας PowerShell 1. Κάνουμε search στο start για το PowerShell 2. Επιλέγουμε το version που θέλουμε

9 Πως εκτελούμε ένα script στο PowerShell Αλλαγή Execution Policy Με τη χρήση της εντολής Get-ExecutionPolicy μας εμφανίζεται το ExecutionPolicy Διαφοροποιούμε το ExecutionPolicy με τη χρήση της εντολής Set-ExecutionPolicy.

10 Πως εκτελούμε ένα script στο PowerShell Αλλαγή Execution Policy(συνέχεια) Τα Execution Policy είναι : Restricted:Απαγορεύεται η εκτέλεση script All Signed:Εκτελούνται τα scripts τα οποία έχουν δημιουργηθεί από έμπιστο user. Remote Signed:Εκτελούνται τα scripts τα οποία έχουν δημιουργηθεί τοπικά ή έχουν δημιουργηθεί από έμπιστο user Unrestricted: Aφαιρούνται όλοι οι περιορισμοί που αφορούν την πολιτική εκτέλεσης εντολών.

11 Μετακίνηση στα Folder μας Με τη χρήση της εντολής cd (όπως και στο terminal των linux) μετακινούμαστε στα directories του συστήματός. Αφού μετακινηθούμε στο φάκελο που βρίσκεται το script μας τρέχουμε το.ps1 αρχείο όπως φαίνεται πιο κάτω.

12 Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell Get-help

13 Βασικές Εντολές στο PowerShell

14 Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell Get-Command : επιστρέφει λίστα με όλα τα διαθέσιμα cmdlets.

15 Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell Get-process: Επιστρέφει όλες τις διεργασίες που τρέχουν στον υπολογιστή. Παραδείγματα get-process Get-process-id $pid :επιστρέφει την διεργασία του PowerShell

16 Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell Get-Service : Επιστρέφει όλα τα Windows services. Επιστρέφει όλα τα services τα οποία τρέχουν : Get-service where-object {$_.Status -eq "Running"}

17 Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell Get-Content: Διαβάζει αρχεία κειμένου, αντιμετωπίζοντας κάθε γραμμή σαν child object. Add-Content: προσθέτει περιεχόμενο σε ένα txt αρχείο

18 Πιο περίπλοκες εντολές PowerShell Get-Process sort CPU select -last 5: Επιστρέφονται οι 5 διεργασίες με τον περισσότερο χρόνο στην CPU.

19 Ονόματα μεταβλητών Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε όνομα της μεταβλητής, τα ονόματα δεν case sensitive. Όμως, υπάρχουν χαρακτήρες που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, όπως # % &,. Αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να γίνουν escape μέσω της χρήσης του { }. $Microsoft $MicroSoft $microsoft είναι τα ίδια. ${My English Name is είναι εντάξει.

20 Είδη Μεταβλητών στη PowerShell. Τα είδη των μεταβλητών στη PowerShell είναι βασισμένα πάνω στο.net Framework. Μερικά παραδείγματα μεταβλητών είναι: [adsi], [array], [bool], [byte], [char] [datetime], [decimal], [double] [int] or [int32], [long] [single], [scriptblock], [string] [WMI], [WMIclass], [xml]

21 Μεταβλητή $_ Η μεταβλητή $_ είναι μια αναφορά στο this με αντίστοιχη λειτουργικότητα με το xargs του unix. Περιέχει την τρέχουσα τιμή του pipeline στη γραμμή εντολών. dir *.txt foreach-object {$_.length} Επιστρέφει το μέγεθος όλων των αρχείων κειμένου στο directory

22 Δήλωση Μεταβλητών Δηλώνουμε με τον ποίο κάτω τρόπο : $a=120 $b= $c= Hello Αν εκτελέσουμε το ποιο κάτω : $a.gettype().name $b.gettype().name $c.gettype().name Θα πάρουμε τα εξής αντίστοιχα : Int32 Double String

23 $a=333 $b= $Title= manager [int]$age=22 Χρήση Μεταβλητών Constant Variables: $server = Set-Variable server option ReadOnly $a.gettype().name Int32 $Title.length 7 $Title.CompareTo( manager ) 0

24 Αριθμητικοί τελεστές

25 Τελεστές σύγκρισης

26 Κανονικές εκφράσεις

27 Τελεστές Τύπου

28 Δομές Επιλογής $a = 4 If ($a -eq 5){ Write-Host $a = 5 } ElseIf ($a -eq 3){ Write-Host $a = 3 } Else{ Write-Host $a does not equal 3 or 5 }

29 Δομές Επανάληψης $var=0 while($var lt 10){ Write-Host $var $var++ } for ($i=0;$i lt 10; $++){ } Write-Host $i foreach ($var in $array){ } Write-Host $var

30 Pipelines Τα Pipelines στο PowerShell ενώνουν αντικείμενα, δεν κατευθύνουν απλά output text από μια διαδικασία σε μια άλλη. Δεν υπάρχει η ανάγκη για εκτεταμένη επεξεργασία κειμένου (-cut, grep, κτλ) για να ταιριάζουν τα output text μιας διαδικασίας με τα input requirements μιας άλλης. Get-ChildItem C:\Scripts Where-Object {$_.Length -gt 200KB} Sort-Object Length

31 Input/Output Read from console: $Password = Read-Host -assecurestring Enter password Read from file: $ff="c:\temp\tmp.txt $inrec="" [System.IO.File]::Exists($ff) $obj=new-object System.IO.StreamReader($ff) $inrec=$obj.readline() $obj.close()

32 Input/Output Write to Console: $Password = Write-Host Hello World Write to File: $outarray export -csv "somefile.csv Get-Process Out-File c:\temp\test.txt

33 PowerShell vs Bash Market share, Community: Η πλειοψηφία των web servers είναι unix-based και τρέχουν Bash scripts. Legacy To Bash υπάρχει από το 1989, το PowerShell από το 2006.

34 PowerShell vs Bash Workflows Το PowerShell υποστηρίζει workflows, έτσι τα script του αποθηκεύουν την κατάσταση λειτουργίας τους, και μπορούν να σταματούν και να συνεχίζουν, ακόμα και μετά από restart της μηχανής. workflow Invoke-HelloWorld { Hello World from workflow"}

35 PowerShell vs Bash Παράλληλη Επεξεργασία Το PowerShell υποστηρίζει παράλληλη επεξεργασία των script του, αλλά και των εντολών του. foreach -parallel($object in $objectgroup) { sequence { } } Το Bash δεν παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές βιβλιοθήκες (π.χ GNU parallel).

36 Έλεγχος κινδύνων PowerShell vs Bash Το -WhatIf είναι μια παράμετρος στις εντολές του PowerShell που μας επιτρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσής τους χωρίς να τις εκτελέσουμε. Get-Childitem C:\SomeFile\*.txt Remove-Item WhatIf Το Confirm είναι μια παράμετρος στις εντολές του PowerShell που βγάζει ένα διάλογο επιβεβαίωσης στο χρήστη πριν από την εκτέλεση τους. Get-Childitem C:\SomeFile\*.txt Remove-Item Confirm

37 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell FTP Client Ζητούμενα: 1. Upload σε FTP Server (anonymous) τα αρχεία από ένα τοπικό directory. 2. Κατέβασμα και ανάλυση δεδομένων.

38 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

39 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

40 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

41 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

42 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

43 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

44 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

45 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

46 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

47 Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell

48 Ευχαριστούμε για το χρόνο σας! Υπάρχουν ερωτήσεις;

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SNMP MANAGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέποντες πολιτικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Κεφάλαιο 3 ο

Κεφάλαιο 2 ο. Κεφάλαιο 3 ο Πρόλογος Το παρών έγγραφο αποτελεί εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Ψαρρά Βασίλειο με τίτλο : Υλοποίηση του Active Directory σε Περιβάλλον Windows 2003. Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» «Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Κ. Στυλιάδης Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης Β /θμιας Εκπ/σης Ν. Φλώρινας styliadis@sch.gr Περίληψη Ο συνδυασμός της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εργαλείο διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

WINDOWS 2003 SERVER & WINDOWS XP [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ DOMAIN ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ]

WINDOWS 2003 SERVER & WINDOWS XP [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ DOMAIN ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ] 1 ΑΡΧΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ΜΕ WINDOWS 2003 SERVER & WINDOWS XP [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ DOMAIN ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ] 1.1 Εισαγωγή Ένας μεγάλος αριθμός σχολικών εργαστηρίων είναι διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου με την χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων PHP, JavaScript

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχειριστή. Ubuntu 6.06

Οδηγός Διαχειριστή. Ubuntu 6.06 Οδηγός Διαχειριστή Ubuntu 6.06 Copyright (c) Δαγκουλής Γιάννης, Κολλαλάς Σταύρος, Μελαδιανός Χρήστος. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Bash για αρχάριους

Οδηγός του Bash για αρχάριους Οδηγός του Bash για αρχάριους Machtelt Garrels Garrels BVBA Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Γιατί αυτός ο οδηγός; Ποιός θα έπρεπε να διαβάσει αυτόν τον οδηγό; Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σπουδαστής: Μπαζάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΣΣΠΟΥΥΔΑΣΣΤΤΕΕΣΣ: : ΑΝΤΤΩΝΙ ΙΟΣΣ ΤΤΡΡΑΟΥΥΔΑΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεντρικό μενού... 4 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Web Περιβάλλον.... 5 Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση με SFTP / SSH... 6 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα