ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410) Δ-mail

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528. Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410) Δ-mail ΠΟΤΓΔ - ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Ιούνιορ 1989). Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: ςζηήμαηα ςπεπήσυν με εθαπμογέρ ζηην Ιαηπική. - ΚΑΣΟΥΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ηηρ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ηος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ηος ΓΤΣΙΚΟΤ ΜΙΙΓΚΑΝ (Western Michigan University), ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: Δξιζοππόπηζη πληποθοπιακού όγκος και δπομολογήζειρ δικηςακήρ αποζςμθόπηζηρ (LOAD BALANCING AND CONGESTION AVOIDANCE ROUTING). ISBN: , Order Number:AAI (Οκηώβπιορ 2002). ΓΙΑΚΡΙΔΙ - Γύο ηιμηηικά βπαβεία καλύηεπηρ διδαζκαλίαρ (μεηά από τηθοθοπία όλυν ηυν πποπηςσιακών και μεηαπηςσιακών θοιηηηών) Western Michigan University, Σμήμα Δπιζηήμηρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών για ηα ακαδημαφκά έηη και Γύο ηιμηηικά βπαβεία καλύηεπος ςποτηθίος διδάκηοπα Western Michigan University, Σμήμα Δπιζηήμηρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών για ηα ακαδημαφκά έηη και Πένηε ηιμηηικέρ διακπίζειρ (επεςνηηικά απιζηεία) Western Michigan University, Σμήμα Δπιζηήμηρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών για ηα ακαδημαφκά έηη ΓΝΧΔΙ Λειηοςπγικά ζςζηήμαηα Windows 9X, 2000, ΜΔ, XP, Windows 7, OS/2, DOS, Unix, Linux 1

2 Γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού C++, C#, C, Java, JavaScript, php,pascal, FORTRAN, Visual Basic, VBScript,VBA, Assembly, COBOL, Lisp, Prolog, MPI. PARiNT, LEDA, Perl, Python. Λογιζμικά Γικηύυν Βάζειρ Γεδομένυν Απσιηεκηονικέρ. CISCO IOS, Internet Application Development, Windows NT Networking, NetBios API, ComNet, OpNet, NetSim, Omnet, NS-2, NS-3. Οracle (Όλερ οι εκδόζειρ), SQL/ODBC, JDBC, DAO, ADO, Access, dbase, Q+E Library API, Μικποεπεξεπγαζηέρ, Απσιηεκηονικέρ Παπάλληληρ Δπεξεπγαζίαρ, Απσιηεκηονικέρ μικποεπεξεπγαζηών, Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα Δλέγσος & Γιάγνυζηρ Βλαβών Αςηοκινήηυν. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ - Αγγλικά. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 02/2006 ήκεξα Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Πξνγξακκαηηζηήο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Γηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ (Με δεληία παποσήρ ςπηπεζιών) και ζςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ ζηο ηαμείο ΣΔΒΔ 09/2010-ήκεξα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΠΓ407/80 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Γιδαζκαλία ηος μαθήμαηορ Πληποθοπική και Η/Τ 04/ ήκεξα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα ηος ημήμαηορ Σεσνολογίαρ Πληποθοπικήρ & Σηλεπικοινυνιών ηος Σ.Δ.Ι. Λάπιζαρ και Πανεπιζηημίος Staffordshire U.K. (Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Δπιζηήμηρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών). Γιδάζκυ ηα εξήρ μαθήμαηα : Electronic Commerce [4 ώπερ Θευπία και Δπγαζηήπιο / Web Services and Apllications [4 ώπερ Θευπία και Δπγαζηήπιο / Advanced Web Technologies [4 ώπερ Θευπία και Δπγαζηήπιο / 05/2004 ήκεξα -Δξεπλεηήο κε ζύκβαζε έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Bringing the OpenMI to Life» [ από 01/03/2007 έυρ και 31/12/2009] 2

3 Δξεπλεηήο κε ζύκβαζε έξγνπ ζηα πιαίζηα ηωλ έξγωλ ΑΡΥΙΜΗΓΗ Ι θαη ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΙΙ Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδωλ ζην ΣΔΙ/Λάξηζαο. Διδικόηεπα ζςμμεηέσυ ζηα ακόλοςθα ςποέπγα : 1. Βειηίωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Φεθηαθνύ ρεδηαζκνύ ζε Η/Τ θαη Παξαγωγήο Καηαζθεπήο Πξωηνηύπωλ θαη Σειηθώλ Πξνϊόληωλ κε Υξήζε Κέληξωλ Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθνύ Διέγρνπ (CNC) [Από 14/5/2004 έωο θαη 31/8/2006] 2. Per.L.A : Δπθπείο Πξνζωπηθνί Βνεζνί Μάζεζεο (Intelligent Personalized Learning Assistants) [Από 1/1/ /12/2008] 3. Οινθιεξωκέλν Πεξηβάιινλ Βαζηζκέλν ζε Μνληέια γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεε Πξνζνκνίωζεο ζηελ Γηαρείξηζε Έξγωλ Λνγηζκηθνύ (Mission-SPM) [Από 1/1/ /12/2008] 03/03 - ήκεξα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλωληώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λάξηζαο. Ππόηεπη και παπούζα διδαζκαλία ηυν εξήρ μαθημάηυν: Δπξπδωληθά Γίθηπα [3 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / Απηόκαηα, Γιώζζεο, Μεηαγιωηηηζηέο [2 ώπερ Θευπία / Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ Η/Τ [2 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / Αλαγλώξηζε Πξνηύπωλ [2 ώπερ Θευπία / Γνκέο Γεδνκέλωλ θαη Αιγόξηζκνη [2 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκόο [8 ώπερ Δπγαζηήπιο / Γηθηπαθόο Πξνγξακκαηηζκόο [2 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / Απόδνζε Γηθηύωλ [2 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / Ηιεθηξνληθό Δκπόξην [3 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ Δπγαζηήπιο / 06/ /2001 Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Η/Τ Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γπηηθνύ Μίζηγθαλ (Western Michigan University). ςνολική διδαζκαλία 12 ανά εβδομάδα, ζςνηονιζμό επγαζηηπίυν, εποπηεία ηος επγαζηηπίος ππογπαμμαηιζμού ηος ειζαγυγικού μαθήμαηορ Η/Τ (1200 θοιηηηέρ ανά ηεηπάμηνο), μέλορ ηηρ επιηποπήρ Hardware. Γιδαζκαλία ηυν εξήρ πποπηςσιακών και μεηαπηςσιακών μαθημάηυν : Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα Αιγνξηζκηθήο Αλάιπζεο (CS531) (ΜΑΘΗΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ) [3 ώπερ Θευπία /. Αλάιπζε Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάηωλ (CS554) 3

4 (ΜΑΘΗΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ) [3 ώπερ Θευπία /. Αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκόο Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάηωλ (CS224) [3 ώπερ Θευπία /. Αλάιπζε Αιγνξίζκωλ (CS331) [3 ώπερ Θευπία /. Δηζαγωγή ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηώλ (CS555) [3 ώπερ Θευπία /. Οπηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ζε Visual Basic (CS201) [2 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ επγαζηήπιο /. Δηζαγωγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό κε C++ [2 Μαζήκαηα] (CS111 CS112) [3 ώπερ Θευπία και 2 ώπερ επγαζηήπιο /. 05/ /1999 Μεραληθόο Λνγηζκηθνύ, Δμωηεξηθόο ύκβνπινο ηεο εηαηξίαο Automotive Diagnostics Παξάξηεκα ηεο εηαηξίαο SPX Corporation 8001 Angling Road, Kalamazoo Michigan U.S.A. Ανάπηςξη λογιζμικό για αναλςηέρ ελέγσος καςζίμυν ηύπος BEAR και ASM ζηο ηεσνικό έπγο SPX,246/1996. Δπανέκδοζη ηηρ γπαθικήρ διεπαθήρ σπηζηών (Graphical User Interface) για ηοςρ αναλςηέρ καςζίμυν ηύπος ALLEN. ςμμεηοσή ζηιρ εκδόζειρ λογιζμικού για ηα ππογπάμμαηα ελέγσος καςζαεπίυν για ηιρ πολιηείερ ηος Νέος Μεξικού, Σέξαρ, Γευπγίαρ και Αλάζκαρ ηυν Η.Π.Α. Η εηαιπία SPX είναι από ηιρ μεγαλύηεπερ εηαιπίερ ζηιρ Η.Π.Α. ζηον ηομέα καηαζκεςήρ μησανημάηυν και ςποζηήπιξηρ λογιζμικού για ηον έλεγσο καςζαεπίυν. Πελάηερ ηηρ εηαιπίαρ SPX είναι καηά κύπιο λόγο οι επιμέποςρ κςβεπνήζειρ ηυν διαθόπυν πολιηειών ηυν Η.Π.Α. οι οποίερ και θέηοςν ηοςρ πεπιβαλλονηολογικούρ νόμοςρ και πεπιοπιζμούρ με ηοςρ οποίοςρ γίνονηαι ηα ανυηέπυ hardware. 08/ /1996 Δξεπλεηηθόο ύκβνπινο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Γπηηθνύ Μίζηγθαλ (Western Michigan University). [27/8/93 22/4/95] πκβόιαην κε ην εξγαζηήξην Τπνινγηζηηθήο Γεωκεηξίαο. Ανάπηςξη τεςδο-πολςνομιακών αλγόπιθμυν (heuristics) για δένηπα ηύπος Steiner ζηον εςθύγπαμμο σώπο (rectilinear space). Ανάπηςξη λογιζμικού πποζομοίυζηρ για ηοςρ ανυηέπυ αλγόπιθμοςρ. ςμμεηοσή ζηο επεςνηηικό ππόγπαμμα NSF-CCR και από ανηίζηοιση ζςνσπημαηοδόηηζη από ηην εηαιπία Xerox-Corporation. [7/5/95 19/4/96] πκβόιαην κε ην εξγαζηήξην Παξάιιειεο Δπεμεξγαζίαο. ςμμεηοσή ζηο επεςνηηικό ππόγπαμμα PARiNT (NSF-ACR ). Άζκηζη επεςνηηικού έπγος όζον αθοπά νέερ ηεσνικέρ 4

5 για ηην ςπολογιζιμόηηηα ολοκληπυμάηυν πολλαπλών μεηαβληηών με παπάλληλη επεξεπγαζία. ςμμεηοσή ζηην ανάπηςξη λογιζμικού ηηρ βιβλιοθήκηρ PARiNT. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γεκνζηεύζεηο ζε Πεξηνδηθά κε Πιήξε Κξίζε: 1. Konstantinos Kokkinos and Dionysios Kountanis, Network Design and Routing with Congestion Constraints, Καηαηέθηκε ππορ δημοζίεςζη ζηο Computer Communications, Elsevier, ISSN [Τπό κπίζη] 2. C. Hartonas, D. Kontokostas and K. Kokkinos, Petri Net Semantics for Communicating Agents, Anals of Mathematics, Computing and Teleinformatics, ISSN , Vol. 1, No. 4, pp Konstantinos Kokkinos and Dionysios Kountanis, Rerouting of High Speed Networks to Minimize Congestion, Γημοζιεύθηκε ζηα proceedings ηηρ 2003 Combinatorics, Graph Theory and Computing Conference, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, Konstantinos Kokkinos and Dionysios Kountanis, Uniform k-stratifed Graphs Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, Vol. 11, pp , Konstantinos Kokkinos and Dionysios Kountanis, Properties of Regular Uniform k-stratified Graphs, Congressus Numerantium Journal, Vol. 147, pp , Konstantinos Kokkinos and Dionysios Kountanis, Approximations to Rectilinear Steiner Trees on a Z-Cube, Congressus Numerantium Journal, Vol. 128, pp , Dionysios Kountanis and Konstantinos Kokkinos, Approximation Algorithms for the Query Optimization Problem for a Cellular Multilist File Organization, Journal of Computing and Information (JCI), Special Issue : Proceedings of the Seventh International Conference of Computing and Information (ICCI 95), Vol. 32, pp , Dionysios Kountanis and Konstantinos Kokkinos, A Balanced Approach to the Rectilinear Steiner Problem, Congressus Numerantium Journal, Vol. 108, pp , Γεκνζηεύζεηο ζε πλέδξηα κε Πιήξε Κξίζε: 1. Kokkinos Konst, Loukas Ath., Collaborative Migration, Coupling and Simulation of Water Resources Models through OpenMI, accepted for 5

6 publication in the proceedings of WETICE 2010, IEEE International Workshop on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises, Larissa Greece, June 28 th -30 th Chaikalis Kons., Samaras Nic., Iatrellis Om. Kokkinos Kons., An Improved 3GPP Reconfigurable Turbo Decoder for Flat Rayleigh Fading Channels accepted for publication in the proceedings of TEMU 2010, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Chania Crete, Greece July 14 th -16 th Loukas Ath., Kokkinos Konst., Vassiliades L. and Liakopoulos Ant, The Migration of the UTHBAL Hydrologic Model into OpenMI, in proceedings of the International Congress on Enviromental Modelling and Software, IEMSS, Barcelona Spain, July 5-10, Kokkinos Konst, Loukas Ath. Vassiliades L and Liakopoulos Ant, Integrated Modelling of Surface Water and Ground Water Through OpenMI : The Case of Lake Karla Watershed, submitted for publication to the International Congress on Enviromental Modelling and Software, IEMSS, Barcelona Spain, July 5-10, Elise de Doncker, Konstantinos Kokkinos, Rodger Zanny and Karlis Kaugars Parallel Multivariate Integration : Paradigms and Applications, Joint Statistical Conferences (JSM 2001, CD-ROM Proceedings, pp , Subhash Sonnad, Laura Nichols, Konstantinos Kokkinos, Pam Zeller, Dennis Malaret-Rosado and Jassim Nasr, Process Evaluation Simplified: A Computerized Approach, National Conference for Community Partnership Grantees, St. Louis, MO, March, Published in Conference Proceedings Vol 84 pp February Dalia Motzkin and Konstantinos Kokkinos, The Relational Model and Minimum Covers Revisited, Joint Conference on Information Systems, South Carolina, Nov. 1994, Proceedings pp Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο: 1. Konstantinos Kokkinos, "Load Balancing and Congestion Avoidance Routing, Διδακτορική Διατριβή, Western Michigan University, ISBN: , Order Number : AAI

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο Βαζίιεηνο Α. χξεο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παηεζίσλ 76, Αζήλα 104 34 Email: vsiris ΑΣ aueb.gr Σει.: 210 8203581, fax: 210 8226105 Ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/users/vsiris/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο : Δσάγγελος Κ. Μποσλοσγούρης Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Email : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ : 210-5385389,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Publications. PhD Thesis. Books. Book Chapters

Publications. PhD Thesis. Books. Book Chapters Publications PhD Thesis Δ1. Ενοποιημένη και Ευφυής Μεταγωγή Υπηρεσιών και Έλεγχος Κλήσεων για Σταθερά, Κινητά και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University Πποζωπικά ζηοισεία Βιογπαθικό ημείωμα Ολνκαηεπώλπκν: Σηάθα Κέξζηηλ Βηόια Παηξώλπκν: Γηέξθ Ηκεξ/λία Γέλλεζεο: 25.06.1952 Τόπνο Γέλλεζεο: Βάζα, Φηλιαλδίαο Υπεθνόηεηα: Διιεληθή, Φηλιαλδηθή Γηεύζπλζε: Κιαδνκελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιδάκης Μιχαήλ Βιογραφικό Σημείωμα

Στεφανιδάκης Μιχαήλ Βιογραφικό Σημείωμα Στεφανιδάκης Μιχαήλ Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης Τρέχουσα Θέση 25 Απριλίου 1968 Αθήνα Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διευθύνσεις εργασίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μάριος Πούλος

Βιογραφικό Σημείωμα. Μάριος Πούλος Βιογραφικό Σημείωμα Μάριος Πούλος Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2007 σήμερα) Γνωστικό Αντικείμενο: Σημασιολογική Επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονομα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονομα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ημερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρύσα Παπαγιάννη. Θ. Μηνιάτη 21, 11636 Αθήνα (Ελλάδα) +30 6974 66 54 22. chrisap@noc.ntua.gr

Χρύσα Παπαγιάννη. Θ. Μηνιάτη 21, 11636 Αθήνα (Ελλάδα) +30 6974 66 54 22. chrisap@noc.ntua.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρύσα Παπαγιάννη Θ Μηνιάτη 21, 11636 Αθήνα (Ελλάδα) +30 6974 66 54 22 chrisap@nocntuagr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δρ Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/10/2012 Παρόν

Διαβάστε περισσότερα