Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν"

Transcript

1 ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν. ειαδή ππέπεη να είναη ζε ζέζε να ενηοπίδοςν εθείνα ηα σαπαθηεπηζηηθά γνυπίζµαηα ηυν δώυν πος θαζοπίδοςν ηεν θαηεγοπία ζηεν οποία ζα θαηαηασζούν θαζώρ θαη να ζςνεηδεηοποηήζοςν όηη ένα δώο µποπεί να εµπίπηεη ζε πεπηζζόηεπερ από µηα θαηεγοπίερ ανάιογα µε ηο ποηα θπηηήπηα εξεηάδονηαη θάζε θοπά. Η ενζυµάηυζε ηερ Σεσνοιογίαρ θαη ε σπήζε ιογηζµηθών ππογπαµµάηυν όπυρ ηο Inspiration θαη ηο Kidspiration ζα ενηζσύζεη ηεν αποηειεζµαηηθόηεηα ηερ δηδαζθαιίαρ ηος ζέµαηορ αςηού γηαηί ζα βοεζήζεη ηοςρ µαζεηέρ να αναθαιύτοςν ηηρ θαηεγοπηοποηήζεηρ ηυν δώυν θαη ηα σαπαθηεπηζηηθά πος ηηρ οπίδοςν, µέζα από ηεν αιιειεπίδπαζε ηοςρ µε ηηρ δπαζηεπηόηεηερ πος ζα εηοηµάζεη ο εθπαηδεςηηθόρ. να δηαθαηέσονηαη από ενζοςζηαζµό γηα όπεξε γηα ηο µάζεµα. ΣΟΥΟ Οη µαζεηέρ να είναη ηθανοί να: Να οµαδοποηούν ηα δώα ανάιογα µε ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο πεπνούν ηο µεγαιύηεπο µέπορ ηερ δυήρ ηοςρ (ξεπά, νεπό, αέπαρ) Να αναθέποςν ηοςρ πένηε ηπόποςρ µε ηοςρ οποίοςρ θηνούνηαη ηα δηάθοπα δώα (ηπέσοςν, πεηούν, έπποςν, θοιςµπούν) Να δηαθπίνοςν ηα δώα µε βάζε ηεν ηποθή πος παίπνοςν ζε ζαπθοθάγα, θςηοθάγα θαη παµθάγα 1

2 Να ζςζσεηίζοςν ηηρ ηδηόηεηερ ηυν δώυν, να βποςν ηηρ οµοηόηεηερ ηοςρ θαη µε βάζε ηηρ οµοηόηεηερ αςηέρ να ηα ενηάξοςν ζε θαηεγοπίερ. Να ζςνεηδεηοποηήζοςν όηη ένα δώο µποπεί να ενηάζζεηαη ζε ηπεηρ δηαθοπεηηθέρ θαηεγοπίερ µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα γηα θάζε µηα από αςηέρ, ζςνζέηονηαρ ηηρ γνώζεηρ πος απόθηεζε από ηο µάζεµα. ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙ ΙΑ Οµαδοποίεζε δώυν, ζαπθοθάγα, θςηοθάγα, παµθάγα, ηπόπορ θίνεζερ, δηάθπηζε µε βάζε ηποθήρ, ξεπά, νεπό, αέπαρ ΤΛΙΚΑ Ηιεθηπονηθοί Τποιογηζηέρ Λογηζµηθά ππογπάµµαηα Inspiration θαη Kidspiration ΚΕΝΣΡΙΚΗ Ι ΕΑ Σα δώα µποπούν να οµαδοποηεζούν µε ποιιούρ ηπόποςρ. ηεν ενόηεηα αςηή ηα δώα οµαδοποηούνηαη µε βάζε: Α) ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο πεπνούν ηο µεγαιύηεπο µέπορ ηερ δυήρ ηοςρ Β) ηο είδορ ηερ ηποθήρ πος παίπνοςν Με ηο ππώηο θπηηήπηο συπίδονηαη ζε δώα ξεπάρ, δώα νεπού θαη δώα πος πεηούν. Ανάιογα µε ηο πεπηβάιιον πος δοςν παποςζηάδοςν οµοηόηεηερ υρ ππορ ηα µοπθοιογηθά ηοςρ σαπαθηεπηζηηθά θαη ηον ηπόπο πος θηνούνηαη. Σα δώα ηερ ξεπάρ πεππαηούν, ηπέσοςν, θαιπάδοςν, έπποςν, πεδούν. Σα δώα ηος νεπού θοιςµπούν θαη ηα δώα ηος αέπα πεηούν. Τπάπσοςν θςζηθά, δώα πος ζςνδςάδοςν 2 ή πεπηζζόηεποςρ ηπόποςρ θίνεζερ, γηα να ζςιιαµβάνοςν ηεν ηποθή ηοςρ ή να αποθεύγοςν ηοςρ εσζπούρ ηοςρ. Με βάζε ηο δεύηεπο θπηηήπηο συπίδονηαη ζε θςηοθάγα ζαπθοθάγα θαη παµθάγα δώα. 2

3 ΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Α & Β ΜΕΡΟ Πποβάιιεηαη από ηο δάζθαιο ζύνηοµο θηιµάθη πος παποςζηάδεη δηάθοπα δώα ζηο πεπηβάιιον δηαβίυζερ ηοςρ ξεπά, αέπα θαη ζάιαζζα µε ηε σπήζε DLP. Ο δάζθαιορ, ππην ηεν έναπξε ηερ πποβοιήρ θαιεί ηοςρ µαζεηέρ να παπαηεπήζοςν µε πποζοσή ηο θηιµάθη γηαηί ζσεηίδεηαη άµεζα µε ηο µάζεµα. Η δπαζηεπηόηεηα ιεηηοςπγεί ζαν αθόπµεζε θαη γηα ηο ιόγο, ο δάζθαιορ αςηό δεν δίνεη πεπηζζόηεπερ επεξεγήζεηρ.(4 ιεπηά) (8 ιεπηά) ίδεηαη ζηα παηδηά ηο θύιιο επγαζίαρ µε ηηρ οδεγίερ γηα ηον ηπόπο µε ηον οποίο ζα επγαζηούν (βιέπε παπάπηεµα). ηε ζςνέσεηα θαιούνηαη να δηαβάζοςν ηε ππώηε άζθεζε ε οποία ηοςρ θαζοδεγεί να ανοίξοςν ηο activty 1 ζηο Kidspiration να παπαηεπήζοςν ηεν εηθόνα θαη να ενηοπίζοςν εθηά ιάζε ζε αςηή. Αθού ηα ενηοπίζοςν ηα αναθοηνώνοςν µε ηεν οµάδα ηοςρ θαη γίνεηαη ζςδήηεζε γηα ηο ιόγο γηα ηον οποίο ε ηοποζέηεζε οπηζµένυν από ηα δώα είναη ιανζαζµένε, δειαδή γηα ηο όηη οπηζµένα δώα ηοποζεηήζεθαν ζε ιανζαζµένο πεπηβάιιον. ηε ζςνέσεηα οη µαζεηέρ θαιούνηαη να δηοπζώζοςν ηο δηάγπαµµα ηοποζεηώνηαρ ηα δώα ζηο θαηά ηε γνώµε ηοςρ ζυζηό πεπηβάιιον. ηε ζςνέσεηα ε ιύζε πποβάιιεηαη ζηο πίναθα από ηο δάζθαιο. Άζθεζε 1 Activity 1 3

4 Ο δάζθαιορ θαιεί ηοςρ µαζεηέρ να ηος ποςν ένα ηπόπο µε ηον οποίο µποπούν να θαηεγοπηοποηεζούν ηα δώα µε βάζε ηα όζα ιέσζεθαν ζηε πποεγούµενε άζθεζε θαη οη µαζεηέρ θαηαιήγοςν ζηε θαηεγοπηοποίεζε µε θπηηήπηο ηο πεπηβάιιον δηαβίυζερ ζηα δώα πος δοςν ζηε ξεπά, ζηε ζάιαζζα θαη ζηον αέπα. ηε ζςνέσεηα θαιούνηαη να δηαβάζοςν από ηο θύιιο επγαζίαρ ηοςρ ηηρ οδεγίερ γηα ηεν δεύηεπε άζθεζε ζηο Kidspiration θαη να ηεν εθηειέζοςν. Ο δάζθαιορ δηεςθπηνίδεη όηη θάποηα δώα µποπούν να δηαβηώζοςν ζε δύο δηαθοπεηηθά πεπηβάιιονηα(ζςµπέπαζµα πος πποέθςτε από ηε ππώηε δπαζηεπηόηεηα) θαη γηα ηο ιόγο αςηό ε εηθόνα ηοςρ ςπάπσοςν δύο θοπέρ ζηο δηάγπαµµα. Αθού ζςµπιεπώζοςν ηο δηάγπαµµα ο δάζθαιορ πποβάιιεη ηε ζυζηή απάνηεζε ζηο πίναθα (µε ηε σπήζε πποβοιηθού DLP) θαη οη µαζεηέρ δηεξάγοςν επυηήζεηρ θαη δηοπζώνοςν ηα ιάζε ηοςρ. (10 ιεπηά) Άζθεζε 2/ Activity 2 Ο δάζθαιορ θαιεί ηα παηδηά να ηος ποςν µεπηθά δώα πος ηπώνε µόνο σόπηα ή θςηά θαη µεπηθά πος ηπώνε µόνο θπέαρ. Με ζςδήηεζε θαηαιήγοςν όηη άιια δώα είναη θςηοθάγα θαη άιια ζαπθοθάγα. Ο δάζθαιορ πποβιεµαηίδεη ηα παηδηά γηα ηεν πεπίπηυζε ηερ θόηαρ πος ηπώεη από όια. Εξεγείηαη ο όπορ Παµθάγα θαη 4

5 πποβάιιεηαη ζηον πίναθα ηο ηάγπαµµα 1 ζηο οποίο γίνεηαη ζσεµαηηθή αναπαπάζηαζε ηερ θαηεγοπηοποίεζερ ηυν δώυν µε βάζε ηηρ δηαηποθηθέρ ηοςρ ζςνήζεηερ. Ο δάζθαιορ επεξεγεί ηο δηάγπαµµα. (5 ιεπηά) ηάγπαµµα 1/ Diagram 1 Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να δηαβάζοςν από ηο θύιιο επγαζίαρ ηοςρ ηηρ οδεγίερ γηα ηεν Άζθεζε 3 θαη να ανηηζηοησίζοςν ηα δώα µε βάζε ηος ηη ηπώνε, όπυρ θαίνεηαη ζηο δηάγπαµµα, µε ηε ιέξε πος ηα σαπαθηεπίδεη (απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα). Ο δάζθαιορ επαναιαµβάνεη ηο ζεµείο ηος θύιιος επγαζίαρ πος ηοςρ ιέεη να αναηπέξοςν ζηο δηάγπαµµα όηαν έσοςν αµθηβοιίερ ή όηαν σπεηάδονηαη πεπηζζόηεπερ επεξεγήζεηρ γηα ηοςρ όποςρ αθού παηώνηαρ ηοςρ βγαίνεη ζεµείυζε πος πεπηγπάθεη ηε ζεµαζία ηος θάζε ένα από αςηούρ. Σο δηάγπαµµα µποπεί να εµθανηζηεί ζηεν οζόνε ηος ςποιογηζηή ηοςρ µε ηο πάηεµα µηαρ από ηηρ ηπεηρ ιέξεηρ (Υοπηοθάγα, απθοθάγα, Παµθάγα). Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ από ηοςρ µαζεηέρ πποβάιιεηαη από ηο δάζθαιο ζηο πίναθα ε ιύζε θαη οη µαζεηέρ δηοπζώνοςν ηα ιάζε ηοςρ θαη ιύνοςν αποπίερ. (10 ιεπηά) 5

6 Άζθεζε 3/Activity 3 Ο δάζθαιορ πποβάιιεη ζηο πίναθα θυηογπαθίερ από δηάθοπα δώα θαη θαιεί ηοςρ µαζεηέρ να ηος πος µηα ιέξε πος να πεπηγπάθεη ηον ηπόπο µε ηον οποίο αςηά θηνούνηαη (πεηούν, πεππαηούν, έπποςν, ηπέσοςν, θοιςµπούν). ηε ζςνέσεηα ηοςρ ιέεη να δηαβάζοςν ηηρ οδεγίερ γηα ηεν Άζθεζε 4 θαη να θαηεγοπηοποηήζοςν ηα δώα µε βάζε ηο ηπόπο µεηαθίνεζερ ηοςρ. Καη πάιη επηζεµαίνεη όηη µεπηθά δώα πος έσοςν ηε δςναηόηεηα να µεηαθηνούνηαη µε πεπηζζόηεπο από ένα ηπόποςρ εµπίπηοςν ζε πεπηζζόηεπερ από µηα θαηεγοπίερ έηζη ςπάπσοςν δύο θοπέρ ζηο δηάγπαµµα. Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ θαη γίνεηαη γηα αθόµε µηα θοπά πποβοιή ηερ ιύζερ από ηο δάζθαιο. (8 ιεπηά) 6

7 Άζθεζε 4/ Activity 4 Ο δάζθαιορ ςπενζςµίδεη ζηα παηδηά ηεν ππώηε θαηεγοπηοποίεζε ηυν δώυν πος έγηνε µε βάζε ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν. Σοςρ πυηά ζε ποηα θαηεγοπία εµπίπηεη ο θάζε ηπόπορ µεηαθίνεζερ γηα να θαηαιήξοςν ζηο δηάγπαµµα ηερ Άζθεζερ 5. Καιεί ηα παηδηά να ζςµπιεπώζοςν ηο δηάγπαµµα µε ένα παπάδεηγµα γηα ηε θάζε θαηεγοπία. Με ηεν οιοθιήπυζε ηερ δπαζηεπηόηεηαρ ε θάζε οµάδα αναθοηνώνεη ηα αποηειέζµαηα ηερ (8 ιεπηά) Άζθεζε 5/ Activity 5 ηάδηο 8 7

8 Ο δάζθαιορ δίνεη ένα θύιιο αξηοιόγεζερ (βιέπε παπάπηεµα) ζηοςρ µαζεηέρ θαη ηοςρ θαιεί να ηο ζςµπιεπώζοςν αηοµηθά θαη ζηε ζςνέσεηα να ζςδεηήζοςν ηηρ ιύζεηρ ηοςρ µε ηα ςπόιοηπα µέιε ηερ οµάδαρ ηοςρ. Σοςρ πποηείνεη να αναηπέξοςν ζηηρ αζθήζεηρ πος έσοςν είδε ζςµπιεπώζεη αν έσοςν αποπίερ. ηε ζςνέσεηα ε θάζε οµάδα αναθοηνώνεη ένα από ηα 4 µέπε ηος θύιιος αξηοιόγεζερ θαη ο δάζθαιορ θάνεη δηοπζώζεηρ όηαν ςπάπσοςν ιάζε (7 ιεπηά) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ςνηπέσοςζα: ο δάζθαιορ θηνείηαη ζςνεσώρ από οµάδα ζε οµάδα θαηά ηε δηάπθεηα εθηέιεζερ ηυν δπαζηεπηοηήηυν από ηοςρ µαζεηέρ θαη αξηοιογεί ηόζο ηε ποπεία επγαζίαρ ηοςρ όζο θαη ηα αποηειέζµαηα ηερ επγαζίαρ ηοςρ Σειηθή: µε ηεν οιοθιήπυζε ηος µαζήµαηορ δίνεηαη θύιιο αξηοιόγεζερ ζηοςρ µαζεηέρ ηο οποίο εξεηάδεη θαηά πόζο έσοςν θαηανοήζεη ηηρ βαζηθέρ έννοηερ ηος µαζήµαηορ Αςηοαξηοιόγεζε: µε ηεν οιοθιήπυζε ηερ θάζε δπαζηεπηόηεηαρ ζηα ιογηζµηθά ππογπάµµαηα ε ιύζε πποβάιιεηαη ζηον πίναθα µε ζηόσο οη µαζεηέρ να ενηοπίζοςν ηα ιάζε ηοςρ θαη να ηα ζςδεηήζοςν µε ηεν οµάδα ηοςρ. Ένηςπο µε θπηηήπηα αξηοιόγεζερ ΕΠΕΚΣΑΗ 8

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΡΗΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Κπηηήπηο υζηή σπήζε γιώζζαρ αθήνεηα Πεπηεσοµένος Έγθςπε επησεηπεµαηοιογία πεπηεσόµενο Ππυηοηςπία εµηοςπγηθόηεηα ςνεπγαζία µαζεηή µε οµάδα ςνεηζθοπά µαζεηή ζηεν οµαδηθή επγαζία Αποηειεζµαηηθή σπήζε ηεσνοιογίαρ Ν/Α ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Άζθεζε 1 Ανοίξηε ηο activity1 ζηο Kidspiration. Επηζεµάνεηε µε ηεν οµάδα ζαρ ηα 7 ιάζε πος µποπείηε να ενηοπίζεηε ζηεν εηθόνα θαη θαηαγπάτεηε ηα παπαθάηυ: Άζθεζε 2 Ανοίξεηε ηο απσείο activity2 ζηο Kidspiration. Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ ηπαβώ θαη αθήνυ(drug and drop) ηαξηνοµείζηε ηα δώα ανάιογα µε ηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν. Άζθεζε 3 Ανοίξεηε ηο απσείο activity3 ζηο Inspiration Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ «ζύνδεζµορ»(link) ενώζηε ηα δώα µε ηε ιέξε πος σαπαθηεπίδεη ηε δηαηποθή ηοςρ (απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα) όπυρ ηο παπάδεηγµα. Αν σπεηάδεζηε 1

10 βοήζεηα αναηπέξεηε ζηο ηάγπαµµα 1 (Diagram 1) όπος επεξεγούνηαη οη όποη παηώνηαρ ζε µηα από ηηρ ιέξεηρ: απθοθάγα, Φςηοθάγα, Παµθάγα. Άζθεζε 4 Ανοίξηε ηο απσείο activity4 ζηο Inspiration Με ηε σπήζε ηερ ενηοιήρ ηπαβώ θαη αθήνυ(drug and drop) ηαξηνοµείζηε ηα δώα ανάιογα µε ηον ηπόπο πος θηνούνηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δοςν. Άζθεζε 5 Ανοίξηε ηο απσείο activity4 ζηο Inspiration ςµπιεπώζηε ηο δηάγπαµµα αθοιοςζώνηαρ ηο παπάδεηγµα. Υπεζηµοποηείζηε ηηρ ενηοιέρ connect to γηα να πποζζέζεηε ένα δώο ζε µηα θαηεγοπία θαη ηε βηβιηοζήθε animals γηα να βπείηε εηθόνερ µε δώα. ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Υπεζηµοποίεζε ηηρ ιέξεηρ Φςηοθάγο, απθοθάγο, Παµθάγο, Ξεπά, Θάιαζζα, Αέπαρ, Πεππαηά, Πεηά, Πεδά, Κοιςµπά θαη Έππεη γηα να ζςµπιεπώζεηρ ηεν παπαθάηυ δπαζηεπηόηεηα. Πποζοσή! Μποπεί να µεν σπεηαζηείρ όιερ ηηρ ιέξεηρ. Η θαη Γηα ηπώεη πονηίθηα, τάπηα, τυµί, γάια θαη ηςπί γηα αςηό είναη... δώο. να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη... θαη ηο πεπηβάιιον αςηό είναη... Ο ηπώεη ζπόποςρ, θαππούρ θπούηυν θαη ζθοςιήθηα θαη γη αςηό είναη... δώο. Γηα να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη... θαη ηο πεπηβάιιον αςηό είναη... Σο ηπώεη θύθηα θαη άιια θςηά ηερ ζάιαζζαρ θαη γηα αςηό είναη... δώο. Γηα να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη... θαη ηο πεπηβάιιον αςηό είναη... 2

11 Ο ηπώεη πεηαιούδερ, ένηοµα θαη δηάθοπα δυύθηα θαη γηα αςηό είναη... δώο. Γηα να µεηαθηνείηαη ζηο πεπηβάιιον ζηο οποίο δεη... θαη ηο πεπηβάιιον αςηό είναη... Εηθόνερ πος πποβάιιονηαη ζηον πίναθα ζηα πιαίζηα ηερ έθηερ δπαζηεπηόηεηαρ 3

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 29-3-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα