03/ /1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "03/1997-06/1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΗΘΔΣΟ Απάλλαρ ΟΝΟΜΑ Αθανάζιορ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Γημήηπιορ-ηςλιανόρ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ Δλληνική ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Σπίλοθορ Θεζ/νίκηρ -Σ.Θ.476, Σ.Κ ΣΖΛΔΦΩΝΟ FAX ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΩ 29/10/1975 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΔΩ Θεζζαλονίκη ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 09/ /1995 σολή Γημηηπέλη Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Computer Graphics 03/ /1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ 09/ /1998 σολή D.E.I. Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Media (Foundation Course) 09/ /1999 University of North London Course: Film Studies & Information Technology 09/ /2002 σολή Κινημαηογπάθος & Σηλεόπαζηρ Λςκούπγος ηαςπάκος Σμήμα: κηνοθεζίαρ ΓΛΩΔ Καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ, κάηοσορ ηος I.E.L.T.S. (British Council). ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 03/ /1996 Έσοςν εκπληπωθεί. 1

2 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 02/2002 Cinegram Film & TV Productions (ζε διαθημιζηικό ηηρ ΓΔΛΣΑ). 2ορ βοηθόρ παπαγωγήρ. 01/2003 Α.Μ.Α.Ν. Productions Βοηθόρ παπαγωγήρ. 02/ /2003 ON Productions (ζηο ζήπιαλ Aπαγορεσμένη Αγάπη - MEGA CHANNEL). Φπονηιζηήρ. 01/ /2004 Α.Μ.Α.Ν. Productions Βοηθόρ οπγάνωζηρ-εκηέλεζηρ παπαγωγήρ. 03/ /2005 Stefi Film & TV Productions (ζε 2 διαθημιζηικά ηηρ ΔΒΓΑ, Καραμολέγκος, COCA-COLA Light Silver Edition, Δθνικό Κένηρο Βιβλίοσ, Φσζικό Αέριο Αηηικής, ΣΙΜ ). Βοηθόρ Γιεςθςνηή Παπαγωγήρ. 03/06 Stefi Productions (video clip για Eurovision & spot Live your Myth in Greece ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ζσμμεηοτή ως μοντέλο) 06 / 2006 Tech & Tact Productions 26 η Πανελλήνια Σσγκένηρωζη Μοηοζσκλεηιζηών Γιάπκεια : / 2006 Stefi Productions (διαθ.ζποη Agrino ) Location Manager 01/2007, 03/2007 Stefi Productions (διαθ. εηαιπικό Coca Cola 3E ) Location Manager 04/2007 Tech & Tact Productions (διαθ. Δπιπλοκίνηζη ) διαθ. ζποη Γιάπκεια : 2 2

3 05/2007 Tech & Tact Productions (διαθ. ζποη Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Tae-Kwo- Do) Γιάπκεια : 30 08/2007 Tech & Tact Productions (εηαιπικό video Δγναηία Οδός ΤΠ.Δ.ΥΩ.Γ.Δ ) Γιάπκεια : 6 11/2007 Φεζηιβάλ Κιν/θος Θερ/νίκηρ 07 (masterclasses) 01/2008 Lollιcon Productions (εηαιρικό video Papoutsanis Plias Gageo) διάρκεια : 10 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ κηνοθέηης 10/2008 Stefi Productions (διαθ. καμπάνια Scoda Superb I have a dream και όλα ηα ζποης ) Location Scouter-Manager 10/2008 Philoxenia 08 (HELEXPO, ζηο πεπίπηεπο ηος ΔΟΣ) 11/2008 Φεζηιβάλ Κιν/θος Θερ/νίκηρ 08 (masterclasses) 11/2008 Big Shot Productions (διαθ.ζποη. Marfin Banking) Location Scouter-Manager & Casting Director 3

4 01/2009 Αegean Scapes Productions (corporate video ''Regency Casino, Hyatt Hotel Thessaloniki) 04/2009 Δγναηία Οδόρ (άζκηζη πςπαζθάλειαρ) 08/ /2010 Πεπιθέπεια Γςη. Μακεδονίαρ (Corporate Video) 04/2010 Tech & Tact Productions Mαπμελάδα '' La Mel '' (διαθ. ζποη 20'') 10/2010 Klein Mein Productions ''Mammiferes Europeens'' 24' (πιλόηορ για ηηλ.εκπομπή) 11/2010 Tech & Tact Productions ''Xαλβάρ αλονικιόρ'' (2 ζποη από 15'') 01/ /2011 Philip Morris S.A (promotion) Photographer 4

5 ΔΡΓΑΙΔ - ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΖΝΟΘΔΗΑ - ΔΝΑΡΗΟ - "Stationplay" ΠΑΡΑΓΩΓΖ Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 10 (2002). ςμμεηοσή ζηο 26ο Φεζηιβάλ μικπού μήκοςρ ηηρ Γπάμαρ. (Γιαγωνιζηικό - ποςδαζηικό). ΚΖΝΟΘΔΗΑ - ΔΝΑΡΗΟ - "Πανδοσείο 00" ΜΟΝΣΑΕ Μικπού μήκοςρ, video Έγσπωμο, 8 (1999). ςμμεηοσή ζηο 19ο Φεζηιβάλ νέων δημιοςπγών Video. ΚΖΝΟΘΔΗΑ - ΜΟΝΣΑΕ "V.I.C." Μικπού μήκοςρ, video Έγσπωμο, 6 (2000). "Από ζηιγμή ζε ζηιγμή" Μικπού μήκοςρ, video. Έγσπωμο, 5 (2001). ΒΟΖΘΟ ΚΖΝΟΘΔΣΖ Ημίθωρ κηνοθεζία: Ανδπέαρ αββίδηρ. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο 20 (2005). "Μία ζηο εκαηομμύπιο" κηνοθεζία: Παναγιώηηρ Φωηίος. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 23 (2005). "Η καλύηεπή μαρ ώπα" κηνοθεζία: Πανίκορ Tschersich. Μικπού μήκοςρ, 16mm. Έγσπωμο, 11 (2004). "Social Dinner" κηνοθεζία: Έκηωπαρ Αγαθοκλέοςρ. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 13 (2004). "Σο κηήνορ με ηα πένηε δάσηςλα" κηνοθεζία: Βέπα Λελούδα. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Α/Μ, 6 (2003). 5

6 ΒΟΖΘΟ ΚΖΝΟΘΔΣΖ "Σελεηή λήξηρ" κηνοθεζία: Παναγιώηηρ Φωηίος. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 17 (2002). "Σο μπαλόνι" κηνοθεζία: Ανδπέαρ αββίδηρ. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 9 (2002). SCRIPT - CONTINUITY Pharmakon κηνοθεζία: Ηωακείμ Μςλωνάρ Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 13 (2006). ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ Oedipus κηνοθεζία : Ηωακείμ Μςλωνάρ Μεζαίος μήkοςρ, 35mm, A/M. 38 (2009) "Ονειπικά βαμπίπ" κηνοθεζία: Γιώηα Υ"μιηζή. Μικπού μήκοςρ, 16mm. Έγσπωμο, 10 (2003). "Η ιζηοπία ηος Κάππα Βήηα" κηνοθεζία: Γιώπγορ Ναλμπανηίδηρ. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 12 (2002). Making Of (3 ) "Αναζηαζία" κηνοθεζία: Γημήηπηρ Αποζηόλος. Μικπού μήκοςρ, 35mm. Έγσπωμο, 12 (2004). ΓΔΝΙΚΑ Ηδπςηικό μέλορ ηηρ ομάδαρ νέων ανεξάπηηηων κινημαηογπαθιζηών KLEIN MEIN FILM TEAM με 21 ηαινίερ μικπού μήκοςρ ζηο ενεπγηηικό ηοςρ, ζηην παπαγωγή ηων οποίων ζςμμεηείσε ενεπγά._ 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΑNALYTICAL THOUGHT AND CREATIVITY Η διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2011 ΤΟΜΟΣ 78ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι A ΑΝ ΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΧ 736-740 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΤΟΝΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 741-742 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤYAKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ TIPS & TRICKS ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΔΙΑΔΙΚΤYAKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ TIPS & TRICKS ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤYAKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ TIPS & TRICKS ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αθανασίου Διάκου 12 Σουρωτή Θεσσαλονίκη Τηλ/Fax: 23960-24525, email: energy-films@hotmail.com ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων

2-4 June. 1st Aegean Airlines PRO AM. 76th MOTOR SHOW GENEVA DESTINATION TASTE EUROVISION FOOD TRAVELLER. Το σαλόνι των ονείρων >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE ISSUE Νο 03 SPRING 2006 76th MOTOR SHOW GENEVA Το σαλόνι των ονείρων DESTINATION Κρήτη, Β. Εύβοια, Aράχοβα, Πήλιο, Κ. Πελοπόννησος 1st Aegean Airlines

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook

International Hellenic University. Academic Excellence Practical Relevance International Outlook Academic Excellence Practical Relevance International Outlook The (IHU) IHU is a Public University established in Thessaloniki in 2005. All programmes are exclusively taught in English. Threefold strategic

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

XPONIA F I L M P R O D U C T I O N S MORE THAN YOU EXPECT

XPONIA F I L M P R O D U C T I O N S MORE THAN YOU EXPECT F I L M P R O D U C T I O N S MORE THAN YOU EXPECT more than you expect Aπόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Τσιλιφώνης στο περιοδικό AD BUSSINESS, με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Γπ. Γεωπγία Αϋθανηοπούλος- Κλήμη Αναπληπώηπια Γιεςθύνηπια ΙΜΔΤ Κύπια Δπεςνήηπια : Έξςπνερ Μεηαθοπέρ και Γίκηςα Δπιθανείαρ

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

WELCOMING ADDRESS. Dear Friend

WELCOMING ADDRESS. Dear Friend 03 WELCOMING ADDRESS Dear Friend Chronic total occlusions (CTOs) of coronary arteries represent one of the greatest challenges to interventional cardiologists. Successful CTO revascularization has been

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEW ACROPOLIS MUSEUM The bet we won. 2nd Αthens. 1O BEST SUMMER RESTAURANTS AGENDA Culture / Exhibitions Concerts / Performances TRAVEL

NEW ACROPOLIS MUSEUM The bet we won. 2nd Αthens. 1O BEST SUMMER RESTAURANTS AGENDA Culture / Exhibitions Concerts / Performances TRAVEL το προσωπικο σας τευχοσ - your complimentary issue issue no 09 summer 2009 2nd Αthens Biennale Modern art goes to the beach new technologies products that will change our lives 1O BEST SUMMER RESTAURANTS

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki Pappa. ημερομηνία γεννήσεως: 25/07/75 οικογενειακή κατάσταση: έγγαμη με ένα (1) παιδί

Angeliki Pappa. ημερομηνία γεννήσεως: 25/07/75 οικογενειακή κατάσταση: έγγαμη με ένα (1) παιδί Angeliki Pappa ημερομηνία γεννήσεως: 25/07/75 οικογενειακή κατάσταση: έγγαμη με ένα (1) παιδί After teaching English as a foreign language for many years, I decided to focus on teaching children with dyslexia

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

_In Situ / Constructed Identities Nikos Evangelopoulos. Atonement of Shadow Maria Mitzali. Duration: 07/09-15/10/12

_In Situ / Constructed Identities Nikos Evangelopoulos. Atonement of Shadow Maria Mitzali. Duration: 07/09-15/10/12 _In Situ / Constructed Identities Nikos Evangelopoulos Atonement of Shadow Maria Mitzali Duration: 07/09-15/10/12 These two exhibitions are presented in Bey Hamam Thessaloniki as part of the Parallel Program

Διαβάστε περισσότερα

ANEK s pages. Οι σελιδες τηςanek

ANEK s pages. Οι σελιδες τηςanek ANEK s pages Οι σελιδες τηςanek Νεα/News Εκδηλωσεις/Events Εκθεσεις/Exhibitions Χορηγιεσ/Sponsorships για να είστε ενημερωμένοι για ό,τι πιο καινούριο υλοποιεί η αγαπημένη σας εταιρεία! All the information

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα