ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Βασίλειος Μαυρουδής, Ιωάννης Μαυρίδης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ολοένα αυξανόµενη χρήση των διαδικτυακών διακοµιστών απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών και τεχνικών για την απρόσκοπτη και ελεγχόµενη λειτουργία τους. Η επιθυµία για πρόβλεψη και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών που επιχειρούν να απειλήσουν την οµαλή λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων στο διαδίκτυο, συνήθως µε τη χρήση κατάλληλων διατάξεων αναχωµάτων ασφάλειας, οδηγεί στην ανάγκη για συνεχή καταγραφή και ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο των δεδοµένων που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία τους και τη χρήση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός κινητού συστήµατος οπτικής επιθεώρησης ασφάλειας σε πραγµατικό χρόνο, µε την ονοµασία ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ (CASSIOPEIA), που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης και ελέγχου ενός διαδικτυακού διακοµιστή από το διαχειριστή του, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα άµεσης αντίδρασης, ακόµη και από απόσταση, σε περίπτωση κρίσιµων για την ασφάλεια του συστήµατος συµβάντων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Ασφάλεια πληροφοριών, οπτικοποίηση δεδοµένων, κινητά υπολογιστικά συστήµατα, αναχώµατα ασφάλειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία της διαχείρισης ενός δικτυακού αναχώµατος (firewall) απαιτεί καλή γνώση του ρόλου του στο υπό προστασία υπολογιστικό σύστηµα, καθώς και επαρκή τεχνική κατάρτιση και εµπειρία για θέµατα που αφορούν τη διαµόρφωση και λειτουργία του. Οι διαχειριστές αναχωµάτων πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη λεπτοµέρεια την κατάσταση του συστήµατος και να επεµβαίνουν, ρυθµίζοντάς το εκ νέου, σε περίπτωση που αυτό δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Γενικότερα, η συµπεριφορά ενός συστήµατος µπορεί να µην είναι η αναµενόµενη είτε γιατί η παραµετροποίησή του δεν είναι επαρκής, είτε γιατί κάποιος αστάθµητος παράγοντας (χρήστες, απαιτήσεις εργασιών, κ.ά.) έχει µεταβληθεί (Frisch, 2002). Η παρακολούθηση της λειτουργίας ενός αναχώµατος σε πραγµατικό χρόνου επιβαρύνεται από παράγοντες όπως η συνεχής ροή συχνά τεράστιου όγκου δεδοµένων που διακινούνται από και προς το εσωτερικό του υπό προστασία υπολογιστικού συστήµατος (Canavan, 2001), αλλά κυρίως η ανάγκη µετακίνησης του διαχειριστή προκειµένου να ασχοληθεί και µε άλλες εργασίες. 131

2 Η δυνατότητα καταγραφής συµβάντων σε ένα δικτυακό ανάχωµα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για το διαχειριστή συστήµατος, αφού έτσι µπορούν να εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες που πιθανώς απειλούν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των εφαρµογών. Με σκοπό την καταγραφή όλων των συµβάντων που λαµβάνουν χώρα σε ένα διακοµιστή και την µετέπειτα επιθεώρησή τους από το διαχειριστή, για κάθε νέο αίτηµα δηµιουργείται µια εγγραφή στο σχετικό αρχείο καταγραφής (log file). Οι καταγραφές (logs), που δηµιουργεί κάθε αίτηση σε µια εφαρµογή, αποτελούν πολύτιµη πηγή δεδοµένων για τη διασφάλιση της λειτουργίας της, µέσω της συνεχούς επιθεώρησης της κατάστασης του συστήµατος. Έτσι, ο διαχειριστής συστήµατος καλείται να εξετάζει τις καταγραφές αυτές και αναλύοντάς τις να διαµορφώνει µια αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης του συστήµατος. Λόγω όµως του µεγάλου αριθµού δεδοµένων, πολλές φορές το έργο της εξαγωγής χρήσιµων πληροφοριών από την εξέταση του περιεχοµένου των αρχείων καταγραφής κρίνεται από πολύ δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο, κυρίως λόγω του πλήθους των αιτηµάτων. Πράγµατι, σε ένα αρχείο καταγραφής αποτυπώνεται η δραστηριότητα του συστήµατος µε λεπτοµέρεια που όµως µπορεί να καταλήγει σε µακροσκελείς και δυσανάγνωστες λίστες στοιχείων και τελικά να χάνεται η χρήσιµη πληροφορία για κάποιο ύποπτο συµβάν που εξελίσσεται παράλληλα µε άλλα κανονικά αιτήµατα (Schweitzer, 2003). Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός κινητού συστήµατος οπτικής επιθεώρησης ασφάλειας σε πραγµατικό χρόνο, µε την ονοµασία ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ (CASSIOPEIA). Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα επεξεργάζεται τις καταγραφές ενός διαδικτυακού διακοµιστή που εξυπηρετεί αιτήµατα χρηστών, ενώ στη συνέχεια µεταφέρει στη φορητή συσκευή του διαχειριστή συστήµατος κατάλληλα διαµορφωµένη και οπτικοποιηµένη αναπαράσταση της δραστηριότητας του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. Για την επίτευξη των παραπάνω, γίνεται αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών που αφορούν τη διεπιφάνεια χρήστη, την οπτικοποίηση των καταγεγραµµένων δεδοµένων, την ασφαλή διακίνηση δεδοµένων µέσω ενσύρµατων και ασύρµατων (WiFi, 3G) καναλιών επικοινωνίας. Όσον αφορά την οπτικοποίηση και την ανάλυση των δεδοµένων, µπορούν να χρησιµοποιούνται εργαλεία δηµιουργίας κλαδογραµµάτων (cladogram), δένδρων (dendrogram), χαρτών θερµότητας (heat map) και απεικόνισης σε πολλαπλές διαστάσεις (multidimensional scaling). Με τις παραπάνω µεθόδους (infographics) µπορούν να αναπαρίστανται οπτικά δυσνόητες λίστες κειµενικών καταγραφών, δίνοντας µια πλήρη εικόνα στο πλαίσιο µιας αφαιρετικής απεικόνισης της κατάστασης του συστήµατος. Το σύστηµα οπτικής επιθεώρησης ασφάλειας ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ δέχεται ως είσοδο τα δεδοµένα καταγραφών, τα οποία αφορούν τη δραστηριότητα του διακοµιστή που επιθυµούµε να επιθεωρούµε. Στη συνέχεια, τα δεδοµένα µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο στο ενδιάµεσο σύστηµα οπτικοποίησης, µέσω ενός ασφαλούς καναλιού µεταφοράς (µε χρήση κρυπτογράφησης). Η διαδικασία οπτικοποίησης περιλαµβάνει τη δηµιουργία κατάλληλων αναπαραστάσεων της δραστηριότητας του εξυπηρετητή στη βάση κανόνων. Στη συνέχεια, αποστέλλονται τα οπτικοποιηµένα αποτελέσµατα µε κρυπτογραφηµένη µορφή στη φορητή συσκευή του διαχειριστή συστήµατος. Το σύστηµα ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης και ελέγχου ενός συστήµατος από τον διαχειριστή του, καθώς και στην άµεση αντίδραση σε περίπτωση κρίσιµων για την ασφάλεια του συστήµατος συµβάντων. 132

3 2. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Στη σύγχρονη εποχή της πληθώρας πληροφοριών, η απλή επισκόπηση των στοιχείων συχνά αδυνατεί να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα αυτού που περιγράφουν. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις µεγάλου όγκου δεδοµένων επιλέγεται η χρήση κατάλληλων τεχνικών οπτικοποίησης. Με µια τέτοια τεχνική, γίνεται η επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων (raw data) µε σκοπό την παραγωγή οπτικών αναπαραστάσεων που περιλαµβάνουν µέρος ή όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε µορφή εύκολα κατανοητή από τον άνθρωπο (Θεοχάρης, Παπαϊωάννου, Πλατής & Πατρικαλάκης 2010). Πολύ σηµαντική είναι η επιλογή της µορφής µε την οποία θα οπτικοποιηθούν τα δεδοµένα έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί ένα νέο πολύπλοκο αποτέλεσµα αλλά µία περιεκτική αναπαράσταση. Πέρα από τις συνηθισµένες µορφές διαγραµµάτων που συναντούµε συχνά, είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και νέες που θα καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες περιγραφής της τρέχουσας κατάστασης ενός συστήµατος και θα είναι βολικότερες για µια γρήγορη επισκόπηση. Στην επιστήµη των υπολογιστών τίθεται συχνά η απαίτηση ώστε η οπτικοποίηση των δεδοµένων να ακολουθεί των ροή παραγωγής των πρωτογενών δεδοµένων, να συµβαίνει δηλαδή σε πραγµατικό χρόνο (realtime). Αυτό οδηγεί σε δυναµικά µεταβαλλόµενες αναπαραστάσεις που αντί να µεταβάλλονται συνολικά δίνοντας έτσι µια εντύπωση µη-συνέχειας, δηµιουργούν αντικείµενα για κάθε στοιχείο ή οµάδα αυτών και ανανεώνουν µόνον όσα από αυτά µεταβάλλονται (Moere & Andrew 2004). Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η πραγµατικού χρόνου οπτικοποίηση των δεδοµένων στην πράξη δεν υφίσταται και συνεπώς έχουµε να κάνουµε µε µια «κοντά στον πραγµατικό χρόνο» (near-real-time) προσέγγιση. Είναι επιθυµητό, µια τέτοια προσέγγιση να παρουσιάζει µόνο µια µικρή χρονική απόκλιση, η οποία δεν θα επηρεάζει καθόλου την εγκυρότητα της αναπαριστώµενης πληροφορίας (Clark et al, 1992). 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ περιλαµβάνει τρία υποσυστήµατα: τον επιτηρούµενο διακοµιστή, το διακοµιστή οπτικοποίησης και την κινητή συσκευή. Η διασύνδεση αυτών των υποσυστηµάτων γίνεται µέσω ασφαλών καναλιών µονόδροµης ή αµφίδροµης επικοινωνίας, κατά περίπτωση, µέσω διαδικτύου. Εικόνα 1. Λειτουργική αρχιτεκτονική - υποσυστήµατα. Τα πρωτογενή δεδοµένα παράγονται από τον επιτηρούµενο διακοµιστή και στη συνέχεια οπτικοποιούνται από τον αρµόδιο διακοµιστή, ο οποίος µε τη σειρά του µεταβιβάζει τα αποτελέσµατα αυτής της επεξεργασίας στο διαχειριστή µέσω της κινητής συσκευής, που είναι και ο τελικός αποδέκτης (Εικόνα 1). 133

4 3.1 Επιτηρούµενος διακοµιστής Ο επιτηρούµενος διακοµιστής είναι συνδεµένος µε το διαδίκτυο και εξυπηρετεί αιτήµατα χρηστών δηµιουργώντας ταυτόχρονα µια καταγραφή για κάθε γεγονός, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία του αποστολέα, του αιτήµατος και λεπτοµέρειες των διακινούµενων πακέτων (Εικόνα 2) [03/Jul/2006:06:56: ]"GET /PowerBuilder/Compny3.htm HTTP/1.0" Εικόνα 2. Παράδειγµα καταγραφής γεγονότος. Στο προτεινόµενο σύστηµα, κάνουµε χρήση του λογισµικού αναχώµατος που είναι προεγκατεστηµένο στην διανοµή Ubuntu του Linux. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται το Linux kernel firewall σε συνδυασµό µε την εφαρµογή iptables. Η εφαρµογή iptables αποτελεί ένα εργαλείο του διαχειριστή για την παραµετροποίηση των πινάκων (tables) του Linux kernel firewall. Στο σύστηµα µας, στον επιτηρούµενο διακοµιστή λειτουργεί ένας apache webserver. Οι καταγραφές γεγονότων σε ένα διακοµιστή Apache (server) βρίσκονται σε δύο αρχεία στον κατάλογο /var/log/apache2/. Το αρχείο access.log περιλαµβάνει τα αιτήµατα που έλαβε και εξυπηρέτησε ο διακοµιστής. Στο αρχείο error.log καταγράφονται όλα τα σφάλµατα (errors) που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία του διακοµιστή. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί κάποια απειλή για το σύστηµα, η εφαρµογή iptables ενηµερώνει τον διακοµιστή οπτικοποίησης για την ύπαρξή της. Για την ασφαλή επικοινωνία του αναχώµατος µε το διακοµιστή οπτικοποίησης, χρησιµοποιείται µια υλοποίηση του πρωτοκόλλου SSH (Barett & Silverman, 2003). Ακόµη, γίνεται χρήση ψηφιακών υπογραφών (DSA) κατά την σύνδεση µέσω SSH, µε σκοπό την αυτοµατοποιηµένη σύνδεση των εφαρµογών του διακοµιστή οπτικοποίησης µε τον επιτηρούµενο διακοµιστή (όπου παράγονται τα πρωτογενή δεδοµένα καταγραφής συµβάντων), χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή ζεύγους ονόµατος και συνθηµατικού (username password). 3.2 ιακοµιστής οπτικοποίησης Η διαδικασία της οπτικοποίησης απαιτεί συχνά σηµαντικούς υπολογιστικούς πόρους, ανάλογα µε τον όγκο των πρωτογενών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε να ανατεθεί σε ξεχωριστό υπολογιστικό σύστηµα η εργασία αυτή, ώστε να µην επιβαρυνθεί ο επιτηρούµενος διακοµιστής. Ο διακοµιστής οπτικοποίησης εκτελεί την εφαρµογή modified gl_tail, που προέκυψε µε κατάλληλη παρέµβαση στον κώδικα της αρχικής εφαρµογής gl_tail (Simonsen, 2009), σε περιβάλλον Linux Ubuntu Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανοιχτού κώδικα γραµµένο σε Ruby on rails (Bächle & Kirchberg, 2007), που χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα µεγάλο χώρο για την εγκατάστασή του, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. ιαθέτει διάφορους αναλυτές (parsers), για την ανάλυση των αρχείων καταγραφών ανάλογα µε την εφαρµογή από την οποία προέρχονται. Στο σύστηµα που αναπτύξαµε, κάναµε χρήση του Apache Webserver Parser, ο οποίος δέχεται ως είσοδο τα δύο αρχεία καταγραφών που διατηρεί κάθε διακοµιστής Apache. Η οπτικοποίηση των καταγεγραµµένων δεδοµένων γίνεται µε αξιοποίηση του έτοιµου κώδικα της εφαρµογής gl_tail, η οποία αντλεί τα πρωτογενή δεδοµένα µέσω µιας σύνδεσης SSH από το αποµακρυσµένο σύστηµα. Η εικόνα της οπτικοποίησης παράγεται σε πραγµατικό 134

5 χρόνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για την δραστηριότητα του συστήµατος. Η αναπαράσταση ενός αιτήµατος ή σφάλµατος γίνεται µε την µορφή µιας φυσαλίδας που κινείται στον χώρο και αποµακρύνεται. Το χρώµα και το µέγεθος της φυσαλίδας πληροφορούν το διαχειριστή για το είδος και το µέγεθος του αιτήµατος. Στο δεξί και στο αριστερό περιθώριο της οθόνης παρουσιάζονται αλφαριθµητικές πληροφορίες που ανανεώνονται συνεχώς, σύµφωνα µε τη δραστηριότητα του συστήµατος και αφορούν τις ονοµασίες των επιτηρούµενων διακοµιστών, τον αριθµό σελίδων που εµφανίστηκαν, την κατάσταση (status) για τις απαντήσεις που παρέχει ο επιτηρούµενος διακοµιστής στα αιτήµατα που δέχεται, τον αριθµό των επισκεπτών, τις διευθύνσεις που ζητήθηκαν και τις ονοµασίες των περιηγητών (browsers) που χρησιµοποιούν οι χρήστες (user agents). Ο πηγαίος κώδικας της εφαρµογής gl_tail έχει τροποποιηθεί (modified gl_tail) έτσι ώστε τα στατιστικά στοιχεία και οι πληροφορίες για την δραστηριότητα του συστήµατος, που εµφανίζονται στην οθόνη να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Αυτή η λειτουργία ενσωµατώθηκε για να µπορεί ο application server να έχει άµεση πρόσβαση στις τρέχουσες τιµές των στατιστικών στοιχείων µε µία ανάγνωση των περιεχοµένων ενός αρχείου και στην συνέχεια να τις προωθεί στην κινητή συσκευή. Ακόµη, προστέθηκε λειτουργία ελέγχου των ενεργοποιηµένων αλυσίδων κανόνων (chains of rules) των iptables του επιτηρούµενου διακοµιστή. Εικόνα 3. Οπτικοποίηση αιτηµάτων µε την εφαρµογή gl_tail. Ο διακοµιστής οπτικοποίησης διαθέτει ένα DSA authentication key, το οποίο προσκοµίζει στον επιτηρούµενο διακοµιστή που εκτελεί το SSH server, προκειµένου να συνδεθεί µε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο, αποκτά πρόσβαση στα αρχεία καταγραφών (log files), τα οποία και µεταφέρει µέσω του ίδιου ασφαλούς καναλιού µε σκοπό την ανάλυση τους από την εφαρµογή gl_tail. Αφού αναλυθούν τα πρωτογενή δεδοµένα (αριθµοί ή ρυθµοί σφαλµάτων, επισκεπτών, status κτλ) από τον αντίστοιχο αναλυτή (parser), αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία και ανανεώνονται κάθε φορά που µεταβάλλονται. Επίσης, περιοδικά λαµβάνονται στιγµιότυπα της οθόνης οπτικοποίησης και αποθηκεύονται ως εικόνες. Για την αποστολή των αποθηκευµένων στοιχείων (αριθµών, κειµένου και εικόνων) στην κινητή συσκευή, έχει δηµιουργηθεί ένας διακοµιστής εφαρµογών (application server) στον οποίο εκτελείται η εφαρµογή modified gl_tail που ετοιµάζει τη συµβολοσειρά (string) που αποστέλλεται και περιλαµβάνει όλα τα αλφαριθµητικά στοιχεία. Ακόµη, η εφαρµογή modified gl_tail σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχει την τρέχουσα κατάσταση του επιτηρούµενου διακοµιστή ανάλογα µε το κατά πόσον αυτός αποκρίνεται ή έχει ενεργοποιηθεί κάποια αλυσίδα 135

6 κανόνων (rules chain) των iptables. Ως αποτέλεσµα, διαµορφώνεται ένας κωδικός τρέχουσας κατάστασης του επιτηρούµενου διακοµιστή και ενσωµατώνεται στη συµβολοσειρά που αποστέλλεται. Οι πιθανές καταστάσεις του επιτηρούµενου διακοµιστή τις οποίες αναγνωρίζει το σύστηµα ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ είναι οι ακόλουθες τρεις: 1. Κανονική κατάσταση: είναι η επιθυµητή κατάσταση κατά την οποία ο επιτηρούµενος διακοµιστής δεν αντιµετωπίζει κάποια επίθεση και εξυπηρετεί κανονικά τα αιτήµατα που δέχεται. 2. Επείγουσα κατάσταση: στην κατάσταση αυτή βρίσκεται ο επιτηρούµενος διακοµιστής όταν δέχεται επίθεση. Αν η επίθεση είναι επιτυχηµένη το σύστηµα περνά σε κατάσταση κρίσης, διαφορετικά µετά το τέλος της ο διακοµιστής επανέρχεται σε κανονική κατάσταση. Η εξυπηρέτηση αιτηµάτων συνεχίζεται κανονικά κατά την διάρκεια της επίθεσης, εκτός αν διακοπεί προληπτικά από το ανάχωµα ασφαλείας. 3. Κατάσταση κρίσης: ο επιτηρούµενος διακοµιστής παύει να εξυπηρετεί τα εισερχόµενα αιτήµατα. Κανένα στοιχείο σε σχέση µε την κατάστασή του δεν είναι διαθέσιµο, αφού έχει σταµατήσει πλέον να αποκρίνεται και κάθε επικοινωνία µαζί του έχει διακοπεί. Ο διαχειριστής πρέπει να επαναφέρει το σύστηµα χειροκίνητα. 3.3 Κινητή συσκευή Η κινητή συσκευή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των πληροφοριών, οπτικοποιηµένων και µη. Μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone, που διαθέτει λογισµικό Windows Mobile και.net Framework Compact 3.5 (Wigley & Sutton, 2002). Για την υλοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος αναπτύξαµε την εφαρµογή ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ µε χρήση της γλώσσας Visual C#.Net (Williams 2002). Η εφαρµογή λογισµικού ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ως σκοπό έχει την παρουσίαση στην οθόνη της κινητής συσκευής των δεδοµένων που λαµβάνονται από τον διακοµιστή οπτικοποίησης και διαθέτει τρεις (3) καρτέλες στις οποίες παρουσιάζονται αλφαριθµητικά στατιστικά στοιχεία και οπτικοποιηµένες πληροφορίες για την δραστηριότητα του επιτηρούµενου διακοµιστή και ρυθµίσεις της εφαρµογής ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ. Εικόνα 5. Στατιστικά στοιχεία Εικόνα 6. Οπτικοποίηση Εικόνα 7. Ρυθµίσεις 136

7 Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη καρτέλα (Εικόνα 5) παρουσιάζονται: το όνοµα του επιτηρούµενου διακοµιστή, ο ρυθµός εξυπηρετούµενων αιτηµάτων, οι καταστάσεις που επιστρέφει ο επιτηρούµενος διακοµιστής ως απαντήσεις στα αιτήµατα που δέχεται, καθώς και η τρίχρωµη ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης (status) του επιτηρούµενου διακοµιστή. Η τρίχρωµη ένδειξη status διαµορφώνεται µε βάση τον κωδικό κατάστασης που λαµβάνεται από τη συµβολοσειρά που αποστέλλει ο δοακοµιστής οπτικοποίησης (Εικόνα 4) και επιπλέον όταν είναι ελαχιστοποιηµένη η εφαρµογή ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ εµφανίζεται στην µπάρα εργασίας. Κανονική λειτουργία Επείγουσα κατάσταση Κατάσταση κρίσης Εικόνα 4. Ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης (status) του επιτηρούµενου διακοµιστή. Στη δεύτερη καρτέλα, παρουσιάζεται η οπτικοποιηµένη δραστηριότητα του επιτηρούµενου διακοµιστή, όπως αυτή διαµορφώνεται από την εφαρµογή modified gl_tail και λαµβάνεται µέσω της σύνδεσης ssh από το διακοµιστή οπτικοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στην τρίτη καρτέλα παρέχεται η δυνατότητα διαµόρφωσης των ρυθµίσεων της εφαρµογής ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ. Συγκεκριµένα, στις ρυθµίσεις περιλαµβάνεται η παραµετροποίηση της: διεύθυνσης (ip address) και της θύρας σύνδεσης (port number) του διακοµιστή οπτικοποίησης συχνότητας λήψης των στατιστικών στοιχείων δραστηριότητας του επιτηρούµενου διακοµιστή λήψης ή όχι της εικόνας οπτικοποίησης και της συχνότητας λήψης της Επίσης, υπάρχουν κουµπιά σύνδεσης (connect) µε και αποσύνδεσης (disconnect) από τον application server του διακοµιστή οπτικοποίησης. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η επικοινωνία της εφαρµογής ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ (της κινητής συσκευής) µε την εφαρµογή modified gl_tail (του διακοµιστή οπτικοποίησης) γίνεται µε τη χρήση ενός socket client. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, ο client ξεκινά να ζητά δεδοµένα από τον application server και αφού τα λάβει τα εµφανίζει στα πλαίσια κειµένου (textbox) της πρώτης καρτέλας. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή των δεδοµένων, µεταφέρεται ως εικόνα η οπτικοποιηµένη δραστηριότητα του επιτηρούµενου διακοµιστή και εµφανίζεται στην δεύτερη καρτέλα της εφαρµογής ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται περιοδικά (όπως αναφέρεται προηγουµένως, η συχνότητα ανανέωσης είναι παραµετροποιήσιµη µέσω των ρυθµίσεων της εφαρµογής) και τα εµφανιζόµενα στοιχεία ανανεώνονται ανάλογα. Σε κάθε παραλαβή δεδοµένων από τη κινητή συσκευή, αποστέλλεται στο διακοµιστή οπτικοποίσης µια επιβεβαίωση λήψης. Λόγω της συνεχούς αποστολής και λήψης στοιχείων, γίνεται χρήση νηµάτων (threads) µε σκοπό τη διαφύλαξη της δυνατότητας ανάδρασης του χρήστη (διαχειριστή του επιτηρούµενου διακοµιστή), ακόµα και όταν κάποια απαιτητική επεξεργαστικά εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσαρµόσει την συχνότητα λήψης των 137

8 αλφαριθµητικών και οπτικών δεδοµένων ανάλογα µε την ποιότητα της σύνδεσης που διατίθεται τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 4.1 Ασφαλής µετάδοση δεδοµένων Κατά την λειτουργία του συστήµατος ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ, τα δεδοµένα µεταδίδονται µεταξύ των υπολογιστών µέσα από δύο κανάλια επικοινωνίας. Το καθένα από αυτά παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες ανάλογα µε τον ρόλο του στο σύστηµα. Παρόλο που το ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ είναι ένα σύστηµα επιθεώρησης ασφαλείας, θα πρέπει και τα κανάλια µετάδοσης δεδοµένων που χρησιµοποιεί να είναι προσπελάσιµα µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες και υπολογιστές Κανάλι επικοινωνίας επιτηρούµενου διακοµιστή µε διακοµιστή οπτικοποίησης Η µετάδοση δεδοµένων ανάµεσα στον επιτηρούµενο και το διακοµιστή οπτικοποίησης γίνεται µέσα από µια σύνδεση τύπου Ethernet. Η παρουσία ενός δροµολογητή (router), που θα παίζει τον ρόλο του DHCP server και θα διαµοιράζει τα πακέτα, βοηθά αρκετά στην αξιόπιστη επικοινωνία, χωρίς όµως να είναι και απαραίτητη. Η Ethernet σύνδεση των δύο υπολογιστών από µόνη της παρέχει ένα βασικό επίπεδο ασφαλείας αφού για να παρεµβληθεί κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει φυσική πρόσβαση στο καλώδιο. Λόγω όµως της σηµαντικότητας των διακινούµενων δεδοµένων, αλλά και της πιθανότητας η σύνδεση να υλοποιηθεί για κάποιο λόγο µέσω ασύρµατης ζεύξης, έχει προστεθεί ένα ακόµα επίπεδο ασφαλείας (Khoussainov & Patel, 2000), που χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSH, όπου οι υπολογιστές έχουν την δική τους ψηφιακή υπογραφή (DSA), ώστε το σύστηµα να µην είναι ευάλωτο σε επίθεση πλαστοπροσωπίας (impersonation). Τα δεδοµένα διακινούνται µονόδροµα, από τον επιτηρούµενο διακοµιστή προς το διακοµιστή οπτικοποίησης, αν εξαιρέσουµε την αποστολή του DSA δηµόσιου κλειδιού του διακοµιστή οπτικοποίησης κατά την έναρξη (initialization) της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ο διακοµιστής οπτικοποίησης αποκτά πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο στα αρχεία καταγραφών (log files) του επιτηρούµενου διακοµιστή Κανάλι επικοινωνίας διακοµιστή οπτικοποίησης µε κινητή συσκευή Η σύνδεση ανάµεσα στο διακοµιστή οπτικοποίησης και την κινητή συσκευή πρέπει να χαρακτηρίζεται (πέρα από ασφάλεια) και από ευελιξία, αφού ο διαχειριστής επιθυµεί να έχει άµεση ενηµέρωση για την κατάσταση και τη δραστηριότητα του επιτηρούµενου διακοµιστή. Για τον λόγο αυτό, η επικοινωνία των δύο υπολογιστών συνήθως υλοποιείται µε µια ασύρµατη σύνδεση είτε τοπικής εµβέλειας (WiFi), είτε ευρύτερης έκτασης µέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G). Στην υλοποίησή µας επιλέξαµε την ασύρµατη σύνδεση τοπικής εµβέλειας, καθώς, πέρα από το αισθητά χαµηλότερο κόστος, παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας (µε κατάλληλη υλοποίηση του προτύπου ΙΕΕΕ i) και λειτουργικότητας. Συνεπώς, παρέχεται ισχυρή αυθεντικοποίηση των συµµετεχόντων µερών και κρυπτογράφηση των διακινούµενων δεδοµένων, ώστε να καθιστά αδύνατες επιθέσεις πλαστοπροσωπίας (impersonation), ενδιάµεσου (man-in-the-middle) και υποκλοπής πακέτων (packet sniffing) (Lehr & McKnight, 2003). 138

9 Συγκεκριµένα, ο διακοµιστής οπτικοποίησης (server) περιµένει µέχρι κάποιος client (κινητή συσκευή) να του στείλει την ειδοποίηση έναρξης σύνδεσης, οπότε και ξεκινάει η ροή δεδοµένων. Για κάθε ένα πακέτο που στέλνει ο server, πρέπει να λαµβάνει µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µία απάντηση παραλαβής από τον συνδεδεµένο client. Σε περίπτωση που ο client δεν απαντήσει έγκαιρα, η σύνδεση διακόπτεται και ο server αναµένει αίτηµα επανασύνδεσης. Τα αλφαριθµητικά δεδοµένα αποστέλλονται όλα µαζί µε µια συµβολοσειρά (string) όπου χρησιµοποιούνται ως διαχωριστικό οι προκαθορισµένοι ενώ η εικόνα της οπτικοποίησης αποστέλλεται ξεχωριστά, αν ζητηθεί από τον client. Η σύνδεση µπορεί να τερµατιστεί είτε λόγω διακοπής της επικοινωνίας από φυσικά αίτια, είτε µε την αποστολή ενός µηνύµατος exit από τον client προς τον server. 4.2 Μελέτες περιπτώσεων Αντλώντας από τη βιβλιογραφία αλλά και από τις εµπειρίες δικών µας προσοµοιώσεων επιθέσεων, αναφέρουµε στη συνέχεια ορισµένες περιπτώσεις επιθέσεων σε διάφορα είδη διαδικτυακών διακοµιστών και παραθέτουµε στιγµιότυπα από τις σχετικές οπτικοποιήσεις δεδοµένων καταγραφής που δηµιουργούνται από την εφαρµογή gl_tail. Εικόνα 8. Οπτικοποίηση πραγµατικού χρόνου ενός DNS server. Ένας DNS server δέχεται πολυάριθµα αιτήµατα κάθε στιγµή. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στην εικόνα 8, η οπτικοποίηση σε πραγµατικό χρόνο των καταγεγραµµένων κινήσεών του, δηµιουργεί ένα σκηνικό που µπορεί να ερµηνευτεί αρκετά εύκολα. Ας υποθέσουµε ότι ο διακοµιστής είναι ένας fooldns server (FoolDNS, 2010) που εξυπηρετεί 1300 αιτήµατα το λεπτό. Από τα χαρακτηριστικά (µέγεθος, χρώµα) των φυσαλίδων µπορούµε να καταλάβουµε τα είδη των αιτηµάτων και των πελατών (client) που εξυπηρετεί. Πιο συγκεκριµένα µε πράσινο χρώµα αναπαρίστανται οι πελάτες που βρίσκονται εντός του δικτύου, µε µπλέ οι εταιρικοί και µε πορτοκαλί και κόκκινο τα αιτήµατα που ο fooldns server έχει απορρίψει ως διαφηµιστικό περιεχόµενο ή κακόβουλες ιστοσελίδες. Από τα στατιστικά στοιχεία που εµφανίζονται µας δίνεται µια ακριβή εικόνα του συστήµατος µέσα από αριθµητικές τιµές, π.χ. ρυθµοί εισερχόµενων αιτηµάτων, απόλυτοι αριθµοί πελατών και σελίδων κ.α. (The Fool s.r.l,. 2009). 139

10 Εικόνα 9: Οπτικοποίηση επίθεσης στο CMS Joomla. Με το είδος οπτικοποίησης που χρησιµοποιεί το σύστηµα ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ διακρίνεται άµεσα το slashdot effect (Baryshnikov, Coffman, Pierre, Rubenstein, Squillante & Yimwadsana 2005), καθώς ο διαχειριστής έχει µια συνολική εικόνα των αιτηµάτων που δέχεται την τρέχουσα στιγµή ο επιτηρούµενος διακοµιστής. Ανάµεσα στα στατιστικά στοιχεία που εµφανίζει η εφαρµογή ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ βρίσκεται και η αναφέρουσα ιστοσελίδα (referrer) µαζί µε τον ρυθµό επισκεπτών που έρχονται από αυτή µέσω κάποιου υπερσυνδέσµου (hyperlink). Κατά την διάρκεια του slashdot effect ο ρυθµός επισκεπτών από µία οι περισσότερες αναφέρουσες ιστοσελίδες είναι ιδιαίτερα αυξηµένος (Simonsen 2008). Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται µια επίθεση σε ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), συγκεκριµένα το Joomla. 140 Εικόνα 10: Οπτικοποίηση επίθεσης DOS. Τα πολυάριθµα requests από µόνο ένα χρήστη αµέσως φανερώνουν το σοβαρό ενδεχόµενο µιας επίθεσης. Τα ζητούµενα URLS και WARNINGS, που αναγράφονται στα δεξιά, παρέχουν πολλές πληροφορίες για τον τύπο της επίθεσης. Εκτός από τα αριθµητικά στοιχεία που φανερώνουν την ύπαρξη επίθεσης, η εικόνα που παρέχεται µέσω της οπτικοποίησής τους είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θα παράγονταν σε περίπτωση που ο διακοµιστής βρισκόταν σε κατάσταση φυσιολογικής κίνησης. Πιο συγκεκριµένα, ο ρυθµός δηµιουργίας των φυσαλίδων, δηλαδή τα εισερχόµενα στον διακοµιστή αιτήµατα ανά µονάδα χρόνου, είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που µπορεί να δηµιουργήσει ένας χρήστης που περιηγείται σε κάποια ιστοσελίδα µε τον φυλλοµετρητή του. Η προσοµοίωση της επίθεσης έγινε µε τα εργαλεία Joomscan (OWASP, 2009a) και Perl Interpreter (OWASP, 2009b).

11 Η επίθεση που εµφανίζεται στην εικόνα 10 είναι τύπου άρνησης εξυπηρέτησης (Denial of Service DOS) για HTTP αιτήµατα (Mirkovic & Reiher, 2004) και υλοποιήθηκε µε το εργαλείο Slowloris (Rsnake, 2009). Λόγω του τρόπου λειτουργίας της δεν εντοπίζεται εύκολα, αφού δεν ακολουθεί την µεθοδολογία των υπολοίπων επιθέσεων τύπου πληµµύρας (flood attacks) (Chang, 2002). Παρόλα αυτά, µέσω της οπτικοποίησης γίνεται εύκολα αντιληπτή, λόγω των τεράστιου αριθµού των αιτηµάτων που εµφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα ως φυσαλίδες στην οθόνη, όπως φαίνεται και στην εικόνα 10. Η συγκεκριµένη επίθεση έχει ως σκοπό να κάνει τον επιτηρούµενο διακοµιστή αργό στην απόκρισή του, διατηρώντας ενεργές για µεγάλο χρονικό διάστηµα πολλαπλές συνδέσεις TCP. 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Κατά την υλοποίηση και λειτουργία του συστήµατος, προέκυψαν ορισµένα τεχνολογικά ζητήµατα που αξίζει να τα συζητήσουµε σε αυτό το σηµείο. Στο κανάλι επικοινωνίας µεταξύ διακοµιστή οπτικοποίησης και κινητής συσκευής, η µετάδοση των δεδοµένων γίνεται ασύρµατα, οπότε µια επίθεση υποκλοπής δεδοµένων µπορεί να στεφθεί µε επιτυχία, καθώς η πρόσβαση στο φυσικό µέσο µετάδοσης είναι εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, αν δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθµίσεις για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου WPA2 (Lashkari, 2009). Ο οργανισµός Wi-Fi ονοµάζει WPA2 ή RSN (Robust Security Network) την εγκεκριµένη υλοποίηση του προτύπου i (IEEE802.11i, 2004). Το πρότυπο i κάνει εκτενή χρήση του σύγχρονου κρυπτογραφικού αλγορίθµου δέσµης Advanced Encryption Standard, γνωστού ως AES. Για την πλήρη αξιοποίηση του WPA2 είναι απαραίτητη η χρήση ενός κωδικού µε µήκος χαρακτήρων ίσο η µεγαλύτερο του 10 που θα πρέπει να περιλαµβάνει αριθµούς, χαρακτήρες και σύµβολα στίξης. Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε το κανάλι επικοινωνίας θεωρείται ευάλωτο σε επιθέσεις. Ο ρυθµός εµφάνισης των οπτικών δεδοµένων στην κινητή συσκευή, µπορεί να καθορισθεί από το διαχειριστή συστήµατος µέσω τις καρτέλας ρυθµίσεων της εφαρµογής ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ. Στην περίπτωση όµως που ο χρόνος ανανέωσης ρυθµιστεί σε λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα, η νέα λήψη της εικόνας ξεκινά πριν ολοκληρωθεί η λήψη της προηγούµενης. Αυτό συµβαίνει λόγω της µεγάλης ανάλυσης και του µεγέθους του µεταδιδόµενου αρχείου εικόνας που αυτή συνεπάγεται και έχει ως αποτέλεσµα να µην προλαβαίνει ο διαχειριστής να εξετάσει προσεκτικά και να αναλύσει την πληροφορία που εµφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής. Η µεγάλη ανάλυση της εικόνας οπτικοποίησης δηµιουργεί ένα ακόµα ζήτηµα αφού η ανάλυση και το µέγεθος της οθόνης µίας κινητής συσκευής είναι συνήθως µικρότερο αυτού ενός προσωπικού υπολογιστή. Έτσι θα πρέπει να εµφανιστεί προσαρµοσµένη στην µικρότερου µεγέθους οθόνη και συνεπώς κάποιες λεπτοµέρειες δεν θα είναι πλέον ορατές, χωρίς την εφαρµογή της λειτουργίας µεγέθυνσης/σµίκρυνσης (zoom). Ο βαθµός εφαρµογής της λειτουργίας µεγέθυνσης/σµίκρυνσης µπορεί να παίξει µεγάλο ρόλο στην παρατήρηση ύποπτης κίνησης (traffic). Όµως, η πολυπλοκότητα που εισάγεται από τις πολυάριθµες ρυθµίσεις, µπορεί να αντισταθµίσει τα οφέλη που παρέχει η οπτικοποίηση δεδοµένων µε σκοπό τη συνολική και γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης του επιτηρούµενου διακοµιστή. 141

12 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η οπτικοποίηση των καταγεγραµµένων δεδοµένων κατάστασης, ως εργαλείο για την συνεχή επιθεώρηση της ασφάλειας ενός υπολογιστικού συστήµατος, µπορεί να προσφέρει σηµαντικές λύσεις ειδικά για περιπτώσεις διακοµιστών των οποίων η σηµαντικότητα των λειτουργιών που επιτελούν απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία (100% uptime). Με την αξιοποίηση της φορητότητας από το προτεινόµενο σύστηµα ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ παρέχεται µια αποτελεσµατική λύση στη βάση απεικόνισης της κατάστασης του επιτηρούµενου συστήµατος. Αν και η χρήση κινητής συσκευής θέτει περιορισµούς και αστάθεια στη µετάδοση των οπτικοποιηµένων δεδοµένων, αφού είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η ύπαρξη καλής σύνδεσης παντού και πάντα, εν τούτοις εισάγει πολλά από τα πλεονεκτήµατα του σύγχρονου παραδείγµατος της διάχυτης υπολογιστικής (pervasive computing). Για την ενίσχυση του βασικού χαρακτηριστικού της «ελεύθερης-περισπασµού» (distraction-free) χρήσης υπολογιστών (Elliott & Phillips 2004), σχεδιάζουµε να προσθέσουµε λειτουργίες σηµασιολογικής ανάλυσης των καταγεγραµµένων δεδοµένων και αυτόµατης ειδοποίησης του χρήστη-διαχειριστή µέσω κατάλληλων ηχητικών σηµάτων, ώστε να µην χάνεται µέρος της πληροφορίας κατάστασης στα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία ο διαχειριστής δεν έχει εστιασµένη την προσοχή του στην οθόνη της κινητής συσκευής. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θεοχάρης Θ., Παπαϊωάννου Γ., Πλατής Ν. και Πατρικαλάκης Ν.Μ., Γραφικά και Οπτικοποίηση - Αρχές και αλγόριθµοι. Συµµετρία, Αθήνα. Bächle M. and Kirchberg P., Ruby on Rails, IEEE Software, vol. 24, no. 6, pp Barrett D. D. and Silverman R., SSH, the Secure Shell: The Definitive Guide. O'Reilly Media, Sebastopol. Baryshnikov Y., Coffman E., Pierre G., Rubenstein D., Squillante M. and Yimwadsana T., Predictability of Web-server traffic congestion. Web Content Caching and Distribution, WCW th International Workshop on, French Riviera, France, pp Canavan J., Fundamentals of Network Security. Artech House, Norwood. Clark D., Shenker S. and Lixia Z., Supporting real-time applications in an Integrated Services Packet Network: architecture and mechanism. ACM SIGCOMM Computer Communication Reviewal, Volume 22, Issue 4, pp Chang R., Defending against flooding-based distributed denial-of-service attacks: a tutorial. Communications Magazine, IEEE, Volume 40, pp Elliott G. and Phillips N., Mobile Commerce and Wireless Computing Systems, Pearson Education Limited, Essex, England. FoolDNS, FoolDNS business, Fool DNS community, Frisch E., Essential System Administration, Third Edition. O'Reilly Media, Sebastopol. IEEE802.11i 2004, ΙΕΕΕ, Khoussainov R. and Patel A., LAN security: problems and solutions for Ethernet networks. Computer Standard and Interfaces 2000, pp Lashkari A., A survey on wireless security protocols (WEP, WPA and WPA2/802.11i) nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology. Beijing, China, pp

13 Lehr W. and McKnight L., Wireless Internet access: 3G vs. WiFi?. Telecommunications Policy, Volume 27, Issues 5-6, pp Mirkovic L. and Reiher P., A taxonomy of DDoS attack and DDoS defense mechanisms. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Volume 34, Issue 2, pp Moere, E. and Andrew, V., Time-Varying Data Visualization Using Information Flocking Boids. Proceedings of IEEE Symposium on Information Visualization. London, England, UK, pp OWASP, 2009a. Joomla Vulnerability Scanner Project, OWASP, OWASP, 2009b. OWASP, owasp the free and open application security community, RSnake, Slowloris HTTP DoS, ha.ckers, Schweitzer D., Incident Response: Computer Forensics Toolkit. Wiley, Indianapolis. Simonsen E., Fudge, github, Simonsen E., gltail - Slashdot effect, YouTube, The Fool s.r.l., Visualizing DNS queries using gltail, thefool, Wigley A. and Sutton M., Microsoft.Net Compact Framework: Core Reference. Microsoft Press, Redmond. Williams M., Microsoft Visual C# :Core Reference. Microsoft Press, Redmond. 143

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless 802.11G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 Annex A Tornado 841 Annex B 1 1.1 Εκκίνηση και πρόσβαση Ενεργοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Speed-0 WMP: Web and Mobile Platform Software Requirements Specification

Speed-0 WMP: Web and Mobile Platform Software Requirements Specification Speed-0 Web and Mobile Platform Speed-0 WMP: Web and Mobile Platform Software Requirements Specification Version Revision History Date Version Description People 5/4/2012 Αρχικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα PC ασύρµατου δικτύου 54 Mbps Sweex. Αυτή η κάρτα PC σας επιτρέπει να στήσετε ένα ασύρµατο δίκτυο σε χρόνο µηδέν.

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ)

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Οδηγίες Εγκατάστασης Top 1 / 31 Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ... 3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DEMO... 7 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ... 8 4.1 Φόρτωση πρότυπης

Διαβάστε περισσότερα

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LC100060 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον προσαρµογέα USB 2.0 ασύρµατου δικτύου 54 Mbps Sweex. Ο προσαρµογέας USB σας επιτρέπει να στήσετε ένα ασύρµατο

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Υπολογιστικό σύστημα Υλικό (hardware) Λογισμικό (Software) Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών Χρειάζονται ένα συντονιστή!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Web Services

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Web Services ΚΕΦΑΛΑΙΟ Web Services Προϋποθέσεις εγκατάστασης Web Services για το Κεφάλαιο 4.50 1. Κεφάλαιο έκδοση 4.51e build 458 ή νεότερο 2. Internet Information Server (IIS) version 6 ή νεότερος 3. Σε κάποιον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης EAP Controller Software

Οδηγίες Χρήσης EAP Controller Software Οδηγίες Χρήσης EAP Controller Software Designed by TP-Link Hellas Ltd. Professional Business Unit Επιμέλεια: Βαλάντης Οικονομόπουλος 1 Περιεχόμενα 1.1 Προσδιορισμός της Τοπολογίας του Δικτύου...2 1.2 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Κωδικοποίηση Κάμερας

Interfox.gr. Κωδικοποίηση Κάμερας Κωδικοποίηση Κάμερας 1. Κατεβάζουμε την εφαρμογή yoosee από το App store (IOS) ή από την σελίδα www.yoosee.co (Android) 2. Κάνουμε register με χρήση του e-mail μας και με εναν κωδικό. Θα εμφανιστεί μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Φώτος Γεωργιάδης (fotos@uop.gr) Θανάσης Μακρής (thanos@uop.gr) 30/9/2005 Τρίπολη Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26 Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.: 43 Άσκηση 3 Μια αξιόπιστη multicast υπηρεσία επιτρέπει σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Ασύρματη κάμερα IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο Pan/Tilt Κεραία POE FI8904W FI8905W FI8905E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 11: Δικτυακές απειλές - συστήματα προστασίας Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2.

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2. Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2 www.otebusiness.gr Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLEK500. Προσαρμογέας δικτύου Powerline

Οδηγός χρήσης. Linksys PLEK500. Προσαρμογέας δικτύου Powerline Οδηγός χρήσης Linksys PLEK500 Προσαρμογέας δικτύου Powerline Πίνακας περιεχομένων Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 Πώς λειτουργεί το δίκτυο Powerline........... 4 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Σημειώσεις Θεωρίας Επιμέλεια: Ματθές Δημήτριος Αθήνα 2017 Μάθημα 1: Βασικές Έννοιες στα Δίκτυα Υπολογιστών 1.1 Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα