ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 Εδρα:Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ Αρ. µητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ >> ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 29 Ιουνίου 2012 και τελούν υπο την εγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσης των µετόχων. Εχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1) Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-8 2) Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων ) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

3 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.κ Μέτοχοι, Άλιµος, 29 Ιουνίου 2012 Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να σας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από έως και της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (η Εταιρεία ) καθώς επίσης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαχειριστική χρήση από έως και Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις Η Εταιρεία µας απορρόφησε την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε µε Α.Φ.Μ βάσει του από κοινού Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Η απορρόφηση διενεργήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν 2190/1920. Η κατανοµή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των µετοχών της Εταιρείας την έχει ως εξής: 1. Η CARREFOUR NEDERLAND B.V, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η CARREFOUR S.A, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η SOUTHMED INVESTMENTS LTD, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ ,00. Η Εταιρεία στη χρήση 2011: -Συµµετείχε µονοµερώς στην αύξηση κεφαλαίου της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, κατά ποσό αυξάνοντας το ποσοστό της από 62,44% σε 65,94%. - Εξαγόρασε το 34,06% των µετοχών της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ από τη CREDIMOM CONSOMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ,καταβάλλοντας ποσο ,00 και έγινε κύρια του 100% των µετοχών της. -Πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατα ποσό ευρώ µε συµµετοχή των µετόχων της ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και CAREEFOUR NEDERLAND B.V. κατά ποσοστό 50% έκαστος,. Οι µέτοχοι εισέφεραν συνολικά ποσό ευρώ απο τα οποία ποσό ευρώ κατεβλήθει σε µέτρητά απο την ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και το υπόλοιπο ποσό ευρώ µέσω κεφαλοποιήσης υποχρέωσης προς τον µέτοχο CAREEFOUR NEDERLAND B.V.. 2

4 Τα ποσά της εισφοράς των µετόχων κατανεµήθηκαν αντιστοίχως κατά ποσο ευρώ για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ποσό ευρώ για αύξηση του αποθεµατικού ιαφορά από την διάθεση µετοχών υπέρ το άρτιο. -Εγκαινίασε 6 νέα καταστήµατα Σουπερµάρκετ µε το εµπορικό της όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος, και 3 Υπερµάρκετ µε το εµπορικό ονοµα Carrefour σε ενοικιαζόµενα ακίνητα και διέκοψε την λειτουργία 6 καταστηµάτων της, τύπου Carrefour Μαρινόπουλος που λειτουργούσαν σε ενοικιαζόµενα ακίνητα. Τέλος ένα κατάστηµα της Εταιρείας στη Αθήνα µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος µετονοµάσθηκε σε τύπου Carrefour express. -Επεκτάθηκε στο χώρο των FRANCHISE µε το άνοιγµα 63 νέων καταστηµάτων, εκ των οποίων 12 Carrefour Μαρινόπουλος, 36 Carrefour express, 5 Smile και 10 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S. Επισης διέκοψε την συνεργασία µε 31 καταστήµατα FRANCHISE, εκ των οποίων 4 µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος,13 τύπουcarrefour express, 7 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S και 7 SMILE. H Εταιρεία στις λειτουργούσε συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. Τα Υπερκαταστήµατα, τα Σουπερµάρκετ, τα Carrefour express, καθώς επίσης και οι αποθηκευτικοί χώροι της Εταιρείας, λειτουργούν σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόµενα ακίνητα. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στην παρούσα χρήση ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατοµµυρίων περίπου ( ευρώ στο 2010). Το κόστος πωληθέντων ήταν 82,44% (80,33% 2010) και το µικτό περιθώριο κέρδους ήταν 17,56% (19,67% 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ήταν 3,59% (5,41% στο 2010) και τα έξοδα διάθεσης ήταν 20,79% (19,98% στο 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν : Mε ποσό ύψους ευρώ 3,4 εκ. περίπου (ευρώ 6,2 εκ ) αναφορικά µε πρόστιµο αρχικού ύψους ευρώ 12,5 εκ περίπου πού επιβλήθηκε στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και το οποίο µειώθηκε σε ευρώ 9,6 εντός του Με ευρώ 26 εκ.περίπου,που αφορά πρόβλεψη γιά ενδεχόµενες ζηµιές από επισφάλειες και πρόβλεψη για εµπορικές απαιτήσεις και άλλες υποχρεώσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 1,6 εκ.περίπου µε την δηµιουργία πρόβλεψης γιά νοµικές υποθέσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 4,8 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των ενσώµατων παγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 104,2 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Στα αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης ποσού ευρώ προστέθηκε το χρηµατοοικονοµικό κόστος συνολικού ποσού ευρώ και οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ Στις ανωτέρω ζηµιές προστέθηκε ποσό ευρώ που αφορά γιαγραφή αναβαλλόµενων φορολογοκών απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται µη ανακτήσιµες και από φόρους εισοδήµατος και έτσι το καθαρό αποτέλεσµα (ζηµιές µετά από φόρους) ανήλθε στο ποσό των ευρώ Το ύψος των αποσβέσεων για τη χρήση έως ανήλθε στο ποσό των ευρώ

5 Υποχρεώσεις 1. O µακροχρόνιος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση του Οµολογιακού δανείου και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 2. Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισµού για κεφάλαιο κίνησης και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. ιαχείριση κινδύνων α. ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα της και να βελτιώνεται η απόδοση προς στους µετόχους της µέσω της βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων και της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από, ίδια κεφάλαια των µετόχων της (Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο) και διάφορα αποθεµατικά. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή της διάρθρωση σε συνεχή βάση. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η µελλοντική πληρωµή µερισµάτων και η αποπληρωµή υφισταµένων δανείων. β. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας έχοντας το σηµαντικό πλεονέκτηµα να ανήκει στο δεύτερο παγκοσµίως όµιλο λιανεµπορίου έχει πολύ καλές προσβάσεις σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κίνδυνο αγοράς και τιµών, συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας κάνει µηνιαίες αναφορές στη κεντρική διοίκηση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου, η οποία µε την σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και εφαρµόζει πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. β(1). Κίνδυνος συναλλάγµατος Η Εταιρεία πραγµατοποιεί περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος. β(2). Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Ως εκ τούτου,τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από ξαφνικές διακυµάνσεις επιτοκίων. Πέραν αυτού, η Εταιρεία αντλεί το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού της από την κεντρική µονάδα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Oµίλου CARREFOUR µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. 4

6 β(3). Πιστωτικός κίνδυνος Λόγω της φύσεως των πωλήσεων που πραγµατοποιεί η Eταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι αξιόλογος. Οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι κατεξοχήν λιανικές και η είσπραξη των χρηµάτων είναι άµεση µε µετρητά ή µε πιστωτικές κάρτες. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στις θυγατρικές εταιρείες, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΞΥΝΟΣ Α.Ε.»), της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην Κυπριακή CHRIS CASH & CARRY LIMITED, στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 95 % δια µέσου της Κυπριακής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι GUEDO LIMITED, στην ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ,της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην εταιρεία DIA HELLAS AE της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στο οποίο συµµετέχει κατά 50% καθώς και στις συγγενής εταιρείες CMB BOULGARIA EAD της οποίας κατέχει το 40% των µετοχών της δια µέσου της Ολλανδικής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι CM BALKANS BV, και στην εταιρεία ΟΚ ANYTIME MARKET AE στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 34%. Επίσης, πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στους Franchisee s στην Ελλάδα για τους οποίους η Εταιρεία ασκεί συνεχή πιστωτικό έλεγχο. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις που δεν καλύπτονται µε εγγυητικές επιστολές, η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης. Από το σύνολο των πωλήσεων της χρήσης οι χονδρικές πωλήσεις στις προαναφερόµενες εταιρείες στην Ελλάδα, Κύπρο και την Βουλγαρία ανήλθαν στο ποσό των ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 12,84%. β(4). Κίνδυνος ρευστότητας Η ιοίκηση της Eταιρείας για την αντιµετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων ορίων τραπεζικών πιστώσεων καθώς επίσης και απο την στήριξη των µετόχων της. Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την και την αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 5

7 Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ενεργητικού ,00% 0,00% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,00% 0,00% είκτης Κυκλοφορίας αποθεµάτων Σύνολο Πωλήσεων. Αποθέµατα 13,77 11,12 Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC) Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα. Σύνολο Καθαρού ανεισµού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις 0,00% 0,00% είκτης κυκλοφορίας Παγίου Ενεργητικού Συνολικές πωλήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 2,48 2,53 Η Εταιρεία κατά την είχε στην κατοχή της διαθέσιµα σε Ξ.Ν ( USD ) συνολικού ποσού $ ,22 στην τράπεζα CITIBANK.. Τα εµπράγµατα βάρη σε ακίνητα της Εταιρείας την ανέρχονται σε ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι: - Κατάστηµα Καλλιθέας Ρόδου προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ Κατάστηµα Ν.Ιωνίας Αττικής προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ , υπέρ τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού σε ευρώ , υπέρ ΟΥ Ν.Ιωνίας ευρώ 607. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας DIA HELLAS ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της DIA HELLAS ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ υπολείπεται του ποσού των 9 εκ.ευρω που προβλέπεται από το όριο που εχει θέσει η Τράπεζα της Ελλαάδος για κεφαλαιακή επάρκεια. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Λόγω των συσσωρεύµενων ζηµιών της Εταιρείας αλλά και από το γεγονός ότι το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του τρέχοντος ενεργητικού της, οι Μέτοχοι της Εταιρείας εξεδήλωσαν την βούληση τους να στηρίξοιυν οικονοµικά την Εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείες για τουλάχιστον ένα έτος από την έγκριση των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους ως δρώσες οικονιµικές οντότητες. 6

8 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα και για το (2010). Γεγονότα µεταγενέστερα του Ισολογισµού Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο απο την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. Μελετώντας ένα προς ένα τα στοιχεία του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων, τις Επενδύσεις και τις απάνες που έγιναν αυτή την χρήση, θα σχηµατίσετε την εικόνα της δραστηριότητας του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση χρήση και την προσπάθεια που κατέβαλε για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 7

9 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΛΕΩΝΙ ΑΣ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ ΑΒ Ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος JEROME LOUBERE ΑΡ. ΙΑΒ. 014F Ο Οικονοµικός ιευθυντής & Μέλος του.σ. JULIAN MARIANO SAEZ MARTINEZ AΡ. ΙΑΒ. XDA Ο ιευθυντής Λογιστηρίου ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Τ Μ

10 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (Ποσά σε Ευρώ ) Σηµείωση έως έως Έσοδα Κόστος πωληθέντων 32 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης 32 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 32 ( ) ( ) Αποµείωση Συµµετοχών 21 ( ) - Άλλα έσοδα Λοιπά (ζηµίες)/κέρδη καθαρά 35 ( ) Λειτουργικές ζηµιές ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 36 ( ) ( ) Ζηµιές προ φόρου ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (έξοδο)/έσοδο 39 ( ) Ζηµιές περιόδου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Φόρος εισοδήµατος (επιστρεπτέος ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Ζηµίες εις νέον ( ) ( ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Υποχρεώσεις σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση Βραχυπρόθεσµα δάνεια Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Αύξηση κεφαλαίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

13 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έως έως Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα προ φόρων ζηµιές ( ) ( ) Προσαρµογές Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων 19, Ζηµίες από διαγραφή αΰλων περιουσιακών στοιχείων Αποµείωση ενσώµατων παγίων Αποµείωση αΰλων περιουσιακών στοιχείων Κέρδος απο πώληση συµµετοχών 35 - ( ) Αποµείωση συµµετοχών Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως Μεταβολή αποθεµάτων Μεταβολή απαιτήσεων ( ) Μεταβολή υποχρεώσεων ( ) Μεταβολή προβλέψεων Μεταβολή υποχρεώσεων σε εργαζοµένους ( ) Μείον: Πληρωθέντες τόκοι 36 ( ) ( ) Πληρωθείς φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Άυξηση συµµετοχών σε θυγατρικές 21 ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων παγίων 19 ( ) ( ) Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 ( ) ( ) Εισροές από την πώληση ενσώµατων παγίων Εισροές από πώληση συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εκροές για πληρωµή δανείων - ( ) Εισροές από δάνεια Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( ) ( ) Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 12

14 1. Γενικές πληροφορίες Η Eταιρεία «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η Εταιρεία ) είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται κυρίως στο Λιανικό Εµπόριο. Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη στην διεύθυνση, Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ 17456, στην πόλη της Αθήνας και το site είναι Η Εταιρεία ως µητρική οµίλου, που εδρεύει στην Ευρωπαική Ένωση, δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει της σχετικής εξαίρεσης που παρέχεται απο το.λ.π. 27 και από τον Κ.Ν. 2190/1920. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της Εταιρίας CARREFOUR S.A που εδρεύει στη Γαλλία (ολική ενοποίηση). Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα. (2010: ) Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο της Εταιρείας αριθµεί συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. 2. Βασικές Λογιστικές αρχές 2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ήταν σε ισχύ κατά την Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία γίνεται αναφορά στις σηµειώσεις που ακολουθούν. Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας µετά την αφαίρεση του απαιτούµενου για την πώληση κόστους Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων περιέχει εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη λογιστική αξία συγκεκριµένων κονδυλίων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει συχνά τις εκτιµήσεις και παραδοχές της, προκειµένου να διασφαλίσει την σχέση της προηγούµενης εµπειρίας και της παρούσας οικονοµικής κατάστασης. Αναλόγως των αλλαγών των εκτιµήσεων και παραδοχών, µπορεί κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων να εµφανίζονται διαφορετικά στο µέλλον, από ότι οι παρούσες εκτιµήσεις Οι κύριες παραδοχές που έγιναν από τη διοίκηση κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων αφορούν τις αξίες και τις ωφέλιµες ζωές των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας, τα ποσά των προβλέψεων για κινδύνους και τις λοιπές προβλέψεις που σχετίζονται µε την επιχείρηση, τις παραδοχές για τον υπολογισµό των δεσµεύσεων για παροχές µετά την συνταξιοδότηση και τους αναβαλλόµενους φόρους. Λεπτοµέρειες των κύριων παραδοχών που εφαρµόζονται από τη διοίκηση παρέχονται στις σχετικές παραγράφους Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει την δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες οικονοµικές της υποχρεώσει και να εισπράξει τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 13

15 Η Εταιρεία παρουσιάζει κατά την 31 εκεµβρίου 2011, συνολικές ζηµιές χρήσεως ύψους ΕΥΡΩ 255 εκατοµµυρίων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της είναι µικρότερο του 50% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 21, τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 104 εκατοµµύρια που αφορούν διαγραφή της αξίας των συµµετοχών της σε θυγατρικές της εταιρείες. Επίσης όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 22 τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων εξαιτίας της διαγραφής αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Κατά την 31 εκεµβρίου 2011, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία κατά ΕΥΡΩ 299 εκατοµµύρια Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. 14

16 3. Υπεραξία Σύµφωνα µε το.π.χ.α. 3, η υπεραξία δεν αποσβένεται από την 1 Ιανουαρίου 2004, υπόκειται όµως ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της. Σύµφωνα µε το.λ.π. 36 «Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων», ο έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, στην οποία έχει µερισθεί η υπεραξία. Για να προσδιορισθεί τυχόν ζηµία αποµείωσης γίνεται σύγκριση της λογιστικής αξίας της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία περιλαµβάνεται η υπεραξία µε την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το απαιτούµενο κόστος πώλησης και αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών της επόµενης δεκαετίας και µιας υπολειµµατικής αξίας που βασίζεται στα στοιχεία του ενάτου έτους τα οποία προβάλλονται στο διηνεκές µε συντελεστή ανάπτυξης. Η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει των πρόσφατων συναλλαγών ή επαγγελµατικών πρακτικών. 4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως λογισµικά προγράµµατα,που αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης βάσει της εκτιιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (3 έτη). 5. Ενσώµατα πάγια Σύµφωνα µε το ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια», τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως κατά την αγορά τους, µείον τις αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΑ η Εταιρεία χρησιµοποίησε ως τεκµαρτό κόστος την αξία που είχε προκύψει απο την Επιτροπή του άρθρου 9 ΚΝ 2190 σε προσενέστερη συγχώνευση της Εταιρείας. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες τόκους δανείων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, µείον οποιαδήποτε προσδιορίσιµη ζηµία. Η απόσβεση αυτών των στοιχείων ξεκινάει όταν είναι έτοιµα προς χρήση. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και µε βάση τον παρακάτω µέσο χρόνο (ωφέλιµης ζωής): Κτίρια ιαµορφώσεις σε ακίνητα τρίτων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 40 χρόνια Ανάλογα µε το χρόνο µίσθωσης 5 χρόνια έως 8 χρόνια 5 χρόνια έως 8 χρόνια 3 χρόνια έως 8 χρόνια Αποκτήσεις ενσωµάτων παγίων στοιχείων µέσω συµβάσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων, όπου µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, λογιστικοποιούνται ως εξής: Κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία του µισθωµένου πάγιου, ή στην προεξοφληµένη αξία των ελάχιστων µισθωµάτων αν αυτή είναι χαµηλότερη. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στην ίδια διάρκεια κατά την οποία αποσβένονται τα οµοειδή ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία. 15

17 Το σχετικό κόστος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισµό. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό κόστος και στην αποπληρωµή του υπολοίπου της υποχρέωσης. Σύµφωνα µε το ΛΠ 36, τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, ελέγχονται µε σκοπό να προσδιορισθεί αν η λογιστική αξία είναι χαµηλότερη από την ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το κόστος που απαιτείται για την πώληση και αξίας χρήσεως. Το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο η Εταιρεία επιµετρά την τρέχουσα αξία των ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων αφορά τα Υπερµάρκετ, Σουπερµάρκετ και λοιπά. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται, προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµιακές ροές µιας περιόδου 10 ετών προστιθέµενης της υπολειµµατικής αξίας, ενώ η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις πρόσφατες συναλλαγές ή επαγγελµατικές πρακτικές. 6. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Σύµφωνα µε το ΛΠ 39, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να καταταχθούν στις τέσσερις κατωτέρω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων άνεια και απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Η κατηγοριοποίηση αυτή προδιαγράφει και τον λογιστικό χειρισµό αυτών των στοιχείων. Ο προσδιορισµός γίνεται κατά την ηµεροµηνία της αρχικής καταχώρησης, µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αγορές και πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της συναλλαγής, η οποία είναι εκείνη κατά την οποία έγινε η αγορά ή πώληση ενός τέτοιου στοιχείου από την Εταιρεία. α. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία µε σκοπό το βραχυπρόθεσµο κέρδος από την πώληση. Αυτά τα στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, οι µεταβολές της οποίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. β. άνεια και απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, δε διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και δεν κρατούνται για συναλλακτικούς σκοπούς ή για πώληση. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος τους, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις χωρίς προκαθορισµένο επιτόκιο αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στην τιµολογιακή τους αξία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. Γενικώς, η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές έντοκες και µη απαιτήσεις. 16

18 γ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός δανείων και απαιτήσεων, µε σταθερή λήξη προσδιορισµένες ή δυνάµενες να προσδιορισθούν πληρωµές και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη τους. Αυτά τα στοιχεία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία τους είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. δ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι ζηµίες ή τα κέρδη, αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν. Εάν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, η σωρευµένη ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης συµµετοχικών τίτλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα για πώληση γίνεται µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Η εύλογη αξία των εισηγµένων τίτλων είναι η χρηµατιστηριακή αξία τους. Οι µη εισηγµένοι τίτλοι επιµετρώνται είτε βάσει αξιών από πρόσφατες παρόµοιες συναλλαγές, είτε µε τεχνικές επιµέτρησης που χρησιµοποιούν δεδοµένα της αγοράς. Αν δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος προσδιορισµού της αξίας τους, τα στοιχεία αυτά επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενα σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως µετοχές άλλων εταιρειών επί των οποίων δεν υπάρχει έλεγχος, ουσιώδης επιρροή, ή από κοινού έλεγχος. ε. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 7. Μισθώσεις Οι µισθώσεις εγγράφονται ως χρηµατοδοτικές όταν οι όροι της µίσθωσης µεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής του µισθίου στην Εταιρεία. Οι υπόλοιπες µισθώσεις λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές. Η Εταιρεία έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή και λειτουργικές µισθώσεις και από την πλευρά του µισθωτή και από την πλευρά του εκµισθωτή. α. Η Εταιρεία ως εκµισθωτής Τα µισθώµατα που εισπράτει η Εταιρεία ως εκµισθωτής λειτουργικών µισθώσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. β. Η Εταιρεία ως µισθωτής (1) Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αντίστοιχα, µε την µικρότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθούµενων στοιχείων και παρούσας αξίας των ελάχιστων µελλοντικών µισθωµάτων. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα επιµερίζονται στην ανεξόφλητη υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό κόστος, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί της ανεξόφλητης υποχρέωσης κατά την διάρκεια της µισθωτικής περιόδου. Τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια, µε δεδοµένο ότι περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας κατά την λήξη της µίσθωσης, αποσβένονται µε τους συντελεστές απόσβεσης των οµοειδών ενσωµάτων παγίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. 17

19 (2) Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 8. Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα (παροχές σε εργαζοµένους), αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τους όρους που τις διέπουν, και µεταφέρονται στα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τον χρόνο που αναγνωρίζονται ως έξοδα τα κόστη για τα οποία χορηγούνται. 9. Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης εξετάζονται συνεχώς µε βάση ιστορικά στοιχεία και την εµπειρία. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρµογές στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις εντός του εποµένου χρηµατοοικονοµικού έτους περιγράφονται κατωτέρω: α. Αποµείωση υπεραξίας επιχείρησης Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση, σύµφωνα µε την πολιτική που περιγράφεται στην σηµείωση 3. Η ανακτήσιµη αξία της υπεραξίας, που προσδιορίζεται µε βάση την αξία χρήσεως επηρεάζεται από τις παραδοχές σχετικά µε το εκτιµώµενο µικτό περιθώριο κέρδους και το προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. β. Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους έναντι πολιτικών και διοικητικών προστίµων, στα πλαίσια του αντικειµένου της λειτουργίας της και των εργασιών της. Έναντι αυτών των κινδύνων που έχουν προκύψει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, σχηµατίζει προβλέψεις µε βάση την γνώµη των νοµικών συµβούλων και την εµπειρία του παρελθόντος. γ. Αποµείωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων και εξετάζει τις τυχόν ενδείξεις αποµείωσης, σε συνεχή βάση. Το σηµαντικότερο µέρος των ενσωµάτων παγίων, αφορά ακίνητα που λογιστικοποιούνται στο κόστος κτήσεως. δ. Απαξίωση αποθεµάτων Η υποτίµηση των αποθεµάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους για τα αποθέµατα εκτός των τροφίµων γίνεται µε συντελεστές που βασίζονται στην παλαιότητα των αποθεµάτων στις διάφορες τοποθεσίες. Για τα τρόφιµα δεν συντρέχει λόγος υποτίµησης της αξίας τους. ε. Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και αναβαλλόµενος προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι φορολογικές υποθέσεις όµως, θεωρούνται οριστικές µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διενεργείται τακτικά. Η Εταιρεία από τη χρήση 2010 και µετά δεν διενεργεί προβλέψεις για διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 18

20 10. Αποθέµατα Σύµφωνα µε το ΛΠ 2 «Αποθέµατα», τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κτήσεως και καθαρής τιµής πώλησής τους. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται από την τελευταία τιµή αγοράς τους πλέον τις πρόσθετες δαπάνες, µέθοδος που εφαρµόζεται σε αποθέµατα γρήγορης κυκλοφορίας και δε δηµιουργεί σηµαντικές διαφορές µε τη µέθοδο FIFO. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλα τα κόστη (µε εξαίρεση τα κέρδη ή τις ζηµιές των συναλλαγµατικών διαφορών), λαµβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σύµβασης αγοράς και την παροχή υπηρεσίας του προµηθευτή. 11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά ισοδύναµα είναι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, οι οποίες µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε ταµειακά διαθέσιµα και εκτίθενται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα που κατέχει η Εταιρεία στο ταµείο της καθώς και στις τράπεζες. 12. Προβλέψεις Σύµφωνα µε το ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία», οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν, στο τέλος της χρήσης, η Εταιρεία έχει µια δέσµευση σε τρίτο, η οποία προέρχεται από γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό ή βέβαιο ότι θα καταλήξει σε εκροή πόρων. Η εκτίµηση των προβλέψεων γίνεται ανάλογα µε την φύση τους και µε τις κατάλληλες κάθε φορά παραδοχές. Τα ποσά προεξοφλούνται όταν η επίδραση του χρόνου είναι σηµαντική. 13. Παροχές στους εργαζοµένους Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας απολαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές (π.χ. µισθοί, ηµεροµίσθια, κανονική ετήσια άδεια, απουσία λόγω ασθένειας, µπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών και καθορισµένων παροχών (συνταξιοδοτικές παροχές). α. Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα στα οποία η Εταιρεία κάνει περιοδικές σταθερές εισφορές σε ανεξάρτητα (κρατικά) ταµεία τα οποία αναλαµβάνουν την ευθύνη να καταβάλλουν στους εργαζοµένους τα οφειλόµενα ποσά. β. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για προγράµµατα καθορισµένων παροχών, µε βάση τα σωρευµένα χρόνια εργασίας των δικαιούχων. Τα προγράµµατα αυτά δεν χρηµατοδοτούνται. Η υποχρέωση υπολογίζεται αναλογιστικά σε ετήσια βάση µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι αυξήσεις µισθών, η ηλικία αποχώρησης, η θνησιµότητα, η ανακύκλωση του προσωπικού και τα προεξοφλητικά επιτόκια. 19

21 14. Φόρος εισοδήµατος Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε τον φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύει κατά τον χρόνο διακανονισµού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα αποτελέσµατα της χρήσης περιλαµβάνουν τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ των αναγνωρισµένων λογιστικών αξιών και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται βάσει του τρόπου µε τον οποίο αναµένει η Εταιρεία να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα είναι σε ισχύ την εκτιµώµενη ηµεροµηνία διακανονισµού των παραπάνω στοιχείων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται και εµφανίζονται στον ισολογισµό ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται επί προσωρινών εκπεστέων διαφορών, στην έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 15. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν: ουλευµένους τόκους Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Τραπεζικά δάνεια Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στη βάση του αποσβέσιµου κόστους. Αρχικά, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, η οποία τροποποιείται µε τα κόστη συναλλαγής και τυχόν άλλα περιθώρια που αποδίδονται άµεσα σε αυτές. 16. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Ο κύκλος εργασιών αποθήκες. περιλαµβάνει µόνο τις πωλήσεις που διενεργούνται από τα καταστήµατα και τις 17. Λοιπά έσοδα Τα λοιπά έσοδα (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από αντιπροσώπευση κ.τ.λ.) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε χωριστή γραµµή «Λοιπά έσοδα» και κάτω από τις «Πωλήσεις». 18. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών: Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω: 20

22 α)τροποποίηση του.π.χ.α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. εν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην εταιρεία. β)«.π.χ.α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. γ).π.χ.α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το.λ.π. 27, «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο µετονοµάζεται σε «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και την ιερµηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου (control) µιας οντότητας πάνω σε µια άλλη και θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία. δ).π.χ.α. 11 «Κοινοί ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αντικαθιστά το.λ.π. 31 «ικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». εν συντρέχει τέτοια περίπτωση για στην εταιρεία. ε).π.χ.α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 21

23 ζ).π.χ.α. 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας, της επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. η)τροποποίηση του.λ.π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. θ)νέο (Τροποποιηµένο).Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο ρυθµίζει θέµατα όπως η αναγνώριση των µεταβολών στην καθαρή υποχρέωση της καθορισµένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισµών των προγραµµάτων, καθώς και γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. ι) ιερµηνεία 20 «Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση πρόσβασης στο απόθεµα» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την και ρυθµίζει τα θέµατα του λογιτικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 22

24 19. Ενσώµατα Πάγια Οικόπεδα και κτίρια Μεταφορικά Μέσα Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Οικόπεδα και κτίρια κτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή Κόστος κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) ( ) ( ) ( ) - (2.200) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) (1.570) εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) (99.028) ( ) ( ) - ( ) ( ) Μείωση υποχρ.χρηµ.µισθώσεων ( ) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) - 31 εκεµβρίου Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) - - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.624) εκεµβρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 1 Ιανουαρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) ( ) - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.164) εκεµβρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου Αναπ.αξία 31 εκ Σύνολο 23

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 ΑΡ. ΜΑΕ: 41487/01ΑΤ/Β/98/315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PROMOCARTON

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Σελίδα 1 από σελίδες 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2013 31/12/2012

11/03/2013 31/12/2012 ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως Βιοµηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34763/01ΑΤ/Β/95/365 Πλ.Φιλικής Εταρείας 15, 106 73 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014) «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Έδρα: Ηρώων Πολυτεχνείου 50,185 35 Πειραιάς Α.Φ.Μ.: 094145599,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7504/02/β/86/1384 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 44343307000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Της χρήσης που έληξε Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20366/01/Β/89/121/06

Διαβάστε περισσότερα