ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 Εδρα:Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ Αρ. µητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ >> ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 29 Ιουνίου 2012 και τελούν υπο την εγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσης των µετόχων. Εχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1) Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-8 2) Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων ) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

3 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.κ Μέτοχοι, Άλιµος, 29 Ιουνίου 2012 Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να σας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από έως και της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (η Εταιρεία ) καθώς επίσης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαχειριστική χρήση από έως και Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις Η Εταιρεία µας απορρόφησε την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε µε Α.Φ.Μ βάσει του από κοινού Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Η απορρόφηση διενεργήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν 2190/1920. Η κατανοµή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των µετοχών της Εταιρείας την έχει ως εξής: 1. Η CARREFOUR NEDERLAND B.V, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η CARREFOUR S.A, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η SOUTHMED INVESTMENTS LTD, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ ,00. Η Εταιρεία στη χρήση 2011: -Συµµετείχε µονοµερώς στην αύξηση κεφαλαίου της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, κατά ποσό αυξάνοντας το ποσοστό της από 62,44% σε 65,94%. - Εξαγόρασε το 34,06% των µετοχών της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ από τη CREDIMOM CONSOMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ,καταβάλλοντας ποσο ,00 και έγινε κύρια του 100% των µετοχών της. -Πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατα ποσό ευρώ µε συµµετοχή των µετόχων της ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και CAREEFOUR NEDERLAND B.V. κατά ποσοστό 50% έκαστος,. Οι µέτοχοι εισέφεραν συνολικά ποσό ευρώ απο τα οποία ποσό ευρώ κατεβλήθει σε µέτρητά απο την ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και το υπόλοιπο ποσό ευρώ µέσω κεφαλοποιήσης υποχρέωσης προς τον µέτοχο CAREEFOUR NEDERLAND B.V.. 2

4 Τα ποσά της εισφοράς των µετόχων κατανεµήθηκαν αντιστοίχως κατά ποσο ευρώ για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ποσό ευρώ για αύξηση του αποθεµατικού ιαφορά από την διάθεση µετοχών υπέρ το άρτιο. -Εγκαινίασε 6 νέα καταστήµατα Σουπερµάρκετ µε το εµπορικό της όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος, και 3 Υπερµάρκετ µε το εµπορικό ονοµα Carrefour σε ενοικιαζόµενα ακίνητα και διέκοψε την λειτουργία 6 καταστηµάτων της, τύπου Carrefour Μαρινόπουλος που λειτουργούσαν σε ενοικιαζόµενα ακίνητα. Τέλος ένα κατάστηµα της Εταιρείας στη Αθήνα µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος µετονοµάσθηκε σε τύπου Carrefour express. -Επεκτάθηκε στο χώρο των FRANCHISE µε το άνοιγµα 63 νέων καταστηµάτων, εκ των οποίων 12 Carrefour Μαρινόπουλος, 36 Carrefour express, 5 Smile και 10 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S. Επισης διέκοψε την συνεργασία µε 31 καταστήµατα FRANCHISE, εκ των οποίων 4 µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος,13 τύπουcarrefour express, 7 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S και 7 SMILE. H Εταιρεία στις λειτουργούσε συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. Τα Υπερκαταστήµατα, τα Σουπερµάρκετ, τα Carrefour express, καθώς επίσης και οι αποθηκευτικοί χώροι της Εταιρείας, λειτουργούν σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόµενα ακίνητα. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στην παρούσα χρήση ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατοµµυρίων περίπου ( ευρώ στο 2010). Το κόστος πωληθέντων ήταν 82,44% (80,33% 2010) και το µικτό περιθώριο κέρδους ήταν 17,56% (19,67% 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ήταν 3,59% (5,41% στο 2010) και τα έξοδα διάθεσης ήταν 20,79% (19,98% στο 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν : Mε ποσό ύψους ευρώ 3,4 εκ. περίπου (ευρώ 6,2 εκ ) αναφορικά µε πρόστιµο αρχικού ύψους ευρώ 12,5 εκ περίπου πού επιβλήθηκε στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και το οποίο µειώθηκε σε ευρώ 9,6 εντός του Με ευρώ 26 εκ.περίπου,που αφορά πρόβλεψη γιά ενδεχόµενες ζηµιές από επισφάλειες και πρόβλεψη για εµπορικές απαιτήσεις και άλλες υποχρεώσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 1,6 εκ.περίπου µε την δηµιουργία πρόβλεψης γιά νοµικές υποθέσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 4,8 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των ενσώµατων παγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 104,2 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Στα αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης ποσού ευρώ προστέθηκε το χρηµατοοικονοµικό κόστος συνολικού ποσού ευρώ και οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ Στις ανωτέρω ζηµιές προστέθηκε ποσό ευρώ που αφορά γιαγραφή αναβαλλόµενων φορολογοκών απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται µη ανακτήσιµες και από φόρους εισοδήµατος και έτσι το καθαρό αποτέλεσµα (ζηµιές µετά από φόρους) ανήλθε στο ποσό των ευρώ Το ύψος των αποσβέσεων για τη χρήση έως ανήλθε στο ποσό των ευρώ

5 Υποχρεώσεις 1. O µακροχρόνιος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση του Οµολογιακού δανείου και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 2. Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισµού για κεφάλαιο κίνησης και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. ιαχείριση κινδύνων α. ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα της και να βελτιώνεται η απόδοση προς στους µετόχους της µέσω της βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων και της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από, ίδια κεφάλαια των µετόχων της (Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο) και διάφορα αποθεµατικά. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή της διάρθρωση σε συνεχή βάση. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η µελλοντική πληρωµή µερισµάτων και η αποπληρωµή υφισταµένων δανείων. β. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας έχοντας το σηµαντικό πλεονέκτηµα να ανήκει στο δεύτερο παγκοσµίως όµιλο λιανεµπορίου έχει πολύ καλές προσβάσεις σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κίνδυνο αγοράς και τιµών, συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας κάνει µηνιαίες αναφορές στη κεντρική διοίκηση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου, η οποία µε την σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και εφαρµόζει πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. β(1). Κίνδυνος συναλλάγµατος Η Εταιρεία πραγµατοποιεί περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος. β(2). Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Ως εκ τούτου,τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από ξαφνικές διακυµάνσεις επιτοκίων. Πέραν αυτού, η Εταιρεία αντλεί το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού της από την κεντρική µονάδα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Oµίλου CARREFOUR µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. 4

6 β(3). Πιστωτικός κίνδυνος Λόγω της φύσεως των πωλήσεων που πραγµατοποιεί η Eταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι αξιόλογος. Οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι κατεξοχήν λιανικές και η είσπραξη των χρηµάτων είναι άµεση µε µετρητά ή µε πιστωτικές κάρτες. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στις θυγατρικές εταιρείες, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΞΥΝΟΣ Α.Ε.»), της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην Κυπριακή CHRIS CASH & CARRY LIMITED, στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 95 % δια µέσου της Κυπριακής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι GUEDO LIMITED, στην ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ,της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην εταιρεία DIA HELLAS AE της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στο οποίο συµµετέχει κατά 50% καθώς και στις συγγενής εταιρείες CMB BOULGARIA EAD της οποίας κατέχει το 40% των µετοχών της δια µέσου της Ολλανδικής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι CM BALKANS BV, και στην εταιρεία ΟΚ ANYTIME MARKET AE στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 34%. Επίσης, πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στους Franchisee s στην Ελλάδα για τους οποίους η Εταιρεία ασκεί συνεχή πιστωτικό έλεγχο. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις που δεν καλύπτονται µε εγγυητικές επιστολές, η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης. Από το σύνολο των πωλήσεων της χρήσης οι χονδρικές πωλήσεις στις προαναφερόµενες εταιρείες στην Ελλάδα, Κύπρο και την Βουλγαρία ανήλθαν στο ποσό των ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 12,84%. β(4). Κίνδυνος ρευστότητας Η ιοίκηση της Eταιρείας για την αντιµετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων ορίων τραπεζικών πιστώσεων καθώς επίσης και απο την στήριξη των µετόχων της. Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την και την αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 5

7 Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ενεργητικού ,00% 0,00% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,00% 0,00% είκτης Κυκλοφορίας αποθεµάτων Σύνολο Πωλήσεων. Αποθέµατα 13,77 11,12 Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC) Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα. Σύνολο Καθαρού ανεισµού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις 0,00% 0,00% είκτης κυκλοφορίας Παγίου Ενεργητικού Συνολικές πωλήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 2,48 2,53 Η Εταιρεία κατά την είχε στην κατοχή της διαθέσιµα σε Ξ.Ν ( USD ) συνολικού ποσού $ ,22 στην τράπεζα CITIBANK.. Τα εµπράγµατα βάρη σε ακίνητα της Εταιρείας την ανέρχονται σε ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι: - Κατάστηµα Καλλιθέας Ρόδου προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ Κατάστηµα Ν.Ιωνίας Αττικής προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ , υπέρ τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού σε ευρώ , υπέρ ΟΥ Ν.Ιωνίας ευρώ 607. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας DIA HELLAS ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της DIA HELLAS ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ υπολείπεται του ποσού των 9 εκ.ευρω που προβλέπεται από το όριο που εχει θέσει η Τράπεζα της Ελλαάδος για κεφαλαιακή επάρκεια. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Λόγω των συσσωρεύµενων ζηµιών της Εταιρείας αλλά και από το γεγονός ότι το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του τρέχοντος ενεργητικού της, οι Μέτοχοι της Εταιρείας εξεδήλωσαν την βούληση τους να στηρίξοιυν οικονοµικά την Εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείες για τουλάχιστον ένα έτος από την έγκριση των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους ως δρώσες οικονιµικές οντότητες. 6

8 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα και για το (2010). Γεγονότα µεταγενέστερα του Ισολογισµού Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο απο την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. Μελετώντας ένα προς ένα τα στοιχεία του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων, τις Επενδύσεις και τις απάνες που έγιναν αυτή την χρήση, θα σχηµατίσετε την εικόνα της δραστηριότητας του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση χρήση και την προσπάθεια που κατέβαλε για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 7

9 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΛΕΩΝΙ ΑΣ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ ΑΒ Ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος JEROME LOUBERE ΑΡ. ΙΑΒ. 014F Ο Οικονοµικός ιευθυντής & Μέλος του.σ. JULIAN MARIANO SAEZ MARTINEZ AΡ. ΙΑΒ. XDA Ο ιευθυντής Λογιστηρίου ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Τ Μ

10 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (Ποσά σε Ευρώ ) Σηµείωση έως έως Έσοδα Κόστος πωληθέντων 32 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης 32 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 32 ( ) ( ) Αποµείωση Συµµετοχών 21 ( ) - Άλλα έσοδα Λοιπά (ζηµίες)/κέρδη καθαρά 35 ( ) Λειτουργικές ζηµιές ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 36 ( ) ( ) Ζηµιές προ φόρου ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (έξοδο)/έσοδο 39 ( ) Ζηµιές περιόδου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Φόρος εισοδήµατος (επιστρεπτέος ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Ζηµίες εις νέον ( ) ( ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Υποχρεώσεις σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση Βραχυπρόθεσµα δάνεια Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Αύξηση κεφαλαίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

13 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έως έως Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα προ φόρων ζηµιές ( ) ( ) Προσαρµογές Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων 19, Ζηµίες από διαγραφή αΰλων περιουσιακών στοιχείων Αποµείωση ενσώµατων παγίων Αποµείωση αΰλων περιουσιακών στοιχείων Κέρδος απο πώληση συµµετοχών 35 - ( ) Αποµείωση συµµετοχών Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως Μεταβολή αποθεµάτων Μεταβολή απαιτήσεων ( ) Μεταβολή υποχρεώσεων ( ) Μεταβολή προβλέψεων Μεταβολή υποχρεώσεων σε εργαζοµένους ( ) Μείον: Πληρωθέντες τόκοι 36 ( ) ( ) Πληρωθείς φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Άυξηση συµµετοχών σε θυγατρικές 21 ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων παγίων 19 ( ) ( ) Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 ( ) ( ) Εισροές από την πώληση ενσώµατων παγίων Εισροές από πώληση συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εκροές για πληρωµή δανείων - ( ) Εισροές από δάνεια Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( ) ( ) Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 12

14 1. Γενικές πληροφορίες Η Eταιρεία «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η Εταιρεία ) είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται κυρίως στο Λιανικό Εµπόριο. Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη στην διεύθυνση, Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ 17456, στην πόλη της Αθήνας και το site είναι Η Εταιρεία ως µητρική οµίλου, που εδρεύει στην Ευρωπαική Ένωση, δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει της σχετικής εξαίρεσης που παρέχεται απο το.λ.π. 27 και από τον Κ.Ν. 2190/1920. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της Εταιρίας CARREFOUR S.A που εδρεύει στη Γαλλία (ολική ενοποίηση). Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα. (2010: ) Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο της Εταιρείας αριθµεί συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. 2. Βασικές Λογιστικές αρχές 2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ήταν σε ισχύ κατά την Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία γίνεται αναφορά στις σηµειώσεις που ακολουθούν. Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας µετά την αφαίρεση του απαιτούµενου για την πώληση κόστους Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων περιέχει εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη λογιστική αξία συγκεκριµένων κονδυλίων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει συχνά τις εκτιµήσεις και παραδοχές της, προκειµένου να διασφαλίσει την σχέση της προηγούµενης εµπειρίας και της παρούσας οικονοµικής κατάστασης. Αναλόγως των αλλαγών των εκτιµήσεων και παραδοχών, µπορεί κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων να εµφανίζονται διαφορετικά στο µέλλον, από ότι οι παρούσες εκτιµήσεις Οι κύριες παραδοχές που έγιναν από τη διοίκηση κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων αφορούν τις αξίες και τις ωφέλιµες ζωές των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας, τα ποσά των προβλέψεων για κινδύνους και τις λοιπές προβλέψεις που σχετίζονται µε την επιχείρηση, τις παραδοχές για τον υπολογισµό των δεσµεύσεων για παροχές µετά την συνταξιοδότηση και τους αναβαλλόµενους φόρους. Λεπτοµέρειες των κύριων παραδοχών που εφαρµόζονται από τη διοίκηση παρέχονται στις σχετικές παραγράφους Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει την δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες οικονοµικές της υποχρεώσει και να εισπράξει τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 13

15 Η Εταιρεία παρουσιάζει κατά την 31 εκεµβρίου 2011, συνολικές ζηµιές χρήσεως ύψους ΕΥΡΩ 255 εκατοµµυρίων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της είναι µικρότερο του 50% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 21, τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 104 εκατοµµύρια που αφορούν διαγραφή της αξίας των συµµετοχών της σε θυγατρικές της εταιρείες. Επίσης όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 22 τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων εξαιτίας της διαγραφής αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Κατά την 31 εκεµβρίου 2011, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία κατά ΕΥΡΩ 299 εκατοµµύρια Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. 14

16 3. Υπεραξία Σύµφωνα µε το.π.χ.α. 3, η υπεραξία δεν αποσβένεται από την 1 Ιανουαρίου 2004, υπόκειται όµως ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της. Σύµφωνα µε το.λ.π. 36 «Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων», ο έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, στην οποία έχει µερισθεί η υπεραξία. Για να προσδιορισθεί τυχόν ζηµία αποµείωσης γίνεται σύγκριση της λογιστικής αξίας της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία περιλαµβάνεται η υπεραξία µε την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το απαιτούµενο κόστος πώλησης και αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών της επόµενης δεκαετίας και µιας υπολειµµατικής αξίας που βασίζεται στα στοιχεία του ενάτου έτους τα οποία προβάλλονται στο διηνεκές µε συντελεστή ανάπτυξης. Η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει των πρόσφατων συναλλαγών ή επαγγελµατικών πρακτικών. 4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως λογισµικά προγράµµατα,που αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης βάσει της εκτιιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (3 έτη). 5. Ενσώµατα πάγια Σύµφωνα µε το ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια», τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως κατά την αγορά τους, µείον τις αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΑ η Εταιρεία χρησιµοποίησε ως τεκµαρτό κόστος την αξία που είχε προκύψει απο την Επιτροπή του άρθρου 9 ΚΝ 2190 σε προσενέστερη συγχώνευση της Εταιρείας. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες τόκους δανείων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, µείον οποιαδήποτε προσδιορίσιµη ζηµία. Η απόσβεση αυτών των στοιχείων ξεκινάει όταν είναι έτοιµα προς χρήση. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και µε βάση τον παρακάτω µέσο χρόνο (ωφέλιµης ζωής): Κτίρια ιαµορφώσεις σε ακίνητα τρίτων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 40 χρόνια Ανάλογα µε το χρόνο µίσθωσης 5 χρόνια έως 8 χρόνια 5 χρόνια έως 8 χρόνια 3 χρόνια έως 8 χρόνια Αποκτήσεις ενσωµάτων παγίων στοιχείων µέσω συµβάσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων, όπου µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, λογιστικοποιούνται ως εξής: Κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία του µισθωµένου πάγιου, ή στην προεξοφληµένη αξία των ελάχιστων µισθωµάτων αν αυτή είναι χαµηλότερη. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στην ίδια διάρκεια κατά την οποία αποσβένονται τα οµοειδή ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία. 15

17 Το σχετικό κόστος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισµό. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό κόστος και στην αποπληρωµή του υπολοίπου της υποχρέωσης. Σύµφωνα µε το ΛΠ 36, τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, ελέγχονται µε σκοπό να προσδιορισθεί αν η λογιστική αξία είναι χαµηλότερη από την ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το κόστος που απαιτείται για την πώληση και αξίας χρήσεως. Το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο η Εταιρεία επιµετρά την τρέχουσα αξία των ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων αφορά τα Υπερµάρκετ, Σουπερµάρκετ και λοιπά. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται, προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµιακές ροές µιας περιόδου 10 ετών προστιθέµενης της υπολειµµατικής αξίας, ενώ η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις πρόσφατες συναλλαγές ή επαγγελµατικές πρακτικές. 6. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Σύµφωνα µε το ΛΠ 39, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να καταταχθούν στις τέσσερις κατωτέρω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων άνεια και απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Η κατηγοριοποίηση αυτή προδιαγράφει και τον λογιστικό χειρισµό αυτών των στοιχείων. Ο προσδιορισµός γίνεται κατά την ηµεροµηνία της αρχικής καταχώρησης, µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αγορές και πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της συναλλαγής, η οποία είναι εκείνη κατά την οποία έγινε η αγορά ή πώληση ενός τέτοιου στοιχείου από την Εταιρεία. α. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία µε σκοπό το βραχυπρόθεσµο κέρδος από την πώληση. Αυτά τα στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, οι µεταβολές της οποίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. β. άνεια και απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, δε διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και δεν κρατούνται για συναλλακτικούς σκοπούς ή για πώληση. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος τους, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις χωρίς προκαθορισµένο επιτόκιο αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στην τιµολογιακή τους αξία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. Γενικώς, η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές έντοκες και µη απαιτήσεις. 16

18 γ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός δανείων και απαιτήσεων, µε σταθερή λήξη προσδιορισµένες ή δυνάµενες να προσδιορισθούν πληρωµές και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη τους. Αυτά τα στοιχεία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία τους είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. δ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι ζηµίες ή τα κέρδη, αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν. Εάν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, η σωρευµένη ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης συµµετοχικών τίτλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα για πώληση γίνεται µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Η εύλογη αξία των εισηγµένων τίτλων είναι η χρηµατιστηριακή αξία τους. Οι µη εισηγµένοι τίτλοι επιµετρώνται είτε βάσει αξιών από πρόσφατες παρόµοιες συναλλαγές, είτε µε τεχνικές επιµέτρησης που χρησιµοποιούν δεδοµένα της αγοράς. Αν δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος προσδιορισµού της αξίας τους, τα στοιχεία αυτά επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενα σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως µετοχές άλλων εταιρειών επί των οποίων δεν υπάρχει έλεγχος, ουσιώδης επιρροή, ή από κοινού έλεγχος. ε. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 7. Μισθώσεις Οι µισθώσεις εγγράφονται ως χρηµατοδοτικές όταν οι όροι της µίσθωσης µεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής του µισθίου στην Εταιρεία. Οι υπόλοιπες µισθώσεις λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές. Η Εταιρεία έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή και λειτουργικές µισθώσεις και από την πλευρά του µισθωτή και από την πλευρά του εκµισθωτή. α. Η Εταιρεία ως εκµισθωτής Τα µισθώµατα που εισπράτει η Εταιρεία ως εκµισθωτής λειτουργικών µισθώσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. β. Η Εταιρεία ως µισθωτής (1) Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αντίστοιχα, µε την µικρότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθούµενων στοιχείων και παρούσας αξίας των ελάχιστων µελλοντικών µισθωµάτων. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα επιµερίζονται στην ανεξόφλητη υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό κόστος, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί της ανεξόφλητης υποχρέωσης κατά την διάρκεια της µισθωτικής περιόδου. Τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια, µε δεδοµένο ότι περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας κατά την λήξη της µίσθωσης, αποσβένονται µε τους συντελεστές απόσβεσης των οµοειδών ενσωµάτων παγίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. 17

19 (2) Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 8. Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα (παροχές σε εργαζοµένους), αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τους όρους που τις διέπουν, και µεταφέρονται στα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τον χρόνο που αναγνωρίζονται ως έξοδα τα κόστη για τα οποία χορηγούνται. 9. Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης εξετάζονται συνεχώς µε βάση ιστορικά στοιχεία και την εµπειρία. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρµογές στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις εντός του εποµένου χρηµατοοικονοµικού έτους περιγράφονται κατωτέρω: α. Αποµείωση υπεραξίας επιχείρησης Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση, σύµφωνα µε την πολιτική που περιγράφεται στην σηµείωση 3. Η ανακτήσιµη αξία της υπεραξίας, που προσδιορίζεται µε βάση την αξία χρήσεως επηρεάζεται από τις παραδοχές σχετικά µε το εκτιµώµενο µικτό περιθώριο κέρδους και το προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. β. Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους έναντι πολιτικών και διοικητικών προστίµων, στα πλαίσια του αντικειµένου της λειτουργίας της και των εργασιών της. Έναντι αυτών των κινδύνων που έχουν προκύψει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, σχηµατίζει προβλέψεις µε βάση την γνώµη των νοµικών συµβούλων και την εµπειρία του παρελθόντος. γ. Αποµείωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων και εξετάζει τις τυχόν ενδείξεις αποµείωσης, σε συνεχή βάση. Το σηµαντικότερο µέρος των ενσωµάτων παγίων, αφορά ακίνητα που λογιστικοποιούνται στο κόστος κτήσεως. δ. Απαξίωση αποθεµάτων Η υποτίµηση των αποθεµάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους για τα αποθέµατα εκτός των τροφίµων γίνεται µε συντελεστές που βασίζονται στην παλαιότητα των αποθεµάτων στις διάφορες τοποθεσίες. Για τα τρόφιµα δεν συντρέχει λόγος υποτίµησης της αξίας τους. ε. Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και αναβαλλόµενος προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι φορολογικές υποθέσεις όµως, θεωρούνται οριστικές µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διενεργείται τακτικά. Η Εταιρεία από τη χρήση 2010 και µετά δεν διενεργεί προβλέψεις για διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 18

20 10. Αποθέµατα Σύµφωνα µε το ΛΠ 2 «Αποθέµατα», τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κτήσεως και καθαρής τιµής πώλησής τους. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται από την τελευταία τιµή αγοράς τους πλέον τις πρόσθετες δαπάνες, µέθοδος που εφαρµόζεται σε αποθέµατα γρήγορης κυκλοφορίας και δε δηµιουργεί σηµαντικές διαφορές µε τη µέθοδο FIFO. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλα τα κόστη (µε εξαίρεση τα κέρδη ή τις ζηµιές των συναλλαγµατικών διαφορών), λαµβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σύµβασης αγοράς και την παροχή υπηρεσίας του προµηθευτή. 11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά ισοδύναµα είναι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, οι οποίες µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε ταµειακά διαθέσιµα και εκτίθενται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα που κατέχει η Εταιρεία στο ταµείο της καθώς και στις τράπεζες. 12. Προβλέψεις Σύµφωνα µε το ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία», οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν, στο τέλος της χρήσης, η Εταιρεία έχει µια δέσµευση σε τρίτο, η οποία προέρχεται από γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό ή βέβαιο ότι θα καταλήξει σε εκροή πόρων. Η εκτίµηση των προβλέψεων γίνεται ανάλογα µε την φύση τους και µε τις κατάλληλες κάθε φορά παραδοχές. Τα ποσά προεξοφλούνται όταν η επίδραση του χρόνου είναι σηµαντική. 13. Παροχές στους εργαζοµένους Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας απολαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές (π.χ. µισθοί, ηµεροµίσθια, κανονική ετήσια άδεια, απουσία λόγω ασθένειας, µπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών και καθορισµένων παροχών (συνταξιοδοτικές παροχές). α. Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα στα οποία η Εταιρεία κάνει περιοδικές σταθερές εισφορές σε ανεξάρτητα (κρατικά) ταµεία τα οποία αναλαµβάνουν την ευθύνη να καταβάλλουν στους εργαζοµένους τα οφειλόµενα ποσά. β. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για προγράµµατα καθορισµένων παροχών, µε βάση τα σωρευµένα χρόνια εργασίας των δικαιούχων. Τα προγράµµατα αυτά δεν χρηµατοδοτούνται. Η υποχρέωση υπολογίζεται αναλογιστικά σε ετήσια βάση µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι αυξήσεις µισθών, η ηλικία αποχώρησης, η θνησιµότητα, η ανακύκλωση του προσωπικού και τα προεξοφλητικά επιτόκια. 19

21 14. Φόρος εισοδήµατος Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε τον φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύει κατά τον χρόνο διακανονισµού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα αποτελέσµατα της χρήσης περιλαµβάνουν τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ των αναγνωρισµένων λογιστικών αξιών και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται βάσει του τρόπου µε τον οποίο αναµένει η Εταιρεία να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα είναι σε ισχύ την εκτιµώµενη ηµεροµηνία διακανονισµού των παραπάνω στοιχείων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται και εµφανίζονται στον ισολογισµό ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται επί προσωρινών εκπεστέων διαφορών, στην έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 15. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν: ουλευµένους τόκους Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Τραπεζικά δάνεια Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στη βάση του αποσβέσιµου κόστους. Αρχικά, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, η οποία τροποποιείται µε τα κόστη συναλλαγής και τυχόν άλλα περιθώρια που αποδίδονται άµεσα σε αυτές. 16. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Ο κύκλος εργασιών αποθήκες. περιλαµβάνει µόνο τις πωλήσεις που διενεργούνται από τα καταστήµατα και τις 17. Λοιπά έσοδα Τα λοιπά έσοδα (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από αντιπροσώπευση κ.τ.λ.) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε χωριστή γραµµή «Λοιπά έσοδα» και κάτω από τις «Πωλήσεις». 18. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών: Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω: 20

22 α)τροποποίηση του.π.χ.α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. εν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην εταιρεία. β)«.π.χ.α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. γ).π.χ.α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το.λ.π. 27, «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο µετονοµάζεται σε «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και την ιερµηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου (control) µιας οντότητας πάνω σε µια άλλη και θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία. δ).π.χ.α. 11 «Κοινοί ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αντικαθιστά το.λ.π. 31 «ικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». εν συντρέχει τέτοια περίπτωση για στην εταιρεία. ε).π.χ.α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 21

23 ζ).π.χ.α. 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας, της επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. η)τροποποίηση του.λ.π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. θ)νέο (Τροποποιηµένο).Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο ρυθµίζει θέµατα όπως η αναγνώριση των µεταβολών στην καθαρή υποχρέωση της καθορισµένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισµών των προγραµµάτων, καθώς και γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. ι) ιερµηνεία 20 «Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση πρόσβασης στο απόθεµα» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την και ρυθµίζει τα θέµατα του λογιτικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 22

24 19. Ενσώµατα Πάγια Οικόπεδα και κτίρια Μεταφορικά Μέσα Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Οικόπεδα και κτίρια κτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή Κόστος κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) ( ) ( ) ( ) - (2.200) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) (1.570) εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) (99.028) ( ) ( ) - ( ) ( ) Μείωση υποχρ.χρηµ.µισθώσεων ( ) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) - 31 εκεµβρίου Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) - - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.624) εκεµβρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 1 Ιανουαρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) ( ) - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.164) εκεµβρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου Αναπ.αξία 31 εκ Σύνολο 23

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ιαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 7 Κατάσταση Συνολικών

Περιεχόµενα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 7 Κατάσταση Συνολικών Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Για τη Χρήση από 27 η Ιουνίου 2011 31 η εκεµβρίου 2012 Συνταχθείσα Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0 Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε. Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ποσά σε Ευρώ 31ης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Φ.Μ. 094031676 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα