ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 Εδρα:Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ Αρ. µητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ >> ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 29 Ιουνίου 2012 και τελούν υπο την εγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσης των µετόχων. Εχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1) Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-8 2) Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Κατάσταση Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου ) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων ) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

3 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.κ Μέτοχοι, Άλιµος, 29 Ιουνίου 2012 Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να σας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από έως και της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (η Εταιρεία ) καθώς επίσης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαχειριστική χρήση από έως και Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις Η Εταιρεία µας απορρόφησε την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε µε Α.Φ.Μ βάσει του από κοινού Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Η απορρόφηση διενεργήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν 2190/1920. Η κατανοµή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των µετοχών της Εταιρείας την έχει ως εξής: 1. Η CARREFOUR NEDERLAND B.V, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η CARREFOUR S.A, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η SOUTHMED INVESTMENTS LTD, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ , Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε, µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 36,20 η κάθε µία, µε συνολική αξία ευρώ ,00. Η Εταιρεία στη χρήση 2011: -Συµµετείχε µονοµερώς στην αύξηση κεφαλαίου της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, κατά ποσό αυξάνοντας το ποσοστό της από 62,44% σε 65,94%. - Εξαγόρασε το 34,06% των µετοχών της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ από τη CREDIMOM CONSOMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ,καταβάλλοντας ποσο ,00 και έγινε κύρια του 100% των µετοχών της. -Πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατα ποσό ευρώ µε συµµετοχή των µετόχων της ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και CAREEFOUR NEDERLAND B.V. κατά ποσοστό 50% έκαστος,. Οι µέτοχοι εισέφεραν συνολικά ποσό ευρώ απο τα οποία ποσό ευρώ κατεβλήθει σε µέτρητά απο την ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ και το υπόλοιπο ποσό ευρώ µέσω κεφαλοποιήσης υποχρέωσης προς τον µέτοχο CAREEFOUR NEDERLAND B.V.. 2

4 Τα ποσά της εισφοράς των µετόχων κατανεµήθηκαν αντιστοίχως κατά ποσο ευρώ για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ποσό ευρώ για αύξηση του αποθεµατικού ιαφορά από την διάθεση µετοχών υπέρ το άρτιο. -Εγκαινίασε 6 νέα καταστήµατα Σουπερµάρκετ µε το εµπορικό της όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος, και 3 Υπερµάρκετ µε το εµπορικό ονοµα Carrefour σε ενοικιαζόµενα ακίνητα και διέκοψε την λειτουργία 6 καταστηµάτων της, τύπου Carrefour Μαρινόπουλος που λειτουργούσαν σε ενοικιαζόµενα ακίνητα. Τέλος ένα κατάστηµα της Εταιρείας στη Αθήνα µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος µετονοµάσθηκε σε τύπου Carrefour express. -Επεκτάθηκε στο χώρο των FRANCHISE µε το άνοιγµα 63 νέων καταστηµάτων, εκ των οποίων 12 Carrefour Μαρινόπουλος, 36 Carrefour express, 5 Smile και 10 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S. Επισης διέκοψε την συνεργασία µε 31 καταστήµατα FRANCHISE, εκ των οποίων 4 µε το εµπορικό όνοµα Carrefour Μαρινόπουλος,13 τύπουcarrefour express, 7 ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ MARKET S και 7 SMILE. H Εταιρεία στις λειτουργούσε συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. Τα Υπερκαταστήµατα, τα Σουπερµάρκετ, τα Carrefour express, καθώς επίσης και οι αποθηκευτικοί χώροι της Εταιρείας, λειτουργούν σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόµενα ακίνητα. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στην παρούσα χρήση ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατοµµυρίων περίπου ( ευρώ στο 2010). Το κόστος πωληθέντων ήταν 82,44% (80,33% 2010) και το µικτό περιθώριο κέρδους ήταν 17,56% (19,67% 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ήταν 3,59% (5,41% στο 2010) και τα έξοδα διάθεσης ήταν 20,79% (19,98% στο 2010) του κύκλου εργασιών περίπου. Τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν : Mε ποσό ύψους ευρώ 3,4 εκ. περίπου (ευρώ 6,2 εκ ) αναφορικά µε πρόστιµο αρχικού ύψους ευρώ 12,5 εκ περίπου πού επιβλήθηκε στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και το οποίο µειώθηκε σε ευρώ 9,6 εντός του Με ευρώ 26 εκ.περίπου,που αφορά πρόβλεψη γιά ενδεχόµενες ζηµιές από επισφάλειες και πρόβλεψη για εµπορικές απαιτήσεις και άλλες υποχρεώσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 1,6 εκ.περίπου µε την δηµιουργία πρόβλεψης γιά νοµικές υποθέσεις. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 4,8 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των ενσώµατων παγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Με ευρώ ποσό ύψους ευρώ 104,2 εκ.περίπου αναφορικά µε την αποµείωση των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Στα αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης ποσού ευρώ προστέθηκε το χρηµατοοικονοµικό κόστος συνολικού ποσού ευρώ και οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ Στις ανωτέρω ζηµιές προστέθηκε ποσό ευρώ που αφορά γιαγραφή αναβαλλόµενων φορολογοκών απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται µη ανακτήσιµες και από φόρους εισοδήµατος και έτσι το καθαρό αποτέλεσµα (ζηµιές µετά από φόρους) ανήλθε στο ποσό των ευρώ Το ύψος των αποσβέσεων για τη χρήση έως ανήλθε στο ποσό των ευρώ

5 Υποχρεώσεις 1. O µακροχρόνιος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση του Οµολογιακού δανείου και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 2. Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός την ανήλθε σε ευρώ Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισµού για κεφάλαιο κίνησης και ποσό ευρώ αφορά υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. ιαχείριση κινδύνων α. ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα της και να βελτιώνεται η απόδοση προς στους µετόχους της µέσω της βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων και της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από, ίδια κεφάλαια των µετόχων της (Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο) και διάφορα αποθεµατικά. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή της διάρθρωση σε συνεχή βάση. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η µελλοντική πληρωµή µερισµάτων και η αποπληρωµή υφισταµένων δανείων. β. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας έχοντας το σηµαντικό πλεονέκτηµα να ανήκει στο δεύτερο παγκοσµίως όµιλο λιανεµπορίου έχει πολύ καλές προσβάσεις σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κίνδυνο αγοράς και τιµών, συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας κάνει µηνιαίες αναφορές στη κεντρική διοίκηση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου, η οποία µε την σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και εφαρµόζει πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. β(1). Κίνδυνος συναλλάγµατος Η Εταιρεία πραγµατοποιεί περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος. β(2). Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Ως εκ τούτου,τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από ξαφνικές διακυµάνσεις επιτοκίων. Πέραν αυτού, η Εταιρεία αντλεί το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού της από την κεντρική µονάδα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Oµίλου CARREFOUR µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. 4

6 β(3). Πιστωτικός κίνδυνος Λόγω της φύσεως των πωλήσεων που πραγµατοποιεί η Eταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι αξιόλογος. Οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι κατεξοχήν λιανικές και η είσπραξη των χρηµάτων είναι άµεση µε µετρητά ή µε πιστωτικές κάρτες. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στις θυγατρικές εταιρείες, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΞΥΝΟΣ Α.Ε.»), της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην Κυπριακή CHRIS CASH & CARRY LIMITED, στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 95 % δια µέσου της Κυπριακής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι GUEDO LIMITED, στην ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ,της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στην εταιρεία DIA HELLAS AE της οποίας κατέχει το 100% των µετοχών της, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στο οποίο συµµετέχει κατά 50% καθώς και στις συγγενής εταιρείες CMB BOULGARIA EAD της οποίας κατέχει το 40% των µετοχών της δια µέσου της Ολλανδικής HOLDING Εταιρείας επ ονόµατι CM BALKANS BV, και στην εταιρεία ΟΚ ANYTIME MARKET AE στην οποία είναι µέτοχος µε ποσοστό 34%. Επίσης, πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις στους Franchisee s στην Ελλάδα για τους οποίους η Εταιρεία ασκεί συνεχή πιστωτικό έλεγχο. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις που δεν καλύπτονται µε εγγυητικές επιστολές, η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης. Από το σύνολο των πωλήσεων της χρήσης οι χονδρικές πωλήσεις στις προαναφερόµενες εταιρείες στην Ελλάδα, Κύπρο και την Βουλγαρία ανήλθαν στο ποσό των ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 12,84%. β(4). Κίνδυνος ρευστότητας Η ιοίκηση της Eταιρείας για την αντιµετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων ορίων τραπεζικών πιστώσεων καθώς επίσης και απο την στήριξη των µετόχων της. Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την και την αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 5

7 Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ενεργητικού ,00% 0,00% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,00% 0,00% είκτης Κυκλοφορίας αποθεµάτων Σύνολο Πωλήσεων. Αποθέµατα 13,77 11,12 Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC) Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα. Σύνολο Καθαρού ανεισµού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις 0,00% 0,00% είκτης κυκλοφορίας Παγίου Ενεργητικού Συνολικές πωλήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 2,48 2,53 Η Εταιρεία κατά την είχε στην κατοχή της διαθέσιµα σε Ξ.Ν ( USD ) συνολικού ποσού $ ,22 στην τράπεζα CITIBANK.. Τα εµπράγµατα βάρη σε ακίνητα της Εταιρείας την ανέρχονται σε ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι: - Κατάστηµα Καλλιθέας Ρόδου προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ Κατάστηµα Ν.Ιωνίας Αττικής προσηµείωση υπέρ τράπεζας ΕΤΕ ποσού σε ευρώ , υπέρ τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού σε ευρώ , υπέρ ΟΥ Ν.Ιωνίας ευρώ 607. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας DIA HELLAS ΑΕ είναι αρνητική και συνεπώς συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της DIA HELLAS ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η καθαρή θέση της θυγατρικής εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ υπολείπεται του ποσού των 9 εκ.ευρω που προβλέπεται από το όριο που εχει θέσει η Τράπεζα της Ελλαάδος για κεφαλαιακή επάρκεια. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση των µετόχων θα αποφασίσει την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων,καθώς και την οικονοµική υποστήριξη της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Λόγω των συσσωρεύµενων ζηµιών της Εταιρείας αλλά και από το γεγονός ότι το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του τρέχοντος ενεργητικού της, οι Μέτοχοι της Εταιρείας εξεδήλωσαν την βούληση τους να στηρίξοιυν οικονοµικά την Εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείες για τουλάχιστον ένα έτος από την έγκριση των παρόντων Οικονοµικών Καταστάσεων ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους ως δρώσες οικονιµικές οντότητες. 6

8 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα και για το (2010). Γεγονότα µεταγενέστερα του Ισολογισµού Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο απο την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. Μελετώντας ένα προς ένα τα στοιχεία του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων, τις Επενδύσεις και τις απάνες που έγιναν αυτή την χρήση, θα σχηµατίσετε την εικόνα της δραστηριότητας του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση χρήση και την προσπάθεια που κατέβαλε για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 7

9 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΛΕΩΝΙ ΑΣ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ ΑΒ Ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος JEROME LOUBERE ΑΡ. ΙΑΒ. 014F Ο Οικονοµικός ιευθυντής & Μέλος του.σ. JULIAN MARIANO SAEZ MARTINEZ AΡ. ΙΑΒ. XDA Ο ιευθυντής Λογιστηρίου ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Τ Μ

10 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (Ποσά σε Ευρώ ) Σηµείωση έως έως Έσοδα Κόστος πωληθέντων 32 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης 32 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 32 ( ) ( ) Αποµείωση Συµµετοχών 21 ( ) - Άλλα έσοδα Λοιπά (ζηµίες)/κέρδη καθαρά 35 ( ) Λειτουργικές ζηµιές ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 36 ( ) ( ) Ζηµιές προ φόρου ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (έξοδο)/έσοδο 39 ( ) Ζηµιές περιόδου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Φόρος εισοδήµατος (επιστρεπτέος ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Ζηµίες εις νέον ( ) ( ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Υποχρεώσεις σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση Βραχυπρόθεσµα δάνεια Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Αύξηση κεφαλαίου Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου ( ) ( ) 31 εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

13 ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έως έως Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα προ φόρων ζηµιές ( ) ( ) Προσαρµογές Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων 19, Ζηµίες από διαγραφή αΰλων περιουσιακών στοιχείων Αποµείωση ενσώµατων παγίων Αποµείωση αΰλων περιουσιακών στοιχείων Κέρδος απο πώληση συµµετοχών 35 - ( ) Αποµείωση συµµετοχών Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως Μεταβολή αποθεµάτων Μεταβολή απαιτήσεων ( ) Μεταβολή υποχρεώσεων ( ) Μεταβολή προβλέψεων Μεταβολή υποχρεώσεων σε εργαζοµένους ( ) Μείον: Πληρωθέντες τόκοι 36 ( ) ( ) Πληρωθείς φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Άυξηση συµµετοχών σε θυγατρικές 21 ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων παγίων 19 ( ) ( ) Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 ( ) ( ) Εισροές από την πώληση ενσώµατων παγίων Εισροές από πώληση συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εκροές για πληρωµή δανείων - ( ) Εισροές από δάνεια Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( ) ( ) Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 12

14 1. Γενικές πληροφορίες Η Eταιρεία «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η Εταιρεία ) είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται κυρίως στο Λιανικό Εµπόριο. Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη στην διεύθυνση, Αγίου ηµητρίου 63, Άλιµος ΤΚ 17456, στην πόλη της Αθήνας και το site είναι Η Εταιρεία ως µητρική οµίλου, που εδρεύει στην Ευρωπαική Ένωση, δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει της σχετικής εξαίρεσης που παρέχεται απο το.λ.π. 27 και από τον Κ.Ν. 2190/1920. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της Εταιρίας CARREFOUR S.A που εδρεύει στη Γαλλία (ολική ενοποίηση). Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανήρχετο την 31 εκεµβρίου 2011 σε άτοµα. (2010: ) Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο της Εταιρείας αριθµεί συνολικά 557 καταστήµατα εκ των οποίων 248 ( 34 Yπερµάκετ, 202 Σουπερµάρκετ και 12 Carrefour express ) για δική της εκµετάλλευση και 309 ( 35 Σουπερµάκετ, 84 Carrefour express, 92 ΟΚ ANY TIME MARKET S και 98 SMILE) µέσω εκµετάλλευσης FRANCHISE. 2. Βασικές Λογιστικές αρχές 2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ήταν σε ισχύ κατά την Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία γίνεται αναφορά στις σηµειώσεις που ακολουθούν. Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας µετά την αφαίρεση του απαιτούµενου για την πώληση κόστους Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων περιέχει εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη λογιστική αξία συγκεκριµένων κονδυλίων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει συχνά τις εκτιµήσεις και παραδοχές της, προκειµένου να διασφαλίσει την σχέση της προηγούµενης εµπειρίας και της παρούσας οικονοµικής κατάστασης. Αναλόγως των αλλαγών των εκτιµήσεων και παραδοχών, µπορεί κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων να εµφανίζονται διαφορετικά στο µέλλον, από ότι οι παρούσες εκτιµήσεις Οι κύριες παραδοχές που έγιναν από τη διοίκηση κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων αφορούν τις αξίες και τις ωφέλιµες ζωές των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας, τα ποσά των προβλέψεων για κινδύνους και τις λοιπές προβλέψεις που σχετίζονται µε την επιχείρηση, τις παραδοχές για τον υπολογισµό των δεσµεύσεων για παροχές µετά την συνταξιοδότηση και τους αναβαλλόµενους φόρους. Λεπτοµέρειες των κύριων παραδοχών που εφαρµόζονται από τη διοίκηση παρέχονται στις σχετικές παραγράφους Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει την δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες οικονοµικές της υποχρεώσει και να εισπράξει τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 13

15 Η Εταιρεία παρουσιάζει κατά την 31 εκεµβρίου 2011, συνολικές ζηµιές χρήσεως ύψους ΕΥΡΩ 255 εκατοµµυρίων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της είναι µικρότερο του 50% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 21, τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 104 εκατοµµύρια που αφορούν διαγραφή της αξίας των συµµετοχών της σε θυγατρικές της εταιρείες. Επίσης όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 22 τα αποτελέσµατα της χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων εξαιτίας της διαγραφής αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Κατά την 31 εκεµβρίου 2011, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία κατά ΕΥΡΩ 299 εκατοµµύρια Στις 14 Ιουνίου 2012 οι Μέτοχοι της Εταιρείας συµφώνησαν εγγράφως, µεταξύ άλλων, όπως, Ο Όµιλος εταιρειών Μαρινόπουλου καταστεί ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόµατος «Carrefour» στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της Εταιρείας. Η ανωτέρω συµφωνία θα υλοποιηθεί µετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές Ανταγωνισµού. Οι βασικοί όροι της συµφωνίας προβλέπουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εκατοµµύρια µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση υφιστάµενου χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour. Το υπόλοιπο του χρηµατοδοτικού και εµπορικού χρέους της Εταιρείας προς τον Όµιλο Carrefour θα µετατραπεί σε 2 νέα οµολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους ΕΥΡΩ 84 εκατοµµυρίων θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια, και το δεύτερο, ύψους ΕΥΡΩ 20 εκατοµµυρίων, θα εξοφληθεί µε την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περεταίρω µε οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ 15 εκατοµµυρίων συνεισφερόµενο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε αποπληρωµή σε 3 χρόνια για τα 5 εκατοµµύρια και σε 4 χρόνια για τα 10 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και µε Τραπεζικό δανεισµό ύψους ΕΥΡΩ 85.5 εκατοµµυρίων (εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ 65 εκατοµµυρίων αφορά νέα χρηµατοδότηση) εγγυηµένο από την µητρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (αποπληρωµή σε 2 χρόνια). Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσµεύτηκαν να στηρίξουν οικονοµικά την Εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθµό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιµες χρηµατοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Βάσει του Επιχειρηµατικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 2012, η ιοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω µέτρα και δεδοµένης της δέσµευσης των νέων µετόχων της για παροχή οικονοµικής στήριξης θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαµψη της οικονοµικής της κατάστασης. 14

16 3. Υπεραξία Σύµφωνα µε το.π.χ.α. 3, η υπεραξία δεν αποσβένεται από την 1 Ιανουαρίου 2004, υπόκειται όµως ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της. Σύµφωνα µε το.λ.π. 36 «Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων», ο έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, στην οποία έχει µερισθεί η υπεραξία. Για να προσδιορισθεί τυχόν ζηµία αποµείωσης γίνεται σύγκριση της λογιστικής αξίας της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία περιλαµβάνεται η υπεραξία µε την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το απαιτούµενο κόστος πώλησης και αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών της επόµενης δεκαετίας και µιας υπολειµµατικής αξίας που βασίζεται στα στοιχεία του ενάτου έτους τα οποία προβάλλονται στο διηνεκές µε συντελεστή ανάπτυξης. Η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει των πρόσφατων συναλλαγών ή επαγγελµατικών πρακτικών. 4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως λογισµικά προγράµµατα,που αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης βάσει της εκτιιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους (3 έτη). 5. Ενσώµατα πάγια Σύµφωνα µε το ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια», τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως κατά την αγορά τους, µείον τις αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΑ η Εταιρεία χρησιµοποίησε ως τεκµαρτό κόστος την αξία που είχε προκύψει απο την Επιτροπή του άρθρου 9 ΚΝ 2190 σε προσενέστερη συγχώνευση της Εταιρείας. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες τόκους δανείων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, µείον οποιαδήποτε προσδιορίσιµη ζηµία. Η απόσβεση αυτών των στοιχείων ξεκινάει όταν είναι έτοιµα προς χρήση. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και µε βάση τον παρακάτω µέσο χρόνο (ωφέλιµης ζωής): Κτίρια ιαµορφώσεις σε ακίνητα τρίτων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 40 χρόνια Ανάλογα µε το χρόνο µίσθωσης 5 χρόνια έως 8 χρόνια 5 χρόνια έως 8 χρόνια 3 χρόνια έως 8 χρόνια Αποκτήσεις ενσωµάτων παγίων στοιχείων µέσω συµβάσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων, όπου µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, λογιστικοποιούνται ως εξής: Κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία του µισθωµένου πάγιου, ή στην προεξοφληµένη αξία των ελάχιστων µισθωµάτων αν αυτή είναι χαµηλότερη. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στην ίδια διάρκεια κατά την οποία αποσβένονται τα οµοειδή ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία. 15

17 Το σχετικό κόστος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισµό. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό κόστος και στην αποπληρωµή του υπολοίπου της υποχρέωσης. Σύµφωνα µε το ΛΠ 36, τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, ελέγχονται µε σκοπό να προσδιορισθεί αν η λογιστική αξία είναι χαµηλότερη από την ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον το κόστος που απαιτείται για την πώληση και αξίας χρήσεως. Το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο η Εταιρεία επιµετρά την τρέχουσα αξία των ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων αφορά τα Υπερµάρκετ, Σουπερµάρκετ και λοιπά. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται, προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµιακές ροές µιας περιόδου 10 ετών προστιθέµενης της υπολειµµατικής αξίας, ενώ η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις πρόσφατες συναλλαγές ή επαγγελµατικές πρακτικές. 6. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Σύµφωνα µε το ΛΠ 39, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να καταταχθούν στις τέσσερις κατωτέρω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων άνεια και απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Η κατηγοριοποίηση αυτή προδιαγράφει και τον λογιστικό χειρισµό αυτών των στοιχείων. Ο προσδιορισµός γίνεται κατά την ηµεροµηνία της αρχικής καταχώρησης, µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αγορές και πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της συναλλαγής, η οποία είναι εκείνη κατά την οποία έγινε η αγορά ή πώληση ενός τέτοιου στοιχείου από την Εταιρεία. α. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία µε σκοπό το βραχυπρόθεσµο κέρδος από την πώληση. Αυτά τα στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, οι µεταβολές της οποίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. β. άνεια και απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, δε διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και δεν κρατούνται για συναλλακτικούς σκοπούς ή για πώληση. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος τους, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις χωρίς προκαθορισµένο επιτόκιο αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στην τιµολογιακή τους αξία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. Γενικώς, η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές έντοκες και µη απαιτήσεις. 16

18 γ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη τους είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός δανείων και απαιτήσεων, µε σταθερή λήξη προσδιορισµένες ή δυνάµενες να προσδιορισθούν πληρωµές και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διακρατήσει ως τη λήξη τους. Αυτά τα στοιχεία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο αποµείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν είναι ανακτήσιµη. Εάν η λογιστική αξία τους είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. δ. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι ζηµίες ή τα κέρδη, αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν. Εάν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, η σωρευµένη ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης συµµετοχικών τίτλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα για πώληση γίνεται µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Η εύλογη αξία των εισηγµένων τίτλων είναι η χρηµατιστηριακή αξία τους. Οι µη εισηγµένοι τίτλοι επιµετρώνται είτε βάσει αξιών από πρόσφατες παρόµοιες συναλλαγές, είτε µε τεχνικές επιµέτρησης που χρησιµοποιούν δεδοµένα της αγοράς. Αν δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος προσδιορισµού της αξίας τους, τα στοιχεία αυτά επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενα σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως µετοχές άλλων εταιρειών επί των οποίων δεν υπάρχει έλεγχος, ουσιώδης επιρροή, ή από κοινού έλεγχος. ε. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 7. Μισθώσεις Οι µισθώσεις εγγράφονται ως χρηµατοδοτικές όταν οι όροι της µίσθωσης µεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής του µισθίου στην Εταιρεία. Οι υπόλοιπες µισθώσεις λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές. Η Εταιρεία έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή και λειτουργικές µισθώσεις και από την πλευρά του µισθωτή και από την πλευρά του εκµισθωτή. α. Η Εταιρεία ως εκµισθωτής Τα µισθώµατα που εισπράτει η Εταιρεία ως εκµισθωτής λειτουργικών µισθώσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. β. Η Εταιρεία ως µισθωτής (1) Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αντίστοιχα, µε την µικρότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθούµενων στοιχείων και παρούσας αξίας των ελάχιστων µελλοντικών µισθωµάτων. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα επιµερίζονται στην ανεξόφλητη υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό κόστος, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί της ανεξόφλητης υποχρέωσης κατά την διάρκεια της µισθωτικής περιόδου. Τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια, µε δεδοµένο ότι περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας κατά την λήξη της µίσθωσης, αποσβένονται µε τους συντελεστές απόσβεσης των οµοειδών ενσωµάτων παγίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. 17

19 (2) Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 8. Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα (παροχές σε εργαζοµένους), αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τους όρους που τις διέπουν, και µεταφέρονται στα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τον χρόνο που αναγνωρίζονται ως έξοδα τα κόστη για τα οποία χορηγούνται. 9. Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης εξετάζονται συνεχώς µε βάση ιστορικά στοιχεία και την εµπειρία. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρµογές στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις εντός του εποµένου χρηµατοοικονοµικού έτους περιγράφονται κατωτέρω: α. Αποµείωση υπεραξίας επιχείρησης Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση, σύµφωνα µε την πολιτική που περιγράφεται στην σηµείωση 3. Η ανακτήσιµη αξία της υπεραξίας, που προσδιορίζεται µε βάση την αξία χρήσεως επηρεάζεται από τις παραδοχές σχετικά µε το εκτιµώµενο µικτό περιθώριο κέρδους και το προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. β. Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους έναντι πολιτικών και διοικητικών προστίµων, στα πλαίσια του αντικειµένου της λειτουργίας της και των εργασιών της. Έναντι αυτών των κινδύνων που έχουν προκύψει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, σχηµατίζει προβλέψεις µε βάση την γνώµη των νοµικών συµβούλων και την εµπειρία του παρελθόντος. γ. Αποµείωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων και εξετάζει τις τυχόν ενδείξεις αποµείωσης, σε συνεχή βάση. Το σηµαντικότερο µέρος των ενσωµάτων παγίων, αφορά ακίνητα που λογιστικοποιούνται στο κόστος κτήσεως. δ. Απαξίωση αποθεµάτων Η υποτίµηση των αποθεµάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους για τα αποθέµατα εκτός των τροφίµων γίνεται µε συντελεστές που βασίζονται στην παλαιότητα των αποθεµάτων στις διάφορες τοποθεσίες. Για τα τρόφιµα δεν συντρέχει λόγος υποτίµησης της αξίας τους. ε. Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και αναβαλλόµενος προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι φορολογικές υποθέσεις όµως, θεωρούνται οριστικές µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διενεργείται τακτικά. Η Εταιρεία από τη χρήση 2010 και µετά δεν διενεργεί προβλέψεις για διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 18

20 10. Αποθέµατα Σύµφωνα µε το ΛΠ 2 «Αποθέµατα», τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κτήσεως και καθαρής τιµής πώλησής τους. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται από την τελευταία τιµή αγοράς τους πλέον τις πρόσθετες δαπάνες, µέθοδος που εφαρµόζεται σε αποθέµατα γρήγορης κυκλοφορίας και δε δηµιουργεί σηµαντικές διαφορές µε τη µέθοδο FIFO. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλα τα κόστη (µε εξαίρεση τα κέρδη ή τις ζηµιές των συναλλαγµατικών διαφορών), λαµβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σύµβασης αγοράς και την παροχή υπηρεσίας του προµηθευτή. 11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά ισοδύναµα είναι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, οι οποίες µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε ταµειακά διαθέσιµα και εκτίθενται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα που κατέχει η Εταιρεία στο ταµείο της καθώς και στις τράπεζες. 12. Προβλέψεις Σύµφωνα µε το ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία», οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν, στο τέλος της χρήσης, η Εταιρεία έχει µια δέσµευση σε τρίτο, η οποία προέρχεται από γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό ή βέβαιο ότι θα καταλήξει σε εκροή πόρων. Η εκτίµηση των προβλέψεων γίνεται ανάλογα µε την φύση τους και µε τις κατάλληλες κάθε φορά παραδοχές. Τα ποσά προεξοφλούνται όταν η επίδραση του χρόνου είναι σηµαντική. 13. Παροχές στους εργαζοµένους Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας απολαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές (π.χ. µισθοί, ηµεροµίσθια, κανονική ετήσια άδεια, απουσία λόγω ασθένειας, µπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών και καθορισµένων παροχών (συνταξιοδοτικές παροχές). α. Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα στα οποία η Εταιρεία κάνει περιοδικές σταθερές εισφορές σε ανεξάρτητα (κρατικά) ταµεία τα οποία αναλαµβάνουν την ευθύνη να καταβάλλουν στους εργαζοµένους τα οφειλόµενα ποσά. β. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για προγράµµατα καθορισµένων παροχών, µε βάση τα σωρευµένα χρόνια εργασίας των δικαιούχων. Τα προγράµµατα αυτά δεν χρηµατοδοτούνται. Η υποχρέωση υπολογίζεται αναλογιστικά σε ετήσια βάση µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι αυξήσεις µισθών, η ηλικία αποχώρησης, η θνησιµότητα, η ανακύκλωση του προσωπικού και τα προεξοφλητικά επιτόκια. 19

21 14. Φόρος εισοδήµατος Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε τον φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύει κατά τον χρόνο διακανονισµού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα αποτελέσµατα της χρήσης περιλαµβάνουν τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ των αναγνωρισµένων λογιστικών αξιών και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται βάσει του τρόπου µε τον οποίο αναµένει η Εταιρεία να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα είναι σε ισχύ την εκτιµώµενη ηµεροµηνία διακανονισµού των παραπάνω στοιχείων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται και εµφανίζονται στον ισολογισµό ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται επί προσωρινών εκπεστέων διαφορών, στην έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 15. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν: ουλευµένους τόκους Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Τραπεζικά δάνεια Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στη βάση του αποσβέσιµου κόστους. Αρχικά, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, η οποία τροποποιείται µε τα κόστη συναλλαγής και τυχόν άλλα περιθώρια που αποδίδονται άµεσα σε αυτές. 16. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Ο κύκλος εργασιών αποθήκες. περιλαµβάνει µόνο τις πωλήσεις που διενεργούνται από τα καταστήµατα και τις 17. Λοιπά έσοδα Τα λοιπά έσοδα (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από αντιπροσώπευση κ.τ.λ.) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε χωριστή γραµµή «Λοιπά έσοδα» και κάτω από τις «Πωλήσεις». 18. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών: Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω: 20

22 α)τροποποίηση του.π.χ.α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. εν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην εταιρεία. β)«.π.χ.α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. γ).π.χ.α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το.λ.π. 27, «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο µετονοµάζεται σε «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και την ιερµηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου (control) µιας οντότητας πάνω σε µια άλλη και θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. εν είχε εφαρµογή στην εταιρεία. δ).π.χ.α. 11 «Κοινοί ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αντικαθιστά το.λ.π. 31 «ικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». εν συντρέχει τέτοια περίπτωση για στην εταιρεία. ε).π.χ.α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 21

23 ζ).π.χ.α. 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας, της επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. η)τροποποίηση του.λ.π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. θ)νέο (Τροποποιηµένο).Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο ρυθµίζει θέµατα όπως η αναγνώριση των µεταβολών στην καθαρή υποχρέωση της καθορισµένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισµών των προγραµµάτων, καθώς και γνωστοποιήσεων. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. ι) ιερµηνεία 20 «Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση πρόσβασης στο απόθεµα» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την και ρυθµίζει τα θέµατα του λογιτικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 22

24 19. Ενσώµατα Πάγια Οικόπεδα και κτίρια Μεταφορικά Μέσα Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Οικόπεδα και κτίρια κτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή Κόστος κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) ( ) ( ) ( ) - (2.200) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) (1.570) εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις /καταστροφές ( ) (99.028) ( ) ( ) - ( ) ( ) Μείωση υποχρ.χρηµ.µισθώσεων ( ) ( ) Μεταφορές / ανακατανοµές ( ) - 31 εκεµβρίου Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) - - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.624) εκεµβρίου 2010 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 1 Ιανουαρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αποµειώσεις ( ) - ( ) ( ) - ( ) Πωλήσεις /καταστροφές Μεταφορές / ανακατανοµές (1.164) εκεµβρίου 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου Αναπ.αξία 31 εκ Σύνολο 23

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 ΑΡ. ΜΑΕ: 41487/01ΑΤ/Β/98/315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PROMOCARTON

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιερά Οδός 104Β, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42836/01/Β/99/87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (01.01.-31.12.2008) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α. Περιγραφή Σελίδα 1 Ισολογισµός 3 2 Κατάσταση αποτελεσµάτων 4 3

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Products and Trading ΑΕ

Coral Products and Trading ΑΕ CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιακριτικός Τίτλος : «HELLENIC FUELS S.A.» Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση AP.M.A.E. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20366/01/Β/89/121/06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Για τη χρήση 2011 (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») POST BANK GREEN INSTITUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα