ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών Τ.Κ Αθήνα Πληροφορίες: Κοκόλης Β. Τηλ.: , -259, Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Ενότητες Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έδρες τους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΑΑ) Μέτρο 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την πιστοποίηση των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων» Στην αρ / ΥΑ (ΦΕΚ Β 3246/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται το Έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς επίσης καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και ο έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης μεταξύ των άλλων οι Επιτροπές Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Διοικητικού Ελέγχου της Αίτησης Πληρωμής του δικαιούχου ελέγχουν την πληρότητα αυτής και συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου 121, πραγματοποιώντας τους σχετικούς μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στη συνέχεια τα πρακτικά Ελέγχου των Επιτροπών συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 της αρ / εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάζονται στον Φορέα Εφαρμογής από τις ΔΑΟΚ προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στους δικαιούχους. Στο πλαίσιο του διοικητικού - μηχανογραφικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής και προκειμένου να υπάρχει αρτιότητα ως προς τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε τα εξής: 1

2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για την καταβολή της τελικής δόσης ελέγχεται αν στον φάκελο της αίτησης πληρωμής που καταθέτει ο δικαιούχος, εκτός των όσων αναφέρονται στην Παράγραφο Ι της αρ. 1616/ εγκυκλίου περιέχεται: Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) περί μη οφειλής σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Στην ΥΔ περί μη οφειλής σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς θα δηλώνεται το εξής : «..δηλώνω ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος και δεν είμαι υπόχρεος καταβολής εισφορών/οφειλών για οποιοδήποτε λόγο σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός αυτών για τους οποίους προσκομίζω τις παρακάτω βεβαιώσεις » 2. Κατά την υποβολή της τελικής δόσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της εκμετάλλευσης και στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης λειτουργίας που πρέπει να προσκομιστούν κατά περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης και ανάλογα με το είδος των επενδύσεων (άρθρο 39 της ΥΑ 11308/ και άρθρο 5 της ΥΑ 16270/ ). 3. Η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, περί μη λύσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης απαιτείται μόνο για νομικά πρόσωπα (εταιρείες) και όχι για τις ατομικές επιχειρήσεις. 4. Κατά την παραλαβή αίτησης πληρωμής όταν έχει προηγηθεί προκαταβολή ελέγχουμε τον φάκελο της αίτησης πληρωμής για την ύπαρξη: βεβαίωσης της τράπεζας όπου αναφέρεται το ποσό των πιστωτικών τόκων που δημιουργήθηκαν στον λογαριασμό που κατατέθηκε η προκαταβολή καταθετηρίου των παραπάνω τόκων (εάν υπάρχουν) στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ. (Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ αρ / , έντυπο Ε_2) 5. Στις περιπτώσεις αποπληρωμής όπου σύμφωνα με τα ισχύοντα στην παράγραφο 8 άρθρο 1 της αρ. 2176/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 250/2014) πιστοποιείται η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά: μέρος των επενδύσεων υλοποιήθηκαν κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης έγκρισης ή δεν υλοποιήθηκε το σύνολο των επενδύσεων αλλά οι επενδύσεις που παρελήφθησαν προσαρμόζονται λειτουργικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο, απαιτείται τεχνική έκθεση του συντάκτη του αιτήματος αποπληρωμής. 6. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης έγκρισης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση (μη ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 1 της αρ. 2652/ ΥΑ) η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από σημείωμα ή τεχνική έκθεση του μελετητή όπου τεκμηριώνεται η καταλληλότητα και λειτουργικότητα της υλοποιημένης επένδυσης. 7. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την ατομική απόφαση έγκρισης είτε αυτή είναι μη ουσιώδης παρέκκλιση, είτε ουσιώδης και άρα απαιτείται τροποποίηση ατομικής απόφασης έγκρισης, πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται αν η παρέκκλιση αυτή οδηγεί σε: i. Μείωση της βαθμολογίας, τέτοια ώστε να καθιστά το επενδυτικό σχέδιο μη επιλέξιμο για τις περιπτώσεις που απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία (σύμφωνα με την παρ. 1 της αρ. 7566/ ΥΑ (ΦΕΚ Β 1748/2011). 2

3 ii. Μείωση της έντασης εργασίας με συνέπεια κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων ο μέσος όρος τριετίας να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο, ατομική επιχείρηση, νομικό πρόσωπο), σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της αρ / ΥΑ. Σημειώνεται ότι για τη μέτρηση της έντασης εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη το Παράρτημα 5 της αρ. 146/ ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. iii. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που επηρεάζει τους όρους ένταξης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης στο Μέτρο 121, έτσι ώστε η αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου ή οι επενδύσεις που σχετίζονται με την παρέκκλιση να καθίστανται μη επιλέξιμες. iv. Είναι αυτονόητο ότι αν οι παρεκκλίσεις οδηγούν σε μια ή περισσότερες από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί η παρέκκλιση. 8. Τα κατά περίπτωση παραπάνω γενικά δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να καταχωρούνται στο Πληροφορικό σύστημα. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (εγκύκλιος αρ. 1616/ και 23105/ τροποποίηση) 1. Για όλες τις περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού θερμοκηπίου) θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη σχετικού δικαιολογητικού (παραστατικό δαπάνης ή βεβαίωση) στο οποίο αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία της επένδυσης, δηλ. ο τύπος, η δυναμικότητα, ο αριθμός σειράς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, κατά περίπτωση και βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι καινούργιος. Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 1000 δεν απαιτείται ο αριθμός σειράς. Στη συνέχεια η παραπάνω βεβαίωση ή το παραστατικό στο οποίο αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία της επένδυσης, καταχωρείται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό επένδυσης. 2. Για καμία επένδυση δεν απαιτείται ο έλεγχος της ύπαρξης πιστοποιητικού CE και δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση αυτού ως δικαιολογητικό. 3. Για τις ρυμούλκες ειδικά, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του κατασκευαστή της ρυμούλκας, περί συμμόρφωσής της με τις βασικές διατάξεις που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ Α 135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων. 4. Για τα ψεκαστικά μηχανήματα (μόνο για νεφελοψεκαστήρες ή με βραχίονες πολυμπέκ) προσκομίζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761, το οποίο και καταχωρείται ως δικαιολογητικό της συγκεκριμένης επένδυσης. 5. Σε περίπτωση επενδύσεων εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, προσκομίζεται βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι η συνιστώμενη πίεση λειτουργίας στις απολήξεις δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar. Η παραπάνω βεβαίωση καταχωρείται ως δικαιολογητικό της συγκεκριμένης επένδυσης. 6. Όταν πρόκειται για αίτημα ενδιάμεσης δόσης (πρώτο ή δεύτερο αίτημα) η δαπάνη τεχνικής στήριξης για την υποβολή του αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή Παρακολούθησης προβαίνει στην περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού. Όταν η δόση είναι τελική εννοείται ότι πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της τεχνικής στήριξης. 7. Οι φωτογραφίες των επενδύσεων υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της αίτησης πληρωμής μόνο στην περίπτωση όπου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται καταγραφή των φωτογραφιών στη λίστα των δικαιολογητικών. 3

4 8. Στην περίπτωση απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης της ΔOΫ στο φάκελο πληρωμής και η καταχώρησή της ως δικαιολογητικό για όλες τις επενδύσεις που αφορά. Π.χ αν σε τιμολόγιο για το οποίο υπάρχει απαλλαγή ΦΠΑ περιλαμβάνονται δύο επενδύσεις, τότε καταχωρείται ως δικαιολογητικό η απόφαση απαλλαγής και για τις δύο επενδύσεις. 9. Κατά την καταχώρηση των παραστατικών (τιμολόγια, κλπ) πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα στοιχεία των παραστατικών. Στο πεδίο «Πληρωτέο Ποσό Τιμολογίου» πρέπει να καταχωρείται το ποσό με το οποίο εξοφλείται το παραστατικό δηλ. συνολική καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ (και όχι το επιλέξιμο ποσό της δαπάνης ή το αιτούμενο ή κάποιο άλλο ποσό). 10. Όταν υλοποιείται εγκεκριμένη επένδυση ελκυστήρα αλλά με αύξηση στην ιπποδύναμη κατά την έννοια της παραγράφου Β, σημείο 2 της ΥΑ 2652/ πρέπει να εξετάζεται η προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη ιπποδύναμης ελκυστήρα. Κατά συνέπεια, στα δικαιολογητικά της πληρωμής πρέπει να αναφέρεται η ύπαρξη της παραπάνω μελέτη. 11. Όταν μια δαπάνη υλοποιείται μερικώς και περιλαμβάνεται σε σχετικό αίτημα πληρωμής (π.χ εγκατάσταση φυτείας, συστήματος στάγδην άρδευσης κ.α) πρέπει στην «Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου» να καταχωρείται η ποσότητα που υλοποιήθηκε και παραλαμβάνεται. Μερική υλοποίηση μιας επένδυσης π.χ. στάγδην άρδευση, είναι δυνατή υπό την έννοια ότι εγκαθίσταται λειτουργικό σύστημα άρδευσης σε μέρος της εγκεκριμένης έκτασης και το υπόλοιπο θα εγκατασταθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επενδυτική δαπάνη δεν ολοκληρώνεται στην τρέχουσα δόση και ο δικαιούχος επανέρχεται σε επόμενη δόση για την παραλαβή και ενίσχυση της υπολειπόμενης δαπάνης. 12. Όταν υλοποιείται μια επένδυση με χαμηλότερο ποσό από το εγκεκριμένο και ο δικαιούχος επιθυμεί τη μεταφορά της διαφοράς σε άλλη δαπάνη η οποία υλοποιείται με υψηλότερο ποσό στα πλαίσια του ίδιου αιτήματος πληρωμής, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΥΑ 2652/ , καταχωρούνται τα ποσά αυτά ως ισόποσες αρνητικές και θετικές διαφορές στον επεξηγηματικό πίνακα «Μεταφορές». Δεν καταχωρούνται οι διαφορές στα ποσά υλοποίησης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς δαπάνης. Οι διαφορές των ποσών υλοποίησης, αφού καταχωρηθούν στον επεξηγηματικό πίνακα μεταφορών, πρέπει να συνυπολογιστούν και να καταχωρηθούν και στις αιτούμενες δαπάνες. 13. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή όπου αναγράφεται η άδεια χρήσης του λογισμικού και ότι αυτό είναι καινούργιο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/250 «Για την νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα προγράμματα Η/Υ καταρχήν προστατεύονται μόνο ως έργα λόγου με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι ως εφευρέσεις με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι άτυπο, δηλαδή για την προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού του προγράμματος Η/Υ δεν απαιτείται, ούτε προβλέπεται κάποια τυπική πράξη, ήτοι να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία κατοχύρωσης του προγράμματος. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται ούτε προβλέπεται η προσκόμιση αποδεικτικών ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων ή συσχέτισης με αυτά από τον οίκο κατασκευής ή τον προμηθευτή στα πλαίσια της παραλαβής των επενδύσεων σε λογισμικό. 14. Από 1/1/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/2013) η έκδοση Δελτίου Αποστολής (ΔΑ) γίνεται μη υποχρεωτική. Κατά συνέπεια οι έλεγχοι για την ύπαρξη παραστατικών διακίνησης προσαρμόζονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στα ΔΑ (αριθμός σειράς, αναλυτική περιγραφή, σετ, κ.λ.π) με τις οποίες γίνεται η ταυτοποίηση του 4

5 επενδυτικού αγαθού απαιτούνται κατά την παραλαβή και όταν δεν υπάρχει ΔΑ, πρέπει να αναφέρονται σε βεβαίωση με την σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή. 15. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά επενδύσεων πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Πληροφορικό σύστημα. Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. Η πιστοποίηση της πληρωμής γίνεται με την υποβολή της απόδειξης είσπραξης ή της εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης που καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη. 2. Τα αποδεικτικά της τράπεζας (καταθετήρια, φωτοτυπίες επιταγών, αντίγραφα λογαριασμών, κλπ) χρησιμοποιούνται και απαιτούνται για την τεκμηρίωση του τρόπου πληρωμής τιμολογίων ποσού άνω των και επισυνάπτονται με τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Τα αποδεικτικά της τράπεζας δεν καταχωρούνται. 3. Απαιτείται ο συσχετισμός της εξόφλησης με τις επενδυτικές δαπάνες με την αναγραφή των στοιχείων των τιμολογίων και των μέσων εξόφλησής τους στις εξοφλητικές αποδείξεις. 4. Σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 23, Ν.4172/2013 από 1/1/2014 «δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.» Η απόκλιση από την παραπάνω ρύθμιση δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα των δαπανών ή την εγκυρότητα των σχετικών παραστατικών τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου και κατά συνέπεια διατηρούνται οι έλεγχοι εξόφλησης συναλλαγών άνω των σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του N. 4093/2012 και των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων. 5. Οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι οι κάτωθι: i. Μετρητά, για δαπάνες έως ii. Μεταφορά ποσού από λογαριασμό του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή με εντολή έντυπη ή ηλεκτρονική iii. Κατάθεση τραπεζικής επιταγής του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή iv. Κατάθεση μετρητών του δικαιούχου σε λογαριασμό του προμηθευτή v. Πληρωμή προμηθευτή με ταχυδρομική επιταγή vi. Παράδοση αξιογράφων μεταχρονολογημένων (επιταγές, γραμμάτια) έκδοσης / αποδοχής του δικαιούχου σε προμηθευτή και εξόφληση τους στην τράπεζα. (όχι απ ευθείας στον προμηθευτή) vii. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) του δικαιούχου σε προμηθευτή viii. Εξόφληση τιμολογίων μέσω πιστωτικών χρεωστικών καρτών 6. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 7. Τα κατά περίπτωση συνοδευτικά των εξοφλητικών αποδείξεων είναι τα εξής: i. Για μεταφορές από-σε λογαριασμό: αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου να φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών. ii. Για τραπεζική επιταγή σε διαταγή του προμηθευτή: τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή. 5

6 iii. Για κατάθεση μετρητών ή τραπεζικής επιταγής: το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής. iv. Για παράδοση επιταγών από τον λογαριασμό του δικαιούχου: (α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης, που να δείχνει την ρευστοποίηση για κάθε επιταγή (β) φωτοαντίγραφο κάθε επιταγής (γ) να αναγράφονται στην εξοφλητική απόδειξη τα στοιχεία των επιταγών. v. Για κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του προμηθευτή: το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής και ως καταθέτης ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Όταν στο καταθετήριο δεν εμφανίζεται ως καταθέτης ο δικαιούχος αλλά κάποιος τρίτος που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά να σχετίζεται με την συναλλαγή, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό του. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής. vi. Για παράδοση επιταγών τρίτων: (α) φωτοαντίγραφα των επιταγών (δύο όψεις) (β) απόδειξη εκχώρησης επιταγών τρίτων που εκδίδει ο δικαιούχος και αναφέρονται αριθμός-τράπεζαεκδότης-πελάτης-ποσό-ημερομηνία για κάθε επιταγή (γ) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης που να δείχνει την ρευστοποίηση για κάθε επιταγή. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα συνοδευτικά της απόδειξης. Η παραπάνω τεκμηρίωση αφορά το παραστατικό εξόφλησης στο σύνολό του δηλαδή δεν μπορεί να γίνει δεκτή μερική τεκμηρίωση. vii. Για εξόφληση τιμολογίων μέσω πιστωτικών χρεωστικών καρτών: Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται (α) αντίγραφο μηνιαίου λογαριασμού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν (β) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) του προμηθευτή ή σχετική βεβαίωση της τράπεζας. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου. 8. Στις περιπτώσεις εξοπλισμού για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ, μαζί με τις εξοφλητικές των σχετικών παραστατικών καταχωρείται και η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ, ώστε να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πληρωτέο ποσό και με το ποσό του ΦΠΑ που απαλλάσσεται καταβολής. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κοινοποίηση: 1. ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης - Μονάδα Γ 3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής - Μονάδα Γ2 6

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων Συμπλήρωση στηλών Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα