Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει διδαχθεί. Ο φοιτητής/τρια φοιτητής πρέπει να αναλάβει ένα θέµα που αφενός να εµπίπτει στο πλαίσιο των µαθηµάτων που διδάχθηκε και αφετέρου να συνάδει µε τους στόχους του Προγράµµατος Παιδαγωγικής Επάρκειας που παρακολούθησε. Οι στόχοι του προγράµµατος επιγραµµατικά συνοψίζονται στη δηµιουργία ενός προφίλ εκπαιδευτικού ικανού να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις του απαιτητικού και πολυδιάστατου ρόλου του. 1. Ανάθεση και Κατάθεση Πτυχιακής εργασίας Κάθε φοιτητής/τρια υποβάλει το θέµα της πτυχιακής εργασίας σε συνεννόηση µε τον επόπτη καθηγητή κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες του Β εξαµήνου του διδακτικού έτους. Κάθε διδάσκων και των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων υποχρεούται να αναλάβει διπλωµατικές εργασίες ανάλογα µε τον αριθµό των φοιτητών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ο Επόπτης καθηγητής είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και την παροχή οδηγιών εκπόνησης και συγγραφής της Πτυχιακής εργασίας. Ο Επόπτης καθηγητής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της Πτυχιακής εργασίας που εποπτεύει µε βάση τα κριτήρια που έχουν γνωστοποιηθεί στον φοιτητή και υποχρεούται να καταθέσει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η Πτυχιακή εργασία αναλαµβάνεται µετά την εγγραφή του φοιτητή στο Β εξάµηνο και το αργότερο έως την 3η εβδοµάδα του Β εξαµήνου. Οι φοιτητές επιλέγουν θέµα και σε συνεννόηση µε τον επόπτη καθηγητή καταθέτουν ελτίο ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της Πτυχιακής Εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 8 εβδοµάδων µετά την ανάληψή της και πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου. 1

2 Η Γραµµατεία καταρτίζει κατάλογο µε: ονοµατεπώνυµο φοιτητή, θέµα, επόπτη, ηµεροµηνία ανάληψης που κοινοποιείται σε διδάσκοντες και φοιτητές και υπεύθυνο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται ηλεκτρονικά στη γραµµατεία και στον επόπτη καθηγητή σε µορφή pdf, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο. Πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισµός της διπλωµατικής σε περισσότερα του ενός αρχεία. 2. Τεχνικές και επιστηµονικές προδιαγραφές συγγραφής 2.1. Προεργασία-Συλλογή του Υλικού Το υλικό, το οποίο θα συγκεντρώσετε κατά την προεργασία, θα πρέπει να το οργανώσετε και να το ταξινοµήσετε µε βάση τα ερωτήµατα και τις επιµέρους πτυχές που έχει το θέµα. Πολύ σηµαντικό είναι να µπορείτε να αξιολογείτε τι είναι ουσιώδες και τι όχι, ποιο µέρος από το συγκεντρωµένο όγκο του υλικού θα αξιοποιήσετε και ποιο θα παραβλέψετε. 2.2Προδιαγραφές κειµένου και αριθµός λέξεων Οι επιστηµονικές εργασίες πρέπει να γράφονται σε κάποιο από τα γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου. Η γραµµατοσειρά που θα πρέπει να επιλεγεί είναι Times New Roman Greek, µέγεθος γραµµατοσειράς 12, διάστιχο παραγράφου 1,5, σε χαρτί Α4, µε περιθώρια 2,5 εκ. από κάθε πλευρά της σελίδας. Ο αριθµός λέξεων των διπλωµατικών εργασιών είναι (+/- 10%). Στην καταµέτρηση των λέξεων δεν περιλαµβάνονται το εξώφυλλο, η πρώτη σελίδα µε τον τίτλο της εργασίας, τα περιεχόµενα, η βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήµατα. Η ανάπτυξη ενός θέµατος µέσα σε προκαθορισµένο αριθµό λέξεων απαιτεί εκ µέρους του/της φοιτητή/τριας κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα και είναι ένα στοιχείο που επίσης αξιολογείται από τον αναγνώστη-κριτή. 2

3 2.3 Ενότητες & υπο-ενότητες Κάθε ενότητα (πχ. εισαγωγή, συζήτηση, αποτελέσµατα κα) πρέπει να έχει τον δικό της τίτλο και να ακολουθείται αρίθµηση µε αύξοντες αριθµούς και αριθµηµένη διάρθρωση για τις υποενότητες. Ενώ µια παράγραφος πραγµατεύεται µια «ιδέα», η ύπαρξη ενός συνόλου ιδεών σε µορφή σειράς παραγράφων, αποτελεί µια «ενότητα». Όταν υπάρχουν τέτοιες «ενότητες», είναι σωστό να χρησιµοποιούνται υποενότητες µε τους δικούς τους τίτλους και αρίθµηση η κάθε µια. Μέσα στα όρια των υποενοτήτων το σύνολο των γεγονότων, των επιχειρηµάτων και των ιδεών που αναπτύσσονται πρέπει να παρουσιάζεται µε έναν οργανωµένο τρόπο, και τα περιεχόµενα της κάθε υποενότητας δεν πρέπει να συγχέονται µε εκείνα των άλλων υποενοτήτων. Η φυσική ροή του κειµένου είναι σηµαντική, και η πρώτη και τελευταία παράγραφος µιας υποενότητας πρέπει να συνδέονται νοηµατικά µε την προηγούµενη και την επόµενη υποενότητα, αντίστοιχα. Οι τίτλοι των ενοτήτων είναι στοιχισµένοι αριστερά και αριθµηµένοι µε έντονα πεζά γράµµατα(timesnewroman, 12 ppt) και κεφαλαίο το πρώτο γράµµα κάθε λέξης, ενώ των υποενοτήτων είναι στοιχισµένοι αριστερά µε αριθµηµένη διάρθρωση, πέντε διαστήµατα µέσα και µε έντονα κανονικά γράµµατα. 2.4 Παραγραφοποίηση Η παραγραφοποίηση µας βοηθά να κατατµήσουµε ένα µακροσκελές κείµενο και µε αυτό τον τρόπο να το κάνουµε ευκολότερα αναγνώσιµο και περισσότερο κατανοητό. Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολύ µεγάλες παράγραφοι αλλά και οι πολύ µικρές (παράγραφοι-προτάσεις). 2.5 Σωστή χρήση της γλώσσας Η γλώσσα της διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να είναι απλή και περιεκτική, χωρίς µεγάλες προτάσεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνετε στην επιχειρηµατολογία και την επιστηµονική τεκµηρίωση των απόψεων που εκθέτετε.ένα επιστηµονικό κείµενο δεν πρέπει να είναι απλώς περιγραφικό. Είναι σκόπιµο να αναλύετε τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη µελέτη σας, να διατυπώνετε και τις δικές σας, κριτικές, απόψεις και να συνδέετε κατά το δυνατόν τα βιβλιογραφικά δεδοµένα µε τις συναφείς εµπειρίες σας. ιατυπώνετε τις σκέψεις σας µε τρόπο κατά 3

4 το δυνατόν απλό, κατανοητό και συγχρόνως µεστό, σε σύντοµες και εννοιολογικά σαφείς προτάσεις. Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο κείµενο πρέπει να διορθώνονται µε την προσεκτική επανεξέταση του κειµένου. Τα ορθογραφικά λάθη, στο βαθµό που είναι λίγα, µπορεί να µην επηρεάζουν την ουσία και την πληρότητα µιας εργασίας, «χαλούν» όµως τη γενική εικόνα της εργασίας και δείχνουν προχειρότητα στην εκπόνησή της. Σήµερα όλα τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου έχουν αυτόµατο ορθογράφο, µερικά δε από αυτά αντιµετωπίζουν και κάποια ζητήµατα σύνταξης. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι µπορούµε όλα να τα αφήσουµε στο κειµενογράφο του υπολογιστή. Χρειάζεται πάντα η δική µας τελευταία µατιά, πριν ολοκληρώσουµε την εργασία. Τεχνικές αδυναµίες και προβλήµατα συνοχής και συνέπειας του περιεχοµένου µιας επιστηµονικής εργασίας δεν εντοπίζονται µε την πρώτη µατιά. Ο τελικός προσεκτικός έλεγχος είναι απαραίτητος και έχει ως στόχο να εντοπισθούν προβλήµατα στο κείµενο. Όπως αναφέραµε και προηγούµενα, η ύπαρξη πολλών λαθών (ορθογραφικών, σηµασιολογικών, συντακτικών ή άλλων) φανερώνει προχειρότητα και προδιαθέσει τον αναγνώστη - κριτή αρνητικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα κείµενο ουσιαστικό και ολοκληρωµένο πρέπει να απορριφθεί, επειδή υπάρχουν κάποια ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη. 3. Μορφή- οµή της εργασίας Η εργασία αποτελείται από το εξώφυλλο, την πρώτη σελίδα µε το θέµα της εργασίας, τον πίνακα περιεχοµένων, την εισαγωγή, το κυρίως θέµα (διαιρεµένο σε ενότητες και υπο-ενότητες), τη σύνοψη και τη βιβλιογραφία. 4

5 3.1 Εξώφυλλο Στο εξώφυλλο υπάρχει ο λογότυπος της ΑΣΠΑΙΤΕ, το όνοµα του καθηγητήεπόπτη, το όνοµα του φοιτητή, το Τµήµα και η ηµεροµηνία. Όνοµα Επιβλέποντα Καθηγητή: Όνοµα Φοιτητή: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 3.2 Πρώτη Σελίδα Στην πρώτη σελίδα (και στο µέσον) αναγράφεται το θέµα της εργασίας, Θέµα: Πίνακας Περιεχοµένων Στη δεύτερη σελίδα της εργασίας εµφανίζεται ο πίνακας περιεχοµένων. Ο πίνακας περιεχοµένων περιλαµβάνει την Εισαγωγή, τις ενότητες και τις υπο-ενότητες (ή υπο-κεφάλαια) του κυρίως θέµατος, τη σύνοψη και τη βιβλιογραφία. εν αναφέρονται στον πίνακα περιεχοµένων και δεν σελιδοποιούνται, ο τίτλος της εργασίας (διατύπωση του θέµατος) και τα περιεχόµενα. Οι ενότητες και υπο-ενότητες θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε το θέµα, το πλήθος τους θα πρέπει να είναι ανάλογο της έκτασης της εργασίας. Όταν διαιρούµε µια ενότητα σε υπο-ενότητες, οι υποδιαιρέσεις αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. 3.4 Εισαγωγή Στην εισαγωγή παρουσιάζουµε µία γενική εικόνα του θέµατος αναδεικνύοντας τη σηµασία του για µελέτη, θέτουµε τα κύρια ερωτήµατα προς διερεύνηση και επεξηγούµε τον τρόπο µε τον οποίο θα τα διαπραγµατευτούµε. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή εµπεριέχει τυπικά δύο διακριτές ενότητες: α)ανάδειξη 5

6 καιπαρουσίαση του θέµατος που διαπραγµατευόµαστε, µε τα πιθανά ζητήµατα και ερωτήµατα και β) παρουσίαση του περιεχοµένου της κύριας ενότητας της εργασίας. 3.5 Κυρίως Θέµα Για το κυρίως θέµα καταρτίζουµε ένα πρώτο σχεδιάγραµµα µε τα βασικά ερωτήµατα που θα απαντήσουµε. Υπάρχουν διάφορα είδη σχεδίων που µπορούν να ακολουθηθούν. Σε όλα τα σχέδια υπάρχουν συνήθως τα κύρια µέρη-ενότητες και οι υπο-ενότητες. Η εργασία θα πρέπει να απαντάει σε αυτό που ζητάει το θέµα (εστίαση), η δε απάντηση να είναι τεκµηριωµένη. Με την έννοια αυτή, δεν αρκεί η απλή παράθεση του υλικού αλλά θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία του (διάλογος µε το κείµενο). Η εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική ή συνδυασµός και των δύο σε θέµατα που συνδέονται µε τα διδασκόµενα στο Πρόγραµµα µαθήµατα χρησιµοποιώντας ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους µεθοδολογίας. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί βιβλιογραφική έρευνα, το πρώτο µέρος θα µπορούσε να είναι µία ιστορική αναδροµή στο θέµα και στο δεύτερο µέρος να παρουσιάζεται η σηµερινή πραγµατικότητα. Σε µια άλλη προσέγγιση θα µπορούσε στο πρώτο µέρος να παρουσιάζεται η εµπειρία κάποιων άλλων χωρών, σχετικά µε το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία, και στο δεύτερο να παρουσιάζεται η περίπτωση της Ελλάδας. Ή µπορεί να γίνει αναφορά στο πως άλλοι συγγραφείς έχουν προσεγγίσει το θέµα και µετά να παρουσιαστεί η δική σας προσέγγιση. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διεξαγωγή έρευνας, το κυρίως θέµα θα πρέπει να περιλαµβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση, µεθοδολογία, ανάλυση και αποτελέσµατα. Στην µεθοδολογία θα πρέπει να περιγράφονται τα ερευνητικά ερωτήµατα, η µέθοδος της έρευνας, τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά καθώς και η ερευνητική διαδικασία Στην ανάλυση θα πρέπει να παρουσιάζονται περιγραφικά τα ευρήµατα και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας, η ερµηνεία τους και πώς αυτά απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πίνακες δεν πρέπει να επαναλαµβάνονται και στο κείµενο εκτός κι αν πρόκειται για σηµαντικό στοιχείοεύρηµα. 6

7 3.6 Σύνοψη Σε αυτή την ενότητα συνοψίζουµε τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής εργασίας, αναφέρουµε τα προβλήµατα που προκύπτουν ή θα προκύψουν και πιθανόν θέτουµε ερωτήµατα, τα οποία θα απαντηθούν σε µία άλλη εργασία. Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από την σύνθεση των βασικών αποτελεσµάτων της επιστηµονικής εργασίας και γίνεται µια κριτική αξιολόγηση της εργασίας. 3.7 Βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειµένου Για την σωστή αναγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να χρησιµοποιείτε το βιβλιογραφικό σύστηµα αναφορών Α.Ρ.Α. Οι αναφορές που έχουν χρησιµοποιηθεί µέσα στο κείµενο παρουσιάζονται όλες συνολικά σε µία λίστα στο τέλος του κειµένου και παρατίθενται µε αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε το όνοµα του συγγραφέα, και µετά το έτος. Όταν υπάρχουν πηγές µε ίδιο συγγραφέα και διαφορετικές ηµεροµηνίες προηγείται το παλιότερο έτος. Περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών (στο τέλος του κειµένου)& παραδείγµαταµε βάση το Α.Ρ.Α Αναφορά σε Βιβλίο Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1. Συγγραφέας µε επώνυµο, κόµµα, και µετά αρχικό ονόµατος. 2. Έτος µέσα σε παρένθεση. 3. Τίτλος µε πλάγια γράµµατα και τελεία. 4. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία και µετά ο εκδοτικός οίκος. Παράδειγµα: Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2010). Θυµός-Επιθετικότητα-Εκφοβισµός: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: ΕκδόσειςΠαπαζήση. McLean, A. (2003). The motivated school. London: Paul. Chapman Publishing. Αναφορά σε κεφάλαιο από Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1.Συγγραφέας κεφαλαίου µε επώνυµο, κόµµα, και µετά αρχικό ονόµατος 7

8 βιβλίο επιµεληµένης έκδοσης 2. Έτος µέσα σε παρένθεση 3. Τίτλος κεφαλαίου και τελεία, ακολουθεί το «Ιn» (για την αγγλική βιβλιογραφία) ή το «Στο» (για την ελληνική βιβλιογραφία) 4. Επιµελητές του βιβλίου µε αρχικό ονόµατος και µετά επίθετο και ακολουθεί το (Εd.) για έναν επιµελητή ή το (Εds.) για περισσότερους (για ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούµε το «Επιµ.»), µετά ο τίτλος του βιβλίου µε πλάγια γράµµατα και σε παρένθεση ο αριθµός των σελίδων (για αγγλική βιβλιογραφία γράφουµε «pp.»). 5. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία και µετά ο εκδοτικός οίκος. Παράδειγµα: Meece, J. L., &Scantlebury, K. (2006). Gender and schooling: Progress and persistent barriers. In J. Worrell & C. Goodheart (Eds.), Handbook of girls' and women's psychological health (pp ). New York: Oxford University Press. Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: A dialectical framework for understanding sociocultural influences on student motivation. In D. McInerney& S. Van Etten (Eds.), Big theories revisited (pp ). Greenwich, CT: Information Age. Αναφορά σε άρθρο επιστηµονικού περιοδικού Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1.Συγγραφέας µε επώνυµο, κόµµα, και µετά αρχικό ονόµατος 2. Έτος µέσα σε παρένθεση 3. Τίτλος άρθρου και τελεία 4. Τίτλος περιοδικού µε κεφαλαίο µόνο το αρχικό γράµµα των λέξεων, πλάγια γράµµατα, κόµµα 5. Τόµος, ακολουθεί Τεύχος σε παρένθεση, κόµµα και αριθµό σελίδων. Παράδειγµα: Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity. Journal of Teacher Education, 61(1-2), MacKenzie, N., &Knipe, S. (2006). Research dilemmas: Paradigms, methods and methodology. Issues In Educational Research, 16(2),

9 Αναφορά σε ιπλωµατική εργασία ή διδακτορική διατριβή Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1.Συγγραφέας µε επώνυµο, κόµµα, και µετά αρχικό ονόµατος 2.Έτος απονοµής τίτλου µέσα σε παρένθεση 3.Τίτλος µε πλάγια ή υπογραµµισµένα γράµµατα και τελεία 4. Τίτλους πτυχίου που απονεµήθηκε ακολουθεί η λέξη thesis, κόµµα 5. Ονοµασία του Ιδρύµατος που απένειµε τον τίτλο τελεία Παράδειγµα: Baker, C. A. (2008). The seduction of loss. Unpublished PhD thesis, Southern Cross University, Lismore, Australia. Lipkens, R. (1992). A behaviour analysis of complex human functioning: Analogical reasoning.unpublished PhD thesis, University of Nevada-Reno, Nevada, USA. Αναφορά σε πρακτικά επιστηµονικού συνεδρίου Αναφέρονταιταπαρακάτωµετηνσειράπουπαρατίθενται: 1.Συγγραφέαςεπώνυµο, κόµµα, αρχικό ονόµατος και τελεία. 2. Χρονολογία έκδοσης των πρακτικών, τίτλος της παρουσίασης και τελεία. 3. Ο τίτλος του επιστηµονικού συνεδρίου και µετά ο αριθµός των σελίδων σε παρένθεση. 4. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία και µετά ο εκδοτικός οίκος. Παράδειγµα: Uesaka, Y., &Manalo, E. (2007). Peer instruction as a way of promoting spontaneous use ofdiagrams when solving math word problems. In D. S. McNamara &J. G. Trafton(Eds.), Proceedings of the 29th Annual Cognitive Science Society (pp ).Austin, TX: Cognitive Science Society. Μανούσου, Ε. (2005). ΣχεδιασµόςεναλλακτικούδιδακτικούυλικούγιαΑεξαεστηνπρωτοβάθµιαεκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.), 3ο ιεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές,

10 Νοεµβρίου 2005 (σσ ). Πάτρα: Εκδόσεις Προποµπός. Αναφορά σε παρουσίαση επιστηµονικού συνεδρίου Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1.Eπώνυµο συγγραφέα, κόµµα, αρχικό ονόµατος και τελεία. 2. Μέσα σε παρένθεση η χρονολογία, κόµµα και ο µήνας διεξαγωγής του συνεδρίου. 2. Τίτλος παρουσίασης µε πλάγια γράµµατα. 3. Τίτλος συνεδρίου µε κεφαλαίο µόνο το αρχικό γράµµα των λέξεων του οργανισµού που διεξάγει το συνέδριο. 4. Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου. Παράδειγµα: Kite, S. L., Gable, R. K., &Filippelli, L. P. (2009, April). Parental involvement in students safe use of the Internet.Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, April, Lanktree, C., &Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children(TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. Αναφορά σε άρθρα καθηµερινών εφηµερίδων Αναφέρονται τα παρακάτω µε την σειρά που παρατίθενται: 1. Συγγραφέας του άρθρου επώνυµο, κόµµα, αρχικό ονόµατος και τελεία. 2. Χρονολογία, κόµµα και ηµεροµηνία φύλλου 3. Τίτλος του άρθρου και τελεία. 4. Τίτλος εφηµερίδας µε πλάγια γράµµατα και µετά κόµµα. 5. Αριθµός σελίδας και τελεία Παράδειγµα: Χατζής, Α. (2008, 6 Οκτωβρίου). Το πανεπιστήµιο πρέπει να µένει πάντα ανοικτό. Καθηµερινή, σελ Βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειµένου Η παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών µέσα στο κείµενο προϋποθέτει την παροχή βασικών πληροφοριών µέσα στο κείµενο. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες 10

11 εντός του κειµένου αφορούν στο επώνυµο του/ων συγγραφέα/ων του επιστηµονικού κειµένου, στο οποίο γίνεται η βιβλιογραφική αναφορά και στο έτος δηµοσίευσης. Περιπτώσεις Βιβλιογραφικών Αναφορών (ενσωµατωµένων στο κείµενο)& παραδείγµατα Βιβλιογραφική αναφορά µε έναν συγγραφέα Βιβλιογραφική αναφορά µε δύο (2) συγγραφείς Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης. Ο πρώτος αναφέρει το συγγραφέα και τη χρονολογία έκδοσης της εργασίας µέσα στην πρόταση: Ο Ευθυµίου (2009) αναφέρει ότι Ο δεύτερος τρόπος παρουσίασης αναφέρει το συγγραφέα µετά το τέλος της πρότασης µέσα σε παρένθεση: Η διαπολιτισµικότητα θεωρείται από ορισµένους ερευνητές..(ευθυµίου, 2009). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και µια παραλλαγή αυτής της περίπτωσης. Να παρουσιαστεί µια βιβλιογραφική πηγή σε παρένθεση µέσα στην πρόταση και όχι στο τέλος της. Είναι καθαρά θέµα του συγγραφέα να αποφασίσει πότε να χρησιµοποιήσει τη µία ή την άλλη παραλλαγή: Σε ένα πρόσφατο βιβλίο (Ευθυµίου, 2009), αναφέρεται ότι η διαπολιτισµικότητα θεωρείται από ορισµένους συνυφασµένη. Σε περίπτωση που οι συγγραφείς µιας βιβλιογραφικής παραποµπής είναι δύο, τότε θα πρέπει να τους παραθέτουµε και τους δύο µέσα στο κείµενο. Και σ αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, όπου οι συγγραφείς αναφέρονται µέσα στην πρόταση, οι δύο συγγραφείς ενώνονται µε το συνδετικό και ολογράφως. Στη συνέχεια ακολουθεί η χρονολογία σε παρένθεση: Οι Μαντάς και Ντάνος (1994) αναφέρουν ότι η επιστηµονική έρευνα αρχίζει µε την επιλογή του θέµατος Σε περίπτωση όµως που οι συγγραφείς αναφέρονται µέσα σε παρένθεση είτε στο τέλος είτε στη µέση της πρότασης, τότε τα δύο ονόµατα ενώνονται µε το αντίστοιχο ενωτικό σύµβολο & : Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, η επιστηµονική έρευνα αρχίζει µε την επιλογή του θέµατος (Μαντάς & Ντάνος, 1994). 11

12 Βιβλιογραφική αναφορά µε πέραν των δύο (2) συγγραφέων Πολλές βιβλιογραφικές πηγές σε µια παρένθεση Βιβλιογραφικές πηγές του ίδιου συγγραφέα µε ίδια χρονολογία Παράθεση πρωτότυπου κειµένου (για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις) Σε περίπτωση που θέλουµε να αναφέρουµε µια βιβλιογραφική πηγή που έχει περισσότερους από τρεις συγγραφείς, ο δεύτερος και οι υπόλοιποι συγγραφείς παραλείπονται και στη θέση τους µπαίνει η συντοµογραφία κ.ά. ή «et al». Την πρώτη όµως φορά αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς και έπειτα χρησιµοποιείται η συντοµογραφία. Οι Norman κ.ά. (2002) υποστηρίζουν ότι Στην περίπτωση που θα πρέπει να αναφέρουµε πολλαπλές βιβλιογραφικές πηγές µέσα σε µια παρένθεση (είτε στη µέση της πρότασης είτε στο τέλος της), τα ονόµατα τοποθετούνται µε αλφαβητική σειρά. Και στις δύο περιπτώσεις, για να τα διακρίνουµε µεταξύ τους τα ονόµατα χρησιµοποιούµε την άνω τελεία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το άγχος επιδρά αρνητικά στην επιστηµονική επίδοση (Adams&Cole, 1998 Child, 1976 Παπαδόπουλος & Πανέρας, 1983). Όταν θέλουµε να παραθέσουµε δύο ή περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές του ίδιου συγγραφέα, και οι οποίες έχουν εκδοθεί την ίδια χρονολογία, τότε µετά τη χρονολογία τοποθετούµε τα γράµµατα της αλφαβήτου ξεκινώντας από το άλφα (α): Αρκετές έρευνες (Πέτρου 1999α, β, γ) έχουν δείξει ότι Σε γενικές γραµµές οι εκτενείς αυτολεξεί παραθέσεις κειµένων καλό είναι να αποφεύγονται. Παράδειγµα παράθεσης πρωτότυπου κειµένου: Η διαπολιτισµικότητα γίνεται αντιληπτή από πολλούς, σύµφωνα µε το Νικολάου (2005) ως «εργαλείο διαπραγµάτευσης των διαφόρων πολιτισµικών ταυτοτήτων» (σ. 27). 3.8 Παραρτήµατα Στα παραρτήµατα παρουσιάζεται οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό το οποίο δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί οργανικά στο κυρίως µέρος της µελέτης, αλλά βοηθά 12

13 τον αναγνώστη να έχει πλήρη εικόνα της έρευνας όπως, για παράδειγµα, τα εργαλεία της έρευνας όπως ερωτηµατολόγια, πρωτόκολλα παρατηρήσεων κτλ). Η χρήση τους πρέπει να είναι σε όσο το δυνατό µικρότερη κλίµακα. Όλα τα παραρτήµατα αριθµούνται, καθένα εµφανίζεται σε νέα σελίδα, έχουν πλήρη τίτλο, και γίνονται ενδοκειµενικές παραποµπές τους. 3.9 Σχήµατα, Πίνακες Τα σχήµατα, τα διαγράµµατα, τα σχέδια, τα γραφήµατα πρέπει να είναι ενσωµατωµένα στο κείµενο. Τα σχέδια είναι σκόπιµο να έχουν σχεδιαστεί σε υπολογιστή µε κάποιο λογισµικό πρόγραµµα. Για όλες αυτές τις απεικονίσεις να χρησιµοποιείται πάντα η λέξη Σχήµα και να γράφεται παντού ολόκληρη. Η λεζάντα του Σχήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένη ακριβώς κάτω από το Σχήµα, χωρίς κενό διάστηµα µεταξύ λεζάντας και Σχήµατος και χωρίς καµία εσοχή κειµένου (παράδειγµα: Σχήµα 1. Λεζάντα...). Στο κείµενο η λέξη Σχήµα πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράµµα της λέξης Σχήµα να είναι πάντα κεφαλαίο. Οι πίνακες και τα σχήµατα δεν πρέπει να επαναλαµβάνουν τις ίδιες πληροφορίες ή ό,τι υπάρχει σε µορφή κειµένου. Αν τα δεδοµένα είναι λιγοστά, είναι προτιµότερο να τα συµπεριλάβουµε στο κείµενο παρά να χρησιµοποιήσουµε πίνακα. Όλοι οι πίνακες αριθµούνται (παράδειγµα: Πίνακας 1. Τίτλος...) και γίνεται παραποµπή τους µέσα στο κείµενο. Στο κείµενο η λέξη Πίνακας πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράµµα της λέξης Πίνακα να είναι πάντα κεφαλαίο. Κάθε πίνακας θα πρέπει να έχει µια λεζάντα η οποία πρέπει να είναι τοποθετηµένη ακριβώς πάνω από τον Πίνακα, χωρίς κενό διάστηµα µεταξύ λεζάντας και Πίνακα και χωρίς εσοχή κειµένου, σε πλάγια γραφή. Χρησιµοποιούνται µόνο οριζόντιες γραµµές για τον διαχωρισµό των πληροφοριών και διπλό διάστηµα. Στο σύστηµα A.P.A δεν χρησιµοποιούνται κάθετες γραµµές για τη διαµόρφωση των πινάκων. Κάθε στήλη πρέπει να έχει τη δική της κεφαλίδα (heading). Χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες στατιστικών όρων π.χ. M, SD κτλ.) χωρίς άλλη εξήγηση. Ωστόσο όροι που δεν χρησιµοποιούνται συχνά εξηγούνται µε υποσηµειώσεις κάτω ακριβώς από τον πίνακα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µεταφέρεται (copy-paste) στο κείµενο αυτούσιο το αποτέλεσµα ενός προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων (π.χ. SPSS) αλλά παρουσιάζεται σε πίνακα κατάλληλα διαµορφωµένο µε βάση το συγκεκριµένο σύστηµα 13

14 Η µορφή των Πινάκων πρέπει να ακολουθεί το ακόλουθο πρότυπο: Μέτρηση Απόλυτη συχνότητα (Ν) Σχετική συχνότητα (%) Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2 Σύνολο 4. Λογοκλοπή Λογοκλοπή, όπως δηλώνει και ο όρος, είναι η κλοπή των γραπτών και των ιδεών από άλλους (δηλ. της πνευµατικής τους περιουσίας). Η λογοκλοπή στοιχειοθετείται από τη στιγµή που κανείς ισχυρίζεται ή φαίνεται να ισχυρίζεται ότι αυτά που γράφει είναι δικά του ενώ στην πραγµατικότητα ανήκουν σε άλλον. Στην εκούσια λογοκλοπή κανείς αντιγράφει εν γνώσει του και ηθεληµένα αυτούσια µέρη ενός κειµένου που ανήκει σε άλλον και τα παρουσιάζει ως δικά του για να απατήσει αυτόν που θα διαβάσει το κείµενό του και κατ' επέκταση να καρπωθεί τα οφέλη που συνδέονται µε κάτι τέτοιο (π.χ. βαθµός, ακαδηµαϊκή αναγνώριση κ.τ.λ.). Στην ακούσια λογοκλοπή κανείς, λόγω απειρίας ή άγνοιας, αντιγράφει µέρη ενός κειµένου χωρίς να αναφέρει την πηγή του. Η ακούσια λογοκλοπή βεβαίως µπορεί να κριθεί µε επιείκεια µόνο σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και όχι σε ανώτερου έτους φοιτητές, µεταπτυχιακούς φοιτητές ή επαγγελµατίες. Η λογοκλοπή µπορεί να συµβεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους (ή σε συνδυασµό): 1. αντιγράφοντας από σηµειώσεις που προέρχονται από ανάγνωση ενός κειµένου, 2. παραφράζοντας µέρη κειµένου (δηλ. αλλάζοντας τη σύνταξη, αλλάζοντας κάποιες λέξεις κ.τ.λ.), 3. γράφοντας αυτό που διαβάσαµε µε δικά µας λόγια χωρίς βιβλιογραφική παραποµπή, 4. αντιγράφοντας από σηµειώσεις 14

15 παραδόσεων χωρίς να αναγνωρίζεται ότι µια διάλεξη µπορεί να προέρχεται από ένα βιβλίο. Η λογοκλοπή µπορεί να αποφευχθεί αν ακολουθήσουµε τις παρακάτω τεχνικές: 1. ηλώνουµε τη βιβλιογραφική παραποµπή για ό,τι γράφουµε εκτός απ' αυτά που θεωρούνται κοινότοπη γνώση (π.χ. η Αγγλική είναι αγγλοσαξονική/γερµανική γλώσσα). 2. ηλώνουµε ακριβώς τη σελίδα απ' όπου προέρχεται η ιδέα ή το στοιχείο που αναφέρουµε. 3. εν κάνουµε την περίληψη των όσων διαβάζουµε αλλά σηµειώνουµε τα κεντρικά σηµεία και τα τιτλοφορούµε ώστε στη συνέχεια να µπορούµε να τα αναπτύξουµε µε δικά µας λόγια. 4. Εάν χρειάζεται να αναφέρουµε αυτολεξεί αυτό που διαβάζουµε τότε το βάζουµε σε εισαγωγικά και αναφέρουµε σαφώς τη σελίδα και την πηγή µας. 5. Χρησιµοποιούµε δικά µας παραδείγµατα βάσει αυτών που χρησιµοποιεί η πηγή µας και αν χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε τα ίδια αναφέρουµε την πηγή µας. 5. Αξιολόγηση ιπλωµατικής εργασίας Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται και ο σπουδαστής βαθµολογείται µε σε κλίµακα από Ο Βαθµός της Πτυχιακής Εργασίας προσµετράτε µε ποσοστό 20% στην τελική βαθµολογία η οποία αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ιδακτικής Επάρκειας. Η Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΕΠΠΑΙΚ Μακρή Μπότσαρη Ευανθία Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 15

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ H πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ως «επιστημονικό κείμενο ή εργασία» θεωρούμε το κείμενο το οποίο έχει δυνητικά δημοσιεύσιμη μορφή σε επιστημονικά περιοδικά και ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) 1 Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Τα Προγράµµατα ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Στελεχών Επιχειρήσεων Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 010-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείµενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση γραπτών σεµιναριακών ή προπτυχιακών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόµενα 1. Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εργασία, ιδακτορική ιατριβή 2. Βιβλίο, Σύγγραµµα 3. Working Paper 4. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις 5. Γενικές οδηγίες χρήσης της γλώσσας 6. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες 1.1. Σκοπός διπλωματικών εργασιών Σκοπός των διπλωματικών εργασιών (ΔΕ) του ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική είναι η εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 Email: d.s.peekpe@gmail.com www.peekpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ

Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα επίπεδο επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2014 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Η πτυχιακή εργασία απαιτεί αφενός την πραγματοποίηση μια ερευνητικής εργασίας, αφετέρου μια σημαντική εργασία σύνθεσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΜΑΤΙΚΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός και Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από (ι) τη συνεχή παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή επιστηµονικών εργασιών ρ Τζωρτζίνα Τζανακάκη Τοµέας ηµόσιας Υγείας ιπλωµατική εργασία Επιστηµονική δηµοσίευση Παρουσίαση διπλωµατικής εργασίας Παρουσιάσεις εργασιών (συνέδρια κλπ) Τι είναι έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 11: Παραπομπές Υποσημειώσεις (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα