Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com"

Transcript

1 Mercury & Cosmetics

2 Προέλευση Ως θειούχοορυκτό (κιννάβαρι) Συχνάσυνοδεύεται από ελεύθερο μέταλλο υπό μορφήσταγονιδίων Με θέρμανση, αποβάλλεταιτο θείο και μετατρέπεταισε μεταλλικό υδράργυρο Φυσικές Ιδιότητες Υγρό σε θερμοκρασίαπεριβάλλοντος Σημείο Βρασμού: 356 (Παρόλααυτάεμφανίζει αξιόλογηπτητικότητα) Υπεραγωγιμότητα: Όταν ψυχθείστηθερμοκρασίατου υγρού ηλίου, ο υδράργυρος δεν παρουσιάζει αντίστασηστη ροήτων e.

3 Κύκλοςυδραργύρουστηφύση Παραλαβήαπόταφυτάκαιδιοχέτευσηπροςτην ατμόσφαιρα Υγροποίησηατμών Επιστροφήστοέδαφοςωςανόργανος υδράργυρος Βιομεθυλίωση Οργανικόςυδράργυρος

4 v Στοιχειακόςυδράργυρος - Hg 0 Θερμόμετρα- Θερμοστάτες Βαρόμετρα Οδοντιατρικάαμαλγάματα v Ανόργανοςυδράργυρος - Hg 2+ Καθαρτικά- Διουρητικά-Αντισηπτικά Λευκαντικές κρέμες προσώπου (ως αμμωνιακά άλατα) Παρασκευάσματαγιατηναντιμετώπισητης σύφιλης v Οργανικόςυδράργυρος - CH 3 Hg + - C 6 H 5 Hg + Αντισηπτικό και συντηρητικό σε εμβόλια Συντηρητικό καλλυντικών

5 ΑρχαίοιΈλληνες ΠαρασκευήΑλοιφών Ρωμαίοι ΠαρασκευήΚαλλυντικών Φαινυλοϋδράργυρος - C 6 H 5 Hg + Συντηρητικό καλλυντικών Αμμωνιακάάλατα υδραργύρου Λευκαντικέςκρέμεςπροσώπου και καταπολέμησητων ρυτίδων

6 Πολλές κρέμες πουπροορίζονταιγια άμεσηεπαφήμε τοδέρμα περιέχουν 6-10% (w/w) HgCl 2 ή Hg 2 Cl 2 (καλομέλαν) Τα συμπτώματα έκθεσης είναι κόπωση, απώλεια βάρους, παραισθήσεις, υπερβολική εφίδρωση, νεφρική ανεπάρκεια καιψυχιατρικές παθήσεις, κνησμός, κηλίδες καιεξανθήματα στο δέρμα Χρησιμοποιούνταικυρίως στις χώρες της Αφρικής και στην πλειοψηφία από γυναίκες Κοινωνικοίοι λόγοι της χρησιμοποίησης τέτοιων καλλυντικών. Προσπάθεια για γενικότερηαποδοχή των σκουρόχρωμων φυλών από το κοινωνικό σύνολο των προηγμένων χωρών

7 Μεγάλοςκίνδυνοςηχρησιμοποίησητέτοιων καλλυντικώναπό εγκύουςγυναίκες Ο I-Hg μεταβάλλεισεσημαντικό βαθμό την ανάπτυξητουεμβρύου Συσσώρευσηστονεγκέφαλο μεαποτέλεσματην νευρικήδυσλειτουργίακατάτηνωρίμανσητων κυττάρωντουπαιδιού Νεφρικέςδυσλειτουργίεςκαιδερματικέςπαθήσεις μετάτηγέννησητουπαιδιού

8 1990: 5,9 % καλομέλαν σε κρέμαπροσώπου v Ρίγηκαιεξανθήματαστο σώμα Σκεύασμαμίγματος 17,5% HgCl 2 και αλάτων αμμωνίου v Αυξημέναεπίπεδαυδραργύρου σε αίμακαιούρα v Εμφάνισηνευρικών δυσλειτουργιών (ψυχοπάθεια) 1999: Χρήσησαπουνιού γιαταμαλλιά v Αυξημένες συγκεντρώσεις υδραργύρου σταμαλλιά κατοίκων της Τανζανίας 2000: Επιβεβαίωσηότιταευρωπαϊκής προέλευσης σαπούνιαπεριέχουν μεγαλύτερες ποσότητες υδραργύρου (0,47-1,7% ως ιωδιούχος υδράργυρος) σε σχέσημε ταδιαφορετικής προέλευσης σαπούνια Επιπτώσεις: Δερματικές παθήσεις, πόνος και κηλίδες στο δέρμα

9 Στοιχειακός Υδράργυρος - Hg 0 o Πηγήέκθεσηςυπότημορφήτωνατμώντου Αμαλγάματα o o Αποτίθεται στουςπνεύμονες Επίδρασηστηδομήπρωτεϊνών, ενζύμωνκαι νευροδιαβιβαστών Ύστερααπό έκθεσησεατμούς Hg 0 (500μg/m 3 ) Φλοιός τωνεγκεφαλικώνημισφαιρίων Θάλαμος Κινητικοί νευρώνες Σπονδυλικήστήλη *(Η έκθεσηέγινε σε πειραματόζωα)

10 Ανόργανος Υδράργυρος - Hg 2+ Χρόνοςημιζωήςστο σώμα: 6 ημέρες Επίδρασησταμεμβρανικάκανάλιαμεταφοράς ιόντων Προσβολήτωνκαναλιώνιόντων K + Μεταβάλλεταιηδιαπερατότητατηςκυτταρικής μεμβράνης Προσβολήτωννευρικώνσωμάτωνκαιαναστολή τηςνευρικήςανάπτυξης Προσβολήκαναλιών Ca 2+ στιςνευρικέςαπολήξεις

11 Οργανικός υδράργυρος - CH 3 Hg + - C 6 H 5 Hg + Χρόνοςημιζωήςστο σώμα: 70 ημέρες Βιοσυσσώρευσημεθυλοϋδραργύρου σε θαλασσινές τροφές Ανόργανος υδράργυρος Βιομεθυλίωσηυδραργύρου Βιοσυσσώρευσησε ψάρια Πρόσληψηαπό τον άνθρωπο και το περιβάλλον Συσσώρευσηστονεγκέφαλοαρουραίων (5min), ποντικών (4h) Πτώσηεπιπέδων ιόντων Ca 2+ και Na + των μεμβρανικών καναλιών Αναστολήαυτοφωσφορυλίωσηςτηςπρωτεΐνης trka που σχετίζεται με τηνενεργοποίησητου παράγοντα NGF

12 ΦασματομετρίαΑτομικήςΑπορρόφησηςμετην τεχνικήτηςατομοποίησηςψυχρού ατμού (CV-AAS) Αρχήμεθόδουτεχνικήςατομοποίησηςψυχρούατμού Εκμεταλλεύεταιτογεγονόςότιουδράργυροςέχει σημαντικήτάσηατμώνστησυνήθηθερμοκρασία Κατεργασίαδείγματοςμεοξειδωτικό ώστενα μετατραπείομεταλλικόςυδράργυροςσε Hg 2+ Αναγωγήτου Hg 2+ σεηg 0 με SnCl 2

13 Σύστημα FIA γιατις αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Διαβίβασηρεύματος αδρανούς αερίου Διαχωρισμός υγρής και αέριας φάσης Υγροποίησητου ατμού καιμέτρησητης απορρόφησης στα 253,7 nm

14 Χωνευτήρας Μικροκυμάτων Τύπος Δείγματος Μέγιστη Ισχύς (W) Μέγιστη Θερμ. ( ) Μέγιστη Πίεση (bar) Χρόνος (min) Γαλάκτωμα Σκόνη Lipstick Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Στοιχείο Μήκος Κύματος (nm) Hg 253,7 1,1% w/v SnCl2 ή 0,2% w/v ΝαΒΗ4 Αναγωγικό Μεταφορέας Θερμ. Ατομοπ. ( ) Όγκος (μl) 3% v/vhcl

15 Καμπύλη αναφοράς: Πρότυπαδιαλύματα 0,5, 1, 2, 3, 5μg/L σε διάλυμα 3% v/v HCl Προετοιμασίαδείγματος: Παρασκευήλευκού αντιδραστηρίου χωρίς τηνπροσθήκητου υπό ανάλυσηστοιχείου Χώνευσημε μικροκύματα Ζυγίζονται 0,15-0,20 mg Προσθήκη 3 ml π. ΗΝΟ3 και 1 ml Η2Ο2 30% Αναμονήγιατην ολοκλήρωση τηςοξείδωσης Ψύξηκαιπροσθήκη απιοντισμένου νερού 20 ml Διήθησημε φίλτρο Watman no.1 καιαραίωσησε ογκομετρικήφιάλημέχριτα 50 ml Υπολογισμός της συγκέντρωσης σε μg/g

16 Πιστότητα Εντός ημέρας: περιεκτικότητα Hg σε γαλάκτωμα 1μg/g (RSD:15%) Διαφορετικές μέρες:περιεκτικότητα Hg σε γαλάκτωμα 1μg/g (RSD:25%) Διαφορετικοίαναλυτές: περιεκτικότητα Hg σε γαλάκτωμα 1μg/g ((p-value(n1=n2=5, α=0,05)):0,22 Ακρίβεια Για τον Hg ηανάκτησηείναι % Γραμμικότητα Εύρος:0,5-5,0 Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, r : 0,99815

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία «Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων, με έμφαση στον υδράργυρο, σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» «Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» Αρ. Κουπονιού:76236336 04 000013 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Πυγολαμπίδες, μέδουσες που λάμπουν και φωτεινές ράβδοι το ένα πετάει, το άλλο ζει στο βυθό των ωκεανών και το τελευταίο προσφέρει διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ Νίκος Θωμαΐδης Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Επισκόπηση ύλης Εισαγωγή στην Ατομική Φασματομετρία ΑΑS Θεωρητικές Αρχές: Αρχή λειτουργίας Οργανολογία ΑΑS στην πράξη: Έλεγχος καταλληλότητας συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Τζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Διακρίνονται σε: Ασφυξιογόνα αέρια (CO, CN -,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χηµική Ανάλυση σε Εµφιαλωµένα Νερά ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επιβλέπων) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα