Βιβλιογραφική ενημέρωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιογραφική ενημέρωση"

Transcript

1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, ():7-34, 009 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Καπνιαρη Δερματολόγοι Ιατρός A DOUBLE-BLIND, COMPARATIVE STUDY OF NONANIMAL- STABILIZED HYALURONIC ACID VERSUS HUMAN COLLAGEN FOR TISSUE AUGMENTATION OF THE DORSAL HANDS Jeremy Μan, MD, Jaggi Rao, MD, FRCPC,and Mitchel Goldman, MD Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, Dermatology/Cosmetic Laser Associates of La Jolla Inc., La Jolla, California Dermatologic Surgery Volume 34 Issue 8, Pages 99 57, August 008 BACKGROUND: Cosmetic surgery to counteract the aging process is an evolving field. Most procedures have concentrated on the face; however, the hands are an often-neglected area. Current methods of hand rejuvenation include autologous fat injection, sclerotherapy, intense pulsed light, chemical peel, and microdermabrasion. Only autologous fat injection restores dermal thinning. OBJECTIVE: To compare the use of hyaluronic acid (Restylane, Medicis Aesthetics Inc.) versus collagen (Cosmoplast, INAMED Aesthetics) for soft tissue augmentation of the dorsal hands. MATERIALS AND METHODS: Ten female patients who demonstrated dermal thinning of the dorsal hands were randomized to receive.4ml of hyaluronic acid or.0 cm 3 collagen to alternate interphalangeal spaces of dorsal hands. Patients returned at week, month, 3 months, and 6 months for digital photography and completion of a patient/physician questionnaire. RESULTS: Hands were scored by two separate blinded physicians on scales of to 5 for clearance of veins. Patients scored both tolerability and satisfaction on a scale of to 5. Analysis showed a mean difference

2 8 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος, 009 of 0.95 (0.004), median difference of 0.9 (0.008) for clearance, and a mean difference of 0.90 (0.00) with a median difference of.0 (0.03). The satisfaction difference was not significant with a mean difference of 0.80 (0.070) and median difference of.0 (0.7). CONCLUSIONS: Aging of the hands is a common problem that is often overlooked. The use of soft tissue fillers is a viable tool in hand rejuvenation. In this study hyaluronic acid proved to be superior in efficacy to collagen. ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΡΑΧΙΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ: Η αισθητική χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της διαδικασίας γήρανσης είναι ένα εξελισσόμενο πεδίο. Οι περισσότερες επεμβάσεις επικεντρώνονται στο δέρμα ως εκ τούτου τα χέρια είναι συχνά μια παραμελημένη περιοχή. Οι παρούσες μέθοδοι αναζωογόνησης των άκρων χειρών περιλαμβάνουν ένεση αυτόλογου λίπους, σκληροθεραπεία, έντονο παλμικό φως, χημικό πήλινγκ, και μικροδερμοαπόξεση. Μόνο η ένεση αυτόλογου λίπους αποκαθιστά τη λεπτή υφή του δέρματος. Στη μελέτη αυτή συγκρίναμε τη χρήση υαλουρονικού οξέος (Restylane, Medicis Aesthetics Inc.) με τη χρήση κολλαγόνου (Cosmoplast, INAMED Aesthetics) για αύξηση των μαλακών ιστών στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Δέκα γυναίκες ασθενείς οι οποίες είχαν παρουσιάσει λέπτυνση του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των χειρών τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν,4ml υαλουρονικού οξέος ή,0cm 3 κολλαγόνο, προκειμένου να πληρωθούν τα μεσοφαλαγγικά διαστήματα των ραχιαίων επιφανειών των άκρων χειρών. Οι ασθενείς επέστρεψαν σε, 3 και 6 μήνες για ψηφιακή φωτογραφία και συμπλήρωση ερωτηματολογίου ασθενούς/ιατρού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα χέρια των ασθενών βαθμολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους «εν αγνοία» ιατρούς σε κλίμακα από έως 5 αναφορικά με την καθαρότητα των φλεβών. Οι ασθενείς βαθμολόγησαν την αντοχή και την ικανοποίηση τους σε κλίμακα από το έως το 5. Η ανάλυση έδειξε μία μέση διαφορά 0.95 (0.004), διάμεση διαφορά 0.9 (0.008) για την καθαρότητα και μία μέση διαφορά 0.9 (0.00) με διάμεση διαφορά.0 (0.03). Η διαφορά στην ικανοποίηση δεν ήταν σημαντική με μέση διαφορά 0.80 (0.070) και διάμεση διαφορά.0 (0.7). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η γήρανση των άκρων χειρών είναι ένα συχνό πρόβλημα το οποίο συχνά παραβλέπεται. Η χρήση των υλικών πλήρωσης μαλακών ιστών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζωογόνηση των άκρων χειρών. Στη μελέτη αυτή το υαλουρονικό οξύ αποδείχτηκε ανώτερο σε αποτελεσματικότητα από το κολλαγόνο. NOVEL USE OF ERBIUM:YAG (,940- NM) LASER FOR FRACTIONAL ABLATIVE PHOTOTHERMOLYSIS IN THE TREATMENT OF PHOTODAMAGED FACIAL SKIN: A PILOT STUDY Moshe Lapidoth, Md, MPH,, Marina E. Y. Odo, MD 3, and Lilian M. Odo, Md 3 Department of Dermatology, Rabin Medical Center, Petah Tiqwa, Israel Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 3 Department of Dermatology, School of Medicine, University of Santo Amaro, San Paulo, Brazil Volume 34 Issue 8, Pages 99-57, August 008 BACKGROUND:The use of CO or conventional erbium laser ablation or more recent nonablative laser photothermolysis for skin rejuvenation is associated with significant disadvantages. OBJECTIVE: The objective was to assess the efficacy of the erbium:yag laser (,940nm) using the ablative fractional resurfacing mode to improve photodamaged skin. METHODS: A total of 8 patients, 7 women and man, aged 8 to 7 years (mean age, 54. years), with Fitzpatrick Skin Types II to IV, were treated for mild to moderate actinic damage using fractional erbium:yag laser (,940nm) combined with Pixel technology. Sessions were scheduled at 4-week intervals. Response to treatment was evaluated by two physicians on a five-tiered scale. RESULTS: Patients underwent one to four treatment

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9 sessions (mean, 3.). The initial reaction consisted of erythema and minimal swelling. On clinical assessment months after the final treatment, the results were rated excellent by patients (75%) and good by 7 (5%). Nineteen of the were also evaluated 6 to 9 months after final treatment without any significant change in the results. CONCLUSIONS: Fractional ablative photothermolysis using erbium:yag laser (,940nm) is a promising option for skin resurfacing with reduced risk and downtime compared to existing laser methods. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ERBIUM:YAG (,940-NM) LASER ΓΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΘΕΡΜΟΛΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΤΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η χρήση του CO, η συμβατική εκτομή με erbium laser ή η πιο πρόσφατη μη αφαιρετική laser φωτοθερμόλυση για την αναζωογόνηση του δέρματος συνδέεται με σημαντικά μειονεκτήματα. ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος ήταν να υπολογιστεί η α ποτελεσματικότητα του erbium:yag laser (,940nm) χρησιμοποιώντας μέθοδο ανανέωσης με κλασματικό τρόπο για τη βελτίωση φωτοδερματικών βλαβών. ΜΕΘΟΔΟΙ: Ένα σύνολο 8 ασθενών, 7 γυναίκες και άνδρας, ηλικίας 8 έως 7 ετών (μέση ηλικία 54. έτη) με τύπο δέρματος II έως IV κατά Fitzpatrick, έλαβαν θεραπεία για ήπιες έως μέτριες ακτινικές βλάβες με χρήση κλασματικού erbium:yag laser (,940nm) σε συνδυασμό με τεχνολογία Pixel. Οι συνεδρίες ήταν προγραμματισμένες με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων. Η ανταπόκριση στη θεραπεία υπολογιζόταν από ιατρούς με μία κλίμακα πέντε επιπέδων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε έως 4 θεραπευτικές συνεδρίες (μέσος όρος 3.). Η αρχική αντίδραση συνίσταντο σε ερύθημα και ελαφρύ οίδημα. Στην κλινική αξιολόγηση μήνες μετά τη θεραπεία, τα αποτελέσματα ήταν άριστα σε ασθενείς (75%) και καλά σε 7 (5%). Δεκαεννέα από τους αξιολογήθηκαν επίσης 6 έως 9 μήνες μετά την τελική θεραπεία χωρίς σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κλασματική αφαίρεση με Φωτοθερμόλυση με χρήση erbium:yag laser (,940nm) είναι μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για ανανέωση της επιφάνειας του δέρματος με μειωμένο κίνδυνο και μειωμένο μη λειτουργικό χρόνο σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους laser. THE EFFECT OF BOTULINUM TOXIN TYPE A ON FULL-FACE INTENSE PULSED LIGHT TREATMENT: A RANDOMIZED, DOUBLE- BLIND, SPLIT-FACE STUDY Jane G. Khoury, MD, Raminder Saluja, MD, and Mitchel P. Goldman, MD Dermatology/Cosmetic Laser Associates of La Jolla Inc. and La Jolla Spa MD, La Jolla, California Volume 34 Issue 8, Pages 99 57, August 008 BACKGROUND: Botulinum toxin type A (BTX) is commonly used in combination therapy, and it has been reported that periocular BTX treatment enhances the aesthetic improvements attained with intense pulsed light (IPL). OBJECTIVE: The objective was to evaluate if intradermal BTX treatment of the cheeks also enhances the efficacy of IPL. METHODS AND MATERIALS: Fifteen females enrolled in this prospective, randomized, double-blind, split-face study (4 completed, lost to follow-up). All received standard IPL treatment and were randomly assigned to receive eight 0.-mL intradermal injections of BTX (BOTOX Cosmetic, Allergan) in one cheek (8U total dose) and eight injections of saline in the contralateral cheek. Small wrinkles and fine lines, erythema, hyperpigmentation, apparent pore size, skin texture, and overall appearance were evaluated for 8 weeks. RESULTS: A significantly higher proportion of patients showed improvement in small wrinkles and fine lines with IPL plus BTX than IPL plus saline-93% versus 9% at Week 4 (p=.003). Adjunctive BTX also achieved a greater degree of improvement in erythema (although statistical significance was not achieved). Other efficacy measures showed comparable improvements with both regimens. CONCLUSION: The adjunctive use of BTX enhances the improvement in small wrinkles and fine lines, and possibly erythema, achieved with IPL alone. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΤΙΛΙΚΗΣ

4 30 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος, 009 ΤΟΞΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η βοτιλική τοξίνη τύπου Α (ΒΤΧ) χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυαστική θεραπεία και έχει αναφερθεί ότι περιοφθαλμικές θεραπείες BTX ενισχύουν τις αισθητικές βελτιώσεις που επετεύχθησαν με έντονο παλμικό φως (IPL). ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός ήταν να υπολογιστεί το κατά πόσο η ενδοδερμική θεραπεία BTX στις παρειές βελτιώνει επίσης την αποτελεσματικότητα του IPL. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Δεκαπέντε γυναίκες ασθενείς συμμετείχαν σε αυτή την προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη με διαχωρισμό προσώπου (4 την ολοκλήρωσαν, χάθηκε στην παρακολούθηση). Όλες έλαβαν αγωγή με IPL και τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν οχτώ ενδοδερμικές ενέσεις 0.mL BTX (BOTOX Cosmetic, Allergan) στη μία παρειά (συνολική δόση 8U) και οχτώ ενέσεις φυσιολογικού ορού στην άλλη παρειά. Οι μικρές ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές, το ερύθημα, η υπερμελάγχρωση, το εμφανές μέγεθος των πόρων, η επιδερμίδα και η συνολική εμφάνιση αξιολογήθηκαν για 8 εβδομάδες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών παρουσίασε βελτίωση στις μικρές ρυτίδες και λεπτές γραμμές με IPL και BTX έναντι IPL και φυσιολογικού ορού- 93% έναντι 9% την 4η εβδομάδα (p=.003). Συμπληρωματική θεραπεία με BTX επιτυγχάνει επίσης μεγαλύτερο βαθμό βελτίωσης του ερυθήματος (αν και δεν επιτεύχθηκε στατιστική σημαντικότητα). Άλλες μετρήσεις αποτελεσματικότητας έδειξαν συγκρίσιμες βελτιώσεις και με τις δύο αγωγές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συμπληρωματική χρήση του ΒΤΧ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στις μικρές ρυτίδες, τις λεπτές γραμμές και πιθανά το ερύθημα που επιτυγχάνεται με το IPL μόνο. A. J. Russo, MD,3, Stephan Lischner, MD and Axel Hauschild, MD Institute of Medical Psychology Department of Dermatology, University of Kiel, Kiel, Germany 3 Royal North Shore Hospital, Sydney, Australia Volume 34 Issue 9, Pages 59 97, September 008 BACKGROUND: Subcutaneous sweat gland suction curettage (SSGSC) is gaining acceptance as a therapy for axillary hyperhidrosis. Despite its acceptance, there remains a lack of prospective data describing the efficacy and long-term outcome of SSGSC. OBJECTIVE: We examined the sweat rates and patients satisfaction of months following SGSC in 8 patients with axillary hyperhidrosis. METHODS: Axillary sweat rates were determined by semiquantitative gravimetry. A questionnaire was used to determine patients satisfaction. RESULTS: A 58% reduction in sweat rate under resting conditions and an 85% reduction during aerobic exercise in sweat rates was observed. A subdivision of patients into three groups based on their baseline preoperative sweat rates (<5, 5 50, and >50 mg/ min) showed that patients with resting sweat rates over 5mg/min benefited particularly from this procedure, whereas patients with less than 5mg/min did not. CONCLUSION: SSGSC produces a significant reduction in the preoperative sweat rates. A low complication rate and a high degree of patient satisfaction were observed. Long-term follow-up evaluations demonstrate a low number of relapses, making SSGSC a convenient and satisfactory method of treating axillary hyperhidrosis. It should be considered in patients refractory to conventional therapies with baseline sweat rates greater than 5 mg/min. LONG-TERM EFFICACY OF SUBCUTANEOUS SWEAT GLAND SUCTION CURETTAGE FOR AXILLARY HYPERHIDROSIS: A PROSPECTIVE GRAVIMETRICALLY CONTROLLED STUDY Stephanie Darabaneanu, PHD, Horia-Alfred Darabaneanu, MD, Uwe Niederberger, PHD, Paul ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΡΙΩΝ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η Αναρροφητική Απόξεση των υποδόριων

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3 Ιδρωτοποιών αδένων (SSGSC) είναι μία όλο και μεγαλύτερης αποδοχής θεραπεία για τη μασχαλιαία υπεριδρωσία. Παρά την αποδοχή της, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη προοπτικών μελετών με στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της SSGSC. ΣΤΟΧΟΣ: Εξετάσαμε την ποσότητα ιδρώτα και την ικανοποίηση των ασθενών μήνες μετά από SGSC σε 8 ασθενείς με μασχαλιαία υπεριδρωσία. ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα ποσοστά ιδρώτα στη μασχάλη καθορίστηκαν με ημιποσοτική βαρυμετρία. Ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει την ικανοποίηση του ασθενούς. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε μία μείωση 58% στον ιδρώτα στην ηρεμία και μία μείωση του ιδρώτα κατά 85% κατά τη διάρκεια αεροβικής άσκησης. Υποδιαίρεση των ασθενών σε τρεις ομάδες με βάση τις προεγχειρητικές τιμές ποσοστών ιδρώτα (<5, 5 50 and >50mg/min) έδειξε ότι ασθενείς με ποσοστά ιδρώτα ηρεμίας πάνω από 5mg/min ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από αυτή τη διαδικασία, ενώ ασθενείς με ποσοστό κάτω από 5mg/ min δεν ωφελήθηκαν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η SSGSC προκαλεί σημαντική μείωση στα μετεγχειρητικά ποσοστά ιδρώτα. Παρατηρήθηκε χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και υψηλός βαθμός ικανοποίησης στους ασθενείς. Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των αξιολογήσεων δείχνει χαμηλό αριθμό υποτροπών, καθιστώντας την SSGSC μια βολική και ικανοποιητική μέθοδο θεραπείας της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας. Θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με ανθεκτική στη συμβατική θεραπεία υπεριδρωσία με αρχική τιμή ποσοστών ιδρώτα μεγαλύτερη από 5mg/min. TO DEBRIDE OR NOT TO DEBRIDE? THAT IS THE QUESTION: RETHINKING CHAR REMOVAL IN ABLATIVE CO LASER SKIN RESURFACING Joe Niamtu III, DMD Cosmetic Facial Surgery, Richmond, Virginia Volume 34 Issue 9, Pages 59 97, September 008 BACKGROUND: The treatment standard for laser skin resurfacing (LSR) includes aggressively wiping away the char with moist gauze before and after each pass to prevent heat buildup and lateral tissue damage from existing char. No published study has addressed not debriding between passes with traditional higher fluence, high-density, multipass CO LSR in humans. OBJECTIVE: The objective was to disprove the dogma that wiping away the laser char between treatment passes is necessary. MATERIALS AND METHODS: A total of 58 patients were treated over a 3-month period with multipass, nondebrided CO laser resurfacing (6J/cm, density 6). A small series of split-face studies were performed by debriding one side and not debriding the other side after each pass, and 89 full-face patients were treated without debriding any char between two or three passes. Histologic and photographic studies were performed in selected patients to determine the differences between debrided and nondebrided techniques. RESULTS: None of the nondebrided patients experienced significant complications. Operative times were shortened as was postlaser pain and erythema. CONCLUSION: Histologic analysis showed that three passes of 6J/cm with a density of 6 produces extremely similar epidermal and dermal changes regardless of debriding between passes or not. This is the first study in humans using high-energy, high-density, multipass LSR without debriding between passes. ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗ Η OΧΙ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΚΤΟΜΗ ΜΕ LASER CO ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η κλασσική θεραπεία ανανέωσης δέρματος μέσω laser (LSR) περιλαμβάνει επιθετική απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης με υγρές γάζες πριν και μετά από κάθε πέρασμα για την πρόληψη συσσώρευσης θερμότητας και βλάβης των γειτονικών ιστών από τα υφιστάμενα υπολείμματα. Καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν έχει αντιμετωπίσει μη νεαροποίηση μεταξύ των περασμάτων με κλασσικό υψηλότερης ροής, υψηλής πυκνότητας, πολλών περασμάτων CO LSR στους ανθρώπους. ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος ήταν να διαψευσθεί το δόγμα ότι είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των υπολειμμάτων του laser μεταξύ των περασμάτων κατά τη θεραπεία. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ένα σύνολο 58 ασθενών

6 3 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος, 009 θεραπεύθηκαν για περίοδο πάνω από 3 μήνες με ανακατασκευή πολλών περασμάτων, μη νεαροποίησης με CO laser (6J/cm, πυκνότητα 6). Μια μικρή σειρά μελετών διαχωρισμού προσώπου πραγματοποιήθηκαν με νεαροποίηση της μίας πλευράς και μη νεαροποίησης της άλλης πλευράς, μετά από κάθε πέρασμα και 89 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία του συνόλου του προσώπου χωρίς νεαροποίηση των υπολειμμάτων μεταξύ δύο ή τριών περασμάτων. Ιστολογικές και φωτογραφικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένους ασθενείς για να προσδιοριστούν οι διαφορές μεταξύ της τεχνικής νεαροποίησης και μη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κανένας από τους ασθενείς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε τεχνική μη νεαροποίησης δεν εμφάνισε σημαντικές επιπλοκές. Ο εγχειρητικός χρόνος ελαττώθηκε όπως και το μετεγχειρητικό άλγος και το ερύθημα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ιστολογική ανάλυση έδειξε ότι τρία περάσματα των 6J/cm με πυκνότητα 6 παράγει εξαιρετικά παρόμοιες επιδερμικές και δερματικές αλλαγές ανεξάρτητα από τη νεαροποίηση μεταξύ των περασμάτων ή όχι. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη σε ασθενείς η οποία χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας, υψηλής πυκνότητας, πολλών περασμάτων LSR άνευ νεαροποίησης μεταξύ των περασμάτων. in the treatment of melasma. PATIENTS & METHODS: This study was conducted at the Department of Dermatology & Venereology, Baghdad Teaching Hospital. Twenty-eight patients with melasma were treated with 0% zinc sulfate solution. Every patient was instructed to apply the formula twice daily and to be seen every weeks for months. The severity of melasma was assessed before, during, and after treatment with the melasma area and severity index (MASI). All patients were instructed to apply a broad-spectrum sunscreen with SPF>30 before sun exposure during treatment and for the 3-month follow-up period. RESULTS: Fourteen patients were treated with 0% zinc sulfate solution. The mean MASI score before treatment was 9.45, which changed to 4.70 after therapy. This corresponds to a percentage improvement of 49.78% and was statistically significant (p<.0005). No side effects were reported apart from a mild stinging sensation reported in a few patients. Most patients maintained improvement 3 months after cessation of therapy. CONCLUSION: Topical 0% zinc sulfate solution is a new effective, safe, and noncostly formulation in the treatment of melasma. TOPICAL 0% ZINC SULFATE SOLUTION FOR TREATMENT OF MELASMA Khalifa E. Sharquie, PHD, Sabeeh A. Al-Mashhadani, MD and Hussam A. Salman, MD,3 Scientific Council of Dermatology & Venereology, Iraqi Board for Medical Specializations, Baghdad Department of Dermatology & Venereology, College of Medicine, University of Baghdad, Baghdad; 3 Department of Dermatology & Venereology, Baghdad Teaching Hospital, Baghdad, Iraq Volume 34 Issue 0, Pages 99 44, October 008 BACKGROUND: Multiple modalities have been used in the treatment of melasma, such as bleaching agents, chemical peels, and antioxidants. Topical zinc sulfate has peeling and antioxidant effects. OBJECTIVE: The objective was to evaluate the efficacy and safety of topical 0% zinc sulfate solution ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 0% ΘΕΙΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Πολλαπλές διαδικασίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του μελάσματος, όπως λευκαντικοί παράγοντες, χημικά πίλινγκ και αντιοξειδωτικά. Η τοπική εφαρμογή θειικού ψευδαργύρου έχει ιδιότητες πίλινγκ και αντιοξειδωτικού. ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος ήταν να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της τοπικής εφαρμογής διαλύματος 0% θειικού ψευδαργύρου για τη θεραπεία του μελάσματος. ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη αυτή διεξήχθη από την κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βαγδάτης. Είκοσι δύο ασθενείς με μέλασμα τέθηκαν σε θεραπεία με διάλυμα 0% θειικού ψευδαργύρου. Στον κάθε ασθενή δόθηκαν οδηγίες να εφαρμόζει τη συνταγή δύο φορές ημερησίως και να παρακολουθείται κάθε εβδομάδες για μήνες. Η βαρύτητα του μελάσματος αξιολογήθηκε πριν, κατά

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 33 τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία μέσω της έκτασης του μελάσματος και του δείκτη βαρύτητας (MASI). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν συμβουλή να εφαρμόζουν ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF>30 πριν από την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για μια περίοδο παρακολούθησης 3 μηνών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκατέσσερις ασθενείς θε ραπεύθηκαν με διάλυμα 0% θειικού ψευδαργύρου. Ο μέσος δείκτης MASI πριν τη θεραπεία ήταν 9.45, ο οποίος άλλαξε σε 4.70 μετά τη θεραπεία. Αυτό αντιπροσωπεύει μία επί τοις εκατό βελτίωση της τάξης του 49,78% και με στατιστική σημασία (p<.0005). Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες εκτός από ήπιο αίσθημα νυγμού σε λίγους ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς διατήρησαν τη βελτίωση 3 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η τοπική εφαρμογή διαλύματος 0% θειικού ψευδαργύρου είναι μία νέα, αποτελεσματική, ασφαλής και χωρίς κόστος επιλογή στη θεραπεία του μελάσματος. treated with intralesional TAC and onion extract gel, and 3 patients were treated with intralesional TAC alone. Findings were recorded and graded at each visit (weeks 0, 4,, and 0). The scores before treatment and at week 0 were compared. RESULTS: Twenty-seven patients [7 men (63%) and 0 women (37%) aged 5 to 73 (average age 8.±.7)] were enrolled in the study. At baseline, the difference in the two treatment groups was not statistically significant (p>.05). At week 0, there was statistically significant improvement in both treatment groups (p<.05). TAC with onion extract was more effective than TAC alone in terms of pain-sensitiveness, itching, and elevation but not in erythema and induration. Treatment was well tolerated, without any adverse effect. CONCLUSION: Treatment with intralesional TAC and onion extract and TAC alone were effective. Combined with onion extract gel, intralesional TAC appears to be superior to TAC alone in the treatment of keloids and hypertrophic scars. AN OPEN, RANDOMIZED, CONTROLLED, COMPARATIVE STUDY OF THE COMBINED EFFECT OF INTRALESIONAL TRIAMCINOLONE ACETONIDE AND ONION EXTRACT GEL AND INTRALESIONAL TRIAMCINOLONE ACETONIDE ALONE IN THE TREATMENT OF HYPERTROPHIC SCARS AND KELOIDS Erol Koc, MD, Ercan Arca, MD, Baris Surucu and Zafer Kurumlu, MD Department of Dermatology, School of Medicine Etlik, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey Department of Statistics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Volume 34 Issue, Pages , November 008 BACKGROUND: Various treatment regimens have been used in scars. The literature offers little consensus about appropriate therapy. OBJECTIVE: To compare intralesional triamcinolone acetonide (TAC) alone or combined with onion extract in keloidal and hypertrophic scars. MATERIALS AND METHODS: Fourteen patients were ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΚΕΤΑΜΙΔΙΟΥ ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗΣ ΚΑΙ GEL ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟ ΑΚΕΤΑΜΙΔΙΟ ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΛΟΕΙΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Διάφορες θεραπευτικές επιλογές έχουν εφαρμοστεί για τη θεραπεία των ουλών. Η βιβλιογραφία προσφέρει φτωχή ομοφωνία σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία. ΣΤΟΧΟΣ: Να συγκριθεί η μονοθεραπεία με ενδοδερμικό Ακεταμίδιο τριαμσινολονής με το συνδυασμό της με εκχύλισμα κρεμμυδιού για τη θεραπεία των χηλοειδών και των υπερτροφικών ουλών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Δεκατέσσερις ασθενείς έλαβαν θεραπεία με ενδοδερμικό TAC και εκχύλισμα κρεμμυδιού και 3 ασθενείς έλαβαν μονοθεραπεία TAC. Τα ευρήματα κατεγράφησαν και βαθμολογήθηκαν σε κάθε επίσκεψη (εβδομάδα 0, 4, και 0). Συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες πριν τη θεραπεία και την 0η εβδομάδα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Είκοσι επτά ασθενείς [7 άνδρες

8 34 Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος, 009 (63%) και 0 γυναίκες (37%) ηλικίας 5 έως 73 ετών (εύρος ηλικίας 8.±.7)] συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Αρχικά, η διαφορά στις δύο ομάδες θεραπείας δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p>.05). Την 0η εβδομάδα υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις ομάδες θεραπείας (p<.05). O συνδυασμός TAC με εκχυλίσματα κρεμμυδιού ήταν πιο αποτελεσματικός σε σχέση με μονοθεραπεία TAC από τη σκοπιά του πόνου, της ευαισθησίας, της φαγούρας, και της ανύψωσης αλλά όχι για το ερύθημα και τη σκλήρυνση. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η θεραπεία με συνδυασμό ενδοδερμικής TAC και εκχυλίσματος κρεμμυδιού αλλά και η μονοθεραπεία με TAC ήταν αποτελεσματικές. Συνδυασμένη με gel εκχυλίσματος κρεμμυδιού, η ενδοδερμική TAC εμφανίζεται να είναι ανώτερη σε σχέση με τη μονοθεραπεία με TAC στη θεραπεία των χηλοειδών και των υπερτροφικών ουλών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιογραφική ενημέρωση

Bιβλιογραφική ενημέρωση 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (1):54-61, 2007 Bιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι ACTION OF SODIUM DEOXYCHOLATE ON SUBCUTANEOUS HUMAN TISSUE: LOCAL AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ I Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία Άλλοι συνδυασμοί Γιαννίτσας Κώστας Πορταριά 20/03/14 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Βιβλιογραφική ενημέρωση 127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2):127-133, 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι SHAVE EXCISION OF COMMON ACQUIRED MELANOCYTIC NEVI: COSMETIC OUTCOME,

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Βιβλιογραφική ενημέρωση 224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (4):224-231, 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: EYΓΕΝΙΑ ΤΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι Αφροδισιολόγοι MESOTHERAPY FOR FACIAL SKIN REJUVENATION:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται:

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: 1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: Στο πρόσωπο: για σύσφιξη του χαλαρωμένου δέρματος, αντιμετώπιση μικρών ρυτίδων και ουλών (πχ. από ακμή),

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Χωρίς στερήσεις και υπερβολές, χαρίζει: ΛΑΜΨΗ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ Το Easy TCA peel είναι ένα απαλό peeling

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Botulinum Τοξίνη-Α και Αισθητικές Επεµβάσεις

Botulinum Τοξίνη-Α και Αισθητικές Επεµβάσεις 96 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (2):96-101, 2009 Botulinum Τοξίνη-Α και Αισθητικές Επεµβάσεις Botulinum Toxin-A and Cosmetic Procedures ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η botulinum τοξίνη (BT) τύπου Α αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής

Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής Τώρα είναι η ώρα της αισθητικής ιατρικής Οι καταναλωτές αποδέχονται περισσότερο τις θεραπείες αισθητικής Διαρκώς αναπτύσσονται νέες θεραπείες και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Μη αφαιρετικά laser και πηγές παλμικού φωτός

Μη αφαιρετικά laser και πηγές παλμικού φωτός 148 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (3):148-152, 2007 Μη αφαιρετικά laser και πηγές παλμικού φωτός Non-ablative laser and intense pulsed light sources ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

This summer s make-up bag. beauty

This summer s make-up bag. beauty beauty Το νεσεσέρ του καλοκαιριού Η θερινή ραστώνη, η χαλαρότητα της εποχής και η έξαψη των διακοπών θα συμπληρωθούν ιδανικά με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Επιμελεια: Αλεξανδρα Παπαδακη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ Ac-Norm

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ Ac-Norm 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Α1Φ5/591 ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ Ac-Norm Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι από 15 Σεπτεμβρίου 2014 η εταιρία FREZYDERM

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ Τι είναι το ΒΟΤΟΧ; Το ΒΟΤΟΧ είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος αντιμετώπισης της γήρανσης και των ρυτίδων σήμερα. Μόνο το 2005 και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομοιοπαθητική στην κατάθλιψη/αγχώδη διαταραχή σε ψυχιατρικούς ασθενείς και σε ασθενείς με καρκίνο

Η Ομοιοπαθητική στην κατάθλιψη/αγχώδη διαταραχή σε ψυχιατρικούς ασθενείς και σε ασθενείς με καρκίνο Η Ομοιοπαθητική στην κατάθλιψη/αγχώδη διαταραχή σε ψυχιατρικούς ασθενείς και σε ασθενείς με καρκίνο Μπαλάσκα Χ. Αθηνά Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Κλασικής Ομοιοπαθητικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Launch & Execution Guide

Launch & Execution Guide Launch & Execution Guide PREVAGE Positioning Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ, ΗΣΕΙΡΑPREVAGE ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος στη αισθητική χειρουργική

Εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος στη αισθητική χειρουργική 032_036_PANAGIOTAKOPOULOU-05 10/4/2009 10:47 ÂÏ 32 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Α. Παναγιωτακοπούλου 1* Α. Σκούρας 2 Γ. Σκούρας 3 1-Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος 2-Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

parameters created with 2 femtosecond lasers.

parameters created with 2 femtosecond lasers. Laboratory evaluation of LASIK flap parameters created with 2 femtosecond lasers. Anastasios John Kanellopoulos, MD 1-3, From the 1 Department of Ophthalmology, Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Το όμορφο. πρόσωπο. της επιστήμης ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΕΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το όμορφο. πρόσωπο. της επιστήμης ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΕΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Το όμορφο πρόσωπο της επιστήμης ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΕΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ H Φίλες και φίλοι, επιστημονική ομάδα του ιατρείου μου και εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ 2006-2007:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης

Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης Παθολογικό Τμήμα για την αποφυγή αγγειακών νόσων, Παθολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέσιμα εμφυτεύματα στη θεραπεία των ρυτίδων

Ενέσιμα εμφυτεύματα στη θεραπεία των ρυτίδων 000-000_PANAGIOTAKOPOULA-6 13/1/2009 11:59 ÂÏ 182 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Α. Παναγιωτακοπούλου 1 Α. Σκούρας 2 Γ. Σκούρας 3 1- Ωτορινολαρυγγολόγος, Λάρισα 2- Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα