ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν ενημερωτικό είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό-ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση-προτροπή για επένδυση σε προϊόντα που διαπραγµατεύονται ή θα διαπραγματευθούν στο Χ.Α. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. To XA δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α. δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους.

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών Ποιο είναι το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι για την υλοποίηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης; Χαρακτηριστικά ΑΜΚ Τραπεζών Τι ακριβώς είναι η ΑΜΚ των Τραπεζών Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου; Πως θα καθορισθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών; Πόσα δικαιώματα προτίμησης μετοχών θα εκδοθούν; Ποια είναι η αναλογία έκδοσης των νέων μετοχών; Προβλέπεται δυνατότητα προεγγραφών; Ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να βρει ο επενδυτής για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάθε Τράπεζα Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης της εταιρικής πράξης της ανακεφαλαιοποίησης εφόσον υπάρχει reverse split; Πως προσδιορίζεται η Νέα Προσαρμοσμένη Τιμή Μετοχής (Theoretical Ex Rights Price TERP); Πως προσδιορίζεται η Τιμή Εκκίνησης Δικαιώματος Προτίμησης μετοχών (Right); Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει σήμερα μετοχές κατά την ΑΜΚ; Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Ποιος μπορεί να πάρει αρχικά warrants μιας Τράπεζας; Πόσα warrants λαμβάνουν οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση; Ποιοι δικαιούνται να λάβουν τα warrants; Παράδειγμα για έναν επενδυτή που συμμετέχει στην ΑΜΚ και εξασκεί την 1 η ημερομηνία εξάσκησης τα warrants του Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των warrants των Τραπεζών; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έκδοση των warrants; Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης των warrants; Πότε θα διαπραγματεύονται τα warrants; Ποια είναι η αναλογία έκδοσης για τα warrants; Πως προσδιορίζονται οι περίοδοι εξάσκησης δικαιώματος (warrant); Πως θα προσδιορισθεί η τιμή εξάσκησης του warrant; Παράδειγμα προσδιορισμού των τιμών εξάσκησης warrants; Ποια θα είναι η διαδικασία μεταβίβασης; Τι μετοχές παίρνει ο επενδυτής κατά την Εξάσκηση των warrants; Τι είναι Άτακτη Άσκηση και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται; Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 2/24

3 3.17 Τι προβλέπεται για τη αναλογία κοινών μετοχών ανά warrant μετά από την άτακτη άσκηση; Σε ποια κατηγορία του Χ.Α. διαπραγματεύονται τα Warrants; Σε ποια αγορά θα διαπραγματεύονται; Πως καθορίζεται η αποτίμηση ενός warrant; Πως καθορίζεται η αποτίμηση ενός Bermudan warrant; Ποια είναι η ευαισθησία της αποτίμησης ενός warrant στις παραμέτρους που εισάγουμε; Ποια είναι η παράμετρος που επιδρά περισσότερο στην μεταβολή της αποτίμησης ενός warrant Τι ακριβώς είναι η μεταβλητότητα (το volatility ); Ποιό είναι το volatility των Τραπεζών σήμερα; Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει warrant? Χαρακτηριστικά υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) Τι είναι οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos); Ποιος είναι ο Εκδότης; Τι συμβαίνει μετά την έκδοση των COCOs; Ποια είναι η διάρκεια τους; Πότε γίνεται η υποχρεωτική μετατροπή των COCOs σε κοινές μετοχές Τι τόκο αποφέρουν; Υπάρχει δικαίωμα επαναγοράς τους από τα πιστωτικά ιδρύματα; Ποιες είναι οι περιπτώσεις μετατροπής των CoCos σε κοινές μετοχές; Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 3/24

4 1 Ανακεφαλαιοποίηση Συστημικών Τραπεζών 1.1 Ποιο είναι το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών; To θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι: H υπ αριθ. 38 Πράξη της του Υπουργικού Συμβουλίου (επισυνάπτεται pdf αρχείο), Ο Ν.3864/2010, όπως ισχύει. Με βάση αυτό το πλαίσιο η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυτών έχει σκοπό να ενδυναμώσει την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών με τα αναγκαία από το νόμο και την εποπτεία κεφάλαια. Συγκεκριμένα: Για την ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει η διεθνής και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτως ώστε να είναι βιώσιμες ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-επιχειρήσεις. Για να εξασφαλίσουν επάρκεια κεφαλαίων έναντι μη αναμενόμενων ζημιών. 1.2 Ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι για την υλοποίηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης; Οι τράπεζες, με βάση το παραπάνω πλαίσιο, μπορούν να υλοποιήσουν την κεφαλαιακή τους ενίσχυση με τους εξής τρόπους: 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος και έκδοση κοινών μετοχών o o Οι Τράπεζες θα εκδώσουν νέες κοινές μετοχές και οι επενδυτές θα κληθούν να καταβάλλουν χρήματα για το ποσό της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καλύψει τις αδιάθετες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα. 2) Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), οι οποίες θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 3) Συνδυαστικά Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση CoCos, δηλαδή με συνδυασμό των 1 και 2. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 4/24

5 2 Χαρακτηριστικά ΑΜΚ Τραπεζών 2.1 Τι ακριβώς είναι η ΑΜΚ των Τραπεζών. Η ΑΜΚ των Τραπεζών είναι μια σύνθετη αύξηση κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών. Επειδή οι Τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθούν εκδίδουν δικαιώματα (rights), πρακτικά σε τιμή διάθεσης αρκετά χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή (με βάση την Υπουργική απόφαση, βλ. παραπάνω). Με αυτό τον τρόπο δίνουν στους μετόχους τους τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μετοχές σε χαμηλότερη τιμή, με ένα σημαντικό αριθμό μετοχών (της τάξης του 90% περίπου) να καλύπτεται από το ΤΧΣ. 2.2 Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου; Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή όσοι έχουν μετοχές στη μερίδα τους στο ΣΑΤ της ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, καθώς και άλλοι επενδυτές οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώματα είτε από τη χρηματιστηριακή αγορά (κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσής του δικαιώματος) είτε μέσω διάθεσης δικαιωμάτων κατά την κρίση του ΔΣ του πιστωτικού ιδρύματος μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του δικαιώματος, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο (ΤΧΣ). Επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις για τις ΑΜΚ των τραπεζών είναι απαραίτητο οι επενδυτές να ανατρέξουν στους ακριβείς όρους της αύξησης που δημοσιεύει το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα ή να ζητήσει συμβουλή από πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο. 2.3 Πως θα καθορισθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών; Για τις κοινές μετοχές που καλύπτει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Η τιμή διάθεσης, για τα πιστωτικά ιδρύματα οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, προσδιορίζεται από την πράξη 38/ του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και είναι ίση με ή κατώτερη από την μικρότερη εκ των δύο τιμών: 1) ποσοστό 50% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των 50 ημερών διαπραγμάτευσης (50% του VWAP 50 ημερών) που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών, και 2) την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών. Για τους συμμετέχοντες στην αύξηση επενδυτές, πλην του Ταμείου Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 5/24

6 Η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών που καλύπτει το Ταμείο (ΤΧΣ). Πρακτικά, με την δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Πιστωτικό Ίδρυμα για την ΑΜΚ, θα υπάρχει δημοσιευμένη και η Τιμή Διάθεσης για την συγκεκριμένη ΑΜΚ. 2.4 Πόσα δικαιώματα προτίμησης μετοχών θα εκδοθούν; Ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών και θα κατανεμηθούν στους μετόχους αναλογικά με τον αριθμό μετοχών που κατέχουν: σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΧΑΕ κατά την Record date (2η εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος), και δεν το πουλήσουν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. σε όσους αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Για το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ θα πρέπει ο επενδυτής να συμβουλευτεί την ανακοίνωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ή να έλθει σε επικοινωνία με τον χρηματιστή του / επενδυτικό σύμβουλο. 2.5 Ποια είναι η αναλογία έκδοσης των νέων μετοχών; Η αναλογία θα καθορισθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στις Γενικές Συνελεύσεις που αποφασίζουν τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Ο επενδυτής πρέπει να συμβουλευτεί την ανακοίνωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ή να έλθει σε επικοινωνία με τον χρηματιστή του / επενδυτικό σύμβουλο. 2.6 Προβλέπεται δυνατότητα προεγγραφών; Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μπορεί να δοθεί και δικαίωμα προεγγραφής για μετοχές που θα μείνουν αδιάθετες μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων. Ειδικότερα για κάθε πιστωτικό ίδρυμα ο επενδυτής θα πρέπει να συμβουλευτεί τις αποφάσεις της Γενικής της Συνέλευσης και το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης. 2.7 Ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να βρει ο επενδυτής για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάθε Τράπεζα Απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με την υπό διενέργεια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κάθε τράπεζα, υπάρχει διαθέσιμη στο site του Χ.Α., Εκεί, επιλέγοντας την κάθε Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 6/24

7 Τράπεζα με το όνομά της μπορεί να βρει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εισηγμένη Τράπεζα αναφορικά με την ΑΜΚ. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν: Στο Ημερολόγιο Γεγονότων, τις ανακοινωμένες ημερομηνίες, ώρα και τόπο για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (πχ =278&coname=ALPHA+%D4%D1%C1%D0%C5%C6%C1+%C1%2E%C5%2E) Στην Ειδησεογραφία,σε χρονολογική σειρά όλες τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις και πληροφορίες που αφορούν την ΑΜΚ (πχ =278&coname=ALPHA+%D4%D1%C1%D0%C5%C6%C1+%C1%2E%C5%2E) Όλα τα παραπάνω είναι hyperlinked με τις ανακοινώσεις, και πληροφορίες και αποτελούν χρήσιμα κείμενα για τον επενδυτή. 2.8 Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης της εταιρικής πράξης της ανακεφαλαιοποίησης εφόσον υπάρχει reverse split; Αμέσως μετά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης (cum date) με το δικαίωμα για την μετοχή της Τράπεζας Χ έχουμε: Στάδιο 1: Προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών λόγω reverse split. Στάδιο 2: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από reverse split. Επιπλέον μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής. Στάδιο 3: Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (ανακεφαλαιοποίηση). Στάδιο 4: Έναρξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Στάδιο 5: Λήξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης. Στάδιο 6: Λήξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Στάδιο 9: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανακεφαλαιοποίησης και, εφόσον πληρούνται οι δια νόμου προϋποθέσεις, ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί και η έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants. 2.9 Πως προσδιορίζεται η Νέα Προσαρμοσμένη Τιμή Μετοχής (Theoretical Ex Rights Price TERP); Είναι μια εκτιμώμενη τιμή για τις μετοχές μιας εταιρείας κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης μετοχών (right) για την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Αποτελεί μια κατά βάση «θεωρητική» τιμή για την τιμή μετοχής εταιρείας κατά την αποκοπή. Η αγοραία τιμή της μετοχής μπορεί να διαφέρει από την τιμή TERP εξαιτίας: Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 7/24

8 Αποκλίνουσας προσφοράς και ζήτησης κατά την ημέρα αποκοπής, Διαμόρφωση διαφορετικής αντίληψης συμμετεχόντων ως προς τη χρήση των νέων κεφαλαίων από την εταιρεία, Διαφορετικών στρατηγικών που ακολουθούνται από τους επενδυτές αναφορικά με τα δικαιώματα προτίμησης μετοχών Η τιμή TERP ισούται με την [(κεφαλαιοποίηση των μετοχών εισηγμένης εταιρείας πριν την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης) + (αντληθέντα κεφάλαια)] προς το σύνολο των μετοχών μετά την αποκοπή των δικαιωμάτων (παλαιές εισηγμένες + νέες μετοχές) Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης τιμής μετοχής μετά από ΑΜΚ με μετρητά περιγράφεται στην Απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. Για το συγκεκριμένο σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών υπάρχει Πληροφοριακό Σημείωμα για τον τρόπο εφαρμογής της Απόφασης 26 στο website του ΧΑ Πως προσδιορίζεται η Τιμή Εκκίνησης Δικαιώματος Προτίμησης μετοχών (Right); Είναι η θεωρητική τιμή με βάση την οποία ξεκινά η πρώτη συνεδρίαση διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών σε ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Υπολογίζεται από το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ (ΤΕRP μείον Τιμή Διάθεσης μετοχής) επί το λόγο του δικαιώματος (δηλαδή το λόγο νέων προς παλαιών μετοχών). Ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης μετοχών περιγράφεται στην Απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. Υπάρχει Πληροφοριακό Σημείωμα για τον τρόπο εφαρμογής της Απόφασης 26 στο website του ΧΑ Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει σήμερα μετοχές κατά την ΑΜΚ; Έστω ότι έχουμε ένα επενδυτή που έχει σήμερα 100 μετοχές από την Τράπεζα Χ που ανακοινώνει τους ακριβείς όρους της ΑΜΚ στο Ενημερωτικό Δελτίο της και στην ανακοίνωσή της στο ΧΑ. Ο επενδυτής θα λάβει 100 δικαιώματα και έστω ότι η Αναλογία Έκδοσης είναι 10 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Επομένως, με τα 100 δικαιώματα που λαμβάνει μπορεί να αγοράσει νέες μετοχές (100 δικαιώματα *10 νέες μετοχές ανά δικαίωμα), στην Τιμή Διάθεσης που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, έστω 0,60. Έχει ουσιαστικά 4 Επιλογές: Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 8/24

9 EΠΙΛΟΓΗ 1 Ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του πλήρως, δηλαδή με βάση την ανακοινωμένη Τιμή Διάθεσης και για το χρονικό διάστημα που μπορεί να ασκήσει για Δικαιώματά του (δηλαδή από την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος μέχρι την Ημερομηνία Άσκησης Δικαιώματος) μπορεί να καταβάλλει 600 (1.000 * 0,60 ) και να λάβει νέες μετοχές. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στην αύξηση και (βλ. παρακάτω 3.3) θα μπορεί να λάβει και warrants που του δίνουν το δικαίωμα να αγοράσει στα επόμενα 4,5 έτη μετοχές τις τράπεζας σε τιμές κοντά στην τιμή διάθεσης, που αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα μικρό ποσοστό). Αν λάβει warrant με αναλογία 7,33 μετοχές για κάθε warrant, τότε θα μπορεί να αγοράσει στα επόμενα 5 έτη άλλες νέες μετοχές (7,33*1.000) καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο τα επόμενα 4,5 έτη (όχι άμεσα). Αυτό αποτελεί για αυτόν ένα κίνητρο και θα του αποδώσει κέρδη αν η τιμή της μετοχής της Τράπεζας κινηθεί ανοδικά. EΠΙΛΟΓΗ 2 Ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μερικώς. Δηλαδή, μπορεί να ασκήσει μόνο ένα ποσοστό από τα δικαιώματά του. Αν για παράδειγμα αποφασίσει να ασκήσει 50 Δικαιώματα, τότε θα πρέπει να καταβάλλει 300 (50 δικαιώματα * 10 νέες μετοχές *0,60 ) και να λάβει 500 νέες μετοχές. Ταυτόχρονα θα μπορεί να λάβει τα επόμενα 5 έτη, μέσω εξάσκησης warrants, νέες μετοχές (7,33 * 500) καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο. Ταυτόχρονα, τον συμφέρει να πουλήσει τα υπόλοιπα δικαιώματα στην αγορά, παρά να τα αφήσει να λήξουν. Αυτό θα πρέπει να το κάνει μέχρι την ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής των δικαιωμάτων. Από την πώληση θα λάβει κάποιο ποσό, ανάλογα με την αξία των δικαιωμάτων στην αγορά. EΠΙΛΟΓΗ 3 Σε αυτή την περίπτωση πουλά όλα τα δικαιώματα στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούται να λάβει warrants για να αγοράσει μετοχές κατά τα επόμενα 4,5 έτη. EΠΙΛΟΓΗ 4 Να μην κάνει τίποτε και να αφήσει τα δικαιώματα να εκπνεύσουν. Σημειώνεται, ότι να αφήσει τα δικαιώματα χωρίς να κάνει τίποτε δεν είναι συμφέρουσα επιλογή για τον επενδυτή, επομένως οι 1 έως 3 είναι οι πραγματικές επιλογές του. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.1 9/24

10 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμες, δηλαδή υπάρχει για αυτές δευτερογενής διαπραγμάτευση. Το κάθε warrant εκδίδεται πάνω στη μετοχή της κάθε Τράπεζας που ανακεφαλαιοποιείται. Το κάθε warrant ενσωματώνει το δικαίωμα -αλλά όχι υποχρέωση- στον κάτοχό του: να αγοράσει, προκαθορισμένο αριθμό από υποκείμενες μετοχές της Τράπεζας που θα κατέχει το ΤΧΣ, σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή (την τιμή εξάσκησης του warrant), σε συγκριμένες ημερομηνίες (ημερομηνίες εξάσκησης) μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο, 4,5 χρόνια (ή 54 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των warrants. 3.2 Ποιος μπορεί να πάρει αρχικά warrants μιας Τράπεζας; Warrants θα λάβουν όσοι επενδυτές συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της κάθε Τράπεζας, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των επενδυτών στην αύξηση, δηλαδή το 10% του συνολικού κεφαλαίου που θα αντληθεί με έκδοση μετοχών. Δηλαδή, τα warrants αποτελούν ένα κίνητρο (sweetener) για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ μιας Τράπεζας, που τους δίνουν να ασκήσουν αν θέλουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της τράπεζας σε βάθος (4,5 ετών ή σύνολο 54 μηνών), τις συγκεκριμένες ημερομηνίες εξάσκησης. Πρόκειται δηλαδή για warrants αγοράς (call warrants). 3.3 Πόσα warrants λαμβάνουν οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση; Οι δικαιούχοι επενδυτές λαμβάνουν δωρεάν ένα warrant για κάθε νέα κοινή μετοχή της τράπεζας που αποκτούν κατά την ΑΜΚ από άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τα warrants παραδίδονται στους επενδυτές ταυτόχρονα με την παράδοση των νέων κοινών μετοχών. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

11 3.4 Ποιοι δικαιούνται να λάβουν τα warrants; Οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνουν τους τίτλους (warrants), δωρεάν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία (1) νέα μετοχή που αποκτούν από την αύξηση δικαιούνται (1) δωρεάν warrant, εφόσον επιτευχθεί η ελάχιστη κάλυψη συμμετοχής από τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα: Αν οι ιδιώτες συμμετάσχουν κατά 10% τότε δικαιούνται να λάβουν (100%-10%)/10%=9 μετοχές. Aν οι ιδιώτες συμμετάσχουν κατά 12%, θα δικαιούνται να λάβουν (100%-12%)/12% =7,3333 μετοχές. 3.5 Παράδειγμα για έναν επενδυτή που συμμετέχει στην ΑΜΚ και εξασκεί την 1 η ημερομηνία εξάσκησης τα warrants του Warrants θα λάβουν όσοι επενδυτές συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της κάθε Τράπεζας (δηλαδή ασκήσουν ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά τους, για τις νέες μετοχές που θα λάβουν), εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση, δηλαδή το 10%. Αυτοί οι επενδυτές θα λάβουν warrants για τις νέες μετοχές που θα αποκτήσουν και θα μπορούν να εξασκήσουν τα warrants τους σε κάθε ημερομηνία εξάσκησης. Για κάθε ημερομηνία εξάσκησης τους συμφέρει να τα εξασκήσουν αν η τιμή της τράπεζας είναι υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης του warrant κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Στο παράδειγμα μας βλέπουμε τη διαδικασία αυτή για κάποιον που συμμετέχει στην ΑΜΚ της Τράπεζας. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

12 3.6 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των warrants των Τραπεζών; Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των warrants των Τραπεζών και οι ακριβείς τιμές τους θα είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας που θα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όμως βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν τα παρακάτω: Υποκείμενη αξία warrant Είναι η κοινή μετοχή της Τράπεζας πάνω στην οποία έχει εκδοθεί το warrant. Αναλογία μετοχών- warrants Είναι ο αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε 1 warrant και που κατά την εξάσκησή του μπορεί να πάρει ο κάτοχος του warrant. Παράδειγμα: Όταν λέμε π.χ. ότι η αναλογία μετοχών-warrants είναι 1 προς 7 εννοούμε ότι: για κάθε μετοχή που αγοράζει κάποιος τώρα, λαμβάνει και 1 warrant από το οποίο στο μέλλον, αν το ασκήσει μπορεί να αποκτήσει 7 μετοχές, πληρώνοντας την τιμή άσκησης του warrant κατά την εξάσκηση. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

13 Τύπος warrant Τα συγκεκριμένα warrants των τραπεζών είναι τύπου Bermudan, δηλαδή ο κάτοχος τους μπορεί να τα εξασκήσει και να αγοράσει τις μετοχές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέχρι τη λήξη τους. Οι χρονικές στιγμές και οι τιμές άσκησης για την κάθε χρονική στιγμή είναι γνωστές εκ των προτέρων και εκτείνονται σε βάθος πενταετίας, με εξασκήσεις ανά εξάμηνο. Άλλοι τύποι είναι τα European (όπου ή άσκηση είναι δυνατή μόνο στη λήξη) και τα American (όπου η άσκηση είναι δυνατή οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη λήξη). 3.7 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έκδοση των warrants; Κάθε warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει, σε συγκεκριμένη τιμή, προκαθορισμένο αριθμό κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επομένως, πρόκειται για δικαίωμα και όχι για υποχρέωση για τον κάτοχο των warrants. Τα warrants δίδονται δωρεάν σε όσους συμμετάσχουν στην AMK, ως κίνητρο συμμετοχής τους στην ΑΜΚ, εφόσον βεβαίως καλυφθεί το 10% των αντλημένων κεφαλαίων από επενδυτές. Η έκδοση τους γίνεται ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους τους να αποκτήσουν, σύμφωνα με τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης, μετοχές των Τραπεζών που κατέχονται από το Ταμείο (ΤΧΣ) στο μέλλον. Δηλαδή, με μια τιμή εξάσκησης λίγο ψηλότερη (κατά 3% συν μια επαύξηση 1% για κάθε χρόνο εξάσκησης) από την τρέχουσα τιμή της μετοχής μπορεί ένας επενδυτής να αποκτήσει δυνητικά μετοχές τις Τράπεζας φθηνότερα από την τιμή που θα διαπραγματεύονται αυτές στο μέλλον. Ο κάτοχος των warrants μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πουλήσει τα warrants του στο Χρηματιστήριο, στη δευτερογενή διαπραγμάτευση. Τα warrants αναμένεται να έχουν από μόνα τους αξία εξαιτίας της υψηλής μεταβλητότητας των τραπεζικών τιμών αλλά και του βάθους χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 3.8 Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης των warrants; Τα warrants εκδίδονται και πιστώνονται στις μερίδες των δικαιούχων στην ΕΧΑΕ ταυτόχρονα με την έκδοση των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον βέβαια έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό 10% της συμμετοχής των επενδυτών. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

14 3.9 Πότε θα διαπραγματεύονται τα warrants; Τα warrants θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση. Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την κάθε Τράπεζα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ποια είναι η αναλογία έκδοσης για τα warrants; Οι δικαιούχοι των τίτλων λαμβάνουν δωρεάν, ένα τίτλο warrant για κάθε μία νέα κοινή μετοχή του πιστωτικού ιδρύματος την οποία αποκτούν. Ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Χ = Α/Β), ώστε να μπορούν οι ιδιώτες να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών που θα συμμετάσχει το Ταμείο (ΤΧΣ), όπου: Χ: είναι ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος τις οποίες δικαιούται να αγοράσει από το Ταμείο (ΤΧΣ) ο κάτοχος εκάστου τίτλου, Α: είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνει το Ταμείο (ΤΧΣ) λόγω της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και Β: είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες λόγω της συμμετοχής τους στην ίδια αύξηση, π.χ. 1 warrant για 9 κοινές μετοχές εάν η αναλογία κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι 10% ιδιώτες και 90% ΤΧΣ Σημειώνεται ότι, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται για όλα τα warrants που ασκεί ο ίδιος δικαιούχος και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται Πως προσδιορίζονται οι περίοδοι εξάσκησης δικαιώματος (warrant); Τα warrants ασκούνται έως και 54 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, εξαμηνιαίως. Πρώτη ημερομηνία εξάσκησης είναι η αντίστοιχη ημέρα μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των warrants. Warrants τα οποία δεν έχουν ασκηθεί έως και την τελική ημερομηνία εξάσκησης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και οι τίτλοι αυτοί ακυρώνονται Πως θα προσδιορισθεί η τιμή εξάσκησης του warrant; Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς για κάθε warrant ισούται με την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, τοκιζόμενη επί δεδουλευμένης βάσης, με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% για το πρώτο έτος, 2% για το δεύτερο, 3% για το τρίτο, 4% για το τέταρτο, και 5% για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

15 εναπομείναν διάστημα επί του αριθμού των κοινών μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Η Τιμή Διάθεσης, οι ακριβείς ημερομηνίες και τιμές εξάσκησης προσδιορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της κάθε Τράπεζας Παράδειγμα προσδιορισμού των τιμών εξάσκησης warrants; Θεωρώντας ότι η αρχική Τιμή Διάθεσης είναι 1 ευρώ, στον παρακάτω Πίνακα βρίσκονται οι Τιμές Εξάσκησης των warrants. Περίοδος Άσκησης Warrant Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου 3.14 Ποια θα είναι η διαδικασία μεταβίβασης; Το Ταμείο δεν δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές, για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων. Μετά την λήξη της ως άνω περιόδου και έως την τελική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς, το Ταμείο (ΤΧΣ) δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση μαζί με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων, μετά από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Δηλαδή, μετά τους 36 μήνες, αν το ΤΧΣ βρει αγοραστή για τις μετοχές και συμφωνήσει μια τιμή, οι κάτοχοι των warrants θα έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ΑΝ θέλουν και τους συμφέρει να αποκτήσουν μετοχές στην τιμή που θα τις πάρει ο αγοραστής, πριν από αυτόν. Αν δεν θελήσουν, τότε οι μετοχές θα μεταβιβαστούν στον αγοραστή. Αριθμός Ημερών στην Ετήσια Περίοδο Αρχικό Μήνες Επιτόκιο 1 6 3,0% 1,0% 180 1, ,0% 1,0% 360 1, ,0% 2,0% 180 1, ,0% 2,0% 360 1, ,0% 3,0% 180 1, ,0% 3,0% 360 1, ,0% 4,0% 180 1, ,0% 4,0% 360 1, ,0% 5,0% 180 1,2600 Τιμές Άσκησης Warrant 3.15 Τι μετοχές παίρνει ο επενδυτής κατά την Εξάσκηση των warrants; Οι μετοχές που παίρνει ο επενδυτής κάθε φορά από την άσκηση των warrants προέρχονται από τις μετοχές που έχει πάρει το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) από την Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

16 συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και για τις οποίες δεν συμμετείχαν επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι α) Τα warrants είναι καλυμμένα από τις μετοχές που ήδη θα έχει ως στρατηγικός επενδυτής το TXΣ (covered warrants). Δεν εκδίδονται νέες μετοχές από την εκδότρια τράπεζα κάθε φορά που υπάρχουν εξασκήσεις, αλλά χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση (dilution) των ήδη υπαρχόντων μετόχων από τις εξασκήσεις, αφού δεν μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας που έχουν ήδη εκδοθεί Τι είναι Άτακτη Άσκηση και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται; Μέχρι να περάσουν 36 μήνες από την ημερομηνία εισαγωγής των warrants, το ΤΧΣ δεν δύναται να μεταβιβάζει τις μετοχές που κατέχει, οι οποίες καλύπτουν τα warrants. Μετά την πάροδο 36 μηνών από την έκδοση των νέων μετοχών, το Ταμείο (ΤΧΣ) δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες μετοχές που κατέχει, οι οποίες καλύπτουν τα warrants που έχουν εκδοθεί, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση μαζί με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των warrants, μετά από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών: 1) να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τιμή ίση με την κατώτερη από o την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς κατά το 3ο έτος (που είναι εκ των προτέρων γνωστή) και o τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής των 50 ημερών που προηγείται της ημερομηνίας γνωστοποίησης. 2) να ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για τις τυχόν λοιπές μετοχές που δικαιούνται να αποκτήσουν από την κατοχή του warrant. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά ο κάτοχος warrants προστατεύεται ως προς την τιμή εξάσκησης με την οποία θα αποκτήσει μετοχές, αν επιθυμεί να εξασκήσει τα warrants Τι προβλέπεται για τη αναλογία κοινών μετοχών ανά warrant μετά από την άτακτη άσκηση; Φυσικά, εφόσον μεταβιβαστεί από το ΤΧΣ συγκεκριμένος αριθμός μετοχών μιας τράπεζας με την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του αριθμού κοινών μετοχών που θα αντιστοιχούν στο μέλλον σε κάθε warrant. Δηλαδή, μετά από μια παραπάνω διαδικασία, όπου ένας αριθμός μετοχών είτε καταλήγει σε κάποιον επενδυτή είτε μεταβιβάζεται σε κατόχους warrants που εξάσκησαν μέρος των τίτλων τους, για τα εναπομείναντα warrants Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

17 θα ισχύει νέα αναλογία η οποία και θα ανακοινωθεί. Οι κάτοχοι αυτών των warrants θα μπορούν να λαμβάνουν μετοχές με βάση αυτή τη νέα αναλογία στο μέλλον. Εάν, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία άτακτης άσκησης του δικαιώματος, το Ταμείο δεν έχει μεταβιβάσει, στο σύνολο ή εν μέρει, τις υποκείμενες στα warrants μετοχές, δεν αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των κοινών μετοχών που αντιστοιχούν ανά warrant και το Ταμείο, εφόσον επιθυμεί να προβεί σε πώληση των μετοχών του, οφείλει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία. Κατά την διάρκεια της ως άνω εξάμηνης περιόδου η άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς αναστέλλεται, ωστόσο οι κάτοχοι των warrants δύναται να ασκήσουν τα δικαιώματα αγοράς κατά την ημερομηνία άτακτης άσκησης, καθώς και κατά την εκπνοή της εξάμηνης περιόδου Σε ποια κατηγορία του Χ.Α. διαπραγματεύονται τα Warrants; Τα warrants διαπραγματεύονται σε νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης, των Παραστατικών Τίτλων Σε ποια αγορά θα διαπραγματεύονται; Οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ίδια αγορά στην οποία διαπραγματεύονται οι κοινές μετοχές μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος και τηρούνται καταχωρημένοι σε άυλη μορφή στο σύστημα τήρησης άυλων τίτλων της εν λόγω οργανωμένης αγοράς. Στο Χ.Α. δηλαδή θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά Πως καθορίζεται η αποτίμηση ενός warrant; Η αποτίμηση ενός European warrant (δηλαδή ενός warrant με μια συγκεκριμένη ημερομηνία εξάσκησης) εξάγεται μέσω ενός μοντέλου αποτίμησης τύπου Black- Scholes. Δηλαδή, η αξία του warrant εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους: την τιμή της υποκείμενης μετοχής την στιγμή που θέλουμε να κάνουμε την αποτίμηση την ετησιοποιημένη διακύμανση της υποκείμενης μετοχής (μεταβλητότητα) την τιμή άσκησης το επιτόκιο δίχως κίνδυνο, όπου μπορεί να δανείζεται ο επενδυτής την μερισματική απόδοση, αν υπάρχει Θέτοντας τιμές για τις παραπάνω μεταβλητές κατά τη χρονική στιγμή που θέλουμε να αποτιμήσουμε το warrant, θα πάρουμε μια εκτίμηση της αξίας του από το μοντέλο αποτίμησής μας. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

18 3.21 Πως καθορίζεται η αποτίμηση ενός Bermudan warrant; Η αποτίμηση ενός Bermudan warrant, δηλαδή ενός warrant με συγκεκριμένες ημερομηνίες εξάσκησης, μπορεί προσεγγιστικά - να υπολογιστεί ως η μέγιστη τιμή από τα European warrants που το αποτελούν. Δηλαδή, υπολογίζουμε πρώτα για κάθε ημερομηνία λήξης και τιμή άσκησης την αξία του European warrant. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την μεγαλύτερη αξία από αυτές και αυτή αποτελεί, κατά προσέγγιση, την τιμή του Bermudan warrant. Το μοντέλο Cox- Ross-Rubinstein, γνωστότερο και ως διωνυμικό μοντέλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια μικρή προσαρμογή για την αποτίμηση ενός Bermudan warrant Ποια είναι η ευαισθησία της αποτίμησης ενός warrant στις παραμέτρους που εισάγουμε; - Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση της τιμής (μεταβλητότητα - volatility) της μετοχής τόσο πιο ακριβό είναι το Warrant. - Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μετοχής (σε σχέση με την τιμή άσκησης που είναι γνωστή εκ των προτέρων και σταθερή) τόσο πιο ακριβό θα είναι το Warrant. - Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή εξάσκησής του warrant σε σχέση με την υποκείμενη τιμή της μετοχής, τόσο πιο φθηνό είναι το Warrant. - Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση της μετοχής τόσο πιο φθηνό το Warrant Ποια είναι η παράμετρος που επιδρά περισσότερο στην μεταβολή της αποτίμησης ενός warrant Η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην αξία ενός warrant Τι ακριβώς είναι η μεταβλητότητα (το volatility ); Μπορούμε να δούμε τη μεταβλητότητα της απόδοσης της μετοχής ιστορικά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έτσι για παράδειγμα, αν πούμε ότι η ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 90 ημερών μιας μετοχής είναι 50%, αυτό σημαίνει ότι η τυπική απόκλιση (standard deviation) των αποδόσεων της μετοχής τις προηγούμενες 90 ημέρες (επί 360/90 για να τον ανάγουμε σε ετήσια βάση) θα ήταν 50%. Αν παίρναμε μια περίοδο 30 ημερών θα είχαμε μια διαφορετική μεταβλητότητα, την ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 30 ημερών (τυπική απόκλιση των αποδόσεων της μετοχής τις προηγούμενες 30 ημέρες επί 360/30 για να τον ανάγουμε σε ετήσια βάση). Σε κάθε περίπτωση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προβλέψουμε πως θα είναι η μεταβλητότητα της μετοχής στο μέλλον. Έτσι η απόφαση για το ποια ιστορική μεταβλητότητα θα χρησιμοποιήσουμε (των 30, των 60, των 90, των 180 ημερών κλπ) είναι υποκειμενική για τον κάθε επενδυτή. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

19 Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι η μεταβλητότητα μετά από περίοδο μεγάλων διακυμάνσεων επιστρέφει, σε βάθος χρόνου, σε χαμηλότερα επίπεδα αφού έχει συνήθως εκλείψει σταδιακά ο λόγος της αβεβαιότητας που προκάλεσε την υψηλή διακύμανση Ποιό είναι το volatility των Τραπεζών σήμερα; Για να έχει ο επενδυτής μια «εικόνα» για την μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών, παραθέτουμε ενδεικτικά διαγράμματα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΩΣ Α.Ε. 10/05/2013 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (90 ημερών) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2012 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10/05/2013 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (90 ημερών) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2012 Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

20 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 10/5/2013 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (90 ημερών) 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10/05/2013 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (90 ημερών) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει warrant? Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει: Να πουλήσει το warrant στην αγορά, αν νομίζει ότι η μετοχή θα κινηθεί πτωτικά το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν επιθυμεί να το ασκήσει και να πάρει μετοχές. Χρηματιστήριο Αθηνών - Έκδοση /24

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πράξης... Αθήνα...

Αρ. Πράξης... Αθήνα... Αρ. Πράξης...... Αθήνα....... ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (A 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακο Σημει ωμα

Πληροφοριακο Σημει ωμα Πληροφοριακο Σημει ωμα Εφαρμογή της Απόφασης 26 του ΔΣ του ΧΑ στην προσαρμογή της τιμής και των δικαιωμάτων των μετοχών, στο πλαίσιο της Ανακεφαλαιοποίησης των Συστημικών Τραπεζών. Ανάλυση μεθοδολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS A Αµερικανικού τύπου B τύπου Βερµούδα C µε ικαίωµα Αγοράς µε Κάλυψη D American warrant At the money Bermudan warrant Break-even point Call warrant Covered warrant (warrant) ο οποίος µπορεί να εξασκηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 20

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 20 Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 164

Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 164 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134

Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/10/2016

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 579,18 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,98 εκατ. εκ των οποίων 3,42 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος.

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Ε Κ Θ Ε Σ Η του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία «Unibios Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών» για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/13.2.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,61 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,46%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 10,40 εκατ. εκ των οποίων 2,12 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 581,90 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 4,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 92,26 εκατ. εκ των οποίων 0,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 565,53 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,51 εκατ. εκ των οποίων 2,60 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα