ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5"

Transcript

1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN Η ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΗ ΣΗΔΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ Δμεηδίθεπζε ησλ ηφρσλ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΠΙΛΟΓΟ... 17

2 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 1 Η εθπφλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ζηνρεχεη ζηελ ράξαμε κηαο θνηλήο γξακκήο ησλ κεληφξσλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green, πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ. θνπφο ηνπ είλαη νη κέληνξεο λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα πξν(ζ)θαιέζνπλ ηηο ΜΜΔ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηελ αλαγθαία πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή, πηνζεηψληαο έλα λέν ηξφπν ππάζινηρ ζθέςεο θαη δξάζεο, θαζψο νη ζεκεξηλέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο ζα θξίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζην εγγχο κέιινλ. Οη δηνξαηηθνί θαη πξνλνεηηθνί επηρεηξεκαηίεο ησλ ΜΜΔ ζα απνθηήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα αθελφο λα εγεζνχλ ηεο πνξείαο ηνπ αχξην, δειαδή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ λα κεηνπζηψζνπλ ηελ πείξα ηνπο ζε λέεο επθαηξίεο ζηελ αλαδπφκελε ππάζινη αγνξά Ζ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΝΗ ΚΚΔ Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο δνκήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ ζηελ αληίιεςε, φηη νη θπζηθνί πφξνη θαη νη αληνρέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλεμάληιεηνη. Όηαλ φκσο δηαπηζηψζεθε, φηη απηή ε πξαθηηθή νδεγνχζε ζε πνιχπιεπξα θαη πνιπεπίπεδα αδηέμνδα, ήηαλ αλαγθαίν νη πξνζσπηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα επηδείμνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα, πνπ απαηηείηαη. Με απηνχο ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γίλεηαη ζαθέο, φηη ην λέν πξάζηλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δελ δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα λα ζψζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά γηα λα ζσζνχλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο. Η απνθπγή ησλ ΜΜΔ επηρεηξεκαηηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κεηάζεζε ηνπο ζε έλα αδηεπθξίληζην κέιινλ πεγάδεη απφ δηαθνξεηηθέο αηηίεο, πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ αδπλακία ησλ πεξηζζφηεξσλ ΜΜΔ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα εηαηξηθή θνπιηνχξα. Η έιιεηςε απηή, πνπ θξχβεηαη απφ ην θαζεκεξηλφ management θαη ην ηξέμηκν πίζσ απφ απιέο αιιά θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο (έρνπκε ρξήκαηα? Μεηάζεζε ηελ επηηαγή! θιπ) εκπνδίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα δηαθξίλεη απεηιέο ή/θαη επθαηξίεο, πνπ εθπνξεχνληαη απφ αιινχ, έμσ απφ ην άκεζν επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Η αδπλακία απηή, φπσο είλαη θπζηθφ εληείλεηαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζαλ απηή πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα. Παξφια απηά ν κέληνξαο νθείιεη λα παξαθηλήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα δηαθξίλεη ηνπο (ηηο) επεξρφκελνπο (εο) θηλδχλνπο (επθαηξίεο) θαη λα δξάζεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά. Τπάξρνπλ νξηζκέλνη κχζνη, πνπ νθείινπλ λα δηαςεπζζνχλ: 1 ηελ Δηζαγσγή θαη ζηα αθνινπζνχληα Κεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά ζηνηρεία απφ ην εμαηξεηηθφ «Δγρεηξίδην πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο», πνπ εμέδσζε ν ΔΟΜΜΔΥ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 2 / 18

3 1 νο κχζνο: Ζ επισείπηζη μος είναι μικπή, δεν εςθύνομαι εγώ για ηην πύπανζη ηος πεπιβάλλονηορ. Οη πξνθαινχκελεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ απφ ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. πλεπψο, πέξα απφ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, νπνηαδήπνηε επηπιένλ ελέξγεηα κφλν αχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνθαιεί ρσξίο θάπνηα βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ. Η πηνζέηεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγίαο είλαη επηρεηξεκαηηθά αζχκθνξε. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Όιεο νη επηρεηξήζεηο επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, επεηδή: Αλαιψλνπλ θπζηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο (γηα παξαγσγηθέο αλάγθεο, θσηηζκφ, ζέξκαλζε θιπ) Υξεζηκνπνηνχλ λεξφ Υξεζηκνπνηνχλ κεηαθνξηθά κέζα, επνκέλσο θαηαλαιψλνπλ επηπιένλ ελέξγεηα Γηαζέηνπλ Η/Μ εμνπιηζκφ θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ, πνπ επίζεο θαηαλαιψλεη ελέξγεηα Αλαιψλνπλ θπζηθέο πξψηεο χιεο θαη παξάγνπλ / απνβάιινπλ πιηθά, πνπ νπζηαζηηθά δελ απνδνκνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (απφ ηα ππξεληθά απφβιεηα κέρξη ην πιαζηηθφ) Όια ηα παξαπάλσ επηβαξχλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζσξεπηηθφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα 2 απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (πνπ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ηνπ 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ) είλαη ζεκαληηθφ θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. χκθσλα κε ηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green, νη ΜΜΔ επζχλνληαη γηα ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO 2 ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. 2 νο κχζνο: Ρο κόζηορ είναι μεγάλο, δεν μποπώ να ανηαποκπιθώ Η ζέζε απηή ησλ ΜΜΔ είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, αθνχ είλαη παγησκέλε ε αληίιεςε, φηη ε εηζαγσγή θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη αθξηβή θαη 2 Η έλλνηα νηθνινγηθφ απνηχπσκα αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε παξαγσγηθήο γεο, πφζηκνπ λεξνχ θαη ζάιαζζαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη λεξφ ζπλππνινγίδνληαο ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηελ έθηαζε, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 3 / 18

4 κφλν νη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Οη πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο δελ έρνπλ πςειφ θφζηνο, αιιά ζρεηίδνληαη κε αιιαγή ηεο αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Πξαθηηθέο, φπσο ε αλαθχθισζε, ε ζπλεηή ρξήζε πφξσλ, ε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξψησλ πιψλ, ε ρξήζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε έμππλε ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ θηηξίσλ, αιιά θαη άιιεο πνιιέο έρεη απνδεηρηεί φηη φρη κφλν δελ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, αιιά αληίζεηα ην κεηψλνπλ. Η αγνξά θαζαξνχ Η/Μ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο θάζε άιιε επέλδπζε θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ ηέηνηνπ είδνπο πξνκήζεηεο επηρνξεγνχληαη απφ θνηλνηηθνχο ή/θαη εζληθνχο πφξνπο θαη πνιιέο θνξέο είλαη ζπκθεξφηεξεο απφ ηελ αγνξά ηερλνινγηθά απαμησκέλσλ ζπκβαηηθψλ ιχζεσλ. ηελ αμηνιφγεζε θφζηνπο/νθέινπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε απνθπγή πνηλψλ, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ΜΜΔ κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη θπξίσο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η καθξνπξφζεζκε ζεψξεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ιχζεσλ δελ βειηηψλεη απιά ηελ εηθφλα ηεο ΜΜΔ, αιιά ηεο επηηξέπεη λα ειπίδεη ζηελ επηβίσζε ηεο. Υσξίο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία ε ηάζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη αλαζηξέςηκε θαη φζν λσξίηεξα κηα ΜΜΔ ζπκκνξθσζεί κε απηήλ, ηφζν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε ζηελ λέα αλαδπφκελε αγνξά. 3 νο κχζνο: Γεν έσυ ηην απαπαίηηηη ηεσνογνυζία, ηοςρ καηάλληλοςρ ανθπώποςρ. Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη πνιχπινθα ζηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη απαηηνχλ ηερλνινγηθά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη αληίζηνηρνπο επηζηήκνλεο. Οη ΜΜΔ δελ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο πφξνπο. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δελ είλαη νχηε πεξηζζφηεξν νχηε ιηγφηεξν απαηηεηηθά απφ ηα ππφινηπα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα, πνπ ε ΜΜΔ θάζε ηφζν θαιείηαη λα εθαξκφζεη, π.ρ. έλα ζχζηεκα ERP ή έλα 4 / 18

5 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 9001:2010. Τπνζηεξηθηηθά ζηελ ΜΜΔ ζηελ θαηεχζπλζε απηή ιεηηνπξγνχλ πιήζνο πξσηνβνπιηψλ, ΜΚΟ, Πξνγξάκκαηα (φπσο ην Think Green), πνπ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ γξήγνξε αθνκνίσζε ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ. 4 νο κχζνο: Γεν έσυ ηον σπόνο να αζσοληθώ και με αςηό ηο θέμα. πάπσοςν καθημεπινέρ ςποσπεώζειρ, πος δεν μποπούν να πεπιμένοςν. Οη θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο κηαο ΜΜΔ δελ επηηξέπνπλ ηελ πνιπηέιεηα ελαζρφιεζεο ηεο κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Πάξα πνιχ απιά, νη ΜΜΔ νθείινπλ λα θαηαιάβνπλ, φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε εηαηξηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη πξνηεξαηφηεηα πξψηεο γξακκήο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε έλα αζαθέο κέιινλ ππνζεθεχεη ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε. Η ζπδήηεζε γηα ηελ εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή επζχλε έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απνηειεί απηνλφεηε πξάμε ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηεο ΔΔ. Γελ πξέπεη άιιε κηα θνξά ε θαζπζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ λα απνβεί κνηξαία ζηελ απψιεηα θαη άιισλ αληαγσληζηηθψλ ζέζεσλ. Γηαηί αλ αλαγθαζηνχλ νη ΜΜΔ λα ζπκκνξθσζνχλ θάησ απφ πίεζε θαη ζε αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα, ηφηε ηα ιάζε θαη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ζα είλαη δπζαλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ΜΜΔ επηρεηξεκαηία ζηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηέξρεηαη απφ δχν επφκελεο θάζεηο. Η πξψηε ζπλαξηάηαη κε ηελ εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο πξνηίζεηαη λα εηζάγεη ζηελ ΜΜΔ θαη ε δεχηεξε κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο κέζα απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ δξάζεσλ ηεο ΜΜΔ Δμπλοκή ηος πποζυπικού ηηρ ΚΚΔ Έρεη απνδεηρηεί, φηη φηαλ κηα επηρείξεζε εληζρχεη ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι, απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα πιενλεθηήκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν επηρεηξεκαηίαο λα παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο κε δηηηφ ζηφρν: α) λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη β) λα πξνθαιέζεη απηφλνκεο πξσηνβνπιίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, έρεη απνδεηρηεί, φηη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο ηεο ΜΜΔ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν θαη λα εκπλεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. πλεπψο ε κεηνπζίσζε ιφγσλ θαη 5 / 18

6 δηαθεξχμεσλ ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απνηειεί ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο δεηνχκελεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Φπζηθά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ε πινπνίεζε ζχληνκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ / ζεκηλαξίσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνδνρή ηεο λέαο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο Ξποβολή & Δπικοινυνία Αλ εμαηξεζνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ κε επαλαιακβαλφκελεο δεκνζηεχζεηο θαη θαηαρσξήζεηο δεκνζηνπνηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο δξάζεηο, νη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ ζρεδφλ θακηά ΜΜΔ, πνπ λα ππνζηεξίδεη κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αληακείςεη ηελ ΜΜΔ, πνπ έκπξαθηα απνδεηθλχεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επαηζζεζία θαη λα πξνηηκήζεη ηα πξντφληα έζησ (πεξηζηαζηαθά) θαη κε κηθξή επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπο. Η πξνβνιή ινηπφλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ είλαη ρξήζηκε θαη δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ απφ ηελ ΜΜΔ. Αθνινπζνχλ, ελδεηθηηθά, πεπιβαλλονηικά ζήμαηα, πνπ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο δεκηνπξγνχλ ππεξαμία θαη ζηαδηαθά απνθηνχλ αλαγλσξηζεκφηεηα θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά: Ρο Δςπυπαφκό Ιοςλούδι: Γεκηνπξγήζεθε ην 1992 θαη αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ραίξεη εθηίκεζεο θαη εθηφο απηήο. Σν Δπξσπατθφ απηφ ζήκα απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Απφ ην 2000 εθηφο απφ πξντφληα πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο. ECO LABEL: Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη έλα πξντφλ ε ππεξεζία πνπ παξέρεη κε ηελ ζήκαλζε eco label. Αξκφδηνο ειιεληθφο θνξέαο γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο είλαη ν ΑΑΟ (Αλψηαην πκβνχιην Απνλνκήο Οηθνινγηθνχ ήκαηνο), ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ, θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ. 6 / 18

7 Ν Θύκνορ ηηρ Λοπβηγίαρ: Καζηεξψζεθε απφ ηελ Ννξβεγία ην Αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα, πνπ ην έρεη εθδψζεη. Η δηάξθεηα ηνπ είλαη ηξηεηήο θαη απαηηείηαη επαλαμηνιφγεζε θαη επαλέθδνζε κεηά ηελ ηξηεηία. Ν Κπλε Άγγελορ: Γεκηνπξγήζεθε ην 1978 ζηελ Γεξκαλία θαη είλαη ε πξψηε ζήκαλζε, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά. Σν ζήκα απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Γεξκαλίαο θαη ην δηαρεηξίδεηαη ν Γεξκαληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο. European Business Award for the Environment: θνπφο ηνπ είλαη ε επηβξάβεπζε πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Γίλνληαη βξαβεία ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο: πξάζηλν πξντφλ, πξάζηλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξάζηλν management, θιπ. Δθηφο απηψλ ησλ ζεκάησλ, ην πην δηαδεδνκέλν θαη αλαγλσξίζηκν ζήκα είλαη απηφ κε ηα 3 βέιε, πνπ παξαπέκπεη ζην γεγνλφο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία πξνέξρεηαη απφ πξψηεο χιεο θαη πιηθά, πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα ΡΗ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Η επηρείξεζε, πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο σο «πεξηνξηζκφ» θαη «αλαγθαίν θφζηνο» θαη θαζφινπ ζαλ επθαηξία. Η επηρείξεζε, πνπ απιψο ηεξεί ηελ πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Η επηρείξεζε, πνπ αλαιίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νπζηαζηηθά ε πεξηβαιινληηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηνπ marketing. 7 / 18

8 2. ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ THINK GREEN Σν Πξφγξακκα Think Green απνηειείηαη απφ 4 Γξάζεηο: 1. Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ 2. Γεκηνπξγία Γηθηχνπ «Πξάζηλσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ» (Green Business Angels) 3. Πεξηβαιινληηθφ mentoring θαη 4. Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο: «Πξάζηλε Πχιε ησλ ΜΜΔ» Βαζηθή πεγή γηα ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο απεηέιεζαλ α) ε Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Έξγνπ Think Green θαη β) ε Μειέηε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ θαη Απνηχπσζε Πξνθίι ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Μέληνξα. Καη νη 4 Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο, ζπληζηνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ. Οη Γξάζεηο 1, 2 θαη 4 δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ην θαζηζηνχλ γφληκν, ψζηε νη ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ (θαηά θχξην ιφγν) λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ. Δπίζεο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ Πξάζηλσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ δεκηνπξγείηαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκφο, πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ νκαιή εμάπισζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ ζε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ. Ν κπίζιμορ όμυρ παπάγονηαρ για ηην επιηςσή ολοκλήπυζη ηος Έπγος, πος αποηελεί και ηην ππομεηυπίδα ηος ππορ ηιρ ΚΚΔ είναι ηο Ξεπιβαλλονηικό mentoring. Η πξνζπκία ππνςήθησλ κεληφξσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα θαη ε πξνζήισζε ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα ελζηεξληζηνχλ πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ πξνσζεί ην Πξφγξακκα, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα, πνπ κεηά ζα κπνξέζεη πνιιαπιαζηαζηηθά λα αλαπηπρζεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ. Δίλαη απηνλφεην, φηη κηα επξχηεξε απνδνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξρψλ ηνπ θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Η Γξάζε Πεξηβαιινληηθφ mentoring δηαθξίλεηαη ζε 3 Δλέξγεηεο: Δλέξγεηα 3.1: Πξνζδηνξηζκφο πξνθίι Μεληφξσλ (εθπαηδεπηψλ θαζνδεγεηψλ) Δλέξγεηα 3.2: Δθπαίδεπζε Μεληφξσλ (εθπαηδεπηψλ θαζνδεγεηψλ) θαη Δλέξγεηα 3.3: Δπηινγή θαη εθπαίδεπζε ΜΜΔ Πεξηβαιινληηθφ mentoring 8 / 18

9 Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ παθέην αθνξά ηελ Δλέξγεηα 3.2, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ κεληφξσλ θαη ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ππνςήθηνπο κέληνξεο απφ ην ΔΒΔΑ. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ζα ρξεζηκεχζεη, εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ θαη ζηελ ζχληνκε (3 θνξέο απφ 3 ψξεο) εθπαίδεπζε ησλ mentees (νκάδεο ησλ 20 επηρεηξεκαηηψλ ΜΜΔ) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κέληνξεο. Η επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφ ηα ν ζηάδην ελαπφθεηηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο κέληνξα. Όιν ην ππφινηπν πιηθφ δελ απνηειεί πιηθφ θαηάιιειν γηα εθπαίδεπζε ηνπ mentee απφ ηνλ κέληνξα, αιιά ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά (φπσο έρεη πξναλαθεξζεί) ζην λα δψζεη ζηνλ κέληνξα ηελ απαξαίηεηε θσδηθνπνηεκέλε γλψζε γηα λα κπνξεί λα ζέηεη δεηήκαηα θαη λα παξαθηλεί ηνλ mentee ηνπ ζε γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Αλ πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα αμηνινγήζεη ηηο 4 Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green σο πξνο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη Γξάζεηο 1, 2 θαη 4 είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη ππνβνεζεηηθέο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ θιίκαηνο ζηηο ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ, αλ φκσο ε Γξάζε 3 ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ mentoring απνηχρεη, ζα απνηχρεη νιφθιεξν ην Πξφγξακκα. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί ε εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ δελ εζηηάδεη ζηελ παξάζεζε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ θσδηθνπνίεζε ρξήζηκσλ (θαη θξίζηκσλ) γλψζεσλ, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ κέληνξα ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ, πνπ είλαη ε παξαθίλεζε (θαζνδήγεζε) ηνπ mentee ζηνλ θφζκν ηεο πξάζηλεο επηρείξεζεο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζηηο επηθείκελεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 9 / 18

10 3. Ζ ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΡΖΠ ΡΖΔΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΑΘΔΡΝ 3.1. ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΥΛ ΠΡΝΣΥΛ Η 1 ε Δλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζην Έξγν Think Green, αλαιχεη ηνλ ζθνπφ ηνπ εκηλαξίνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ δνκή ηεο εθπαίδεπζεο. Η 2 ε Δλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ αθνξά ην ίδην ην mentoring, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζεσξεηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ κεληφξσλ γηα ηνπο mentees, πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ. Παξάιιεια ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα επηδείμεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο (κε ηελ κνξθή νδεγηψλ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ mentees. Ο θίλδπλνο, πνπ ειινρεχεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ν κέληνξαο λα κελ κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ mentee θαη λα δηνιηζζήζεη ζε έλα αθαδεκατθφ, άλεπξν ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ mentee επίπεδν, πνπ ζα νδεγήζεη νιφθιεξν ην Πξφγξακκα ζε απνηπρία. Έηζη, ε ππώηη ομάδα εμεηδίθεπζεο ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ κέληνξα. Αλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη κέληνξεο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζχκθσλα κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κηθξή Διιεληθή εκπεηξία ζην mentoring, λα επαλαηνπνζεηεζνχλ νη βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κεληφξσλ γηα ηελ ζεκειίσζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ mentoring, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Έξγνπ, δειαδή: Να αθηεξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο Να αθνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο Να κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα θαη πξνθιήζεηο Να δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο Να δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο Να αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο Να κεηαθέξνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θ.ά. Η δεύηεπη ομάδα εμεηδίθεπζεο ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αθνξά ην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ κεηαθνξά εξγαιείσλ, κεζνδνινγηψλ θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ ζηνπο κέληνξεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο mentees ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Δηδηθφηεξα ν κέληνξαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 10 / 18

11 Να δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε Να ελεκεξψζεη ηνλ επηρεηξεκαηία γηα ην ηζρχνλ Καλνληζηηθφ πιαίζην (Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ), πνπ δηέπεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ Να ζίμεη ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Να πξνβάιεη ηα θίλεηξα γηα λα πηνζεηεζεί κηα λέα επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία, φπνπ ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο Να θαηαγξάςεη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ Να σζήζεη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ Να πεξηγξάςεη ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο Δλφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη πεξηνξηζκνί ηνπ mentoring θαη νη θίλδπλνη απνηπρίαο, πνπ έρνπλ επίπησζε ζε νιφθιεξν ην Πξφγξακκα Think Green. Η 3 ε Δλφηεηα αλαιχεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, ζην νπνίν θαιείηαη λα θηλεζεί ην πεξηβαιινληηθφ mentoring. Ο ξφινο ηνπ ΔΒΔΑ θσηίδεηαη κέζα απφ δξάζεηο θαη Πξνγξάκκαηα, πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηά θαη αλαδεηθλχεηαη σο πξαγκαηηθφο αξσγφο ησλ ΜΜΔ. Γίλεηαη αλαθνξά ζην Καλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξαθηηθή, παξαηίζεηαη νινθιεξσκέλνο Καηάινγνο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θάζε Νφκνπ, Π.Γ. ή άιιεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ηελ ίδηα Δλφηεηα κε θξηηήξηα ηελ έδξα ησλ ΜΜΔ θαη ηνπο θιάδνπο (ρνλδξηθφ ιηαληθφ εκπφξην θαη θαηαζθεπέο) ηεο νκάδαο ζηφρνπ γίλεηαη έλα θηιηξάξηζκα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θπξηφηεξνη πεξηβαιινληηθνί Νφκνη, Π.Γ. θαη απνθάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κέληνξεο δηαζέηνπλ έλα έηνηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπο κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο. ην ηέινο ηεο ηξίηεο Δλφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θνξείο (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνμηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ. ηελ 4 ε Δλφηεηα ε εθπαίδεπζε απνζθνπεί λα γίλεη πξαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνπο κέληνξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ mentoring θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνελφηεηεο. ηελ πξψηε παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα εξγαιεία, νη δείθηεο θαη νη κέζνδνη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε. ηελ δεχηεξε πξνζεγγίδνληαη νη ιφγνη γηα λα κεηαηξαπεί κηα ΜΜΔ ζε πξάζηλε 11 / 18

12 επηρείξεζε, πνπ είλαη άκεζα νηθνλνκηθνί κέρξη ζηξαηεγηθνί γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ ΜΜΔ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη φιεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αλάιεςε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Οξηζκέλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία θαη εθαξκνγή γηα ηηο ΜΜΔ (εηδηθά ηα εζληθά), άιια έρνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία θαη απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξν θχθιν ελδηαθεξνκέλσλ. Η 5 ε θαη ηειεπηαία Δλφηεηα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ επιηομή φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απνηειεί κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη δνκεκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πνπ ε ίδηα ζέιεη λα εθαξκφζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα πξνηαζεί ζε φιεο ηηο ΜΜΔ λα πηνζεηήζνπλ πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζεο, φκσο ε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ ζην ζέκα ηνπο πξνζδίδεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ mentoring. Δθηφο ηνπ επξχηεξα δηαδεδνκέλνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004, πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά έρεη θαηαζθεπαζζεί κηα κειέηε πεξίπησζεο, πνπ νη κέληνξεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Η εηθνληθή εηαηξεία, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη έδξα ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, αλήθεη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη έρεη γξαθεία γηα λα πξνζνκνηαζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ ΜΜΔ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Οη πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ε ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ ιχζε, πνπ ζα παξνπζηάζεη ν εθπαηδεπηήο απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν απηναμηνιφγεζεο ησλ κεληφξσλ σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, δειαδή λα θαζνδεγήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο mentees. Οη πηζαλέο ειιείςεηο θαη παξεξκελείεο ελλνηψλ θαη κεζφδσλ ζα απνθαιπθζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ case study θαη θαηά ηελ ηειηθή ζπδήηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα δνζεί νη επθαηξία ζηνπο κέληνξεο λα απνζαθελίζνπλ ηηο φπνηεο απνξίεο ηνπο. 12 / 18

13 4. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΑΘΔΡΝ Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην, πνπ αλαπηχρζεθε, έρεη δηηηφ ζθνπφ: Αθελφο λα πξνζδψζεη ζην ζψκα ησλ επηιεγέλησλ κεληφξσλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ην Έξγν, πνπ ζα επηηειέζνπλ θαη Αθεηέξνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνχ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο κέληνξεο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο mentees θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ηδηαίηεξα δε ζηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 200 ΜΜΔ ζην πελζήκεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (3 ψξεο αλά εκέξα) Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνςίδνληαη ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο: 1. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ζρεδηάζηεθε έηζη, ψζηε νη κέληνξεο λα απνθηήζνπλ εθφδηα (γλψζεηο θαη εξγαιεία) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ mentees. Για ηον λόγο αςηό είναι πποζαναηολιζμένο ζε ππακηικέρ εθαπμογέρ και λύζειρ και δεν αναλώνεηαι ζε θευπηηικέρ γνώζειρ και αναλύζειρ. 2. Έρεη δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζην Πύζηημα Ξεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ, πος αποηελεί ηην επιηομή όλυν όζυν ζσεηικών αναθέπονηαι ζηο παπόν εκπαιδεςηικό πακέηο (πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε, πεξηβαιινληηθνί δείθηεο, πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, αλάιπζε θχθινπ δσήο, πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε, πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο,...) Οη δχν πξναλαθεξζέληεο βαζηθνί ππιψλεο δηαθξίλνληαη ζην γεγνλφο, φηη ην 20% ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο αλαιψλεηαη ζε πξαθηηθά ζέκαηα θαη ζπκβνπιέο νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηφρνπ, ην 50% αθνξά ζηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ελψ ην ππφινηπν 30% ζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Δηδηθά ζηελ κειέηε πεξίπησζεο (case study), ε εηθνληθή εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ησλ Αζελψλ θαη δηαζέηεη γξαθεία, πνπ ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, πνπ πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, πξνζνκνηάδεη κε απηήλ πνπ πξνθαινχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρνλδξηθνχ ή ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Αθνινπζεί κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ πεξηερνκέλσλ θάζε κηαο μερσξηζηήο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα, πνπ επηζπλάπηεηαη. Η εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 3 εκέξεο θαη δηαθξίλεηαη ζηα εμήο: 13 / 18

14 1 η ημέπα Ξποζέλεςζη εγγπαθέρ Σαιπεηιζμόρ από ηον Ξπόεδπο ηος ΔΒΔΑ Σαιπεηιζμόρ από ηην Γενική Γιεςθύνηπια ηος ΔΒΔΑ και πεύθςνη ηος Έπγος Think Green η Δνόηηηα: Ρο Ξπόγπαμμα Think Green - Πκοπόρ ηος Πεμιναπίος Γομή ηηρ εκπαίδεςζηρ χληνκε αλαθνξά ζην Πξφγξακκα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεληφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν έρνπλ θιεζεί λα ζπλεηζθέξνπλ. Γεκηνπξγία ζπλαληίιεςεο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία Γιάλειμμα η Δνόηηηα: Πσεηικά με ηο Mentoring Ση είλαη ην mentoring? Ση είλαη ν κέληνξαο? Γλψζεηο δεμηφηεηεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα η Δνόηηηα (ζπλέρεηα): Πσεηικά με ηο mentoring Η νκάδα ζηφρνο θαη νη mentees Σερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο mentees Πεξηνξηζκνί θαη θίλδπλνη απνηπρίαο Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ησλ δχν πξψησλ Δλνηήησλ ηεο εθπαίδεπζεο Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν η Δνόηηηα: Δπισειπημαηικό Ξεπιβαλλονηικό Ξλαίζιο Ο ξφινο ηνπ ΔΒΔΑ Σν Καλνληζηηθφ πιαίζην 14 / 18

15 Γξαζηεξηνπνηνχκελνη Φνξείο Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ηεο ηξίηεο Δλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 2 η ημέπα η Δνόηηηα: Κέθοδοι Δπγαλεία Γείκηερ Ξεπιβαλλονηικήρ Αξιολόγηζηρ & Νικονομικοί Πηόσοι Παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ κεζφδσλ εμνηθείσζε κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη αλαθνξά δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ ΜΜΔ η Δνόηηηα: (ζπλέρεηα) Ξποοπηικέρ ηηρ Ξπάζινηρ Δπισείπηζηρ Γςναηόηηηερ Σπημαηοδόηηζηρ Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ λέα αλαδπφκελε πξάζηλε αγνξά θαη ηα πιενλεθηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο πξάζηλεο επηρεηξήζεηο. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο παξαηίζεληαη φια ηα Δζληθά ή Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο, πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα πξάζηλεο δξάζεηο ζηηο ΜΜΔ. Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ηεο ηέηαξηεο Δλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο η Δνόηηηα: χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001: Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν η Δνόηηηα: (ζπλέρεηα) Οθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 15 / 18

16 Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε γηα ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 3 η ημέπα Αλαζθφπεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εκεξψλ πδήηεζε Η εκβφιηκε απηή αλαζθφπεζε θξίλεηαη ρξήζηκε πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνπο κέληνξεο ηελ Σξίηε εκέξα η Δνόηηηα: Ξαποςζίαζη ηηρ μελέηηρ πεπίπηυζηρ (case study) Παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε εηθνληθήο επηρείξεζεο ΣΕ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη δεηείηαη ε κεζνδνινγία θαη ηα βαζηθά ζεκεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Γιάλειμμα Γηεπθξηλήζεηο Οδεγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνληθήο ΜΜΔ Γεκηνπξγία 4 νκάδσλ εξγαζίαο Δπεμεξγαζία ηεο ιχζεο απφ 4κειείο νκάδεο εξγαζίαο ησλ κεληφξσλ Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν Παξνπζίαζε 4 ιχζεσλ απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ κεληφξσλ Γιάλειμμα Παξνπζίαζε ηεο ιχζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή Διεχζεξε ζπδήηεζε - πκπεξάζκαηα 16 / 18

17 5. ΔΞΗΙΝΓΝΠ Αληί επηιφγνπ, παξαηίζεληαη πξφζθαηα ζρφιηα θαη δειψζεηο επίζεκσλ παξαγφλησλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηεο πξάζηλεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο Μαλψιεο Παηεξάθεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΤΠΔΚΑ (δειψζεηο ζην ΚΔΡΓΟ, ): Σν ΔΠΑΝ ΙΙ απνηειεί θαζνξηζηηθφ κνριφ επαλεθθίλεζεο ηεο Οηθνλνκίαο καο Σν Πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θηινδνμεί λα ζηξέςεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε «Ο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί ζηηο κε πξνυπνινγηζκφ 30 εθ. θαη εληζρχεη δξάζεηο: γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ΑΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ πνιηηηθψλ (πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή 5.2. KPMG, Δλεκέξσζε ζηε Γηάζθεςε ηνπ Καλθνχλ, : Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε KPMG βαζίζηεθαλ ζηα πξψηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο έξεπλαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Corporate Sustainability) πνπ δηεμήρζε ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ Οθησβξίνπ Οη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο εηαηξείεο ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηαδηαθά αιιάδνπλ: ζηελ πξψηε ζέζε κε 42% εκθαλίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, κε 41% ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο / θήκεο. Αθνινπζεί ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (29%), ελψ πξνθαιεί αίζζεζε ε απάληεζε ηνπ 27%, πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθή αηηία ηελ αλάγθε γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Μέρξη πνιχ πξφζθαηα νη επηρεηξήζεηο πξνέβαιαλ σο θχξην εκπφδην γηα ηελ ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ. Σψξα ην 61% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλεί φηη ην φθεινο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ ππεξθαιχπηεη ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο. Μάιηζηα ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη ην 72% γηα ηηο εηαηξείεο, πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο μεπεξλά έλα νξηζκέλν χςνο ε Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξβάιινληνο, φπσο παξνπζηάζζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ΚΔΡΓΟ, : εκαληηθή πξφνδν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηελ επέθηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο έρεη ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ΔΔ. Πάλησο ε έθζεζε επηζεκαίλεη, 17 / 18

18 φηη ε Δπξψπε πξέπεη λα θηλεζεί κε πην γξήγνξεο ηαρχηεηεο θαζψο εθείλα πνπ κέλνπλ λα γίλνπλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα φζα έρνπλ επηηεπρζεί. 5.4 Δπζχκηνο Βηδάιεο, Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΒ γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, θαηά ηελ δηάξθεηα πκπνζίνπ, : Σα πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ηεξάζηηα θαη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα κεηαηξέςεη ηελ πξφθιεζε ζε επθαηξία, επελδχνληαο ζε λέεο κεζφδνπο θαη πξντφληα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 5.5 Κσλζηαληίλνο Μίραινο, Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ, 2 ν πλέδξην ηνπ Economist γηα ηελ Βησζηκφηεηα, Αζήλα : Η πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αλάπηπμε είλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα ειπηδνθφξα πεδία ζηελ δχζθνιε πνξεία πξνο ηελ αλάθακςε Καη βεβαίσο ε δήηεζε γηα πξάζηλεο ιχζεηο ζα ζπλερηζηεί ζηα επφκελα ρξφληα. Όζν ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζα απμάλεη, φζν νη θπζηθνί πφξνη ζα εμαληινχληαη, ηφζν ζα κεγαιψλεη ε αλάγθε γηα έμππλα βηψζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σφζν ζα κεγαιψλεη ε αλάγθε γηα αλζξψπνπο κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα ηα παξάγνπλ θαη λα ηα παξέρνπλ ζηελ αγνξά. 18 / 18

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γξάζε 3: Πεξηβαιινληηθφ Mentoring

Γξάζε 3: Πεξηβαιινληηθφ Mentoring Γξάζε 3: Πεξηβαιινληηθφ Mentoring Δλέξγεηα 3.1 : Πξνζδηνξηζκφο θαη Απνηχπσζε Πξνθίι ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Μέληνξα THINK GREEN - EL0030 «Το έργο τρηματοδοτείται από ΧΜ ΕΟΧ, περιόδοσ 2004-2009 κατά 50% και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ» Μεταπτυχιακή Διατριβή ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΦΟΗΣΖΣΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΠΡΑΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα