ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5"

Transcript

1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN Η ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΗ ΣΗΔΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ Δμεηδίθεπζε ησλ ηφρσλ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΠΙΛΟΓΟ... 17

2 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 1 Η εθπφλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ζηνρεχεη ζηελ ράξαμε κηαο θνηλήο γξακκήο ησλ κεληφξσλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green, πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ. θνπφο ηνπ είλαη νη κέληνξεο λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα πξν(ζ)θαιέζνπλ ηηο ΜΜΔ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηελ αλαγθαία πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή, πηνζεηψληαο έλα λέν ηξφπν ππάζινηρ ζθέςεο θαη δξάζεο, θαζψο νη ζεκεξηλέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο ζα θξίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζην εγγχο κέιινλ. Οη δηνξαηηθνί θαη πξνλνεηηθνί επηρεηξεκαηίεο ησλ ΜΜΔ ζα απνθηήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα αθελφο λα εγεζνχλ ηεο πνξείαο ηνπ αχξην, δειαδή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ λα κεηνπζηψζνπλ ηελ πείξα ηνπο ζε λέεο επθαηξίεο ζηελ αλαδπφκελε ππάζινη αγνξά Ζ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΝΗ ΚΚΔ Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο δνκήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ ζηελ αληίιεςε, φηη νη θπζηθνί πφξνη θαη νη αληνρέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αλεμάληιεηνη. Όηαλ φκσο δηαπηζηψζεθε, φηη απηή ε πξαθηηθή νδεγνχζε ζε πνιχπιεπξα θαη πνιπεπίπεδα αδηέμνδα, ήηαλ αλαγθαίν νη πξνζσπηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα επηδείμνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα, πνπ απαηηείηαη. Με απηνχο ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γίλεηαη ζαθέο, φηη ην λέν πξάζηλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δελ δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα λα ζψζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά γηα λα ζσζνχλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο. Η απνθπγή ησλ ΜΜΔ επηρεηξεκαηηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κεηάζεζε ηνπο ζε έλα αδηεπθξίληζην κέιινλ πεγάδεη απφ δηαθνξεηηθέο αηηίεο, πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ αδπλακία ησλ πεξηζζφηεξσλ ΜΜΔ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα εηαηξηθή θνπιηνχξα. Η έιιεηςε απηή, πνπ θξχβεηαη απφ ην θαζεκεξηλφ management θαη ην ηξέμηκν πίζσ απφ απιέο αιιά θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο (έρνπκε ρξήκαηα? Μεηάζεζε ηελ επηηαγή! θιπ) εκπνδίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα δηαθξίλεη απεηιέο ή/θαη επθαηξίεο, πνπ εθπνξεχνληαη απφ αιινχ, έμσ απφ ην άκεζν επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Η αδπλακία απηή, φπσο είλαη θπζηθφ εληείλεηαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζαλ απηή πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα. Παξφια απηά ν κέληνξαο νθείιεη λα παξαθηλήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα δηαθξίλεη ηνπο (ηηο) επεξρφκελνπο (εο) θηλδχλνπο (επθαηξίεο) θαη λα δξάζεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά. Τπάξρνπλ νξηζκέλνη κχζνη, πνπ νθείινπλ λα δηαςεπζζνχλ: 1 ηελ Δηζαγσγή θαη ζηα αθνινπζνχληα Κεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά ζηνηρεία απφ ην εμαηξεηηθφ «Δγρεηξίδην πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο», πνπ εμέδσζε ν ΔΟΜΜΔΥ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 2 / 18

3 1 νο κχζνο: Ζ επισείπηζη μος είναι μικπή, δεν εςθύνομαι εγώ για ηην πύπανζη ηος πεπιβάλλονηορ. Οη πξνθαινχκελεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ απφ ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. πλεπψο, πέξα απφ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, νπνηαδήπνηε επηπιένλ ελέξγεηα κφλν αχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνθαιεί ρσξίο θάπνηα βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ. Η πηνζέηεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγίαο είλαη επηρεηξεκαηηθά αζχκθνξε. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Όιεο νη επηρεηξήζεηο επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, επεηδή: Αλαιψλνπλ θπζηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο (γηα παξαγσγηθέο αλάγθεο, θσηηζκφ, ζέξκαλζε θιπ) Υξεζηκνπνηνχλ λεξφ Υξεζηκνπνηνχλ κεηαθνξηθά κέζα, επνκέλσο θαηαλαιψλνπλ επηπιένλ ελέξγεηα Γηαζέηνπλ Η/Μ εμνπιηζκφ θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ, πνπ επίζεο θαηαλαιψλεη ελέξγεηα Αλαιψλνπλ θπζηθέο πξψηεο χιεο θαη παξάγνπλ / απνβάιινπλ πιηθά, πνπ νπζηαζηηθά δελ απνδνκνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (απφ ηα ππξεληθά απφβιεηα κέρξη ην πιαζηηθφ) Όια ηα παξαπάλσ επηβαξχλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζσξεπηηθφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα 2 απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (πνπ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ηνπ 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ) είλαη ζεκαληηθφ θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. χκθσλα κε ηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green, νη ΜΜΔ επζχλνληαη γηα ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO 2 ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. 2 νο κχζνο: Ρο κόζηορ είναι μεγάλο, δεν μποπώ να ανηαποκπιθώ Η ζέζε απηή ησλ ΜΜΔ είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, αθνχ είλαη παγησκέλε ε αληίιεςε, φηη ε εηζαγσγή θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη αθξηβή θαη 2 Η έλλνηα νηθνινγηθφ απνηχπσκα αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε παξαγσγηθήο γεο, πφζηκνπ λεξνχ θαη ζάιαζζαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη λεξφ ζπλππνινγίδνληαο ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηελ έθηαζε, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 3 / 18

4 κφλν νη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Οη πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο δελ έρνπλ πςειφ θφζηνο, αιιά ζρεηίδνληαη κε αιιαγή ηεο αηνκηθήο θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Πξαθηηθέο, φπσο ε αλαθχθισζε, ε ζπλεηή ρξήζε πφξσλ, ε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξψησλ πιψλ, ε ρξήζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε έμππλε ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ θηηξίσλ, αιιά θαη άιιεο πνιιέο έρεη απνδεηρηεί φηη φρη κφλν δελ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, αιιά αληίζεηα ην κεηψλνπλ. Η αγνξά θαζαξνχ Η/Μ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο θάζε άιιε επέλδπζε θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ ηέηνηνπ είδνπο πξνκήζεηεο επηρνξεγνχληαη απφ θνηλνηηθνχο ή/θαη εζληθνχο πφξνπο θαη πνιιέο θνξέο είλαη ζπκθεξφηεξεο απφ ηελ αγνξά ηερλνινγηθά απαμησκέλσλ ζπκβαηηθψλ ιχζεσλ. ηελ αμηνιφγεζε θφζηνπο/νθέινπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε απνθπγή πνηλψλ, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ΜΜΔ κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη θπξίσο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η καθξνπξφζεζκε ζεψξεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ιχζεσλ δελ βειηηψλεη απιά ηελ εηθφλα ηεο ΜΜΔ, αιιά ηεο επηηξέπεη λα ειπίδεη ζηελ επηβίσζε ηεο. Υσξίο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία ε ηάζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη αλαζηξέςηκε θαη φζν λσξίηεξα κηα ΜΜΔ ζπκκνξθσζεί κε απηήλ, ηφζν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε ζηελ λέα αλαδπφκελε αγνξά. 3 νο κχζνο: Γεν έσυ ηην απαπαίηηηη ηεσνογνυζία, ηοςρ καηάλληλοςρ ανθπώποςρ. Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη πνιχπινθα ζηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη απαηηνχλ ηερλνινγηθά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη αληίζηνηρνπο επηζηήκνλεο. Οη ΜΜΔ δελ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο πφξνπο. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δελ είλαη νχηε πεξηζζφηεξν νχηε ιηγφηεξν απαηηεηηθά απφ ηα ππφινηπα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα, πνπ ε ΜΜΔ θάζε ηφζν θαιείηαη λα εθαξκφζεη, π.ρ. έλα ζχζηεκα ERP ή έλα 4 / 18

5 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 9001:2010. Τπνζηεξηθηηθά ζηελ ΜΜΔ ζηελ θαηεχζπλζε απηή ιεηηνπξγνχλ πιήζνο πξσηνβνπιηψλ, ΜΚΟ, Πξνγξάκκαηα (φπσο ην Think Green), πνπ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ γξήγνξε αθνκνίσζε ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ. 4 νο κχζνο: Γεν έσυ ηον σπόνο να αζσοληθώ και με αςηό ηο θέμα. πάπσοςν καθημεπινέρ ςποσπεώζειρ, πος δεν μποπούν να πεπιμένοςν. Οη θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο κηαο ΜΜΔ δελ επηηξέπνπλ ηελ πνιπηέιεηα ελαζρφιεζεο ηεο κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ ΓΗΑΤΔΠΖ: Πάξα πνιχ απιά, νη ΜΜΔ νθείινπλ λα θαηαιάβνπλ, φηη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε εηαηξηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη πξνηεξαηφηεηα πξψηεο γξακκήο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε έλα αζαθέο κέιινλ ππνζεθεχεη ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε. Η ζπδήηεζε γηα ηελ εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή επζχλε έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απνηειεί απηνλφεηε πξάμε ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηεο ΔΔ. Γελ πξέπεη άιιε κηα θνξά ε θαζπζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ λα απνβεί κνηξαία ζηελ απψιεηα θαη άιισλ αληαγσληζηηθψλ ζέζεσλ. Γηαηί αλ αλαγθαζηνχλ νη ΜΜΔ λα ζπκκνξθσζνχλ θάησ απφ πίεζε θαη ζε αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα, ηφηε ηα ιάζε θαη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ζα είλαη δπζαλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ΜΜΔ επηρεηξεκαηία ζηηο αξρέο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηέξρεηαη απφ δχν επφκελεο θάζεηο. Η πξψηε ζπλαξηάηαη κε ηελ εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο πξνηίζεηαη λα εηζάγεη ζηελ ΜΜΔ θαη ε δεχηεξε κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο κέζα απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ δξάζεσλ ηεο ΜΜΔ Δμπλοκή ηος πποζυπικού ηηρ ΚΚΔ Έρεη απνδεηρηεί, φηη φηαλ κηα επηρείξεζε εληζρχεη ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι, απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα πιενλεθηήκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν επηρεηξεκαηίαο λα παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο κε δηηηφ ζηφρν: α) λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη β) λα πξνθαιέζεη απηφλνκεο πξσηνβνπιίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, έρεη απνδεηρηεί, φηη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο ηεο ΜΜΔ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν θαη λα εκπλεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. πλεπψο ε κεηνπζίσζε ιφγσλ θαη 5 / 18

6 δηαθεξχμεσλ ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απνηειεί ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο δεηνχκελεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Φπζηθά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ε πινπνίεζε ζχληνκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ / ζεκηλαξίσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνδνρή ηεο λέαο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο Ξποβολή & Δπικοινυνία Αλ εμαηξεζνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ κε επαλαιακβαλφκελεο δεκνζηεχζεηο θαη θαηαρσξήζεηο δεκνζηνπνηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο δξάζεηο, νη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ ζρεδφλ θακηά ΜΜΔ, πνπ λα ππνζηεξίδεη κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αληακείςεη ηελ ΜΜΔ, πνπ έκπξαθηα απνδεηθλχεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επαηζζεζία θαη λα πξνηηκήζεη ηα πξντφληα έζησ (πεξηζηαζηαθά) θαη κε κηθξή επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπο. Η πξνβνιή ινηπφλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ είλαη ρξήζηκε θαη δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ απφ ηελ ΜΜΔ. Αθνινπζνχλ, ελδεηθηηθά, πεπιβαλλονηικά ζήμαηα, πνπ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο δεκηνπξγνχλ ππεξαμία θαη ζηαδηαθά απνθηνχλ αλαγλσξηζεκφηεηα θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά: Ρο Δςπυπαφκό Ιοςλούδι: Γεκηνπξγήζεθε ην 1992 θαη αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ραίξεη εθηίκεζεο θαη εθηφο απηήο. Σν Δπξσπατθφ απηφ ζήκα απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Απφ ην 2000 εθηφο απφ πξντφληα πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο. ECO LABEL: Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη έλα πξντφλ ε ππεξεζία πνπ παξέρεη κε ηελ ζήκαλζε eco label. Αξκφδηνο ειιεληθφο θνξέαο γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο είλαη ν ΑΑΟ (Αλψηαην πκβνχιην Απνλνκήο Οηθνινγηθνχ ήκαηνο), ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ, θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ. 6 / 18

7 Ν Θύκνορ ηηρ Λοπβηγίαρ: Καζηεξψζεθε απφ ηελ Ννξβεγία ην Αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα, πνπ ην έρεη εθδψζεη. Η δηάξθεηα ηνπ είλαη ηξηεηήο θαη απαηηείηαη επαλαμηνιφγεζε θαη επαλέθδνζε κεηά ηελ ηξηεηία. Ν Κπλε Άγγελορ: Γεκηνπξγήζεθε ην 1978 ζηελ Γεξκαλία θαη είλαη ε πξψηε ζήκαλζε, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά. Σν ζήκα απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Γεξκαλίαο θαη ην δηαρεηξίδεηαη ν Γεξκαληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο. European Business Award for the Environment: θνπφο ηνπ είλαη ε επηβξάβεπζε πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Γίλνληαη βξαβεία ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο: πξάζηλν πξντφλ, πξάζηλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξάζηλν management, θιπ. Δθηφο απηψλ ησλ ζεκάησλ, ην πην δηαδεδνκέλν θαη αλαγλσξίζηκν ζήκα είλαη απηφ κε ηα 3 βέιε, πνπ παξαπέκπεη ζην γεγνλφο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία πξνέξρεηαη απφ πξψηεο χιεο θαη πιηθά, πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα ΡΗ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΟΑΠΗΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Η επηρείξεζε, πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο σο «πεξηνξηζκφ» θαη «αλαγθαίν θφζηνο» θαη θαζφινπ ζαλ επθαηξία. Η επηρείξεζε, πνπ απιψο ηεξεί ηελ πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Η επηρείξεζε, πνπ αλαιίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νπζηαζηηθά ε πεξηβαιινληηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηνπ marketing. 7 / 18

8 2. ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ THINK GREEN Σν Πξφγξακκα Think Green απνηειείηαη απφ 4 Γξάζεηο: 1. Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ 2. Γεκηνπξγία Γηθηχνπ «Πξάζηλσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ» (Green Business Angels) 3. Πεξηβαιινληηθφ mentoring θαη 4. Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο: «Πξάζηλε Πχιε ησλ ΜΜΔ» Βαζηθή πεγή γηα ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο απεηέιεζαλ α) ε Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Έξγνπ Think Green θαη β) ε Μειέηε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ θαη Απνηχπσζε Πξνθίι ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Μέληνξα. Καη νη 4 Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο, ζπληζηνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ. Οη Γξάζεηο 1, 2 θαη 4 δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ην θαζηζηνχλ γφληκν, ψζηε νη ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ (θαηά θχξην ιφγν) λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ. Δπίζεο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ Πξάζηλσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ δεκηνπξγείηαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκφο, πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ νκαιή εμάπισζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ ζε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ. Ν κπίζιμορ όμυρ παπάγονηαρ για ηην επιηςσή ολοκλήπυζη ηος Έπγος, πος αποηελεί και ηην ππομεηυπίδα ηος ππορ ηιρ ΚΚΔ είναι ηο Ξεπιβαλλονηικό mentoring. Η πξνζπκία ππνςήθησλ κεληφξσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα θαη ε πξνζήισζε ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα ελζηεξληζηνχλ πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ πξνσζεί ην Πξφγξακκα, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα, πνπ κεηά ζα κπνξέζεη πνιιαπιαζηαζηηθά λα αλαπηπρζεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΔΒΔΑ. Δίλαη απηνλφεην, φηη κηα επξχηεξε απνδνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξρψλ ηνπ θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Η Γξάζε Πεξηβαιινληηθφ mentoring δηαθξίλεηαη ζε 3 Δλέξγεηεο: Δλέξγεηα 3.1: Πξνζδηνξηζκφο πξνθίι Μεληφξσλ (εθπαηδεπηψλ θαζνδεγεηψλ) Δλέξγεηα 3.2: Δθπαίδεπζε Μεληφξσλ (εθπαηδεπηψλ θαζνδεγεηψλ) θαη Δλέξγεηα 3.3: Δπηινγή θαη εθπαίδεπζε ΜΜΔ Πεξηβαιινληηθφ mentoring 8 / 18

9 Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ παθέην αθνξά ηελ Δλέξγεηα 3.2, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ κεληφξσλ θαη ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ππνςήθηνπο κέληνξεο απφ ην ΔΒΔΑ. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ζα ρξεζηκεχζεη, εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ θαη ζηελ ζχληνκε (3 θνξέο απφ 3 ψξεο) εθπαίδεπζε ησλ mentees (νκάδεο ησλ 20 επηρεηξεκαηηψλ ΜΜΔ) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κέληνξεο. Η επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφ ηα ν ζηάδην ελαπφθεηηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο κέληνξα. Όιν ην ππφινηπν πιηθφ δελ απνηειεί πιηθφ θαηάιιειν γηα εθπαίδεπζε ηνπ mentee απφ ηνλ κέληνξα, αιιά ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά (φπσο έρεη πξναλαθεξζεί) ζην λα δψζεη ζηνλ κέληνξα ηελ απαξαίηεηε θσδηθνπνηεκέλε γλψζε γηα λα κπνξεί λα ζέηεη δεηήκαηα θαη λα παξαθηλεί ηνλ mentee ηνπ ζε γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Αλ πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα αμηνινγήζεη ηηο 4 Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Think Green σο πξνο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη Γξάζεηο 1, 2 θαη 4 είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη ππνβνεζεηηθέο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ θιίκαηνο ζηηο ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ, αλ φκσο ε Γξάζε 3 ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ mentoring απνηχρεη, ζα απνηχρεη νιφθιεξν ην Πξφγξακκα. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί ε εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ δελ εζηηάδεη ζηελ παξάζεζε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ θσδηθνπνίεζε ρξήζηκσλ (θαη θξίζηκσλ) γλψζεσλ, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ κέληνξα ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ, πνπ είλαη ε παξαθίλεζε (θαζνδήγεζε) ηνπ mentee ζηνλ θφζκν ηεο πξάζηλεο επηρείξεζεο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζηηο επηθείκελεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 9 / 18

10 3. Ζ ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΡΖΠ ΡΖΔΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΑΘΔΡΝ 3.1. ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΥΛ ΠΡΝΣΥΛ Η 1 ε Δλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζην Έξγν Think Green, αλαιχεη ηνλ ζθνπφ ηνπ εκηλαξίνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ δνκή ηεο εθπαίδεπζεο. Η 2 ε Δλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ αθνξά ην ίδην ην mentoring, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζεσξεηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ κεληφξσλ γηα ηνπο mentees, πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ. Παξάιιεια ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα επηδείμεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο (κε ηελ κνξθή νδεγηψλ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ mentees. Ο θίλδπλνο, πνπ ειινρεχεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ν κέληνξαο λα κελ κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ mentee θαη λα δηνιηζζήζεη ζε έλα αθαδεκατθφ, άλεπξν ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ mentee επίπεδν, πνπ ζα νδεγήζεη νιφθιεξν ην Πξφγξακκα ζε απνηπρία. Έηζη, ε ππώηη ομάδα εμεηδίθεπζεο ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ κέληνξα. Αλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη κέληνξεο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζχκθσλα κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κηθξή Διιεληθή εκπεηξία ζην mentoring, λα επαλαηνπνζεηεζνχλ νη βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κεληφξσλ γηα ηελ ζεκειίσζε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ mentoring, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Μειέηε θνπηκφηεηαο ηνπ Έξγνπ, δειαδή: Να αθηεξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο Να αθνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο Να κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα θαη πξνθιήζεηο Να δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο Να δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο Να αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο Να κεηαθέξνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θ.ά. Η δεύηεπη ομάδα εμεηδίθεπζεο ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αθνξά ην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ κεηαθνξά εξγαιείσλ, κεζνδνινγηψλ θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ ζηνπο κέληνξεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο mentees ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Δηδηθφηεξα ν κέληνξαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 10 / 18

11 Να δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε Να ελεκεξψζεη ηνλ επηρεηξεκαηία γηα ην ηζρχνλ Καλνληζηηθφ πιαίζην (Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ), πνπ δηέπεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ Να ζίμεη ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Να πξνβάιεη ηα θίλεηξα γηα λα πηνζεηεζεί κηα λέα επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία, φπνπ ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο Να θαηαγξάςεη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ Να σζήζεη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ Να πεξηγξάςεη ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο Δλφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη πεξηνξηζκνί ηνπ mentoring θαη νη θίλδπλνη απνηπρίαο, πνπ έρνπλ επίπησζε ζε νιφθιεξν ην Πξφγξακκα Think Green. Η 3 ε Δλφηεηα αλαιχεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, ζην νπνίν θαιείηαη λα θηλεζεί ην πεξηβαιινληηθφ mentoring. Ο ξφινο ηνπ ΔΒΔΑ θσηίδεηαη κέζα απφ δξάζεηο θαη Πξνγξάκκαηα, πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηά θαη αλαδεηθλχεηαη σο πξαγκαηηθφο αξσγφο ησλ ΜΜΔ. Γίλεηαη αλαθνξά ζην Καλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξαθηηθή, παξαηίζεηαη νινθιεξσκέλνο Καηάινγνο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θάζε Νφκνπ, Π.Γ. ή άιιεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ηελ ίδηα Δλφηεηα κε θξηηήξηα ηελ έδξα ησλ ΜΜΔ θαη ηνπο θιάδνπο (ρνλδξηθφ ιηαληθφ εκπφξην θαη θαηαζθεπέο) ηεο νκάδαο ζηφρνπ γίλεηαη έλα θηιηξάξηζκα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θπξηφηεξνη πεξηβαιινληηθνί Νφκνη, Π.Γ. θαη απνθάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κέληνξεο δηαζέηνπλ έλα έηνηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπο κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο. ην ηέινο ηεο ηξίηεο Δλφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θνξείο (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνμηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ. ηελ 4 ε Δλφηεηα ε εθπαίδεπζε απνζθνπεί λα γίλεη πξαθηηθή θαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνπο κέληνξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ mentoring θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνελφηεηεο. ηελ πξψηε παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα εξγαιεία, νη δείθηεο θαη νη κέζνδνη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε. ηελ δεχηεξε πξνζεγγίδνληαη νη ιφγνη γηα λα κεηαηξαπεί κηα ΜΜΔ ζε πξάζηλε 11 / 18

12 επηρείξεζε, πνπ είλαη άκεζα νηθνλνκηθνί κέρξη ζηξαηεγηθνί γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ ΜΜΔ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη φιεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αλάιεςε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Οξηζκέλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία θαη εθαξκνγή γηα ηηο ΜΜΔ (εηδηθά ηα εζληθά), άιια έρνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία θαη απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξν θχθιν ελδηαθεξνκέλσλ. Η 5 ε θαη ηειεπηαία Δλφηεηα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ επιηομή φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απνηειεί κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη δνκεκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πνπ ε ίδηα ζέιεη λα εθαξκφζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα πξνηαζεί ζε φιεο ηηο ΜΜΔ λα πηνζεηήζνπλ πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζεο, φκσο ε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ κεληφξσλ ζην ζέκα ηνπο πξνζδίδεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ mentoring. Δθηφο ηνπ επξχηεξα δηαδεδνκέλνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004, πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά έρεη θαηαζθεπαζζεί κηα κειέηε πεξίπησζεο, πνπ νη κέληνξεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Η εηθνληθή εηαηξεία, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη έδξα ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, αλήθεη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη έρεη γξαθεία γηα λα πξνζνκνηαζηνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ ΜΜΔ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Οη πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ε ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ ιχζε, πνπ ζα παξνπζηάζεη ν εθπαηδεπηήο απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν απηναμηνιφγεζεο ησλ κεληφξσλ σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, δειαδή λα θαζνδεγήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο mentees. Οη πηζαλέο ειιείςεηο θαη παξεξκελείεο ελλνηψλ θαη κεζφδσλ ζα απνθαιπθζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ case study θαη θαηά ηελ ηειηθή ζπδήηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα δνζεί νη επθαηξία ζηνπο κέληνξεο λα απνζαθελίζνπλ ηηο φπνηεο απνξίεο ηνπο. 12 / 18

13 4. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΑΘΔΡΝ Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην, πνπ αλαπηχρζεθε, έρεη δηηηφ ζθνπφ: Αθελφο λα πξνζδψζεη ζην ζψκα ησλ επηιεγέλησλ κεληφξσλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ην Έξγν, πνπ ζα επηηειέζνπλ θαη Αθεηέξνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνχ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο κέληνξεο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο mentees θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ηδηαίηεξα δε ζηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 200 ΜΜΔ ζην πελζήκεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (3 ψξεο αλά εκέξα) Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνςίδνληαη ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο: 1. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ζρεδηάζηεθε έηζη, ψζηε νη κέληνξεο λα απνθηήζνπλ εθφδηα (γλψζεηο θαη εξγαιεία) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ mentees. Για ηον λόγο αςηό είναι πποζαναηολιζμένο ζε ππακηικέρ εθαπμογέρ και λύζειρ και δεν αναλώνεηαι ζε θευπηηικέρ γνώζειρ και αναλύζειρ. 2. Έρεη δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζην Πύζηημα Ξεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ, πος αποηελεί ηην επιηομή όλυν όζυν ζσεηικών αναθέπονηαι ζηο παπόν εκπαιδεςηικό πακέηο (πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε, πεξηβαιινληηθνί δείθηεο, πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, αλάιπζε θχθινπ δσήο, πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε, πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο,...) Οη δχν πξναλαθεξζέληεο βαζηθνί ππιψλεο δηαθξίλνληαη ζην γεγνλφο, φηη ην 20% ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο αλαιψλεηαη ζε πξαθηηθά ζέκαηα θαη ζπκβνπιέο νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηφρνπ, ην 50% αθνξά ζηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ελψ ην ππφινηπν 30% ζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Δηδηθά ζηελ κειέηε πεξίπησζεο (case study), ε εηθνληθή εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ησλ Αζελψλ θαη δηαζέηεη γξαθεία, πνπ ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, πνπ πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, πξνζνκνηάδεη κε απηήλ πνπ πξνθαινχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρνλδξηθνχ ή ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Αθνινπζεί κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ πεξηερνκέλσλ θάζε κηαο μερσξηζηήο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα, πνπ επηζπλάπηεηαη. Η εθπαίδεπζε ζα δηαξθέζεη 3 εκέξεο θαη δηαθξίλεηαη ζηα εμήο: 13 / 18

14 1 η ημέπα Ξποζέλεςζη εγγπαθέρ Σαιπεηιζμόρ από ηον Ξπόεδπο ηος ΔΒΔΑ Σαιπεηιζμόρ από ηην Γενική Γιεςθύνηπια ηος ΔΒΔΑ και πεύθςνη ηος Έπγος Think Green η Δνόηηηα: Ρο Ξπόγπαμμα Think Green - Πκοπόρ ηος Πεμιναπίος Γομή ηηρ εκπαίδεςζηρ χληνκε αλαθνξά ζην Πξφγξακκα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεληφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν έρνπλ θιεζεί λα ζπλεηζθέξνπλ. Γεκηνπξγία ζπλαληίιεςεο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία Γιάλειμμα η Δνόηηηα: Πσεηικά με ηο Mentoring Ση είλαη ην mentoring? Ση είλαη ν κέληνξαο? Γλψζεηο δεμηφηεηεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα η Δνόηηηα (ζπλέρεηα): Πσεηικά με ηο mentoring Η νκάδα ζηφρνο θαη νη mentees Σερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο mentees Πεξηνξηζκνί θαη θίλδπλνη απνηπρίαο Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ησλ δχν πξψησλ Δλνηήησλ ηεο εθπαίδεπζεο Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν η Δνόηηηα: Δπισειπημαηικό Ξεπιβαλλονηικό Ξλαίζιο Ο ξφινο ηνπ ΔΒΔΑ Σν Καλνληζηηθφ πιαίζην 14 / 18

15 Γξαζηεξηνπνηνχκελνη Φνξείο Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ηεο ηξίηεο Δλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 2 η ημέπα η Δνόηηηα: Κέθοδοι Δπγαλεία Γείκηερ Ξεπιβαλλονηικήρ Αξιολόγηζηρ & Νικονομικοί Πηόσοι Παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ κεζφδσλ εμνηθείσζε κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη αλαθνξά δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ ΜΜΔ η Δνόηηηα: (ζπλέρεηα) Ξποοπηικέρ ηηρ Ξπάζινηρ Δπισείπηζηρ Γςναηόηηηερ Σπημαηοδόηηζηρ Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ λέα αλαδπφκελε πξάζηλε αγνξά θαη ηα πιενλεθηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο πξάζηλεο επηρεηξήζεηο. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο παξαηίζεληαη φια ηα Δζληθά ή Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο, πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα πξάζηλεο δξάζεηο ζηηο ΜΜΔ. Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο ΜΜΔ ηεο νκάδαο ζηφρνπ Γιάλειμμα Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε επί ηεο ηέηαξηεο Δλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο η Δνόηηηα: χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001: Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν η Δνόηηηα: (ζπλέρεηα) Οθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 15 / 18

16 Δξσηήζεηο Γηεπθξηλήζεηο πδήηεζε γηα ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 3 η ημέπα Αλαζθφπεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εκεξψλ πδήηεζε Η εκβφιηκε απηή αλαζθφπεζε θξίλεηαη ρξήζηκε πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνπο κέληνξεο ηελ Σξίηε εκέξα η Δνόηηηα: Ξαποςζίαζη ηηρ μελέηηρ πεπίπηυζηρ (case study) Παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε εηθνληθήο επηρείξεζεο ΣΕ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη δεηείηαη ε κεζνδνινγία θαη ηα βαζηθά ζεκεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Γιάλειμμα Γηεπθξηλήζεηο Οδεγίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνληθήο ΜΜΔ Γεκηνπξγία 4 νκάδσλ εξγαζίαο Δπεμεξγαζία ηεο ιχζεο απφ 4κειείο νκάδεο εξγαζίαο ησλ κεληφξσλ Γεύμα με ανηαλλαγή απότευν Παξνπζίαζε 4 ιχζεσλ απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ κεληφξσλ Γιάλειμμα Παξνπζίαζε ηεο ιχζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή Διεχζεξε ζπδήηεζε - πκπεξάζκαηα 16 / 18

17 5. ΔΞΗΙΝΓΝΠ Αληί επηιφγνπ, παξαηίζεληαη πξφζθαηα ζρφιηα θαη δειψζεηο επίζεκσλ παξαγφλησλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηεο πξάζηλεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο Μαλψιεο Παηεξάθεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΤΠΔΚΑ (δειψζεηο ζην ΚΔΡΓΟ, ): Σν ΔΠΑΝ ΙΙ απνηειεί θαζνξηζηηθφ κνριφ επαλεθθίλεζεο ηεο Οηθνλνκίαο καο Σν Πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θηινδνμεί λα ζηξέςεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε «Ο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί ζηηο κε πξνυπνινγηζκφ 30 εθ. θαη εληζρχεη δξάζεηο: γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ΑΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ πνιηηηθψλ (πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή 5.2. KPMG, Δλεκέξσζε ζηε Γηάζθεςε ηνπ Καλθνχλ, : Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε KPMG βαζίζηεθαλ ζηα πξψηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο έξεπλαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Corporate Sustainability) πνπ δηεμήρζε ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ Οθησβξίνπ Οη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο εηαηξείεο ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηαδηαθά αιιάδνπλ: ζηελ πξψηε ζέζε κε 42% εκθαλίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, κε 41% ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο / θήκεο. Αθνινπζεί ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (29%), ελψ πξνθαιεί αίζζεζε ε απάληεζε ηνπ 27%, πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθή αηηία ηελ αλάγθε γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Μέρξη πνιχ πξφζθαηα νη επηρεηξήζεηο πξνέβαιαλ σο θχξην εκπφδην γηα ηελ ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ. Σψξα ην 61% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλεί φηη ην φθεινο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ ππεξθαιχπηεη ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο. Μάιηζηα ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη ην 72% γηα ηηο εηαηξείεο, πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο μεπεξλά έλα νξηζκέλν χςνο ε Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξβάιινληνο, φπσο παξνπζηάζζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ΚΔΡΓΟ, : εκαληηθή πξφνδν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηελ επέθηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο έρεη ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ΔΔ. Πάλησο ε έθζεζε επηζεκαίλεη, 17 / 18

18 φηη ε Δπξψπε πξέπεη λα θηλεζεί κε πην γξήγνξεο ηαρχηεηεο θαζψο εθείλα πνπ κέλνπλ λα γίλνπλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα φζα έρνπλ επηηεπρζεί. 5.4 Δπζχκηνο Βηδάιεο, Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΒ γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, θαηά ηελ δηάξθεηα πκπνζίνπ, : Σα πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ηεξάζηηα θαη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα κεηαηξέςεη ηελ πξφθιεζε ζε επθαηξία, επελδχνληαο ζε λέεο κεζφδνπο θαη πξντφληα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 5.5 Κσλζηαληίλνο Μίραινο, Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ, 2 ν πλέδξην ηνπ Economist γηα ηελ Βησζηκφηεηα, Αζήλα : Η πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αλάπηπμε είλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα ειπηδνθφξα πεδία ζηελ δχζθνιε πνξεία πξνο ηελ αλάθακςε Καη βεβαίσο ε δήηεζε γηα πξάζηλεο ιχζεηο ζα ζπλερηζηεί ζηα επφκελα ρξφληα. Όζν ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζα απμάλεη, φζν νη θπζηθνί πφξνη ζα εμαληινχληαη, ηφζν ζα κεγαιψλεη ε αλάγθε γηα έμππλα βηψζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σφζν ζα κεγαιψλεη ε αλάγθε γηα αλζξψπνπο κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα ηα παξάγνπλ θαη λα ηα παξέρνπλ ζηελ αγνξά. 18 / 18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σειηθή Δξγαζία

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σειηθή Δξγαζία Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σειηθή Δξγαζία Θέκα: Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή-θαζνδήγεζε (mentoring) ζε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα