2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009"

Transcript

1 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009

2

3 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους 3 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Δραστηριότητες της Tράπεζας- προοπτικές 15 Επιχειρηματική τραπεζική 17 Λιανική τραπεζική 18 Bancassurance 19 Κεφαλαιαγορά, χρηματιστηριακά προϊόντα και επενδυτική τραπεζική 20 Δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών 20 Διαχείριση κινδύνων 22 Προβολή- εταιρική επικοινωνία 23 Ανθρωπινό δυναμικό - εκπαίδευση 24 Εταιρική διακυβέρνηση, όργανα στρατηγικής και εποπτείας 25 Ενημέρωση για τήρηση αρχείου 28 Χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη 32 Η πορεία της μετοχής της Attica Bank τo Πιστοληπτική αξιολόγηση της Tράπεζας 34 Εταιρείες του ομίλου της Αttica Βank 35 Attica Wealth Management 37 Attica Ventures 38 Atticabank Properties 39 Aττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική 40 Attica Bancassurance Agency 41 Attica Funds plc. 42 Λοιπές πληροφορίες 43 Πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στο επενδυτικό κοινό τo Διευθύνσεις διοίκησης- μονάδες δικτύου 47 Διευθύνσεις διοίκησης 49 Δίκτυο επιχειρηματικής τραπεζικής 52 Δίκτυο λιανικής τραπεζικής 55 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση

4

5 Σύντομο ιστορικό - ταυτότητα της τράπεζας 1 Σύντομο ιστορικό ταυτότητα της τράπεζας Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο, αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 80 μονάδες, το οποίο καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Η Τράπεζα ιδρύθηκε το Η αρχική διάρκεια της Τράπεζας οριζόταν σε 100 χρόνια και έληγε την 4η Φεβρουαρίου Με την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, η διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε κατά 50 χρόνια, δηλαδή μέχρι την 4η Φεβρουαρίου Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964 όταν εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας σήμερα είναι: - Το ΕΤΑΑ 1 - ΤΣΜΕΔΕ, με ποσοστό 42,87% - Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με ποσοστό 22,43% - Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 19,28% Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Υπηρεσίες Καταθετικοί Λογαριασμοί ( Όψεως, Προθεσμίας, Συναλλάγματος) Δάνεια (Κεφάλαιο Κίνησης, Μακροπρόθεσμα Δάνεια) Ομολογιακά Δάνεια Ενέγγυες Πιστώσεις Leasing, Factoring Bancassurance Venture Capital Κοινοτικά Προγράμματα Καταθετικοί Λογαριασμοί (Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενος, Προθεσμίας, Repos, Συναλλάγματος) Δάνεια (Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά) Πιστωτικές & Χρεωστικές Κάρτες (Visa, Electron, Attica Gift Card Visa) Επενδυτικά Προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου) Bancassurance Πάγιες Εντολές Μεταφορά Κεφαλαίων Εισαγωγές/ Εξαγωγές (διαχείριση φορτωτικών, ενέγγυες πιστώσεις) Πληρωμή Μισθών - Συντάξεων 1 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

6 Δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα διευρύνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εκμεταλλευόμενη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει η πληροφορική (π.χ. υπηρεσίες e-banking και mobile banking) και αυξάνοντας τον αριθμό των μονάδων του δικτύου της. Οι κύριοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, η ικανοποιητική ρευστότητα, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η στήριξη των πελατών και η διαρκής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα που υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας.

7 02. Επιστολή του Πρόεδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank

8

9 Επιστολή του πρόεδρου της Αttica Bank 5 Επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου της Τράπεζας προς τους Μετόχους Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2009 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μεταβλητότητα σε όλες σχεδόν τις αγορές του πλανήτη. Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο επηρέασαν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας, αλλά ανέδειξαν σε πρωτεύον ζήτημα τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, κορυφαία εκδήλωση των οποίων είναι η διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθώς και η διόγκωση του εξωτερικού χρέους. Εξαιτίας των παθογενειών αυτών, η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά αναμένεται να είναι δυσχερέστερη και πιο αργή. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Παρά τις αρνητικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Attica Bank με προσεκτικές παρεμβάσεις κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Στην θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας συνέβαλε σημαντικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για το επιχειρηματικό περιβάλλον οι χορηγήσεις της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση 15,8 %, φτάνοντας τα 4,07 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση 20,8%, επιβεβαιώνοντας την βούληση της Attica Bank να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Η αύξηση των χορηγήσεων δεν πραγματοποιήθηκε εις βάρος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 5,53%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις να παραμείνει μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο 55,4%. Τέλος, η κερδοφορία της Τράπεζας παρέμεινε αξιοσημείωτη ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από λειτουργικές εργασίες και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Κυρίες και Κύριοι, Στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα προσεχή χρόνια οι ελληνικές τράπεζες η Attica Bank είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της βάση και στοχεύοντας στην διαφύλαξη και προάσπιση της εμπιστοσύνης και των συμφερόντων των μετόχων αλλά και των πελατών της. Έχοντας πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

10 01 βουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank, δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους μετόχους για την στήριξή τους και να τους διαβεβαιώσω για την προσήλωσή μας στην προάσπιση των συμφερόντων τους, στους εργαζομένους της Attica Bank, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, καθώς και στους πελάτες της Τράπεζας για την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω την βούληση της Attica Bank για την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με αίσθημα ευθύνης, επιδεικνύοντας κατανόηση και ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της. Ιωάννης Γαμβρίλης Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank

11 03. Συνοπτικά Οικονομικά Mεγέθη Χρήσης 2009

12

13 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης 2009 Μέσα στο 2009 η Attica Bank κατόρθωσε να διατηρήσει τη κερδοφορία της σε ικανοποιητικό επίπεδο, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, καθώς και οι συνθήκες ύφεσης που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα με τη πολιτική βελτιστοποίησης της διαχείρισης του δανειακού της χαρτοφυλακίου και των σταθερών προβλέψεων, θωρακίστηκε αποτελεσματικά έναντι των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Επίσης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009 διαμόρφωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα Κέρδη Χρήσης 2009 Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 14,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,10%. Για τον Όμιλο τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 25,20%. Τα μετά φόρων και προ ειδικής εισφοράς κέρδη ανήλθαν για την Τράπεζα σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, εμφανίζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,22%. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 49,03%. Τα μετά φόρων και ειδικής εισφοράς κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. για την Τράπεζα και 5,7 εκατ. για τον Όμιλο. Το συνολικό εισόδημα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 5,02 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,47%. Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων και Εξόδων Σύνθεση Εσόδων Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 150,31 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,57% έναντι της χρήσης ,3% 71,1% Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 106,90 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 3,32% έναντι του Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 33,06 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ,3% 5,3% Καθαροί Τόκοι Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Καθαρά έσοδα από προµήθειες Άλλα έσοδα ,6% 22,0% 5,3%

14 02 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν σε 137,68 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 5,62% έναντι της χρήσης Σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων 2008, ,80% 3,74% Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου μείον τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκε σε 102,92 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 7,47%. 25,24% 44,42% 24,90% 46,12% Οι αμοιβές προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 63,50 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 9,64% έναντι της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης ,54% 2009 Αποσβέσεις Γενικά Λειτουργικά Έξοδα Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 25,25% Βασικά Μεγέθη της Τράπεζας Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου στις 31/12/2009 ανήλθε σε 5,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,31% έναντι της χρήσης Χορηγήσεις Το ποσοστό πιστωτικής επέκτασης για το έτος 2009 ανήλθε σε 15,82%, με τα υπόλοιπα των χορηγήσεων να ανέρχονται σε 4,07 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2009 σε 5,96% έναντι 5,53% του αντίστοιχου προηγούμενου έτους. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 34,76 εκατ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 151,73 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,11% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δάνεια σε Νομικά Πρόσωπα 68,0% Σύνθεση Δανειακού Χαρτοφυλακίου, 2009 Δημόσιο 0,7% Leasing 7,1% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Δάνεια σε ιδιώτες 24,3% Επιχειρηματικών Χορηγήσεων ανά οικονομική δραστηριότητα, 2009 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει ότι κατά το επισκοπούμενο έτος έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους 14,85 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 61,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσε- Γεωργία 1.0% Κατασκευές 19.7% Λοιπά 22.7% Ναυτιλία Βιοτεχνία 0.9% Τουρισμός 3.9% 4.2% Εμπόριο 30.9% Βιομηχανία 16.8%

15 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2009 έφτασε το 55,4% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών. Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 104 μ.β. για το Στεγαστικά Δάνεια 61,5% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Ιδιωτών 2009 Λοιπά Πιστωτικές 3,5% Κάρτες 6,4% Καταναλωτικά Δάνεια 28,4% Εξέλιξη Καταθέσεων Σύνθεση Καταθέσεων, Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 3.429,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,20% έναντι του Η Τράπεζα διαθέτει ισχυρή βάση καταθετών. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά, το 69,17% των καταθέσεων προέρχεται από ιδιώτες ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 26,65% του συνόλου. 25,89% 3,38% 69,46% 26,65% 2,72% 69,17% 2008 Λοιπές ηµόσιο 1,27% 1,46% 2009 Καταθέσεις Ιδιωτών Καταθέσεις Επιχειρήσεων Ίδια Κεφάλαια- Κεφαλαιακή Επάρκεια Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2009 σε 582,8 εκατ. ευρώ έναντι 324,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 651,7 εκατ. ευρώ. Η σύνθεση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά. Ίδια και Εποπτικά Κεφάλαια Ομίλου, ,0 600,0 500,0 582,8 567,7 651,7 400,0 411,3 324,4 323,9 300,0 200,0 100,0 0,0 87, , Ίδια Κεφάλαια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier I) Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια

16 02 Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του 2009 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 18,1% ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I, ανήλθε σε 15,8%. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Τράπεζας και Ομίλου Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται στην ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Παρατίθενται επίσης οι αντίστοιχοι δείκτες για το ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)/ Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια/ Υποχρεώσεις προς Πελάτες ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,28% 84,05% 84,17% 83,90% 65,29% 65,42% 65,23% 65,29% 74,58% 74,92% 74,61% 74,90% 11,08% 7,10% 11,09% 7,18% 16,97% 10,85% 17,00% 10,99% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού (ROA) ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,20% 4,36% 3,06% 5,17% 0,46% 0,32% 0,25% 0,39%

17 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ Σύνολο λειτουργικών εξόδων μείον προβλέψεις/ Σύνολο Ενεργητικού 1,91% 2,08% 1,96% 2,12% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,91% 65,86% 68,47% 65,99% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 1,91% 2,15% 2,04% 2,20% Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης εκτός Τόκων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 0,87% 0,90% 0,86% 0,96% Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 55,4% 56,9% 55,4% 56,9% άνω των 90 ημερών χορηγήσεων Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 61,6% 69,1% 61,6% 69,1% άνω των 180 ημερών χορηγήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 16,6% 11,40% 16,50% 11,20% Εσωτερικού Κεφαλαίου) Συντελεστής Φερεγγυότητας 18,20% 12,60% 18,10% 12,40%

18

19 04. Δραστηριότητες της Τράπεζας - Προοπτικές

20

21 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 17 Επιχειρηματική Tραπεζική Η Attica Bank παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις, ικανοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω του δικτύου της και χορηγώντας τόσο βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, όσο και χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων, επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Η βούληση της Τράπεζας για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες αποτυπώνεται στην αύξηση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,8% το 2009, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηματικών πελατών της Τράπεζας, εντός του 2009 δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Τραπεζικής, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί πελάτες της Τράπεζας έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τα 23 Επιχειρηματικά Κέντρα του δικτύου της Τράπεζας. Η Attica Bank δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Εντός του 2009 η Τράπεζα συμμετείχε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) τα οποία αφορούσαν τόσο την εγγύηση κάλυψης μέρους των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Εντός του 2009 η Attica Bank υλοποίησε αιτήσεις υπαγωγής στα προγράμματα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνά τα 150 εκ. ευρώ. Το 2009 ενεργοποιήθηκε το Ε.Σ.Π.Α , με τον ορισμό των Τραπεζών στο ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και την προκήρυξη δύο Δράσεων ενίσχυσης στη διάρκεια έτους. Η Α Δράση προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2009 και αφορούσε στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών. Στην ATTICA BANK υποβλήθηκαν συνολικά επενδυτικές προτάσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 189 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους αναμένονται να ανακοινωθούν τον Μάιο του Παράλληλα με την Α Δράση του Ε.Σ.Π.Α. και για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, προκηρύχθηκε πρόγραμμα για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών, δικηγόρων, οικονομολόγων κ.λ.π. Το μερίδιο αγοράς της Attica Bank στα εν λόγω προγράμματα είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το μερίδιο που κατέχει η Τράπεζα στην Ελληνική Τραπεζική αγορά. Αυτό οφείλεται: α) στο πολύ καλά οργανωμένο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων που διαθέτει, β) στην καλή της φήμη και γ) στο γεγονός ότι ήταν από τις πρώτες Τράπεζες που δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων.

22 03 Η ενεργητική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου μέσω σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου διασφαλίζει την ποιότητα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτήσεων που εμπίπτουν στη ζώνη του αποδεκτού μέσου και χαμηλού κινδύνου. Τέλος, και το 2009 η Attica Bank επέδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο στηρίζοντας τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και προσφέροντας πιστωτικές διευκολύνσεις (πάγωμα δόσεων, βελτίωση τιμολογήσεων, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών) στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών. Λιανική Tραπεζική Η Attica Bank κατά το έτος 2009, έχοντας ως συνεχή επιδίωξη την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών πελατών της, προέβη σε αναδιάρθρωση και ανανέωση των οργανωτικών της δομών. Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης και την διαρκή αναδιαμόρφωση τους προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάγοντας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής όλο το δίκτυο καταστημάτων (αναφορικά με τις εργασίες καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης) επιτεύχθηκε επαυξημένη δυνατότητα συντονισμού και επίτευξης των προϋπολογιστικών μεγεθών. Καταναλωτική Πίστη Η Attica Bank συνέχισε για άλλη μια χρονιά να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της και ιδίως στα μέλη του ΕΤΑΑ μια πλήρη σειρά ιδιαίτερα ανταγωνιστικών και σύγχρονων προϊόντων καταναλωτικής πίστης (πιστωτικές κάρτες VISA και Mastercard, τοκοχρεολυτικά και ελεύθερα δάνεια) διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποτελούν τα πλέον ελκυστικά της αγοράς. Η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας έχει πλέον απτά αποτελέσματα επιχειρησιακής αξιοποίησης, καθώς μέσω της αυξημένης πληροφόρησης που παρέχεται από συστήματα (π.χ. CRM) είναι πλέον εφικτός ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και τιμολόγηση των προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Τέλος έχοντας θέσει τις βάσεις από το 2008, εισερχόμενη στον χώρο του acquiring, η Attica Bank ξεκίνησε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς το πλήθος των εμπορικών επιχειρήσεων όπου έχουν εγκατασταθεί συσκευές POS, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παροχή δυνατότητας προεξόφλησης γεγενημένων απαιτήσεων από πράξεις POS.

23 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 19 Στεγαστική Πίστη Το 2009 η αγορά στεγαστικής πίστης χαρακτηρίσθηκε από μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός αναμενόμενο αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και ειδικά την κτηματαγορά. Η Attica Bank, ωστόσο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της αγοράς, αύξησε τα υπόλοιπά της, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 609,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Τράπεζα πρόσφερε το δανειακό πρόγραμμα κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), το οποίο έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, λόγω και της προτίμησης των πελατών σε προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου. Επίσης εμπλούτισε τα προγράμματά της με το προϊόν αγοράς οικοπέδου για επένδυση, ενώ παράλληλα δημιούργησε το πρόγραμμα προστασίας δόσης στεγαστικού δανείου με το οποίο ο δανειολήπτης εξασφαλίζει την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση προσωρινής διακοπής από την εργασία του. Για το 2010 κύριοι στόχοι της Τράπεζας είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά της στεγαστικής πίστης, με την αξιοποίηση της πελατειακής της βάσης μέσω σταυροειδών πωλήσεων και της διάθεσης νέων προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών. Bancassurance Όσον αφορά τις εργασίες τραπεζοασφαλειών, κατά τη χρήση 2009 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση tailor-made προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευμένες ομάδες πελατών. Εκτός από τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα δανειοληπτών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, σημαντική αύξηση της παραγωγής προήλθε από προγράμματα εξειδικευμένων επιχειρηματικών ασφαλειών, καθώς και από ομαδικά προϊόντα ζωής, τα οποία υποστηρίζονται και προωθούνται σε κεντρικό επίπεδο μέσω της Διεύθυνσης Bancassurance της Τράπεζας. Επίσης ενισχύθηκε σημαντικά η παραγωγή μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων δανειοληπτών Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Επίσης, το 2009 διατέθηκαν τα συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά προγράμματα ATTICA Το Μέλλον, τα οποία προωθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω διαγωνισμού πωλήσεων, καθώς και τα προγράμματα για τους δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων και τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α., ενώ έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και ήδη διατίθεται το τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος ATTICA Freedom καθώς και το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων ATTICA Φροντίδα σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Euromedica. Παράλληλα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων για Εργολήπτες, Πολιτικούς Μηχανικούς και άλλες ομάδες επαγγελματιών (αστικής εργοδοτικής ευθύνης) καθώς και για τους δανειολήπτες καταναλωτικής πίστης και κατόχους πιστωτικών καρτών. Καθώς αναπτύσσεται και διευρύνεται το bancassurance στην Ελλάδα, αντί-

24 03 στοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται και για την Τράπεζα, με στόχο πάντα τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της κερδοφορίας της. Η μελλοντική αύξηση των μεγεθών θα προέλθει από την περαιτέρω αξιοποίηση του πελατολογίου της Τράπεζας και την επίτευξη σταυροειδών πωλήσεων. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο σχεδιασμό και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων ζωής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Κεφαλαιαγορά, Χρηματιστηριακά Προϊόντα και Επενδυτική Τραπεζική Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο των χρηματιστηριακών προϊόντων και της κεφαλαιαγοράς, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στη Χρηματοδότηση Αγοράς Μετοχών μέσω Λογαριασμού Περιθωρίου (Margin Account). H Attica Bank είναι επίσης Πιστοποιημένος Σύμβουλος για την Εναλλακτική Αγορά του X.A. (EN.A.). Πιο συγκεκριμένα, η Attica Bank υπήρξε Σύμβουλος και Ανάδοχος για την εισαγωγή τριών από τις συνολικά δεκατρείς εταιρείες που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. (Mediterra, Doppler, Foodlink). Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται είναι αυτός της Επενδυτικής Τραπεζικής όπου προσδοκά σημαντική ανάπτυξη εργασιών. Το 2009, δεδομένων των συνθηκών στις αγορές, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνου με τη βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοση ρίσκο, στην αναβάθμιση των υποδομών και των λειτουργικών συστημάτων, στοχεύοντας στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική παρουσία της Τράπεζας στο χώρο των κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε στη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών. Δίκτυα Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών Δίκτυο ΑΤΜ Η Attica Bank, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και διασφάλιση της πελατείας της διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 90 ΑΤΜ. Ογδόντα ΑΤΜ είναι εγκατεστημένα στα καταστήματα της Τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα δέκα είναι εγκατεστημένα σε χώρους τρίτων. Το δίκτυο των ΑΤΜs παρακολουθείται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελατειακού κοινού της Τράπεζας. Στην Attica Bank, στόχος είναι και παραμένει η προσφορά μίας ποιοτικά αναβαθμισμένης εναλλακτικής λύσης στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Customer Relationship Management (CRM) Κατά τη διάρκεια του 2009, η Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων της Attica Bank ξεκίνησε τις εργασίες επέκτασης της εφαρμογής CRM (Customer Relationship Management), η εγκατάσταση της οποίας ολοκληρώθηκε το Σκοπός της Τράπεζας είναι να επιτύχει τη χρήση του CRM από το δίκτυο των Καταστημά-

25 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 21 των ως ουσιαστικό εργαλείο πωλήσεων το οποίο εμπλέκεται στις καθημερινές λειτουργίες διαχείρισης των Καταστημάτων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συστήματος CRM είναι: - Η δυνατότητα παρουσίασης της συνολικής εικόνας του πελάτη, η οποία: Απεικονίζει το σύνολο των προϊόντων και της σχέσης του πελάτη με την Τράπεζα Επιτρέπει την τήρηση πλήρους ιστορικότητας κινήσεων, για καθένα εκ των τραπεζικών προϊόντων που έχει ή είχε ο πελάτης. - Η δυνατότητα καταγραφής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου της επικοινωνίας της Τράπεζας με κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά (τηλέφωνο, επίσκεψη σε κατάστημα, κλπ.) - Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτήσεων των πελατών (καταγραφή, δρομολόγηση και εξυπηρέτηση) από το Δίκτυο Καταστημάτων και από τις κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας. Άμεσος στόχος είναι η on-line διασύνδεση του CRM με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων πελάτη, αξιοποιώντας συγχρόνως την επικοινωνία μαζί του μέσω του contact centre (π.χ. ενημέρωση σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικά αναγνώρισης, φορολογικά στοιχεία, επικοινωνίας κλπ.). E-Banking Κατά τη διάρκεια του 2009 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των χρηστών του e-banking κατά 42,83 % (από ενεργούς χρήστες την 31/12/2008 σε ενεργούς χρήστες την 31/12/2009). Επιπλέον, ο μέσος όρος των μηνιαίων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε κατά προσέγγιση. Επιπρόσθετα, η Attica Bank εντάχθηκε στο προϊόν του Συστήματος on-line πληρωμών του DIASDEBIT «Σύμβαση Συνεργασίας», στο οποίο συμμετέχουν ήδη περίπου 40 εταιρείες, (π.χ. τηλεπικοινωνιακές και ασφαλιστικές), κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες παροχής καταναλωτικών αγαθών και δημόσια ταμεία. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους με πάγιες εντολές ή με εντολές πληρωμής που δίνονται για την ad hoc εξόφληση της οφειλής τους μέσω e-banking. Επιπλέον, υλοποιείται η αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας συναλλαγών e-banking με την αντικατάσταση της υπάρχουσας λίστας ΤΑΝ με εξίσου ασφαλείς και πιο εύχρηστους μηχανισμούς (OTP-one time password). Επίσης, το e-banking εμπλουτίζεται με νέες συναλλαγές όπως: - Επανεκτύπωση από το χρήστη προγενέστερων εγχρήματων συναλλαγών του. - Εμφάνιση λογαριασμών άλλων τραπεζών τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει για έμβασμα χρημάτων ο πελάτης. - Κινήσεις καρτών Attica Βank (πιστωτικών και Giftcard)

26 03 Διαχείριση Kίνδυνων Στην Attica Bank λειτουργεί ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης κινδύνων (Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων) καθώς και Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), με συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων σε προκαθορισμένα όρια. Η επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες της, με βάση τη βέλτιστη διεθνή πρακτική. Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) O Όμιλος διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο). Στα πλαίσια της ΔΑΕΕΚ εξετάζονται μεμονωμένα και συνολικά τα κάτωθι στοιχεία: Επίπεδο, δομή και σταθερότητα εποπτικών κεφαλαίων Κερδοφορία και διατηρησιμότητά της Πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβανομένου του κινδύνου συγκέντρωσης Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο Κίνδυνος ρευστότητας Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνος συμμόρφωσης Επίπεδο και κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναμία της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς πελάτες και τράπεζες, όποτε αυτές καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες. Η Attica Bank, προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς της, στις οποίες καθορίζονται οι βασικοί ορισμοί και μεθοδολογίες αποτίμησης του κινδύνου ρευστότητας και περιγράφονται οδηγίες για το χειρισμό καταστάσεων κρίσης ρευστότητας. Από το 2009 εφαρμόζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (ΠΔΤΕ 2614/ ) σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ανέπτυξε Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας (Contingency Funding Plan) και Πλαίσιο Ορίων Ρευστότητας ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση των δεικτών Ρευστών Διαθεσίμων και Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων που έχουν καθοριστεί από το πλαίσιο αυτό.

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα