2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009"

Transcript

1 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009

2

3 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους 3 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Δραστηριότητες της Tράπεζας- προοπτικές 15 Επιχειρηματική τραπεζική 17 Λιανική τραπεζική 18 Bancassurance 19 Κεφαλαιαγορά, χρηματιστηριακά προϊόντα και επενδυτική τραπεζική 20 Δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών 20 Διαχείριση κινδύνων 22 Προβολή- εταιρική επικοινωνία 23 Ανθρωπινό δυναμικό - εκπαίδευση 24 Εταιρική διακυβέρνηση, όργανα στρατηγικής και εποπτείας 25 Ενημέρωση για τήρηση αρχείου 28 Χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη 32 Η πορεία της μετοχής της Attica Bank τo Πιστοληπτική αξιολόγηση της Tράπεζας 34 Εταιρείες του ομίλου της Αttica Βank 35 Attica Wealth Management 37 Attica Ventures 38 Atticabank Properties 39 Aττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική 40 Attica Bancassurance Agency 41 Attica Funds plc. 42 Λοιπές πληροφορίες 43 Πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στο επενδυτικό κοινό τo Διευθύνσεις διοίκησης- μονάδες δικτύου 47 Διευθύνσεις διοίκησης 49 Δίκτυο επιχειρηματικής τραπεζικής 52 Δίκτυο λιανικής τραπεζικής 55 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση

4

5 Σύντομο ιστορικό - ταυτότητα της τράπεζας 1 Σύντομο ιστορικό ταυτότητα της τράπεζας Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο, αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 80 μονάδες, το οποίο καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Η Τράπεζα ιδρύθηκε το Η αρχική διάρκεια της Τράπεζας οριζόταν σε 100 χρόνια και έληγε την 4η Φεβρουαρίου Με την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, η διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε κατά 50 χρόνια, δηλαδή μέχρι την 4η Φεβρουαρίου Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964 όταν εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας σήμερα είναι: - Το ΕΤΑΑ 1 - ΤΣΜΕΔΕ, με ποσοστό 42,87% - Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με ποσοστό 22,43% - Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 19,28% Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Υπηρεσίες Καταθετικοί Λογαριασμοί ( Όψεως, Προθεσμίας, Συναλλάγματος) Δάνεια (Κεφάλαιο Κίνησης, Μακροπρόθεσμα Δάνεια) Ομολογιακά Δάνεια Ενέγγυες Πιστώσεις Leasing, Factoring Bancassurance Venture Capital Κοινοτικά Προγράμματα Καταθετικοί Λογαριασμοί (Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενος, Προθεσμίας, Repos, Συναλλάγματος) Δάνεια (Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά) Πιστωτικές & Χρεωστικές Κάρτες (Visa, Electron, Attica Gift Card Visa) Επενδυτικά Προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου) Bancassurance Πάγιες Εντολές Μεταφορά Κεφαλαίων Εισαγωγές/ Εξαγωγές (διαχείριση φορτωτικών, ενέγγυες πιστώσεις) Πληρωμή Μισθών - Συντάξεων 1 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

6 Δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα διευρύνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εκμεταλλευόμενη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει η πληροφορική (π.χ. υπηρεσίες e-banking και mobile banking) και αυξάνοντας τον αριθμό των μονάδων του δικτύου της. Οι κύριοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, η ικανοποιητική ρευστότητα, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η στήριξη των πελατών και η διαρκής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα που υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας.

7 02. Επιστολή του Πρόεδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank

8

9 Επιστολή του πρόεδρου της Αttica Bank 5 Επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου της Τράπεζας προς τους Μετόχους Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2009 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μεταβλητότητα σε όλες σχεδόν τις αγορές του πλανήτη. Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο επηρέασαν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας, αλλά ανέδειξαν σε πρωτεύον ζήτημα τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, κορυφαία εκδήλωση των οποίων είναι η διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθώς και η διόγκωση του εξωτερικού χρέους. Εξαιτίας των παθογενειών αυτών, η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά αναμένεται να είναι δυσχερέστερη και πιο αργή. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Παρά τις αρνητικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Attica Bank με προσεκτικές παρεμβάσεις κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Στην θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας συνέβαλε σημαντικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για το επιχειρηματικό περιβάλλον οι χορηγήσεις της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση 15,8 %, φτάνοντας τα 4,07 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση 20,8%, επιβεβαιώνοντας την βούληση της Attica Bank να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Η αύξηση των χορηγήσεων δεν πραγματοποιήθηκε εις βάρος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 5,53%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις να παραμείνει μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο 55,4%. Τέλος, η κερδοφορία της Τράπεζας παρέμεινε αξιοσημείωτη ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από λειτουργικές εργασίες και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Κυρίες και Κύριοι, Στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα προσεχή χρόνια οι ελληνικές τράπεζες η Attica Bank είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της βάση και στοχεύοντας στην διαφύλαξη και προάσπιση της εμπιστοσύνης και των συμφερόντων των μετόχων αλλά και των πελατών της. Έχοντας πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

10 01 βουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank, δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους μετόχους για την στήριξή τους και να τους διαβεβαιώσω για την προσήλωσή μας στην προάσπιση των συμφερόντων τους, στους εργαζομένους της Attica Bank, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, καθώς και στους πελάτες της Τράπεζας για την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω την βούληση της Attica Bank για την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με αίσθημα ευθύνης, επιδεικνύοντας κατανόηση και ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της. Ιωάννης Γαμβρίλης Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank

11 03. Συνοπτικά Οικονομικά Mεγέθη Χρήσης 2009

12

13 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης 2009 Μέσα στο 2009 η Attica Bank κατόρθωσε να διατηρήσει τη κερδοφορία της σε ικανοποιητικό επίπεδο, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, καθώς και οι συνθήκες ύφεσης που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα με τη πολιτική βελτιστοποίησης της διαχείρισης του δανειακού της χαρτοφυλακίου και των σταθερών προβλέψεων, θωρακίστηκε αποτελεσματικά έναντι των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Επίσης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009 διαμόρφωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα Κέρδη Χρήσης 2009 Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 14,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,10%. Για τον Όμιλο τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 25,20%. Τα μετά φόρων και προ ειδικής εισφοράς κέρδη ανήλθαν για την Τράπεζα σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, εμφανίζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,22%. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 49,03%. Τα μετά φόρων και ειδικής εισφοράς κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. για την Τράπεζα και 5,7 εκατ. για τον Όμιλο. Το συνολικό εισόδημα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 5,02 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,47%. Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων και Εξόδων Σύνθεση Εσόδων Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 150,31 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,57% έναντι της χρήσης ,3% 71,1% Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 106,90 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 3,32% έναντι του Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 33,06 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ,3% 5,3% Καθαροί Τόκοι Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Καθαρά έσοδα από προµήθειες Άλλα έσοδα ,6% 22,0% 5,3%

14 02 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν σε 137,68 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 5,62% έναντι της χρήσης Σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων 2008, ,80% 3,74% Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου μείον τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκε σε 102,92 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 7,47%. 25,24% 44,42% 24,90% 46,12% Οι αμοιβές προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 63,50 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 9,64% έναντι της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης ,54% 2009 Αποσβέσεις Γενικά Λειτουργικά Έξοδα Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 25,25% Βασικά Μεγέθη της Τράπεζας Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου στις 31/12/2009 ανήλθε σε 5,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,31% έναντι της χρήσης Χορηγήσεις Το ποσοστό πιστωτικής επέκτασης για το έτος 2009 ανήλθε σε 15,82%, με τα υπόλοιπα των χορηγήσεων να ανέρχονται σε 4,07 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2009 σε 5,96% έναντι 5,53% του αντίστοιχου προηγούμενου έτους. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 34,76 εκατ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 151,73 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,11% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δάνεια σε Νομικά Πρόσωπα 68,0% Σύνθεση Δανειακού Χαρτοφυλακίου, 2009 Δημόσιο 0,7% Leasing 7,1% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Δάνεια σε ιδιώτες 24,3% Επιχειρηματικών Χορηγήσεων ανά οικονομική δραστηριότητα, 2009 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει ότι κατά το επισκοπούμενο έτος έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους 14,85 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 61,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσε- Γεωργία 1.0% Κατασκευές 19.7% Λοιπά 22.7% Ναυτιλία Βιοτεχνία 0.9% Τουρισμός 3.9% 4.2% Εμπόριο 30.9% Βιομηχανία 16.8%

15 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2009 έφτασε το 55,4% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών. Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 104 μ.β. για το Στεγαστικά Δάνεια 61,5% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Ιδιωτών 2009 Λοιπά Πιστωτικές 3,5% Κάρτες 6,4% Καταναλωτικά Δάνεια 28,4% Εξέλιξη Καταθέσεων Σύνθεση Καταθέσεων, Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 3.429,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,20% έναντι του Η Τράπεζα διαθέτει ισχυρή βάση καταθετών. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά, το 69,17% των καταθέσεων προέρχεται από ιδιώτες ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 26,65% του συνόλου. 25,89% 3,38% 69,46% 26,65% 2,72% 69,17% 2008 Λοιπές ηµόσιο 1,27% 1,46% 2009 Καταθέσεις Ιδιωτών Καταθέσεις Επιχειρήσεων Ίδια Κεφάλαια- Κεφαλαιακή Επάρκεια Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2009 σε 582,8 εκατ. ευρώ έναντι 324,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 651,7 εκατ. ευρώ. Η σύνθεση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά. Ίδια και Εποπτικά Κεφάλαια Ομίλου, ,0 600,0 500,0 582,8 567,7 651,7 400,0 411,3 324,4 323,9 300,0 200,0 100,0 0,0 87, , Ίδια Κεφάλαια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier I) Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια

16 02 Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του 2009 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 18,1% ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I, ανήλθε σε 15,8%. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Τράπεζας και Ομίλου Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται στην ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Παρατίθενται επίσης οι αντίστοιχοι δείκτες για το ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)/ Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια/ Υποχρεώσεις προς Πελάτες ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,28% 84,05% 84,17% 83,90% 65,29% 65,42% 65,23% 65,29% 74,58% 74,92% 74,61% 74,90% 11,08% 7,10% 11,09% 7,18% 16,97% 10,85% 17,00% 10,99% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού (ROA) ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,20% 4,36% 3,06% 5,17% 0,46% 0,32% 0,25% 0,39%

17 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ Σύνολο λειτουργικών εξόδων μείον προβλέψεις/ Σύνολο Ενεργητικού 1,91% 2,08% 1,96% 2,12% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,91% 65,86% 68,47% 65,99% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 1,91% 2,15% 2,04% 2,20% Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης εκτός Τόκων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 0,87% 0,90% 0,86% 0,96% Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 55,4% 56,9% 55,4% 56,9% άνω των 90 ημερών χορηγήσεων Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 61,6% 69,1% 61,6% 69,1% άνω των 180 ημερών χορηγήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 16,6% 11,40% 16,50% 11,20% Εσωτερικού Κεφαλαίου) Συντελεστής Φερεγγυότητας 18,20% 12,60% 18,10% 12,40%

18

19 04. Δραστηριότητες της Τράπεζας - Προοπτικές

20

21 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 17 Επιχειρηματική Tραπεζική Η Attica Bank παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις, ικανοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω του δικτύου της και χορηγώντας τόσο βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, όσο και χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων, επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Η βούληση της Τράπεζας για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες αποτυπώνεται στην αύξηση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,8% το 2009, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηματικών πελατών της Τράπεζας, εντός του 2009 δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Τραπεζικής, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί πελάτες της Τράπεζας έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τα 23 Επιχειρηματικά Κέντρα του δικτύου της Τράπεζας. Η Attica Bank δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Εντός του 2009 η Τράπεζα συμμετείχε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) τα οποία αφορούσαν τόσο την εγγύηση κάλυψης μέρους των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Εντός του 2009 η Attica Bank υλοποίησε αιτήσεις υπαγωγής στα προγράμματα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνά τα 150 εκ. ευρώ. Το 2009 ενεργοποιήθηκε το Ε.Σ.Π.Α , με τον ορισμό των Τραπεζών στο ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και την προκήρυξη δύο Δράσεων ενίσχυσης στη διάρκεια έτους. Η Α Δράση προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2009 και αφορούσε στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών. Στην ATTICA BANK υποβλήθηκαν συνολικά επενδυτικές προτάσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 189 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους αναμένονται να ανακοινωθούν τον Μάιο του Παράλληλα με την Α Δράση του Ε.Σ.Π.Α. και για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, προκηρύχθηκε πρόγραμμα για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών, δικηγόρων, οικονομολόγων κ.λ.π. Το μερίδιο αγοράς της Attica Bank στα εν λόγω προγράμματα είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το μερίδιο που κατέχει η Τράπεζα στην Ελληνική Τραπεζική αγορά. Αυτό οφείλεται: α) στο πολύ καλά οργανωμένο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων που διαθέτει, β) στην καλή της φήμη και γ) στο γεγονός ότι ήταν από τις πρώτες Τράπεζες που δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων.

22 03 Η ενεργητική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου μέσω σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου διασφαλίζει την ποιότητα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτήσεων που εμπίπτουν στη ζώνη του αποδεκτού μέσου και χαμηλού κινδύνου. Τέλος, και το 2009 η Attica Bank επέδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο στηρίζοντας τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και προσφέροντας πιστωτικές διευκολύνσεις (πάγωμα δόσεων, βελτίωση τιμολογήσεων, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών) στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών. Λιανική Tραπεζική Η Attica Bank κατά το έτος 2009, έχοντας ως συνεχή επιδίωξη την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών πελατών της, προέβη σε αναδιάρθρωση και ανανέωση των οργανωτικών της δομών. Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης και την διαρκή αναδιαμόρφωση τους προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάγοντας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής όλο το δίκτυο καταστημάτων (αναφορικά με τις εργασίες καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης) επιτεύχθηκε επαυξημένη δυνατότητα συντονισμού και επίτευξης των προϋπολογιστικών μεγεθών. Καταναλωτική Πίστη Η Attica Bank συνέχισε για άλλη μια χρονιά να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της και ιδίως στα μέλη του ΕΤΑΑ μια πλήρη σειρά ιδιαίτερα ανταγωνιστικών και σύγχρονων προϊόντων καταναλωτικής πίστης (πιστωτικές κάρτες VISA και Mastercard, τοκοχρεολυτικά και ελεύθερα δάνεια) διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποτελούν τα πλέον ελκυστικά της αγοράς. Η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας έχει πλέον απτά αποτελέσματα επιχειρησιακής αξιοποίησης, καθώς μέσω της αυξημένης πληροφόρησης που παρέχεται από συστήματα (π.χ. CRM) είναι πλέον εφικτός ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και τιμολόγηση των προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Τέλος έχοντας θέσει τις βάσεις από το 2008, εισερχόμενη στον χώρο του acquiring, η Attica Bank ξεκίνησε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς το πλήθος των εμπορικών επιχειρήσεων όπου έχουν εγκατασταθεί συσκευές POS, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παροχή δυνατότητας προεξόφλησης γεγενημένων απαιτήσεων από πράξεις POS.

23 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 19 Στεγαστική Πίστη Το 2009 η αγορά στεγαστικής πίστης χαρακτηρίσθηκε από μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός αναμενόμενο αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και ειδικά την κτηματαγορά. Η Attica Bank, ωστόσο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της αγοράς, αύξησε τα υπόλοιπά της, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 609,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Τράπεζα πρόσφερε το δανειακό πρόγραμμα κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), το οποίο έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, λόγω και της προτίμησης των πελατών σε προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου. Επίσης εμπλούτισε τα προγράμματά της με το προϊόν αγοράς οικοπέδου για επένδυση, ενώ παράλληλα δημιούργησε το πρόγραμμα προστασίας δόσης στεγαστικού δανείου με το οποίο ο δανειολήπτης εξασφαλίζει την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση προσωρινής διακοπής από την εργασία του. Για το 2010 κύριοι στόχοι της Τράπεζας είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά της στεγαστικής πίστης, με την αξιοποίηση της πελατειακής της βάσης μέσω σταυροειδών πωλήσεων και της διάθεσης νέων προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών. Bancassurance Όσον αφορά τις εργασίες τραπεζοασφαλειών, κατά τη χρήση 2009 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση tailor-made προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευμένες ομάδες πελατών. Εκτός από τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα δανειοληπτών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, σημαντική αύξηση της παραγωγής προήλθε από προγράμματα εξειδικευμένων επιχειρηματικών ασφαλειών, καθώς και από ομαδικά προϊόντα ζωής, τα οποία υποστηρίζονται και προωθούνται σε κεντρικό επίπεδο μέσω της Διεύθυνσης Bancassurance της Τράπεζας. Επίσης ενισχύθηκε σημαντικά η παραγωγή μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων δανειοληπτών Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Επίσης, το 2009 διατέθηκαν τα συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά προγράμματα ATTICA Το Μέλλον, τα οποία προωθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω διαγωνισμού πωλήσεων, καθώς και τα προγράμματα για τους δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων και τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α., ενώ έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και ήδη διατίθεται το τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος ATTICA Freedom καθώς και το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων ATTICA Φροντίδα σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Euromedica. Παράλληλα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων για Εργολήπτες, Πολιτικούς Μηχανικούς και άλλες ομάδες επαγγελματιών (αστικής εργοδοτικής ευθύνης) καθώς και για τους δανειολήπτες καταναλωτικής πίστης και κατόχους πιστωτικών καρτών. Καθώς αναπτύσσεται και διευρύνεται το bancassurance στην Ελλάδα, αντί-

24 03 στοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται και για την Τράπεζα, με στόχο πάντα τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της κερδοφορίας της. Η μελλοντική αύξηση των μεγεθών θα προέλθει από την περαιτέρω αξιοποίηση του πελατολογίου της Τράπεζας και την επίτευξη σταυροειδών πωλήσεων. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο σχεδιασμό και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων ζωής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Κεφαλαιαγορά, Χρηματιστηριακά Προϊόντα και Επενδυτική Τραπεζική Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο των χρηματιστηριακών προϊόντων και της κεφαλαιαγοράς, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στη Χρηματοδότηση Αγοράς Μετοχών μέσω Λογαριασμού Περιθωρίου (Margin Account). H Attica Bank είναι επίσης Πιστοποιημένος Σύμβουλος για την Εναλλακτική Αγορά του X.A. (EN.A.). Πιο συγκεκριμένα, η Attica Bank υπήρξε Σύμβουλος και Ανάδοχος για την εισαγωγή τριών από τις συνολικά δεκατρείς εταιρείες που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. (Mediterra, Doppler, Foodlink). Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται είναι αυτός της Επενδυτικής Τραπεζικής όπου προσδοκά σημαντική ανάπτυξη εργασιών. Το 2009, δεδομένων των συνθηκών στις αγορές, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνου με τη βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοση ρίσκο, στην αναβάθμιση των υποδομών και των λειτουργικών συστημάτων, στοχεύοντας στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική παρουσία της Τράπεζας στο χώρο των κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε στη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών. Δίκτυα Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών Δίκτυο ΑΤΜ Η Attica Bank, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και διασφάλιση της πελατείας της διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 90 ΑΤΜ. Ογδόντα ΑΤΜ είναι εγκατεστημένα στα καταστήματα της Τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα δέκα είναι εγκατεστημένα σε χώρους τρίτων. Το δίκτυο των ΑΤΜs παρακολουθείται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελατειακού κοινού της Τράπεζας. Στην Attica Bank, στόχος είναι και παραμένει η προσφορά μίας ποιοτικά αναβαθμισμένης εναλλακτικής λύσης στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Customer Relationship Management (CRM) Κατά τη διάρκεια του 2009, η Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων της Attica Bank ξεκίνησε τις εργασίες επέκτασης της εφαρμογής CRM (Customer Relationship Management), η εγκατάσταση της οποίας ολοκληρώθηκε το Σκοπός της Τράπεζας είναι να επιτύχει τη χρήση του CRM από το δίκτυο των Καταστημά-

25 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 21 των ως ουσιαστικό εργαλείο πωλήσεων το οποίο εμπλέκεται στις καθημερινές λειτουργίες διαχείρισης των Καταστημάτων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συστήματος CRM είναι: - Η δυνατότητα παρουσίασης της συνολικής εικόνας του πελάτη, η οποία: Απεικονίζει το σύνολο των προϊόντων και της σχέσης του πελάτη με την Τράπεζα Επιτρέπει την τήρηση πλήρους ιστορικότητας κινήσεων, για καθένα εκ των τραπεζικών προϊόντων που έχει ή είχε ο πελάτης. - Η δυνατότητα καταγραφής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου της επικοινωνίας της Τράπεζας με κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά (τηλέφωνο, επίσκεψη σε κατάστημα, κλπ.) - Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτήσεων των πελατών (καταγραφή, δρομολόγηση και εξυπηρέτηση) από το Δίκτυο Καταστημάτων και από τις κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας. Άμεσος στόχος είναι η on-line διασύνδεση του CRM με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων πελάτη, αξιοποιώντας συγχρόνως την επικοινωνία μαζί του μέσω του contact centre (π.χ. ενημέρωση σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικά αναγνώρισης, φορολογικά στοιχεία, επικοινωνίας κλπ.). E-Banking Κατά τη διάρκεια του 2009 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των χρηστών του e-banking κατά 42,83 % (από ενεργούς χρήστες την 31/12/2008 σε ενεργούς χρήστες την 31/12/2009). Επιπλέον, ο μέσος όρος των μηνιαίων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε κατά προσέγγιση. Επιπρόσθετα, η Attica Bank εντάχθηκε στο προϊόν του Συστήματος on-line πληρωμών του DIASDEBIT «Σύμβαση Συνεργασίας», στο οποίο συμμετέχουν ήδη περίπου 40 εταιρείες, (π.χ. τηλεπικοινωνιακές και ασφαλιστικές), κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες παροχής καταναλωτικών αγαθών και δημόσια ταμεία. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους με πάγιες εντολές ή με εντολές πληρωμής που δίνονται για την ad hoc εξόφληση της οφειλής τους μέσω e-banking. Επιπλέον, υλοποιείται η αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας συναλλαγών e-banking με την αντικατάσταση της υπάρχουσας λίστας ΤΑΝ με εξίσου ασφαλείς και πιο εύχρηστους μηχανισμούς (OTP-one time password). Επίσης, το e-banking εμπλουτίζεται με νέες συναλλαγές όπως: - Επανεκτύπωση από το χρήστη προγενέστερων εγχρήματων συναλλαγών του. - Εμφάνιση λογαριασμών άλλων τραπεζών τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει για έμβασμα χρημάτων ο πελάτης. - Κινήσεις καρτών Attica Βank (πιστωτικών και Giftcard)

26 03 Διαχείριση Kίνδυνων Στην Attica Bank λειτουργεί ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης κινδύνων (Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων) καθώς και Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), με συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων σε προκαθορισμένα όρια. Η επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες της, με βάση τη βέλτιστη διεθνή πρακτική. Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) O Όμιλος διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο). Στα πλαίσια της ΔΑΕΕΚ εξετάζονται μεμονωμένα και συνολικά τα κάτωθι στοιχεία: Επίπεδο, δομή και σταθερότητα εποπτικών κεφαλαίων Κερδοφορία και διατηρησιμότητά της Πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβανομένου του κινδύνου συγκέντρωσης Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο Κίνδυνος ρευστότητας Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνος συμμόρφωσης Επίπεδο και κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναμία της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς πελάτες και τράπεζες, όποτε αυτές καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες. Η Attica Bank, προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς της, στις οποίες καθορίζονται οι βασικοί ορισμοί και μεθοδολογίες αποτίμησης του κινδύνου ρευστότητας και περιγράφονται οδηγίες για το χειρισμό καταστάσεων κρίσης ρευστότητας. Από το 2009 εφαρμόζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (ΠΔΤΕ 2614/ ) σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ανέπτυξε Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας (Contingency Funding Plan) και Πλαίσιο Ορίων Ρευστότητας ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση των δεικτών Ρευστών Διαθεσίμων και Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων που έχουν καθοριστεί από το πλαίσιο αυτό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1925 1964 1997 2001 2003 Έτος Ίδρυσης Ένταξη στον Όμιλο της Εμπορικής, Εισαγωγή στο Χ.Α. Μεταβολή Μετοχικής Σύνθεσης. Βασικότεροι Μέτοχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 Αύξηση της πορείας των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές (επιτοκιακά έσοδα), της τάξεως του 16,09%. Αύξηση του χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της Εταιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα