2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009"

Transcript

1 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009

2

3 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους 3 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Δραστηριότητες της Tράπεζας- προοπτικές 15 Επιχειρηματική τραπεζική 17 Λιανική τραπεζική 18 Bancassurance 19 Κεφαλαιαγορά, χρηματιστηριακά προϊόντα και επενδυτική τραπεζική 20 Δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών 20 Διαχείριση κινδύνων 22 Προβολή- εταιρική επικοινωνία 23 Ανθρωπινό δυναμικό - εκπαίδευση 24 Εταιρική διακυβέρνηση, όργανα στρατηγικής και εποπτείας 25 Ενημέρωση για τήρηση αρχείου 28 Χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη 32 Η πορεία της μετοχής της Attica Bank τo Πιστοληπτική αξιολόγηση της Tράπεζας 34 Εταιρείες του ομίλου της Αttica Βank 35 Attica Wealth Management 37 Attica Ventures 38 Atticabank Properties 39 Aττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική 40 Attica Bancassurance Agency 41 Attica Funds plc. 42 Λοιπές πληροφορίες 43 Πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στο επενδυτικό κοινό τo Διευθύνσεις διοίκησης- μονάδες δικτύου 47 Διευθύνσεις διοίκησης 49 Δίκτυο επιχειρηματικής τραπεζικής 52 Δίκτυο λιανικής τραπεζικής 55 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση

4

5 Σύντομο ιστορικό - ταυτότητα της τράπεζας 1 Σύντομο ιστορικό ταυτότητα της τράπεζας Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο, αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 80 μονάδες, το οποίο καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Η Τράπεζα ιδρύθηκε το Η αρχική διάρκεια της Τράπεζας οριζόταν σε 100 χρόνια και έληγε την 4η Φεβρουαρίου Με την από 20/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, η διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε κατά 50 χρόνια, δηλαδή μέχρι την 4η Φεβρουαρίου Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964 όταν εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας σήμερα είναι: - Το ΕΤΑΑ 1 - ΤΣΜΕΔΕ, με ποσοστό 42,87% - Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με ποσοστό 22,43% - Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 19,28% Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Υπηρεσίες Καταθετικοί Λογαριασμοί ( Όψεως, Προθεσμίας, Συναλλάγματος) Δάνεια (Κεφάλαιο Κίνησης, Μακροπρόθεσμα Δάνεια) Ομολογιακά Δάνεια Ενέγγυες Πιστώσεις Leasing, Factoring Bancassurance Venture Capital Κοινοτικά Προγράμματα Καταθετικοί Λογαριασμοί (Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενος, Προθεσμίας, Repos, Συναλλάγματος) Δάνεια (Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά) Πιστωτικές & Χρεωστικές Κάρτες (Visa, Electron, Attica Gift Card Visa) Επενδυτικά Προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου) Bancassurance Πάγιες Εντολές Μεταφορά Κεφαλαίων Εισαγωγές/ Εξαγωγές (διαχείριση φορτωτικών, ενέγγυες πιστώσεις) Πληρωμή Μισθών - Συντάξεων 1 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

6 Δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα διευρύνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εκμεταλλευόμενη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει η πληροφορική (π.χ. υπηρεσίες e-banking και mobile banking) και αυξάνοντας τον αριθμό των μονάδων του δικτύου της. Οι κύριοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, η ικανοποιητική ρευστότητα, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η στήριξη των πελατών και η διαρκής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα που υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας.

7 02. Επιστολή του Πρόεδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank

8

9 Επιστολή του πρόεδρου της Αttica Bank 5 Επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου της Τράπεζας προς τους Μετόχους Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2009 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μεταβλητότητα σε όλες σχεδόν τις αγορές του πλανήτη. Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο επηρέασαν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας, αλλά ανέδειξαν σε πρωτεύον ζήτημα τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, κορυφαία εκδήλωση των οποίων είναι η διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθώς και η διόγκωση του εξωτερικού χρέους. Εξαιτίας των παθογενειών αυτών, η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά αναμένεται να είναι δυσχερέστερη και πιο αργή. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Παρά τις αρνητικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Attica Bank με προσεκτικές παρεμβάσεις κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Στην θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας συνέβαλε σημαντικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για το επιχειρηματικό περιβάλλον οι χορηγήσεις της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση 15,8 %, φτάνοντας τα 4,07 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση 20,8%, επιβεβαιώνοντας την βούληση της Attica Bank να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Η αύξηση των χορηγήσεων δεν πραγματοποιήθηκε εις βάρος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 5,53%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις να παραμείνει μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο 55,4%. Τέλος, η κερδοφορία της Τράπεζας παρέμεινε αξιοσημείωτη ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από λειτουργικές εργασίες και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Κυρίες και Κύριοι, Στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα προσεχή χρόνια οι ελληνικές τράπεζες η Attica Bank είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της βάση και στοχεύοντας στην διαφύλαξη και προάσπιση της εμπιστοσύνης και των συμφερόντων των μετόχων αλλά και των πελατών της. Έχοντας πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

10 01 βουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank, δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους μετόχους για την στήριξή τους και να τους διαβεβαιώσω για την προσήλωσή μας στην προάσπιση των συμφερόντων τους, στους εργαζομένους της Attica Bank, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, καθώς και στους πελάτες της Τράπεζας για την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω την βούληση της Attica Bank για την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με αίσθημα ευθύνης, επιδεικνύοντας κατανόηση και ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της. Ιωάννης Γαμβρίλης Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Attica Bank

11 03. Συνοπτικά Οικονομικά Mεγέθη Χρήσης 2009

12

13 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης 2009 Μέσα στο 2009 η Attica Bank κατόρθωσε να διατηρήσει τη κερδοφορία της σε ικανοποιητικό επίπεδο, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, καθώς και οι συνθήκες ύφεσης που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα με τη πολιτική βελτιστοποίησης της διαχείρισης του δανειακού της χαρτοφυλακίου και των σταθερών προβλέψεων, θωρακίστηκε αποτελεσματικά έναντι των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Επίσης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009 διαμόρφωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα Κέρδη Χρήσης 2009 Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 14,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,10%. Για τον Όμιλο τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 25,20%. Τα μετά φόρων και προ ειδικής εισφοράς κέρδη ανήλθαν για την Τράπεζα σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, εμφανίζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,22%. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 49,03%. Τα μετά φόρων και ειδικής εισφοράς κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. για την Τράπεζα και 5,7 εκατ. για τον Όμιλο. Το συνολικό εισόδημα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα έναντι 5,02 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Αντίστοιχα για τον Όμιλο ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,47%. Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων και Εξόδων Σύνθεση Εσόδων Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 150,31 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,57% έναντι της χρήσης ,3% 71,1% Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 106,90 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 3,32% έναντι του Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 33,06 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ,3% 5,3% Καθαροί Τόκοι Έσοδα από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Καθαρά έσοδα από προµήθειες Άλλα έσοδα ,6% 22,0% 5,3%

14 02 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν σε 137,68 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 5,62% έναντι της χρήσης Σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων 2008, ,80% 3,74% Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου μείον τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκε σε 102,92 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 7,47%. 25,24% 44,42% 24,90% 46,12% Οι αμοιβές προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 63,50 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 9,64% έναντι της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης ,54% 2009 Αποσβέσεις Γενικά Λειτουργικά Έξοδα Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 25,25% Βασικά Μεγέθη της Τράπεζας Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου στις 31/12/2009 ανήλθε σε 5,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,31% έναντι της χρήσης Χορηγήσεις Το ποσοστό πιστωτικής επέκτασης για το έτος 2009 ανήλθε σε 15,82%, με τα υπόλοιπα των χορηγήσεων να ανέρχονται σε 4,07 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2009 σε 5,96% έναντι 5,53% του αντίστοιχου προηγούμενου έτους. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 34,76 εκατ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 151,73 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,11% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δάνεια σε Νομικά Πρόσωπα 68,0% Σύνθεση Δανειακού Χαρτοφυλακίου, 2009 Δημόσιο 0,7% Leasing 7,1% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Δάνεια σε ιδιώτες 24,3% Επιχειρηματικών Χορηγήσεων ανά οικονομική δραστηριότητα, 2009 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει ότι κατά το επισκοπούμενο έτος έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους 14,85 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 61,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσε- Γεωργία 1.0% Κατασκευές 19.7% Λοιπά 22.7% Ναυτιλία Βιοτεχνία 0.9% Τουρισμός 3.9% 4.2% Εμπόριο 30.9% Βιομηχανία 16.8%

15 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2009 έφτασε το 55,4% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών. Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 104 μ.β. για το Στεγαστικά Δάνεια 61,5% Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Ιδιωτών 2009 Λοιπά Πιστωτικές 3,5% Κάρτες 6,4% Καταναλωτικά Δάνεια 28,4% Εξέλιξη Καταθέσεων Σύνθεση Καταθέσεων, Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 3.429,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,20% έναντι του Η Τράπεζα διαθέτει ισχυρή βάση καταθετών. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά, το 69,17% των καταθέσεων προέρχεται από ιδιώτες ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 26,65% του συνόλου. 25,89% 3,38% 69,46% 26,65% 2,72% 69,17% 2008 Λοιπές ηµόσιο 1,27% 1,46% 2009 Καταθέσεις Ιδιωτών Καταθέσεις Επιχειρήσεων Ίδια Κεφάλαια- Κεφαλαιακή Επάρκεια Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2009 σε 582,8 εκατ. ευρώ έναντι 324,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 651,7 εκατ. ευρώ. Η σύνθεση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που παρατίθεται δεξιά. Ίδια και Εποπτικά Κεφάλαια Ομίλου, ,0 600,0 500,0 582,8 567,7 651,7 400,0 411,3 324,4 323,9 300,0 200,0 100,0 0,0 87, , Ίδια Κεφάλαια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier I) Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια

16 02 Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του 2009 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 18,1% ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I, ανήλθε σε 15,8%. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Τράπεζας και Ομίλου Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται στην ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Παρατίθενται επίσης οι αντίστοιχοι δείκτες για το ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)/ Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια/ Υποχρεώσεις προς Πελάτες ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,28% 84,05% 84,17% 83,90% 65,29% 65,42% 65,23% 65,29% 74,58% 74,92% 74,61% 74,90% 11,08% 7,10% 11,09% 7,18% 16,97% 10,85% 17,00% 10,99% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού (ROA) ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ,20% 4,36% 3,06% 5,17% 0,46% 0,32% 0,25% 0,39%

17 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ Σύνολο λειτουργικών εξόδων μείον προβλέψεις/ Σύνολο Ενεργητικού 1,91% 2,08% 1,96% 2,12% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Σύνολο λειτουργικών εσόδων 65,91% 65,86% 68,47% 65,99% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 1,91% 2,15% 2,04% 2,20% Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης εκτός Τόκων/ Μέσο Ύψος Ενεργητικού 0,87% 0,90% 0,86% 0,96% Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 55,4% 56,9% 55,4% 56,9% άνω των 90 ημερών χορηγήσεων Προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και καθυστερημένων 61,6% 69,1% 61,6% 69,1% άνω των 180 ημερών χορηγήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 16,6% 11,40% 16,50% 11,20% Εσωτερικού Κεφαλαίου) Συντελεστής Φερεγγυότητας 18,20% 12,60% 18,10% 12,40%

18

19 04. Δραστηριότητες της Τράπεζας - Προοπτικές

20

21 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 17 Επιχειρηματική Tραπεζική Η Attica Bank παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις, ικανοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω του δικτύου της και χορηγώντας τόσο βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, όσο και χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων, επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Η βούληση της Τράπεζας για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας υπό τις παρούσες συνθήκες αποτυπώνεται στην αύξηση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,8% το 2009, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηματικών πελατών της Τράπεζας, εντός του 2009 δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Τραπεζικής, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί πελάτες της Τράπεζας έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τα 23 Επιχειρηματικά Κέντρα του δικτύου της Τράπεζας. Η Attica Bank δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Εντός του 2009 η Τράπεζα συμμετείχε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) τα οποία αφορούσαν τόσο την εγγύηση κάλυψης μέρους των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Εντός του 2009 η Attica Bank υλοποίησε αιτήσεις υπαγωγής στα προγράμματα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνά τα 150 εκ. ευρώ. Το 2009 ενεργοποιήθηκε το Ε.Σ.Π.Α , με τον ορισμό των Τραπεζών στο ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και την προκήρυξη δύο Δράσεων ενίσχυσης στη διάρκεια έτους. Η Α Δράση προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2009 και αφορούσε στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών. Στην ATTICA BANK υποβλήθηκαν συνολικά επενδυτικές προτάσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 189 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους αναμένονται να ανακοινωθούν τον Μάιο του Παράλληλα με την Α Δράση του Ε.Σ.Π.Α. και για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, προκηρύχθηκε πρόγραμμα για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών, δικηγόρων, οικονομολόγων κ.λ.π. Το μερίδιο αγοράς της Attica Bank στα εν λόγω προγράμματα είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το μερίδιο που κατέχει η Τράπεζα στην Ελληνική Τραπεζική αγορά. Αυτό οφείλεται: α) στο πολύ καλά οργανωμένο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων που διαθέτει, β) στην καλή της φήμη και γ) στο γεγονός ότι ήταν από τις πρώτες Τράπεζες που δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων.

22 03 Η ενεργητική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου μέσω σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου διασφαλίζει την ποιότητα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτήσεων που εμπίπτουν στη ζώνη του αποδεκτού μέσου και χαμηλού κινδύνου. Τέλος, και το 2009 η Attica Bank επέδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο στηρίζοντας τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και προσφέροντας πιστωτικές διευκολύνσεις (πάγωμα δόσεων, βελτίωση τιμολογήσεων, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών) στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών. Λιανική Tραπεζική Η Attica Bank κατά το έτος 2009, έχοντας ως συνεχή επιδίωξη την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών πελατών της, προέβη σε αναδιάρθρωση και ανανέωση των οργανωτικών της δομών. Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης και την διαρκή αναδιαμόρφωση τους προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάγοντας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής όλο το δίκτυο καταστημάτων (αναφορικά με τις εργασίες καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης) επιτεύχθηκε επαυξημένη δυνατότητα συντονισμού και επίτευξης των προϋπολογιστικών μεγεθών. Καταναλωτική Πίστη Η Attica Bank συνέχισε για άλλη μια χρονιά να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της και ιδίως στα μέλη του ΕΤΑΑ μια πλήρη σειρά ιδιαίτερα ανταγωνιστικών και σύγχρονων προϊόντων καταναλωτικής πίστης (πιστωτικές κάρτες VISA και Mastercard, τοκοχρεολυτικά και ελεύθερα δάνεια) διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποτελούν τα πλέον ελκυστικά της αγοράς. Η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας έχει πλέον απτά αποτελέσματα επιχειρησιακής αξιοποίησης, καθώς μέσω της αυξημένης πληροφόρησης που παρέχεται από συστήματα (π.χ. CRM) είναι πλέον εφικτός ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και τιμολόγηση των προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Τέλος έχοντας θέσει τις βάσεις από το 2008, εισερχόμενη στον χώρο του acquiring, η Attica Bank ξεκίνησε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς το πλήθος των εμπορικών επιχειρήσεων όπου έχουν εγκατασταθεί συσκευές POS, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παροχή δυνατότητας προεξόφλησης γεγενημένων απαιτήσεων από πράξεις POS.

23 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 19 Στεγαστική Πίστη Το 2009 η αγορά στεγαστικής πίστης χαρακτηρίσθηκε από μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός αναμενόμενο αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και ειδικά την κτηματαγορά. Η Attica Bank, ωστόσο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της αγοράς, αύξησε τα υπόλοιπά της, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 609,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Τράπεζα πρόσφερε το δανειακό πρόγραμμα κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), το οποίο έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, λόγω και της προτίμησης των πελατών σε προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου. Επίσης εμπλούτισε τα προγράμματά της με το προϊόν αγοράς οικοπέδου για επένδυση, ενώ παράλληλα δημιούργησε το πρόγραμμα προστασίας δόσης στεγαστικού δανείου με το οποίο ο δανειολήπτης εξασφαλίζει την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση προσωρινής διακοπής από την εργασία του. Για το 2010 κύριοι στόχοι της Τράπεζας είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά της στεγαστικής πίστης, με την αξιοποίηση της πελατειακής της βάσης μέσω σταυροειδών πωλήσεων και της διάθεσης νέων προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών. Bancassurance Όσον αφορά τις εργασίες τραπεζοασφαλειών, κατά τη χρήση 2009 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση tailor-made προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε εξειδικευμένες ομάδες πελατών. Εκτός από τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα δανειοληπτών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, σημαντική αύξηση της παραγωγής προήλθε από προγράμματα εξειδικευμένων επιχειρηματικών ασφαλειών, καθώς και από ομαδικά προϊόντα ζωής, τα οποία υποστηρίζονται και προωθούνται σε κεντρικό επίπεδο μέσω της Διεύθυνσης Bancassurance της Τράπεζας. Επίσης ενισχύθηκε σημαντικά η παραγωγή μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων δανειοληπτών Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Επίσης, το 2009 διατέθηκαν τα συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά προγράμματα ATTICA Το Μέλλον, τα οποία προωθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω διαγωνισμού πωλήσεων, καθώς και τα προγράμματα για τους δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων και τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α., ενώ έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και ήδη διατίθεται το τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος ATTICA Freedom καθώς και το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων ATTICA Φροντίδα σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Euromedica. Παράλληλα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων για Εργολήπτες, Πολιτικούς Μηχανικούς και άλλες ομάδες επαγγελματιών (αστικής εργοδοτικής ευθύνης) καθώς και για τους δανειολήπτες καταναλωτικής πίστης και κατόχους πιστωτικών καρτών. Καθώς αναπτύσσεται και διευρύνεται το bancassurance στην Ελλάδα, αντί-

24 03 στοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται και για την Τράπεζα, με στόχο πάντα τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της κερδοφορίας της. Η μελλοντική αύξηση των μεγεθών θα προέλθει από την περαιτέρω αξιοποίηση του πελατολογίου της Τράπεζας και την επίτευξη σταυροειδών πωλήσεων. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο σχεδιασμό και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων ζωής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Κεφαλαιαγορά, Χρηματιστηριακά Προϊόντα και Επενδυτική Τραπεζική Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο χώρο των χρηματιστηριακών προϊόντων και της κεφαλαιαγοράς, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στη Χρηματοδότηση Αγοράς Μετοχών μέσω Λογαριασμού Περιθωρίου (Margin Account). H Attica Bank είναι επίσης Πιστοποιημένος Σύμβουλος για την Εναλλακτική Αγορά του X.A. (EN.A.). Πιο συγκεκριμένα, η Attica Bank υπήρξε Σύμβουλος και Ανάδοχος για την εισαγωγή τριών από τις συνολικά δεκατρείς εταιρείες που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. (Mediterra, Doppler, Foodlink). Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται είναι αυτός της Επενδυτικής Τραπεζικής όπου προσδοκά σημαντική ανάπτυξη εργασιών. Το 2009, δεδομένων των συνθηκών στις αγορές, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνου με τη βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοση ρίσκο, στην αναβάθμιση των υποδομών και των λειτουργικών συστημάτων, στοχεύοντας στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική παρουσία της Τράπεζας στο χώρο των κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε στη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών. Δίκτυα Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών Δίκτυο ΑΤΜ Η Attica Bank, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και διασφάλιση της πελατείας της διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 90 ΑΤΜ. Ογδόντα ΑΤΜ είναι εγκατεστημένα στα καταστήματα της Τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα δέκα είναι εγκατεστημένα σε χώρους τρίτων. Το δίκτυο των ΑΤΜs παρακολουθείται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελατειακού κοινού της Τράπεζας. Στην Attica Bank, στόχος είναι και παραμένει η προσφορά μίας ποιοτικά αναβαθμισμένης εναλλακτικής λύσης στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Customer Relationship Management (CRM) Κατά τη διάρκεια του 2009, η Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων της Attica Bank ξεκίνησε τις εργασίες επέκτασης της εφαρμογής CRM (Customer Relationship Management), η εγκατάσταση της οποίας ολοκληρώθηκε το Σκοπός της Τράπεζας είναι να επιτύχει τη χρήση του CRM από το δίκτυο των Καταστημά-

25 Δραστηριότητες της Τράπεζας- Προοπτικές 21 των ως ουσιαστικό εργαλείο πωλήσεων το οποίο εμπλέκεται στις καθημερινές λειτουργίες διαχείρισης των Καταστημάτων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συστήματος CRM είναι: - Η δυνατότητα παρουσίασης της συνολικής εικόνας του πελάτη, η οποία: Απεικονίζει το σύνολο των προϊόντων και της σχέσης του πελάτη με την Τράπεζα Επιτρέπει την τήρηση πλήρους ιστορικότητας κινήσεων, για καθένα εκ των τραπεζικών προϊόντων που έχει ή είχε ο πελάτης. - Η δυνατότητα καταγραφής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου της επικοινωνίας της Τράπεζας με κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά (τηλέφωνο, επίσκεψη σε κατάστημα, κλπ.) - Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτήσεων των πελατών (καταγραφή, δρομολόγηση και εξυπηρέτηση) από το Δίκτυο Καταστημάτων και από τις κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας. Άμεσος στόχος είναι η on-line διασύνδεση του CRM με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων πελάτη, αξιοποιώντας συγχρόνως την επικοινωνία μαζί του μέσω του contact centre (π.χ. ενημέρωση σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικά αναγνώρισης, φορολογικά στοιχεία, επικοινωνίας κλπ.). E-Banking Κατά τη διάρκεια του 2009 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των χρηστών του e-banking κατά 42,83 % (από ενεργούς χρήστες την 31/12/2008 σε ενεργούς χρήστες την 31/12/2009). Επιπλέον, ο μέσος όρος των μηνιαίων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε κατά προσέγγιση. Επιπρόσθετα, η Attica Bank εντάχθηκε στο προϊόν του Συστήματος on-line πληρωμών του DIASDEBIT «Σύμβαση Συνεργασίας», στο οποίο συμμετέχουν ήδη περίπου 40 εταιρείες, (π.χ. τηλεπικοινωνιακές και ασφαλιστικές), κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες παροχής καταναλωτικών αγαθών και δημόσια ταμεία. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους με πάγιες εντολές ή με εντολές πληρωμής που δίνονται για την ad hoc εξόφληση της οφειλής τους μέσω e-banking. Επιπλέον, υλοποιείται η αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας συναλλαγών e-banking με την αντικατάσταση της υπάρχουσας λίστας ΤΑΝ με εξίσου ασφαλείς και πιο εύχρηστους μηχανισμούς (OTP-one time password). Επίσης, το e-banking εμπλουτίζεται με νέες συναλλαγές όπως: - Επανεκτύπωση από το χρήστη προγενέστερων εγχρήματων συναλλαγών του. - Εμφάνιση λογαριασμών άλλων τραπεζών τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει για έμβασμα χρημάτων ο πελάτης. - Κινήσεις καρτών Attica Βank (πιστωτικών και Giftcard)

26 03 Διαχείριση Kίνδυνων Στην Attica Bank λειτουργεί ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης κινδύνων (Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων) καθώς και Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), με συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων σε προκαθορισμένα όρια. Η επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες της, με βάση τη βέλτιστη διεθνή πρακτική. Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) O Όμιλος διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο). Στα πλαίσια της ΔΑΕΕΚ εξετάζονται μεμονωμένα και συνολικά τα κάτωθι στοιχεία: Επίπεδο, δομή και σταθερότητα εποπτικών κεφαλαίων Κερδοφορία και διατηρησιμότητά της Πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβανομένου του κινδύνου συγκέντρωσης Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο Κίνδυνος ρευστότητας Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνος συμμόρφωσης Επίπεδο και κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναμία της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς πελάτες και τράπεζες, όποτε αυτές καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες. Η Attica Bank, προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς της, στις οποίες καθορίζονται οι βασικοί ορισμοί και μεθοδολογίες αποτίμησης του κινδύνου ρευστότητας και περιγράφονται οδηγίες για το χειρισμό καταστάσεων κρίσης ρευστότητας. Από το 2009 εφαρμόζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (ΠΔΤΕ 2614/ ) σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ανέπτυξε Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας (Contingency Funding Plan) και Πλαίσιο Ορίων Ρευστότητας ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση των δεικτών Ρευστών Διαθεσίμων και Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων που έχουν καθοριστεί από το πλαίσιο αυτό.

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1925 1964 1997 2001 2003 Έτος Ίδρυσης Ένταξη στον Όμιλο της Εμπορικής, Εισαγωγή στο Χ.Α. Μεταβολή Μετοχικής Σύνθεσης. Βασικότεροι Μέτοχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα