Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Δια μέσου οδών καλής βατότητας. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,40 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 2 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 3 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

2 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 2 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,50 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 4 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,90 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 5 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,40 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 6 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 199,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

3 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ A.T. : 7 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σελίδα 3 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 92,70 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 8 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 9 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α.η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

4 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 4 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. β.τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ.η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. δ.συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. ε.δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 113,00 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ A.T. : 10 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,30 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 11 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s). Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

5 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 5 A.T. : 12 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s) Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. Δομικά πλέγματα B500C (S500s). Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,10 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 13 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν Λίθινες ολόσωμες βαθμίδες (πάτημα, ρίχτυ) από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Λίθινες ολόσωμες βαθμιδες (πάτημα, ρίχτυ) γλυπτής διατομής, από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, χρώματος γκρίζου, κατασκευασμένο από πάτημα αμμοβολημένο με προεξοχή 3cm, νεροσταλάκτη, απότμηση της μίας ακμής (γωνία), πλάτους 33 cm πάχους 4 cm και ενδεικτικού μήκους 1,00 m και από ρίχτυ "καμμένο" ύψους 14 cm πάχους 3 cm καιενδεικτικού μήκους 1,00 m για την πλήρη κατασκευή σκάλας, τα οποία θα συγκολλούνται μεταξύ τους και με την υποδομή με κατάλληλα συγκολλητικά υλικά τοποθετημένα επί τσιμεντοκονιάματος των 350 Kgr τσιμέντου σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή φυσικό έδαφος και αλφαδιασμένα πλήρως. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των ολόσωμων λίθινων βαθμίδων και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτηση επί τόπου, εργασία πλήρους μορφώσεως και καθαρισμού στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις. (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 62,00 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ A.T. : 14 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, με λίθους τοπικής προέλευσης. μιάς ορατής όψεως Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως από λίθους προέλευσης τοπικής. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 92,00 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ A.T. : 15 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, με λίθους τοπικής προέλευσης. δύο ορατών όψεων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων,από λίθους προέλευσης τοπικής

6 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 6 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 108,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ A.T. : 16 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, τύπου "καμμένο" με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο"), χρώματος Γκρίζου, διαστάσεων 12Χ12Χ5 cm. Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣΝ % Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθο από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, χρώματος γκρίζου, διαστάσεων 12Χ12Χ5 cm. Καμμένος στην ορατή επιφάνειά του, με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο") κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, οποιουδήποτε σχεδίου σύνθετου ή πολυσύνθετου, σύμφωνα με τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 53,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ A.T. : 17 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών τοπικών λίθων με αρμολόγημα ανωμάλου χωρικού τύπου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2-4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Επίσης συμπεριλαμβάνονται αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με ειδικό τσιμεντοκονίαμα των 450 kg (λευκού ή τυπικού) τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο και ειδικές χρωστικές. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφανείας του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με την ειδική τσιμεντοκονία, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, ικριώματα, κλπ. Η απόχρωση της τσιμεντοκονίας θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου. Αρμολόγημα με ειδικο υλικό (αρμόστοκο). Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα) Τιμή ΕΥΡΩ ανά (Αριθμητικά) τετραγωνικό : 28,00 μέτρο (m2) (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ A.T. : 18 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν Λίθινα ολόσωμα κράσπεδα από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" με απότμηση της μιας πλευράς τους. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Για την πλήρη κατασκευή ολόσωμων κρασπέδων από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών", Ιωαννίνων χρώματος γκρίζου, διαστάσεων 15Χ30 cm, με απότμηση (γωνία) από την μια πλευρά, προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

7 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 7 κόμβων, κ.λ.π., σύμφωνα με τα σχέδια τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τα οποία θα συγκολλούνται μεταξύ τους και με το σώμα του πεζοδρομίου με κατάλληλα συγκολλητικά υλικά τοποθετημένα επί τσιμεντοκονιάματος των 350 Kgr τσιμέντου σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή φυσικό έδαφος και αλφαδιασμένα πλήρως. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των ολόσωμων λίθινων κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 cm με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10X0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη συγκόλλησης τους με κατάλληλα υλικά συγκολλήσεως άνευ αρμού, καθώς και με κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ A.T. : 19 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\49.10 Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου ''catnik'' Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ενίσχυση τοιχοδομών στις θέσεις σύνδεσής τους με τον φέροντα οργανισμό με στοιχεια τύπου "catnik", σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,80 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 20 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.02 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μή κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο τελικό χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής, η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,90 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 21 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

8 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 8 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 22 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Δ\Ε Ειδικό σιδηρό κιγκλίδωμα - στηθαίο ασφαλείας σκαλοδρόμου. Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ 70% ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ 30% Ειδικό σιδηρό κιγκλίδωμα - στηθαίο ασφαλείας σκαλοδρόμου. Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση κιγκλιδώματος - στηθαίου ασφαλείας πεζοδρόμου από σίδηρους χειρολισθήρες κυκλικής διατομής, ελάσματα και σιδηρούς ορθοστάτες "διπλού Ταυ" με μεταλλική ορθογωνική βάση, περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών, της δαπάνης κοπής, απομείωσης, συγκόλλησης, κατασκευής, της δαπάνης εργασίας και υλικών για την πάκτωση και βαφή με δυο στρώσεις μίνιου και δυο στρώσεις ελαιοχρωματισμού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία, που κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη τα κατασκευαστικά σχέδια και τις ειδικές προδιαγραφές καθώς και σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Τα κιγκλιδώματα - στηθαία ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού - πεζοδρόμου - σκαλόδρομου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιμή περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καμπύλωση των τεμαχίων του κιγκλιδώματος - στηθαίου στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40 m, και για την καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των κιγκλιδωμάτων - στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη τυχών πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες τυχών πρόσθετης ειδικής διάτρησης όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ. Το τελικό ύψος του κιγκλιδώματος - στηθαίου θα είναι από 0,90 έως 0,95 m, (τελική στάθμη χειρολισθήρα από δάπεδο σκαλοδρόμου. Με επιπλέον μήκος πάκτωσης min 0,50 cm. Βασικά στοιχεία του κιγκλιδώματος - στηθαίου είναι σιδηροί ορθοστάτες "διπλού Ταυ" διαστάσεων 6 Χ 12 εκ, σιδηρός χειρολισθήρας κυκλικής διατομής Φ 50 mm, και μεταλλικά ελάσματα- λάμες 16/4 mm, στρεβλωμένα και συγκολλημένα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ούτως ώστε να σχηματίζουν το συγκεκριμένο προβλεπόμενο σχέδιο. Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένες από την μελέτη θέσεις, θα φέρουν διατρήσεις ειδικού σχήματος (οξυκόρυφες) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα σχηματίζουν με τους χειρολισθήρες και σωλήνες ίδιους με τους χειρολισθήρες, παραλληλόγραμμο πλαίσιο (ορθογώνιο ή κεκλιμένο αναλόγως της κλίσης του πεζοδρόμου). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, όλων των απαιτούμενων υλικών, ανάλογα με τον τύπο του κιγκλιδώματος - στηθαίου, όπως: ελάσματα, ορθοστάτες και μικροϋλικά των μεταλλικών στηθαίων, οριζόντιοι σωλήνες-χειρολισθήρες κλπ., σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναμονής τοποθέτησης ορθοστατών, σκυρόδεμα εγκιβωτισμού, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής, χρώματος ερυθρού, με ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 25 cm2 τα οποία αποτελούνται από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους και τοποθετημένους σε πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασμα ή αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 3mm ή γαλβανισμένο χαλύβδινο πάχους 1mm, κ.λ.π. Περιλαμβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση-ρύθμιση- πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των λοιπών υλικών στους ορθοστάτες, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 6,00μ. μεταξύ τους, η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση με βαφή με δυο στρώσεις μίνιου και ακολούθως η τελική βαφή με δυο στρώσεις ελαιοχρωματισμού με ειδικό χρώμα απόχρωσης της απολύτου επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τμήματα των μεταλλικών χειρολισθήρων, που θα είναι καμπυλωμένα σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες του επιβλέποντος του έργου.

9 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 9 Τιμή ανά Χιλιόγραμμο πλήρως εγκατεστημένου ειδικού σιδηρού κιγκλιδώματος - στηθαίου 5,50 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,50 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 23 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,10 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 24 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσα ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,70 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 25 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\ Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Για την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, βιομηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) συνοδευόμενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασμένων και δοκιμασμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης, με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. Οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του καναλιού (προσημειωμένες) με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια (βιομηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστημα κλειδώματος της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης

10 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 10 των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kn) Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kn) Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kn) Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kn) Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kn) Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kn) Τα προσκομιζόμενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο. ΕΥΡΩ Τιμή ανά (Αριθμητικά) τρέχον : 175,00 μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του. (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ A.T. : 26 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\ Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Για την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, βιομηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) συνοδευόμενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασμένων και δοκιμασμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης, με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. Οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του καναλιού (προσημειωμένες) με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια (βιομηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστημα κλειδώματος της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία.

11 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 11 Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kn) Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kn) Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kn) Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kn) Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kn) Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kn) Τα προσκομιζόμενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΕΥΡΩ Τιμή ανά (Αριθμητικά) τεμάχιο : 162,00 (τεμ). (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ A.T. Άρθρο : : 27 ΝΑΥΔΡ Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο. Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

12 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 12 A.T. Άρθρο : : 28 ΝΑΥΔΡ Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 160 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο. Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,20 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 29 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Δ01 Σχετικό : ΟΙΚ 2269 Κοπή ασφαλτ/δέματος Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100% Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες του παρόντος Τιμολογίου. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις, αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών. Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) οπλισμένου : 0,99σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος. (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 30 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Δ09.2 Σχετικό : ΟΔΟΝ 4521.Β Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β 100% Για την πλήρη κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0.04 μ, που θα κατασκευασθεί, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με τη μέθοδο ασφαλτικού σκυροδέματος με χονδρόκοκκο μεν (D>2,36 χλστ) αδρανές από κατάλληλο σκληρό πέτρωμα, λεπτόκοκκο δε αδρανές και παιπάλη από συνήθη πετρώματα προερχόμενα από παντελώς υγιείς λίθους λατομείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τον τύπο 2 της Τ.Σ.Υ. με ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 12,5 χλστ. και θα εξασφαλίζεται μέσο βάθος υφής ίσο προς 1,5 χλστ. κατ ελάχιστο.

13 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 13 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, συνήθων και σκληρών όπως προσδιορίζονται στην ΤΣΥ σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προμήθειας, ενσωμάτωσης και χρήσης χημικού πολυμερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σε ποσοστό που θα προσδιοριστεί από την ειδική μελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης ολόσωμης αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ., μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,50 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 31 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β02 Σχετικό : ΥΔΡ 6087 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Για την πρόσθετη αποζημίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος, λόγω δυσχερειών από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, ώστε να μην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα των συναντώμενων αγωγών, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η πρόσθετη αυτή τιμή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόμενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιμή δεν αφορά σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε λειτουργία και συναντώνται στον όγκο κάθε είδους εκσκαφής. Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω δυσχερειών ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) από συναντώμενους : 3,00 αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ A.T. : 32 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.1 Σχετικό : ΟΔΟΝ 4521.Β Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β 100% Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.

14 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 14 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) στη θέση : 5,31 παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 33 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ Επιστρώσεις δαπέδων με ολόσωμο κεραμικό τούβλο - δαπέδων, χρώματος "κόκκιννου - κεραμιδί", με "μπιζουταρισμένες" - στρογγυυλεμένες ακμές, διαστάσεων 24Χ12Χ5 cm ή 20Χ10Χ5 cm. Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣΝ % Επιστρώσεις δαπέδων με ολόσωμο κεραμικό τούβλο δαπέδων κατάλληλης αντοχής, χρώματος "κόκκινου - κεραμιδί" διαστάσεων 12Χ24Χ5 cm ή 10Χ20Χ5 cm, με "μπιζουταρισμένες" - στρογγυλεμένες ακμές, οποιουδήποτε σχεδίου σύνθετου ή πολυσύνθετου, σύμφωνα με τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ A.T. : 34 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,30 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 15 A.T. : 35 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.3 Σχετικό : ΟΔΟΝ Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ90 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ., Φ90 Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) σωλήνα : 6,96 πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών. (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 36 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.2 Σχετικό : ΟΔΟΝ Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ50 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ % Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ., Φ50 Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) σωλήνα : 3,52 πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών. (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

16 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 16 A.T. : 37 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9305 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση διάτρητων πλίνθων επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m γιά την προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας, μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 19 cm) (1 m) Διάστρωση διάτρητων πλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm Υλικά α. Διάτρητοι πλίνθοι διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm με φθορά (111) τεμ 11,0x 0,0759 = 0,83 β. Αμμος (052) m3 0,06x 15,4 = 0,92 Εργασία Βοηθ (002) h 0,20x 17,31 = 3,46 Εργ. (001) h 0,20x 15,74 = 3, Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,36 8,36 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 38 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. (1 m) Διατομής 25mm2 Yλικά Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 με τη φθορά m 1,02x 2,8746 = 2,93 Εργασία Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1, Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 6,70 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 39 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β59 Σχετικό : ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου, Φ4, πράσινη ετικέτα (υπερβαρέος τύπου) κατά ΕΛΟΤ 2671 και 284, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.) κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω σε τεχνικά κ.λ.π. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων, των ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, φλαντζών, στηριγμάτων, σκυροδέματος εγκιβωτισμού καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης,

17 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 17 ελέγχου και δοκιμών για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα Φ4, διέλευσης καλωδίων ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,30 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 40 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως (1 kg) Yλικά Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως 590 kg 1,05x 3,00 = 3,15 Εργασία Τεχν (003) h 0,025x 20,42 = 0,51 Βοηθ (002) h 0,025x 17,31 = 0, Αθροισμα 4,09 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,09 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 41 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. (1 m) τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 Yλικά Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 4 Χ 6mm2 με τη φθορά m 1,02x 3,008 = 3,07 Εργασία Τεχν (003) h 0,20x 20,42 = 4,08 Βοηθ (002) h 0,20x 17,31 = 3, Αθροισμα 10,61 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,61 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 42 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. (1 m) τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2

18 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 18 Yλικά Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3 Χ 2,5mm2 με τη φθορά m 1,02x 1,0036 = 1,02 Εργασία Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Βοηθ (002) h 0,15x 17,31 = 2, Αθροισμα 6,68 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,68 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ A.T. : 43 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 Yλικά α. Καλώδιο NYY 3 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,6432 = 0,68 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 0,68 = 0,01 Εργασία Τεχν (003) h 0,05x 20,42 = 1,02 Βοηθ (002) h 0,05x 17,31 = 0, Αθροισμα 2,58 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,58 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ A.T. : 44 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\ Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), τριφασικό Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), τριφασικό, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,80m, ύψος 1,10m, και βάθος 0,30m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χόρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίξυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.332,00 Κ.Α.: 02.30.6662.021 ΕΤΟΣ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ & ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2012 AS 500 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Μήκος (mm) : 462 Πλάτος (mm) : 587 Ύψος (mm) : 870 (Kgr) : 105 9 +3 kw

Διαβάστε περισσότερα

«702 R» «701» «705» «700» «709» CANNELLE CANNELLE ΣΥΡΜΑΤΑ. Nyflex «701» Nyflex «709» Nyflex «700» Nyflex «709» Salt. Nyflex «702 R» Nyflex «705»

«702 R» «701» «705» «700» «709» CANNELLE CANNELLE ΣΥΡΜΑΤΑ. Nyflex «701» Nyflex «709» Nyflex «700» Nyflex «709» Salt. Nyflex «702 R» Nyflex «705» ΣΥΡΜΑΤΑ CANNELLE CANNELLE «702 R» «701» «709» «700» «705» Nyflex «709» Σύρμα σε καρούλι KΩΔ. ΠOIOT. ANTOXH MHKOΣ 49.12.03.000 709 3 kgr 10 m 49.12.03.002 709 5 kgr 10 m 49.12.03.003 709 7 kgr 10 m 49.12.03.004

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

μ (1998)- μ μ. ( www.tee.gr)

μ (1998)- μ μ. ( www.tee.gr) μ μ μ μ μ μ, μ μ,,, μ μ,, μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ μ, μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ μ (,, ) (, ) μ μ μ μ μ μ μ. 2000,, μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ. μ μμ μ μ, μ μ -μ μ (1998) μ μ μ (1998)- μ μ. ( www.tee.gr) μ μ μ μ 2000 μ

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim Media Information Αύγουστος 2012 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 5-θ 4-θ sedan Station Wagon Adam Opel AG D-65423 Rüsselsheim media.opel.com Σελίδα 2 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Είδη γραφείου / καρέκλες...

Είδη γραφείου / καρέκλες... Είδη γραφείου / καρέκλες... ΕΟ523,1 / BF7000 Γκρί 66x66x118/126 ΕΟ523,3 / BF7000 Κόκκινη 66x66x118/126 ΕΟ523,4 / BF7000 Πράσινη 66x66x118/126 ΕO219,7 / BF9000 65x52x120/130 ΕO219,11 / BF9000 65x52x120/130

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05. Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69. Λίστα προϊόντων 70-72

Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05. Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69. Λίστα προϊόντων 70-72 Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05 Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69 Κεραίες LTE 06-07 Ενισχυτές LTE 08-10 Κεραίες 11-15 Κάτοπτρα, LNB'S και διακόπτες DiSEqC 16-17 Μίκτες, διαμορφωτές, ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες :Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα