Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός"

Transcript

1 Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό µέσο : α. µεταφέρεται ύλη ϐ. µεταφέρεται µόνο ενέργεια γ. όλα τα σηµεία του ελαστικού µέσου έχουν, την ίδια χρονική στιγµή, την ίδια ϕάση. δ. µεταφέρονται ενέργεια και ορµή µε ορισµένη ταχύτητα Οταν ένα κύµα αλλάζει µέσο διάδοσης, τότε µεταβάλλεται : α. η ταχύτητα και το µήκος κύµατος του ϐ. η συχνότητα και το µήκος κύµατος του γ. µόνο η ταχύτητα του δ. µόνο το µήκος κύµατος του Κατά µήκος γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα χωρίς απώλειες ενέργειας : α. Τα µόρια του ελαστικού µέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος ϐ. Κατά µήκος του ελαστικού µέσου σχηµατίζονται πυκνώµατα και αραιώµατα. γ. Τα µόρια του ελαστικού µέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. δ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι υ = ωα.

2 1.4. Αν η συχνότητα των ταλαντώσεων της πηγής παραγωγής ενός αρµονικού κύµατος που διαδίδεται σε ένα ελαστικό µέσο διπλασιαστεί, τότε ϑα : α. διπλασιαστεί το πλάτος του ϐ. διπλασιαστεί η περίοδος του γ. υποδιπλασιαστεί η ταχύτητα του δ. υποδιπλασιαστεί το µήκος κύµατος του Κατά τη διάδοση ενός αρµονικού κύµατος πάνω σε ένα γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο : α. Η αποµάκρυνση των διαφόρων σηµείων του µέσου είναι γραµµική συνάρτηση του χρόνου. ϐ. Ολα τα σηµεία του µέσου έχουν κάθε χρονική στιγµή την ίδια ϕάση. γ. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων δύο ορισµένων σηµείων του µέσου, την ίδια χρονική στιγµή, είναι σταθερή. δ. Οι ϑέσεις των σηµείων του µέσου σε µια ορισµένη χρονική στιγµή αποτελούν το στιγµιότυπο του κύµατος Ενα αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου, το οποίο εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x x. Το στιγµιότυπο του κύµατος παριστάνει : α. την αποµάκρυνση y των διαφόρων σηµείων του µέσου, ως συνάρτηση της απόστασης τους x από την πηγή, µια ορισµένη χρονική στιγµή. ϐ. την αποµάκρυνση y ενός σηµείου του ελαστικού µέσου, ως συνάρτηση του χρόνου t. γ. την ταχύτητα της ταλάντωσης των διαφόρων σηµείων του µέσου, ως συνάρτηση της απόστασης τους x από την πηγή, µια ορισµένη χρονική στιγµή. δ. την ταχύτητα της ταλάντωσης ενός σηµείου του ελαστικού µέσου, ως συνάρτηση του χρόνου t Σ ένα γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο διαδίδεται αρµονικό κύµα µε µήκος κύµατος λ. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων δύο σηµείων του µέσου που απέχουν µεταξύ τους απόσταση λ 2 είναι : α. π 2 ϐ. π 4 γ. π δ. 2π 1.8. Ενα αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 1ηµ2π(2t 0, 1x)(S.I) Η διαφορά ϕάσης της ταλάντωσης ενός σηµείου του ελαστικού µέσου σε δύο χρονικές στιγµές που διαφέρουν κατά t = 1/6s, είναι ίση µε : Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 α. 3π 2 ϐ. 2π 3 γ. π 2 δ. π 1.9. Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνεται το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων των σηµείων Κ και Λ του µέσου είναι : α. φ = 3π 2 ϐ. φ = 0 γ. φ = 3π y K t = σταθ. δ. εξαρτώµενη από την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος Η εξίσωση γραµµικού αρµονικού κύµατος είναι y = 0, 1ηµ2π(2t 0, 1x)(S.I.). α. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι 20 m/s. ϐ. Η απόσταση δύο σηµείων, τα οποία κάποια χρονική στιγµή έχουν διαφορά ϕάσης 3π 2, είναι d = 15m. γ. Η διαφορά ϕάσης ενός σηµείου µεταξύ των χρονικών στιγµών t 1 = 20s και t 2 = 25s είναι 5πrad. δ. Το πλησιέστερο προς την πηγή του κύµατος σηµείο, που ταλαντώνεται σε αντίθεση ϕάσης µ αυτήν, απέχει από την πηγή 5m Η εξίσωση ενός αρµονικού κύµατος, που διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου στη διεύθυνση του ηµιάξονα Ox είναι y = 10ηµ2π(10t 20x) Λ x (x, yσεcm, tσεs). α. Η περίοδος του κύµατος είναι 0, 5s. ϐ. Το µήκος κύµατος του κύµατος είναι λ = 20m. γ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι υ = 0, 5m/s. δ. Ενα σηµείο που απέχει από την πηγή 5cm καθυστερεί ϕασικά κατά π 4 rad. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 1.12. Κατά µήκος του άξονα x x, και κατά την αρνητική του κατεύθυνση διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα. Η αρχή Ο του άξονα αρχίζει την t = 0 να εκτελεί αµείωτη ταλάντωση µε εξίσωση y = Aηµωt.Οι ϕάσεις της ταλάντωσης δύο σηµείων Μ και Ν του µέσου, την ίδια χρονική στιγµή, είναι φ M = 9π 2 και φ N = 3π 2 αντίστοιχα. α. Η εξίσωση που περιγράφει το κύµα είναι y = Aηµ2π( t T + x λ ) ϐ. Το κύµα διαδίδεται µε κατεύθυνση από το σηµείο Μ προς το σηµείο Ν. γ. Η απόσταση ανάµεσα στα σηµεία Μ και Ν είναι περιττό πολλαπλάσιο του λ/2. δ. Η γραφική παράσταση της εξίσωσης y = f(t) για x = σταθ. εκφράζει την περιοδικότητα που παρουσιάζει η κίνηση ενός σηµείου του µέσου Στο διάγραµµα του οχήµατος δίνεται η γραφική παράσταση φ = f(x) κατά τη χρονική στιγµή t = 2s, για ένα αρµονικό κύµα που παράγεται στη ϑέση x = 0 τη χρονική στιγµή t = 0. f (r a d ) 1 0 π Το µήκος κύµατος του κύµατος είναι : α. 1m/ ϐ.2m γ. 5m γ. 10m x (m ) Μια πηγή Ο που ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0 του άξονα x x, αρχίζει, την t = 0, να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση y = 0, 04ηµ4πt(S.I.). Το παραγόµενο κύµα διαδίδεται κατά τη ϑετική κατεύθυνση του άξονα µε ταχύτητα υ = 50m/s, α. Η εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι y = 0, 04ηµ2π(2t x 25 )(S.I.). ϐ. Το σηµείο Μ, που απέχει από την πηγή του κύµατος απόσταση x = 500m, ϑα αρχίσει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t 1 = 10s. γ. Το σηµείο Μ, την t 2 = 20s, ϑα έχει ταχύτητα υ M = 16πcm/s. δ. Το σηµείο Μ καθυστερεί ϕασικά της πηγής κατά 30πrad. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 1.15. Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει το στιγµιότυπο ενός αρµονικού κύµατος τη χρονική στιγµή t = 10s. Το σηµείο Ο άρχισε να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0. y (m ) Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στο ελαστικό µέσο είναι : α. 0, 2m/s ϐ.20m/s γ. 0, 6m/s γ. 60m/s Το διπλανό σχήµα παριστάνει το στιγµιότυπο ενός εγκαρσίου αρµονικού κύµατος, το οποίο διαδίδεται προς τα δεξιά την t = 2T. y A υ B x x (m ) Προς ποια κατεύθυνση κινούνται τα σηµεία Α και Β του ελαστικού µέσου ; α. και τα δύο σηµεία κινούνται προς τα πάνω. ϐ. και τα δύο σηµεία κινούνται προς τα κάτω. γ. το σηµείο Α κινείται προς τα πάνω και το σηµείο Β προς τα κάτω. δ. το σηµείο Α κινείται προς τα κάτω και το σηµείο Α προς τα πάνω. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 2. Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση 2.1. ύο µηχανικά κύµατα ίδιας συχνότητας διαδίδονται σε ελαστική χορδή. Αν λ 1 και λ 2 τα µήκη κύµατος αυτών των κυµάτων ισχύει : : α. λ 1 < λ 2 ϐ. λ 1 > λ 2 γ.λ 1 = λ 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας Η γραφική παράσταση της ϕάσης σε συνάρτηση µε το χρόνο, για ένα σηµείο (διαφορετικό της πηγής Ο) ενός ελαστικού γραµµικού µέσου στο οποίο διαδίδεται ένα εγκάρσιο γραµµικό αρµονικό κύµα, κατά τη ϑετική ϕορά, είναι µία ευθεία : α. αύξουσα. ϐ. ϕθίνουσα. γ. παράλληλη στον άξονα t. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας Η γραφική παράσταση της ϕάσης των διαφόρων σηµείων ενός γραµµικού ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται, προς τη ϑετική κατεύθυνση του άξονα x x, ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, σε συνάρτηση µε την απόστασή τους από την πηγή Ο, κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, είναι µία ευθεία : α. παράλληλη στον άξονα x. ϐ. ϕθίνουσα. γ. αύξουσα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας Σε γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδεται αρµονικό εγκάρσιο κύµα προς τη ϑετική κατεύθυνση. Αν λ το µήκος κύµατος και Τ η περίοδος αυτού του κύµατος, τότε η διαφορά ϕάσης φ µεταξύ δύο χρονικών στιγµών t 1 και t 2 µε t 2 > t 1, ενός σηµείου του µέσου το οποίο ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t < t 1, δίνεται από τη σχέση : α. 2π t 2 t 1 T ϐ. π t 2 t 1 T Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. γ.2π t 2 t 1 λ 2.5. Σε γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδεται αρµονικό εγκάρσιο κύµα προς τη ϑετική κατεύθυνση. Αν λ το µήκος κύµατος και Τ η περίοδος αυτού του κύµατος, τότε η διαφορά ϕάσης φ την ίδια χρονική στιγµή µεταξύ δύο σηµείων του µέσου τα οποία έχουν ξεκινήσει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t < t 1 και που απέχουν απόσταση x δίνεται από την σχέση : α. 2π x λ ϐ. π x λ γ.π x 2T Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 Φυσική Γ Λυκείου ςημ απάμςηρή ραπ.να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ατικέπ παοαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ της ϕάσης σε συνάρτηση 2.6. Οι διπλανές γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στη µεταβολή ήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. µε το χρόνο δύο σηµείων Α και Β ενός ελαστικού οµογενούς µέσου στο οποίο Α και Β εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ ξμξγεμξύπ μέρξσ ρςξγραµµικού ξπξίξ διαδίδεςαι διαδίδεται αρµονικό εγκάρσιο κύµα. Αν τα σηµεία Α και Β ϑεωρηθούν υλικά σηµεία κύμα. έπ γοατικέπ παοαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ στιγµή t = 8s, ϑα ίδιας µάζας, για την κινητική ενέργεια ταλάντωσης Κ την χρονική ισχύει : Β θεχοηθξύμ σλικά ρημεία μείχμ Α και Β εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ ξμξγεμξύπ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι ής μοριξ κιμηςική κύμα.εμέογεια ρςιγμή Αυοξμική και Β θεχοηθξύμ σλικά,ρημεία ια ςημ κιμηςική εμέογεια, ικ ςημ υοξμική ρςιγμή υσ..., ϐ.ka = KB Φ α. KA < KB γ. KA > KB.Να Ναεπιλέξετε δικαιξλξγήρεςε απάμςηρή ραπ. τη σωστήςημ απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ι- οατική παοάρςαρη αματέοεςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη 2.7. Η παρακάτω γραφική παράσταση αναφέρεται στη µεταβολή της ϕάσης φ σε συνάρτηση,. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. την απόσταση x απόκύμαςξπ την πηγή γραµµικού αρµονικού κύµατος τη χρονική στιγµή από ςημ πηγήµε γοαμμικξύ αομξμικξύ ςη υοξμική ρςιγμή t1 = 14s: άςχ γοατική παοάρςαρη αματέοεςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη Π ερ κύμαςξπαπό είμαι με: γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή αρη ςημίρη πηγή ςξσ κύμαςξπ είμαι ίρη με: ύμαςξπ είμαι ίρξ με: 1. Η περίοδος του κύµατος είναι ίση µε : ξσ κύμαςξπ είμαι ίρξ με: α. 1s ϐ.2s γ. 4s 2. Το µήκος κύµατος είναι ίσο µε : Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου η πηγή ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη 7 και ςη υοξμική κιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ με θεςική ςαυύςηςα. ε όςι η πηγή ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη και ςη υοξμική

8 α. 10cm ϐ.12cm γ. 14cm Να ϑεωρήσετε ότι η πηγή του κύµατος ϐρίσκεται στη ϑέση Ο (x = 0) και τη χρονική στιγµή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας της µε ϑετική ταχύτητα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας ίνεται η γραφική παράσταση φ(x) για αρµονικό κύµα µηδενικής ϕάσης που διαδίδεται σε µια χορδή, την χρονική στιγµή t = 32s. Για την χρονική στιγµή t ισχύει : α. Το σηµείο Ο που είναι η αρχή των αξόνων ξεκινά να ταλαντώνεται και το κύµα διαδίδεται προς τα αρνητικά. ϐ. Το σηµείο Ο που είναι η αρχή των αξόνων έχει πραγµατοποιήσει 24 πλήρεις ταλαντώσεις και το κύµα διαδίδεται προς τα αρνητικά. γ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι 0, 25m/s και το κύµα διαδίδεται προς τα ϑετικά. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΟΕΦΕ ύο αρµονικά εγκάρσια κύµατα (1) και (2) διαδίδονται σε ελαστική χορδή κατά την ϑετική κατεύθυνση. Αν είναι γνωστό ότι το πλάτος και το µήκος του δεύτερου κύµατος είναι διπλάσια του πρώτου (δηλ A 2 = 2A 1, λ 2 = 2λ 1 ), τότε για τα µέτρα των µέγιστων επιταχύνσεων ταλάντωσης των µορίων της ελαστικής χορδής ϑα ισχύει : α. α max1 α max2 = 2 ϐ. α max1 α max2 = 4 γ. α max1 α max2 = 1 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 2.10. Το άκρο Ο ενός γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ηµιάξονα Ox, αρχίζει τη χρονική στιγµή t = 0 να ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση : y = 5ηµ2πt (το y σε cm και το t σε s). Η ταλάντωση του σηµείου Ο διαδίδεται στο µέσο µε ταχύτητα υ = 1m/s. Σηµείο Β του µέσου απέχει από το Ο κατά x = 1m. Η ταχύτητα του σηµείου Β του µέσου τις χρονικές στιγµέςt 1 = 0, 5s και t 2 = 2s έχει τιµές, αντίστοιχα : α. υ 1 = 0, 1πm/s και υ 2 = 0, 1πm/s ϐ. υ 1 = 0m/s και υ 2 = 0, 1πm/s γ. υ 1 = 0, 1πm/s και υ 2 = 0, 1πm/s Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Θέµατα Οµογενών Τα άκρα O 1 (x = 0) και O 2 (x = 0) δύο γραµµικών ελαστικών µέσων 1 και 2 αντίστοιχα εκτελούν ταλάντωση σύµφωνα µε την εξίσωση y = Aηµωt και παράγονται εγκάρσια κύµατα. Στο σχήµα 1 ϕαίνεται η γραφική παράσταση της ϕάσης των σηµείων του ελαστικού µέσου του κύµατος 1 σε συνάρτηση µε την ϑέση x των σηµείων αυτών την χρονική στιγµή t 1 = 1s. Στο σχήµα 2 ϕαίνεται η γραφική παράσταση της ϕάσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο στον οποίο διαδίδεται κύµα, ενός σηµείου που ϐρίσκεται στη ϑέση x = 8cm του ελαστικού µέσου 2. Αν το κύµα διαδίδεται στο µέσο 1 µε ταχύτητα υ 1 και στο µέσο 2 µε ταχύτητα υ 2, ο λόγος των µέτρων των δύο ταχυτήτων υ 1 υ 2 των µέτρων των δύο ταχυτήτων διάδοσης τω ν κυµάτων είναι : α. υ 1 υ 2 = 20 ϐ. υ 1 υ 2 = 1 60 γ. υ 1 υ 2 = 60 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΟΕΦΕ 2015 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9

10 3. Θέµα Γ - Ασκήσεις 3.1. Το σηµείο Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t = 0 να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, που περιγράφεται από την εξίσωση y = Aηµωt. Το κύµα που δηµιουργεί, διαδίδεται κατά µήκος οµογενούς γραµµικού ελαστικού µέσου και κατά τη ϑετική ϕορά. Αν είναι γνωστό ότι : ˆ το σηµείο Ο περνάει από τη ϑέση ισορροπίας του 30 ϕορές το λεπτό, ˆ η ολική ενέργεια ταλάντωσης της πηγής Ο είναι J, ˆ κάθε στοιχειώδες τµήµα του ελαστικού µέσου ϑεωρείται υλικό σηµείο µάζας m = 1g και ˆ το κύµα ϕτάνει στο σηµείο Σ, που απέχει από το Ο απόσταση 4m, τη χρονική στιγµή t = 2s, να υπολογίσετε : α. την περίοδο του κύµατος. ϐ. το πλάτος του κύµατος. γ. την ταχύτητα διάδοσης και το µήκος κύµατος. δ. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύµατος. ίνεται ότι : π Εγκάρσιο γραµµικό κύµα που διαδίδεται σε ένα οµογενές ελαστικό µέσον και κατά την ϑετική κατεύθυνση έχει εξίσωση y = ηµ(πt 5πx), (S.I.). Η πηγή Ο δηµιουργίας αυτού του κύµατος ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0 του άξονα x Ox. Θεωρούµε ότι ένα σηµείο Σ του ελαστικού µέσου ϐρίσκεται σε απόσταση d = 0, 3m από το Ο. α. Να υπολογισθούν το πλάτος Α, η περίοδος Τ και το µήκος λ του κύµατος. ϐ. Αν η πηγή του κύµατος αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγµή t = 0: 1. Ποια χρονική στιγµή ϕτάνει το κύµα στο σηµείο Σ ; 2. Να ϐρεθεί η ϕάση και η αποµάκρυνση του Σ τη στιγµή t 1 = 2s. γ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σηµείου Σ από τη ϑέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο. δ. Να ϐρεθεί η απόσταση κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος ενός ελαχίστου (κοιλάδας) και του µεθεπόµενου µεγίστου (όρους). Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10

11 ρη γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ πξσ διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ ελαρςικό μέρξ με 3.3. Η ϕάση γραµµικού αρµονικού κύµατος που διαδίδεται σε οµογενές ελαστικό µέσο µε πλάτος A = 0, 4m, δίνεται από τη σχέση : φ = 5πt 5πx (S.I.). Κάποια χρονική στιγµή 3, δίμεςαι t 1 η ϕάση από ενός ςη ρυέρη: σηµείου Κ µε απόσταση από την (S.I). πηγή Κάπξια x κ = 3, υοξμική 9m, είναι ίση µε 2, 5πrad. η τάρη εμόπ ρημείξσ Κ με απόρςαρη από ςημ πηγή, είμαι ίρη α. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή t 1.. ϐ. Μέχρι που ϑα έχει διαδοθεί το κύµα εκείνη τη στιγµή ; γ. Αν τα στοιχειώδη τµήµατα του ελαστικού µέσου ϑεωρηθούν υλικά σηµεία µάζας m = ξλξγίρεςε ςη υοξμική ρςιγμή kg το καθένα, πόση είναι η ολική ενέργεια ταλάντωσης καθενός από αυτά ; πξσ θα έυει διαδξθεί δ. Να ςξ παρασταθεί κύμα εκείμη το ςη στιγµιότυπο ρςιγμή; του κύµατος τη χρονική στιγµή t 1 και να υπολογίσετε την απευθείας απόσταση µεταξύ του σηµείου Κ και ενός άλλου σηµείου Λ µε x Λ = 3, 6m τότε. ρςξιυειώδη ςμήμαςα ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ θεχοηθξύμ σλικά ρημεία 3.4. Αρµονικό κύµα µε εξίσωση y = 0, 2ηµπ(5t 0, 04x) (y σε m, t σε s, x σε cm) διαδίδεται κατά ςξ µήκος καθέμα, γραµµικού πόρη είμαι ελαστικού η ξλική εμέογεια µέσου που ςαλάμςχρηπ ταυτίζεται µε καθεμόπ τον άξονα από x Ox. α. να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος καθώς και τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης οαρςαθεί ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ των υλικών σηµείων του ςη ελαστικού υοξμική µέσου. ρςιγμή και μα εςε ςημ απεσθείαπ ϐ. απόρςαρη να σχεδιάσετε μεςανύ σε ϐαθµολογηµένους ςξσ ρημείξσ Κ και άξονες εμόπ : άλλξσ (i) το ρημείξσ στιγµιότυπο Λ του κύµατος στο ϑετικό ηµιάξονα τη χρονική στιγµή t 1 = 0, 7s. ii) τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του ςόςε. υλικού σηµείου Μ (x M = 1, 75m) από τη Θ.Ι. του σε συνάρτηση µε τον χρόνο. γ. να υπολογίσετε τη διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων των υλικών σηµείων Μ και Λ (x Λ = 2, 5m) του ελαστικού µέσου για κάθε χρονική στιγµή µετά την έναρξη της ταλάντωσης και οακάςχ γοατικέπ παοαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςημ ςαλάμςχρη δύξ ρημείχμ Α και Β των δύο σηµείων. γεμξύπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι εγκάοριξ αομξμικό κύμα ποξπ δ. να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του υλικού σηµείου Μ τη χρονική καςεύθσμρη με ςαυύςηςα στιγµή που η αποµάκρυνση. του από τη Θ.Ι. του ισούται µε 0, 1m. ξλξγίρεςε 3.5. ςξ πλάςξπ Οι παρακάτω ςξσ γραφικές κύμαςξπ. παραστάσεις αναφέρονται στην ταλάντωση δύο σηµείων Α και Β ενός οµογενούς γραµµικού ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα προς τη ϑετική κατεύθυνση µε ταχύτητα υ = 2m/s. ξρδιξοίρεςε ςιπ θέρειπ και ςχμ ρημείχμ Α και Β. είςε ςξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ Α. ίμαι η τάρη ςξσ Α ςημ υοξμική ;. Η πηγή ςξπ βοίρκεςαι ρςημ και ςη χοξμική ρςιγμή νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςική ςαχύςηςα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 α. Να υπολογίσετε το πλάτος Α του κύµατος. ϐ. Να προσδιορίσετε τις ϑέσεις x A και x B των σηµείων Α και Β. γ. Να ϐρείτε το µέτρο της µέγιστης επιτάχυνσης του σηµείου Α. δ. Ποια είναι η ϕάση του σηµείου Α την χρονική στιγµή t 1 = 12s ; ίνεται : π 2 10.Η πηγή του κύµατος ϐρίσκεται στην ϑέση x = 0 και τη χρονική στιγµή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας της µε ϑετική ταχύτητα Αρµονικό εγκάρσιο κύµα που περιγράφεται από την εξίσωση y = ηµ2π(t x 2 ) (S.I.) διαδίδεται σε οµογενή ελαστική χορδή που ταυτίζεται µε τον ηµιάξονα Ox. Τη χρονική στιγµή t = 0, το σηµείο Ο (x = 0) αρχίζει την ταλάντωση του µε µέγιστη ϑετική ταχύτητα. α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα, το µήκος κύµατος και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. ϐ. Για το σηµείο Α της χορδής που ϐρίσκεται στην ϑέση x = 4m, να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητα σε συνάρτηση µε τον χρόνο και να την σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες για το χρονικό διάστηµα 0 t 4s. γ. Αν ϑεωρήσουµε ότι στο σηµείο Α υπάρχει στοιχειώδης µάζα kg, να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης και να σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες τη δυναµική ενέργεια της στοιχειώδους µάζας σε συνάρτηση µε το χρόνιο, για το χρονικό διάστηµα 0 t 4s. δ. Τη χρονική στιγµή t = 4s, να ϐρείτε την οριζόντια απόσταση από το σηµείο Ο εκείνου του σηµείου το οποίο περνά από την αποµάκρυνση m µε ϑετική ταχύτητα για 1η ϕορά Σε ελαστική χορδή η οποία ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox, διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα προς τη ϑετική ϕορά. Το υλικό σηµείο της χορδής που ϐρίσκεται στην αρχή Ο του άξονα αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0 µε µέγιστη ϑετική ταχύτητα και ϕθάνει, κατά την διάρκεια της ταλάντωσης του, σε µέγιστη απόσταση 5mm από την ϑέση ισορροπίας του. Επίσης, το εν λόγω σηµείο εκτελεί 15 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρόνο 0, 5s. Τη χρονική στιγµή t 1 οι ϕάσεις των υλικών σηµείων Μ και Ν της χορδής είναι φ M = 13π 6 rad και φ N = 7π rad, αντίστοιχα. Εάν η απόσταση των ϑέσεων ισορροπίας 3 των υλικών σηµείων Μ και Ν της χορδής είναι x = 10cm τότε : α. Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος. ϐ. Να αποδείξετε ότι το κύµα διαδίδεται µε κατεύθυνση από το σηµείο Ν προς το σηµείο Μ. γ. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο προπορεύεται η ταλάντωση του σηµείου Ν σχετικά µε την ταλάντωση του σηµείου Μ. δ. Να υπολογίσετε την οριζόντια απόσταση από το υλικό σηµείο Ν που απέχει ένα υλικό σηµείο Λ της χορδής το οποίο τη χρονική στιγµή t 1 έχει ϕάση φ Λ = 3πrad. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 4. Θέµα - Προβλήµατα 4.1. Εγκάρσιο γραµµικό κύµα που διαδίδεται σε ένα ελαστικό οµογενές µέσον κατά την ϑετική κατεύθυνση και έχει εξίσωση : y = ηµ(2πt 10πx), (S.I.) Η πηγή Ο παραγωγής αυτού του κύµατος ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0 του ηµιάξονα Ox και τη χρονική στιγµή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας της µε ϑετική ταχύτητα. α. Να υπολογισθούν το πλάτος A, η περίοδος Τ, το µήκος κύµατος λ και η ταχύτητα διάδοσης υ του κύµατος. ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης και της ϕάσης ενός σηµείου Σ που α- πέχει x Σ = 0, 4m από το Ο σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνουν οι γραφικές τους παραστάσεις. γ. Αν το Σ ϑεωρηθεί υλικό σηµείο µε µάζα m = 10 3 kg να εκφραστεί η κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση µε το χρόνο. δ. Πόσο απέχουν µεταξύ τους δύο σηµεία Μ και Ν που έχουν την ίδια χρονική στιγµή ϕάσεις φ M = 2π 3 rad και φ N = π 2 rad ; ε. Να παρασταθεί το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t = 2, 75s Μια πηγή Ο αρχίζει να εκτελεί, τη χρονική στιγµή t = 0, απλή αρµονική ταλάντωση. Το παραγόµενο από την πηγή γραµµικό αρµονικό κύµα, διαδίδεται σε ελαστικό οµογενές µέσο, προς τη ϑετική ϕορά του x Ox. Τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται εξαιτίας του κύµατος και έχουν εξίσωση επιτάχυνσης : α = π ηµ2π( t 2 x 4 ) (S.I.) α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα του κύµατος. ϐ. Να ϐρείτε την µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού µέσου και την ταχύτητα διάδοσης αυτού του κύµατος. γ. Πότε ϑα ϐρίσκεται για 1η ϕορά στην ανώτερη ϑέση της ταλάντωσης του ένα σηµείο Κ που ϐρίσκεται σε απόσταση x κ = 10m από την πηγή Ο δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός άλλου σηµείου Λ που ϐρίσκεται σε α- πόσταση x Λ από την πηγή Ο, κάποια στιγµή που το Κ ϑα ϐρίσκεται στην ανώτερη ϑέση της ταλάντωσης του. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 4.3. Κατά µήκος ελαστικής χορδής, η οποία ϑεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον άξονα x Ox, διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα. Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης του υ- λικού σηµείου της χορδής που ϐρίσκεται στην αρχή Ο (x = 0) του άξονα είναι y o = Aηµ(100πt) (S.I.), ενώ η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός υλικού σηµείου Κ της χορδής είναι y k = Aηµ(ωt + π ) (S.I.). Η ϑέση ισορροπίας του Κ ϐρίσκεται στον 3 αρνητικό ηµιάξονα Ox και απέχει από την αρχή Ο απόσταση d = 0, 3m. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος του κύµατος, εάν γνωρίζετε ότι η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σηµείων της χορδής ισούται µε το µισό της ταχύτητας διάδοσης του κύµατος. γ. Να γράψετε την εξίσωση της ϕάσης του κύµατος σε συνάρτηση µε την ϑέση q των υλικών σηµείων της χορδής τη χρονική στιγµή t 1 = 0, 1s και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε σύστηµα ϐαθµολογηµένων αξόνων. δ. Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µε τον οποίο µεταβάλλεται η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης του υλικού σηµείου Κ τις χρονικές στιγµές που η ταχύτητα του εν λόγω σηµείου αλλάζει κατεύθυνση Η διπλανή γραφική παράσταση αναφέρεται στη µεταβολή της ϕάσης φ σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός σηµείου Μ ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό γοατική παοάρςαρη κύµα πλάτους αματέοεςαι A = ρςη 10cm μεςαβξλή προς τη ςηπ ϑετική τάρηπ κατεύθυνση. ρε ρσμάοςηρη Το σηµείο με Μ απέχει από την ρημείξσ Μ ελαρςικξύ πηγή Ομέρξσ παραγωγής ρςξ ξπξίξ κυµάτων διαδίδεςαι απόσταση εγκάοριξ x M αομξμικό = 18cmκύμα και µπορεί να ϑεωρηθεί υλικό ποξπ ςη σηµείο θεςική µάζας καςεύθσμρη. m = 2 10Τξ 3 kg. ρημείξ Η πηγή Μ απέυει του κύµατος από ςημ ϐρίσκεται πηγή Ο στη ϑέση x = 0 και ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας τη χρονική στιγµή t = 0 µε V > 0. μάςχμ απόρςαρη και μπξοεί μα θεχοηθεί σλικό ρημείξ. H πηγή ςξσ εςαι ρςη θέρη μςώμεςαι από ςη θέρη υοξμική ρςιγμή και ρεςε ςημ πεοίξδξ και ςξ μήκξπ ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ. θεί γοατικά η ενίρχρη ςηπ ςξσ ρημείξσ Μ καθώπ και α. Να υπολογίσετε την περίοδο και το µήκος του κύµατος. μείξσ Ν, πξσ βοίρκεςαι ϐ. Να δενιά γραφείςξσ η εξίσωση Μ και απέυει του κύµατος. από ασςό απόρςαρη, από πίαπ ςξσπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ ρε κξιμό διάγοαμμα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14 ρεςε ςη δσμαμική εμέογεια ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Μ ςη υοξμική ρςιγμή

15 ε ςημ πεοίξδξ και ςξ μήκξπ νίρχρη ςξσ κύμαςξπ. ί γοατικά η ενίρχρη Φυσικήςηπ Γ Λυκείου σ ρημείξσ Μ καθώπ και γ. Να παρασταθεί γραφικά η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σηµείου Μ καθώς και ενός ίξσ Ν, πξσ βοίρκεςαι άλλου δενιά σηµείου ςξσ Μ και Ν, απέυει που ϐρίσκεται από ασςό δεξιάαπόρςαρη του Μ και απέχει από, από αυτό απόσταση d = λ 2, από απ ςξσπ ρε ρσμάοςηρη τημε ϑέση ςξ ισορροπίας υοόμξ ρε κξιμό τους σε διάγοαμμα. συνάρτηση µε το χρόνο σε κοινό διάγραµµα. δ. Να υπολογίσετε τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης του σηµείου Μ τη χρονική στιγµή t = 8s ε ςη δσμαμική εμέογεια. ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Μ ςη υοξμική ρςιγμή 4.5. Η παρακάτω γραφική παράσταση αναφέρεται στη µεταβολή της ϕάσης φ σε συνάρτηση γοατική παοάρςαρη µε τηναματέοεςαι απόσταση xρςη από μεςαβξλή την πηγή ςηπ γραµµικού τάρηπ αρµονικού ρε ρσμάοςηρη κύµατος, με που διαδίδεται σε οµογενές ελαστικό µέσο κατά τη ϑετική κατεύθυνση, πλάτους A = 2cm κάποια χρονική από ςημ πηγή γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ, πξσ διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ στιγµή t 1. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι υ = 0, 5cm/s. ςά ςη θεςική καςεύθσμρη, πλάςξσπ κάπξια υοξμική ρηπ ςξσ κύμαςξπ. ε ςημ πεοίξδξ και ςξ μήκξπ ςξσ νίρχρη ςξσ κύμαςξπ. ςεί η υοξμική ρςιγμή. α. Να υπολογίσετε την περίοδο και το µήκος του κύµατος. τική παοάρςαρη 1) ςηπ ςαυύςηςαπ ςαλάμςχρηπ ςχμ διατόοχμ ρημείχμ ςξσ ϐ. Να γραφεί η εξίσωση του κύµατος. ρε ρσμάοςηρη με ςη θέρη ςξσπ ςη υοξμική ρςιγμή και 2) ςηπ τάρηπ ρε γ. Να προσδιοριστεί η χρονική στιγµή t 1..wordpress.com μητρίου δ. Να γίνει η γραφική παράσταση 1) της ταχύτητας ταλάντωσης Σελίδα των 8 διαφόρων σηµείων του ελαστικού µέσου σε συνάρτηση µε τη ϑέση τους x τη χρονική στιγµή t 1 και 2) της ϕάσης σε συνάρτηση µε το χρόνο για το σηµείο Μ µε x M = 5cm Σηµείωση : Η πηγή του κύµατος ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0 και τη χρονική στιγµή t = 0, ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας της µε ϑετική ταχύτητα Στο παρακάτω διάγραµµα ϕαίνεται η γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης ενός µορίου Κ ενός οµογενούς ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται γραµ- µικό αρµονικό εγκάρσιο κύµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι υ = 2m/s και έχει µηδενική αρχική ϕάση. Κάθε µικρό τµήµα του σχοινιού µπορεί να ϑεωρηθεί υλικό σηµείο µάζας m = kg. α. Πόσο απέχει από την πηγή του κύµατος το σηµείο Κ στο οποίο αναφέρεται η παραπάνω γραφική παράσταση Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15

16 Δ.6 Σςξ παοακάςχ διάγοαμμα ταίμεςαι η γοατική παοάρςαρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςαλάμςχρηπ εμόπ μξοίξσ K εμόπ ξμξγεμξύπ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι γοαμμικό αομξμικό εγκάοριξ κύμα ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ είμαι και έυει μηδεμική αουική τάρη. Κάθε μικοό ςμήμα ςξσ ρυξιμιξύ μπξοεί μα Φυσική Γ Λυκείου θεχοηθεί σλικό ρημείξ μάζαπ. ϐ. Να ϐρείτε το πλάτος και το µήκος κύµατος αυτού του κύµατος. Μιχάλης Ε. Καραδημητρίου γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος. δ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση µε το χρόνο και για ένα άλλο µόριο Μ του ελαστικού µέσου που ϐρίσκεται στη ϑέση x = 16m. Να ϑεωρήσετε : π Γραµµικό αρµονικό εγκάρσιο κύµα µε πλάτος A = m και περίοδο T = 2s, διαδίδεται σε οµογενές ελαστικό µέσο µε ταχύτητα υ = 2cm/s. Η πηγή παραγωγής αυτού του κύµατος ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0,αρχή του ηµιάξονα Ox και τη χρονική στιγµή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται από τη ϑέση ισορροπίας της µε σταθερή ταχύτητα. Κάθε µόριο του ελαστικού µέσου µπορεί να ϑεωρηθεί υλικό σηµείο µάζας m = 1gr. α. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύµατος. ϐ. Να υπολογίσετε τη ϕάση του σηµείου Σ που ϐρίσκεται στη ϑέση x Σ = 3cm την στιγµή t 1 = 4, 5s. γ. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t 1 καθώς και τη χρονική στιγµή t 2 = t 1 + T 4. δ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας των διαφόρων σηµείων του ελαστικού µέσου τη χρονική στιγµή t 1 σε συνάρτηση µε την απόστασή τους x από το σηµείο Ο τη χρονική στιγµή t 1. Σελίδ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 16

17 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - εκέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα.

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1.41. Κάποια ερωτήµατα πάνω σε µια κυµατοµορφή. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά µήκος ενός ελαστικού γραµµικού µέσου, από αριστερά προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος

Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος Τεστ Αρμονικό κύμα Φάση κύματος ~Διάρκεια 90 min~ Θέμα Α 1) Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν i) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του ii) το μήκος κύματος και η συχνότητά του

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α Α.1 Η συχνότητα ταλάντωσης µιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρµονικό κύµα σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση: Αρμονικό κύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 51 Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα ελαστικό μέσο: α μεταφέρεται ύλη, β μεταφέρεται ενέργεια και ύλη, γ όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου έχουν την ίδια φάση την ίδια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ.

2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ. 2.1 Τρέχοντα Κύματα. Ομάδα Δ. 2.1.41. Κάποια ερωτήματα πάνω σε μια κυματομορφή. Α d B Γ d Δ t 0 E Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά μήκος ενός ελαστικού γραμμικού μέσου, από αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Μήκος κύματος Ταχύτητα διάδοσης Συχνότητα Εξίσωση αρμονικού κύματος Φάση αρμονικού κύματος Ταχύτητα ταλάντωσης, Επιτάχυνση Κινητική Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται µια διαταραχή σε ένα οµογενές ελαστικό µέσο : (γ) είναι σταθερή και εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

1. [Απ.: [Απ.: 3. [Απ.: [Απ.:

1. [Απ.: [Απ.: 3. [Απ.: [Απ.: 1. Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος, το οποίο διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, που έχει τη διεύθυνση του άξονα x'x, είναι: γ=0,04ημπ(200t - 8x) (τα x και y είναι σε m και το t σε s).

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός. Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και Β

Διαβάστε περισσότερα

διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα πλάτους Α 1 , αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι Α 2 1 = α 8 max,1 ii. max,2 ) β. λ 2 (υ 1 /υ 2 > 0, v B > 0, v Γ

διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα πλάτους Α 1 , αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι Α 2 1 = α 8 max,1 ii. max,2 ) β. λ 2 (υ 1 /υ 2 > 0, v B > 0, v Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύματα Γενικά θέματα Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 Αρμονικό κύμα πλάτους Α διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου με θετική φορά Τη χρονική στιγμή t=0 το υλικό σημείο με x=0 ταλαντώνεται με μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ.

2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ. 2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ. 2.2.21. σε γραµµικό ελαστικό µέσο. ύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρµονικά κύµατα που διαδίδονται µε ταχύτητα υ=2m/s κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Εσπερινό Μάιος 0) Το άκρο Ο γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Β Εκδοση ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Β Εκδοση Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζεται μηχανικό κύμα; Να περιγράψετε το μηχανισμό διάδοσής του. 2. Τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί και να διαδοθεί ένα μηχανικό κύμα; Διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 2 ο κεφάλαιο: «ΚΥΜΑΤΑ» 1.1 Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραµµικές αρµονικές ταλαντώσεις γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και µε την ίδια διεύθυνση, που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι Τ =

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι Τ = ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2015 ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ Σε δύο σημεία Π Σε δύο σημεία Π Δύο πηγές Π 1

ΟΡΟΣΗΜΟ Σε δύο σημεία Π Σε δύο σημεία Π Δύο πηγές Π 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμβολή κυμάτων Στα παρακάτω προβλήματα να θεωρείτε ότι το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν δεν αλλάζει 5 Σε δύο σημεία Π 1 της ήρεμης επιφάνειας ενός υγρού δημιουργούνται δύο σύγχρονες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr ΖΗΤΗΜΑ Ο Στις ερωτήσεις -5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης του κύματος. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα O με ταχύτητα 0,8 m/s. To υλικό σημείο που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται

1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται Με αρχική φάση. 1. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος 0,2 m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x Ox προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα, εξαναγκάζοντας το υλικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (ϐ) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. Α.2. υο σύγχρονες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλού τύπου 1-7, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και στο απαντητικό σας φύλλο να μεταφέρετε τον αριθμό και το γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα

Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Προσανατολισμού Γ Λυκείου Ταλαντώσεις - Κρούσεις - Κύματα Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 07-11-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το Η φάση του αρμονικού κύματος 1. Πηγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας 5 Hz εξαναγκάζει το άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, το οποίο ταυτίζεται με τον οριζόντιο ημιάξονα O, να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα Β. µάζας m = M και ασκήσουµε την ίδια οριζόντια δύναµη F, όπως ϕαίνεται στο σχήµα (2) ο δίσκος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου α γων(2).

Θέµα Β. µάζας m = M και ασκήσουµε την ίδια οριζόντια δύναµη F, όπως ϕαίνεται στο σχήµα (2) ο δίσκος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου α γων(2). Προτεινόµενα Θέµατα - Μάρτης 2015 Φυσική Κατεύθυνσης Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Msc Θέµα Β Οµογενής ίσκος µάζας Μ και ακτίνας R µπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου. Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου. Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Αρμονικό κύμα Συμβολή Στάσιμα ~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~ Θέμα Α 1) Δύο σημεία ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο εγκάρσιο κύμα, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Δύο εγκάρσια κύματα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων. Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο:

2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων. Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: 2ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ(μέχρι ΗΜ) Διάρκεια 90 min Θέμα 1 Ερωτήσεις πολαλπλής επιλογής Σε κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση 1. Η περίοδος (Τ) του κύµατος είναι ίση µε (ποια πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2.

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2. Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική Εξεταστέα Ύλη : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΙ 2 Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 11-11 -2012 ΘΕΜΑ 1ο 1) Η ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων βρίσκεται στο αριστερό άκρο Ο γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται

1. Πηγή αρμονικών κυμάτων βρίσκεται στο αριστερό άκρο Ο γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται . Πηγή αρμονικών κυμάτων βρίσκεται στο αριστερό άκρο Ο γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με το θετικό ημιάξονα Ox και δημιουργεί εγκάρσια αρμονικά κύματα τα οποία διαδίδονται κατά μήκος του ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-3 να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα μάζας m

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-06 ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ ΘΕΜΑ Α Α. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/2014 ΘΕΜΑ 1ο Α. Όταν αυξάνεται το πλάτος ενός μηχανικού κύματος που διαδίδεται σε ομογενές ελαστικό μέσο: α) αυξάνεται η ταχύτητά του. β) αυξάνεται η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιον. Μάργαρης Κύµατα 1) ίνονται 4 στιγµιότυπα κύµατος τη χρονική στιγµή t 1. Να σχεδιάστε στους ίδιους άξονες τα στιγµιότυπα τη χρονική στιγµή t 1 + t. 2) Το κύµα του σχήµατος διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα

1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x Ox, διαδίδονται ταυτόχρονα δύο αρμονικά κύματα που έχουν εξισώσεις y 1 = 0,1ημπ(5t,5x) (S.I.) και y = 0,1ημπ(5t

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις/Κύµατα/Doppler Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 29 Νοέµβρη 2015 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα.

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ. 1-2 Θέμα 1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και ηρεμεί στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίσες συχνότητες, πλάτη Α1 = 1 m και A2

Μονάδες Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίσες συχνότητες, πλάτη Α1 = 1 m και A2 Φυσική ΘΕΜΑ A κατεύθυνσης Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β Ερώτηση. Δύο μηχανικά κύματα ίδιας συχνότητας διαδίδονται σε ελαστική χορδή. Αν λ και λ τα μήκη κύματος αυτών

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. 2.2.1. Συμβολή και μέγιστο πλάτος Σε δύο σημεία μιας ευθείας ε βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο 1 και Ο 2 οι οποίες παράγουν κύματα με πλάτος Α=2cm και μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Συμβολή κυμάτων Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων: α. παραβιάζεται μόνον

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Φυσική Γ Λυκείου. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης ενός µικρού σώµατος που εκτελεί απλής αρµονική ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο. α) Η χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 02 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 02 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 02 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 016-017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννακόπουλος Θανάσης <ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ> ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( εξετάζοντας έννοιες στα τρέχοντα κύματα)

Γιαννακόπουλος Θανάσης <ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ> ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( εξετάζοντας έννοιες στα τρέχοντα κύματα) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( εξετάζοντας έννοιες στα τρέχοντα κύματα) t = 50min 1. Η εξίσωση αρμονικού κύματος που παράγεται από πηγή που βρίσκεται στη θέση Ο(Χ=0) και διαδίδεται σε ελαστική χορδή Οχ κατά τη θετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Ένα σύστημα ξεκινά φθίνουσες ταλαντώσεις με αρχική ενέργεια 100J και αρχικό πλάτος A o. Το έργο της δύναμης αντίστασης μετά από N ταλαντώσε

ΘΕΜΑ Β Β.1 Ένα σύστημα ξεκινά φθίνουσες ταλαντώσεις με αρχική ενέργεια 100J και αρχικό πλάτος A o. Το έργο της δύναμης αντίστασης μετά από N ταλαντώσε ΘΕΜΑ A A.1 Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Το σημείο που αντιστοιχεί σε απομάκρυνση x=-a είναι: a) το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

γ. είναι η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο T, όπου Τ η περίοδος του κύματος.

γ. είναι η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο T, όπου Τ η περίοδος του κύματος. ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΜΑΤΑ Ερωτήσεις ποαπής επιογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ποαπής επιογής αρκεί να γράψετε στο φύο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή

Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή Θέμα ο. Διαγώνισμα στη Φυσική Θετικού Προσανατολισμού στα κεφάλαια Ταλαντώσεις-κρούσεις κύματα και Doppler. Κυριακή 4--06 Στα θέματα Α, Α, Α3,Α4 επιλέξτε το γράμμα που απαντά στην ερώτηση και γράψτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 28-2-2015 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχοντα κύματα. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.

Τρέχοντα κύματα. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση. Τρέχοντα κύματα. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση. Η φάση ενός σημείου κατά τη διάδοση κύματος Κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα κύμα προς τα δεξιά του θετικού ημιάξονα, με μήκος κύματος λ=2m. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μια χορδή βιολιού µε τα δύο άκρα της στερεωµένα, ταλαντώνεται µε συχνότητα 12 Ηz. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος.

Μια χορδή βιολιού µε τα δύο άκρα της στερεωµένα, ταλαντώνεται µε συχνότητα 12 Ηz. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος. ΘΕΜΑ A ΤΕΣΤ 15. 1. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο προκαλούν, πάνω σε μία επιφάνεια υγρού, αρμονικά κύματα με ίσα πλάτη Α. Σ ένα σημείο Μ, πάνω στην επιφάνεια του υγρού, παρατηρείται ενισχυτική συμβολή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1. Θέµα 1 ο

Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1. Θέµα 1 ο Φσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθνσης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΧΙΟ 1 Θέµα 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-3 και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1 Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση με ακραίες θέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου

Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου Τρέχοντα Κύματα Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας διαταραχής σε όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου με ορισμένη ταχύτητα. Κατά τη διάδοση ενός κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου

1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου 1 Επώνυμο. Όνομα. Αγρίνιο 20-01-2013 Ζήτημα 1 0 Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1) Κατά μήκος ενός γραμμικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα της.δυο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου μορφής. 2() t T

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου

α. Ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΓΓ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ ((Α ΟΜΑ Α)) 77 1111 -- 22001100 Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) 1. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα