Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4"

Transcript

1 Η μικρορηγμάτωση στο μικροσκόπιο. Μια εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων (ESPI). Microcracks under the microscope. An application of the Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI). Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4 Λέξεις κλειδιά: ESPI, Αγκυρώσεις, Σημειακή Φόρτιση, Ηλ. συμβολομετρία κηλίδων ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ηλεκτρονική συμβολομετρία κηλίδων (Electronic Speckle Pattern Interferometry ESPΙ) χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων διαφόρων υλικών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια καινοτόμος εφαρμογή της ESPI. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι κατέστη δυνατή η αναγνώριση παραμορφώσεων και ρηγματώσεων της τάξης του νανομέτρου (nm) για σημειακή φόρτιση, μία παγκοσμίως πρώτη εφαρμογή στο σκυρόδεμα. Στόχο αποτελεί ο εντοπισμός πολύ μικρών παραμορφώσεων και μικρορηγματώσεων στο σκυρόδεμα που προκαλούνται από συγκεντρωμένα φορτία. Συγκεκριμένα, έρχεται να συνδράμει την έρευνα για τη συμπεριφορά των αγκυρίων κοντά στην ακμή ενός στοιχείου σκυροδέματος υπό αξονική ή εγκάρσια φόρτιση. Τα αποτελέσματα πειραμάτων με χρήση της ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων μπορούν να περιγράψουν με μεγάλη ακρίβεια την εντατική κατάσταση του δοκιμίου ακόμη και για πολύ μικρά φορτία, αλλά και να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την έναρξη και την εξέλιξη της ρηγμάτωσης καθώς και για το μηχανισμό αστοχίας των αγκυρίων. ABSTRACT: Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI), is used to identify material properties. In the present paper a novel application of ESPI is demonstrated. Novelty lies in the fact that it has been possible to identify strains (cracks) in the order of nanometers induced by nodal loading, a world first application on concrete. This application refers to the recognition of minute deformations and microcracks in concrete induced by concentrated loading. Particularly, it comes to support the 1 Επιστ. Συνεργάτης, 2 Επιστ. Συνεργάτης, 3 Επιστ. Συνεργάτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, 4 Καθηγητής, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Department of Civil Engineering and Natural Hazards Institute of Structural Engineering 1

2 research on fastenings close to a free edge of a concrete member. The results of experiments with use of ESPI can accurately describe the strain state of the specimen already at a very low load level, while it can give valuable information on the crack initiation and propagation as well as the failure process for single anchors close to an edge under shear or axial loading. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αστοχία μεταλλικών αγκυρίων σκυροδέματος κοντά στο όριο χαρακτηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις από τη διάρρηξη του υλικού καθώς και από την απόσχιση πρίσματος του δομικού στοιχείου συμπαρασυρόμενου από το αγκύριο. Τετοιου τυπου αστοχίες σχετίζονται με πολύ μικρές παραμορφώσεις και περιγράφονται από νόμους της θραυστομηχανικής. Κατά συνεπεια, η διαγνωση των μικρορηγματώσεων ήδη από τα πρώτα στάδια της φόρτισης είναι κρίσιμη για τη διάγνωση αυτών των μορφών αστοχίας. Η Ηλεκτρονική Συμβολομετρία Κηλίδων (Electronic Speckle Pattern Interferometry ESPΙ) παρέχει σημαντική βοήθεια στην ταυτοποίηση της μικρορηγμάτωσης και περεταίρω στη μελέτη της αστοχίας σκυροδέματος λόγω σημειακής φόρτισης από το αγκύριο. Η μέθοδος ESPΙ έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την έρευνα των φυσικών ιδιοτήτων διαφόρων δομικών υλικών. Εντούτοις, η εφαρμογή της τεχνικής που παρουσιάζεται στο παρόν, είναι η πρώτη παγκοσμίως αναφορικά με την εξέλιξη των παραμορφώσεων και των ρηγματώσεων που προκαλούνται στο σκυρόδεμα από τη δράση συγκεντρωμένου φορτίου και ειδικά μεταλλικών αγκυρίων. Παρουσιάζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες των πειραμάτων, καθώς και σημαντικά ευρήματα για τη συμεπριφορά των αγκυρώσεων στο σκυρόδεμα υπό αξονικά και εγκάρσια φορτία. Η μελέτη επικεντρώνεται σε μεμονωμένα αγκύρια τοποθετημένα αρκετά κοντά στην ακμή του δομικού στοιχείου, όπου η επιρροή του ορίου είναι κρίσιμη για το μηχανισμό αστοχίας της σύνδεσης. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Όλες οι μορφές αστοχίας για ένα μεμονωμένο αγκύριο που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, καθώς και στις οδηγίες σχεδιασμού (επί παραδείγματι Eligehausen, Malleé & Silva 2006 και ΕΟΤΑ 1997) παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 και είναι οι εξής: Υπό εφελκυστικό φορτίο (a) Αστοχία Χάλυβα (b) Εξόλκευση Αγκυρίου 2

3 (c) Αστοχία Κώνου Σκυροδέματος και Απομειωμένου Κώνου λόγω κοντινού άκρου (d) Αστοχία Διάρρηξης Σκυροδέματος. Υπό εγκάρσιο φορτίο (e) Αστοχία Χάλυβα (f) Εκμόχλευση 1 Σκυροδέματος (απόσχιση πρίσματος αστοχίας σε κατεύθυνση αντίθετη με αυτή της φόρτισης) (g) Απόσχιση Πλευρικού Κώνου Σκυροδέματος Σχήμα 1. Όλα τα είδη αστοχίας για μεμονωμένο αγκύριο. Το σχήμα προέρχεται από το (Mallée 2005) 1 Ο όρος εκμόχλευση αποτελεί μετάφραση του γερμανικού Aushebeln και tου αντίστοιχου αγγλικού pry-out. Η ορθότητα του όρου έχει διαπιστωθεί από τους συγγραφείς, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι είναι λέξη που συναντάται πολύ σπάνια στα ελληνικά 3

4 Όταν ένα αγκύριο είναι τοποθετημένο κοντά στην ακμή του δομικού στοιχείου, η ανάπτυξη και διάχυση των τάσεων από το αγκύριο στο υλικό που το περιβάλλει περιορίζεται, με αποτέλεσμα την μειωμένη φέρουσα ικανότητα της αγκύρωσης και την αστοχία του σκυροδέματος με διάρρηξη ή αποκόλληση πρίσματος αστοχίας. O σχεδιασμός μιας αγκύρωσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι δράσεις σχεδιασμού δεν θα υπερβούν τις αντοχές σχεδιασμού για καθένα από τα μοντέλα αστοχίας. Κάθε μορφή αστοχίας εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η ποιότητα του χάλυβα του αγκυρίου, η θλιπτική και η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, το βάθος αγκύρωσης, ή η απόσταση του αγκυρίου από το ελεύθερο άκρο. Ωστόσο, στην πράξη είναι πιθανό να εμφανιστεί κάποια επαλληλία των κρίσιμων για κάθε μορφή αστοχίας παραμέτρων άρα και των επιμέρους μηχανισμών, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αντίστοιχα και εικόνες μεικτής αστοχίας. Για εφελκυστικά φορτία, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις περιπτώσεις αστοχίας σκυροδέματος τύπου απόσχισης απομειωμένου κώνου με επιρροή του ορίου (c) σε συνδυασμό με διάρρηξη σκυροδέματος (d). Στην περίπτωση της εγκάρσιας φόρτισης μελετάται η αστοχία απόσχισης πλευρικού κώνου (g). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑ ΚΗΛΙΔΩΝ (ESPI) Προηγούμενες χρήσεις της μεθόδου ESPI H μέθοδος ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων ESPI κατέστη δυνατή μετά την εφεύρεση του λέιζερ στη δεκαετία του 1960 και από τότε έχει εξελιχθεί παράλληλα με την πρόοδο της οπτικής επιστήμης και της τεχνολογίας υπολογιστών. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά, μεταξύ άλλων, ως ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson, ρεολογικές ιδιότητες). τον έλεγχο εξαρτημάτων και πρωτοτύπων βιομηχανικών προϊόντων και την αναβάθμιση μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Είναι μια μέθοδος που δεν απαιτεί επαφή ή επέμβαση στο δοκίμιο, γι 'αυτό συνήθως κατατάσσεται στις μη καταστρεπτικές μεθόδους. Στην μελέτη του σκυροδέματος, η μέθοδος ESPI έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο απομακρυσμένης οπτικής μέτρησης από πολλούς ερευνητές. Η παρούσα πειραματική μελέτη στηρίχθηκε στη συγκεκριμένη τεχνική ESPI που αναπτύχθηκε από τον Ettemeyer (1988), καθώς και στην έρευνα του Eberhardsteiner (2002) για τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου ερυθρελάτης. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή (Dantec Dynamics), η συγκεκριμένη τεχνική συμβολομετρίας κηλίδων χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στον προσδιορισμό της μικρορηγμάτωσης σκυρόδεμα. Παράλληλα αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της μεθόδου ESPI σε αγκύρια σκυροδέματος και την πιο σαφή μέχρι σήμερα αποτύπωση της συγκέντρωσης τάσεων και της ρηγμάτωσης για αγκυρώσεις υπό αξονικά και εγκάρσια φορτία. 4

5 Προσδιορισμός παραμορφώσεων και μικρορηγματώσεων με τη μέθοδο ESPI H ηλεκτρονική συμβολομετρία κηλίδων βασίζεται στη συσχέτιση των αποτυπώσεων μια επιφάνειας, στην οποία προσπίπτουν δέσμες ακτινών laser, ενώ αυτή παραμορφώνεται στη διάρκεια του χρόνου. Οι αποτυπώσεις γίνονται με βιντεοσκόπηση σε κάμερα CCD. Η γενική διάταξη του συμβολόμετρου παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Η δέσμη laser που πηγάζει από το σημείο Α, διέρχεται από έναν διαχωριστή δέσμης (ημιδιαφανές κάτοπτρο) όπου χωρίζεται σε μια «δέσμη αναφοράς» και σε μία «δέσμη αποτύπωσης αντικειμένου». Η δέσμη αναφοράς οδηγείται με κατάλληλη διάταξη κατόπτρων στο φιλμ αποτύπωσης ενώ η δέσμη αντικειμένου ανακλάται στην επιφάνεια του δοκιμίου μελέτης και μαγνητοσκοπείται από την κάμερα CCD. Κατά τη δίοδό τους από το διαχωριστή δέσμης, τα μήκη κύματος των δύο δεσμών αντικειμένου και αναφοράς έχουν κοινή φάση. Με κατάλληλους φακούς οι δέσμες εστιάζονται ή διευρύνονται ώστε να έχουν το ίδιο μέγεθος όταν συμβάλλουν στο φιλμ αποτύπωσης. Κατά τη συμβολή των δύο δεσμών στο φιλμ αποτύπωσης δημιουργείται μια διάταξη κηλίδων (speckle pattern, Σχήμα 3 αριστερά και στο κέντρο). Αυτό συμβαίνει επειδή η δέσμη αντικειμένου διαθλάται λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας ανάκλασης και η φάση της αλλοιώνεται. Κάθε διάταξη κηλίδων αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αποτύπωμα της μορφής της επιφάνειας του δοκιμίου μελέτης. Όταν το δοκίμιο μελέτης φορτιστεί, οι παραμορφώσεις μπορούν να εξαχθούν από τη συσχέτιση των διατάξεων κηλίδων της αρχικής, απαραμόρφωτης φάσης και της παραμορφωμένης φάσης σε κάθε στιγμή αποτύπωσης. Με κατάλληλο συνδυασμό περισσότερων δεσμών ακτινών βάσει της τεχνικής 3D ESPΙ (Dantec Dynamics), μπορούν να υπολογισθούν οι παραμορφώσεις της επιφάνειας που μελετάται και στις τρεις διευθύνσεις. Σχήμα 2. Γενική διάταξη συμβολόμετρου ESPI (Dantec Dynamics) 5

6 Από την υπέρθεση των αποτυπώσεων δύο διαφορετικών φάσεων παραμόρφωσης προκύπτει μια εικόνα κροσσών συμβολής των κηλίδων (Σχήμα 3 δεξιά). Αυτή η εικόνα ονομάζεται συμβολόγραμμα. Οι κροσσοί συμβολής αντιπροσωπεύουν καμπύλες που ενώνουν σημεία της επιφάνειας του δοκιμίου με ίση σχετική μετατόπιση σε μία διεύθυνση. Αν θεωρηθεί το απαραμόρφωτο στάδιο ως εικόνα αναφοράς, με επεξεργασία των εικόνων κροσσών συμβολής υπολογίζονται οι παραμορφώσεις της επιφάνειας που μελετάται. Η ρηγμάτωση σε ένα συμβολόγραμμα διακρίνεται ως λεπτό όριο μεταξύ δύο περιοχών διαφορετικής απόχρωσης, οι οποίες απεικονίζουν τα χείλη της ρωγμής. Καθώς η ακριβής τιμή του μέτρου ελαστικότητας του υλικού δεν είναι γνωστή, η συγκέντρωση τάσεων στην περιοχή αγκύρωσης μπορεί να προσδιορισθεί μόνο προσεγγιστικά μέσω των παραμορφώσεων. Πιο λεπτομερείς περιγραφές της μεθόδου περιέχονται στα (Eberhardsteiner 2002, Mix 2005, Unterweger 2008) Σχήμα 3. Δεξιά: Δημιουργία διάταξης κηλίδων στην αφόρτιστη φάση, Κέντρο: Δημιουργία διάταξης κηλίδων για παραμόρφωση κατακόρυφη Δ, Δεξιά: Συμβολόγραμμα από τη συσχέτιση των δυο διατάξεων κηλίδων. (Dantec Dynamics) Λόγω της ευαισθησίας της μεθόδου, το πείραμα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον προστατευόμενο ακόμη και από πολύ ασθενείς εξωγενείς δονήσεις και μετατοπίσεις (Σχήμα 4) καθώς και από εξωτερικές πηγές φωτός ενώ οι παραμορφώσεις μεταξύ δύο σταδίων φόρτισης πρέπει να είναι πολύ μικρές. Η ακρίβεια της μεθόδου είναι της τάξεως των 10 nm. Η περιοχή εξέτασης στα πειράματα που περιγράφονται παρακάτω είναι περίπου140x120 mm για τα πειράματα αξονικής φόρτισης και 300x200 mm για τα πειράματα εγκάρσιας φόρτισης. Η επιθυμητή ταχύτητα επιβολής του φορτίου εξαρτάται κυρίως από τις ιδιότητες του υλικού και από τη θέση του συμβολόμετρου. Στα πειράματα που παρουσιάζονται η ταχύτητα επιβολής είχε τιμές από 0,3 έως 0,03 mm/min. 6

7 Συσκευή φόρτισης Zwick Z100 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για να επιτευχθεί η φόρτιση του αγκυρίου σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις (μικρή ταχύτητα, μικρές δονήσεις), επιλέχθηκε η συσκευή Zwick Z100. Στη συσκευή αυτή, η μετάδοση κίνησης στον άξονα επιβολής φορτίου γίνεται από ηλεκτρομηχανικό έμβολο αντί υδραυλικού με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ανεπιθύμητοι κραδασμοί. Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταδώσει αυτό το σύστημα περιορίζεται στα 100 kn περίπου, αλλά η ταχύτητα επιβολής μπορεί να πάρει τιμές από έως 300 mm/min. Σχήμα 4. Πραγματική διάταξη πειράματος με τη συσκευή Zwick Z100 Δοκίμια υπό αξονική φόρτιση Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στο Σχήμα 5. Το δοκίμιο αποτελείται από άοπλο σκυρόδεμα κλάσης C20/25. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η στήριξη του δοκιμίου στο σταθερό δάπεδο υλοποιήθηκε μέσω σύνδεσής του σε μεταλλική βάση. Με αυτή τη διάταξη το δοκίμιο υπόκειται αποκλειστικά σε εφελκυστικές τάσεις. Τα αγκύρια πακτώθηκαν με χρήση εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών μέσα σε τρύπες σε σκληρυμένο σκυρόδεμα που διανοίχθηκαν με κρουστικό δράπανο. Η ρητίνη που χρησιμοποιήθηκε είναι εμπορικό προϊόν κατάλληλο για πάκτωση αγκυρίων ή ράβδων οπλισμού σε στερεά δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, πέτρα, πλίνθο. Το αγκύριο ήταν τμήμα χαλύβδινης ράβδου οπλισμού τύπου BSt 500 Φ12. Η απόσταση από το άκρο είναι c = 40 mm και το βάθος αγκύρωσης h ef = 40 mm 7

8 Σχήμα 5. Ανω: Σκαρίφημα του δοκιμίου για αξονική φόρτιση, Κάτω: Διάταξη στήριξης του δοκιμίου στο σταθερό δάπεδο 8

9 Σχήμα 6. Σκαρίφημα του δοκιμίου για εγκάρσια φόρτιση Δοκίμια υπό εγκάρσια φόρτιση Οι διαστάσεις του δοκιμίου φαίνονται στο Σχήμα 6. Όπως και για τα εφελκυόμενα αγκύρια, η σύνδεση του δοκιμίου με το δάπεδο έγινε μέσω μεταλλικής βάσης. Χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση άοπλο σκυρόδεμα κλάσης C20/25 και εποξεική ρητίνη δύο συστατικών για την πάκτωση του αγκυρίου. Το αγκύριο ήταν τμήμα μεταλλικού σπειρώματος τύπου Μ Η απόσταση από το άκρο ήταν c = 90 mm και το βάθος αγκύρωσης h ef = 70 mm. Αξονική φόρτιση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πείραμα εφελκυσμού απέδειξε την έναρξη της ρηγμάτωσης από πολύ χαμηλές τιμές φόρτισης. Η πρώτη ρηγμάτωση αποτυπώθηκε από το συμβολόμετρο όταν το φορτίο ήταν περίπου 25 30% του φορτίου αστοχίας και ξεκινούσε από την περιοχή κοντά στην επιφάνεια που βρισκόταν το αγκύριο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, (περιοχή Α). Το Σχήμα 8 παρουσιάζει ένα παράδειγμα υπολογισμού οριζόντιας παραμόρφωσης και αντίστοιχα του υπολογισμού του εύρους ρωγμής. Η παρακολούθηση της ρωγμής ήταν δυνατή τόσο κατά την έναρξή της μικρορηγμάτωσης, όσο και στην φάση αστοχίας του αγκυρίου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η αρχική ρωγμή εξελισσόταν προς τα κάτω. Λίγο πριν την αστοχία παρατηρήθηκε διακλάδωση της ρωγμής σε οριζόντια διεύθυνση, ενώ το εύρος συνέχισε να αυξάνεται (Σχήμα 7, περιοχές Β1 και Β2). Αυτή η διακλάδωση δημιούργησε δύο τμήματα που είχαν συμπεριφορά παρόμοια με προβόλου. Με περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου η κατακόρυφη ρωγμή διευρύνθηκε τόσο ώστε να επιτρέψει την απώλεια επαφής μεταξύ της ράβδου και του περιβάλλοντος υλικού με τελική συνέπεια την εξόλκευση του αγκυρίου και την αστοχία του συστήματος. Οι αγκυρώσεις με ράβδους από χάλυβα οπλισμού παρουσιάζουν συνήθως αστοχία με απόσχιση ή διάρρηξη του σκυροδέματος. Η απόσχιση σκυροδέματος παρουσιάζεται κυρίως για μικρά βάθη αγκύρωσης και αποστάσεις από το άκρο. Όταν οι τιμές αυτών των παραμέτρων αυξηθούν, εμφανίζεται εντονότερα η μορφή αστοχίας με διάρρηξη του σκυροδέματος. Λεπτομερέστερη περιγραφή της ρηγμάτωσης και της αστοχίας παρουσιάζεται στα (Mihala 2007a, Mihala 2007b). Εγκάρσια φόρτιση Στην αγκύρωση υπό εγκάρσια φόρτιση, η ρηγμάτωση που ξεκινάει στην επιφάνεια παρακολουθείται από τη μέθοδο ESPI καθ όλη τη διάρκεια της φόρτισης. Κατά την έναρξη της φόρτισης παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις που ξεκινούν από το αγκύριο και επεκτείνονται ακτινικά. Η αιτία αυτών των ρηγματώσεων είναι από τη μία πλευρά οι πιέσεις που ασκούνται από το ίδιο το αγκύριο ενώ από την άλλη προκαλούνται συχνά και από τις μικρές βλάβες που προξενεί το κρουστικό δράπανο στη στέψη της τρύπας. Με αύξηση του φορτίου, 9

10 επέρχεται μια δεύτερη σειρά ρωγμών με κατεύθυνση κάθετη προς τη σειρά της φόρτισης, λόγω υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος (Σχήμα 9). Στη συνέχεια, αυτές οι ρωγμές αποκτούν κλίση προς το ελεύθερο άκρο του σκυροδέματος με παράλληλη απόσχιση του κώνου αστοχίας. Στην περίπτωση αυτή η αποτύπωση των παραμορφώσεων εκτός επιπέδου αποδίδει ακριβέστερο προσδιορισμό της ρηγμάτωσης. Η ακριβής διαδικασία της αστοχίας παρουσιάζεται στα (Unterweger 2008a, 2008b, 2008c) Σχήμα 7. Εικόνα ρηγμάτωσης λίγο πριν την αστοχία εφελκυόμενου αγκυρίου. Αριστερά; Οπτική αποτύπωση της ρηγμάτωσης με τη μέθοδο ESPI. Δεξιά: Φωτογραφική αποτύπωση της ρηγμάτωσης Σχήμα 8. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων από ESPI μέσω υπολογιστή. Κατάστρωση φάσματος παραμόρφωσης (αριστερά) και υπολογισμός της ρηγμάτωσης για ένα στάδιο ρηγμάτωσης (δεξιά) 10

11 Σχήμα 9. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων από ESPI για αγκύριο υπό εγκάρσια φόρτιση και αντιπαράθεση της πραγματικής εικόνας ρηγμάτωσης και της συμβολογραφικής αποτύπωσης. (ΑΑ: φωτογραφική απεικόνιση της ρηγμάτωσης, ΑΔ: Συμβολόγραμμα με ESPI, ΚΑ: Παραμορφώσεις εντός επιπέδου, ΚΔ: Παραμορφώσεις εκτός επιπέδου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πρώτη χρήση της μεθόδου 3D ESPI για τη μελέτη αγκυρίων υπό αξονικά και εγκάρσια φορτία. Η χρησιμότητα της τεχνικής αυτής στη μελέτη φαινομένων με έντονη συγκέντρωση τάσεων και κρίσιμες μικρορηγματώσεις αναδεικνύεται στα αποτελέσματα της έρευνας. Παράλληλα διακρίνονται μηχανισμοί οι οποίοι, παρόλο που συνοδεύονται από πολύ μικρές παραμορφώσεις, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάγνωση της αστοχίας των αγκυρίων. Η συνέχεια αυτής της μελέτης περιλαμβάνει ταυτοποίηση αυτών των μηχανισμών σε υπολογισμούς με πεπερασμένα στοιχεία, ενώ η ανάλυση ενός ευρύτερου φάσματος παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της φέρουσας συμπεριφοράς των αγκυρώσεων στο σκυρόδεμα, στη σαφέστερη διαφοροποίηση των μηχανισμών αστοχίας και σε ασφαλέστερα μοντέλα διαστασιολόγησης των αγκυρώσεων. 11

12 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Dantec Dynamics, ( ) Eberhardsteiner, J. Mechanisches Verhalten von Fichtenholz - Experimentelle Bestimmung der biaxialen Festigkeitseigenschaften (Μηχανική συμπεριφορά του ξύλου ερυθρελάτης Πειραματικός προσδιορισμός των ιδιοτήτων διαξονικής αντοχής), Springer, Vienna (2002) Eligehausen, R., Malleé, R., Silva, J., Anchorage in Concrete Construction, Ernst & Sohn, Berlin (2006) Ettemeyer, A. Ein neues holografisches Verfahren zur Verformungs- und Dehnungsbestimmung (Μια νέα ολογραφική μέθοδος για τον προσδιορισμό τάσεων και παραμορφώσεων) Staatliche Materialprüfungsanstalt Stuttgart, Universität Stuttgart, Τεχνική Εκθεση (1988) European Organization for Technical Approvals EOTA. ETAG 001: Metal Anchors for Use in Concrete (1997), Mallée R., Befestigungstechnik (Τεχνική στερεώσεων). Σημειώσεις μαθήματος. University of Natural resources and Applied Life Sciences - Vienna, Department of Civil Engineering and Natural Hazards, Vienna (2005) Mihala, R., Randnahe Befestigungen unter Zuglast (Αγκύρια κοντά στο άκρο υπό εφελκυστικό φορτίο), Institute of Structural Engineering (IKI), Vienna Μη δημοσιευμένη εσωτερική έκθεση Nr (2007a) Mihala R., Unterweger, A., Bergmeister, K., Behaviour and Design of Anchorages in Concrete Close to the Edge, in Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete (Stuttgart, September 4-7, 2007), Ibidem, Stuttgart (2007b) Mix, P.E., Introduction to nondestructive testing: A Training Guide, John Wiley & Sons, New Jersey (2005) Unterweger, A., Randnahe Anker unter Querlast (Αγκύρια κοντά στο άκρο υπό εγκάρσια φόρτιση) Διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. K. Bergmeister), Institute of Structural Engineering, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (2008a) Unterweger, Α, Spyridis, P., Mihala, R., Bergmeister, K., Randnahe Vierfachbefestigungen unter Querlast Experimentelle und numerische Untersuchung (Ομάδα τεσσάρων αγκυρίων κοντά στο άκρο Πειραματική και Αριθμητική διερεύνηση). Beton- und Stahlbetonbau, Vol. 103, Issue 11, (November 2008b), Zwick, ( ) 12

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1. Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ.1 Αρχές της Μεθόδου 10. Βασικές Παράμετροι για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Υψίσυχνα και ισχυρά ακουστικά κύματα δημιουργούμενα από υπερβραχείς παλμούς laser στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του Αλέξανδρου ΤΟΛΗ, Πολιτικού μηχανικού Π.Θ. MSc ΣΑΚ ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην τελευταία δεκαετία, έχουμε δει μια δραματική αύξηση στη χρήση του δομικού γυαλιού σε κατασκευές λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό /

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / 3D scanning process and point cloud processing using specified software ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αυτοϊάσιµων υλικών: µοντελοποίηση πολύστρωτων σύνθετων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες Σιφάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Παραδοσιακών Κατασκευών από Ξυλόπηκτη Τοιχοποιία Modelling of Traditional Timber-Framed Masonry Structures

Προσομοίωση Παραδοσιακών Κατασκευών από Ξυλόπηκτη Τοιχοποιία Modelling of Traditional Timber-Framed Masonry Structures 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 013 Προσομοίωση Παραδοσιακών Κατασκευών από Ξυλόπηκτη Τοιχοποιία Modelling of Traditional Timber-Framed

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Μη Καταστροφικός Έλεγχος για τη µελέτη της Συσσώρευσης Βλάβης σε Σύνθετα Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891

Ευάγγελος ΑΣΤΡΕΙΝΙ ΗΣ 1, ηµήτριος ΕΓΓΛΕΖΟΣ 2. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1891 Ενόργανη Παρακολούθηση Παραµορφώσεων του Τείχους της Ακρόπολης µε Αισθητήρες Οπτικών Ινών Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα