Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP."

Transcript

1 Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3 Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μέθοδο ενίσχυσης δομικών στοιχείων σκυροδέματος με χρήση προϊόντων από ίνες άνθρακα, κατά την οποία ελάσματα από ανθρακονήματα τοποθετούνται σε εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του στοιχείου. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι αυτής κατά την οποία τα ελάσματα επικολλώνται απλώς στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης δείχνουν ότι η συνοχή μεταξύ σκυροδέματος και ένθετου ελάσματος είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα επικολλητά ελάσματα, με αποτέλεσμα την πολύ αποδοτικότερη εκμετάλλευση της εφελκυστικής αντοχής των ελασμάτων. Πέραν τούτου, η προτεινόμενη μέθοδος οδηγεί και σε πολύ καλύτερη προστασία των ελασμάτων από μηχανικές φθορές και θερμικά φαινόμενα. Βάσει των πειραματικών δεδομένων, αναπτύχθηκε μια μέθοδος που καθιστά δυνατή και την προένταση των ένθετων ελασμάτων, με συνέπεια την ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. ABSTRACT: In this work the method of strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP) is treated, whereas the CFRPlamellae are glued externally into slots. This innovative technology exhibits some advantages compared to superficially glued lamellae. The results of the experimental studies show that the bond of slotted CFRP-lamellae is significantly higher than the bond of superficially glued lamellae and thereby the tensile strength can be utilized more efficiently. Additionally, slotted lamellae are protected better against mechanical and thermal actions. On the basis of experiments a method is presented, which enables the application of prestressed slotted CFRP-lamellae and hence an improved utilization of the mechanical properties of the lamellae. 1 Επιστ. Συνεργάτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, 2 Επιστ. Συνεργάτης, 3 Καθηγητής, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Department of Civil Engineering and Natural Hazards Institute of Structural Engineering 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, η χρήση συνθέτων υλικών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα στη δομική πρακτική και ιδιαίτερα στις επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ελάσματα από ίνες άνθρακα και συγκεκριμένα σε μία πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνική, την ένθεση ελασμάτων σε ρηχές εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου (Near-Surface Mounted NSM). Αν και η διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, η τεχνική αυτή φαίνεται να αποκτά το ενδιαφέρον των κατασκευαστών λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει έναντι της πιο συνηθισμένης επιφανειακής επικόλλησης ελασμάτων και υφασμάτων από ίνες άνθρακα στις εφελκυόμενες ζώνες των δομικών στοιχείων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η σύνθεση και οι ιδιότητες των στοιχείων από ανθρακονήματα, τα χαρακτηριστικά της μεθόδου εφαρμογής σε εγκοπές καθώς και ένα καινοτόμο σύστημα αγκύρωσης και προέντασης των ελασμάτων που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης. Στόχο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση στοιχείων από ίνες άνθρακα στην επισκευή και την αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΑΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Ως ανθρακοέλασμα θεωρείται γενικά ο οπλισμός από σύνθετο υλικό με παράλληλες ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση, του οποίου η διατομή είναι συνήθως 1 έως 3 mm σε πάχος και 50 έως 300 mm σε πλάτος, ενώ διατίθεται σε πολύ μεγάλο μήκος (έως και 500 m). Η βασική ιδέα των σύνθετων υλικών, όπως το υλικό των ανθρακοελασμάτων, έγκειται στη μόρφωση στοιχείων από ίνες κάποιου οργανικού υλικού (υαλονήματα, ανθρακονήματα, ίνες αραμιδίου - κέβλαρ) με χρήση ενός συνδετικού πολυμερούς υλικού (ρητίνη). Στην περίπτωση των ελασμάτων που αναφέρονται στη συνέχεια, οι ίνες άνθρακα έχουν διατομή της τάξεως των 10 μm, περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό 80-95% και αποτελούν περίπου το 70% κατ όγκο του τελικού προϊόντος δομικού στοιχείου. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελασμάτων στην επιμήκη διεύθυνση μπορούν να προσδιοριστούν κυρίως βάσει του είδους των ινών και την περιεκτικότητα κατ όγκο. Στη διεύθυνση των ινών παρουσιάζουν πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή (έως και 3000 N/mm 2 ) και μέτρο ελαστικότητας (έως N/mm 2 ), ενώ το βάρος τους είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλα δομικά υλικά με αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες (πολύ μεγάλη ειδική αντοχή και ειδικό μέτρο ελαστικότητας). Επιπλέον, έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε μηχανική κόπωση. Η μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές μεταξύ 1.5 και 2%. Θεωρώντας επί μέρους συντελεστή ασφαλείας γ = 2.0 η τιμή σχεδιασμού για την ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές αντίστοιχα από 0,6 έως 0,8%. Οι ιδιότητες αυτές των ανθρακοελασμάτων επιτρέπουν, πέραν της απλής τοποθέτησης τους ως επιπλέον 2

3 οπλισμό στα στοιχεία σκυροδέματος, τη χρήση τους ως τένοντες για εφαρμογές προέντασης. Τέλος, λόγω της δομής τους μπορούν να τυλιχθούν σε κυλίνδρους (π.χ. με συνολικό μήκος ελάσματος 250 m και βάρος 25 kg) με συνέπεια να απλοποιείται κατά πολύ η αποθήκευση, η μεταφορά, και η τοποθέτησή τους. Ως μειονέκτημα των ελασμάτων από ίνες άνθρακα πρέπει να αναφερθεί η ψαθυρότητά τους. Επίσης, η αντοχή τους στην εγκάρσια διεύθυνση και κατ επέκταση η διατμητική αντοχή εξαρτάται κυρίως από το συνδετικό υλικό και είναι γενικά πολύ περιορισμένη. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Με σκοπό τη συγκριτική παρουσίαση, κρίνεται απαραίτητη η σύντομη αναφορά στην επικρατέστερη μέθοδο για την ενίσχυση των εφελκυόμενων ζωνών. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εξωτερική επικόλληση των ελασμάτων στην εφελκυόμενη ίνα. Με την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής ενισχύεται κατά πολύ η συμπεριφορά του καμπτόμενου φορέα σε όρους αντοχής αλλά και παραμόρφωσης. Ωστόσο, βασικό αντικείμενο προβληματισμού σχετικά με αυτή την εφαρμογή αποτελεί η ψαθυρότητα του συστήματος καθώς και τα ελαττώματα κόλλησης με τη χρήση ρητινών. Οι ψαθυρού τύπου αστοχίες που παρατηρούνται συχνά σε τέτοιες εφαρμογές είναι η αποκόλληση των ελασμάτων με αστοχία της ρητίνης ή των διεπιφανειών σκυροδέματος ρητίνης ελάσματος, καθώς και η απόσχιση φλοιού του σκυροδέματος στην περιοχή που γίνεται η ενίσχυση. Συνήθης λόγος αποκόλλησης του ελάσματος είναι η απώλεια της σύνδεσης λόγω ανωμαλιών ή και ρηγμάτων στην εξωτερική επιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Ως εκ τούτου δημιουργείται συχνά η ανάγκη επιπλέον στερέωσης του ελάσματος με μεταλλικά αγκύρια, εγκάρσιες λωρίδες ανθρακοελασμάτων ή άλλες ειδικές διατάξεις. Σχήμα 1. Σημειακή αποκόλληση εξωτερικά επικολλημένου ανθρακοελάσματος. (α) λόγω ανωμαλιών της εξωτερικής επιφάνειας, (F L : Εφελκυστική συνιστώσα ελάσματος, P t : Δύναμη αποκόλλησης) και (β) λόγω ρηγμάτωσης 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Η τεχνική της ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 90. Για την υλοποίηση της μεθόδου, χαράσσονται ευθείες επιμήκεις εγκοπές κάθετα στην εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος με βάθος μικρότερο από την επικάλυψη του χάλυβα οπλισμού. Εκεί στερεώνονται τα ελάσματα με χρήση εποξεικής ρητίνης ύστερα από προσεκτικό καθαρισμό των εγκοπών για την απομάκρυνση των λεπτόκοκκων θραυσμάτων από τη χάραξη. Συνήθως οι εγκοπές έχουν πλάτος 1-2 mm και βάθος mm, ανάλογα με τις διαστάσεις του ελάσματος και την επικάλυψη του σκυροδέματος. Καθώς η επικάλυψη του σκυροδέματος έχει συχνά μικρή και μη σταθερή τιμή κατά μήκος του οπλισμού, είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες μετρήσεις και να ταυτοποιηθεί το ακριβές βάθος επικάλυψης ώστε να αποκλειστεί η φθορά του οπλισμού κατά τη χάραξη των εγκοπών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συμπεριληφθεί ήδη στην αρχική φάση σχεδιασμού επιλογής λύσης. Η ευθυγραμμία της χάραξης εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα. Η επέμβαση μέσω ένθεσης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Σχήμα 2. Επέμβαση σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος με ένθεση ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές έναντι της εξωτερικής επικόλλησης, όπως προκύπτουν από βιβλιογραφική έρευνα (Bergmeister (2003), Bergmeister (2009), Blaschko (2001), De Lorenzis & Teng (2007), El Hacha & Rizkalla (2004), GangaRao, Taly & Vijay (2007) και όπου γίνεται ειδική αναφορά): Υψηλότερες αντοχές κόλλησης άρα αυξημένη εκμετάλλευση του ελάσματος, συνεπώς μεγαλύτερη αντοχή του ενισχυόμενου στοιχείου ή μείωση απαιτούμενης διατομής ελάσματος. Πολύ αυξημένη πλαστιμότητα. 4

5 Μικρότερη εξάρτηση της συμπεριφοράς του συστήματος από την αντοχή του σκυροδέματος. Απολύτως ευθύγραμμη θέση του ελάσματος, άρα καλύτερη εκμετάλλευση της αντοχής του. Ενδεχομένως χαμηλότερο κόστος της χάραξης των εγκοπών από την κατεργασία/προετοιμασία της επιφάνειας στην περίπτωση της εξωτερικής επικόλλησης. Καλύτερη προστασία από μηχανικές φθορές, ατμοσφαιρικές και θερμικές επιδράσεις). Πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά σε κυκλική φόρτιση (Bournas & Triantafillou 2009). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Σύστημα προέντασης Γενικά στην προένταση των στοιχείων από ίνες άνθρακα η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί είναι η προένταση του ελάσματος και ακολούθως η σύνδεσή του με το σκυρόδεμα. Μπορεί να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε συστήματα προσωρινής και μόνιμης αγκύρωσης. Οι προσωρινές αγκυρώσεις χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των ελασμάτων καθ όλη τη διάρκεια της σκλήρυνσης της κόλλας σύνδεσης με το σκυρόδεμα. Οι μόνιμες αγκυρώσεις εξασφαλίζουν τη μηχανική μεταφορά του φορτίου προέντασης σημειακά στο σκυρόδεμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύστημα αγκύρωσης CARBON ANCHOR (Σχήμα 3) που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης (Stumpfel (2005), Mihala et. al (2008)) και λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσωρινή στερέωση κατά την ένθεση του ελάσματος και σκλήρυνση της κόλλας αλλά και ως μόνιμη αγκύρωση κατά τη λειτουργία του προεντεταμένου φορέα. Σχήμα 3. Το σύστημα αγκύρωσης ανθρακοελασμάτων CARBON ANCHOR 5

6 Σχήμα 4. Διαδικασία συναρμολόγησης και τοποθέτησης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR Αρχικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4 πρέπει να αφαιρεθεί τοπικά το σκυρόδεμα σε βάθος όσο το βάθος των εγκοπών για να δημιουργηθεί η υποδοχή των αγκυρώσεων και του συστήματος προέντασης. Το σώμα της αγκύρωσης αποτελείται από δυο δίδυμα μεταλλικά στοιχεία που σχηματίζουν ένα δισκοειδές κέλυφος με σφηνοειδές διάκενο. Τα δύο αντίστοιχα σφηνοειδή πρίσματα που εφαρμόζουν σε αυτό το διάκενο συνδέονται με το άκρο του ελάσματος μέσω 6

7 ένθετων λεπίδων αλουμινίου πάχους 1,5 mm. Αυτές οι λεπίδες αλουμινίου είναι κολλημένες εκατέρωθεν του ανθρακοελάσματος με ρητίνη. Κατά την τάνυση του ελάσματος, οι μεταλλικές σφήνες προκαλούν πλάγιες δυνάμεις που μεταφέρονται στο σκυρόδεμα ως δυνάμεις διόγκωσης του κελύφους με αποτέλεσμα τη μηχανική αγκύρωση του συστήματος. Η κόλληση του ελάσματος με τις λεπίδες αλουμινίου είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι στην αρχή της φόρτισης οι πλάγιες δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να συγκρατήσουν το έλασμα στην αγκύρωση. Τα υλικό της αγκύρωσης είναι χάλυβας κλάσης Fe 510. Στην πλευρά που γίνεται η τάνυση το σύστημα αγκύρωσης παραμένει, ωστόσο προβλέπεται η κατάλληλη διάταξη εφαρμογής της προέντασης που περιλαμβάνει μια αντλία υψηλής πίεσης και έναν οδηγό για τη διάταξη συγκράτησης και έλξης του ανθρακοελάσματος. Ο οδηγός αποτελείται από δύο χαλύβδινες πλάκες συνδεδεμένες στο σκυρόδεμα μέσω αγκυρίων, ανάμεσα στις οποίες σύρεται με τη λειτουργία της αντλίας η διάταξη συγκράτησης του ελάσματος. Κατά την απομά- Σχήμα 5. Προτεινόμενη διαδικασία προέντασης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπών (Λεπτομέρεια της διατάξεως τάνυσης στο Σχήμα 6) 7

8 κρυνση της αντλίας προέντασης, η διάταξη συγκράτησης στερεώνεται στο σκυρόδεμα με μεταλλικό αγκύριο. Όταν το έλασμα τανυστεί και στερεωθεί αφού σκληρυνθεί η κόλλα δύο συστατικών, το επιπλέον αγκύριο στερέωσης και οι πλάκες οδηγοί μπορούν να απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη θέση προέντασης. Η προσθήκη της ρητίνης μέσα στην εγκοπή εξασφαλίζει την ομαλή διανομή της δύναμης προέντασης σε όλο το μήκος και τη σύμμεικτη καμπτική λειτουργία. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Σκαρίφημα της διάταξης τάνυσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 6. Σχήμα 6. Λεπτομέρεια προτεινόμενης διάταξης τάνυσης ανθρακοελάσματος Πειραματική διερεύνηση Τα πειράματα εφελκυσμού αγκυρωμένων ελασμάτων έγιναν σε σκυρόδεμα κλάσης C20/25 και C50/60 σε δοκίμια διαστάσεων 2500 x 2500 x 150 mm. Αρχικά διανοίχτηκε οπή διαμέτρου ίσης με αυτήν του αγκυρίου CARBON ANCHOR (100 mm) με δράπανο διάτρησης (καροτιέρα) και στη συνέχεια με σκαρπέλο σε βάθος περίπου 22 mm. Στη συνέχεια χαράχτηκε εγκοπή με αδαμάντινο τροχό πάχους 3 mm στο ίδιο βάθος. Η στερέωση του κελύφους του αγκυρίου στη οπή, όπως και όλες οι απαιτούμενες κολλήσεις, πραγματοποιήθηκε με εποξεική ρητίνη δύο συστατικών. Το ελεύθερο άκρο του ελάσματος, αφού επικολλήθηκαν λεπίδες αλουμινίου, συσφίχτηκε μεταξύ δύο χαλύβδινων πλακών με τραχείες επιφάνειες οι οποίες στη συνέχεια συνδέθηκαν με προεντεταμένους κοχλίες, ώστε να προσαρμοσθούν στον κύλινδρο εφελκυσμού (αριστερά στο Σχήμα 7). Οι υπόλοιπη προετοιμασία των πειραμάτων έγινε σύμφωνα με την περιγραφή της μεθόδου στην προηγούμενη παράγραφο και στο Σχήμα 4. Η γενική διάταξη των πειραμάτων φαίνεται στο Σχήμα 7, ενώ οι μηχανικές ιδιότητες και η διατομή των ανθρακοελασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1. 8

9 Σχήμα 7. Απεικόνιση της γενικής διάταξης των πειραμάτων Πίνακας 1. Μηχ. ιδιότητες και διαστάσεις ανθρακοελάσματος. Μέτρο ελαστικότητας MPa Εφελκυστική Αντοχή MPa Μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση 1,4 % Πλάτος ελάσματος 1,4 mm Πάχος ελάσματος 20 mm Αποτελέσματα πειραμάτων Για να διαπιστωθεί η δυνατότητα της χρήσης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR, πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά πειράματα σε σκυρόδεμα μέσης και υψηλής αντοχής, ενώ επίσης εξετάστηκε η επιρροή της απόστασης από το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος στην αντοχή της αγκύρωσης. Στα πειράματα που έγιναν μακριά από το άκρο για τους δύο τύπους σκυροδέματος η μορφή αστοχίας ήταν εφελκυστική θραύση του ελάσματος. Όσον αφορά τα πειράματα με επιρροή του άκρου, για απόσταση έως 200 mm, παρουσιάστηκε αστοχία της ακμής του στοιχείου σκυροδέματος (Σχήμα 8). Η γεωμετρία του πρίσματος αποκόλλησης είναι παρόμοια με εκείνη της εγκάρσιας φόρτισης αγκυρίων κοντά στο άκρο. (Σχήμα 9). Καθώς το φορτίο αυξάνεται, εμφανίζονται ρηγματώσεις που ξεκινούν από το κέλυφος της αγκύρωσης και κατευθύνονται προς το ελεύθερο άκρο, σχηματίζοντας γωνία περίπου 30 με την ακμή του δομικού στοιχείου. Η αστοχία επέρχεται με υπέρβαση της αντοχής του σκυροδέματος σε συνδυασμό εφελκυσμού και διάτμησης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από τους Eligehausen, Malleé & Silva (2006). Για αποστάσεις από το άκρο της τάξης των 250 mm παρουσιάζεται μια μεταβατική περιοχή στην αστοχία, με ανάπτυξη τριχοειδούς ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα υπό γωνία περίπου 30. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος μπορεί να αντέξει τις συνθήκες φόρτισης και η τελική αστοχία χαρακτηρίζεται από τη ρήξη του ανθρακοελάσματος. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 9

10 Σχήμα 8. Περιπτώσεις αστοχίας σκυροδέματος με επιρροή του ορίου Σχήμα 9. Σκαρίφημα της ρηγμάτωσης για (αρ.) την αγκύρωση CARBON ANCHOR και (δεξ.) αγκύριο σκυροδέματος υπό εγκάρσιο φορτίο. Διαδικασία υπολογισμού Η εγκάρσια δύναμη από τη έκταση του κελύφους εξίσωση (1) (βλ. και σχήμα 10): F EXP FL = 2 tan(α + δ) υπολογίζεται από την (1) όπου: F EXP : Πλάγια δύναμη έκτασης του κελύφους της αγκύρωσης [Ν] F L : α: Αξονικό φορτίο του ελάσματος [Ν] γωνία μεταλλικής σφήνας, α =8 δ: μ: γωνία τριβής, δ = arctan(μ) συντελεστής τριβής χάλυβας χάλυβας, μ = 0.1 Το φορτίο αστοχίας τύπου απόσχισης πλευρικού κώνου μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση 3, η οποία βασίζεται στην αναλυτική εξίσωση 2 που χρησιμοποιείται στη διαστασιολόγηση αγκυρίων στο σκυρόδεμα (CCD Method, Eligehausen, Malleé & Silva (2006)). Αυτή η εξίσωση χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον υπολογισμό μεταλλικών αγκυρίων σκυροδέματος (ΕΟΤΑ 1997): 10

11 μετ. αγκύριο : R 0. 2 l f 1, 5 c,m = 0. 9 dnom fc,cube c d (2) nom "Carbon Anchor": R c,m = 16, 3 f c,cube c 1, 3 (3) όπου: R c,m : Μέσο φορτίο αστοχίας σκυροδέματος [Ν] d nom : Διάμετρος αγκυρίου l f : Βάθος αγκύρωσης c: Απόσταση από το άκρο f c,cube : Μέση θλιπτική αντοχή κυβικού δοκιμίου 200 mm [N/mm²] Σχήμα 10. Ανάλυση δυνάμεων στην αγκύρωση Με εξίσωση των δύο παραπάνω σχέσεων (R c,m = F EXP ) προκύπτει η υπολογιστική αντοχή της αγκύρωσης CARBON ANCHOR με επιρροή του άκρου: F Lu, calc =, 0 8 f c c, cube 1,3 (4) Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 2, η προτεινόμενη εξίσωση μπορεί να προβλέψει με ικανοποιητική ακρίβεια την αστοχία σκυροδέματος για την αγκύρωση, αλλά προπαντός με ασφάλεια: Όλες οι τιμές της υπολογιστικής αντοχής F Lu.calc είναι κατά 15% περίπου χαμηλότερες από την αντοχή που μετρήθηκε πειραματικά. Στην τελευταία σειρά του πίνακα, η τιμή F Lu.calc προκύπτει από την τιμή της αστοχίας του ελάσματος (αντοχή x διατομή). 11

12 Απόσταση από το άκρο [mm] Πίνακας 2. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης Κλάση Σκυροδέματος F u [kn] F u,m [kn] Τύπος Αστοχίας F Lu.calc [kn] 100 C20/25 18,40 18,40 Σκυρόδεμα C20/25 31,90 Σκυρόδεμα 31, C20/25 31,30 Σκυρόδεμα 200 C20/25 47,50 Σκυρόδεμα 45, C20/25 44,20 Σκυρόδεμα 250 C20/25 60,40 Έλασμα 60, C20/25 59,90 Έλασμα Χωρίς επιρροή C20/25 66,90 Έλασμα 71,90 Χωρίς επιρροή C50/60 76,90 Έλασμα Πλεονεκτήματα της μεθόδου ,40 Πέραν των οικείων πλεονεκτημάτων της προέντασης φορέων από σκυρόδεμα, όπως είναι η αύξηση της διαθέσιμης αντοχής και ο περιορισμός των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα καθώς αποτελεί μια βελτιωμένη εφαρμογή της προέντασης εξωτερικά επικολλώμενων ελασμάτων από ίνες άνθρακα, αλλά και μια υβριδική μορφή μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής προέντασης. Τα βασικότερα πρόσθετα πλεονεκτήματα συνοψίζονται παρακάτω : Πολύ ασφαλής σύνδεση του ανθρακοελάσματος με το σκυρόδεμα Αυξημένη πλαστιμότητα ελαχιστοποίηση πιθανότητας ψαθυρής αστοχίας Προστασία των τενόντων από εξωτερικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση πυρκαγιάς το βασικό πρόβλημα είναι η αστοχία της κόλλησης στο σκυρόδεμα και απαιτείται πρόσθετη ειδική μόνωση (Foster & Bisby 2005). Ωστόσο η μηχανική αγκύρωση μπορεί να διατηρήσει το φέρον σύστημα σε λειτουργία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες Καμία αλλοίωση των διαστάσεων και της εξωτερικής μορφής του στοιχείου σκυροδέματος λόγω των τενόντων 12

13 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Στο παρόν άρθρο γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων από ίνες άνθρακα και επισημαίνονται προβληματισμοί για τη μέχρι τώρα χρήση τους στις επεμβάσεις σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία καινοτόμος μέθοδος επισκευής και αναβάθμισης με τη χρήση ελασμάτων άνθρακα σε εγκοπές κάθετα στη εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος. Η προένταση των ελασμάτων με τη χρήση ειδικών συστημάτων μηχανικής αγκύρωσης αναδεικνύεται ως μια μέθοδος με πολλά πλεονεκτήματα έναντι διαφόρων άλλων μεθόδων επέμβασης με ανθρακονήματα καθώς και εξωτερικής προέντασης υφιστάμενων κατασκευών. Σημειώνεται, ότι το προτεινόμενο σύστημα τάνυσης του ελάσματος βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού και δεν έχει εφαρμοσθεί ολοκληρωμένα στην πράξη. Ωστόσο, κατάλληλα πειράματα ελέγχου των αγκυρώσεων δείχνουν ότι αυτή η τεχνική έχει ελεγχόμενη συμπεριφορά, ενώ έχει αναπτυχτεί και μια ενδεικνυόμενη μέθοδος διαστασιολόγησης της ζώνης αγκύρωσης.. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bergmeister K., Kohlenstofffasern im Konstruktiven Ingenieurbau (Ανθρακονήματα στη δομική τεχνική), Ernst & Sohn, Berlin (2003) Bergmeister K., Επισκευές υφιστάμενων κατασκευών Ενίσχυση με Ανθρακονήματα (Ανθρακονήματα στην τεχνική των κατασκευών), in Beton Kalender 2009, ed. Bergmeister, K., Fingerloos, F. & Wörner, J.D., Ernst & Sohn, Berlin (2009) Blaschko Μ., (2001): Zum Tragverhalten von Betonbauteilen mit in Schlitze eingeklebten CFKLamellen (Σχετικά με τη δομική συμπεριφορά δομικών στοιχείων με ελάσματα από ίνες άνθρακα κολλημένα σε εγκοπές) Διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. K. Zilch), TU Munich Bournas, D.A., Triantafillou, T.C., Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Columns with Near-Surface-Mounted FRP or Stainless Steel, ACI Structural Journal, Vol. 106, No 4 (July-August 2009) De Lorenzis L. & Teng J.G., Near-surface mounted FRP reinforcement: An emerging technique for strengthening structures, Composites Part B: Engineering, Vol.38, Issue 2 (March 2007) El-Hacha, R. & Rizkalla S.H., Near-Surface-Mounted Fiber-Reinforced Polymer Reinforcements for Flexural Strengthening of Concrete Structures, ACI Structural Journal, Vol. 101, No 5 (September October 2004) Eligehausen, R., Malleé, R., Silva, J., Anchorage in Concrete Construction, Ernst & Sohn, Berlin (2006) European Organization for Technical Approvals EOTA. ETAG 001: Metal Anchors for Use in Concrete (1997), 13

14 Foster, S.K. & Bisby, L.A., High Temperature Residual Properties of Externally-Bonded FRP Systems in: 7th International Symposium on Fiber- Reinforced (FRP) Polymer Reinforcement for Concrete Structures (Kansas City USA, November 6-9, American Concrete Institute, Kansas City (2005) GangaRao, H.V.S., Taly N., Vijay, P. V., Reinforced Concrete Design with FRP Composites, CRC Press, Boca Raton (2007) Mihala, R., Unterweger A., Spyridis P., Rieder A. & Bergmeister K., Strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP), in: 4 th CCC Scientific Symposium Concrete Engineering in Urban Development (Opatija, October 2-3, 2008), J. Radic, J. Bleiziffer, Opatija 2008 Stumpfel, R. Experimentelle Untersuchungen von eingeschlitzten CFK- Lamellen in Beton (Πειραματική διερεύνηση ελάσματων από ίνες άνθρακα σε εγκοπές) Διπλωματική εργασία (υπό την επίβλεψη των K. Bergmeister και A. Rieder), Institute of Structural Engineering, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (2005) 14

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4

Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4 Η μικρορηγμάτωση στο μικροσκόπιο. Μια εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων (ESPI). Microcracks under the microscope. An application of the Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -03», Μάρτιος 2003 ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ Περίληψη Η εισαγωγή σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ)

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΟΥΝΤΕΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη χρήση σύνθετων υλικών (FRP-Fiber Reinforced Polymers)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Εργασία Νο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων επισκευής ενίσχυσης υποστυλωμάτων με περίσφιγξη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο ενίσχυσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 1 Σύνθετα Υλικά Ορισµός Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής εµποτισµένες µε θερµοσκληρυνόµενη ρητίνη Οι συνήθεις τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Επισκευή και ενίσχυση κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι αγκυρίων Εγκιβωτισµένα (προ σκυροδέτησης)

Τύποι αγκυρίων Εγκιβωτισµένα (προ σκυροδέτησης) Συµπεριφορά των αγκυρώσεων στο σκυρόδεµα υπό σεισµική φόρτιση και εφαρµογές στις επισκευές και ενισχύσεις των κατασκευών. Παναγιώτης Σπυρίδης Institute of Structural Engineering Department of Civil Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -4», Μάρτιος 24 ΕΡΓΑΣΙΑ No 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κάμψη με χρήση FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, akatsama@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών μεγεθών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ) Εργασία Νο 16 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΣΚΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής των επικολλητών ελασμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Sikadur Εποξειδικές Ρητίνες

Sikadur Εποξειδικές Ρητίνες Sika CarboDur Δομητικές Επεμβάσεις Ενισχύσεων με Ινώδη Σύνθετα Υλικά Γιώργος Καρύδης Τεχνικός Διευθυντής Sika Hellas ABEE Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός MSc Δομητικές Ενισχύσεις, Ενισχύσεις, Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010010000040 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. Η. Δρίτσος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών Ορισμός Σύνθετα Υλικά Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Σ. Δ Ρ Ι Τ Τα σύνθετα Σ υλικά αποτελούνται Ο από Σίνες υψηλής εφελκυστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα Καμπτική Ενίσχυση Ανοιγμάτων Δοκών Ο/Σ με Πολυμερή Οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP) Flexural Strengthening at the Span of R/C Beams using Steel (SRP) and Carbon (CFRP) Reinforced Polymers Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - καθ. Στέφανος Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών (α) + (β) R (γ) (δ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μάιος 016 1 Τύποι φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου. Χάρης ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου. Χάρης ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2040 Αναλυτικός προσδιορισμός της συμπεριφοράς ενισχυμένης τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά έναντι μονοτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί Καθηγητής Α.Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 17-12-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 01» Μάρτιος 2001 Εργασία Νο 10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ Θεοδωρακοπούλου Νίκη Χατζηγρηγορίου Μαρία Περίληψη εργασίας Σε αυτή την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2

Διονύσιος ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 09, Πάφος, Κύπρος Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος σε Ανακυκλιζόμενη Κάμψη µε Πρόσθετους Οπλισμούς σε Εγκοπές (ΠΟΕ) Strengthening of Reinforced

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Χτυπητό αγκύριο HKD Hilti 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 4/6/2014 (v1) Κωδικός: 05.01.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010040000002 Sika CarboShear L Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΙΟΠ (FRP) ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΙΟΠ (FRP) ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ Μελέτη Μεθόδων Αγκύρωσης ΙΟΠ σε Ενισχύσεις Δοκών ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΙΟΠ (FRP) ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να περιγράψει και να

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3)

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) Η εξεταστέα ύλη για τις περιγραφικές ερωτήσεις (στο πρώτο μέρος της γραπτής εξέτασης) θα είναι η παρακάτω: - Κεφ. 1: Ποια είναι τα δύο πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604, Ηλ. Ταχ.: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Δοκιμή κάμψης: συνοπτική θεωρία Όταν μια δοκός υπόκειται σε καμπτική ροπή οι αξονικές γραμμές κάπτονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο14 Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΥΓΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει στόχο να επισημάνει ορισμένα σημαντικά σημεία για την ενίσχυση δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3.

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Περίληψη Η μελέτη για επέμβαση είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη σχεδιασμού ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιζόµενες αγκυρώσεις σε κατασκευές από σκυρόδεµα µέσω ραγών αγκύρωσης Συνδέσεις προκατασκευασµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα

Ρυθµιζόµενες αγκυρώσεις σε κατασκευές από σκυρόδεµα µέσω ραγών αγκύρωσης Συνδέσεις προκατασκευασµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα Ρυθµιζόµενες αγκυρώσεις σε κατασκευές από σκυρόδεµα µέσω ραγών αγκύρωσης Συνδέσεις προκατασκευασµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα Α.Π. Χρίστου Dipl.-Ing., Πολιτικός Μηχανικός Ράγες, αγκύρωση, συνδέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αξιοπιστίας και πειραματική μελέτη αγκυρίων στο σκυρόδεμα. Safety analysis and experimental study of fasteners in concrete

Ανάλυση αξιοπιστίας και πειραματική μελέτη αγκυρίων στο σκυρόδεμα. Safety analysis and experimental study of fasteners in concrete 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολοίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2037 Ανάλυση αξιοπιστίας και πειραματική μελέτη ακυρίων στο σκυρόδεμα afety analysis and experimental study

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI 2, Kυριάκος ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 3, Stijn MATTHYS 4

Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI 2, Kυριάκος ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 3, Stijn MATTHYS 4 Σκυρόδεμα Οπλισμένο με Ινοπλισμένα Πολυμερή: Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib Concrete reinforced internally with fibre reinforced polymers: research activities of fib Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI

Διαβάστε περισσότερα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Ε.Γ. Καλαµαράς Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Επισκευή και Ενίσχυση Γεφυρών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Χρήση FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Κορρές Πέτρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα