Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP."

Transcript

1 Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3 Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μέθοδο ενίσχυσης δομικών στοιχείων σκυροδέματος με χρήση προϊόντων από ίνες άνθρακα, κατά την οποία ελάσματα από ανθρακονήματα τοποθετούνται σε εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του στοιχείου. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι αυτής κατά την οποία τα ελάσματα επικολλώνται απλώς στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης δείχνουν ότι η συνοχή μεταξύ σκυροδέματος και ένθετου ελάσματος είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα επικολλητά ελάσματα, με αποτέλεσμα την πολύ αποδοτικότερη εκμετάλλευση της εφελκυστικής αντοχής των ελασμάτων. Πέραν τούτου, η προτεινόμενη μέθοδος οδηγεί και σε πολύ καλύτερη προστασία των ελασμάτων από μηχανικές φθορές και θερμικά φαινόμενα. Βάσει των πειραματικών δεδομένων, αναπτύχθηκε μια μέθοδος που καθιστά δυνατή και την προένταση των ένθετων ελασμάτων, με συνέπεια την ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. ABSTRACT: In this work the method of strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP) is treated, whereas the CFRPlamellae are glued externally into slots. This innovative technology exhibits some advantages compared to superficially glued lamellae. The results of the experimental studies show that the bond of slotted CFRP-lamellae is significantly higher than the bond of superficially glued lamellae and thereby the tensile strength can be utilized more efficiently. Additionally, slotted lamellae are protected better against mechanical and thermal actions. On the basis of experiments a method is presented, which enables the application of prestressed slotted CFRP-lamellae and hence an improved utilization of the mechanical properties of the lamellae. 1 Επιστ. Συνεργάτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, 2 Επιστ. Συνεργάτης, 3 Καθηγητής, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Department of Civil Engineering and Natural Hazards Institute of Structural Engineering 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, η χρήση συνθέτων υλικών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα στη δομική πρακτική και ιδιαίτερα στις επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ελάσματα από ίνες άνθρακα και συγκεκριμένα σε μία πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνική, την ένθεση ελασμάτων σε ρηχές εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου (Near-Surface Mounted NSM). Αν και η διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, η τεχνική αυτή φαίνεται να αποκτά το ενδιαφέρον των κατασκευαστών λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει έναντι της πιο συνηθισμένης επιφανειακής επικόλλησης ελασμάτων και υφασμάτων από ίνες άνθρακα στις εφελκυόμενες ζώνες των δομικών στοιχείων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η σύνθεση και οι ιδιότητες των στοιχείων από ανθρακονήματα, τα χαρακτηριστικά της μεθόδου εφαρμογής σε εγκοπές καθώς και ένα καινοτόμο σύστημα αγκύρωσης και προέντασης των ελασμάτων που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης. Στόχο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση στοιχείων από ίνες άνθρακα στην επισκευή και την αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΑΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Ως ανθρακοέλασμα θεωρείται γενικά ο οπλισμός από σύνθετο υλικό με παράλληλες ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση, του οποίου η διατομή είναι συνήθως 1 έως 3 mm σε πάχος και 50 έως 300 mm σε πλάτος, ενώ διατίθεται σε πολύ μεγάλο μήκος (έως και 500 m). Η βασική ιδέα των σύνθετων υλικών, όπως το υλικό των ανθρακοελασμάτων, έγκειται στη μόρφωση στοιχείων από ίνες κάποιου οργανικού υλικού (υαλονήματα, ανθρακονήματα, ίνες αραμιδίου - κέβλαρ) με χρήση ενός συνδετικού πολυμερούς υλικού (ρητίνη). Στην περίπτωση των ελασμάτων που αναφέρονται στη συνέχεια, οι ίνες άνθρακα έχουν διατομή της τάξεως των 10 μm, περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό 80-95% και αποτελούν περίπου το 70% κατ όγκο του τελικού προϊόντος δομικού στοιχείου. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελασμάτων στην επιμήκη διεύθυνση μπορούν να προσδιοριστούν κυρίως βάσει του είδους των ινών και την περιεκτικότητα κατ όγκο. Στη διεύθυνση των ινών παρουσιάζουν πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή (έως και 3000 N/mm 2 ) και μέτρο ελαστικότητας (έως N/mm 2 ), ενώ το βάρος τους είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλα δομικά υλικά με αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες (πολύ μεγάλη ειδική αντοχή και ειδικό μέτρο ελαστικότητας). Επιπλέον, έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε μηχανική κόπωση. Η μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές μεταξύ 1.5 και 2%. Θεωρώντας επί μέρους συντελεστή ασφαλείας γ = 2.0 η τιμή σχεδιασμού για την ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές αντίστοιχα από 0,6 έως 0,8%. Οι ιδιότητες αυτές των ανθρακοελασμάτων επιτρέπουν, πέραν της απλής τοποθέτησης τους ως επιπλέον 2

3 οπλισμό στα στοιχεία σκυροδέματος, τη χρήση τους ως τένοντες για εφαρμογές προέντασης. Τέλος, λόγω της δομής τους μπορούν να τυλιχθούν σε κυλίνδρους (π.χ. με συνολικό μήκος ελάσματος 250 m και βάρος 25 kg) με συνέπεια να απλοποιείται κατά πολύ η αποθήκευση, η μεταφορά, και η τοποθέτησή τους. Ως μειονέκτημα των ελασμάτων από ίνες άνθρακα πρέπει να αναφερθεί η ψαθυρότητά τους. Επίσης, η αντοχή τους στην εγκάρσια διεύθυνση και κατ επέκταση η διατμητική αντοχή εξαρτάται κυρίως από το συνδετικό υλικό και είναι γενικά πολύ περιορισμένη. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Με σκοπό τη συγκριτική παρουσίαση, κρίνεται απαραίτητη η σύντομη αναφορά στην επικρατέστερη μέθοδο για την ενίσχυση των εφελκυόμενων ζωνών. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εξωτερική επικόλληση των ελασμάτων στην εφελκυόμενη ίνα. Με την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής ενισχύεται κατά πολύ η συμπεριφορά του καμπτόμενου φορέα σε όρους αντοχής αλλά και παραμόρφωσης. Ωστόσο, βασικό αντικείμενο προβληματισμού σχετικά με αυτή την εφαρμογή αποτελεί η ψαθυρότητα του συστήματος καθώς και τα ελαττώματα κόλλησης με τη χρήση ρητινών. Οι ψαθυρού τύπου αστοχίες που παρατηρούνται συχνά σε τέτοιες εφαρμογές είναι η αποκόλληση των ελασμάτων με αστοχία της ρητίνης ή των διεπιφανειών σκυροδέματος ρητίνης ελάσματος, καθώς και η απόσχιση φλοιού του σκυροδέματος στην περιοχή που γίνεται η ενίσχυση. Συνήθης λόγος αποκόλλησης του ελάσματος είναι η απώλεια της σύνδεσης λόγω ανωμαλιών ή και ρηγμάτων στην εξωτερική επιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Ως εκ τούτου δημιουργείται συχνά η ανάγκη επιπλέον στερέωσης του ελάσματος με μεταλλικά αγκύρια, εγκάρσιες λωρίδες ανθρακοελασμάτων ή άλλες ειδικές διατάξεις. Σχήμα 1. Σημειακή αποκόλληση εξωτερικά επικολλημένου ανθρακοελάσματος. (α) λόγω ανωμαλιών της εξωτερικής επιφάνειας, (F L : Εφελκυστική συνιστώσα ελάσματος, P t : Δύναμη αποκόλλησης) και (β) λόγω ρηγμάτωσης 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Η τεχνική της ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 90. Για την υλοποίηση της μεθόδου, χαράσσονται ευθείες επιμήκεις εγκοπές κάθετα στην εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος με βάθος μικρότερο από την επικάλυψη του χάλυβα οπλισμού. Εκεί στερεώνονται τα ελάσματα με χρήση εποξεικής ρητίνης ύστερα από προσεκτικό καθαρισμό των εγκοπών για την απομάκρυνση των λεπτόκοκκων θραυσμάτων από τη χάραξη. Συνήθως οι εγκοπές έχουν πλάτος 1-2 mm και βάθος mm, ανάλογα με τις διαστάσεις του ελάσματος και την επικάλυψη του σκυροδέματος. Καθώς η επικάλυψη του σκυροδέματος έχει συχνά μικρή και μη σταθερή τιμή κατά μήκος του οπλισμού, είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες μετρήσεις και να ταυτοποιηθεί το ακριβές βάθος επικάλυψης ώστε να αποκλειστεί η φθορά του οπλισμού κατά τη χάραξη των εγκοπών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συμπεριληφθεί ήδη στην αρχική φάση σχεδιασμού επιλογής λύσης. Η ευθυγραμμία της χάραξης εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα. Η επέμβαση μέσω ένθεσης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Σχήμα 2. Επέμβαση σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος με ένθεση ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές έναντι της εξωτερικής επικόλλησης, όπως προκύπτουν από βιβλιογραφική έρευνα (Bergmeister (2003), Bergmeister (2009), Blaschko (2001), De Lorenzis & Teng (2007), El Hacha & Rizkalla (2004), GangaRao, Taly & Vijay (2007) και όπου γίνεται ειδική αναφορά): Υψηλότερες αντοχές κόλλησης άρα αυξημένη εκμετάλλευση του ελάσματος, συνεπώς μεγαλύτερη αντοχή του ενισχυόμενου στοιχείου ή μείωση απαιτούμενης διατομής ελάσματος. Πολύ αυξημένη πλαστιμότητα. 4

5 Μικρότερη εξάρτηση της συμπεριφοράς του συστήματος από την αντοχή του σκυροδέματος. Απολύτως ευθύγραμμη θέση του ελάσματος, άρα καλύτερη εκμετάλλευση της αντοχής του. Ενδεχομένως χαμηλότερο κόστος της χάραξης των εγκοπών από την κατεργασία/προετοιμασία της επιφάνειας στην περίπτωση της εξωτερικής επικόλλησης. Καλύτερη προστασία από μηχανικές φθορές, ατμοσφαιρικές και θερμικές επιδράσεις). Πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά σε κυκλική φόρτιση (Bournas & Triantafillou 2009). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Σύστημα προέντασης Γενικά στην προένταση των στοιχείων από ίνες άνθρακα η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί είναι η προένταση του ελάσματος και ακολούθως η σύνδεσή του με το σκυρόδεμα. Μπορεί να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε συστήματα προσωρινής και μόνιμης αγκύρωσης. Οι προσωρινές αγκυρώσεις χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των ελασμάτων καθ όλη τη διάρκεια της σκλήρυνσης της κόλλας σύνδεσης με το σκυρόδεμα. Οι μόνιμες αγκυρώσεις εξασφαλίζουν τη μηχανική μεταφορά του φορτίου προέντασης σημειακά στο σκυρόδεμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύστημα αγκύρωσης CARBON ANCHOR (Σχήμα 3) που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης (Stumpfel (2005), Mihala et. al (2008)) και λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσωρινή στερέωση κατά την ένθεση του ελάσματος και σκλήρυνση της κόλλας αλλά και ως μόνιμη αγκύρωση κατά τη λειτουργία του προεντεταμένου φορέα. Σχήμα 3. Το σύστημα αγκύρωσης ανθρακοελασμάτων CARBON ANCHOR 5

6 Σχήμα 4. Διαδικασία συναρμολόγησης και τοποθέτησης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR Αρχικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4 πρέπει να αφαιρεθεί τοπικά το σκυρόδεμα σε βάθος όσο το βάθος των εγκοπών για να δημιουργηθεί η υποδοχή των αγκυρώσεων και του συστήματος προέντασης. Το σώμα της αγκύρωσης αποτελείται από δυο δίδυμα μεταλλικά στοιχεία που σχηματίζουν ένα δισκοειδές κέλυφος με σφηνοειδές διάκενο. Τα δύο αντίστοιχα σφηνοειδή πρίσματα που εφαρμόζουν σε αυτό το διάκενο συνδέονται με το άκρο του ελάσματος μέσω 6

7 ένθετων λεπίδων αλουμινίου πάχους 1,5 mm. Αυτές οι λεπίδες αλουμινίου είναι κολλημένες εκατέρωθεν του ανθρακοελάσματος με ρητίνη. Κατά την τάνυση του ελάσματος, οι μεταλλικές σφήνες προκαλούν πλάγιες δυνάμεις που μεταφέρονται στο σκυρόδεμα ως δυνάμεις διόγκωσης του κελύφους με αποτέλεσμα τη μηχανική αγκύρωση του συστήματος. Η κόλληση του ελάσματος με τις λεπίδες αλουμινίου είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι στην αρχή της φόρτισης οι πλάγιες δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να συγκρατήσουν το έλασμα στην αγκύρωση. Τα υλικό της αγκύρωσης είναι χάλυβας κλάσης Fe 510. Στην πλευρά που γίνεται η τάνυση το σύστημα αγκύρωσης παραμένει, ωστόσο προβλέπεται η κατάλληλη διάταξη εφαρμογής της προέντασης που περιλαμβάνει μια αντλία υψηλής πίεσης και έναν οδηγό για τη διάταξη συγκράτησης και έλξης του ανθρακοελάσματος. Ο οδηγός αποτελείται από δύο χαλύβδινες πλάκες συνδεδεμένες στο σκυρόδεμα μέσω αγκυρίων, ανάμεσα στις οποίες σύρεται με τη λειτουργία της αντλίας η διάταξη συγκράτησης του ελάσματος. Κατά την απομά- Σχήμα 5. Προτεινόμενη διαδικασία προέντασης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπών (Λεπτομέρεια της διατάξεως τάνυσης στο Σχήμα 6) 7

8 κρυνση της αντλίας προέντασης, η διάταξη συγκράτησης στερεώνεται στο σκυρόδεμα με μεταλλικό αγκύριο. Όταν το έλασμα τανυστεί και στερεωθεί αφού σκληρυνθεί η κόλλα δύο συστατικών, το επιπλέον αγκύριο στερέωσης και οι πλάκες οδηγοί μπορούν να απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη θέση προέντασης. Η προσθήκη της ρητίνης μέσα στην εγκοπή εξασφαλίζει την ομαλή διανομή της δύναμης προέντασης σε όλο το μήκος και τη σύμμεικτη καμπτική λειτουργία. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Σκαρίφημα της διάταξης τάνυσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 6. Σχήμα 6. Λεπτομέρεια προτεινόμενης διάταξης τάνυσης ανθρακοελάσματος Πειραματική διερεύνηση Τα πειράματα εφελκυσμού αγκυρωμένων ελασμάτων έγιναν σε σκυρόδεμα κλάσης C20/25 και C50/60 σε δοκίμια διαστάσεων 2500 x 2500 x 150 mm. Αρχικά διανοίχτηκε οπή διαμέτρου ίσης με αυτήν του αγκυρίου CARBON ANCHOR (100 mm) με δράπανο διάτρησης (καροτιέρα) και στη συνέχεια με σκαρπέλο σε βάθος περίπου 22 mm. Στη συνέχεια χαράχτηκε εγκοπή με αδαμάντινο τροχό πάχους 3 mm στο ίδιο βάθος. Η στερέωση του κελύφους του αγκυρίου στη οπή, όπως και όλες οι απαιτούμενες κολλήσεις, πραγματοποιήθηκε με εποξεική ρητίνη δύο συστατικών. Το ελεύθερο άκρο του ελάσματος, αφού επικολλήθηκαν λεπίδες αλουμινίου, συσφίχτηκε μεταξύ δύο χαλύβδινων πλακών με τραχείες επιφάνειες οι οποίες στη συνέχεια συνδέθηκαν με προεντεταμένους κοχλίες, ώστε να προσαρμοσθούν στον κύλινδρο εφελκυσμού (αριστερά στο Σχήμα 7). Οι υπόλοιπη προετοιμασία των πειραμάτων έγινε σύμφωνα με την περιγραφή της μεθόδου στην προηγούμενη παράγραφο και στο Σχήμα 4. Η γενική διάταξη των πειραμάτων φαίνεται στο Σχήμα 7, ενώ οι μηχανικές ιδιότητες και η διατομή των ανθρακοελασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1. 8

9 Σχήμα 7. Απεικόνιση της γενικής διάταξης των πειραμάτων Πίνακας 1. Μηχ. ιδιότητες και διαστάσεις ανθρακοελάσματος. Μέτρο ελαστικότητας MPa Εφελκυστική Αντοχή MPa Μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση 1,4 % Πλάτος ελάσματος 1,4 mm Πάχος ελάσματος 20 mm Αποτελέσματα πειραμάτων Για να διαπιστωθεί η δυνατότητα της χρήσης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR, πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά πειράματα σε σκυρόδεμα μέσης και υψηλής αντοχής, ενώ επίσης εξετάστηκε η επιρροή της απόστασης από το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος στην αντοχή της αγκύρωσης. Στα πειράματα που έγιναν μακριά από το άκρο για τους δύο τύπους σκυροδέματος η μορφή αστοχίας ήταν εφελκυστική θραύση του ελάσματος. Όσον αφορά τα πειράματα με επιρροή του άκρου, για απόσταση έως 200 mm, παρουσιάστηκε αστοχία της ακμής του στοιχείου σκυροδέματος (Σχήμα 8). Η γεωμετρία του πρίσματος αποκόλλησης είναι παρόμοια με εκείνη της εγκάρσιας φόρτισης αγκυρίων κοντά στο άκρο. (Σχήμα 9). Καθώς το φορτίο αυξάνεται, εμφανίζονται ρηγματώσεις που ξεκινούν από το κέλυφος της αγκύρωσης και κατευθύνονται προς το ελεύθερο άκρο, σχηματίζοντας γωνία περίπου 30 με την ακμή του δομικού στοιχείου. Η αστοχία επέρχεται με υπέρβαση της αντοχής του σκυροδέματος σε συνδυασμό εφελκυσμού και διάτμησης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από τους Eligehausen, Malleé & Silva (2006). Για αποστάσεις από το άκρο της τάξης των 250 mm παρουσιάζεται μια μεταβατική περιοχή στην αστοχία, με ανάπτυξη τριχοειδούς ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα υπό γωνία περίπου 30. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος μπορεί να αντέξει τις συνθήκες φόρτισης και η τελική αστοχία χαρακτηρίζεται από τη ρήξη του ανθρακοελάσματος. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 9

10 Σχήμα 8. Περιπτώσεις αστοχίας σκυροδέματος με επιρροή του ορίου Σχήμα 9. Σκαρίφημα της ρηγμάτωσης για (αρ.) την αγκύρωση CARBON ANCHOR και (δεξ.) αγκύριο σκυροδέματος υπό εγκάρσιο φορτίο. Διαδικασία υπολογισμού Η εγκάρσια δύναμη από τη έκταση του κελύφους εξίσωση (1) (βλ. και σχήμα 10): F EXP FL = 2 tan(α + δ) υπολογίζεται από την (1) όπου: F EXP : Πλάγια δύναμη έκτασης του κελύφους της αγκύρωσης [Ν] F L : α: Αξονικό φορτίο του ελάσματος [Ν] γωνία μεταλλικής σφήνας, α =8 δ: μ: γωνία τριβής, δ = arctan(μ) συντελεστής τριβής χάλυβας χάλυβας, μ = 0.1 Το φορτίο αστοχίας τύπου απόσχισης πλευρικού κώνου μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση 3, η οποία βασίζεται στην αναλυτική εξίσωση 2 που χρησιμοποιείται στη διαστασιολόγηση αγκυρίων στο σκυρόδεμα (CCD Method, Eligehausen, Malleé & Silva (2006)). Αυτή η εξίσωση χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον υπολογισμό μεταλλικών αγκυρίων σκυροδέματος (ΕΟΤΑ 1997): 10

11 μετ. αγκύριο : R 0. 2 l f 1, 5 c,m = 0. 9 dnom fc,cube c d (2) nom "Carbon Anchor": R c,m = 16, 3 f c,cube c 1, 3 (3) όπου: R c,m : Μέσο φορτίο αστοχίας σκυροδέματος [Ν] d nom : Διάμετρος αγκυρίου l f : Βάθος αγκύρωσης c: Απόσταση από το άκρο f c,cube : Μέση θλιπτική αντοχή κυβικού δοκιμίου 200 mm [N/mm²] Σχήμα 10. Ανάλυση δυνάμεων στην αγκύρωση Με εξίσωση των δύο παραπάνω σχέσεων (R c,m = F EXP ) προκύπτει η υπολογιστική αντοχή της αγκύρωσης CARBON ANCHOR με επιρροή του άκρου: F Lu, calc =, 0 8 f c c, cube 1,3 (4) Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 2, η προτεινόμενη εξίσωση μπορεί να προβλέψει με ικανοποιητική ακρίβεια την αστοχία σκυροδέματος για την αγκύρωση, αλλά προπαντός με ασφάλεια: Όλες οι τιμές της υπολογιστικής αντοχής F Lu.calc είναι κατά 15% περίπου χαμηλότερες από την αντοχή που μετρήθηκε πειραματικά. Στην τελευταία σειρά του πίνακα, η τιμή F Lu.calc προκύπτει από την τιμή της αστοχίας του ελάσματος (αντοχή x διατομή). 11

12 Απόσταση από το άκρο [mm] Πίνακας 2. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης Κλάση Σκυροδέματος F u [kn] F u,m [kn] Τύπος Αστοχίας F Lu.calc [kn] 100 C20/25 18,40 18,40 Σκυρόδεμα C20/25 31,90 Σκυρόδεμα 31, C20/25 31,30 Σκυρόδεμα 200 C20/25 47,50 Σκυρόδεμα 45, C20/25 44,20 Σκυρόδεμα 250 C20/25 60,40 Έλασμα 60, C20/25 59,90 Έλασμα Χωρίς επιρροή C20/25 66,90 Έλασμα 71,90 Χωρίς επιρροή C50/60 76,90 Έλασμα Πλεονεκτήματα της μεθόδου ,40 Πέραν των οικείων πλεονεκτημάτων της προέντασης φορέων από σκυρόδεμα, όπως είναι η αύξηση της διαθέσιμης αντοχής και ο περιορισμός των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα καθώς αποτελεί μια βελτιωμένη εφαρμογή της προέντασης εξωτερικά επικολλώμενων ελασμάτων από ίνες άνθρακα, αλλά και μια υβριδική μορφή μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής προέντασης. Τα βασικότερα πρόσθετα πλεονεκτήματα συνοψίζονται παρακάτω : Πολύ ασφαλής σύνδεση του ανθρακοελάσματος με το σκυρόδεμα Αυξημένη πλαστιμότητα ελαχιστοποίηση πιθανότητας ψαθυρής αστοχίας Προστασία των τενόντων από εξωτερικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση πυρκαγιάς το βασικό πρόβλημα είναι η αστοχία της κόλλησης στο σκυρόδεμα και απαιτείται πρόσθετη ειδική μόνωση (Foster & Bisby 2005). Ωστόσο η μηχανική αγκύρωση μπορεί να διατηρήσει το φέρον σύστημα σε λειτουργία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες Καμία αλλοίωση των διαστάσεων και της εξωτερικής μορφής του στοιχείου σκυροδέματος λόγω των τενόντων 12

13 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Στο παρόν άρθρο γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων από ίνες άνθρακα και επισημαίνονται προβληματισμοί για τη μέχρι τώρα χρήση τους στις επεμβάσεις σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία καινοτόμος μέθοδος επισκευής και αναβάθμισης με τη χρήση ελασμάτων άνθρακα σε εγκοπές κάθετα στη εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος. Η προένταση των ελασμάτων με τη χρήση ειδικών συστημάτων μηχανικής αγκύρωσης αναδεικνύεται ως μια μέθοδος με πολλά πλεονεκτήματα έναντι διαφόρων άλλων μεθόδων επέμβασης με ανθρακονήματα καθώς και εξωτερικής προέντασης υφιστάμενων κατασκευών. Σημειώνεται, ότι το προτεινόμενο σύστημα τάνυσης του ελάσματος βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού και δεν έχει εφαρμοσθεί ολοκληρωμένα στην πράξη. Ωστόσο, κατάλληλα πειράματα ελέγχου των αγκυρώσεων δείχνουν ότι αυτή η τεχνική έχει ελεγχόμενη συμπεριφορά, ενώ έχει αναπτυχτεί και μια ενδεικνυόμενη μέθοδος διαστασιολόγησης της ζώνης αγκύρωσης.. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bergmeister K., Kohlenstofffasern im Konstruktiven Ingenieurbau (Ανθρακονήματα στη δομική τεχνική), Ernst & Sohn, Berlin (2003) Bergmeister K., Επισκευές υφιστάμενων κατασκευών Ενίσχυση με Ανθρακονήματα (Ανθρακονήματα στην τεχνική των κατασκευών), in Beton Kalender 2009, ed. Bergmeister, K., Fingerloos, F. & Wörner, J.D., Ernst & Sohn, Berlin (2009) Blaschko Μ., (2001): Zum Tragverhalten von Betonbauteilen mit in Schlitze eingeklebten CFKLamellen (Σχετικά με τη δομική συμπεριφορά δομικών στοιχείων με ελάσματα από ίνες άνθρακα κολλημένα σε εγκοπές) Διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. K. Zilch), TU Munich Bournas, D.A., Triantafillou, T.C., Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Columns with Near-Surface-Mounted FRP or Stainless Steel, ACI Structural Journal, Vol. 106, No 4 (July-August 2009) De Lorenzis L. & Teng J.G., Near-surface mounted FRP reinforcement: An emerging technique for strengthening structures, Composites Part B: Engineering, Vol.38, Issue 2 (March 2007) El-Hacha, R. & Rizkalla S.H., Near-Surface-Mounted Fiber-Reinforced Polymer Reinforcements for Flexural Strengthening of Concrete Structures, ACI Structural Journal, Vol. 101, No 5 (September October 2004) Eligehausen, R., Malleé, R., Silva, J., Anchorage in Concrete Construction, Ernst & Sohn, Berlin (2006) European Organization for Technical Approvals EOTA. ETAG 001: Metal Anchors for Use in Concrete (1997), 13

14 Foster, S.K. & Bisby, L.A., High Temperature Residual Properties of Externally-Bonded FRP Systems in: 7th International Symposium on Fiber- Reinforced (FRP) Polymer Reinforcement for Concrete Structures (Kansas City USA, November 6-9, American Concrete Institute, Kansas City (2005) GangaRao, H.V.S., Taly N., Vijay, P. V., Reinforced Concrete Design with FRP Composites, CRC Press, Boca Raton (2007) Mihala, R., Unterweger A., Spyridis P., Rieder A. & Bergmeister K., Strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP), in: 4 th CCC Scientific Symposium Concrete Engineering in Urban Development (Opatija, October 2-3, 2008), J. Radic, J. Bleiziffer, Opatija 2008 Stumpfel, R. Experimentelle Untersuchungen von eingeschlitzten CFK- Lamellen in Beton (Πειραματική διερεύνηση ελάσματων από ίνες άνθρακα σε εγκοπές) Διπλωματική εργασία (υπό την επίβλεψη των K. Bergmeister και A. Rieder), Institute of Structural Engineering, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (2005) 14

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4

Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 1, Andreas UNTERWEGER 2, Ronald MIHALA 3 Konrad BERGMEISTER 4 Η μικρορηγμάτωση στο μικροσκόπιο. Μια εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων (ESPI). Microcracks under the microscope. An application of the Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI).

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. Η. Δρίτσος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών Ορισμός Σύνθετα Υλικά Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Σ. Δ Ρ Ι Τ Τα σύνθετα Σ υλικά αποτελούνται Ο από Σίνες υψηλής εφελκυστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010010000040 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP ΚΑΒΒΑ ΙΑ ΧΑΡΙΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τρόπων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ FRP

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ FRP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ FRP ΛΥΡΑΝΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 13 ο Φοιτητικό Συνέδριο > που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με FRP (Ινοπλισμένα Πολυμερή) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΖΩΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη Η παρακάτω εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μόνιμα Προσω ρινά ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Σε αντιστοιχία με τα προεντεταμένα αγκύρια αποτελούμενα από χαλύβδινα συρματόσχοινα υψηλή αντοχής, η ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ κατασκευάζει αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/11/2009 Κωδικός: 05.01.040 Sika CarboShear L Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Τα Sika CarboShear L είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Σύνθετα υλικά ανόργανης µήτρας (ΙΑΜ) για την ενίσχυση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Κατερίνα (Κορίνα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Α. Κανελλόπουλος Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Lt Π. ηµητρακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, CUBUS HELLAS Lt Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.010 Sika AnchorFix -1 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 029 ETAG 001-5

Construction. Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 029 ETAG 001-5 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 28/02/2014 (v1) Κωδικός: 09.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010403010010000001 ETAG 029 ETAG 001-5 12 13 0679 1020 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα