Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP."

Transcript

1 Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3 Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μέθοδο ενίσχυσης δομικών στοιχείων σκυροδέματος με χρήση προϊόντων από ίνες άνθρακα, κατά την οποία ελάσματα από ανθρακονήματα τοποθετούνται σε εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του στοιχείου. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι αυτής κατά την οποία τα ελάσματα επικολλώνται απλώς στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης δείχνουν ότι η συνοχή μεταξύ σκυροδέματος και ένθετου ελάσματος είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα επικολλητά ελάσματα, με αποτέλεσμα την πολύ αποδοτικότερη εκμετάλλευση της εφελκυστικής αντοχής των ελασμάτων. Πέραν τούτου, η προτεινόμενη μέθοδος οδηγεί και σε πολύ καλύτερη προστασία των ελασμάτων από μηχανικές φθορές και θερμικά φαινόμενα. Βάσει των πειραματικών δεδομένων, αναπτύχθηκε μια μέθοδος που καθιστά δυνατή και την προένταση των ένθετων ελασμάτων, με συνέπεια την ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. ABSTRACT: In this work the method of strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP) is treated, whereas the CFRPlamellae are glued externally into slots. This innovative technology exhibits some advantages compared to superficially glued lamellae. The results of the experimental studies show that the bond of slotted CFRP-lamellae is significantly higher than the bond of superficially glued lamellae and thereby the tensile strength can be utilized more efficiently. Additionally, slotted lamellae are protected better against mechanical and thermal actions. On the basis of experiments a method is presented, which enables the application of prestressed slotted CFRP-lamellae and hence an improved utilization of the mechanical properties of the lamellae. 1 Επιστ. Συνεργάτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, 2 Επιστ. Συνεργάτης, 3 Καθηγητής, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Department of Civil Engineering and Natural Hazards Institute of Structural Engineering 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, η χρήση συνθέτων υλικών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα στη δομική πρακτική και ιδιαίτερα στις επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ελάσματα από ίνες άνθρακα και συγκεκριμένα σε μία πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνική, την ένθεση ελασμάτων σε ρηχές εγκοπές κάθετες στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου (Near-Surface Mounted NSM). Αν και η διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, η τεχνική αυτή φαίνεται να αποκτά το ενδιαφέρον των κατασκευαστών λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει έναντι της πιο συνηθισμένης επιφανειακής επικόλλησης ελασμάτων και υφασμάτων από ίνες άνθρακα στις εφελκυόμενες ζώνες των δομικών στοιχείων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η σύνθεση και οι ιδιότητες των στοιχείων από ανθρακονήματα, τα χαρακτηριστικά της μεθόδου εφαρμογής σε εγκοπές καθώς και ένα καινοτόμο σύστημα αγκύρωσης και προέντασης των ελασμάτων που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης. Στόχο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση στοιχείων από ίνες άνθρακα στην επισκευή και την αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΑΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Ως ανθρακοέλασμα θεωρείται γενικά ο οπλισμός από σύνθετο υλικό με παράλληλες ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση, του οποίου η διατομή είναι συνήθως 1 έως 3 mm σε πάχος και 50 έως 300 mm σε πλάτος, ενώ διατίθεται σε πολύ μεγάλο μήκος (έως και 500 m). Η βασική ιδέα των σύνθετων υλικών, όπως το υλικό των ανθρακοελασμάτων, έγκειται στη μόρφωση στοιχείων από ίνες κάποιου οργανικού υλικού (υαλονήματα, ανθρακονήματα, ίνες αραμιδίου - κέβλαρ) με χρήση ενός συνδετικού πολυμερούς υλικού (ρητίνη). Στην περίπτωση των ελασμάτων που αναφέρονται στη συνέχεια, οι ίνες άνθρακα έχουν διατομή της τάξεως των 10 μm, περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό 80-95% και αποτελούν περίπου το 70% κατ όγκο του τελικού προϊόντος δομικού στοιχείου. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελασμάτων στην επιμήκη διεύθυνση μπορούν να προσδιοριστούν κυρίως βάσει του είδους των ινών και την περιεκτικότητα κατ όγκο. Στη διεύθυνση των ινών παρουσιάζουν πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή (έως και 3000 N/mm 2 ) και μέτρο ελαστικότητας (έως N/mm 2 ), ενώ το βάρος τους είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλα δομικά υλικά με αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες (πολύ μεγάλη ειδική αντοχή και ειδικό μέτρο ελαστικότητας). Επιπλέον, έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε μηχανική κόπωση. Η μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές μεταξύ 1.5 και 2%. Θεωρώντας επί μέρους συντελεστή ασφαλείας γ = 2.0 η τιμή σχεδιασμού για την ανηγμένη παραμόρφωση παίρνει τιμές αντίστοιχα από 0,6 έως 0,8%. Οι ιδιότητες αυτές των ανθρακοελασμάτων επιτρέπουν, πέραν της απλής τοποθέτησης τους ως επιπλέον 2

3 οπλισμό στα στοιχεία σκυροδέματος, τη χρήση τους ως τένοντες για εφαρμογές προέντασης. Τέλος, λόγω της δομής τους μπορούν να τυλιχθούν σε κυλίνδρους (π.χ. με συνολικό μήκος ελάσματος 250 m και βάρος 25 kg) με συνέπεια να απλοποιείται κατά πολύ η αποθήκευση, η μεταφορά, και η τοποθέτησή τους. Ως μειονέκτημα των ελασμάτων από ίνες άνθρακα πρέπει να αναφερθεί η ψαθυρότητά τους. Επίσης, η αντοχή τους στην εγκάρσια διεύθυνση και κατ επέκταση η διατμητική αντοχή εξαρτάται κυρίως από το συνδετικό υλικό και είναι γενικά πολύ περιορισμένη. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Με σκοπό τη συγκριτική παρουσίαση, κρίνεται απαραίτητη η σύντομη αναφορά στην επικρατέστερη μέθοδο για την ενίσχυση των εφελκυόμενων ζωνών. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την εξωτερική επικόλληση των ελασμάτων στην εφελκυόμενη ίνα. Με την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής ενισχύεται κατά πολύ η συμπεριφορά του καμπτόμενου φορέα σε όρους αντοχής αλλά και παραμόρφωσης. Ωστόσο, βασικό αντικείμενο προβληματισμού σχετικά με αυτή την εφαρμογή αποτελεί η ψαθυρότητα του συστήματος καθώς και τα ελαττώματα κόλλησης με τη χρήση ρητινών. Οι ψαθυρού τύπου αστοχίες που παρατηρούνται συχνά σε τέτοιες εφαρμογές είναι η αποκόλληση των ελασμάτων με αστοχία της ρητίνης ή των διεπιφανειών σκυροδέματος ρητίνης ελάσματος, καθώς και η απόσχιση φλοιού του σκυροδέματος στην περιοχή που γίνεται η ενίσχυση. Συνήθης λόγος αποκόλλησης του ελάσματος είναι η απώλεια της σύνδεσης λόγω ανωμαλιών ή και ρηγμάτων στην εξωτερική επιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Ως εκ τούτου δημιουργείται συχνά η ανάγκη επιπλέον στερέωσης του ελάσματος με μεταλλικά αγκύρια, εγκάρσιες λωρίδες ανθρακοελασμάτων ή άλλες ειδικές διατάξεις. Σχήμα 1. Σημειακή αποκόλληση εξωτερικά επικολλημένου ανθρακοελάσματος. (α) λόγω ανωμαλιών της εξωτερικής επιφάνειας, (F L : Εφελκυστική συνιστώσα ελάσματος, P t : Δύναμη αποκόλλησης) και (β) λόγω ρηγμάτωσης 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Η τεχνική της ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 90. Για την υλοποίηση της μεθόδου, χαράσσονται ευθείες επιμήκεις εγκοπές κάθετα στην εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος με βάθος μικρότερο από την επικάλυψη του χάλυβα οπλισμού. Εκεί στερεώνονται τα ελάσματα με χρήση εποξεικής ρητίνης ύστερα από προσεκτικό καθαρισμό των εγκοπών για την απομάκρυνση των λεπτόκοκκων θραυσμάτων από τη χάραξη. Συνήθως οι εγκοπές έχουν πλάτος 1-2 mm και βάθος mm, ανάλογα με τις διαστάσεις του ελάσματος και την επικάλυψη του σκυροδέματος. Καθώς η επικάλυψη του σκυροδέματος έχει συχνά μικρή και μη σταθερή τιμή κατά μήκος του οπλισμού, είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες μετρήσεις και να ταυτοποιηθεί το ακριβές βάθος επικάλυψης ώστε να αποκλειστεί η φθορά του οπλισμού κατά τη χάραξη των εγκοπών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συμπεριληφθεί ήδη στην αρχική φάση σχεδιασμού επιλογής λύσης. Η ευθυγραμμία της χάραξης εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα. Η επέμβαση μέσω ένθεσης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Σχήμα 2. Επέμβαση σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος με ένθεση ανθρακοελασμάτων σε εγκοπές Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου ένθεσης των ελασμάτων σε εγκοπές έναντι της εξωτερικής επικόλλησης, όπως προκύπτουν από βιβλιογραφική έρευνα (Bergmeister (2003), Bergmeister (2009), Blaschko (2001), De Lorenzis & Teng (2007), El Hacha & Rizkalla (2004), GangaRao, Taly & Vijay (2007) και όπου γίνεται ειδική αναφορά): Υψηλότερες αντοχές κόλλησης άρα αυξημένη εκμετάλλευση του ελάσματος, συνεπώς μεγαλύτερη αντοχή του ενισχυόμενου στοιχείου ή μείωση απαιτούμενης διατομής ελάσματος. Πολύ αυξημένη πλαστιμότητα. 4

5 Μικρότερη εξάρτηση της συμπεριφοράς του συστήματος από την αντοχή του σκυροδέματος. Απολύτως ευθύγραμμη θέση του ελάσματος, άρα καλύτερη εκμετάλλευση της αντοχής του. Ενδεχομένως χαμηλότερο κόστος της χάραξης των εγκοπών από την κατεργασία/προετοιμασία της επιφάνειας στην περίπτωση της εξωτερικής επικόλλησης. Καλύτερη προστασία από μηχανικές φθορές, ατμοσφαιρικές και θερμικές επιδράσεις). Πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά σε κυκλική φόρτιση (Bournas & Triantafillou 2009). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ Σύστημα προέντασης Γενικά στην προένταση των στοιχείων από ίνες άνθρακα η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί είναι η προένταση του ελάσματος και ακολούθως η σύνδεσή του με το σκυρόδεμα. Μπορεί να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε συστήματα προσωρινής και μόνιμης αγκύρωσης. Οι προσωρινές αγκυρώσεις χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των ελασμάτων καθ όλη τη διάρκεια της σκλήρυνσης της κόλλας σύνδεσης με το σκυρόδεμα. Οι μόνιμες αγκυρώσεις εξασφαλίζουν τη μηχανική μεταφορά του φορτίου προέντασης σημειακά στο σκυρόδεμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύστημα αγκύρωσης CARBON ANCHOR (Σχήμα 3) που αναπτύχθηκε στο Institute of Structural Engineering της Βιέννης (Stumpfel (2005), Mihala et. al (2008)) και λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσωρινή στερέωση κατά την ένθεση του ελάσματος και σκλήρυνση της κόλλας αλλά και ως μόνιμη αγκύρωση κατά τη λειτουργία του προεντεταμένου φορέα. Σχήμα 3. Το σύστημα αγκύρωσης ανθρακοελασμάτων CARBON ANCHOR 5

6 Σχήμα 4. Διαδικασία συναρμολόγησης και τοποθέτησης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR Αρχικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4 πρέπει να αφαιρεθεί τοπικά το σκυρόδεμα σε βάθος όσο το βάθος των εγκοπών για να δημιουργηθεί η υποδοχή των αγκυρώσεων και του συστήματος προέντασης. Το σώμα της αγκύρωσης αποτελείται από δυο δίδυμα μεταλλικά στοιχεία που σχηματίζουν ένα δισκοειδές κέλυφος με σφηνοειδές διάκενο. Τα δύο αντίστοιχα σφηνοειδή πρίσματα που εφαρμόζουν σε αυτό το διάκενο συνδέονται με το άκρο του ελάσματος μέσω 6

7 ένθετων λεπίδων αλουμινίου πάχους 1,5 mm. Αυτές οι λεπίδες αλουμινίου είναι κολλημένες εκατέρωθεν του ανθρακοελάσματος με ρητίνη. Κατά την τάνυση του ελάσματος, οι μεταλλικές σφήνες προκαλούν πλάγιες δυνάμεις που μεταφέρονται στο σκυρόδεμα ως δυνάμεις διόγκωσης του κελύφους με αποτέλεσμα τη μηχανική αγκύρωση του συστήματος. Η κόλληση του ελάσματος με τις λεπίδες αλουμινίου είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι στην αρχή της φόρτισης οι πλάγιες δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να συγκρατήσουν το έλασμα στην αγκύρωση. Τα υλικό της αγκύρωσης είναι χάλυβας κλάσης Fe 510. Στην πλευρά που γίνεται η τάνυση το σύστημα αγκύρωσης παραμένει, ωστόσο προβλέπεται η κατάλληλη διάταξη εφαρμογής της προέντασης που περιλαμβάνει μια αντλία υψηλής πίεσης και έναν οδηγό για τη διάταξη συγκράτησης και έλξης του ανθρακοελάσματος. Ο οδηγός αποτελείται από δύο χαλύβδινες πλάκες συνδεδεμένες στο σκυρόδεμα μέσω αγκυρίων, ανάμεσα στις οποίες σύρεται με τη λειτουργία της αντλίας η διάταξη συγκράτησης του ελάσματος. Κατά την απομά- Σχήμα 5. Προτεινόμενη διαδικασία προέντασης ανθρακοελασμάτων σε εγκοπών (Λεπτομέρεια της διατάξεως τάνυσης στο Σχήμα 6) 7

8 κρυνση της αντλίας προέντασης, η διάταξη συγκράτησης στερεώνεται στο σκυρόδεμα με μεταλλικό αγκύριο. Όταν το έλασμα τανυστεί και στερεωθεί αφού σκληρυνθεί η κόλλα δύο συστατικών, το επιπλέον αγκύριο στερέωσης και οι πλάκες οδηγοί μπορούν να απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη θέση προέντασης. Η προσθήκη της ρητίνης μέσα στην εγκοπή εξασφαλίζει την ομαλή διανομή της δύναμης προέντασης σε όλο το μήκος και τη σύμμεικτη καμπτική λειτουργία. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Σκαρίφημα της διάταξης τάνυσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 6. Σχήμα 6. Λεπτομέρεια προτεινόμενης διάταξης τάνυσης ανθρακοελάσματος Πειραματική διερεύνηση Τα πειράματα εφελκυσμού αγκυρωμένων ελασμάτων έγιναν σε σκυρόδεμα κλάσης C20/25 και C50/60 σε δοκίμια διαστάσεων 2500 x 2500 x 150 mm. Αρχικά διανοίχτηκε οπή διαμέτρου ίσης με αυτήν του αγκυρίου CARBON ANCHOR (100 mm) με δράπανο διάτρησης (καροτιέρα) και στη συνέχεια με σκαρπέλο σε βάθος περίπου 22 mm. Στη συνέχεια χαράχτηκε εγκοπή με αδαμάντινο τροχό πάχους 3 mm στο ίδιο βάθος. Η στερέωση του κελύφους του αγκυρίου στη οπή, όπως και όλες οι απαιτούμενες κολλήσεις, πραγματοποιήθηκε με εποξεική ρητίνη δύο συστατικών. Το ελεύθερο άκρο του ελάσματος, αφού επικολλήθηκαν λεπίδες αλουμινίου, συσφίχτηκε μεταξύ δύο χαλύβδινων πλακών με τραχείες επιφάνειες οι οποίες στη συνέχεια συνδέθηκαν με προεντεταμένους κοχλίες, ώστε να προσαρμοσθούν στον κύλινδρο εφελκυσμού (αριστερά στο Σχήμα 7). Οι υπόλοιπη προετοιμασία των πειραμάτων έγινε σύμφωνα με την περιγραφή της μεθόδου στην προηγούμενη παράγραφο και στο Σχήμα 4. Η γενική διάταξη των πειραμάτων φαίνεται στο Σχήμα 7, ενώ οι μηχανικές ιδιότητες και η διατομή των ανθρακοελασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1. 8

9 Σχήμα 7. Απεικόνιση της γενικής διάταξης των πειραμάτων Πίνακας 1. Μηχ. ιδιότητες και διαστάσεις ανθρακοελάσματος. Μέτρο ελαστικότητας MPa Εφελκυστική Αντοχή MPa Μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση 1,4 % Πλάτος ελάσματος 1,4 mm Πάχος ελάσματος 20 mm Αποτελέσματα πειραμάτων Για να διαπιστωθεί η δυνατότητα της χρήσης της αγκύρωσης CARBON ANCHOR, πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά πειράματα σε σκυρόδεμα μέσης και υψηλής αντοχής, ενώ επίσης εξετάστηκε η επιρροή της απόστασης από το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος στην αντοχή της αγκύρωσης. Στα πειράματα που έγιναν μακριά από το άκρο για τους δύο τύπους σκυροδέματος η μορφή αστοχίας ήταν εφελκυστική θραύση του ελάσματος. Όσον αφορά τα πειράματα με επιρροή του άκρου, για απόσταση έως 200 mm, παρουσιάστηκε αστοχία της ακμής του στοιχείου σκυροδέματος (Σχήμα 8). Η γεωμετρία του πρίσματος αποκόλλησης είναι παρόμοια με εκείνη της εγκάρσιας φόρτισης αγκυρίων κοντά στο άκρο. (Σχήμα 9). Καθώς το φορτίο αυξάνεται, εμφανίζονται ρηγματώσεις που ξεκινούν από το κέλυφος της αγκύρωσης και κατευθύνονται προς το ελεύθερο άκρο, σχηματίζοντας γωνία περίπου 30 με την ακμή του δομικού στοιχείου. Η αστοχία επέρχεται με υπέρβαση της αντοχής του σκυροδέματος σε συνδυασμό εφελκυσμού και διάτμησης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από τους Eligehausen, Malleé & Silva (2006). Για αποστάσεις από το άκρο της τάξης των 250 mm παρουσιάζεται μια μεταβατική περιοχή στην αστοχία, με ανάπτυξη τριχοειδούς ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα υπό γωνία περίπου 30. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το άκρο του στοιχείου σκυροδέματος μπορεί να αντέξει τις συνθήκες φόρτισης και η τελική αστοχία χαρακτηρίζεται από τη ρήξη του ανθρακοελάσματος. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 9

10 Σχήμα 8. Περιπτώσεις αστοχίας σκυροδέματος με επιρροή του ορίου Σχήμα 9. Σκαρίφημα της ρηγμάτωσης για (αρ.) την αγκύρωση CARBON ANCHOR και (δεξ.) αγκύριο σκυροδέματος υπό εγκάρσιο φορτίο. Διαδικασία υπολογισμού Η εγκάρσια δύναμη από τη έκταση του κελύφους εξίσωση (1) (βλ. και σχήμα 10): F EXP FL = 2 tan(α + δ) υπολογίζεται από την (1) όπου: F EXP : Πλάγια δύναμη έκτασης του κελύφους της αγκύρωσης [Ν] F L : α: Αξονικό φορτίο του ελάσματος [Ν] γωνία μεταλλικής σφήνας, α =8 δ: μ: γωνία τριβής, δ = arctan(μ) συντελεστής τριβής χάλυβας χάλυβας, μ = 0.1 Το φορτίο αστοχίας τύπου απόσχισης πλευρικού κώνου μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση 3, η οποία βασίζεται στην αναλυτική εξίσωση 2 που χρησιμοποιείται στη διαστασιολόγηση αγκυρίων στο σκυρόδεμα (CCD Method, Eligehausen, Malleé & Silva (2006)). Αυτή η εξίσωση χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον υπολογισμό μεταλλικών αγκυρίων σκυροδέματος (ΕΟΤΑ 1997): 10

11 μετ. αγκύριο : R 0. 2 l f 1, 5 c,m = 0. 9 dnom fc,cube c d (2) nom "Carbon Anchor": R c,m = 16, 3 f c,cube c 1, 3 (3) όπου: R c,m : Μέσο φορτίο αστοχίας σκυροδέματος [Ν] d nom : Διάμετρος αγκυρίου l f : Βάθος αγκύρωσης c: Απόσταση από το άκρο f c,cube : Μέση θλιπτική αντοχή κυβικού δοκιμίου 200 mm [N/mm²] Σχήμα 10. Ανάλυση δυνάμεων στην αγκύρωση Με εξίσωση των δύο παραπάνω σχέσεων (R c,m = F EXP ) προκύπτει η υπολογιστική αντοχή της αγκύρωσης CARBON ANCHOR με επιρροή του άκρου: F Lu, calc =, 0 8 f c c, cube 1,3 (4) Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 2, η προτεινόμενη εξίσωση μπορεί να προβλέψει με ικανοποιητική ακρίβεια την αστοχία σκυροδέματος για την αγκύρωση, αλλά προπαντός με ασφάλεια: Όλες οι τιμές της υπολογιστικής αντοχής F Lu.calc είναι κατά 15% περίπου χαμηλότερες από την αντοχή που μετρήθηκε πειραματικά. Στην τελευταία σειρά του πίνακα, η τιμή F Lu.calc προκύπτει από την τιμή της αστοχίας του ελάσματος (αντοχή x διατομή). 11

12 Απόσταση από το άκρο [mm] Πίνακας 2. Αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης Κλάση Σκυροδέματος F u [kn] F u,m [kn] Τύπος Αστοχίας F Lu.calc [kn] 100 C20/25 18,40 18,40 Σκυρόδεμα C20/25 31,90 Σκυρόδεμα 31, C20/25 31,30 Σκυρόδεμα 200 C20/25 47,50 Σκυρόδεμα 45, C20/25 44,20 Σκυρόδεμα 250 C20/25 60,40 Έλασμα 60, C20/25 59,90 Έλασμα Χωρίς επιρροή C20/25 66,90 Έλασμα 71,90 Χωρίς επιρροή C50/60 76,90 Έλασμα Πλεονεκτήματα της μεθόδου ,40 Πέραν των οικείων πλεονεκτημάτων της προέντασης φορέων από σκυρόδεμα, όπως είναι η αύξηση της διαθέσιμης αντοχής και ο περιορισμός των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα καθώς αποτελεί μια βελτιωμένη εφαρμογή της προέντασης εξωτερικά επικολλώμενων ελασμάτων από ίνες άνθρακα, αλλά και μια υβριδική μορφή μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής προέντασης. Τα βασικότερα πρόσθετα πλεονεκτήματα συνοψίζονται παρακάτω : Πολύ ασφαλής σύνδεση του ανθρακοελάσματος με το σκυρόδεμα Αυξημένη πλαστιμότητα ελαχιστοποίηση πιθανότητας ψαθυρής αστοχίας Προστασία των τενόντων από εξωτερικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση πυρκαγιάς το βασικό πρόβλημα είναι η αστοχία της κόλλησης στο σκυρόδεμα και απαιτείται πρόσθετη ειδική μόνωση (Foster & Bisby 2005). Ωστόσο η μηχανική αγκύρωση μπορεί να διατηρήσει το φέρον σύστημα σε λειτουργία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες Καμία αλλοίωση των διαστάσεων και της εξωτερικής μορφής του στοιχείου σκυροδέματος λόγω των τενόντων 12

13 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Στο παρόν άρθρο γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων από ίνες άνθρακα και επισημαίνονται προβληματισμοί για τη μέχρι τώρα χρήση τους στις επεμβάσεις σε καμπτόμενα στοιχεία σκυροδέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία καινοτόμος μέθοδος επισκευής και αναβάθμισης με τη χρήση ελασμάτων άνθρακα σε εγκοπές κάθετα στη εφελκυόμενη επιφάνεια του στοιχείου σκυροδέματος. Η προένταση των ελασμάτων με τη χρήση ειδικών συστημάτων μηχανικής αγκύρωσης αναδεικνύεται ως μια μέθοδος με πολλά πλεονεκτήματα έναντι διαφόρων άλλων μεθόδων επέμβασης με ανθρακονήματα καθώς και εξωτερικής προέντασης υφιστάμενων κατασκευών. Σημειώνεται, ότι το προτεινόμενο σύστημα τάνυσης του ελάσματος βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού και δεν έχει εφαρμοσθεί ολοκληρωμένα στην πράξη. Ωστόσο, κατάλληλα πειράματα ελέγχου των αγκυρώσεων δείχνουν ότι αυτή η τεχνική έχει ελεγχόμενη συμπεριφορά, ενώ έχει αναπτυχτεί και μια ενδεικνυόμενη μέθοδος διαστασιολόγησης της ζώνης αγκύρωσης.. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bergmeister K., Kohlenstofffasern im Konstruktiven Ingenieurbau (Ανθρακονήματα στη δομική τεχνική), Ernst & Sohn, Berlin (2003) Bergmeister K., Επισκευές υφιστάμενων κατασκευών Ενίσχυση με Ανθρακονήματα (Ανθρακονήματα στην τεχνική των κατασκευών), in Beton Kalender 2009, ed. Bergmeister, K., Fingerloos, F. & Wörner, J.D., Ernst & Sohn, Berlin (2009) Blaschko Μ., (2001): Zum Tragverhalten von Betonbauteilen mit in Schlitze eingeklebten CFKLamellen (Σχετικά με τη δομική συμπεριφορά δομικών στοιχείων με ελάσματα από ίνες άνθρακα κολλημένα σε εγκοπές) Διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. K. Zilch), TU Munich Bournas, D.A., Triantafillou, T.C., Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Columns with Near-Surface-Mounted FRP or Stainless Steel, ACI Structural Journal, Vol. 106, No 4 (July-August 2009) De Lorenzis L. & Teng J.G., Near-surface mounted FRP reinforcement: An emerging technique for strengthening structures, Composites Part B: Engineering, Vol.38, Issue 2 (March 2007) El-Hacha, R. & Rizkalla S.H., Near-Surface-Mounted Fiber-Reinforced Polymer Reinforcements for Flexural Strengthening of Concrete Structures, ACI Structural Journal, Vol. 101, No 5 (September October 2004) Eligehausen, R., Malleé, R., Silva, J., Anchorage in Concrete Construction, Ernst & Sohn, Berlin (2006) European Organization for Technical Approvals EOTA. ETAG 001: Metal Anchors for Use in Concrete (1997), 13

14 Foster, S.K. & Bisby, L.A., High Temperature Residual Properties of Externally-Bonded FRP Systems in: 7th International Symposium on Fiber- Reinforced (FRP) Polymer Reinforcement for Concrete Structures (Kansas City USA, November 6-9, American Concrete Institute, Kansas City (2005) GangaRao, H.V.S., Taly N., Vijay, P. V., Reinforced Concrete Design with FRP Composites, CRC Press, Boca Raton (2007) Mihala, R., Unterweger A., Spyridis P., Rieder A. & Bergmeister K., Strengthening of concrete members by means of carbon fiber reinforced polymers (CFRP), in: 4 th CCC Scientific Symposium Concrete Engineering in Urban Development (Opatija, October 2-3, 2008), J. Radic, J. Bleiziffer, Opatija 2008 Stumpfel, R. Experimentelle Untersuchungen von eingeschlitzten CFK- Lamellen in Beton (Πειραματική διερεύνηση ελάσματων από ίνες άνθρακα σε εγκοπές) Διπλωματική εργασία (υπό την επίβλεψη των K. Bergmeister και A. Rieder), Institute of Structural Engineering, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (2005) 14

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του Αλέξανδρου ΤΟΛΗ, Πολιτικού μηχανικού Π.Θ. MSc ΣΑΚ ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην τελευταία δεκαετία, έχουμε δει μια δραματική αύξηση στη χρήση του δομικού γυαλιού σε κατασκευές λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νo 360 Μάιος 2008 ISSN 1105-686Χ ΚΩΔΙΚΟΣ: 2545 Γέφυρες και Φωτοβολταϊκά: σήμανση, σηματοδότηση, μέτρηση Συγκριτική παρουσίαση των ιδιοτήτων ανοξείδωτου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ CROSS LAMINATE PANEL

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ CROSS LAMINATE PANEL Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε την χρήση Cross Laminate Panel ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ CROSS LAMINATE PANEL ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, Polykem Λέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: 5η Ενότητα:

3η Ενότητα: 5η Ενότητα: 3 4 26 3η Ενότητα: Διαδικασίες Σχεδιασμού, Επιλογής και Αξιολόγησης Υλικών Βάσει των αρχών του προτύπου ΕΝ 1504-2-9: Αρχές SMART 32 3η Ενότητα: Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι 42 4η Ενότητα: Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1949 Πύργος Τριγωνίου στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Αρχικές διαπιστώσεις ελέγχου στατικής επάρκειας και απoτίμηση

Διαβάστε περισσότερα