ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 1 von 13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη», Εκτιµώντας: ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, έχουν δηµιουργηθεί από το 1957 ιδρύµατα ονοµαζόµενα «ευρωπαϊκά σχολεία» 7 ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυµούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό των ευρωπαϊκών σχολείων 7 ότι το σύστηµα των ευρωπαϊκών σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστηµα 7 ότι µε το σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται µια µορφή συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση 7 ότι θα πρέπει: - να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του «ευρωπαϊκού σχολείου» που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά µε αυτό κείµενα που έχουν θεσπιστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, - να προσαρµοστεί το εν λόγω καταστατικό λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των σχολείων, - να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από τη λειτουργία των σχολείων, - να εξασφαλισθεί επαρκής νοµική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του ανωτάτου συµβουλίου ή των διοικητικών συµβουλίων 7 να δηµιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών µε αυστηρά οριοθετηµένη δικαιοδοσία, - η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να µην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης 7 ότι, µε βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης εκεµβρίου 1975, έχει ιδρυθεί σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του ευρωπαϊκού οργανισµού διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας0, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Άρθρο 1 Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (τα οποία στη συνέχεια καλούνται «σχολεία»). Αποστολή των σχολείων είναι η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συµφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα σχολεία επιτρέπεται εντός των ορίων που καθορίζει το ανώτατο συµβούλιο. Τα σχολεία απαριθµούνται στο παράρτηµα I, το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2, 28 και 31.

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) Άρθρο 2 1. Η δηµιουργία νέων σχολείων µπορεί να αποφασίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συµφωνία µε το κράτος µέλος υποδοχής. 3. Πριν ιδρυθεί νέο σχολείο στο έδαφος κράτους µέλους, πρέπει να έχει συναφθεί συµφωνία µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και του κράτους µέλους υποδοχής, η οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες του νέου σχολείου. Άρθρο 3 1. Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε σχολείο καλύπτει τη φοίτηση µέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διδασκαλία µπορεί να περιλαµβάνει: - νηπιαγωγείο, - πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, - επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο µέτρο του δυνατού, από τα σχολεία, σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. 2. Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει το ανώτατο συµβούλιο µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγρα-φος α) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός σχολείου απαιτεί οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών στο ανώτατο συµβούλιο. β) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νοµικού καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού απαιτεί οµοφωνία του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο 4 Η εκπαιδευτική οργάνωση του σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 1. οι σπουδές πραγµατοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται στο παράρτηµα II, 2. το παράρτηµα αυτό µπορεί να προσαρµοσθεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2 και 32, 3. για να ευνοηθεί η ενότητα του σχολείου, η προσέγγιση και η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ µαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, ορισµένα µαθήµατα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέδου. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το ανώτατο συµβούλιο αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο, 4. καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν οι µαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών, 5. τα προγράµµατα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση, 6. τόσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλία διέπονται από το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου, 7. λαµβάνονται µέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρθρο 5 1. Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται µε επιτυχία στο σχολείο καθώς και τα αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών µελών, βάσει πίνακα ισοτιµιών, υπό τους όρους που καθορίζονται από το ανώτατο συµβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και µε την

3 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 3 von 13 επιφύλαξη της συµφωνίας των αρµόδιων εθνικών αρχών. 2. Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πιστοποιείται από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, τα σχετικά µε το οποίο ρυθµίζονται στη συµφωνία της 11ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρτήµατος του καταστατικού του ευρωπαϊκού σχολείου, που αποτελεί τον κανονισµό του ευρωπαϊκού απολυτηρίου, εφεξής καλούµενη «συµφωνία του ευρωπαϊκού απολυτηρίου». Το ανώτατο συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών, µπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συµφωνία τις αναπροσαρµογές που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες. Οι µαθητές στους οποίους απονέµεται ευρωπαϊκό απολυτήριο από το σχολείο: α) απολαύουν, στο κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή 7 β) µπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο στο έδαφος κάθε κράτους µέλους, µε τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους που έχουν ισότιµους τίτλους. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως «πανεπιστήµια» νοούνται: α) τα πανεπιστήµια 7 β) τα ιδρύµατα τα οποία θεωρούνται από το κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται, ως πανεπιστηµιακού επιπέδου. Άρθρο 6 Κάθε σχολείο διαθέτει την αναγκαία νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό αυτονοµίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στο σχετικό µε το σχολείο τµήµα του προϋπολογισµού, υπό τους όρους που ορίζονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. ύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία. Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο αντιµετωπίζεται σε κάθε κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης, ως σχολικό ίδρυµα που διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 7 Τα κοινά όργανα όλων των σχολείων είναι: 1. το ανώτατο συµβούλιο, 2. ο γενικός γραµµατέας, 3. τα συµβούλια επιθεωρητών, 4. το όργανο εκδίκασης προσφυγών. Τη διοίκηση κάθε σχολείου αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο και τη διεύθυνση ο διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Το ανώτατο συµβούλιο Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, το ανώτατο συµβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: α) τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εξουσιοδοτηµένοι να δεσµεύουν την

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) κυβέρνηση του συγκεκριµένου κράτους µέλους 7 εννοείται ότι κάθε κράτος µέλος διαθέτει µία µόνο ψήφο 7 β) ένα µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7 γ) έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η επιτροπή προσωπικού (από τα άτοµα του διδακτικού προσωπικού) σύµφωνα µε το άρθρο 22 7 δ) έναν αντιπρόσωπο των γονέων των µαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων σύµφωνα µε το άρθρο Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών µελών καθώς και το µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να παρίστανται δι' αντιπροσώπου. Τα άλλα µέλη αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον αναπληρωτή τους. 3. Στις συνεδριάσεις του ανωτάτου συµβουλίου µπορεί να κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος των µαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέµατα που αφορούν τους µαθητές. 4. Το ανώτατο συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του µε πρωτοβουλία του ίδιου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση τριών µελών του ανωτάτου συµβουλίου ή του γενικού γραµµατέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 5. Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους για ένα έτος σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά των κρατών µελών: Βέλγιο, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο. Άρθρο 9 1. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συµφωνία δυνάµει της παρούσας σύµβασης, οι αποφάσεις του ανώτατου συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων: α) για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συµφέροντα ενός κράτους µέλους, µεταξύ των οποίων η σηµαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιµο σχολείου εγκατεστηµένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους 7 β) για το κλείσιµο σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του µέλους της Επιτροπής 7 γ) ο αντιπρόσωπος ενός οργανισµού δηµοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο δυνάµει συµφωνίας βασιζόµενης στο άρθρο 28 συµµετέχει στην ψηφοφορία σχετικά µε όλα τα θέµατα του σχολείου τα οποία περιλαµβάνει η συµφωνία αυτή 7 δ) το δικαίωµα ψήφου του αντιπροσώπου της επιτροπής προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα- φος 1 στοιχείο γ) και του αντιπροσώπου των γονέων των µαθητών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά θέµατα βάσει του άρθρου 11, αποκλειοµένων των αποφάσεων σχετικά µε τις αναπροσαρµογές της συµφωνίας του ευρωπαϊκού απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2. Στις περιπτώσεις που η παρούσα σύµβαση απαιτεί οµοφωνία, οι αποχές των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από το ανώτατο συµβούλιο. 3. Σε κάθε ψηφοφορία, το παρόντα ή αντιπροσωπευόµενα µέλη διαθέτουν µία ψήφο, µε την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). Άρθρο 10

5 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 5 von 13 Το ανώτατο συµβούλιο εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 7 για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέµατα προϋπολογισµού, καθώς και για τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιµασία των αποφάσεών του. Το ανώτατο συµβούλιο θεσπίζει το γενικό κανονισµό των σχολείων. Κάθε έτος το ανώτατο συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση το σχέδιο που ετοιµάζει ο γενικός γραµµατέας, έκθεση για τη λειτουργία των σχολείων και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Άρθρο 11 Σε εκπαιδευτικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, µετά από γνώµη του αρµοδίου συµβουλίου επιθεωρητών, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει εναρµονισµένα προγράµµατα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό έτος και για κάθε τµήµα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας, 2. µεριµνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα συµβούλια επιθεωρητών και καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των συµβουλίων αυτών, 3. καθορίζει την απαιτούµενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης 7 ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασµό των µαθητών στην επόµενη τάξη ή στη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και, προκειµένου να δίδεται στους µαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται οποτεδήποτε στα εθνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο σχολείο σύµφωνα µε το άρθρο 5 7 καταρτίζει τον πίνακα ισοτιµιών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 4. ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί στο σχολείο 7 καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές επιτροπές και απονέµει τα σχετικά ενδεικτικά 7 καθορίζει τις δοκιµασίες των εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5. Άρθρο 12 Σε διοικητικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα, των διευθυντών, του διδακτικού προσωπικού και, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 2. ορίζει το γενικό γραµµατέα και τον αναπληρωτή γενικό γραµµατέα, 3. διορίζει το διευθυντή και τους αναπληρωτές διευθυντές κάθε σχολείου, 4. α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση των συµβουλίων επιθεωρητών, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δηµιουργώντας και καταργώντας θέσεις απασχόλησης. Μεριµνά για τη δίκαιη κατανοµή των θέσεων µεταξύ των κρατών µελών. Ρυθµίζει από κοινού µε τις κυβερνήσεις τα θέµατα που αφορούν το διορισµό ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών συµβούλων του σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώµατα προαγωγής και συνταξιοδότησης που κατοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους 7 β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση του γενικού γραµµατέα, τις ανάγκες σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 7 5. οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. Άρθρο Σε θέµατα προϋπολογισµού, το ανώτατο συµβούλιο:

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) α) θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό, προσδιορίζοντας ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού των σχολείων 7 β) θεσπίζει τον προϋπολογισµό των σχολείων για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο 4 7 γ) εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης και τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών των σχολείων για το επόµενο έτος και τη διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζοµένη στα στοιχεία αυτά, καθορίζει τις αναγκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισµού. 3. Το ανώτατο συµβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών και στους άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 και στους οργανισµούς ή ιδρύµατα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η χρηµατοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού ενός σχολείου, προκειµένου οι οργανισµοί αυτοί να καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους. 4. Το ανώτατο συµβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπολογισµό των σχολείων πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, προσαρµόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισµών ή ιδρυµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 14 Ο γενικός γραµµατέας εκπροσωπεί το ανώτατο συµβούλιο και διευθύνει τη γραµµατεία στα πλαίσια των διατάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Αντιπροσωπεύει τα σχολεία επί νοµικών διαφορών, είναι δε υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συµβούλια επιθεωρητών Άρθρο 15 Για τις ανάγκες του σχολείου συνιστώνται δύο συµβούλια επιθεωρητών 7 το ένα για το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Άρθρο 16 Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε συµβούλιο επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει το ανώτατο συµβούλιο, µετά από πρόταση του ενδιαφερόµενου µέρους. Η προεδρία των συµβουλίων επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο συµβούλιο επιθεωρητών του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του ανωτάτου συµ- βουλίου. Άρθρο 17 Τα συµβούλια επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στα σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα σχολεία. Τα συµβούλια επιθεωρητών υποβάλλουν στο ανώτατο συµβούλιο τις γνώµες και τις

7 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 7 von 13 προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και, ενδεχοµένως, προτάσεις για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων και την οργάνωση των σπουδών. Άρθρο 18 Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον: 1. να εξασφαλίζουν, στη βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρµόδιοι, την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους διοίκηση, 2. να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας, 3. να απευθύνουν στους διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεών τους. Λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το ανώτατο συµβούλιο, κάθε κράτος µέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα σχολεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιοικητικό συµβούλιο Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το διοικητικό συµβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 7, περιλαµβάνει τα ακόλουθα οκτώ µέλη: 1. το γενικό γραµµατέα, που ασκεί την προεδρία, 2. το διευθυντή του σχολείου, 3. τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4. δύο µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το άλλο τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου, 5. δύο µέλη που αντιπροσωπεύουν το σύλλογο γονέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, 6. έναν αντιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συµµετέχει ως παρατηρητής αντιπρόσωπος του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το σχολείο. ύο αντιπρόσωποι των µαθητών καλούνται να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του σχολείου τους για τα θέµατα που τους αφορούν. Άρθρο 20 Το διοικητικό συµβούλιο: 1. καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του σχολείου, σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό, 2. ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού του σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης, 3. φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων υλικών συνθηκών και πρόσφορου κλίµατος για την καλή λειτουργία του σχολείου, 4. εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το ανώτατο συµβούλιο. Οι λεπτοµέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των διοικητικών συµβουλίων και τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισµό των σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) ιευθυντής του σχολείου Άρθρο 21 Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 10. ιοικεί το προσωπικό που είναι τοποθετηµένο στο σχολείο, σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β). Ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22 Ιδρύεται επιτροπή προσωπικού, αποτελούµενη από εκλεγµένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε σχολείου. Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των σχολείων, καθιστώντας δυνατή τη διαµόρφωση και την έκφραση της γνώµης του προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού προσδιορίζεται στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Η επιτροπή προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, από το διδακτικό προσωπικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 23 Προκειµένου να διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των γονέων των µαθητών και των αρχών των σχολείων, το ανώτατο συµβούλιο αναγνωρίζει για κάθε σχολείο το σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των µαθητών του σχολείου. Ο αναγνωρισµένος σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο διοικητικό συµβούλιο του σχολείου. Οι σύλλογοι όλων των σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος που αντιπροσωπεύουν τους συλλόγους στο ανώτατο συµβούλιο. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 24 Το οικονοµικό έτος των σχολείων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Άρθρο 25 Ο προϋπολογισµός των σχολείων χρηµατοδοτείται από: 1. τις συνεισφορές των κρατών µελών µέσω της συνεχούς καταβολής των µισθών για τους αποσπασµένους ή τοποθετηµένους καθηγητές και, ενδεχοµένως, µε τη µορφή χρηµατοδοτικής συµµετοχής που αποφασίζεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο, 2. τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των σχολείων και του συνόλου

9 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 9 von 13 των λοιπών εσόδων, 3. τις συνεισφορές των µη κοινοτικών οργανισµών µε τους οποίους το ανώτατο συµβούλιο έχει συνάψει συµφωνία, 4. τα ίδια έσοδα των σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των µαθητών σύµφωνα µε απόφαση του ανωτάτου συµβουλίου, 5. τα διάφορα έσοδα. Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί αντικείµενο ειδικής συµφωνίας µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και της Επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ VI ΙΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 26 Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το µόνο όργανο αρµόδιο να αποφαίνεται για όσες διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο Συνιστάται όργανο εκδίκασης προσφυγών. 2. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει αποκλειστική αρµοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης στα πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σχετικά µε τη νοµιµότητα πράξεως βασιζόµενης στη σύµβαση ή σε κανόνες θεσπιζόµενους δυνάµει αυτής, η οποία στρέφεται εναντίον τους και προέρχεται από το ανώτατο συµβούλιο ή το διοικητικό συµβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας σύµβασης. Όταν πρόκειται για διαφορά χρηµατικής φύσεως, το Όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει απεριόριστη δικαιοδοσία. Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρµόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων ή στο γενικό κανονισµό των σχολείων. 3. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών συγκροτείται από άτοµα που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά αναγνωρισµένα ως αρµόδια για νοµικά θέµατα. Ως µέλη του οργάνου εκδίκασης προσφυγών µπορούν να διορισθούν µόνον τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών θεσπίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών ορίζει τον αριθµό των µελών του, τη διαδικασία διορισµού τους από το ανώτατο συµβούλιο, τη διάρκεια της θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθµίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω οργάνου. 5. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών θεπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του καταστατικού του. Ο κανονισµός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο. 6. Οι αποφάσεις του οργάνου εκδίκασης προσφυγών είναι δεσµευτικές για τους

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) αντιδίκους και, σε περίπτωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 7. Οι άλλες διαφορές στις οποίες εµπλέκονται τα σχολεία υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται από το παρόν άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VII ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευτεί συµφωνία συµµετοχής, που αφορά υπάρχον σχολείο ή σχολείο που πρόκειται να δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2, µε όλους τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστασής τους. Με τη σύναψη µιας τέτοιας συµφωνίας, οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο για όλα τα θέµατα που αφορούν το εν λόγω σχολείο, εφόσον η οικονοµική συµµετοχή τους καθιστά δυνατή τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού του σχολείου. Μπορούν επίσης να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 29 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί επίσης, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευθεί πέρα από τις συµφωνίες συµµετοχής και άλλες συµφωνίες µε οργανισµούς ή ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από τα σχολεία. Το ανώτατο συµβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 30 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να διαπραγµατευθεί µε την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ευρίσκεται ένα σχολείο οποιαδήποτε συµπληρωµατική συµφωνία µε σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του σχολείου. Άρθρο Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε έγγραφη κοινοποίηση προς την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου 7 η τελευταία ενηµερώνει τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη σχετικά µε την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται πριν από την 1η Σεπτεµβρίου ενός έτους για να αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος που καταγγέλλει την παρούσα σύµβαση παραιτείται από κάθε µερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των σχολείων. Το ανώτατο συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τα οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αφορούν το προσωπικό, κατόπιν της καταγγελίας ενός των συµβαλλοµένων µερών. 3. Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, µε το είδος ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός σχολείου. Λαµβάνει επίσης, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, όλα τα µέτρα που κρίνονται σκόπιµα για το σχολείο αυτό, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου.

11 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 11 von Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας σύµβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία αναλαµβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήµατα µε το συµβαλλόµενο µέρος που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειµένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Άρθρο 32 Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα σύµβαση κάθε κράτους που καθίσταται µέλος της Κοινότητας απευθύνεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία ενηµερώνει τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου που έπεται της ηµεροµηνίας κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου. Από την ηµεροµηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των σχολείων τροποποιείται ανάλογα. Άρθρο 33 Η παρούσα σύµβαση επικυρώνεται από τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνάπτεται σύµφωνα µε τις συνθήκες ίδρυσής τους. Τα έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας σύµβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία είναι θεµατοφύλακας του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων. Η κυβέρνση αυτή θα κοινοποιήσει την κατάθεση σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η παρούσα σύµβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης από τα κράτη µέλη, καθώς και των πράξεων κοινοποίησης της σύναψης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η παρούσα σύµβαση, που συντάσσεται σε ένα µόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείµενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της κυβέρνησης του Λουξεµβούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 34 Η παρούσα σύµβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου Εκτός εάν στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται άλλως, η συµφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου εξακολουθεί να ισχύει. Το πρόσθετο πρωτόκολλο για το σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι' αναφοράς στο πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 15 εκεµβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα σύµβαση. Οι παραποµπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά µε τα σχολεία προγενέστερες της παρούσας σύµβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέµπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας σύµβασης. Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfζrdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig. Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) hundred and ninety-four. Fait ΰ Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Lussemburgo, addµ ventuno giugno millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig. Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro. Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgiλ Fόr das Kφnigreich Belgien Pε Kongeriget Danmarks vegne Fόr die Bundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική ηµοκρατία Por el Reino de Espaρa Pour la Rιpublique franηaise Thar cheann Na hιireann For Ireland Per la Repubblica italiana Pour le grand-duchι de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Pela Repϊblica Portuguesa For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energνa Atσmica For Det Europζiske Fζllesskab og Det Europζiske Atomenergifζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft und die Europδische Atomgemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας For the European Community and the European Atomic Energy Community Pour la Communautι europιenne et la Communautι europιenne de l'ιnergie atomique Per la Comunitΰ europea e la Comunitΰ europea dell'energia atomica Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atσmica Por la Comunidad Europea del Carbσn y del Acero For Det Europζiske Kul- og Stεlfζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft fόr Kohle und Stahl Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα For the European Coal and Steel Community Pour la Communautι europιenne du charbon et de l'acier Per la Comunitΰ europea del carbone e dell'acciaio Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

13 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 13 von 13 Pela Comunidade Europeia do Carvγo e do Aηo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ευρωπαϊκά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το καταστατικό: Ευρωπαϊκό σχολείο του Bergen Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών I Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών II Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών III (1*) Ευρωπαϊκό σχολείο του Culham Ευρωπαϊκό σχολείο του Καρλσρούης Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεµβούργου Ευρωπαϊκό σχολείο του Mol Ευρωπαϊκό σχολείο του Μονάχου Ευρωπαϊκό σχολείο του Varese. (1*) Το ανώτατο συµβούλιο αποφάσισε τη δηµιουργία αυτού του σχολείου κατά τη συνεδρίασή του στις Οκτωβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση: Αγγλική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Γερµανική γλώσσα ανική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR.

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR. Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αρθρο 1 Ονοµασία, έδρα και διάρκεια 1.1 Η οργάνωση που είναι µη κερδοσκοπική, έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα