ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 1 von 13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη», Εκτιµώντας: ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, έχουν δηµιουργηθεί από το 1957 ιδρύµατα ονοµαζόµενα «ευρωπαϊκά σχολεία» 7 ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυµούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό των ευρωπαϊκών σχολείων 7 ότι το σύστηµα των ευρωπαϊκών σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστηµα 7 ότι µε το σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται µια µορφή συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση 7 ότι θα πρέπει: - να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του «ευρωπαϊκού σχολείου» που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά µε αυτό κείµενα που έχουν θεσπιστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, - να προσαρµοστεί το εν λόγω καταστατικό λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των σχολείων, - να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από τη λειτουργία των σχολείων, - να εξασφαλισθεί επαρκής νοµική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του ανωτάτου συµβουλίου ή των διοικητικών συµβουλίων 7 να δηµιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών µε αυστηρά οριοθετηµένη δικαιοδοσία, - η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να µην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης 7 ότι, µε βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης εκεµβρίου 1975, έχει ιδρυθεί σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του ευρωπαϊκού οργανισµού διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας0, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Άρθρο 1 Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων (τα οποία στη συνέχεια καλούνται «σχολεία»). Αποστολή των σχολείων είναι η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συµφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα σχολεία επιτρέπεται εντός των ορίων που καθορίζει το ανώτατο συµβούλιο. Τα σχολεία απαριθµούνται στο παράρτηµα I, το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2, 28 και 31.

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) Άρθρο 2 1. Η δηµιουργία νέων σχολείων µπορεί να αποφασίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συµφωνία µε το κράτος µέλος υποδοχής. 3. Πριν ιδρυθεί νέο σχολείο στο έδαφος κράτους µέλους, πρέπει να έχει συναφθεί συµφωνία µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και του κράτους µέλους υποδοχής, η οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες του νέου σχολείου. Άρθρο 3 1. Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε σχολείο καλύπτει τη φοίτηση µέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διδασκαλία µπορεί να περιλαµβάνει: - νηπιαγωγείο, - πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, - επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο µέτρο του δυνατού, από τα σχολεία, σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. 2. Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει το ανώτατο συµβούλιο µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγρα-φος α) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός σχολείου απαιτεί οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών στο ανώτατο συµβούλιο. β) Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νοµικού καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού απαιτεί οµοφωνία του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο 4 Η εκπαιδευτική οργάνωση του σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 1. οι σπουδές πραγµατοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται στο παράρτηµα II, 2. το παράρτηµα αυτό µπορεί να προσαρµοσθεί από το ανώτατο συµβούλιο σε συνάρτηση µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των άρθρων 2 και 32, 3. για να ευνοηθεί η ενότητα του σχολείου, η προσέγγιση και η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ µαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, ορισµένα µαθήµατα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέδου. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το ανώτατο συµβούλιο αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο, 4. καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν οι µαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών, 5. τα προγράµµατα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση, 6. τόσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλία διέπονται από το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου, 7. λαµβάνονται µέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρθρο 5 1. Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται µε επιτυχία στο σχολείο καθώς και τα αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών µελών, βάσει πίνακα ισοτιµιών, υπό τους όρους που καθορίζονται από το ανώτατο συµβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και µε την

3 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 3 von 13 επιφύλαξη της συµφωνίας των αρµόδιων εθνικών αρχών. 2. Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πιστοποιείται από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, τα σχετικά µε το οποίο ρυθµίζονται στη συµφωνία της 11ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρτήµατος του καταστατικού του ευρωπαϊκού σχολείου, που αποτελεί τον κανονισµό του ευρωπαϊκού απολυτηρίου, εφεξής καλούµενη «συµφωνία του ευρωπαϊκού απολυτηρίου». Το ανώτατο συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών, µπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συµφωνία τις αναπροσαρµογές που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες. Οι µαθητές στους οποίους απονέµεται ευρωπαϊκό απολυτήριο από το σχολείο: α) απολαύουν, στο κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή 7 β) µπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο στο έδαφος κάθε κράτους µέλους, µε τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους που έχουν ισότιµους τίτλους. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως «πανεπιστήµια» νοούνται: α) τα πανεπιστήµια 7 β) τα ιδρύµατα τα οποία θεωρούνται από το κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται, ως πανεπιστηµιακού επιπέδου. Άρθρο 6 Κάθε σχολείο διαθέτει την αναγκαία νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό αυτονοµίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στο σχετικό µε το σχολείο τµήµα του προϋπολογισµού, υπό τους όρους που ορίζονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. ύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία. Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο αντιµετωπίζεται σε κάθε κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύµβασης, ως σχολικό ίδρυµα που διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 7 Τα κοινά όργανα όλων των σχολείων είναι: 1. το ανώτατο συµβούλιο, 2. ο γενικός γραµµατέας, 3. τα συµβούλια επιθεωρητών, 4. το όργανο εκδίκασης προσφυγών. Τη διοίκηση κάθε σχολείου αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο και τη διεύθυνση ο διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Το ανώτατο συµβούλιο Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, το ανώτατο συµβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: α) τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εξουσιοδοτηµένοι να δεσµεύουν την

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) κυβέρνηση του συγκεκριµένου κράτους µέλους 7 εννοείται ότι κάθε κράτος µέλος διαθέτει µία µόνο ψήφο 7 β) ένα µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7 γ) έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η επιτροπή προσωπικού (από τα άτοµα του διδακτικού προσωπικού) σύµφωνα µε το άρθρο 22 7 δ) έναν αντιπρόσωπο των γονέων των µαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων σύµφωνα µε το άρθρο Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών µελών καθώς και το µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να παρίστανται δι' αντιπροσώπου. Τα άλλα µέλη αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον αναπληρωτή τους. 3. Στις συνεδριάσεις του ανωτάτου συµβουλίου µπορεί να κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος των µαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέµατα που αφορούν τους µαθητές. 4. Το ανώτατο συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του µε πρωτοβουλία του ίδιου ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση τριών µελών του ανωτάτου συµβουλίου ή του γενικού γραµµατέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 5. Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους για ένα έτος σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά των κρατών µελών: Βέλγιο, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο. Άρθρο 9 1. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συµφωνία δυνάµει της παρούσας σύµβασης, οι αποφάσεις του ανώτατου συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων: α) για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συµφέροντα ενός κράτους µέλους, µεταξύ των οποίων η σηµαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιµο σχολείου εγκατεστηµένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους 7 β) για το κλείσιµο σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του µέλους της Επιτροπής 7 γ) ο αντιπρόσωπος ενός οργανισµού δηµοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο δυνάµει συµφωνίας βασιζόµενης στο άρθρο 28 συµµετέχει στην ψηφοφορία σχετικά µε όλα τα θέµατα του σχολείου τα οποία περιλαµβάνει η συµφωνία αυτή 7 δ) το δικαίωµα ψήφου του αντιπροσώπου της επιτροπής προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα- φος 1 στοιχείο γ) και του αντιπροσώπου των γονέων των µαθητών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά θέµατα βάσει του άρθρου 11, αποκλειοµένων των αποφάσεων σχετικά µε τις αναπροσαρµογές της συµφωνίας του ευρωπαϊκού απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2. Στις περιπτώσεις που η παρούσα σύµβαση απαιτεί οµοφωνία, οι αποχές των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από το ανώτατο συµβούλιο. 3. Σε κάθε ψηφοφορία, το παρόντα ή αντιπροσωπευόµενα µέλη διαθέτουν µία ψήφο, µε την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). Άρθρο 10

5 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 5 von 13 Το ανώτατο συµβούλιο εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 7 για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέµατα προϋπολογισµού, καθώς και για τη διαπραγµάτευση των συµφωνιών που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιµασία των αποφάσεών του. Το ανώτατο συµβούλιο θεσπίζει το γενικό κανονισµό των σχολείων. Κάθε έτος το ανώτατο συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση το σχέδιο που ετοιµάζει ο γενικός γραµµατέας, έκθεση για τη λειτουργία των σχολείων και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Άρθρο 11 Σε εκπαιδευτικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, µετά από γνώµη του αρµοδίου συµβουλίου επιθεωρητών, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει εναρµονισµένα προγράµµατα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό έτος και για κάθε τµήµα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας, 2. µεριµνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα συµβούλια επιθεωρητών και καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των συµβουλίων αυτών, 3. καθορίζει την απαιτούµενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης 7 ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασµό των µαθητών στην επόµενη τάξη ή στη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και, προκειµένου να δίδεται στους µαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται οποτεδήποτε στα εθνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο σχολείο σύµφωνα µε το άρθρο 5 7 καταρτίζει τον πίνακα ισοτιµιών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 4. ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί στο σχολείο 7 καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές επιτροπές και απονέµει τα σχετικά ενδεικτικά 7 καθορίζει τις δοκιµασίες των εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5. Άρθρο 12 Σε διοικητικά θέµατα, το ανώτατο συµβούλιο: 1. καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα, των διευθυντών, του διδακτικού προσωπικού και, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 2. ορίζει το γενικό γραµµατέα και τον αναπληρωτή γενικό γραµµατέα, 3. διορίζει το διευθυντή και τους αναπληρωτές διευθυντές κάθε σχολείου, 4. α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση των συµβουλίων επιθεωρητών, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δηµιουργώντας και καταργώντας θέσεις απασχόλησης. Μεριµνά για τη δίκαιη κατανοµή των θέσεων µεταξύ των κρατών µελών. Ρυθµίζει από κοινού µε τις κυβερνήσεις τα θέµατα που αφορούν το διορισµό ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών συµβούλων του σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώµατα προαγωγής και συνταξιοδότησης που κατοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους 7 β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, µετά από πρόταση του γενικού γραµµατέα, τις ανάγκες σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 7 5. οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. Άρθρο Σε θέµατα προϋπολογισµού, το ανώτατο συµβούλιο:

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) α) θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό, προσδιορίζοντας ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού των σχολείων 7 β) θεσπίζει τον προϋπολογισµό των σχολείων για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο 4 7 γ) εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης και τον διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Το ανώτατο συµβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών των σχολείων για το επόµενο έτος και τη διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζοµένη στα στοιχεία αυτά, καθορίζει τις αναγκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισµού. 3. Το ανώτατο συµβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και δαπανών και στους άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 και στους οργανισµούς ή ιδρύµατα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η χρηµατοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού ενός σχολείου, προκειµένου οι οργανισµοί αυτοί να καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους. 4. Το ανώτατο συµβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπολογισµό των σχολείων πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, προσαρµόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισµών ή ιδρυµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 14 Ο γενικός γραµµατέας εκπροσωπεί το ανώτατο συµβούλιο και διευθύνει τη γραµµατεία στα πλαίσια των διατάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραµµατέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Αντιπροσωπεύει τα σχολεία επί νοµικών διαφορών, είναι δε υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συµβούλια επιθεωρητών Άρθρο 15 Για τις ανάγκες του σχολείου συνιστώνται δύο συµβούλια επιθεωρητών 7 το ένα για το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Άρθρο 16 Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε συµβούλιο επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει το ανώτατο συµβούλιο, µετά από πρόταση του ενδιαφερόµενου µέρους. Η προεδρία των συµβουλίων επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο συµβούλιο επιθεωρητών του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του ανωτάτου συµ- βουλίου. Άρθρο 17 Τα συµβούλια επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στα σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα σχολεία. Τα συµβούλια επιθεωρητών υποβάλλουν στο ανώτατο συµβούλιο τις γνώµες και τις

7 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 7 von 13 προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και, ενδεχοµένως, προτάσεις για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων και την οργάνωση των σπουδών. Άρθρο 18 Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον: 1. να εξασφαλίζουν, στη βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρµόδιοι, την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους διοίκηση, 2. να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας, 3. να απευθύνουν στους διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεών τους. Λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το ανώτατο συµβούλιο, κάθε κράτος µέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα σχολεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιοικητικό συµβούλιο Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το διοικητικό συµβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 7, περιλαµβάνει τα ακόλουθα οκτώ µέλη: 1. το γενικό γραµµατέα, που ασκεί την προεδρία, 2. το διευθυντή του σχολείου, 3. τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4. δύο µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το άλλο τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου, 5. δύο µέλη που αντιπροσωπεύουν το σύλλογο γονέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, 6. έναν αντιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συµµετέχει ως παρατηρητής αντιπρόσωπος του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το σχολείο. ύο αντιπρόσωποι των µαθητών καλούνται να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του σχολείου τους για τα θέµατα που τους αφορούν. Άρθρο 20 Το διοικητικό συµβούλιο: 1. καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του σχολείου, σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό, 2. ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού του σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης, 3. φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων υλικών συνθηκών και πρόσφορου κλίµατος για την καλή λειτουργία του σχολείου, 4. εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το ανώτατο συµβούλιο. Οι λεπτοµέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των διοικητικών συµβουλίων και τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισµό των σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) ιευθυντής του σχολείου Άρθρο 21 Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 10. ιοικεί το προσωπικό που είναι τοποθετηµένο στο σχολείο, σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β). Ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22 Ιδρύεται επιτροπή προσωπικού, αποτελούµενη από εκλεγµένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε σχολείου. Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των σχολείων, καθιστώντας δυνατή τη διαµόρφωση και την έκφραση της γνώµης του προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού προσδιορίζεται στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Η επιτροπή προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, από το διδακτικό προσωπικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 23 Προκειµένου να διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των γονέων των µαθητών και των αρχών των σχολείων, το ανώτατο συµβούλιο αναγνωρίζει για κάθε σχολείο το σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των µαθητών του σχολείου. Ο αναγνωρισµένος σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο διοικητικό συµβούλιο του σχολείου. Οι σύλλογοι όλων των σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος που αντιπροσωπεύουν τους συλλόγους στο ανώτατο συµβούλιο. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 24 Το οικονοµικό έτος των σχολείων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Άρθρο 25 Ο προϋπολογισµός των σχολείων χρηµατοδοτείται από: 1. τις συνεισφορές των κρατών µελών µέσω της συνεχούς καταβολής των µισθών για τους αποσπασµένους ή τοποθετηµένους καθηγητές και, ενδεχοµένως, µε τη µορφή χρηµατοδοτικής συµµετοχής που αποφασίζεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο, 2. τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των σχολείων και του συνόλου

9 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 9 von 13 των λοιπών εσόδων, 3. τις συνεισφορές των µη κοινοτικών οργανισµών µε τους οποίους το ανώτατο συµβούλιο έχει συνάψει συµφωνία, 4. τα ίδια έσοδα των σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των µαθητών σύµφωνα µε απόφαση του ανωτάτου συµβουλίου, 5. τα διάφορα έσοδα. Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί αντικείµενο ειδικής συµφωνίας µεταξύ του ανωτάτου συµβουλίου και της Επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ VI ΙΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 26 Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το µόνο όργανο αρµόδιο να αποφαίνεται για όσες διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν στα πλαίσια του ανωτάτου συµβουλίου. Άρθρο Συνιστάται όργανο εκδίκασης προσφυγών. 2. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει αποκλειστική αρµοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής µε την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης στα πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σχετικά µε τη νοµιµότητα πράξεως βασιζόµενης στη σύµβαση ή σε κανόνες θεσπιζόµενους δυνάµει αυτής, η οποία στρέφεται εναντίον τους και προέρχεται από το ανώτατο συµβούλιο ή το διοικητικό συµβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας σύµβασης. Όταν πρόκειται για διαφορά χρηµατικής φύσεως, το Όργανο εκδίκασης προσφυγών έχει απεριόριστη δικαιοδοσία. Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρµόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων ή στο γενικό κανονισµό των σχολείων. 3. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών συγκροτείται από άτοµα που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά αναγνωρισµένα ως αρµόδια για νοµικά θέµατα. Ως µέλη του οργάνου εκδίκασης προσφυγών µπορούν να διορισθούν µόνον τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών θεσπίζεται µε οµοφωνία από το ανώτατο συµβούλιο. Το καταστατικό του οργάνου εκδίκασης προσφυγών ορίζει τον αριθµό των µελών του, τη διαδικασία διορισµού τους από το ανώτατο συµβούλιο, τη διάρκεια της θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθµίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω οργάνου. 5. Το όργανο εκδίκασης προσφυγών θεπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή του καταστατικού του. Ο κανονισµός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, µε οµοφωνία, από το ανώτατο συµβούλιο. 6. Οι αποφάσεις του οργάνου εκδίκασης προσφυγών είναι δεσµευτικές για τους

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) αντιδίκους και, σε περίπτωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 7. Οι άλλες διαφορές στις οποίες εµπλέκονται τα σχολεία υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεµάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται από το παρόν άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VII ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευτεί συµφωνία συµµετοχής, που αφορά υπάρχον σχολείο ή σχολείο που πρόκειται να δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2, µε όλους τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστασής τους. Με τη σύναψη µιας τέτοιας συµφωνίας, οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο ανώτατο συµβούλιο για όλα τα θέµατα που αφορούν το εν λόγω σχολείο, εφόσον η οικονοµική συµµετοχή τους καθιστά δυνατή τη χρηµατοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισµού του σχολείου. Μπορούν επίσης να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 29 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί επίσης, ενεργώντας οµόφωνα, να διαπραγµατευθεί πέρα από τις συµφωνίες συµµετοχής και άλλες συµφωνίες µε οργανισµούς ή ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από τα σχολεία. Το ανώτατο συµβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έδρα και ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο του εν λόγω σχολείου. Άρθρο 30 Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να διαπραγµατευθεί µε την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ευρίσκεται ένα σχολείο οποιαδήποτε συµπληρωµατική συµφωνία µε σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του σχολείου. Άρθρο Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε έγγραφη κοινοποίηση προς την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου 7 η τελευταία ενηµερώνει τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη σχετικά µε την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται πριν από την 1η Σεπτεµβρίου ενός έτους για να αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος που καταγγέλλει την παρούσα σύµβαση παραιτείται από κάθε µερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των σχολείων. Το ανώτατο συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τα οργανωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αφορούν το προσωπικό, κατόπιν της καταγγελίας ενός των συµβαλλοµένων µερών. 3. Το ανώτατο συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, µε το είδος ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός σχολείου. Λαµβάνει επίσης, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, όλα τα µέτρα που κρίνονται σκόπιµα για το σχολείο αυτό, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου.

11 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 11 von Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας σύµβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία αναλαµβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήµατα µε το συµβαλλόµενο µέρος που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειµένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Άρθρο 32 Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα σύµβαση κάθε κράτους που καθίσταται µέλος της Κοινότητας απευθύνεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία ενηµερώνει τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου που έπεται της ηµεροµηνίας κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου. Από την ηµεροµηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των σχολείων τροποποιείται ανάλογα. Άρθρο 33 Η παρούσα σύµβαση επικυρώνεται από τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνάπτεται σύµφωνα µε τις συνθήκες ίδρυσής τους. Τα έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας σύµβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, η οποία είναι θεµατοφύλακας του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων. Η κυβέρνση αυτή θα κοινοποιήσει την κατάθεση σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Η παρούσα σύµβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης από τα κράτη µέλη, καθώς και των πράξεων κοινοποίησης της σύναψης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η παρούσα σύµβαση, που συντάσσεται σε ένα µόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείµενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της κυβέρνησης του Λουξεµβούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε όλα τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 34 Η παρούσα σύµβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου Εκτός εάν στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται άλλως, η συµφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου εξακολουθεί να ισχύει. Το πρόσθετο πρωτόκολλο για το σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι' αναφοράς στο πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 15 εκεµβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα σύµβαση. Οι παραποµπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά µε τα σχολεία προγενέστερες της παρούσας σύµβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέµπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας σύµβασης. Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Udfζrdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig. Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) hundred and ninety-four. Fait ΰ Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Lussemburgo, addµ ventuno giugno millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig. Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro. Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgiλ Fόr das Kφnigreich Belgien Pε Kongeriget Danmarks vegne Fόr die Bundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική ηµοκρατία Por el Reino de Espaρa Pour la Rιpublique franηaise Thar cheann Na hιireann For Ireland Per la Repubblica italiana Pour le grand-duchι de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Pela Repϊblica Portuguesa For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energνa Atσmica For Det Europζiske Fζllesskab og Det Europζiske Atomenergifζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft und die Europδische Atomgemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας For the European Community and the European Atomic Energy Community Pour la Communautι europιenne et la Communautι europιenne de l'ιnergie atomique Per la Comunitΰ europea e la Comunitΰ europea dell'energia atomica Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atσmica Por la Comunidad Europea del Carbσn y del Acero For Det Europζiske Kul- og Stεlfζllesskab Fόr die Europδische Gemeinschaft fόr Kohle und Stahl Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα For the European Coal and Steel Community Pour la Communautι europιenne du charbon et de l'acier Per la Comunitΰ europea del carbone e dell'acciaio Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

13 705 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vereinbarung griechisch (Normativer Teil) 13 von 13 Pela Comunidade Europeia do Carvγo e do Aηo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ευρωπαϊκά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το καταστατικό: Ευρωπαϊκό σχολείο του Bergen Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών I Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών II Ευρωπαϊκό σχολείο των Βρυξελλών III (1*) Ευρωπαϊκό σχολείο του Culham Ευρωπαϊκό σχολείο του Καρλσρούης Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεµβούργου Ευρωπαϊκό σχολείο του Mol Ευρωπαϊκό σχολείο του Μονάχου Ευρωπαϊκό σχολείο του Varese. (1*) Το ανώτατο συµβούλιο αποφάσισε τη δηµιουργία αυτού του σχολείου κατά τη συνεδρίασή του στις Οκτωβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση: Αγγλική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Γερµανική γλώσσα ανική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 41/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 2014 περί του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013 (OR. en) 6867/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0224 (APP) INF 27 ARCH 4 OC 95 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 10/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 10/2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 02/06/2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 26, 40 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 10/2016 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 4001

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυση Ειδικής Ενωσης Υιοθέτηση διεθνούς ταξινόµησης Ορισµοί και γλώσσες ταξινόµησης

Ιδρυση Ειδικής Ενωσης Υιοθέτηση διεθνούς ταξινόµησης Ορισµοί και γλώσσες ταξινόµησης Ν.2505/1997 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία της Νίκαιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3610 της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR.

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR. Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια Αριθ.: 2002-D-54 Πρωτότυπο: FR Έκδοση: EL Οδηγίες για τις σχολικές εκδροµές και τα σχολικά ταξίδια που οργανώνονται από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ανώτατο Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα