ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου, που ενεργεί εν προκειµένω ως εκπρόσωπος της ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΗ Α.Ε. και ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε την απόφαση αριθ. 100/ του.σ αυτής και αφετέρου των κ.κ. Ν. ΠΙΛΑΛΙ Η Προέδρου και Π.ΛΟΦΤΣΑΛΗ Γενικού Γραµµατέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ), που έχει αναγνωρισθεί ως η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΑΣΟΠ) του Προσωπικού της ΕΗ µε την 7/1978 απόφαση του Προέδρου του Π Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν εν προκειµένω ως εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτηµένοι προς Τούτο µε την από απόφαση του.σ αυτής, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω µε τα οποία συµφώνησε και ο ΟΑΠ- ΕΗ, όπως φαίνεται στην υπ αριθ. 23/11/ σχετική απόφαση του.σ αυτού. ΜΕΡΟΣ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΑΠ/ ΕΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 1 1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διαδικαστικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στην παρούσα, το αυτοδίκαια και χωρίς χρονικό περιορισµό αποσπασµένο στον Οργανισµό Ασφάλισης Προσωπικού ΕΗ, ο οποίος θα αναφέρεται εφεξής στην παρούσα ΕΣΣΕ «ΟΑΠ- ΕΗ» ή «Οργανισµός», προσωπικό της ΕΗ, κατ εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2919/2001, εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους της

2 ατοµικής σύµβασης που το συνδέει µε τη ΕΗ, καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισµού Καταστάσεως Προσωπικού ΕΗ (ΚΚΠ/ ΕΗ) και το µισθολόγιο της ΕΗ, όπως κάθε φορά ισχύουν και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, εφαρµοζοµένων αναλόγως, των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, των διατάξεων του ΚΚΠ/ ΕΗ και των κανονιστικών και λοιπών ρυθµίσεων της ΕΗ, προκειµένου να προσαρµοστούν καταλλήλως στην πραγµατικότητα της προσφοράς της εργασίας του ανωτέρω προσωπικού στον Οργανισµό και όχι στη ΕΗ. 2. Η απασχόληση του προσωπικού της παραγράφου 1 στον ΟΑΠ- ΕΗ λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη ΕΗ και προσµετράται για κάθε συνέπεια στη λοιπή προϋπηρεσία του στη ΕΗ. `Αρθρο 2 Περιπτώσεις ιακοπής της Απόσπασης ιακοπή της απόσπασης µισθωτού µπορεί να γίνει µόνο ύστερα από αίτησή του, µε απόφαση του.σ. του Οργανισµού και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου της ΕΗ. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόφαση λαµβάνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΗ µε σύµφωνη γνώµη της πλέον ΑΣΟΠ/ ΕΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ `Αρθρο 3 Υπηρεσιακή κατάσταση Αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ Προσωπικού ΕΗ (`Αρθρα 4, 5, 12, 13, 14, 15 και 17 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Η αρµοδιότητα της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκείται από το.σ. του ΟΑΠ- ΕΗ αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που αφορά προσωπικό ειδικοτήτων που υπάρχουν µόνο στον Οργανισµό. 2. Η αρµοδιότητα της παρ.3 του άρθρου 5 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκείται από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού όταν πρόκειται για ένταξη στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο (µ.κ.) της κατώτερης βαθµίδας.

3 3. Το ωράριο απασχόλησης του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ καθορίζεται µε αποφάσεις του.σ. του ΟΑΠ- ΕΗ στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισµού και ου προγράµµατος εργασίας του προσωπικού του, χωρίς όµως να µεταβάλλεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης που καθορίζουν ο ΚΚΠ/ ΕΗ και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΗ. 4. Οι κανονικές άδειες καθώς και οι ειδικές άδειες που προβλέπονται από τον ΚΚΠ/ ΕΗ, τις ΕΣΣΕ/ ΕΗ, τις αποφάσεις του ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΗ και την Εργατική Νοµοθεσία, εγκρίνονται από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού ή από το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο αυτού. 5. Η αρµοδιότητα της παρ.3 του άρθρου 14 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκείται από το.σ. του Οργανισµού, της παρ. 5 του ίδιου άρθρου από τη ΕΗ ύστερα από πρόταση του.σ. του Οργανισµού και της παρ. 6 του ίδιου άρθρου από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού. 6. Οι εγκριτικές δικαιοδοσίες του άρθρου 17 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκούνται από τα αρµόδια όργανα του ΟΑΠ- ΕΗ. Η παρ. 5 του άρθρου αυτού του ΚΚΠ/ ΕΗ ισχύει για το τακτικό υγειονοµικό προσωπικό της ΕΗ που έχει αποσπασθεί στον Οργανισµό. `Αρθρο 4 Αµοιβές Παροχές (`Αρθρα 7, 8, 8 α, 9, 10, 11 και 15 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το αποσπασµένο σον Οργανισµό προσωπικό της ΕΗ µισθοδοτείται µε βάση το µισθολόγιο (µισθός, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, οδοιπορικά έξοδα, έκτακτες αµοιβές κ.λ.π) και τη διαδικασία που διέπουν κάθε φορά το λοιπό προσωπικό της. 2. Η υπερωριακή, κατά Κυριακές, αργίες και νύχτες απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στον Οργανισµό, οι προβλεπόµενες από το άρθρο 11 του ΚΚΠ/ ΕΗ ηθικές και έκτακτες αµοιβές και παροχές, καθώς και η απασχόλησή του εκτός έδρας αποφασίζεται από τα αρµόδια όργανα του ΟΑΠ- ΕΗ και οι αντίστοιχες αµοιβές, αποζηµιώσεις και τα οδοιπορικά έξοδα υπολογίζονται µε τη διαδικασία και τον

4 τρόπο που ισχύει κάθε φορά για τη ΕΗ και καταβάλλονται από τον Οργανισµό. 3. Το.Σ. του ΟΑΠ- ΕΗ µπορεί να χορηγεί ειδικά επιδόµατα της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ µόνο σε ειδικότητες του αποσπασµένου στον Οργανισµό τακτικού προσωπικού της ΕΗ που δεν υπάρχουν στη ΕΗ, µετά προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των.σ. της ΕΗ και της πλέον ΑΣΟΠ/ ΕΗ. 4. Τα ειδικά επιδόµατα αυξηµένων καθηκόντων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ, που καταβάλλονται σήµερα στο αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό, εξακολουθούν να καταβάλλονται και για τη διατήρηση, αύξηση ή επέκτασή τους εφαρµόζεται αναλόγως ότι ισχύει κάθε φορά για το προσωπικό της ΕΗ. Χορήγηση νέων επιδοµάτων θέσεως της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ στο προσωπικό της ΕΗ καταλαµβάνουν και τους αποσπασµένους στον ΟΑΠ- ΕΗ µισθωτούς της ΕΗ, στους οποίους ανατίθενται αρµοδίως καθήκοντα προϊσταµένου στον Οργανισµό αντίστοιχης στάθµης, σύµφωνα µε τα άρθρο 14 του κεφαλαίου ΣΤ του µέρους Ι της παρούσας ΕΣΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ `Αρθρο 5 Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Αποσπάσεις Αξιολόγηση Ατοµικά `Εγγραφα Μισθωτών (`Αρθρα 20 και 21 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Οι αρµοδιότητες των παραγρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 20 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκούνται από το Γενικό /ντή του ΟΑΠ- ΕΗ. 2. Η αξιολόγηση του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΚΠ/ ΕΗ, γίνεται από τα αρµόδια όργανα του ΟΑΠ- ΕΗ και οι αντίστοιχες αµοιβές, αποζηµιώσεις και οδοιπορικά έξοδα υπολογίζονται µε τη διαδικασία και τον τρόπο που ισχύει κάθε φορά για τη ΕΗ και καταβάλλονται από τον Οργανισµό. 3. Το.Σ του ΟΑΠ- ΕΗ µπορεί να χορηγεί ειδικά επιδόµατα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ µόνο σε ειδικότητες

5 του αποσπασµένου στον Οργανισµό τακτικού προσωπικού της ΕΗ που δεν υπάρχουν στη ΕΗ, µετά προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των.σ της ΕΗ και της πλέον ΑΣΟΠ/ ΕΗ. 4. Τα ειδικά επιδόµατα αυξηµένων καθηκόντων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ, που καταβάλλονται σήµερα στο αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό, εξακολουθούν να καταβάλλονται και για τη διατήρηση, αύξηση ή επέκτασή τους εφαρµόζεται αναλόγως ότι ισχύει κάθε φορά για το προσωπικό της ΕΗ. Χορήγηση νέων επιδοµάτων θέσεως της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ ΕΗ στο προσωπικό της ΕΗ καταλαµβάνουν και τους αποσπασµένους στον ΟΑΠ- ΕΗ µισθωτούς της ΕΗ, στους οποίους ανατίθεται αρµοδίως καθήκοντα προϊσταµένου στον Οργανισµό αντίστοιχης στάθµης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κεφαλαίου ΣΤ του µέρους Ι της παρούσας ΕΣΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ `Αρθρο 5 Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Αποσπάσεις Αξιολόγηση Ατοµικά `Εγγραφα Μισθωτών (`Αρθρα 20 και 21 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Οι αρµοδιότητες των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκούνται από το Γενικό /ντή του ΟΑΠ- ΕΗ. 2. Η αξιολόγηση του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ, που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 21 του ΚΚΠ/ ΕΗ, γίνεται από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού, σύµφωνα µε τον Ειδικό Κανονισµό Φύλλων Αξιολόγησης Προσωπικού ΕΗ (ΕΚΦΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. Το.Σ. του ΟΑΠ- ΕΗ, µε σύµφωνη γνώµη της πλέον ΑΣΟΠ/ ΕΗ µπορεί να αποφασίζει την προσαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης για τις κατηγορίες και ειδικότητες που δεν υπάρχουν στη ΕΗ, η οποία επιβάλλεται από τις ιδιαιτερότητες του λειτουργικού αντικειµένου του Οργανισµού (υγειονοµικές υπηρεσίες, κατασκηνώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ).

6 3. Από την αρµόδια για το προσωπικό υπηρεσία του Οργανισµού θα τηρούνται ατοµικοί φάκελοι του αποσπασµένου σ αυτό προσωπικού της ΕΗ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΚΠ/ ΕΗ, αφού ενηµερωθούν πλήρως µε όλο το περιεχόµενο των αντίστοιχων ατοµικών φακέλων που τηρούνται στην αρµόδια ιεύθυνση της ΕΗ µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι υπηρεσίες του ΟΑΠ- ΕΗ οφείλουν να κοινοποιούν στην αρµόδια υπηρεσία της ΕΗ οποιαδήποτε µεταβολή ή οποιοδήποτε νέο στοιχείο που αφορά το παραπάνω προσωπικό για ενηµέρωση του εκεί τηρούµενου αντίστοιχου φακέλου. Οποιαδήποτε βεβαίωση που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ θα χορηγείται από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού. `Αρθρο 6 Μισθολογικές Προαγωγές Μετατάξεις (`Αρθρα 22 και 23 ΚΚΠ/ ΕΗ) Οι αρµοδιότητες του ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΗ των άρθρων 22, πλην των παραγρ. 5, 9 και 10 αυτού και 23, πλην της παρ. 5 αυτού, του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκούνται από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού ή τα εξουσιοδοτούµενα από το.σ. αυτού όργανα, κατ αντιστοιχία των ισχυόντων για το προσωπικό της ΕΗ και σύµφωνα µε τις διαδικασίες και ρυθµίσεις που ισχύουν στη ΕΗ. `Αρθρο 7 Πρωτοβάθµια Συµβούλια Κρίσεως (`Αρθρο 24 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Στη συγκρότηση του Πρωτοβαθµίου Συµβουλίου Κρίσεως του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ ΕΗ, στις περιπτώσεις που αυτό αποφαίνεται για το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό της ΕΗ, συµµετέχουν ως µέλη δύο στελέχη του ΟΑΠ- ΕΗ αντί των δύο στελεχών της ΕΗ, υποδεικνυόµενα µετά των αναπληρωτών σε αυτόν µισθωτούς της ΕΗ. Ο

7 Εισηγητής, ο Γραµµατέας και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού από αποσπασµένους σ αυτόν µισθωτούς της ΕΗ. 2. Η µετάταξη στην Κατηγορία Γ Στελέχη Γενικών Θέσεων του ΚΚΠ/ ΕΗ και η προαγωγή µέσα στην Κατηγορία αυτή των αποσπασµένων στον Οργανισµό µισθωτών της ΕΗ γίνεται µε απόφαση του.σ του ΟΑΠ- ΕΗ, µετά από πρόταση του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού και γνώµη του Ειδικού Συµβουλίου Κρίσεως της παρ.7 του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ ΕΗ, στο οποίο όταν κρίνει αποσπασµένους στον Οργανισµό µισθωτούς της ΕΗ, συµµετέχουν ο Πρόεδρος του.σ. και ο Γενικός ιευθυντής του Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ ΕΗ και µε βάση τα κριτήρια που καθορίζει κάθε φορά το ως άνω Ειδικό Συµβούλιο Κρίσεως. Στην περίπτωση αυτή χρέη Εισηγητή ασκεί αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Στέλεχος του ΟΑΠ- ΕΗ και Γραµµατέα µισθωτός µισθολογικού κλιµακίου όχι κατώτερου του 1, που ορίζονται από το.σ. του Οργανισµού από τους αποσπασµένους σ αυτόν µισθωτούς της ΕΗ. Η σύγκλιση του ως άνω Ειδικού Συµβουλίου Κρίσεως γίνεται εντός δύο (2) µηνών το αργότερο µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµα προς τούτο του αρµόδιου οργάνου του ΟΑΠ- ΕΗ προς το ΝΣ της ΕΗ. Ο αριθµός των θέσεων της Κατηγορίας Γ, προκειµένου για το αποσπασµένο στον Οργανισµό προσωπικό της ΕΗ, ορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του.σ. του ΟΑΠ- ΕΗ και σύµφωνη γνώµη της πλέον ΑΣΟΠ/ ΕΗ και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δέκα πέντε (15) θέσεις, το δε ποσοστό των θέσεων αυτών για κάθε βαθµίδα της ως άνω κατηγορίας ορίζεται µε απόφαση του.σ. του ΟΑΠ- ΕΗ. `Αρθρο 8 ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Κρίσεως (`Αρθρο 25 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Στη συγκρότηση του ευτεροβαθµίου Συµβουλίου Κρίσεως του άρθρου 25 του ΚΚΠ/ ΕΗ, στις περιπτώσεις που αυτό αποφαίνεται για το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό της ΕΗ, καθήκοντα Εισηγητή ασκεί Στέλεχος του Οργανισµού προερχόµενο από το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό, υποδεικνυόµενο µετά του αναπληρωτή του

8 από το.σ. του Οργανισµού, µετά πρόταση του Γενικού ιευθυντή αυτού. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί µισθωτός από το αποσπασµένο στον Οργανισµό προσωπικό ΕΗ, που υποδεικνύεται µετά του αναπληρωτή του από τον Γενικό ιευθυντή του ΟΑΠ- ΕΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ `Αρθρο 9 (`Αρθρα 26, 28, 29, 30 και 31 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. `Οπου στις διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του ΚΚΠ/ ΕΗ αναφέρεται η ΕΗ νοείται ο ΟΑΠ- ΕΗ ή η ΕΗ κατά περίπτωση. 2. Οι αρµοδιότητες του άρθρου 29 που αναφέρονται στο ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τους Γενικούς ιευθυντές της ΕΗ ασκούνται για το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό της ΕΗ από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού, ενώ οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο για τους οριζόµενους από το ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΗ προϊσταµένους ασκούνται για το προσωπικό αυτό από τους οριζόµενους από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού προϊσταµένους αντίστοιχης ιεραρχικής στάθµης. 3. Οι αρµοδιότητες των µονοπρόσωπων πειθαρχικών οργάνων που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκούνται από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα του ΟΑΠ- ΕΗ. `Αρθρο 10 Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο (`Αρθρο 32 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Στη συγκρότηση του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 32 του ΚΚΠ/ ΕΗ, στις περιπτώσεις που αυτό εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ συµµετέχουν δύο µισθωτοί του ΟΑΠ- ΕΗ, αντί των δύο από τους τρεις µισθωτούς της ΕΗ, προερχόµενοι από το αποσπασµένο σ αυτόν προσωπικό της ΕΗ,

9 υποδεικνυόµενοι µετά των αναπληρωτών τους από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού. 2. Καθήκοντα Εισηγητή ασκεί ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για το προσωπικό υπηρεσίας του ΟΑΠ- ΕΗ, υποδεικνυόµενος µετά του αναπληρωτή του από το Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού από το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό της ΕΗ. 3. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί µισθωτός από το αποσπασµένο στον Οργανισµό προσωπικό ΕΗ, που υποδεικνύεται µετά του αναπληρωτή του από το Γενικό ιευθυντή του ΟΑΠ- ΕΗ. ` Αρθρο 11 ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο (`Αρθρο 33 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Στη συγκρότηση του ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 33 του ΚΚΠ/ ΕΗ, στις περιπτώσεις που αυτό εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ, συµµετέχει ο Γενικός ιευθυντής του ΟΑΠ- ΕΗ αντί του Γενικού ιευθυντή της ΕΗ. 2. Καθήκοντα Εισηγητή ασκεί Στέλεχος του Οργανισµού προερχόµενο από το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό, υποδεικνυόµενο µετά του αναπληρωτή του από το.σ. του Οργανισµού, µετά πρόταση του Γενικού ιευθυντή αυτού. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί µισθωτός από το αποσπασµένο στον Οργανισµό προσωπικό ΕΗ, που υποδεικνύει µετά του αναπληρωτή του από τον Γενικό ιευθυντή του ΟΑΠ- ΕΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ `Αρθρο 12 Συµλήρωση Ορίου Ηλικίας (`Αρθρο 34 ΚΚΠ/ ΕΗ) Τις αρµοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΚΠ/ ΕΗ για το αποσπασµένο στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικό της ΕΗ

10 ασκεί ο Γενικός ιευθυντής του Οργανισµού για παράταση του ορίου ηλικίας µέχρι ένα (1) έτος και το Σ του Οργανισµού για παραστάσεις πέραν του ενός (1) έτους. `Αρθρο 13 Παραίτηση Ανικανότητα Απόλυση Λόγω Πειθαρχικής Ποινής ή Ακαταλληλότητας (`Αρθρα 36 και 37 ΚΚΠ/ ΕΗ) 1. Η παραίτηση αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ µισθωτού της ΕΗ υποβάλλεται στην αρµόδια για το προσωπικό ιεύθυνση της ΕΗ δια της αρµοδίας υπηρεσίας του Οργανισµού, η δε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΗ ή του από αυτόν εξουσιοδοτηµένου οργάνου για τη µη τήρηση της µηνιαίας προθεσµίας της παρ.1 του άρθρου 36 του ΚΚΠ/ ΕΗ εκδίδεται µετά από προηγούµενη γνώµη του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού. 2. Η πιστοποίηση των πραγµατικών περιστατικών για τη συνδροµή των λόγων της αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης εργασίας των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 36 και της απόλυσης των περιπτώσεων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και των εδαφίων α και β της παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΚΠ/ ΕΗ του αποσπασµένου στον ΟΑΠ- ΕΗ προσωπικού της ΕΗ θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού, τα οποία πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία στα αρµόδια για την έκδοση της απόφασης για τη λύση της σύµβασης εργασίας όργανα της ΕΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 14 Ανάθεση Καθηκόντων Προϊσταµένων (`Αρθρο 40 ΚΚΠ/ ΕΗ) Τις αρµοδιότητες του άρθρου 40 του ΚΚΠ/ ΕΗ ασκεί µέχρι του επιπέδου ιευθυντών Κλάδων για το αποσπασµένο στον

11 Οργανισµό προσωπικό της ΕΗ ο Γενικός ιευθυντής αυτού. Οι ιευθυντές ιευθύνσεων του ΟΑΠ- ΕΗ θα ορίζονται από το.σ, του Οργανισµού, µετά πρόταση του Γενικού ιευθυντή αυτού. `Οπου στο παραπάνω άρθρο αναφέρεται η ΕΗ νοείται ο ΟΑΠ- ΕΗ, ενώ όπου αναφέρεται ο Κανονισµός ιάρθρωσης Υπηρεσιών της ΕΗ νοείται ο αντίστοιχος Κανονισµός ιάρθρωσης Υπηρεσιών του ΟΑΠ- ΕΗ. Στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων προϊσταµένων υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού θα ακολουθείται από τα αρµόδια όργανα αυτού η αντίστοιχη διαδικασία που προβλέπεται και για το λοιπό προσωπικό της ΕΗ. Στη διαδικασία των υπόψη προκηρύξεων έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν και µη αποσπασµένοι στον ΟΑΠ- ΕΗ µισθωτοί της ΕΗ, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν για τις προς κάλυψη θέσεις θα αποσπώνται στον Οργανισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν.2773/1999, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2919/201 και θα ισχύει κάθε φορά και θα τοποθετούνται στις θέσεις αυτές µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΟΑΠ- ΕΗ. `Αρθρο 15 Ευθύνη ιαχειριστών (`Αρθρο 44 ΚΚΠ/ ΕΗ) Την αρµοδιότητα για τον κατ άρθρο 44 του ΚΚΠ/ ΕΗ καταλογισµό ευθυνών σε βάρος των διαχειριστών χρηµάτων, αξιών και υλικών του ΟΑΠ- ΕΗ για το αποσπασµένο σ αυτόν προσωπικό της ΕΗ έχει το.σ. του Οργανισµού. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 & 25 ΤΟΥ ΚΚΠ/ ΕΗ 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ ΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 689/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 204/Β/ ) και η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Τα Πρωτοβάθµια Συµβούλια Κρίσεως είναι πενταµελή και συγκροτούνται από ένα Στέλεχος Κατηγορίας Γ της

12 Επιχείρησης, ως Πρόεδρο, δύο στελέχη της Επιχείρησης, έναν εκπρόσωπο του προσωπικού, που ορίζεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και έναν εκπρόσωπο του Προσωπικού που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της ΕΗ, µε τους αναπληρωτές τους. Στις συνεδριάσεις των ως άνω Συµβουλίων παρίσταται δικηγόρος της Επιχείρησης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, η νοµική γνώµη του οποίου καταγράφεται στα οικεία Πρακτικά του Συµβουλίου». «7. Ειδικά, για την κάλυψη θέσεων των µισθολογικών κλιµακίων Τα,Α και Β γνωµοδοτεί κατ απόλυτη εκλογή, ανεξάρτητα από τους περιορισµούς και όρους του άρθρου 22, Ειδικό Συµβούλιο Κρίσεως, που αποτελείται από τον εκάστοτε αναπληρωτή του ιευθύνοντος Συµβούλου Γενικό ιευθυντή, ως Πρόεδρο, τον Νοµικό Σύµβουλο και τους Γενικούς ιευθυντές, ως Μέλη, χρέη Εισηγητή ασκεί ο ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και χρέη Γραµµατέα µισθωτός µισθολογικού κλιµακίου 1, που ορίζεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. Το Ειδικό Συµβούλιο Κρίσεως προεπιλέγει µέχρι πενταπλάσιο αριθµό υποψηφίων για κάθε θέση, µεταξύ των οποίων ο ιευθύνων Σύµβουλος επιλέγει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ΚΚΠ/ ΕΗ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 689/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, (ΦΕΚ 204/Β? ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Κρίσεως συγκροτείται: α. Από ένα Γενικό ιευθυντή της ΕΗ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το ιευθύνοντα Σύµβουλο ως Πρόεδρος. β. Από το Νοµικό Σύµβουλο της ΕΗ, ή τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, από παρ Αρείω Πάγω ικηγόρους της ΕΗ, ύστερα από Εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου. γ. Από ένα τακτικό υπάλληλο της ΕΗ, Κατηγορίας Γ Στελέχη Γενικών Θέσεων, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο.

13 δ. Από ένα εκπρόσωπο του προσωπικού µισθολογικού κλιµακίου όχι κατώτερου του 2 που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το ιευθύνοντα Σύµβουλο και υποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισµού. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω οργανώσεις Προσωπικού προτείνουν όλες µαζί τρεις υποψηφίους µε τους αναπληρωµατικούς τους, από µισθωτούς του κλάδου Τεχνικών, προκειµένου για κρίση µισθωτών που ανήκουν στον Κλάδο αυτό και από µισθωτούς του Κλάδου ιοικητικοοικονοµικών, προκειµένου για κρίση µισθωτών που ανήκουν στους λοιπούς Κλάδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισµού. ε. Από έναν εκπρόσωπο του προσωπικού που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και υποδεικνύει από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού ΕΗ». ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την ερµηνεία της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθµίζεται µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, που εκδίδεται µετά από γνώµη της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ)/ ΕΗ, η οποία θα διατυπώνεται µέσα σε τακτή προθεσµία που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα. 2. Η παρούσα ΕΣΣΕ καταρτίζεται κατά νόµο σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη πήραν από ένα και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Γ.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης

14 - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΟΑΠ/ ΕΗ Κοινοποίηση: - ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ - ΟΜΕ/ ΕΗ - ΝΕΟΠ/ ΕΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 Στην Αθήνα σήµερα την 04.07.2001 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ.ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ 1999 2000 Στην Αθήνα σήµερα την 15 η Ιουνίου 1999 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.α Ρ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2008 2009 Στην Αθήνα σήµερα την 23 η Ιουλίου 2008 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 Στην Αθήνα σήμερα την 27η Iουνίου 2006 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Δ.Λ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 15.2.1989 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκονδύλη 30), παρουσία του εκπροσώπου Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µεταξύ αφ'ενός του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 1999 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την 10-6-99 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 01.02.07 1(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Στην Αθήνα σήµερα 3/12/2001 οι υπογράφοντες, αφ ενός µεν ο Τριαντάφυλλος Eλισσαίου Λυσιµάχου, ως /νων Σύµβουλος της εδρεύουσας στη Ν. Σµύρνη (Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1993 Αθήνα, σήμερα στις 30.09.93, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.001, στο κατάστημα" της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2003 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010) β) Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 20.9.1985 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΕΡΥΒΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα, 2 11-2011, οι υπογράφοντες: α. Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως νόµιµος εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998)

(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998) ΝΟΜΟΣ 2639-1998 Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998) (όλα τα άρθρα των Κεφαλαίων Α και Γ του Ν. 2639/1998 παραλείπονται, καθόσον

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2589/ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2589/ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2589/21-04-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο κατάστηµά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 24/06/2014 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 97338/ 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 8 Νοεµβρίου 1982, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία της κατά άρθρο 21 παραγρ.4 του Ν.3239/55 εκπροσώπου του εποπτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 2001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 25-6-2001 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005 Σχόλια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005 Σχόλια ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005 05.02.07 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2005 Στην Αθήνα, σήμερα 25.05.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ» οδός Απελλού 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την 27.02.2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994 Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα