Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του 460 Π.. «περί λήψεως µέτρων πυρασφαλείας» (ΦΕΚ 70 Α /6.7.76). β) Την αρ απόφαση Υπουργού Βιοµηχανίας (ΦΕΚ 9 Β της ) που καθορίζει τα εφαρµοστέα µέτρα πυρασφαλείας των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. γ) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εφαρµογής της παραπάνω αποφάσεως διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποιήσεων και διευκρινίσεών της. δ) Την από 7 Φεβρ. 978 εισήγηση της Υπηρεσίας και την αριθ. 6/.3.78 σύµφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. ε) Την αρ. 7483/ απόφασή µας «για την κατάταξη των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς», και ζ) Την αρ / απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας «περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων εις τον Υφυπουργό Βιοµηχανίας και Ενεργείας», αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε το συνηµµένο σ αυτή την απόφαση παράρτηµα «για τα εφαρµοστέα µέτρα πυρασφαλείας». 3. Τα µέτρα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη του Ειδικού Κανονισµού Πυρασφαλείας (Ε.Κ. ΠΥ.) από τις πάσης φάσεως βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών της Χώρας, όπως αυτές έχουν διαιρεθεί σε κατηγορίες και οµάδες, σύµφωνα µε την αρ. 7483/ απόφασή µας, ανάλογα µε το µέγεθος του συµπαροµαρτούντος κινδύνου πυρκαϊάς. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει η ισχύς της αρ. 3890/ αποφάσεως Υπουργού Βιοµηχανίας. Αθήναι, 0 Μαρτίου 978 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ αρ. 7484/ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σε όλες τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες των Κατηγοριών Α, Β, C και D, όπως αυτές έχουν ταξινοµηθεί µε την αριθ. 7483/ απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής γενικά προληπτικά µέτρα πυρασφαλείας:

2 . Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκαταστάσεως µε οδηγίες προλήψεως πυρκαϊάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχειρήσεως, σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαϊάς.. Σήµανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής, και εξόδων κινδύνου. 3. Σήµανση επικινδύνων υλικών και χώρων. 4. Απαγόρευση καπνίσµατος και χρήση γυµνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρας κλπ) σε επικίνδυνους χώρους. 5. Κατάλληλη διευθέτηση χώρου αποθηκεύσεως υλών που µπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθηκεύσεως µακρυά από τη θέση παραγωγής και εργασίας. 6. Αποµάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόµους, ταράτσες, προαύλιο κλπ όλων των άχρηστων ευφλέκτων υλικών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή µέρη, για αποφυγή µεταδόσεως της φωτιάς σε αυτά. 7. Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών για τη διευκόλυνση επεµβάσεως σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαϊάς. 8. Αποµάκρυνση ευφλέκτων υλών από φλόγες, σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής θερµότητας. 9. Συνεχής καθαρισµός όλων των διαµερισµάτων, γραφείων, διαδρόµων, προαυλίων, αποθηκών κλπ. της επιχειρήσεως. 0. ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας αναµίξεως υλικών διαφόρων φύσεων που µπορούν να προκαλέσουν εξώθερµη αντίδραση.. Επιµελή συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη βραχυκλωµάτων.. Θέση εκτός τάσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 3. Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνικός αερισµός των χώρων παραγωγής και αποθηκεύσεως πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 4. Επιθεώρηση από υπεύθυνη υπάλληλο της Επιχειρήσεως όλων των διαµερισµάτων, αποθηκών κλπ. µετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις µη εργάσιµες ώρες για επισήµανση και εξάλειψη τυχόν υφισταµένων προϋποθέσεων εκδηλώσεως πυρκαϊάς. 5. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή των αιτίων και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαϊά. Β. ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣ Ειδικά για τις κατωτέρω βιοµηχανίες των κατηγοριών Βγ, Cβ, και Cγ, πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και τα εξής : Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Βγ:. Αποψίλωση του γηπέδου από ξηρά χόρτα µέχρι αποστάσεως 5µ από κάθε δεξαµενή.. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός του γηπέδου. 3. Κατάλληλη περίφραξη µε µανδρότοιχο ή µε ισχυρό δικτυωτό πλέγµα που να φέρει στην κορυφή αγκαθωτό σύρµα, συνολικού ύψους τουλάχιστον,80 µέτρα. 4. Τοποθέτηση στους χώρους όπου υπάρχει συνεχής παρουσία ή έκλυση εκρηκτικών αερίων ηλεκτροκινητήρων στις αντλίες κυκλοφορίας καυσίµων τύπου αντιεκρηκτικού µε ηλεκτρική εγκατάσταση αντιεκρηκτικού τύπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντας κανονισµούς, µε γείωση. Στους χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ή έκλυση εκρηκτικών αερίων, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όχι αντιεκρηκτικού τύπου, αλλά οπωσδήποτε στεγανού κλειστού αερόψυκτου µε γείωση. 5. Τοποθέτηση αλεξικέραυνου σε κατάλληλα σηµεία, εκτός εάν οι δεξαµενές αποθηκεύσεως είναι γειωµένες και σε ηλεκτρική συνέχεια.

3 6. Οι δεξαµενές χωηρητικότητος µεγαλυτέρας των 5000 µ 3 να χρωµατίζονται µε ανακλαστικά χρώµατα της θερµότητος για τη µείωση της θερµοκρασίας των δεξαµενών από την ηλιακή ακτινοβολία. 7. Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας τελείως στεγανής, γύρω από κάθε δεξαµενή ή συστοιχία δεξαµενών που να µπορεί να περιλάβει, σε περίπτωση διαρροής: α) Για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων που βρίσκονται εντός χώρου διυλιστηρίων : () Το 75% της περιεκτικότητας της δεξαµενής εφόσον αυτή είναι µεµονωµένη. () Το 75% της περιεκτικότητας της µεγαλυτέρας δεξαµενής συν 5% της συνολικής χωρητικότητος των υπολοίπων δεξαµενών, εφ όσον πρόκειται για συστοιχία δεξαµενών, αφαιρουµένου βεβαίως του όγκου των άλλων δεξαµενών µέχρι του ύψους της λεκάνης ασφαλείς. β) Για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων που βρίσκονται εκτός χώρου διυλιστηρίων. () Το 00% της περιεκτικότητος της δεξαµενής εφόσον αυτή είναι µεµονωµένη. () Το 00% της περιεκτικότητας της µεγαλύτερης δεξαµενής συν 5% της συνολικής χωρητικότητος των υπολοίπων δεξαµενών, εφ' όσον πρόκειται για συστοιχίες δεξαµενών, αφαιρουµένου βεβαίως του όγκου των άλλων δεξαµενών µέχρι του ύψους της λεκάνης ασφαλείας. 8. Φύλαξη των εγκαταστάσεων από φύλακα καθ' όλο το 4ωρο, εφ' όσον η χωρητικότητα των δεξαµενών είναι µεγαλυτέρα των 500 µ 3, εκτός εάν η εγκατάσταση ευρίσκεται µέσα σε ευρύτερα φυλασσόµενο χώρο. ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ Cβ. Εφοδιασµός των δεξαµενών υγραερίου µε µανόµετρο, θερµόµετρο δείκτη στάθµης υγρού, ασφαλιστικές βαλβίδες µε σωλήνες απαγωγής επαρκούς ύψους.. Εφοδιασµός των δεξαµενών µε πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας. 3. Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων τύπου αντιεκρηκτικού µε ηλεκτρική εγκατάσταση αντιεκρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τους ισχύοντας κανονισµούς µε γείωση. Σε εγκαταστάσεις εναποθηκεύσεως υγραερίου που βρίσκονται µέσα στον ευρύτερο χώρο των διυλιστηρίων επιτρέπεται και η χρήση επαγωγικών ηλεκτροκινητήρων κλειστού τύπου µε γείωση, εφόσον δεν υπάρχει παρουσία εκρηκτικών αερίων και προβλέπεται τούτο από σχετικούς Κανονισµούς τεχνικώς προηγµένων Χωρών. 4. Τοποθέτηση αλεξικεραύνων σε κατάλληλα σηµεία. Σε περίπτωση ανεξαρτήτων εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως υγραερίων σε δεξαµενές ή φιάλες τότε: α) εν επιβάλλεται αλεξικέραυνο εφόσον οι δεξαµενές είναι καλά γειωµένες και σε ηλεκτρική συνέχεια, και β) εν επιβάλλεται αλεξικέραυνο για αποθήκες φιαλών υγραερίου εφόσον σ' αυτές αποθηκεύεται ποσότητα µέχρι.000 φιαλών των 0 kg ή ανάλογος φιαλών των 5 kg. Σε εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως υγραερίων ή τοποθέτηση αλεξικεραύνων είναι υποχρεωτική. 5. Απαγόρευση εναποθηκεύσεως υγραερίου σε φιάλες ή δεξαµενές σε χώρους των οποίων η στάθµη του δαπέδου είναι χαµηλότερη από το γύρω έδαφος. 6. Αποψίλωση του γηπέδου από ξηρά χόρτα. 7. Κατάλληλος και επαρκής ηλεκτροφωτισµός του γηπέδου. 8. Κατάλληλη περίφραξη µε ισχυρό δικτυωτό πλέγµα που να φέρει στην κορυφή αγκαθωτό σύρµα συνολικού ύψους τουλάχιστον.80 µ. 9. Απαγόρευση χρήσεως πυροδοτικών συσκευών. 0. Η εµφιάλωση των υγραερίων και ο έλεγχος στεγανότητας των φιαλών να ενεργείται από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό.

4 . Φύλαξη της εγκαταστάσεως καθ' όλο το 4ωρο από φύλακα ή υπεύθυνο πρόσωπο της επιχειρήσεως κατά τον χρόνο που λειτουργεί η εγκατάσταση. Σε περίπτωση ανεξαρτήτων εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως υγραερίων σε δεξαµενές ή φιάλες, τότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη φύλακος εφόσον: α) Πρόκειται για δεξαµενές αποθηκεύσεως υγραερίων νοµίµως εγκατεστηµένες και λειτουργούσες που βρίσκονται εντός ευρύτερου φυλασσόµενου χώρου. (Εργοστάσια αεροδρόµια, λιµένες κλπ.). β) Πρόκειται για δεξαµενές αποθηκεύσεως υγραερίου, χωρητικότητος µέχρι 5 µ 3, εγκατεστηµένες και λειτουργούσες νοµίµως σε καλώς περιφραγµένους βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών. γ) Πρόκειται για αποθήκες αποθηκεύσεως φιαλών υγραερίου σε κατάλληλους κλειστούς ή υπαιθρίους κατάλληλα περιφραγµένους αποθηκευτικούς χώρους, εφ' όσον δεν αποθηκεύονται περισσότερες από.000 φιάλες των 0 ΚG ή ανάλογος φιαλών των 5 χιλιογράµµων.. Πλησίον του δαπέδου των κλειστών αποθηκών υγραερίων, να υπάρχουν ανοίγµατα στους τοίχους ή τις πόρτες για την απαγωγή των αερίων σε περίπτωση διαφυγών. 3. Εγκατάσταση εξαεριστήρος στεγανού τύπου, που να λειτουργεί δύο φορές την ηµέρα για εξαερισµό των κλειστών χώρων αποθηκεύσεως. (Όπου δεν υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φυσικός αερισµός). 4. Απαγόρευση χρήσεως γυµνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λ.π.). 5. Κάθε ηµέρα και πριν από την είσοδο του προσωπικού στους κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους αποθηκεύσεως υγραερίων σε φιάλες, δυναµικότητας µεγαλύτερης των 00 φιαλών των 0 KG ή αναλόγου αριθµού φιαλών των 5 KG, να γίνεται ανίχνευση του χώρου για τον εντοπισµό τυχόν υπάρξεως εκρηκτικού µίγµατος, µε ειδικό φορητό ανιχνευτή. ΙΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΕΚΡΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Cγ. Στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκευτικών εκρηκτικών υλών πρέπει να λαµβάνωνται όλα τα µέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ' αριθ. 35/ Ν. /τος (ΦΕΚ Α 8/3--68) "περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών". Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ.. Κατηγορία Βιοµηχανιών - Βιοτεχνιών. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς τρεις οµάδες, ήτοι µικρού (α), µεσαίου (β) και µεγάλου κινδύνου (γ). α) Οµάς Μικρού Κινδύνου Αα. Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής κατασταλτικά µέτρα: () Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου Α, σύµφωνα µε τον εξής πίνακα : για κάθε 500µ κλειστού χώρου ανεξαρτήτως επιφανείας χώρου

5 Νερού ή Σκόνης ή Σκόνης ή µηχαν. αφρού W 0 P A6 P A W F Ειδικότερα για τις βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες επεξεργασίας µετάλλων, µαρµάρων ή άλλων αφλέκτων υλικών η εγκατάσταση φορητών µέσων πυροσβέσεως είναι απαραίτητη µόνο σε χώρους που ενυπάρχουν και εύφλεκτα υλικά.. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο που να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές υποχρεωτικά για βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν στεγασµένη επιφάνεια µεγαλυτέρα από.500µ. Εάν δεν υπάρχει υδραυλικό δίκτυο πόλεως πρέπει να κατασκευάζεται υδατοδεξαµενή που να λειτουργεί µε κατάλληλη αντλία. Η κατασκευή και λειτουργία µονίµου υδραυλικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται σύµφωνα µε τα υφιστάµενα ελληνικά πρότυπα ή κανονισµούς και εάν δεν υπάρχουν τέτοια, µετά από υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν διεθνώς. Ειδικώτερα για τις βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες επεξεργασίας µετάλλων, µαρµάρων ή άλλων αφλέκτων υλικών δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. β) Οµάς Μεσαίου Κινδύνου (Αβ). Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνονται τα εξής κατασταλτικά µέτρα:. Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου (Α), σύµφωνα µε τον εξής πίνακα : Νερού ή Σκόνης ή Σκόνης ή µηχαν. αφρού W 0 P A6 P A W F 0 για κάθε 350µ κλειστού χώρου ανεξαρτήτως επιφανείας χώρου Εφοδιασµός µονάδος µε τροχήλατα µέσα πυροσβέσεως. Ένας τροχήλατος ς σκόνης 50 χιλιογράµµων για επιχειρήσεις που έχουν υπαιθρίους αποθήκες άνω των.000µ εφ' όσον αποθηκεύουν πρώτης ύλης ή βιοµηχανικά προϊόντα που µπορούν να αναφλεγούν. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόµη όµοιας, για και επί πλέον των.000µ επιφάνεια, ή για κλάσµα πάνω από ήµισυ (/). 3. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Μόνιµο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στην οµάδα κινδύνου (Αα) υποχρεωτικό για επιχειρήσεις που έχουν στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από.000µ κατάλληλα προσαρµοζόµενο. 4. Ειδικώτερα για τις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως και συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασµάτων, δεν είναι απαραίτητος η ύπαρξη φορητών και τροχηλάτων µέσων

6 πυροσβέσεως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρά µόνο η τοποθέτηση σε κάθε αποθήκη ή αίθουσα συσκευασίας, ανεξάρτητα µε το µέγεθός της, δύο τουλάχιστον φορητών των ανωτέρω τύπων και τούτο λόγω της ειδικής φύσεως των προϊόντων αυτών, οπωσδήποτε όµως επιβάλλεται η ύπαρξη καταλλήλου και επαρκούς πυροσβεστικού δικτύου νερού ανεξάρτητα από το µέγεθος του αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας. γ) ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Αγ). Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής κατασταλτικά µέτρα : Όπως στην περίπτωση µεσαίου κινδύνου (Αβ).. Εφοδιασµός των µονάδων µε τροχήλατα µέσα πυροσβέσεως. Όπως στην περίπτωση µεσαίου κινδύνου (Αβ). 3. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Μόνιµο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο όπως περιγράφεται στην οµάδα µικρού κινδύνου (Αα) υποχρεωτικό για επιχειρήσεις µε στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη των 500 µ κατάλληλα προσαρµοζόµενο. 4. Εγκατάσταση συστηµάτων σηµάνσεως συναγερµού. Κατάλληλα συστήµατα όπως περιγράφονται στα ελληνικά πρότυπα ή κανονισµούς και αν δεν υπάρχουν τέτοια µε υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν διεθνώς, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις στεγασµένης επιφανείας µεγαλυτέρας από.000 µ. 5. Εφοδιασµός των µονάδων µε ανιχνευτικό σύστηµα. Κατάλληλα ανιχνευτικά συστήµατα, κατά περίπτωση, για κλειστές αποθήκες µεγαλύτερες από500 µ που επεκτείνονται και σε κάθε χώρο που υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισµούς και εάν δεν υπάρχουν τέτοια µε υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν διεθνώς. ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Β Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς, τρεις οµάδες, δηλαδή µικρού (α), µεσαίου (β) και µεγάλου κινδύνου (γ). α) ΟΜΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βα εν έχουν υπαχθή. β) ΟΜΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ββ Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής κατασταλτικά µέτρα.. Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να συνυπάρχουν πυροσβεστήρες σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος CO ή µηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαϊές, κατηγορίες Β όπως στον εξής πίνακα: για κάθε 300µ κλειστού χώρου.

7 Σκόνης ιοξειδίου του άνθρακoς CO ή Μηχανικού αφρού ή HALON BCF ή HALON BCF P C6 WF 0 3KG / KG Εφοδιασµός των µονάδων µε τροχήλατα µέσα πυροσβέσεως. Ένα τροχήλατο σκόνης των 50 χιλιογράµµων και ένα διοξειδίου του άνθρακος των 0 χιλιογράµµων για επιχειρήσεις που διαθέτουν στεγασµένη επιφάνεια µεγαλυτέρα των.500 µ και µέχρι µ. Για ες χώρους επιφανείας µεγαλυτέρας από µ, ένας ς των ανωτέρω τύπων για κάθε.500 µ στεγασµένης επιφανείας επί πλέον ή κλάσµα µεγαλυτέρου του /. 3. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Μόνιµο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο όπως περιγράφεται στην οµάδα µικρού κινδύνου της κατηγορίας Α κατάλληλα προσηρµοσµένο στις απαιτήσεις της οµάδος. 4. Εφοδιασµός των µονάδων µε ανιχνευτικά συστήµατα. Πρέπει να τοποθετείται ανιχνευτικό σύστηµα εκρηκτικών αερίων σε χώρους παραγωγής πτητικών προϊόντων και σε χώρους αποθηκεύσεως πτητικών υγρών ή αερίων καυσίµων. γ) ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βγ Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής κατασταλτικά µέτρα:. Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να συνυπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος (CO ) ή µηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας Β, όπως στον εξής πίνακα: Σκόνης ιοξειδίου του άνθρακoς CO ή Μηχαν. αφρού ή HALON BCF ή HALON BCF P C6 WF 0 3 KG / KG για κάθε 00 µ κλειστού βιοµηχανικού χώρου

8 Ειδικώτερα για της υπαίθριες δεξαµενές εναποθηκεύσεως υγρών καυσίµων επιβάλλεται η ύπαρξη δύο τουλάχιστον των ανωτέρων τύπων για κάθε δίοδο προσπελάσεως της προστατευτικής λεκάνης ασφαλείας. Επίσης επιβάλλεται η ύπαρξη και δύο τουλάχιστον των ανωτέρων τύπων στις οροφές των δεξαµενών εφ' όσον αυτές είναι πλωτές.. Εφοδιασµός των µονάδων µε τροχήλατα µέσα πυροσβέσεως. Όπως στην περίπτωση µεσαίου κινδύνου Ββ. 3. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Μόνιµο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο, που να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές και συστήµατα αυτοµάτου καταιωνισµού µε νερό ή παραγωγής αφρού ή εκτοξεύσεως σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακος, κατασκευασµένα και λειτουργούντα σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισµούς και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια µετά από υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε διεθνώς ανεγνωρισµένους κανονισµούς. Σύστηµα αυτοµάτου καταιωνισµού δεν είναι υποχρεωτικό προκειµένου µόνο για τις µεµονωµένες δεξαµενές πετρελαίου ή Μαζούτ. 4. Εφοδιασµός των µονάδων µε ανιχνευτικά συστήµατα. Πρέπει να τοποθετούνται όλα τα κατάλληλα ανιχνευτικά συστήµατα όπως προδιαγράφονται από τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισµούς ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, από διεθνώς ανεγνωρισµένα πρότυπα ή κανονισµούς. 5. Εφοδιασµός των µονάδων µε µηχανικά µέσα πυροσβέσεως. Για τις εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων, δύο τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήµατα εκτοξεύσεως νερού-αφρού ή σκόνης ή αφρού υψηλής διαστολής. 6. Εγκατάσταση συστηµάτων σηµάνσεως συναγερµού. Κατάλληλα συστήµατα σηµάνσεως συναγερµού, για τις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως υγρών καυσίµων, οι οποίες διαθέτουν περισσότερες από οκτώ (8) δεξαµενές. ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ C Στην κατηγορία αυτή οι πυρκαϊές προκαλούνται από αέρια καύσιµα όπου ο κίνδυνος εκρήξεως είναι πάρα πολύ µεγάλος και περιλαµβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς, τρείς οµάδες δηλαδή µικρού (α), µεσαίου (β) και µεγάλου (γ) κινδύνου. α) ΟΜΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Cα εν έχουν υπαχθή. β) ΟΜΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Cβ Για την οµάδα αυτή πρέπει να λαµβάνωνται τα εξής κατασταλτικά µέτρα:. Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να υπαχθούν, οι, εις τον εξής πίνακα, φορητοί πυροσβεστήρες, κατάλληλοι για πυρκαϊκές κατηγορίας C. για κάθε 00 µ στεγασµένων κλειστών βιοµηχανικών χώρων.

9 ιοξειδίου του άνθρακoς CO ή σκόνης C6 P 5 5 Ειδικώτερα για την προστασία των δεξαµενών αποθηκεύσεως υγραερίων απαιτείται η ύπαρξη δύο () τουλάχιστον του ανωτέρου τύπου για κάθε δεξαµενή. Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών υγραερίου και για ποσότητα µέχρι 500 φιάλες των 0 KG ή αναλόγου αριθµού των 5 KG απαιτείται η ύπαρξη δύο τύπου Ρ. Για µεγαλύτερη ποσότητα, ένας ς του άνω τύπου ανά 300 φιάλες των 0 KG ή αναλόγου αριθµού φιαλών των 5 KG.. Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυροσβέσεως. Μόνιµο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο όπου να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές και για κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους επί πλέον αυτόµατη εγκατάσταση ΗALON ή CO µετά από υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υποχρεωτικά για επιφάνεια µεγαλυτέρα 300µ ή αποθηκευοµένης ποσότητος µεγαλυτέρας των 00 φιαλών των 0 ΚG ή αναλόγου αριθµού φιαλών των 5 KG. 3. Εφοδιασµός των µονάδων µε συστήµατα ανιχνεύσεως. Αυτόµατα συστήµατα ανιχνεύσεως εκρηκτικών αερίων για κλειστές εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως ή κλειστές αποθήκες χωρητικότητος µεγαλυτέρας των 500 µ ή αποθηκευοµένης ποσότητος µεγαλυτέρας των 300 φιαλών των 0 KG ή αναλόγου αριθµού φιαλών των 5 KG. 4. Εγκατάσταση συστηµάτων σηµάνσεως συναγερµού. Αυτόµατα συστήµατα σηµάνσεως συναγερµού τις εγκαταστάσεις που έχουν συστήµατα ανιχνεύσεως. γ) ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Cγ. Τα ίδια κατασταλτικά µέτρα όπως στην περίπτωση µεσαίου κινδύνου (Cβ) κατάλληλα προσαρµοζόµενα µετά από υπόδειξη της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (D) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, όπου οι πυρκαϊές προκαλούνται σε µέταλλα (νάτριο, κάλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κλπ.). Στην Κατηγορία αυτή, σαν κατασταλτικά µέτρα χρησιµοποιούνται ειδικοί µόνο φορητοί ή τροχήλατοι πυροσβεστήρες σκόνης, διάφορης χωρητικότητας τύπου PD (κατασβέσεως µετάλλων).

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β )

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Π-7086/Φ5.2 /88 Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) «καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 611 12 Ιουλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Aριθ. 5905/Φ15/839 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97)

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 8/1997 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) α. Του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β )

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Page 1 of 47 ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα Page 1 of 15 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8 ΤΗΣ 15.7/19.8.1997 (ΦΕΚ 725 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 Σελίδα 1 από 14 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πυρηνελαιουργείο AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.15 / οικ. 1589 / 104

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770 28 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 16085 Φ. 700.1 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τε χνικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα