Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement"

Transcript

1 Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 4 Εισαγωγή... 5 Μεθοδολογία Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις (αναλήψεις) Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις...12 Appendix: Executive Summary ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία Αποζημιώσεων Πίνακας 2: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 6 Πίνακας 3: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 6 Πίνακας 4: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης... 6 Πίνακας 5: Κατανομή Αποζημιώσεων από Πρωτασφαλίσεις... 7 Πίνακας 6: Ετήσια Μεταβολή Αποζημιώσεων... 7 Πίνακας 7: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών... 8 Πίνακας 8: Μεταβολή στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών... 8 Πίνακας 9: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής... 9 Πίνακας 10: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής... 9 Πίνακας 11: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών...10 Πίνακας 12: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών...11 Πίνακας 13: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζωής...11 Πίνακας 14: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις...11 Πίνακας 15: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών...12 Πίνακας 16: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών...13 Πίνακας 17: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής...13 Πίνακας 18: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής...14 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής ολοκλήρωσε την ετήσια μελέτη των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης για το έτος 2009, η οποία στηρίχθηκε στην έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και στην οποία ανταποκρίθηκαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι στις αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Ζωής, περιλαμβάνονται και οι εξαγορές συμβολαίων. Η συγκεντρωτική καταγραφή των αποζημιώσεων για το 2009 είχε ως εξής: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συμμετοχή από πρωτασφαλίσεις από αντασφαλίσεις Αντασφαλιστών Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , , ,29 Ασφαλίσεις Ζωής , , ,34 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , , ,63 Οι αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις, διακρινόμενες ανά κλάδο, καθώς και οι μεταβολές τους σε σχέση με το 2008, φαίνονται στον επόμενο πίνακα: Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , ,90 0,98% Ασφαλίσεις Ζωής , ,41 13,16% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , ,31 7,42% Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, οι δύο κλάδοι που καλύπτουν τα αυτοκίνητα συγκεντρώνουν 997 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 75,3% στις αποζημιώσεις κατά ζημιών. Μετά, ακολουθούν οι καλύψεις περιουσίας, με τους κλάδους που τη συναποτελούν να αθροίζουν περίπου 227 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 17,1%. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής κατά πλειοψηφία (62,5%) αφορούσαν σε απαιτήσεις του κλάδου ζωής και κατά 20,8% σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις ανήλθαν στο ύψος των 34 εκατ. περίπου και σχεδόν όλες (98%) αφορούσαν σε ασφαλίσεις κατά ζημιών. Κατά τη διάρκεια του 2009, η συμμετοχή των αντασφαλιστών ανήλθε στο ποσό των 232 εκατ. περίπου, ποσό αυξημένο κατά 14 εκατ. σε σχέση με το Από αυτά, 181 εκατ. καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις κλάδων ζημιών ενώ 51 εκατ. σε ασφαλίσεις κλάδων ζωής. ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Εισαγωγή Η παρούσα έκδοση της ΕΑΕΕ παρουσιάζει τα δεδομένα σχετικά με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις του έτους 2009 τις οποίες κατέβαλαν το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται εκτός των άλλων αποζημιώσεων και τα ποσά των εξαγορών των ασφαλίσεων ζωής. Η κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων στους κλάδους ασφάλισης έγινε ομοίως με αυτή των ασφαλίστρων, δηλαδή ακολουθεί το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει. Η διάρθρωση της έκδοσης έχει ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις. Ακολουθούνται από τις Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις. Στο τέλος της έκδοσης βρίσκεται η αγγλική έκδοση της σύνοψης βασικών σημείων (executive summary). Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με τη μελέτη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Συγκεντρωτικά, οι αποζημιώσεις για το 2009 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία Αποζημιώσεων 2009 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Συμμετοχή από πρωτασφαλίσεις από αντασφαλίσεις Αντασφαλιστών Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , , ,29 Ασφαλίσεις Ζωής , , ,34 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , , ,63 Μεθοδολογία Η συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) σε έρευνα με ερωτηματολόγιο. Απάντησαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης: Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός. Η κατηγοριοποίηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που απάντησαν φαίνεται στους πίνακες 2 έως 4 της επόμενης σελίδας. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε από την ΕΑΕΕ στη μελέτη των αποζημιώσεων διαφέρει από αυτόν της ΕΠΕΙΑ στο ότι έχουν ληφθεί υπόψη στους σχετικούς υπολογισμούς οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του πρώτου εξαμήνου 2009 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς αυτόν το σκοπό ήταν προϊόν έρευνας της ΕΠΕΙΑ σχετικά με τα ίδια μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του Δεύτερη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η ΕΑΕΕ δεν προσθέτει τις αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις σε αυτές των αντασφαλίσεων με σκοπό την αποφυγή της διπλής μέτρησης. Αντιθέτως, τα σχετικά μεγέθη παρουσιάζονται σε ξεχωριστές παραγράφους. ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Πίνακας 2: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο Πίνακας 3: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 5 Σύνολο Πίνακας 4: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης Ζωής Ζημιών Μικτές Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 3 16 Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 Σύνολο Περιλαμβάνονται 4 των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του Περιλαμβάνεται 1 της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του Περιλαμβάνονται οι 5 Εταιρίες των οποίων ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας το Σεπτέμβριο του ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις 1. Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Οι αποζημιώσεις από πρωτασφαλίσεις έφτασαν στο ύψος των 2,98 δισ.. Από αυτές, οι αποζημιώσεις για ασφαλίσεις ζωής ήταν 1,66 δισ. και είχαν μερίδιο 55,7% ενώ οι αποζημιώσεις για ασφαλίσεις κατά ζημιών ήταν 1,32 δισ. και ποσοστό 44,3%. Πίνακας 5: Κατανομή Αποζημιώσεων από Πρωτασφαλίσεις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ποσοστό από πρωτασφαλίσεις συμμετοχής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ,58 44,32% Ασφαλίσεις Ζωής ,74 55,68% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων ,32 100,00% Σε σχέση με το 2008, παρατηρήθηκε αύξηση των αποζημιώσεων και στους δύο κλάδους. Αν και η αύξηση των αποζημιώσεων κατά ζημιών ήταν μόνο 1%, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι αποζημιώσεις του κλάδου ζωής, κατά 13,2%. Πίνακας 6: Ετήσια Μεταβολή Αποζημιώσεων Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , ,90 0,98% Ασφαλίσεις Ζωής , ,41 13,16% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , ,31 7,42% Ασφαλίσεις Ζημιών Ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό των αποζημιώσεων, 829 εκατ. και ποσοστό 62,6% των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ταυτόχρονα, ο κλάδος των Χερσαίων Οχημάτων συγκεντρώνει 168 εκατ. και 12,7%. Αθροιστικά, οι δύο κλάδοι συγκεντρώνουν 997 εκατ. σε αποζημιώσεις και μερίδιο 75,3%. Μετά τις καλύψεις των αυτοκινήτων ακολουθούν οι καλύψεις περιουσίας, με τους κλάδους Πυρκαϊάς και στοιχεία της φύσεως (153 εκατ. ), Λοιπές ζημίες αγαθών (69 εκατ. ) και Διαφόρων χρηματικών απωλειών (5 εκατ. ). Οι παραπάνω κλάδοι αθροίζουν περίπου 227 εκατ. σε αποζημιώσεις τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδιο 17,1% των αποζημιώσεων κατά ζημιών. Αναλυτικά, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων κατά ζημιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Πίνακας 7: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,07 0,39% 2. Ασθένειες ,08 0,47% 3. Χερσαία οχήματα ,20 12,70% 5. Αεροσκάφη 6.532,07 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,03 1,46% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,79 0,78% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,26 11,53% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,46 5,18% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,10 62,63% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,16 0,05% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,42 0,15% 13. Γενική αστική ευθύνη ,27 0,91% 14. Πιστώσεις ,06 1,97% 15. Εγγυήσεις ,44 0,63% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,52 0,38% 17. Νομική προστασία ,13 0,29% 18. Βοήθεια ,52 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,58 100,00% Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή στις πληρωθείσες αποζημιώσεις. Πίνακας 8: Μεταβολή στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζημιών Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,44-26,26% 2. Ασθένειες , ,04 11,01% 3. Χερσαία οχήματα , ,49 4,58% 5. Αεροσκάφη 6.532, ,17 91,04% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,60 16,84% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,12-15,87% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,92 10,64% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,40 35,43% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,48-5,73% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,55 414,25% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,42 32,52% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,26 3,25% 14. Πιστώσεις , ,62 148,61% 15. Εγγυήσεις , ,19 43,26% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,03 129,30% 17. Νομική προστασία , ,33 30,15% 18. Βοήθεια , ,84 8,26% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,90 0,98% Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Πιστώσεων (+15,6 εκατ. ) και των Χερσαίων Οχημάτων (+7,4 εκατ. ), ενώ σε ποσοστιαία μεγέθη, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του κλάδου της Αστικής Ευθύνης από αεροσκάφη (+414%). ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Αποζημιώσεις από Πρωτασφαλίσεις Αντιστοίχως, μεγάλη μείωση σε καταβολή αποζημιώσεων παρατηρήθηκε στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (-50 εκατ. ). Αναλογικά, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στον κλάδο Ατυχημάτων (-26,3%) και Μεταφερομένων εμπορευμάτων (μείωση 15,9%). Ασφαλίσεις Ζωής Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής έφτασαν το 1,66 δισ.. Η πλειοψηφία αυτών, 62,5%, κινήθηκε για την κάλυψη απαιτήσεων του κλάδου Ι. Ζωής. Επίσης, ποσοστό 20,8% συγκέντρωσαν οι καταβολές αποζημιώσεων για ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στους πίνακες που ακολουθούν, τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικότερα. Πίνακας 9: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 193 εκατ. περίπου σε σχέση με το 2008, ποσό το οποίο αναλογεί σε μεταβολή 13,2%. Μεγάλες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στον κλάδο Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων (+36,2%) και στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής Συνδεδεμένων με Επενδύσεις (+19,7%). Μείωση κατέγραψε μόνο ο κλάδος Κεφαλαιοποίησης κατά 25,3%. Πίνακας 10: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,17 62,47% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις ,22 20,83% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας ,70 1,47% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης ,05 0,01% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων ,84 15,11% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας ,76 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,74 100,00% Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,77 6,66% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,61 19,68% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,45 13,80% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης , ,11-25,27% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων , ,47 36,20% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας ,76 0, ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,41 13,16% ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις 2. Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις (αναλήψεις) Οι πληρωμές από αντασφαλίσεις ανήλθαν στο ύψος των 34 εκατ. περίπου και σχεδόν όλες (98%) κατευθύνθηκαν προς τις αποζημιώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών. Το 2008, οι αντίστοιχες πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 31,5 εκατ. και, παρομοίως με το 2009, σχεδόν όλες είχαν να κάνουν με τις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Ασφαλίσεις Ζημιών Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις κατά ασφαλίσεων ζημιών από αντασφαλίσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα μεγαλύτερα ποσά δόθηκαν στους κλάδους Βοήθειας (13,4 εκατ. ), Πιστώσεων (8 εκατ. ) και Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (4,3 εκατ. ). Πίνακας 11: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,87 0,58% 2. Ασθένειες ,24 2,77% 3. Χερσαία οχήματα ,55 0,04% 5. Αεροσκάφη 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,24 2,30% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,38 1,19% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,04 12,95% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,56 4,27% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,27 7,98% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 273,01 0,00% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 0,00 0,00% 13. Γενική αστική ευθύνη ,99 2,03% 14. Πιστώσεις ,78 23,98% 15. Εγγυήσεις 8.339,90 0,03% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,69 1,43% 17. Νομική προστασία ,96 0,30% 18. Βοήθεια ,55 40,16% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,03 100,00% Σε σχέση με το 2008, παρατηρήθηκε αύξηση των καταβολών από αντασφαλίσεις κατά 8,8%. Όπως φαίνεται κι από τον παρακάτω πίνακα, οι καταβολές χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταβλήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό τουλάχιστον. ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Πίνακας 12: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζημιών Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,72-35,75% 2. Ασθένειες , ,66-47,66% 3. Χερσαία οχήματα , ,63 92,29% 5. Αεροσκάφη 0, , Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , , ,51% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,06-54,69% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,11 42,72% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,71 384,68% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,16 9,70% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 273, ,50-94,52% 12. Αστική ευθύνη πλοίων 0,00 68,00-100,00% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,85-29,48% 14. Πιστώσεις , ,62 73,96% 15. Εγγυήσεις 8.339, ,71 3,81% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,95-46,11% 17. Νομική προστασία , ,79 6,57% 18. Βοήθεια , ,02-13,24% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,34 8,76% Ασφαλίσεις Ζωής Όπως το 2008, έτσι και για το 2009, οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις καταβλήθηκαν μόνο στον κλάδο Ζωής. Μάλιστα υπήρξε μείωση σε αυτές κατά 25,1%. Πίνακας 13: Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,40 100,00% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0,00 0,00% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 0,00 0,00% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0,00% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,40 100,00% Πίνακας 14: Μεταβολές στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις από Αντασφαλίσεις Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,04-25,09% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0,00 0, IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 0,00 0, VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0, VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0, VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,04-25,09% ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 3. Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Κατά τη διάρκεια του 2009, οι αντασφαλιστές συμμετείχαν στις αποζημιώσεις με το ποσό των 233 εκατ. περίπου, ποσό αυξημένο κατά 14 εκατ. σε σχέση με το Από αυτά τα χρήματα, 181 εκατ. καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις κλάδων ζημιών ενώ 51 εκατ. σε ασφαλίσεις κλάδων ζωής. Ασφαλίσεις Ζημιών Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι συμμετοχές των αντασφαλιστών διαμορφώθηκαν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ξεχωρίζουν τα μερίδια των κλάδων της Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (35,5%) και Λοιπών ζημιών αγαθών (22,3%). Πίνακας 15: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών Σε συνδυασμό με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις συνολικά, ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ποσά τα οποία κατέβαλαν οι αντασφαλιστές. Έτσι, προκύπτει το ποσοστό της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις πληρωθείσες αποζημιώσεις. Συνολικά, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών το ποσοστό της συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 13,4% κατά το Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό ήταν 13% κατά το Οι μεγαλύτερες συμμετοχές των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις εμφανίστηκαν στους κλάδους της Αστικής Ευθύνης από αεροσκάφη (86,9%), των Πιστώσεων (60,4%) και της Γενικής αστικής ευθύνης (50,4%). Αντιθέτως, μηδενική ήταν η συμμετοχή στους κλάδους των Αεροσκαφών και πολύ μικρή στους κλάδους της Νομικής Προστασίας (0,1%), της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (2,2%) και των Χερσαίων Οχημάτων (3,1%). Μερίδιο στο Σύνολο 1. Ατυχήματα ,04 0,89% 2. Ασθένειες ,25 0,31% 3. Χερσαία οχήματα ,27 2,87% 5. Αεροσκάφη 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,96 3,55% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,14 2,58% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,36 35,47% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,91 22,27% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,72 10,21% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,52 0,29% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,64 0,07% 13. Γενική αστική ευθύνη ,79 3,53% 14. Πιστώσεις ,50 11,36% 15. Εγγυήσεις ,36 2,71% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,04 1,44% 17. Νομική προστασία 3.110,37 0,00% 18. Βοήθεια ,42 2,46% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,29 100,00% ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πίνακας 16: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζημιών Πληρωθείσες Συμμετοχή % Συμμετοχή Αποζημιώσεις Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις 1. Ατυχήματα , ,04 30,21% 2. Ασθένειες , ,25 7,84% 3. Χερσαία οχήματα , ,27 3,09% 5. Αεροσκάφη 6.532,07 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,96 32,14% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,14 43,56% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,36 40,98% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,91 57,70% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,72 2,23% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,52 86,87% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,64 6,50% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,79 50,40% 14. Πιστώσεις , ,50 60,38% 15. Εγγυήσεις , ,36 59,00% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,04 47,49% 17. Νομική προστασία , ,37 0,08% 18. Βοήθεια , ,42 22,38% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,29 13,36% Ασφαλίσεις Ζωής Οι αποζημιώσεις από αντασφαλίσεις στους κλάδους ζωής διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ.. Η συντριπτική τους πλειοψηφία (94,9%) κατευθύνθηκε στον κλάδο Ζωής. Πίνακας 17: Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,09 94,91% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις ,00 0,07% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας ,26 5,02% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 0,00 0,00% VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,34 100,00% Αναλογικά, οι αντασφαλιστές κατέβαλαν το 3,1% των αποζημιώσεων. Το ύψος της συμμετοχής που διαπιστώθηκε στον κλάδο της Ζωής ήταν 4,7% και στης Ασφάλισης Υγείας 10,5%. Ο επόμενος πίνακας παραθέτει αναλυτικά τα προαναφερθέντα μεγέθη. ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Συμμετοχή Αντασφαλίσεων στις Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Πίνακας 18: Συμμετοχή των Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις Ζωής Πληρωθείσες Συμμετοχή % Συμμετοχή Αποζημιώσεις Αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις I. Κλάδος Ζωής , ,09 4,68% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,00 0,01% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,26 10,52% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης ,05 0, VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων ,84 0, VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας ,76 0, ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,34 3,08% ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Appendix: Executive Summary The Research and Statistics Department completed the annual report studying the indemnities data for the year 2009 which were collected by the Private Insurance Supervisory Committee. All the Insurance Enterprises responded by submitting the required data. For the purpose of the study, the surrenders of the life insurance contracts are considered as indemnities. The indemnities paid during 2009 are outlined in the table below: Paid indemnities Paid indemnities Reinsurance share direct insurance contracts reinsurance contracts in indemnities Non life , , ,29 Life , , ,34 Total , , ,63 Indemnities from direct insurance, their distribution between the two lines of business, as well as their change in relation to 2008 appear in the next table: Growth Non life , ,90 0,98% Life , ,41 13,16% Total , ,31 7,42% When it comes to the study of the various insurance branches, the two branches providing motor insurance paid 997 million in indemnities and held a 75,3% share of the non-life indemnities. Property insurance, all three insurance branches articulating it, summed up 227 million in indemnities and held a 17,1% share of the non-life indemnities. The majority (62,5%) of life insurance indemnities had to do with the branch of Life insurance, while 20,8% referred to unit-linked products. Indemnities from reinsurance contracts rose to 34 million ; their vast majority (98%) being in the non-life business. During 2009, reinsurance participation in the paid indemnities totaled at 232 million, experiencing an increase of 14 million in relation to million were paid for nonlife insurance and 51 million for life insurance. HAIC

16

17 E.A.E.E. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής H.A.I.C. Research and Statistics Department Ιωάννης Φασόης Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

18 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 206184/264 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 763 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2017

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2017 Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2017 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 198544/299 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 397 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199818/435 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 484 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2010

Νομική Προστασία 2010 Νομική Προστασία 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 21 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2010

Ασφάλιση Περιουσίας 2010 Ασφάλιση Περιουσίας 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 24 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2012

Ασφάλιση Περιουσίας 2012 Ασφάλιση Περιουσίας 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 53 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Ιουλίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2012

Νομική Προστασία 2012 Νομική Προστασία 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 48 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 83 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 999 συμβόλαια αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df ENflZH AICDAAlETIKnN ETAlPlnN EAAAAOZ ErKYKnlOI APIOM. 21757 np0q rig Ao@ahimiKiq Eratpieg- MiAq rqq'evwoqq Kupkg- K6pioi1 flapaywyfi Aacpdimpwv ava Khaoo aacpaniarlq lavouapiou -Auyoirmou 2014 Iaq anomimoup~

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής. with English supplement

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής.  with English supplement Ασφαλίσεις Ζωής 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95 Σύνοψη Βασικών Σημείων Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 20 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 63 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 65 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 59 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 50 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 75 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 78 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Αύγουστος 2015 Οικονομικές Μελέτες 72 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 196806/94 Αριθμ. Φακ. : 085 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 290 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 23 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 94 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 82 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 64 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εξαμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εξαμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εξαμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εννεαμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εννεαμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α εννεαμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 36 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων

Στατιστικά Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων Στατιστικά 2016 Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων 1 Οι Ασφαλίσεις Ζωής σε βάθος χρόνου (ποσά σε εκατομμύρια ) 2.571 2.559 2.581 1.813 2.026 2.366 2.393 2.245 2.004 1.743 1.944 1.862 2.123 1.347 1.318

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 28 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 54 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199368/384 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 450 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 88 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201142/570 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 542 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα