Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009"

Transcript

1

2

3 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010 Οικονομικές Μελέτες 8

4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 4 Εισαγωγή... 5 Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση... 6 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση... 8 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική...11 Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων...11 Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις...18 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια...24 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα...27 Παραρτήματα...31 Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Appendix 2: Executive Summary Ένθετα Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών 2009 Ratios master table 2009 ΕΑΕΕ Σελίδα 2

5 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού... 8 Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού... 8 Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων... 8 Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα... 9 Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών... 9 Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων...10 Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...10 Πίνακας 8: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων...11 Πίνακας 9: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα...14 Πίνακας 10: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών...15 Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων...16 Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...17 Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων...18 Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα...20 Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Ανωνύμων Εταιριών...21 Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων...22 Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών..23 Πίνακας 18: Χρηματοοικονομική επάρκεια...24 Πίνακας 19: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα...25 Πίνακας 20: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών...25 Πίνακας 21: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων...26 Πίνακας 22: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...26 Πίνακας 23: Απόδοση και Αποδοτικότητα...27 Πίνακας 24: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα...29 Πίνακας 25: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων Εταιριών...29 Πίνακας 26: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων...30 Πίνακας 27: Απόδοση και Αποδοτικότητα Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...30 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

6 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παρούσα έκδοση της Ε.Α.Ε.Ε. παρακολουθεί την οικονομική πορεία των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους 2009 χρησιμοποιώντας τους κυριότερους, θεωρητικά θεμελιωμένους, αριθμοδείκτες. Πηγή των στοιχείων ήταν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα μελέτη είναι συνέχεια της αντίστοιχης η οποία είχε γίνει για τα οικονομικά αποτελέσματα του Οι αριθμοδείκτς υπολογίστηκαν για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και για τις ομάδες με βάση τη δραστηριότητα (Ζημιών, Ζωής, Μικτές) αλλά και με βάση τη μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής Ασφαλιστικής επιχειρήσης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά θεματικό πεδίο που εξετάστηκε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα τους απεικονίζονται οι αντίστοιχες τιμές για την οικονομική χρήση του Κεφαλαιακή διάρθρωση α. Ποσοστό Επενδύσεων στο Ενεργητικό 62,6% 62,7% β. Ποσοστό Ομολογιών (τίτλοι σταθερής απόδοσης) στις Επενδύσεις 58,0% 55,4% 2. Διαχειριστική πολιτική Ι. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Κόστος πρόσκτησης εργασιών 15,0% 21,9% β. Ποσοστό χρεωστών Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 21,2% 18,1% γ. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 86,7% 86,8% ΙΙ. Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 91,7% 92% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) 2 57,6% 60,8% 3. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Δανειακή μόχλευση: Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 8,3 8,3 β. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών / Παραγωγή Ασφαλίστρων 54,0% 50,3% γ. Ποσοστό Ασφαλιστικών Προβλέψεων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 239,0% 225,3% 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 6,1% -31,3% β. Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (ROA) 0,7% -3,3% γ. Περιθώριο κέρδους (προ φόρων) 1,9% -9,4% δ. Ποσοστό Κερδών μετά φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 2,0% -41,8% μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 4

7 Εισαγωγή Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη «Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009» είναι η δεύτερη κατά σειρά μετά από εκείνη η οποία είχε πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρχει όχι μόνο μία απλή καταγραφή των οικονομικών μεγεθών αλλά επιτρέπει τη σύγκριση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας και άλλες ασφαλιστικές αγορές. Η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση Χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας υπολόγισε τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους αριθμοδείκτες για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας. Περαιτέρω εξειδικευμένοι υπολογισμοί έγιναν για ομάδες Ασφαλιστικών επιχειρήσεων βάσει της δραστηριότητάς τους και του καθεστώτος εγκατάστασής τους. Τα θεματικά πεδία που εξετάστηκαν με χρήση αριθμοδεικτών χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες: 1. Κεφαλαιακή διάρθρωση 2. Διαχειριστική πολιτική, με ανάλυση: Μέρος Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων Μέρος ΙΙ. Αποζημιώσεις 3. Χρηματοοικονομική επάρκεια 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα Η παρουσίαση των ομάδων των δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του συνόλου των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων γίνεται στο αντίστοιχο ομώνυμο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται: α) ο ορισμός του κάθε δείκτη β) ο τρόπος υπολογισμού του και σε ποιες περιπτώσεις υπολογίζεται γ) η τιμή του δείκτη για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Για την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε δείκτης για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικής επιχείρησης και κάθε Λογαριασμό Εκμεταλλεύσεως (Ζωής, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, Λοιπών κλάδων ζημιών) έχει συναφθεί ένθετος συγκεντρωτικός πίνακας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά). 3 Βλέπε επίσης ΕΑΕΕ Σελίδα 5

8 Εισαγωγή Στο 1 ο παράρτημα παρατίθενται οι αθροιστικές οικονομικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα κριτήρια της άθροισης είναι τα εξής: Το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων Μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής Ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Σε κάθε μορφή δραστηριοποίησης οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τους κλάδους τους οποίους ασκούν σε: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Ανάλυση ανά Λογαριασμό Εκμετάλλευσης: o Ζωής o Ζημιών, οι οποίοι αναλύονται σε: Αστικής ευθύνης οχημάτων Λοιπών Ζημιών Ανάλυση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη στα παρακάτω σημεία: 1. Μειώθηκαν οι δείκτες ανάλυσης της Κεφαλαιακής διάρθρωσης καθώς αφαιρέθηκαν αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ μικρή συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν από: α) το Ενεργητικό: i. τα Έξοδα εγκαταστάσεως ii. τα Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού iii. οι Μεταβατικοί λογαριασμοί του Ενεργητικού β) το Παθητικό: i. οι Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ii. οι Υποχρεώσεις iii. οι Μεταβατικοί λογαριασμοί του Παθητικού ΕΑΕΕ Σελίδα 6

9 Εισαγωγή γ) αφαιρέθηκαν όλοι οι δείκτες σύνθεσης των Ιδίων κεφαλαίων Στη Διαχειριστική πολιτική, προστέθηκαν τα παρακάτω: α) η Ιδία κράτηση και το Κόστος πρόσκτησης εργασιών υπολογίστηκαν ξεχωριστά για κάθε Λογαριασμό Εκμετάλλευσης (Ζωής, Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών ζημιών) β) ο δείκτης του αποθέματος των μη δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ως προς τα εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίου υπολογίζεται ξεχωριστά για τους Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης της Αστικής ευθύνης οχημάτων και τους Λοιπούς κλάδους ζημιών. γ) προστέθηκε ο δείκτης των Εσόδων από Επενδύσεις προς τα συνολικά έσοδα του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης. δ) υπολογίζεται το μέσο ποσοστό Δικαιώματος Συμβολαίου σε κάθε Λογαριασμό Εκμετάλλευσης. 3. Στους δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας προστέθηκε ο υπολογισμός του τεχνικού περιθωρίου κέρδους (ποσοστό τεχνικού αποτελέσματος προς εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων). Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφαιρέθηκε το παράρτημα το οποίο παρέθετε συγκεντρωτικά τους πίνακες με τους δείκτες αφού αυτοί ενσωματώνονται στο κείμενο της μελέτης. Το ένθετο με το σύνολο των δεικτών, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, παρέμεινε ως έχει. 4 Σχετική αναφορά γίνεται στη μελέτη των οικονομικών αποτελεσμάτων των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2009: ΕΑΕΕ Σελίδα 7

10 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την περιγραφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν σε: Σύνθεση Ενεργητικού Σύνθεση Παθητικού Σύνθεση Επενδύσεων Σε κάθε ομάδα, υπολογίζεται το μέσο ποσοστό που κατέχει κάθε στοιχείο της ως ποσοστό του συνόλου. Για παράδειγμα, το ποσοστό που κατέχει το στοιχείο του Ενεργητικού «Απαιτήσεις» στο σύνολο του Ενεργητικού υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστιαία αναλογία Απαιτήσεων = Απαιτήσεις Ενεργητικό Έτσι, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2009 καθώς και οι αντίστοιχοι του 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 62,6% 62,7% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 14,6% 14,4% γ. Απαιτήσεις 15,1% 15,1% Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,8% 10,7% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 5 8,9% 9,5% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 42,5% 43,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 23,5% 23,1% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 14,6% 14,4% Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 11,5% 13,1% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,2% 2,5% γ. Μετοχές, Μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 12,3% 12,9% δ. Ομόλογα, Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 58,0% 55,4% ε. Λοιπές επενδύσεις 16,0% 16,1% 5 Επίσης συναντάται και ως Λογαριασμός έδρας ή Ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της Ασφαλιστικης επιχείρησης (π.χ. Εγκατάσταση ως Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης). ΕΑΕΕ Σελίδα 8

11 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες της οικονομικής χρήσης 2009 υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ακολούθως: Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα Σύνθεση Ενεργητικού Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 53,9% 61,8% 66,7% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% 25,8% 10,3% γ. Απαιτήσεις 33,8% 5,3% 16,8% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 17,2% 10,9% 8,1% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 13,0% 5,0% 10,7% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 0,0% 59,9% 43,3% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 65,3% 0,0% 28,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο 0,0% 25,7% 10,3% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 17,4% 2,0% 17,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 3,1% 2,3% 1,9% γ. Μετοχές, Μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 11,3% 8,7% 15,6% δ. Ομόλογα, Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 36,9% 78,0% 48,0% ε. Λοιπές επενδύσεις 31,3% 9,0% 17,0% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2008, βλέπε τη σχετική μελέτη: Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 61,4% 54,8% 57,1% 66,7% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 15,2% 0,0% 30,0% 10,3% γ. Απαιτήσεις 15,5% 32,5% 5,1% 16,8% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,3% 15,6% 10,8% 8,1% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 9,4% 11,6% 6,3% 10,7% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 40,3% 0,0% 55,9% 43,3% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 25,3% 67,0% 0,0% 28,4% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 15,2% 0,0% 29,8% 10,3% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,1% 19,2% 2,5% 17,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,4% 3,3% 2,8% 1,9% γ. Μετοχές, Μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 13,1% 12,5% 9,1% 15,6% δ. Ομόλογα, Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 54,8% 37,2% 74,9% 48,0% ε. Λοιπές επενδύσεις 16,6% 27,8% 10,7% 17,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 9

12 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Επενδύσεις 71,8% 44,7% 77,1% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 10,2% 0,0% 12,1% γ. Απαιτήσεις 12,4% 46,2% 5,8% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 13,8% 27,2% 11,2% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 3,8% 20,9% 0,5% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 61,3% 0,0% 73,1% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 8,8% 54,2% 0,0% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 10,2% 0,0% 12,1% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 0,6% 0,7% 0,6% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,9% 0,0% 1,0% γ. Μετοχές, Μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 6,9% 0,2% 7,6% δ. Ομόλογα, Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 80,6% 34,2% 85,8% ε. Λοιπές επενδύσεις 11,0% 64,8% 5,0% Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 65,7% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% γ. Απαιτήσεις 19,8% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 54,1% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 51,3% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 0,0% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 37,3% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 7,1% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7,7% γ. Μετοχές, Μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1,6% δ. Ομόλογα, Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 35,4% ε. Λοιπές επενδύσεις 48,2% ΕΑΕΕ Σελίδα 10

13 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Η Διαχειριστική Πολιτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων διακρίνεται σε δύο μέρη δραστηριότητας, την παραγωγή Ασφαλίστρων και τις Αποζημιώσεις. Παρακάτω, παρατίθενται τα αποτελέσματα κι ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. Μέρος Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων Οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2009 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί το 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 8: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 86,7% 86,8% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 93,4% α2. Λοιπών ζημιών 65,6% α3. Ζωής 95,0% β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών 15,0% 21,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 16,7% β2. Λοιπών ζημιών 15,4% β3. Ζωής 10,4% γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 21,2% 18,1% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή Ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών) 38,4% 35,5% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 36,5% δ2. Λοιπών ζημιών 40,1% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 21,1% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 6,2% ε2. Λοιπών ζημιών 5,8% ε3. Ζωής 34,9% στ. Δικαίωμα Συμβολαίου / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 10,2% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,7% στ2. Λοιπών ζημιών 15,7% στ3. Ζωής 0,9% α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ασφαλίστρων τα οποία παραμένουν στην Ασφαλιστική επιχείρηση αφού από τα εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στους αντασφαλιστές. ΕΑΕΕ Σελίδα 11

14 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Εκχωρηθέντα Αντασφάλιστρα Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων = Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών Ο δείκτης επιχειρεί να μετρήσει την αναλογία του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μία Ασφαλιστική επιχείρηση ώστε να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της, ως ποσοστό επί των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων συμβολαίων. Στον αριθμητή τοποθετείται το άθροισμα των λογαριασμών «Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης» και η διαφορά των «Μεταφερομένων Εξόδων Πρόσκτησης» τέλους χρήσης μείον του αντίστοιχου μεγέθους κατά την αρχή της χρήσης. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών = Προμήθειες +Διαφ. Μεταφ. Εξόδων Πρόσκτησης Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων Ειδικά για τους αναλυτικούς Λογαριασμούς Εκμετάλλευσης (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Ζημιών, Ζωής), ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορά των Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης, αφού αυτά δεν καταγράφονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. γ. Ποσοστό χρεωστών Ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα (χρεώστες ασφαλίστρων και χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων). Ειδικότερα ο δείκτης γ1 υπολογίζει (σε ημέρες) τη μέση χρονική περίοδο, επί ετήσιας βάσης, είσπραξης των ανωτέρω ασφαλίστρων από την Ασφαλιστική επιχείρηση. Ποσοστό Χρεωστών Ασφαλίστρων = Χρεώστες Ασφαλίστρων Εγγεγραμένα Ασφαλίστρα Δικαιώματα Συμβολαίων δ. Ποσοστό Αποθέματος μη δεδουλευμένων Ασφαλίστρων Ο δείκτης είναι μία εκτίμηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων της χρήσης που χρονικά εμπίπτουν στην επόμενη οικονομική χρήση. Ποσοστό Αποθέματος Μη Δεδ. Ασφ.= Α.Μ.Δ.Α.τέλους χρήσης 6 Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων 6 Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ΕΑΕΕ Σελίδα 12

15 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική ε. Ποσοστό εσόδων από Επενδύσεις Ο δείκτης αποτελεί το μέσο όρο της συμμετοχής των εσόδων προερχομένων από επενδύσεις ως προς το σύνολο των εσόδων του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστό εσόδων από Επενδύσεις = Εσοδα από επενδύσεις Σύνολο εσόδων Λογαριασμού Εκμετάλλευσης στ. Μέσο Δικαίωμα Συμβολαίου Ο δείκτης υπολογίζει το μέσο ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίων ως εξής: Ποσοστό Δικαιώματος Συμβολαίου = Δικαιώματα Συμβολαίων Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Οι πίνακες των επόμενων σελίδων αποτυπώνουν πως διαμορφώνονται οι δείκτες της οικονομικής χρήσης 2009 ανά μορφή δραστηριότητας και νομικής μορφής. ΕΑΕΕ Σελίδα 13

16 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 9: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 79,9% 94,8% 85,3% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 92,3% 94,7% α2. Λοιπών ζημιών 67,0% 64,3% α3. Ζωής 94,8% 95,3% β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών 18,0% 10,8% 12,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 17,8% 15,3% β2. Λοιπών ζημιών 18,3% 12,9% β3. Ζωής 10,8% 9,9% γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 23,9% 9,3% 26,3% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή Ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών) 35,6% 41,3% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 33,7% 40,0% δ2. Λοιπών ζημιών 37,7% 42,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 3,9% 41,7% 15,3% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 3,6% 9,3% ε2. Λοιπών ζημιών 4,3% 7,2% ε3. Ζωής 41,7% 23,6% στ. Δικαίωμα Συμβολαίου / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 21,1% 0,8% 10,1% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 24,9% 22,3% στ2. Λοιπών ζημιών 17,1% 14,4% στ3. Ζωής 0,8% 0,9% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2008, βλέπε τη σχετική μελέτη: ΕΑΕΕ Σελίδα 14

17 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 10: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 87,9% 85,7% 95,4% 85,3% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 94,8% 94,9% 94,7% α2. Λοιπών ζημιών 68,3% 74,2% 64,3% α3. Ζωής 95,3% 95,4% 95,3% β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών 15,0% 17,5% 10,5% 12,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 16,3% 17,2% 15,3% β2. Λοιπών ζημιών 15,0% 17,9% 12,9% β3. Ζωής 10,2% 10,5% 9,9% γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 21,5% 23,4% 8,3% 26,3% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή Ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών) 38,0% 34,4% 41,3% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 36,7% 34,0% 40,0% δ2. Λοιπών ζημιών 39,2% 35,0% 42,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 19,0% 3,9% 39,9% 15,3% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 6,2% 3,6% 9,3% ε2. Λοιπών ζημιών 5,9% 4,3% 7,2% ε3. Ζωής 32,6% 39,9% 23,6% στ. Δικαίωμα Συμβολαίου / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 10,9% 22,7% 0,8% 10,1% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,8% 25,1% 22,3% στ2. Λοιπών ζημιών 16,6% 19,7% 14,4% στ3. Ζωής 0,9% 0,8% 0,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 15

18 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 74,5% 36,9% 92,9% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 18,4% 18,4% α2. Λοιπών ζημιών 39,8% 39,8% α3. Ζωής 92,9% 92,9% β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών 15,2% 22,9% 12,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 40,1% 40,1% β2. Λοιπών ζημιών 19,7% 19,7% β3. Ζωής 12,0% 12,0% γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 18,4% 28,8% 12,8% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή Ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών) 46,3% 46,3% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 29,9% 29,9% δ2. Λοιπών ζημιών 49,2% 49,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 40,5% 3,9% 46,9% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,5% 2,5% ε2. Λοιπών ζημιών 4,1% 4,1% ε3. Ζωής 46,9% 46,9% στ. Δικαίωμα Συμβολαίου / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 3,6% 9,4% 0,8% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,1% 23,1% στ2. Λοιπών ζημιών 7,3% 7,3% στ3. Ζωής 0,8% 0,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 16

19 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής Ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ιδία κράτηση Ασφαλίστρων 79,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 79,0% α2. Λοιπών ζημιών α3. Ζωής β. Κόστος πρόσκτησης Ασφαλιστικών εργασιών 3,2% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 3,2% β2. Λοιπών ζημιών β3. Ζωής γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων / Παραγωγή Ασφαλίστρων 11,8% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή Ασφαλίστρων 43 δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις κατά ζημιών) 11,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 11,9% δ2. Λοιπών ζημιών ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 10,5% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 10,5% ε2. Λοιπών ζημιών ε3. Ζωής στ. Δικαίωμα Συμβολαίου / Σύνολο Εσόδων Λογ/μου Εκμετάλλευσης 11,4% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 11,4% στ2. Λοιπών ζημιών στ3. Ζωής ΕΑΕΕ Σελίδα 17

20 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αριθμοδείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζουν την διαχείριση των αποζημιώσεων των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2009 καθώς και οι αντίστοιχοι του Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 91,7% 92,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 96,8% 96,2% α2. Λοιπών ζημιών 67,8% 69,6% α3. Ζωής 96,8% 96,9% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 57,6% 60,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 79,7% 86,3% β2. Λοιπών ζημιών 38,4% 40,4% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 61,3% 65,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 82,4% 89,4% γ2. Λοιπών ζημιών 36,6% 39,3% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 90,2% 84,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 185,3% 161,4% δ2. Λοιπών ζημιών 123,9% 107,4% δ3. Ζωής 18,4% 20,0% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 84,0% 78,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 182,1% 156,9% ε2. Λοιπών ζημιών 104,1% 87,1% ε3. Ζωής 16,6% 18,5% α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των Αποζημιώσεων το οποίο αναλαμβάνει η Ασφαλιστική επιχείρηση να καταβάλει αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις Αποζημιώσεις. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κλάδο της Ασφαλιστικής ευθύνης οχημάτων και για τις Λοιπές Ασφαλίσεις κατά Ζημιών στα πεδία α1 και α2, αλλά και για τις Ασφαλίσεις Ζωής στο α3. Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις από Αντασφαλιστές Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων = Αποζημιώσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 18

21 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική β. Δείκτης Ζημιάς Σε αυτό το δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλει μία Ασφαλιστική επιχείρηση ως ποσοστό επί των αντιστοίχων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων συμβολαίων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και τις Λοιπές Ζημίες. Δείκτης Ζημίας = Πληρ. Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών (τέλος έτους αρχή έτους) Εγγ. Ασφάλιστρα + Δ. Σ.+ Διαφορά ΑΜΔΑ (αρχή έτους τέλος έτους) γ. Δείκτης Ζημίας επί Ιδίας κράτησης Ο αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο επαρκεί η Ιδία Κράτηση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (όταν έχει αφαιρεθεί η συμμετοχή των Αντασφαλιστών) επί των Ασφαλίστρων για να καλύψει το μέρος εκείνο των Αποζημιώσεων που τους αναλογεί. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και για τις Λοιπές Ζημίες. Δείκτης Ζημιάς επί Ιδίας Κράτησης = Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων δ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών Με αυτό το δείκτη, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των εκκρεμών Αποζημιώσεων τέλους χρήσεως ως αναλογία επί των συνολικών Αποζημιώσεων του έτους. Ο δείκτης υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών = Εκκρεμμείς Ζημίες Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά Εκκρεμών Ζημιών Έτους ε. Ποσοστό Ιδίας Κράτησης Εκκρεμών Ζημιών Σε συνέχεια του δείκτη δ, αυτός ο δείκτης εκτιμά το ποσοστό των εκκρεμών Αποζημιώσεων αφού αφαιρεθεί η αναλογία των αντασφαλιστών. Ομοίως, υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές Ζημίες αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Ποσοστιαία Ιδίας Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών = Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών Ιδία Κράτηση Ζημιών Έτους Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση 2009 ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 19

22 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 89,0% 96,4% 90,1% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 96,8% 96,8% α2. Λοιπών ζημιών 71,4% 65,3% α3. Ζωής 96,4% 97,3% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 56,1% 59,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 80,3% 78,9% β2. Λοιπών ζημιών 30,5% 45,5% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 60,8% 61,9% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 83,6% 80,8% γ2. Λοιπών ζημιών 29,7% 43,2% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών 148,2% 13,4% 104,8% ζημιών έτους δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 158,4% 221,6% δ2. Λοιπών ζημιών 120,0% 126,3% δ3. Ζωής 13,4% 24,5% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 143,9% 11,3% 98,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 155,4% 218,0% ε2. Λοιπών ζημιών 99,8% 106,9% ε3. Ζωής 11,3% 22,9% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2008, βλέπε τη σχετική μελέτη: ΕΑΕΕ Σελίδα 20

23 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 92,4% 93,9% 96,0% 90,1% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 97,9% 98,7% 96,8% α2. Λοιπών ζημιών 70,4% 80,1% 65,3% α3. Ζωής 96,7% 96,0% 97,3% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 58,2% 57,1% 59,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 80,0% 80,9% 78,9% β2. Λοιπών ζημιών 38,0% 27,6% 45,5% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 62,1% 62,2% 61,9% (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 82,7% 84,1% 80,8% γ2. Λοιπών ζημιών 36,7% 28,9% 43,2% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 95,8% 150,1% 15,4% 104,8% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 185,1% 157,2% 221,6% δ2. Λοιπών ζημιών 125,6% 124,0% 126,3% δ3. Ζωής 20,2% 15,4% 24,5% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 89,8% 143,3% 13,0% 98,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 181,2% 153,5% 218,0% ε2. Λοιπών ζημιών 103,9% 98,5% 106,9% ε3. Ζωής 18,3% 13,0% 22,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 21

24 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 85,8% 44,6% 97,5% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 41,9% 41,9% α2. Λοιπών ζημιών 45,4% 45,4% α3. Ζωής 97,5% 97,5% β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 46,9% 46,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 66,2% 66,2% β2. Λοιπών ζημιών 43,3% 43,3% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 38,1% 38,1% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 57,1% 57,1% γ2. Λοιπών ζημιών 35,4% 35,4% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 35,3% 124,1% 8,0% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 178,1% 178,1% δ2. Λοιπών ζημιών 108,8% 108,8% δ3. Ζωής 8,0% 8,0% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 21,0% 141,1% 6,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 287,8% 287,8% ε2. Λοιπών ζημιών 107,5% 107,5% ε3. Ζωής 6,7% 6,7% ΕΑΕΕ Σελίδα 22

25 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 91,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 91,0% α2. Λοιπών ζημιών α3. Ζωής β. Δείκτης Ζημίας (Loss Ratio) (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 70,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 70,0% β2. Λοιπών ζημιών γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 70,9% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 70,9% γ2. Λοιπών ζημιών δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 239,6% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 239,6% δ2. Λοιπών ζημιών δ3. Ζωής ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 269,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 269,0% ε2. Λοιπών ζημιών ε3. Ζωής ΕΑΕΕ Σελίδα 23

26 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούν να περιγράψουν την ικανότητα μίας Ασφαλιστικής επιχείρησης στο να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Οι δείκτες Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2009 καθώς και οι αντίστοιχοι του 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 18: Χρηματοοικονομική επάρκεια α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 8,3 8,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή Ασφαλίστρων 239,0% 225,3% β1. Ζημιών 127,3% 120,7% β2. Ζωής 374,3% 345,8% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή Ασφαλίστρων 54,0% 50,3% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 134,3% 136,8% γ2. Λοιπών ζημιών 46,2% 42,0% γ3. Ζωής 12,3% 11,9% α. Δανειακή Μόχλευση Ο παρακάτω δείκτης μετρά πόσες φορές περισσότερα είναι τα Ξένα κεφάλαια (δάνεια, οφειλές, κλπ.) ως προς τα Ίδια κεφάλαια και δείχνει την οικονομική μόχλευση 7 των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Δανειακή Μόχλευση = Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια β. Ασφαλιστικές προβλέψεις προς παραγωγή Ασφαλίστρων Το παρακάτω δείχνει πόσες φορές περισσότερες είναι οι Ασφαλιστικές προβλέψεις από τα εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων. Έτσι, συγκρίνονται οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Ασφαλιστική επιχείρηση, με την ταμειακή ρευστότητα την οποία της παρέχει η παραγωγή Ασφαλίστρων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Ζωής και κατά Ζημιών. Ασφ. Προβλέψεις προς Παραγωγή Ασφ.= Ασφαλιστικές Προβλέψεις Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων 7 financial leverage ΕΑΕΕ Σελίδα 24

27 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια γ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών προς παραγωγή Ασφαλίστρων Ο τελευταίος δείκτης εξετάζει το ύψος του ποσοστού των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι δεσμευμένα για την αποπληρωμή των εκκρεμών Αποζημιώσεων στο τέλος της χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών ζημιών και Ζωής. Εκκρεμείς Ζημιές προς Παραγωγή Ασφ.= Εκκρεμείς Ζημίες Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαίωμα Συμβολαίων Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση 2009 ως ακολούθως: Πίνακας 19: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 4,8 8,2 11,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή Ασφαλίστρων 117,7% 381,5% 231,7% β1. Ζημιών 117,7% 137,2% β2. Ζωής 381,5% 364,4% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή Ασφαλίστρων 79,3% 8,6% 64,6% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 118,8% 153,6% γ2. Λοιπών ζημιών 35,8% 55,4% γ3. Ζωής 8,6% 17,4% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2008, βλέπε τη σχετική μελέτη: Πίνακας 20: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 8,7 5,4 8,3 11,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή Ασφαλίστρων 233,2% 120,1% 373,2% 231,7% β1. Ζημιών 129,0% 120,1% 137,2% β2. Ζωής 369,0% 373,2% 364,4% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή Ασφαλίστρων 56,8% 81,7% 9,2% 64,6% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 134,4% 118,5% 153,6% γ2. Λοιπών ζημιών 46,3% 33,5% 55,4% γ3. Ζωής 13,2% 9,2% 17,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 25

28 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 21: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 6,2 2,7 7,9 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή Ασφαλίστρων 301,6% 95,2% 411,6% β1. Ζημιών 95,2% 95,2% β2. Ζωής 411,6% 411,6% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή Ασφαλίστρων 23,5% 55,9% 6,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 115,8% 115,8% γ2. Λοιπών ζημιών 45,1% 45,1% γ3. Ζωής 6,2% 6,2% Πίνακας 22: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 0,8 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή 163,9% Ασφαλίστρων β1. Ζημιών 163,9% β2. Ζωής γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή Ασφαλίστρων 164,4% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 164,4% γ2. Λοιπών ζημιών γ3. Ζωής ΕΑΕΕ Σελίδα 26

29 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Οι Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας αναφέρονται στην ικανότητα μίας Επιχείρησης να επεξεργάζεται με χρηστό και ικανό τρόπο τους εισαγόμενους σε αυτήν πόρους και να παράγει αποτελέσματα. Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2009 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί το 2008, έχουν ως εξής: Πίνακας 23: Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή Ασφαλίστρων 24,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,9% α2. Λοιπών ζημιών 31,9% α3. Ζωής 32,6% β. ROE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) β1.προ Φόρων 6,1% -31,3% β2.μετά Φόρων 1,6% -36,9% γ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) γ1.προ Φόρων 0,7% -3,3% γ2.μετά Φόρων 0,2% -4,0% δ. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή Ασφαλίστρων) δ1.προ Φόρων 1,9% -9,4% δ2.μετά Φόρων 0,5% -11,1% ε. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 2,0% -41,8% α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους προς παραγωγή Ασφαλίστρων Είναι το περιθώριο κέρδους κατά την άσκηση ενός κλάδου Ασφάλισης με βάση τον αντίστοιχο δημοσιευμένο Λογαριασμό Εκμεταλλεύσεως (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής). Υπολογίζεται ως ποσοστό του τεχνικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως επί της παραγωγής Ασφαλίστρων. Περιθώριο τεχνικού κέρδους = Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημιά) Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 27

30 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα β. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (RoE 8 ) Ο δείκτης παρουσιάζει τα Κέρδη (Ζημίες) ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Κέρδη ή Ζημιές Ίδια Κεφάλαια γ. Απόδοση Ενεργητικού (RoA 9 ) Ομοίως με τον παραπάνω δείκτη, τα Κέρδη (Ζημίες), προ και μετά Φόρων, παρουσιάζονται ως ποσοστό του Ενεργητικού. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) = Κέρδη ή Ζημιές Ενεργητικό δ. Περιθώριο κέρδους Το παρακάτω κλάσμα φανερώνει σε ποιο ποσοστό των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων αντιστοιχεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως (κέρδος ή ζημία). Ο δείκτης υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Περιθώριο Κέρδους = Κέρδη ή Ζημιές Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων ε. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος Ο τελευταίος δείκτης παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κάθε μέτοχο ή μελλοντικό επενδυτή κάποιας Ασφαλιστικής επιχείρησης καθώς δείχνει το ποσοστό των Κερδών (Ζημιών) μετά Φόρων το οποίο αναλογεί στο Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος = Κέρδη μετά Φόρων Μετοχικό εφάλαιο Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται για κάθε κατηγορία Ασφαλιστικών επιχειρήσεων στους πίνακες των επόμενων σελίδων. 8 Return on Equity 9 Return on Assets ΕΑΕΕ Σελίδα 28

31 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 24: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα Ζημιών Ζωής Μικτές α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή Ασφαλίστρων 16,3% 44,3% 18,5% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων -0,6% 7,3% α2. Λοιπών ζημιών 34,9% 29,3% α3. Ζωής 44,3% 16,7% β. ROE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) β1.προ Φόρων 4,0% 9,2% 4,1% β2.μετά Φόρων -0,3% 3,7% 0,7% γ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) γ1.προ Φόρων 0,7% 1,0% 0,3% γ2.μετά Φόρων -0,1% 0,4% 0,1% δ. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή Ασφαλίστρων) δ1.προ Φόρων 1,2% 4,5% 0,9% δ2.μετά Φόρων -0,1% 1,8% 0,2% ε. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο -0,4% 8,2% 0,5% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2008, βλέπε τη σχετική μελέτη: Πίνακας 25: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων Εταιριών Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή Ασφαλίστρων 23,5% 17,4% 42,0% 18,5% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 3,3% -0,1% 7,3% α2. Λοιπών ζημιών 33,8% 40,3% 29,3% α3. Ζωής 29,8% 42,0% 16,7% β. ROE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) β1.προ Φόρων 6,1% 3,5% 10,1% 4,1% β2.μετά Φόρων 1,6% -0,9% 4,3% 0,7% γ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) γ1.προ Φόρων 0,6% 0,5% 1,1% 0,3% γ2.μετά Φόρων 0,2% -0,1% 0,5% 0,1% δ. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή Ασφαλίστρων) δ1.προ Φόρων 1,8% 1,0% 4,8% 0,9% δ2.μετά Φόρων 0,5% -0,3% 2,0% 0,2% ε. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 1,7% -1,2% 7,4% 0,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 29

32 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 26: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή Ασφαλίστρων 36,5% 6,6% 52,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων -23,6% -23,6% α2. Λοιπών ζημιών 12,0% 12,0% α3. Ζωής 52,4% 52,4% β. ROE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) β1.προ Φόρων 6,2% 6,3% 6,2% β2.μετά Φόρων 1,8% 1,9% 1,8% γ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) γ1.προ Φόρων 0,9% 1,7% 0,7% γ2.μετά Φόρων 0,2% 0,5% 0,2% δ. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή Ασφαλίστρων) δ1.προ Φόρων 3,2% 3,0% 3,3% δ2.μετά Φόρων 0,9% 0,9% 1,0% ε. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 6,6% 2,5% 43,2% Πίνακας 27: Απόδοση και Αποδοτικότητα Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή Ασφαλίστρων 29,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 29,6% α2. Λοιπών ζημιών α3. Ζωής β. ROE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) β1.προ Φόρων 3,4% β2.μετά Φόρων 2,8% γ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) γ1.προ Φόρων 1,8% γ2.μετά Φόρων 1,5% δ. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή Ασφαλίστρων) δ1.προ Φόρων 8,1% δ2.μετά Φόρων 6,6% ε. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 2,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 30

33 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 31

34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,37 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,21 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,76 Αποθεματικά Κεφάλαια ,00 Αποτελέσματα εις νέον , ,08 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ακίνητα ,77 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,57 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,25 ΙΙ. Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών ,64 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,11 Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,17 Λοιπές επενδύσεις , ,87 Ασφαλίσεων Ζημιών Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών ,02 Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,95 Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , ,30 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χρεώστες Ασφαλίστρων ,96 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,66 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσμων Δόσεων ,49 Λοιπές Απαιτήσεις , ,66 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,92 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,82 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,75 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,60 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προμήθειες παραγωγής επομ. χρήσ. (Μεταφ. έξοδα πρόσκτησης) ,60 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,84 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,40 Σελ. 1 / 5

35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,15 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,68 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,25 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,34 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,66 κλειομένης χρήσεως ,40 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,49 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,85 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,27 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,52 προηγουμένης χρήσεως ,40 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,47 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,15 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,08 2. Έσοδα Επενδύσεων ,12 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,09 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,95 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,12 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,60 Σύνολο Εσόδων ,71 Σύνολο Εξόδων ,07 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,64 Σελ. 2 / 5

36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,79 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,92 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,20 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,27 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,16 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,53 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,68 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,80 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,05 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,24 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,74 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,06 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,44 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,42 2. Έσοδα Επενδύσεων ,08 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,92 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,81 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,89 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,18 Σύνολο Εσόδων ,03 Σύνολο Εξόδων ,23 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,80 Σελ. 3 / 5

37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,31 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,79 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,67 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,19 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,37 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,85 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,95 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,74 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,44 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,75 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,00 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,39 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,25 2. Έσοδα Επενδύσεων ,11 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,25 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,99 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,05 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,15 Σύνολο Εσόδων ,16 Σύνολο Εξόδων ,91 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,25 Σελ. 4 / 5

38 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,64 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων ,80 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,25 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,69 Γενικά Έξοδα ,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,27 (προ φόρων) Φόροι ,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,65 (μετά τη φορολογία) Σελ. 5 / 5

39 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,50 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,56 Αποθεματικά Κεφάλαια ,51 Αποτελέσματα εις νέον , ,07 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ακίνητα ,24 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,58 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,61 ΙΙ. Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών ,71 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,90 Συμμετοχή Αντασφαλιστών , ,58 Λοιπές επενδύσεις , ,65 Ασφαλίσεων Ζημιών Συμμετοχή Ασφαλιστικών Εταιριών 0,00 Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,32 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 0,00 0, ,58 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χρεώστες Ασφαλίστρων ,16 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ,99 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσμων Δόσεων ,89 Λοιπές Απαιτήσεις , ,90 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,26 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,11 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,32 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,80 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προμήθειες παραγωγής επομ. χρήσ. (Μεταφ. έξοδα πρόσκτησης) ,25 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,51 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,21 Σελ. 1 / 3

40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,21 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,28 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,44 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,36 ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,45 κλειομένης χρήσεως ,88 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,98 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,51 ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,90 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,89 προηγουμένης χρήσεως ,57 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,83 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,90 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,71 2. Έσοδα Επενδύσεων ,69 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως ,86 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,39 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,43 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,71 Σύνολο Εσόδων ,95 Σύνολο Εξόδων ,99 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) ,96 Σελ. 2 / 3

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008-36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα