ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη."

Transcript

1 ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program for Global Collaboration and Educational Development Σταµάτιος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρεσβευτής etwinning Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης ΣΕΠ ιπλωµατικών Εργασιών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Περίληψη Στις µέρες µας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και οι προσπάθειες για διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου παρουσιάζεται το πρόγραµµα etwininng που αποτελεί µια από τις βασικές δράσεις του προγράµµατος elearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το etwinning ορίζεται ως αδελφοποίηση δύο ή περισσότερων σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µέσω του διαδικτύου και αφορά στη µεταξύ τους συνεργασία για την από κοινού ολοκλήρωση µιας παιδαγωγικής δραστηριότητας, µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το etwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την ευκαιρία να µάθουν συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους φίλους. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται µέσα από ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις µε Έλληνες εκπαιδευτικούς πρεσβευτές του etwinning η υπάρχουσα κατάσταση, οι προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράµµατος καθώς και οι προοπτικές για το άµεσο µέλλον για τη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Abstract In the framework of this research we present the project etwininng which is one of the basic actions of the program elearning of the European Union. etwinning was created in order to give to European students the chance for collaborative learning, sociability and sharing of knowledge. 1. Εισαγωγικά στοιχεία - ΤΠΕ στην εκπαίδευση Στις µέρες µας, είναι καθοριστικός ο ρόλος των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη διαµόρφωση της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης (Bruce, 2008). Αυτή η επιρροή των ΤΠΕ δηµιουργεί πολλαπλές προκλήσεις στην εκπαίδευση, τη βιοµηχανία, την απασχόληση και τον πολιτισµό. Ειδικότερα, για την εκπαίδευση, η βασική πρόκληση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτοµιών για την ανάδειξη ποικίλων πλαισίων µάθησης, µε σεβασµό της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισµικής πολυµορφίας. Σήµερα, οι ΤΠΕ δεν αποτελούν µόνο τον κορµό της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και ένα εργαλείο καταλυτικού χαρακτήρα για την εισαγωγή εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων (Pelgrum, 2001). Τα εργαλεία των ΤΠΕ µπορούν 204

2 να επηρεάσουν και να µετασχηµατίσουν τη µάθηση µεταβάλλοντας ριζικά το περιεχόµενο ενός θέµατος και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας και µάθησης (Berge & Collins, 1995; Passerini & Granger, 2000). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συνιστά µια σηµαντική ποσοτική και ποιοτική παρέµβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της δηµιουργικής-κριτικής σκέψης των µαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας µάθησης και επικοινωνίας (Bruce, 2008). Απώτερος στόχος µέσα από τις νέες αυτές µαθησιακές διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική µάθηση. Οι Berge & Collins (1996) περιγράφουν το πώς εµπλουτίζεται και αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όταν καλείται να συµµετάσχει και να συντονίσει µια δραστηριότητα µε τη χρήση των ΤΠΕ αφού δρα περισσότερο ως σύµβουλος και καθοδηγητής του µαθητή (Kalogiannakis, 2008) χωρίς να προσφέρει έτοιµες απαντήσεις. Σχεδιάζει τη µαθησιακή εµπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτοδιαχείριση, δεν λειτουργεί µεµονωµένα µέσα στην τάξη αλλά ως µέλος µιας οµάδας που µαθαίνει δυναµικά (Kalogiannnakis, 2008). Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέους ρόλους, µε κύριο προσανατολισµό την προετοιµασία των µαθητών για τη νέα κοινωνία της γνώσης. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καινοτόµα δράση συνεργατικής µάθησης µε χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί η «ηλεκτρονική αδελφοποίηηση» (etwininng) που θα παρουσιάσουµε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 2. ιαδίκτυο και εκπαίδευση Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι η πραγµατική υπόσχεση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση βασίζεται στη δυναµική της να διευκολύνει θεµελιώδεις και ποιοτικές αλλαγές στη φύση της µάθησης και της διδασκαλίας, τότε η χρήση του διαδικτύου ανοίγει µια νέα σειρά ευκαιριών µάθησης για την εκπαίδευση (Τσιτουρίδου, 2001; Bruce, 2008). Προσφέρει µεταξύ άλλων τη δυνατότητα να εφαρµοσθούν σύγχρονες και ασύγχρονες µορφές αλληλεπίδρασης στη διδασκαλία (Passerini & Granger, 2000; Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008) ώστε να καταργηθούν τα φυσικά όρια της τάξης και να επεκταθούν οι εµπειρίες των µαθητών (Wilson, 1995). Από τα σηµαντικότερα οφέλη που αναφέρονται από τη χρήση του διαδικτύου στην τάξη συµπεριλαµβάνονται η ανάπτυξη της περιέργειας και των αναλυτικών δεξιοτήτων των παιδιών (Braun, Femlund & White, 1998), καθώς και η επέκταση των εµπειριών τους (Passerini & Granger, 2000). Με το διαδίκτυο ένα νέο κύµα τεχνολογιών κάνει την εµφάνισή του στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας ένα προφίλ διαφορετικό και πιο δυναµικό από εκείνο των προηγούµενων µέσων (Τσιτουρίδου, 2001). Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χρήση του διαδικτύου έναντι των παραδοσιακών µορφών επικοινωνίας είναι ότι µέσα από τις δυνατότητες που παρέχει (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, on-line συζητήσεις, τηλεσυνδιάσκεψη κ.ά.) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται από το ελκυστικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας µε την αξιοποίηση της εικόνας, οι µαθητές βρίσκονται σ ένα αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την εκπαιδευτική διαδικασία (Bruce, 2008; Uzunboylu, 2006; Kalogiannakis 2008). Μέσα σ ένα τέτοιο περιβάλλον οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και επιχειρήµατα, να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και µεθόδους δράσης για τη λύση ενός προβλήµατος ή για την εκπόνηση µιας οµαδικής εργασίας (Κυριακίδης & Κασουλίδης, 2001). Έτσι επιτυγχάνεται ενίσχυση και ενδυνάµωση της αλληλεπίδρασης και της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των µαθητών για την αναγκαιότητα εναλλακτικών µορφών επικοινωνίας. 205

3 Το νέο µαθησιακό περιβάλλον που προσφέρει το διαδίκτυο παρέχει ισχυρά κίνητρα στους µαθητές, αποτελεί ευχάριστη διδακτική εµπειρία και επιπλέον µπορεί να συµπορευτεί δυναµικά µαζί µε άλλα µέσα και µεθόδους στην καλλιέργεια της διαθεµατικής διδασκαλίας, του συνεργατικού πνεύµατος και της ενεργητικής συµµετοχής στη µάθηση και στο πέρασµα από τη γραµµική στη διαδραστική µάθηση (Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008). Στις µέρες µας, η πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Όχι µόνο η εκπαίδευση, αλλά και η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα της τελευταίας να προσαρµόσει τα συστήµατα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου (Uzunboylu, 2006). Σήµερα, είναι αρκετά διαδεδοµένη η αντίληψη ότι το «ταξίδι» (αναζήτηση, πλοήγηση) σε µια πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή µε καλές προδιαγραφές αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και διδακτικά αποδοτική εµπειρία. Όµως, η χρήση των ΤΠΕ για να θεωρηθεί επιτυχής θα πρέπει να συνδεθεί µε την ποιότητα διδασκαλίας, την καλύτερη προσέγγιση του µαθησιακού αγαθού, τη στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών πόρων και της αξιολόγησης της διδασκαλίας τους. Οι συνεργασίες µεταξύ σχολείων είναι ελπιδοφόρες, γιατί τα περισσότερα προγράµµατα αποδεικνύουν ότι η καινοτοµία είναι απόρροια τριών βασικών παραµέτρων (Uzunboylu, 2006): (α) της χρήσης των ΤΠΕ, (β) τις προσεγγίσεις µάθησης και (γ) τα ειδικά παιδαγωγικά πλαίσια. 3. Μεθοδολογικό πλαίσιο - Ερωτήµατα της έρευνας Παλαιότερες προσπάθειες ηλεκτρονικής µάθησης απέτυχαν αφού δεν είχαν εκτιµήσει τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου και τη φύση µαθησιακού αντικειµένου αφού αποµόνωναν τον εκπαιδευόµενο και δεν έδιναν τη δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Kalogiannakis, 2008). Η µάθηση παρόλα αυτά δεν ήταν εξατοµικευµένη και διακρίνονταν για την ελάχιστη ευελιξία και προσαρµοστικότητά τους. Η εξέλιξη όµως των ΤΠΕ και η κατανόηση της χρήσης του είχαν χρήσιµα αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση και καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποτελούν τους πρεσβευτές µιας καινοτόµας δραστηριότητας όπως το etwininng. Με βασικό µεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχοµένου (Cohen & Manion, 1994) τεσσάρων ηµικατευθυνόµενων συνεντεύξεων µε Έλληνες εκπαιδευτικούς (2 άνδρες και 2 γυναίκες) πρεσβευτές της δράσης etwininng (πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 καθώς και τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε µερικά βασικά ερωτήµατα για το πρόγραµµα etwininning. Συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε: (α) τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, (β) µε ποιους τρόπους το πρόγραµµα φέρνει διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη, (γ) τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του προγράµµατος, (δ) τις προβλέψεις των εκπαιδευτικών για το άµεσο µέλλον. 4. Το πρόγραµµα etwinning Το πρόγραµµα etwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 ως η κύρια δράση του προγράµµατος elearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία elearning συνδέεται µε τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Uzunboylu, 2006) για την προώθηση της 206

4 διά βίου εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης, της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισµού και των δεξιοτήτων. Σηµαντικός στόχος όλων των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1996) µε τη συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και µε τη συνεργασία για την ανταλλαγή εµπειριών, µεθόδων, γνώσεων αλλά και πρακτικών γενικότερα (Uzunboylu, 2006). Το πρόγραµµα etwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την ευκαιρία να µάθουν συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους φίλους. Οι βασικές ενέργειες που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος etwinning αφορούν στα ακόλουθα σηµεία (Κεραµιδά & Ψιλλέλης, 2005; Uzunboylu, 2006): (α) εντοπισµός και ανάλυση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών σχετικά µε τη συµβολή των εκπαιδευτικών πολυµέσων και των δικτύων επικοινωνίας στη στήριξη της αδελφοποίησης σχολείων, (β) δηµιουργία δικτύου στήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, (γ) στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε έµφαση στη δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων, καθώς και για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, (δ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας αφού η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από µια δυναµική επικοινωνιακή δράση. Βασικό σκοπό του προγράµµατος αποτελεί η ενθάρρυνση και η µεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επικοινωνία µεταξύ των σχολείων και µ αυτό τον τρόπο, η προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου (Uzunboylu, 2006). Το πρόγραµµα διαφέρει από τα άλλα προγράµµατα δράσης που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της παιδείας αφού δεν παρέχει επιδοτήσεις στους συµµετέχοντες. Αντίθετα, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε µια υποδοµή πληροφορικής, την πύλη etwinning, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ σχολείων σ όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, τα σχολεία είναι απολύτως ελεύθερα να επιλέξουν το είδος της συνεργασίας που επιθυµούν από βραχυπρόθεσµα σχέδια, που διαρκούν λίγες εβδοµάδες, έως µακροπρόθεσµη συνεργασία για κοινά προγράµµατα σπουδών. Τα θέµατα που καλύπτονται αποφασίζονται επίσης ελεύθερα από τα σχολεία που συµµετέχουν. Αυτή η ελευθερία δράσης, σε συνδυασµό µε την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος (Uzunboylu, 2006). Για τους παραπάνω λόγους, σύµφωνα µε στοιχεία από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου τον Ιανουάριο του 2008 ο αριθµός των ευρωπαϊκών σχολείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα etwinning ανέρχονται σε ενώ αυτά που επιθυµούν συνεργασία σε , µε ενεργά έργα (projects). Στόχο των αδελφοποιήσεων αποτελεί η συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, την ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολυγλωσσικό και πολυπολιτιστικό ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Οι συνεργασίες etwinning µπορούν να προσαρµοστούν τόσο στο διαφορετικό χρόνο, στον οποίο κυλάει η ζωή στα σχολεία διαφορετικών χωρών, όσο και στο διαφορετικό πρόγραµµα. Η µη ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραµµα, όσο κι αν επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και παιδιά που αναγκάζονται να χρησιµοποιούν γι αυτό το σκοπό µέρος του ελεύθερου χρόνου τους, προσφέρει µεγάλο βαθµό ελευθερίας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση. Οι µαθητές 207

5 συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως το παιχνίδι παρέα µε φίλους. Επίσης, αποκτούν αυθεντικές εµπειρίες και βιώµατα, τα οποία αντιστοιχούν στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Επιπρόσθετα, οι διαφορές στη διδακτέα ύλη στην πράξη φαίνεται ότι δεν αποτελούν εµπόδιο για την ανάπτυξη συνεργασιών ούτε επηρεάζουν τις επιλογές των θεµάτων. Με δεδοµένο ότι σχεδόν όλα τα σχολεία στην Ευρώπη είναι πια εξοπλισµένα µε εργαστήρια πληροφορικής και διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί και µαθητές µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους συνεργάτες τους από τις υπόλοιπες χώρες µέσω , βιντεοδιάσκεψης, chat, συνεργατικών πλατφόρµων κλπ. Οι ίδιες τεχνολογίες τούς υποστηρίζουν και στην υλοποίηση του έργου τους, που µπορεί να είναι από µια πολύ απλή δραστηριότητα, όπως η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ παιδιών δηµοτικού σχολείου, ως µια πολύ πιο σύνθετη, όπως µια επιστηµονική έρευνα, η δηµιουργία αρχείων µουσικής ή βίντεο, η λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθµού ή η έκδοση ενός κοινού περιοδικού στο διαδίκτυο. Οι συνεργασίες etwinning, πέρα από την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1998) στην καθηµερινή ζωή του σχολείου και του ρόλου που µπορεί να παίξει η τεχνολογία ως καταλύτης συνεργασιών, προβάλλουν µια σηµαντική παιδαγωγική µεταβολή, ιδιαίτερα σε επίπεδο γυµνασιακών τάξεων. Η αρχική οργάνωση µπορεί να γίνεται σε επίπεδο εκπαιδευτικών, όµως τα θέµατα επιλέγονται από κοινού και οι µαθητές είναι εκείνοι που ουσιαστικά αλληλεπιδρούν, κατανοούν, µοιράζονται και διαχειρίζονται τα υλικά, αλλά και τα µέσα παραγωγής. Μ άλλα λόγια αναλαµβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της εκµάθησής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί παρίστανται για να τους βοηθήσουν να πάρουν αποφάσεις, να διαµορφώσουν στρατηγική και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους χρησιµεύσουν τα επόµενα χρόνια στην καθηµερινή τους ζωή. Μέσα από το διάλογο µε τους συνοµήλικους τους από τις άλλες χώρες, κατανοούν τι σηµαίνει διαπολιτισµικότητα, διευρύνουν τους ορίζοντες της σκέψης τους και θα προετοιµάζονται καλύτερα για τον κόσµο που θα κληθούν σύντοµα να αντιµετωπίσουν (Uzunboylu, 2006). Μολονότι το πρόγραµµα elearning ολοκληρώθηκε το 2006, η δράση etwinning εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως µέρος του νέου προγράµµατος για τη διά βίου µάθηση Αξίζει να αναφερθεί ότι τιµήθηκε πρόσφατα µε το 1 ο Παγκόσµιο Βραβείο Επίδρασης στη Μάθηση και το µέλλον της προβλέπεται ιδιαίτερα ευοίωνο σύµφωνα και µε τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος της έρευνας. Για να εορταστεί η επιτυχία του προγράµµατος, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης etwinning που πραγµατοποιείται στις Βρυξέλλες, βραβεύονται τα έξι κορυφαία παραδείγµατα σχεδίων etwinning. Τα βραβεία, που χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (παιδιά ηλικίας 4-12, και ετών), απονέµονται σε σχέδια που παρουσιάζουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (α) παιδαγωγική καινοτοµία (πως το σχέδιο και η χρήση ΤΠΕ αλλάζουν την καθηµερινή ζωή των σχολείων-εταίρων), (β) ένταξη στο σχολικό πρόγραµµα (πως το σχέδιο και η χρήση ΤΠΕ προσαρµόζονται στις εθνικές πολιτικές και στις εξεταστικές δεσµεύσεις), (γ) δηµιουργική χρήση των ΤΠΕ (πως θα ξεπεράσουν οι µαθητές το στάδιο της απλής χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µόνο), (δ) βιωσιµότητα (πως εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο θα έχει διάρκεια) καθώς η συµµετοχή ολόκληρου του σχολείου είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου και (δ) δυνατότητα µεταφοράς (πως µπορούν να αξιοποιηθούν τα οφέλη του σχεδίου από κοινού µε άλλους). 4.1 etwinning στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Το etwinning υποστηρίζεται πανελλαδικά από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) (http://www.etwinning.gr), που εδρεύει στο ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 208

6 2004. Η ΕΥΥ συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση σε πανελλαδική κλίµακα και, σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και µε το σώµα των πρεσβευτών etwinning. Η ΕΥΥ έχει αναλάβει και το έργο της ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τη δράση, τη στήριξη των συνεργασιών τους όπου χρειάζεται µε ειδικές συνεδρίες εργασίας, µε παράλληλη δηµοσιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη διοργάνωση των ετήσιων εθνικών διαγωνισµών. Ειδικότερα, κατά τα έτη οργανώθηκαν πάνω από 140 ενηµερωτικές συνεδρίες εργασίας etwinning σ όλη την Ελλάδα και έχουν ήδη επιµορφωθεί πάνω από Έλληνες εκπαιδευτικοί. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά ( ), συνεχίζονται και ενισχύονται περαιτέρω οι δράσεις προώθησης και υποστήριξης του προγράµµατος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Από την Κεντρική και τις Εθνικές Υπηρεσίες της δράσης οργανώνονται οι ειδικές «Εβδοµάδες etwinning 2007», µε στόχο να δώσουν έµφαση στην ενθάρρυνση των σχολείων και των εκπαιδευτικών να συµµετάσχουν στο etwinning. Σε εθνικό επίπεδο η απήχηση του etwinning αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης έχει πλέον εδραιωθεί στην εκπαιδευτική συνείδηση µαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς σχεδόν ένα στα δέκα ελληνικά σχολεία είναι εγγεγραµµένο στο etwinning. Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου τον Ιανουάριο του 2008, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πέντε πρώτες θέσεις σε συµµετοχές, σε σύνολο 30 συµµετεχόντων κρατών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πληθυσµιακή αναλογία, µε περισσότερες από σχολικές µονάδες (σε σύνολο περίπου απ όλη την Ευρώπη) να παίρνουν µέρος στη δράση µε τουλάχιστον µια συνεργασία και αρκετές να συµµετέχουν µε δυο ή και τρεις οµάδες. Επιπρόσθετα, η παιδαγωγική ποιότητα των ελληνικών έργων είναι σηµαντική και αναγνωρίσιµη και αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των ελληνικών σχολείων στα 1 α και 2 α Πανευρωπαϊκά Βραβεία etwinning, τα οποία απονεµήθηκαν τον Ιανουάριο του 2006 στην Αυστρία και το Φεβρουάριο του 2007 στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, δόθηκαν 2 πρώτα και 4 δεύτερα βραβεία σε ελληνικές σχολικές µονάδες ανάµεσα σε 12 συνολικά βραβευµένες συνεργασίες στα 1 α Πανευρωπαϊκά Βραβεία, καθώς επίσης και ένα 2 ο βραβείο σε ελληνικό σχολείο µεταξύ των 6 βραβευµένων συνεργασιών στα 2 α Πανευρωπαϊκά βραβεία etwinning. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Ασφαλούς ιαδικτύου που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, το Πανευρωπαϊκό ίκτυο Εθνικών Κόµβων Ασφαλούς ιαδικτύου Insafe από κοινού µε το δίκτυο etwinning διοργάνωσαν το διαγωνισµό σχολείων Safer Internet Day 2007 στον οποίο 2 ελληνικά σχολεία έλαβαν τελικά ισάριθµα βραβεία από τα 4 συνολικά του διαγωνισµού. 5. Αποτελέσµατα - Προοπτικές Στο τµήµα αυτό της εργασίας µας παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση την ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων µε τους Έλληνες πρεσβευτές του etwinning. Σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα οι πρεσβευτές ανέφεραν ότι χρόνο µε το χρόνο το πρόγραµµα γνωρίζει ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση µε συνέπεια την ευρύτερη αποδοχή του αλλά και τη µεγαλύτερη διάθεση για υλοποίηση συνεργασιών από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Σ αυτό όπως επισηµαίνουν συνέβαλε και ο πληροφορικός αλφαβητισµός των Ελλήνων εκπαιδευτικών από τα διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα στις ΤΠΕ που υλοποιήθηκαν αλλά και από το γεγονός ότι οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά καλή γνώση χρήσης των ΤΠΕ. Επίσης, 209

7 σηµαντικό στοιχείο θεωρείται η εξοικείωση των νεότερης ηλικίας εκπαιδευτικών µε τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που αυτοί παρέχουν (π.χ. facebook). Στην ολοένα και ευρύτερη αποδοχή του προγράµµατος συνέβαλε τα τελευταία 2 έτη η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ η οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν µια συνεργασία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 µηνών να κάνουν χρήση της δυνατότητας δίωρης υπερωριακής απασχόλησης ή συµπλήρωσης ωραρίου εξισώνοντας το πρόγραµµα µε τα υπόλοιπα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.). Ωστόσο οι πρεσβευτές ανέφεραν και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µη ουσιαστική αναγνώριση του προγράµµατος από τους περισσότερους προϊσταµένους στις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι όποτε χρειάζεται να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία δίωρης υπερωριακής απασχόλησης που περιγράψαµε συχνά περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο καθώς όλοι δηλώνουν αναρµόδιοι για την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών επικαλούµενοι άγνοια για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης, τονίζουν την καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται από πολλούς εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όταν αναφέρουν ότι είναι πρεσβευτές της δράσης, η οποία εξαφανίζεται όταν δηλώσουν ότι πρόκειται για ένα µη αµειβόµενο και καθαρά εθελοντικό σώµα εκπαιδευτικών. Επίσης, επισήµαναν την καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται ορισµένες φορές από τους υπευθύνους των λοιπών σχολικών δραστηριοτήτων καθώς ενδεχοµένως θεωρούν ότι η δυναµική που αναπτύσσει το πρόγραµµα τα τελευταία χρόνια υποσκάπτει ενδεχοµένως τη βιωσιµότητα των δικών τους προγραµµάτων. Οι πρεσβευτές του etwinning ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο το πρόγραµµα έχει αποκτήσει νέα δυναµική η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι η πλατφόρµα etwinning χρησιµοποιείται πλέον πανευρωπαϊκά και ως εργαλείο για την αναζήτηση συνεργατών για την υλοποίηση του προγράµµατος Comenius καθώς συνήθως οι δυο αυτοί τύποι συνεργασιών αλληλοσυµπληρώνονται. Με βάση τα παραπάνω οι πρεσβευτές κρίνουν ότι σταδιακά το πρόγραµµα θα κερδίζει ολοένα και ευρύτερη αποδοχή στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η δυναµική αυτή φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία για την ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις προγραµµατισµένες ηµερίδες etwinning οι οποίες υλοποιούνται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρηµένους εκπαιδευτικούς και οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία µε τη Εθνική υπηρεσία για τις περιοχές ευθύνης των πρεσβευτών. Οι Έλληνες πρεσβευτές του δείγµατος της έρευνας εκτιµούν ότι στην αυξηµένη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα θα συµβάλει και η δυνατότητα - από τη φετινή σχολική χρονιά ( ) - συµµετοχής εκτός των πρεσβευτών της δράσης και απλών εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υλοποιήσει µια συνεργασία etwinning και βραβεύθηκαν µε εθνικό ή ευρωπαϊκό βραβείο ή και µε ετικέτα ποιότητας, να λαµβάνουν µέρος στα διάφορα workshops (εργαστήρια) που οργανώνονται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις µε τη συµµετοχή Ευρωπαίων εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Το στοιχείο αυτό θα τους προσδώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση του εθνικού στόχου αλλά και για την ποιοτική αύξηση των συνεργασιών etwinning. Οι πρεσβευτές στις προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράµµατος ανέφεραν ότι θα πρέπει το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των επιµορφωτικών δράσεων στελεχών της εκπαίδευσης να 210

8 φροντίσει να τους ενηµερώσει διεξοδικά για το πρόγραµµα και τους στόχους του. Επίσης, προτείνουν στα πλαίσια της υποχρεωτικής εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα) να καθιερωθεί ένα δίωρο ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα etwinning και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Η παραπάνω δράση θα συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση του προγράµµατος καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι στη πλειονότητάς τους νεαρής ηλικίας, εξοικειωµένοι στις ΤΠΕ και στις υπηρεσίες του web 2.0 αποτελώντας την ιδανική οµάδα για ανάληψη συνεργασιών στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Ένα πρόβληµα που ανέφεραν οι πρεσβευτές της δράσης είναι ο αυξηµένος φόρτος εργασίας τους για µια εθελοντική ενασχόληση αφού δεν δικαιούνται καµιά απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα όπως συµβαίνει µε τους προϊσταµένους των λοιπών σχολικών δραστηριοτήτων. Το στοιχείο αυτό τους επιβαρύνει ιδιαίτερα κυρίως τους πρώτους µήνες κάθε σχολικής χρονιάς όταν οι συνεργασίες ξεκινούν και δέχονται τις καθηµερινές ερωτήσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών ενώ έχουν συνάµα να οργανώσουν επιµορφωτικές δράσεις συχνά σε περισσότερους από ένα νοµούς της περιοχής ευθύνής τους. Αναφορικά µε τις ηµερίδες αυτές επισήµαναν ότι θα πρέπει οι προϊστάµενοι να δείξουν ευελιξία προκειµένου να εγκρίνουν τη διεξαγωγή επιµορφωτικών δράσεων εντός του σχολικού ωραρίου ώστε το στοιχείο αυτό να καταστεί ένα επιπλέον κίνητρο για να προσέλθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις ηµερίδες για να ενηµερωθούν για το πρόγραµµα. Σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα όλοι φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι τονίζοντας τους αυξανόµενους ρυθµούς συµµετοχής των εκπαιδευτικών από χρόνο σε χρόνο τονίζοντας ότι µε τις αλλαγές που προωθεί η κεντρική οµάδα του έργου στις Βρυξέλλες το ηλεκτρονικό περιβάλλον-πλατφόρµα το οποίο θα γίνει περισσότερο φιλικό προς τους χρήστες, επιτρέποντας την πραγµατική κοινωνική τους δικτύωση. Επίσης, επισηµαίνουν ότι θετικά θα συµβάλει και ο σχεδιασµός από την εθνική υπηρεσία online διαδικτυακών µαθηµάτων για τους εκπαιδευτικούς µε σκοπό την επιµόρφωσή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση ενός έργου στο ωρολόγιο πρόγραµµα, τα δωρεάν εργαλεία του web 2.0 που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κ.ά. Σύµφωνα µε τον Ján Figel, αρµόδιο Επίτροπο για θέµατα παιδείας και κατάρτισης: «το πρόγραµµα etwinning µπορεί να φέρει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης στις αίθουσες διδασκαλίας των παιδιών µας. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα αυτό, οι µαθητές µαθαίνουν να εκτιµούν άλλους πολιτισµούς και άλλες γλώσσες, ενισχύοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους στη χρήση υπολογιστών». Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων µπορούν να εξηγήσουν τη µεγάλη επιτυχία που έχει η συγκεκριµένη δράση, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια ζωής. Σύµφωνα µε τους Έλληνες πρεσβευτές οι «ενωµένοι µαθητές της Ευρώπης» µέσω του προγράµµατος etwinning έχουν περισσότερα κοινά, απ ό,τι θα νόµιζε κανείς, που µάλιστα γίνονται ολοένα και περισσότερα. Είναι σηµαντικό, στα πλαίσια του προγράµµατος etwinning αλλά και γενικότερα να δοθεί λιγότερη έµφαση στην «ηλεκτρονική» παράµετρο της ηλεκτρονικής µάθησης και περισσότερη έµφαση στην ίδια τη µάθηση και στην παιδαγωγική διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ. Έτσι θα επαληθευτεί και ο σηµαντικός παιδαγωγός John Dewey (Bensen, Harkavy & Puchett, 2007) ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µόνο ότι δέχτηκες µε τη ψυχή σου, αυτό µόνο µαθαίνεις και αυτό ενσωµατώνεις στη ψυχή και στο χαρακτήρα σου. 211

9 Βιβλιογραφία Braun, J., Femlund, P. & White, C. (1998). Technology tools in the social studies classroom. Wilsonville: Franklin, Beedle and Ass. Berge, Z. & Collins, M. (eds.) (1995). Computer-mediated communication and the online classroom. Cresskill, NJ: Hampton Press. Bensen, L. Harkavy, I. & Puchett, J. (2007). Dewey s dream: Universities and democracies in an age of education reform. Philadelphia: Temple U. Press. Bruce, B. (2008), Learning at the Border: How Young People Use New Media for Community Action and Personal Growth. In Ch. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference with International Participation: ICT in Education September, Cyprus, pp Cohen, L. & Manion, L., (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καλογιαννάκη, Π.& Μακράκης, Β. (επιµ) (1996). Ευρώπη και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης. Kalogiannakis, M. (2008). From Learning to Use ICT to Use ICT for Learning: Technological Capabilities and Pedagogical Principles, In R. Kobayashi (ed.), New Educational Technology. New York: Nova Publishers, pp Κεραµιδά, Κ. & Ψιλλέλης,. (2005). Πρόγραµµα elearning - Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη - Πρόγραµµα etwinning, στο Α. Γιαλαµά, Ν. Τζιµόπουλος & Α. Χλωρίδου (επιµ.), Πρακτικά του 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Σύρος, Μαΐου 2005, σσ Κυριακίδης, Λ. & Κασουλίδης, Α. (2001). ιαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και µια πρόταση για την διδακτική αξιοποίησή του στο ηµοτικό Σχολείο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, , σσ Passerini, K. & Granger, J. (2000). A developmental model for distance learning using the Internet. Computers & Education, 34(1), pp Pelgrum, J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in Education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, pp Τσιτουρίδου, Μ. (2001). ιαδίκτυο, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί. Πρακτικά Ι ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα Ελληνική Παιδεία και Παγκοσµιοποίηση, Ναύπλιο, 8-10 Νοεµβρίου 2001, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Uzunboylu, Η. (2006). A Review of Two Mainline E-Learning Projects in the European Union. Educational Technology Research and Development. 54( 2), pp Wilson, J. (1995). Social studies online resources. Social Studies and the Young Learner, 7, pp

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ Το etwinning και η ιστορία του etwinning: δράση του προγράµµατος Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) της Ε.Ε., για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα