ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη."

Transcript

1 ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program for Global Collaboration and Educational Development Σταµάτιος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρεσβευτής etwinning Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης ΣΕΠ ιπλωµατικών Εργασιών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Περίληψη Στις µέρες µας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και οι προσπάθειες για διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου παρουσιάζεται το πρόγραµµα etwininng που αποτελεί µια από τις βασικές δράσεις του προγράµµατος elearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το etwinning ορίζεται ως αδελφοποίηση δύο ή περισσότερων σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µέσω του διαδικτύου και αφορά στη µεταξύ τους συνεργασία για την από κοινού ολοκλήρωση µιας παιδαγωγικής δραστηριότητας, µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το etwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την ευκαιρία να µάθουν συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους φίλους. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται µέσα από ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις µε Έλληνες εκπαιδευτικούς πρεσβευτές του etwinning η υπάρχουσα κατάσταση, οι προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράµµατος καθώς και οι προοπτικές για το άµεσο µέλλον για τη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Abstract In the framework of this research we present the project etwininng which is one of the basic actions of the program elearning of the European Union. etwinning was created in order to give to European students the chance for collaborative learning, sociability and sharing of knowledge. 1. Εισαγωγικά στοιχεία - ΤΠΕ στην εκπαίδευση Στις µέρες µας, είναι καθοριστικός ο ρόλος των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη διαµόρφωση της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης (Bruce, 2008). Αυτή η επιρροή των ΤΠΕ δηµιουργεί πολλαπλές προκλήσεις στην εκπαίδευση, τη βιοµηχανία, την απασχόληση και τον πολιτισµό. Ειδικότερα, για την εκπαίδευση, η βασική πρόκληση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτοµιών για την ανάδειξη ποικίλων πλαισίων µάθησης, µε σεβασµό της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισµικής πολυµορφίας. Σήµερα, οι ΤΠΕ δεν αποτελούν µόνο τον κορµό της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και ένα εργαλείο καταλυτικού χαρακτήρα για την εισαγωγή εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων (Pelgrum, 2001). Τα εργαλεία των ΤΠΕ µπορούν 204

2 να επηρεάσουν και να µετασχηµατίσουν τη µάθηση µεταβάλλοντας ριζικά το περιεχόµενο ενός θέµατος και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας και µάθησης (Berge & Collins, 1995; Passerini & Granger, 2000). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συνιστά µια σηµαντική ποσοτική και ποιοτική παρέµβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της δηµιουργικής-κριτικής σκέψης των µαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας µάθησης και επικοινωνίας (Bruce, 2008). Απώτερος στόχος µέσα από τις νέες αυτές µαθησιακές διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική µάθηση. Οι Berge & Collins (1996) περιγράφουν το πώς εµπλουτίζεται και αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όταν καλείται να συµµετάσχει και να συντονίσει µια δραστηριότητα µε τη χρήση των ΤΠΕ αφού δρα περισσότερο ως σύµβουλος και καθοδηγητής του µαθητή (Kalogiannakis, 2008) χωρίς να προσφέρει έτοιµες απαντήσεις. Σχεδιάζει τη µαθησιακή εµπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτοδιαχείριση, δεν λειτουργεί µεµονωµένα µέσα στην τάξη αλλά ως µέλος µιας οµάδας που µαθαίνει δυναµικά (Kalogiannnakis, 2008). Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέους ρόλους, µε κύριο προσανατολισµό την προετοιµασία των µαθητών για τη νέα κοινωνία της γνώσης. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καινοτόµα δράση συνεργατικής µάθησης µε χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί η «ηλεκτρονική αδελφοποίηηση» (etwininng) που θα παρουσιάσουµε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 2. ιαδίκτυο και εκπαίδευση Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι η πραγµατική υπόσχεση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση βασίζεται στη δυναµική της να διευκολύνει θεµελιώδεις και ποιοτικές αλλαγές στη φύση της µάθησης και της διδασκαλίας, τότε η χρήση του διαδικτύου ανοίγει µια νέα σειρά ευκαιριών µάθησης για την εκπαίδευση (Τσιτουρίδου, 2001; Bruce, 2008). Προσφέρει µεταξύ άλλων τη δυνατότητα να εφαρµοσθούν σύγχρονες και ασύγχρονες µορφές αλληλεπίδρασης στη διδασκαλία (Passerini & Granger, 2000; Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008) ώστε να καταργηθούν τα φυσικά όρια της τάξης και να επεκταθούν οι εµπειρίες των µαθητών (Wilson, 1995). Από τα σηµαντικότερα οφέλη που αναφέρονται από τη χρήση του διαδικτύου στην τάξη συµπεριλαµβάνονται η ανάπτυξη της περιέργειας και των αναλυτικών δεξιοτήτων των παιδιών (Braun, Femlund & White, 1998), καθώς και η επέκταση των εµπειριών τους (Passerini & Granger, 2000). Με το διαδίκτυο ένα νέο κύµα τεχνολογιών κάνει την εµφάνισή του στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας ένα προφίλ διαφορετικό και πιο δυναµικό από εκείνο των προηγούµενων µέσων (Τσιτουρίδου, 2001). Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χρήση του διαδικτύου έναντι των παραδοσιακών µορφών επικοινωνίας είναι ότι µέσα από τις δυνατότητες που παρέχει (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, on-line συζητήσεις, τηλεσυνδιάσκεψη κ.ά.) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται από το ελκυστικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας µε την αξιοποίηση της εικόνας, οι µαθητές βρίσκονται σ ένα αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την εκπαιδευτική διαδικασία (Bruce, 2008; Uzunboylu, 2006; Kalogiannakis 2008). Μέσα σ ένα τέτοιο περιβάλλον οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και επιχειρήµατα, να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και µεθόδους δράσης για τη λύση ενός προβλήµατος ή για την εκπόνηση µιας οµαδικής εργασίας (Κυριακίδης & Κασουλίδης, 2001). Έτσι επιτυγχάνεται ενίσχυση και ενδυνάµωση της αλληλεπίδρασης και της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των µαθητών για την αναγκαιότητα εναλλακτικών µορφών επικοινωνίας. 205

3 Το νέο µαθησιακό περιβάλλον που προσφέρει το διαδίκτυο παρέχει ισχυρά κίνητρα στους µαθητές, αποτελεί ευχάριστη διδακτική εµπειρία και επιπλέον µπορεί να συµπορευτεί δυναµικά µαζί µε άλλα µέσα και µεθόδους στην καλλιέργεια της διαθεµατικής διδασκαλίας, του συνεργατικού πνεύµατος και της ενεργητικής συµµετοχής στη µάθηση και στο πέρασµα από τη γραµµική στη διαδραστική µάθηση (Uzunboylu, 2006; Bruce, 2008). Στις µέρες µας, η πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Όχι µόνο η εκπαίδευση, αλλά και η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα της τελευταίας να προσαρµόσει τα συστήµατα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου (Uzunboylu, 2006). Σήµερα, είναι αρκετά διαδεδοµένη η αντίληψη ότι το «ταξίδι» (αναζήτηση, πλοήγηση) σε µια πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή µε καλές προδιαγραφές αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και διδακτικά αποδοτική εµπειρία. Όµως, η χρήση των ΤΠΕ για να θεωρηθεί επιτυχής θα πρέπει να συνδεθεί µε την ποιότητα διδασκαλίας, την καλύτερη προσέγγιση του µαθησιακού αγαθού, τη στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών πόρων και της αξιολόγησης της διδασκαλίας τους. Οι συνεργασίες µεταξύ σχολείων είναι ελπιδοφόρες, γιατί τα περισσότερα προγράµµατα αποδεικνύουν ότι η καινοτοµία είναι απόρροια τριών βασικών παραµέτρων (Uzunboylu, 2006): (α) της χρήσης των ΤΠΕ, (β) τις προσεγγίσεις µάθησης και (γ) τα ειδικά παιδαγωγικά πλαίσια. 3. Μεθοδολογικό πλαίσιο - Ερωτήµατα της έρευνας Παλαιότερες προσπάθειες ηλεκτρονικής µάθησης απέτυχαν αφού δεν είχαν εκτιµήσει τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου και τη φύση µαθησιακού αντικειµένου αφού αποµόνωναν τον εκπαιδευόµενο και δεν έδιναν τη δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Kalogiannakis, 2008). Η µάθηση παρόλα αυτά δεν ήταν εξατοµικευµένη και διακρίνονταν για την ελάχιστη ευελιξία και προσαρµοστικότητά τους. Η εξέλιξη όµως των ΤΠΕ και η κατανόηση της χρήσης του είχαν χρήσιµα αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση και καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποτελούν τους πρεσβευτές µιας καινοτόµας δραστηριότητας όπως το etwininng. Με βασικό µεθοδολογικό εργαλείο την ανάλυση περιεχοµένου (Cohen & Manion, 1994) τεσσάρων ηµικατευθυνόµενων συνεντεύξεων µε Έλληνες εκπαιδευτικούς (2 άνδρες και 2 γυναίκες) πρεσβευτές της δράσης etwininng (πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 καθώς και τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε µερικά βασικά ερωτήµατα για το πρόγραµµα etwininning. Συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε: (α) τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, (β) µε ποιους τρόπους το πρόγραµµα φέρνει διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη, (γ) τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του προγράµµατος, (δ) τις προβλέψεις των εκπαιδευτικών για το άµεσο µέλλον. 4. Το πρόγραµµα etwinning Το πρόγραµµα etwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 ως η κύρια δράση του προγράµµατος elearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία elearning συνδέεται µε τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Uzunboylu, 2006) για την προώθηση της 206

4 διά βίου εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης, της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισµού και των δεξιοτήτων. Σηµαντικός στόχος όλων των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1996) µε τη συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και µε τη συνεργασία για την ανταλλαγή εµπειριών, µεθόδων, γνώσεων αλλά και πρακτικών γενικότερα (Uzunboylu, 2006). Το πρόγραµµα etwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στους µαθητές της Ευρώπης την ευκαιρία να µάθουν συνεργατικά, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να κάνουν καινούριους φίλους. Οι βασικές ενέργειες που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος etwinning αφορούν στα ακόλουθα σηµεία (Κεραµιδά & Ψιλλέλης, 2005; Uzunboylu, 2006): (α) εντοπισµός και ανάλυση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών σχετικά µε τη συµβολή των εκπαιδευτικών πολυµέσων και των δικτύων επικοινωνίας στη στήριξη της αδελφοποίησης σχολείων, (β) δηµιουργία δικτύου στήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, (γ) στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε έµφαση στη δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων, καθώς και για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, (δ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας αφού η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από µια δυναµική επικοινωνιακή δράση. Βασικό σκοπό του προγράµµατος αποτελεί η ενθάρρυνση και η µεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επικοινωνία µεταξύ των σχολείων και µ αυτό τον τρόπο, η προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου (Uzunboylu, 2006). Το πρόγραµµα διαφέρει από τα άλλα προγράµµατα δράσης που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της παιδείας αφού δεν παρέχει επιδοτήσεις στους συµµετέχοντες. Αντίθετα, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε µια υποδοµή πληροφορικής, την πύλη etwinning, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ σχολείων σ όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, τα σχολεία είναι απολύτως ελεύθερα να επιλέξουν το είδος της συνεργασίας που επιθυµούν από βραχυπρόθεσµα σχέδια, που διαρκούν λίγες εβδοµάδες, έως µακροπρόθεσµη συνεργασία για κοινά προγράµµατα σπουδών. Τα θέµατα που καλύπτονται αποφασίζονται επίσης ελεύθερα από τα σχολεία που συµµετέχουν. Αυτή η ελευθερία δράσης, σε συνδυασµό µε την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος (Uzunboylu, 2006). Για τους παραπάνω λόγους, σύµφωνα µε στοιχεία από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου τον Ιανουάριο του 2008 ο αριθµός των ευρωπαϊκών σχολείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα etwinning ανέρχονται σε ενώ αυτά που επιθυµούν συνεργασία σε , µε ενεργά έργα (projects). Στόχο των αδελφοποιήσεων αποτελεί η συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, την ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολυγλωσσικό και πολυπολιτιστικό ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Οι συνεργασίες etwinning µπορούν να προσαρµοστούν τόσο στο διαφορετικό χρόνο, στον οποίο κυλάει η ζωή στα σχολεία διαφορετικών χωρών, όσο και στο διαφορετικό πρόγραµµα. Η µη ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραµµα, όσο κι αν επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και παιδιά που αναγκάζονται να χρησιµοποιούν γι αυτό το σκοπό µέρος του ελεύθερου χρόνου τους, προσφέρει µεγάλο βαθµό ελευθερίας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση. Οι µαθητές 207

5 συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως το παιχνίδι παρέα µε φίλους. Επίσης, αποκτούν αυθεντικές εµπειρίες και βιώµατα, τα οποία αντιστοιχούν στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Επιπρόσθετα, οι διαφορές στη διδακτέα ύλη στην πράξη φαίνεται ότι δεν αποτελούν εµπόδιο για την ανάπτυξη συνεργασιών ούτε επηρεάζουν τις επιλογές των θεµάτων. Με δεδοµένο ότι σχεδόν όλα τα σχολεία στην Ευρώπη είναι πια εξοπλισµένα µε εργαστήρια πληροφορικής και διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί και µαθητές µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους συνεργάτες τους από τις υπόλοιπες χώρες µέσω , βιντεοδιάσκεψης, chat, συνεργατικών πλατφόρµων κλπ. Οι ίδιες τεχνολογίες τούς υποστηρίζουν και στην υλοποίηση του έργου τους, που µπορεί να είναι από µια πολύ απλή δραστηριότητα, όπως η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ παιδιών δηµοτικού σχολείου, ως µια πολύ πιο σύνθετη, όπως µια επιστηµονική έρευνα, η δηµιουργία αρχείων µουσικής ή βίντεο, η λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθµού ή η έκδοση ενός κοινού περιοδικού στο διαδίκτυο. Οι συνεργασίες etwinning, πέρα από την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1998) στην καθηµερινή ζωή του σχολείου και του ρόλου που µπορεί να παίξει η τεχνολογία ως καταλύτης συνεργασιών, προβάλλουν µια σηµαντική παιδαγωγική µεταβολή, ιδιαίτερα σε επίπεδο γυµνασιακών τάξεων. Η αρχική οργάνωση µπορεί να γίνεται σε επίπεδο εκπαιδευτικών, όµως τα θέµατα επιλέγονται από κοινού και οι µαθητές είναι εκείνοι που ουσιαστικά αλληλεπιδρούν, κατανοούν, µοιράζονται και διαχειρίζονται τα υλικά, αλλά και τα µέσα παραγωγής. Μ άλλα λόγια αναλαµβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της εκµάθησής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί παρίστανται για να τους βοηθήσουν να πάρουν αποφάσεις, να διαµορφώσουν στρατηγική και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους χρησιµεύσουν τα επόµενα χρόνια στην καθηµερινή τους ζωή. Μέσα από το διάλογο µε τους συνοµήλικους τους από τις άλλες χώρες, κατανοούν τι σηµαίνει διαπολιτισµικότητα, διευρύνουν τους ορίζοντες της σκέψης τους και θα προετοιµάζονται καλύτερα για τον κόσµο που θα κληθούν σύντοµα να αντιµετωπίσουν (Uzunboylu, 2006). Μολονότι το πρόγραµµα elearning ολοκληρώθηκε το 2006, η δράση etwinning εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως µέρος του νέου προγράµµατος για τη διά βίου µάθηση Αξίζει να αναφερθεί ότι τιµήθηκε πρόσφατα µε το 1 ο Παγκόσµιο Βραβείο Επίδρασης στη Μάθηση και το µέλλον της προβλέπεται ιδιαίτερα ευοίωνο σύµφωνα και µε τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος της έρευνας. Για να εορταστεί η επιτυχία του προγράµµατος, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης etwinning που πραγµατοποιείται στις Βρυξέλλες, βραβεύονται τα έξι κορυφαία παραδείγµατα σχεδίων etwinning. Τα βραβεία, που χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (παιδιά ηλικίας 4-12, και ετών), απονέµονται σε σχέδια που παρουσιάζουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (α) παιδαγωγική καινοτοµία (πως το σχέδιο και η χρήση ΤΠΕ αλλάζουν την καθηµερινή ζωή των σχολείων-εταίρων), (β) ένταξη στο σχολικό πρόγραµµα (πως το σχέδιο και η χρήση ΤΠΕ προσαρµόζονται στις εθνικές πολιτικές και στις εξεταστικές δεσµεύσεις), (γ) δηµιουργική χρήση των ΤΠΕ (πως θα ξεπεράσουν οι µαθητές το στάδιο της απλής χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µόνο), (δ) βιωσιµότητα (πως εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο θα έχει διάρκεια) καθώς η συµµετοχή ολόκληρου του σχολείου είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου και (δ) δυνατότητα µεταφοράς (πως µπορούν να αξιοποιηθούν τα οφέλη του σχεδίου από κοινού µε άλλους). 4.1 etwinning στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Το etwinning υποστηρίζεται πανελλαδικά από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) (http://www.etwinning.gr), που εδρεύει στο ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 208

6 2004. Η ΕΥΥ συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση σε πανελλαδική κλίµακα και, σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και µε το σώµα των πρεσβευτών etwinning. Η ΕΥΥ έχει αναλάβει και το έργο της ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τη δράση, τη στήριξη των συνεργασιών τους όπου χρειάζεται µε ειδικές συνεδρίες εργασίας, µε παράλληλη δηµοσιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη διοργάνωση των ετήσιων εθνικών διαγωνισµών. Ειδικότερα, κατά τα έτη οργανώθηκαν πάνω από 140 ενηµερωτικές συνεδρίες εργασίας etwinning σ όλη την Ελλάδα και έχουν ήδη επιµορφωθεί πάνω από Έλληνες εκπαιδευτικοί. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά ( ), συνεχίζονται και ενισχύονται περαιτέρω οι δράσεις προώθησης και υποστήριξης του προγράµµατος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Από την Κεντρική και τις Εθνικές Υπηρεσίες της δράσης οργανώνονται οι ειδικές «Εβδοµάδες etwinning 2007», µε στόχο να δώσουν έµφαση στην ενθάρρυνση των σχολείων και των εκπαιδευτικών να συµµετάσχουν στο etwinning. Σε εθνικό επίπεδο η απήχηση του etwinning αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης έχει πλέον εδραιωθεί στην εκπαιδευτική συνείδηση µαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς σχεδόν ένα στα δέκα ελληνικά σχολεία είναι εγγεγραµµένο στο etwinning. Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του έργου τον Ιανουάριο του 2008, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πέντε πρώτες θέσεις σε συµµετοχές, σε σύνολο 30 συµµετεχόντων κρατών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πληθυσµιακή αναλογία, µε περισσότερες από σχολικές µονάδες (σε σύνολο περίπου απ όλη την Ευρώπη) να παίρνουν µέρος στη δράση µε τουλάχιστον µια συνεργασία και αρκετές να συµµετέχουν µε δυο ή και τρεις οµάδες. Επιπρόσθετα, η παιδαγωγική ποιότητα των ελληνικών έργων είναι σηµαντική και αναγνωρίσιµη και αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των ελληνικών σχολείων στα 1 α και 2 α Πανευρωπαϊκά Βραβεία etwinning, τα οποία απονεµήθηκαν τον Ιανουάριο του 2006 στην Αυστρία και το Φεβρουάριο του 2007 στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, δόθηκαν 2 πρώτα και 4 δεύτερα βραβεία σε ελληνικές σχολικές µονάδες ανάµεσα σε 12 συνολικά βραβευµένες συνεργασίες στα 1 α Πανευρωπαϊκά Βραβεία, καθώς επίσης και ένα 2 ο βραβείο σε ελληνικό σχολείο µεταξύ των 6 βραβευµένων συνεργασιών στα 2 α Πανευρωπαϊκά βραβεία etwinning. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Ασφαλούς ιαδικτύου που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, το Πανευρωπαϊκό ίκτυο Εθνικών Κόµβων Ασφαλούς ιαδικτύου Insafe από κοινού µε το δίκτυο etwinning διοργάνωσαν το διαγωνισµό σχολείων Safer Internet Day 2007 στον οποίο 2 ελληνικά σχολεία έλαβαν τελικά ισάριθµα βραβεία από τα 4 συνολικά του διαγωνισµού. 5. Αποτελέσµατα - Προοπτικές Στο τµήµα αυτό της εργασίας µας παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση την ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων µε τους Έλληνες πρεσβευτές του etwinning. Σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα οι πρεσβευτές ανέφεραν ότι χρόνο µε το χρόνο το πρόγραµµα γνωρίζει ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση µε συνέπεια την ευρύτερη αποδοχή του αλλά και τη µεγαλύτερη διάθεση για υλοποίηση συνεργασιών από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Σ αυτό όπως επισηµαίνουν συνέβαλε και ο πληροφορικός αλφαβητισµός των Ελλήνων εκπαιδευτικών από τα διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα στις ΤΠΕ που υλοποιήθηκαν αλλά και από το γεγονός ότι οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά καλή γνώση χρήσης των ΤΠΕ. Επίσης, 209

7 σηµαντικό στοιχείο θεωρείται η εξοικείωση των νεότερης ηλικίας εκπαιδευτικών µε τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που αυτοί παρέχουν (π.χ. facebook). Στην ολοένα και ευρύτερη αποδοχή του προγράµµατος συνέβαλε τα τελευταία 2 έτη η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ η οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν µια συνεργασία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 µηνών να κάνουν χρήση της δυνατότητας δίωρης υπερωριακής απασχόλησης ή συµπλήρωσης ωραρίου εξισώνοντας το πρόγραµµα µε τα υπόλοιπα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.). Ωστόσο οι πρεσβευτές ανέφεραν και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µη ουσιαστική αναγνώριση του προγράµµατος από τους περισσότερους προϊσταµένους στις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι όποτε χρειάζεται να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία δίωρης υπερωριακής απασχόλησης που περιγράψαµε συχνά περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο καθώς όλοι δηλώνουν αναρµόδιοι για την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών επικαλούµενοι άγνοια για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης, τονίζουν την καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται από πολλούς εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όταν αναφέρουν ότι είναι πρεσβευτές της δράσης, η οποία εξαφανίζεται όταν δηλώσουν ότι πρόκειται για ένα µη αµειβόµενο και καθαρά εθελοντικό σώµα εκπαιδευτικών. Επίσης, επισήµαναν την καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται ορισµένες φορές από τους υπευθύνους των λοιπών σχολικών δραστηριοτήτων καθώς ενδεχοµένως θεωρούν ότι η δυναµική που αναπτύσσει το πρόγραµµα τα τελευταία χρόνια υποσκάπτει ενδεχοµένως τη βιωσιµότητα των δικών τους προγραµµάτων. Οι πρεσβευτές του etwinning ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο το πρόγραµµα έχει αποκτήσει νέα δυναµική η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι η πλατφόρµα etwinning χρησιµοποιείται πλέον πανευρωπαϊκά και ως εργαλείο για την αναζήτηση συνεργατών για την υλοποίηση του προγράµµατος Comenius καθώς συνήθως οι δυο αυτοί τύποι συνεργασιών αλληλοσυµπληρώνονται. Με βάση τα παραπάνω οι πρεσβευτές κρίνουν ότι σταδιακά το πρόγραµµα θα κερδίζει ολοένα και ευρύτερη αποδοχή στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η δυναµική αυτή φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία για την ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις προγραµµατισµένες ηµερίδες etwinning οι οποίες υλοποιούνται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρηµένους εκπαιδευτικούς και οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία µε τη Εθνική υπηρεσία για τις περιοχές ευθύνης των πρεσβευτών. Οι Έλληνες πρεσβευτές του δείγµατος της έρευνας εκτιµούν ότι στην αυξηµένη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα θα συµβάλει και η δυνατότητα - από τη φετινή σχολική χρονιά ( ) - συµµετοχής εκτός των πρεσβευτών της δράσης και απλών εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υλοποιήσει µια συνεργασία etwinning και βραβεύθηκαν µε εθνικό ή ευρωπαϊκό βραβείο ή και µε ετικέτα ποιότητας, να λαµβάνουν µέρος στα διάφορα workshops (εργαστήρια) που οργανώνονται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις µε τη συµµετοχή Ευρωπαίων εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Το στοιχείο αυτό θα τους προσδώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση του εθνικού στόχου αλλά και για την ποιοτική αύξηση των συνεργασιών etwinning. Οι πρεσβευτές στις προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράµµατος ανέφεραν ότι θα πρέπει το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των επιµορφωτικών δράσεων στελεχών της εκπαίδευσης να 210

8 φροντίσει να τους ενηµερώσει διεξοδικά για το πρόγραµµα και τους στόχους του. Επίσης, προτείνουν στα πλαίσια της υποχρεωτικής εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα) να καθιερωθεί ένα δίωρο ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα etwinning και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Η παραπάνω δράση θα συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση του προγράµµατος καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι στη πλειονότητάς τους νεαρής ηλικίας, εξοικειωµένοι στις ΤΠΕ και στις υπηρεσίες του web 2.0 αποτελώντας την ιδανική οµάδα για ανάληψη συνεργασιών στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Ένα πρόβληµα που ανέφεραν οι πρεσβευτές της δράσης είναι ο αυξηµένος φόρτος εργασίας τους για µια εθελοντική ενασχόληση αφού δεν δικαιούνται καµιά απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα όπως συµβαίνει µε τους προϊσταµένους των λοιπών σχολικών δραστηριοτήτων. Το στοιχείο αυτό τους επιβαρύνει ιδιαίτερα κυρίως τους πρώτους µήνες κάθε σχολικής χρονιάς όταν οι συνεργασίες ξεκινούν και δέχονται τις καθηµερινές ερωτήσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών ενώ έχουν συνάµα να οργανώσουν επιµορφωτικές δράσεις συχνά σε περισσότερους από ένα νοµούς της περιοχής ευθύνής τους. Αναφορικά µε τις ηµερίδες αυτές επισήµαναν ότι θα πρέπει οι προϊστάµενοι να δείξουν ευελιξία προκειµένου να εγκρίνουν τη διεξαγωγή επιµορφωτικών δράσεων εντός του σχολικού ωραρίου ώστε το στοιχείο αυτό να καταστεί ένα επιπλέον κίνητρο για να προσέλθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις ηµερίδες για να ενηµερωθούν για το πρόγραµµα. Σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα όλοι φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι τονίζοντας τους αυξανόµενους ρυθµούς συµµετοχής των εκπαιδευτικών από χρόνο σε χρόνο τονίζοντας ότι µε τις αλλαγές που προωθεί η κεντρική οµάδα του έργου στις Βρυξέλλες το ηλεκτρονικό περιβάλλον-πλατφόρµα το οποίο θα γίνει περισσότερο φιλικό προς τους χρήστες, επιτρέποντας την πραγµατική κοινωνική τους δικτύωση. Επίσης, επισηµαίνουν ότι θετικά θα συµβάλει και ο σχεδιασµός από την εθνική υπηρεσία online διαδικτυακών µαθηµάτων για τους εκπαιδευτικούς µε σκοπό την επιµόρφωσή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση ενός έργου στο ωρολόγιο πρόγραµµα, τα δωρεάν εργαλεία του web 2.0 που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κ.ά. Σύµφωνα µε τον Ján Figel, αρµόδιο Επίτροπο για θέµατα παιδείας και κατάρτισης: «το πρόγραµµα etwinning µπορεί να φέρει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης στις αίθουσες διδασκαλίας των παιδιών µας. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα αυτό, οι µαθητές µαθαίνουν να εκτιµούν άλλους πολιτισµούς και άλλες γλώσσες, ενισχύοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους στη χρήση υπολογιστών». Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων µπορούν να εξηγήσουν τη µεγάλη επιτυχία που έχει η συγκεκριµένη δράση, έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια ζωής. Σύµφωνα µε τους Έλληνες πρεσβευτές οι «ενωµένοι µαθητές της Ευρώπης» µέσω του προγράµµατος etwinning έχουν περισσότερα κοινά, απ ό,τι θα νόµιζε κανείς, που µάλιστα γίνονται ολοένα και περισσότερα. Είναι σηµαντικό, στα πλαίσια του προγράµµατος etwinning αλλά και γενικότερα να δοθεί λιγότερη έµφαση στην «ηλεκτρονική» παράµετρο της ηλεκτρονικής µάθησης και περισσότερη έµφαση στην ίδια τη µάθηση και στην παιδαγωγική διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ. Έτσι θα επαληθευτεί και ο σηµαντικός παιδαγωγός John Dewey (Bensen, Harkavy & Puchett, 2007) ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µόνο ότι δέχτηκες µε τη ψυχή σου, αυτό µόνο µαθαίνεις και αυτό ενσωµατώνεις στη ψυχή και στο χαρακτήρα σου. 211

9 Βιβλιογραφία Braun, J., Femlund, P. & White, C. (1998). Technology tools in the social studies classroom. Wilsonville: Franklin, Beedle and Ass. Berge, Z. & Collins, M. (eds.) (1995). Computer-mediated communication and the online classroom. Cresskill, NJ: Hampton Press. Bensen, L. Harkavy, I. & Puchett, J. (2007). Dewey s dream: Universities and democracies in an age of education reform. Philadelphia: Temple U. Press. Bruce, B. (2008), Learning at the Border: How Young People Use New Media for Community Action and Personal Growth. In Ch. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference with International Participation: ICT in Education September, Cyprus, pp Cohen, L. & Manion, L., (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καλογιαννάκη, Π.& Μακράκης, Β. (επιµ) (1996). Ευρώπη και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης. Kalogiannakis, M. (2008). From Learning to Use ICT to Use ICT for Learning: Technological Capabilities and Pedagogical Principles, In R. Kobayashi (ed.), New Educational Technology. New York: Nova Publishers, pp Κεραµιδά, Κ. & Ψιλλέλης,. (2005). Πρόγραµµα elearning - Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη - Πρόγραµµα etwinning, στο Α. Γιαλαµά, Ν. Τζιµόπουλος & Α. Χλωρίδου (επιµ.), Πρακτικά του 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Σύρος, Μαΐου 2005, σσ Κυριακίδης, Λ. & Κασουλίδης, Α. (2001). ιαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και µια πρόταση για την διδακτική αξιοποίησή του στο ηµοτικό Σχολείο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, , σσ Passerini, K. & Granger, J. (2000). A developmental model for distance learning using the Internet. Computers & Education, 34(1), pp Pelgrum, J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in Education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, pp Τσιτουρίδου, Μ. (2001). ιαδίκτυο, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί. Πρακτικά Ι ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα Ελληνική Παιδεία και Παγκοσµιοποίηση, Ναύπλιο, 8-10 Νοεµβρίου 2001, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Uzunboylu, Η. (2006). A Review of Two Mainline E-Learning Projects in the European Union. Educational Technology Research and Development. 54( 2), pp Wilson, J. (1995). Social studies online resources. Social Studies and the Young Learner, 7, pp

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ειρήνη Τζοβλά Περιφερειακή Πρεσβευτής ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ irinit@sch.gr Άγιος Δημήτριος,02/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Λογισμικά μοντελοποίησης - προσομοίωσης Συνεργατική μάθηση Νέες μέθοδοι διδασκαλίας Γεώργιος Γιαννικόπουλος Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές Δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές Δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά 2010-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα