Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Κων/να Κωστοπούλου Ηλίας Βλάχος Θεόδωρος Tσιλιγκιρίδης Λέκτορας, Γ.Π.Α. Λέκτορας, Γ.Π.Α. Αναπλ. Καθηγητής, Γ.Π.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σχεδίαση συστήµατος ηλεκτρονικής κατάρτισης βασισµένη στο ιαδίκτυο µε στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των αγροτικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΑΜΜΕ) µέσω των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σκοπός του προτεινόµενου συστήµατος είναι η κατάρτιση των ΑΜΜΕ τόσο σε θέµατα νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο και σε θέµατα γεωπονικού ενδιαφέροντος µέσω παροχής (α) εκπαιδευτικού υλικού εξατοµικευµένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ή/και (β) on-line εκπαίδευσης από ειδικούς συµβούλους κατάρτισης. Το σύστηµα θα λειτουργεί ως ενδιάµεσος (πληροφοριοµεσίτης - έµπιστη τρίτη οντότητα) µεταξύ εκπαιδευτικού υλικού/ειδικών συµβούλων κατάρτισης και ΑΜΜΕ που επιθυµούν να εκπαιδευτούν µέσω ιαδικτύου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό επιχειρείν, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αγροτικός τοµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αριθµός των µαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία βασίζονται στο ιαδίκτυο αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς. Το ιαδίκτυο θεωρείται ιδανική πλατφόρµα υποστήριξης εικονικών και κατανεµηµένων µαθησιακών περιβαλλόντων µε αποτέλεσµα πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί να προσφέρουν προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιµοποιώντας την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού (Anido et al., 2001). Ο Παγκόσµιος Ιστός προσφέρει νέες ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ η χρήση πολυµεσικού υλικού προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον µάθησης για τους εκπαιδευόµενους (Leung & Li, 2001). Επιπρόσθετα, τα δικτυακά συστήµατα εκπαίδευσης παίζουν σηµαντικό ρόλο λόγω των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων (π.χ. µείωση µετακινήσεων) τα οποία προσφέρουν τόσο στους εκπαιδευόµενους και στους εκπαιδευτές όσο και στους οργανισµούς που παρέχουν εκπαίδευσης. Η ραγδαία εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και η ενσωµάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής διαµορφώνουν µια παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευηµερία και την ποιότητα ζωής. Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον τρόπο εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής και µεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονοµικού ανταγωνισµού. Αποτελούν εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηµιουργούν νέους τρόπους εργασίας, νέες δεξιότητες και την ανάγκη συνεχούς µάθησης και µεταβολής του εκπαιδευτικού συστήµατος.

2 Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη από την Ε ΕΤ Α.Ε. το χρονικό διάστηµα από εκέµβριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2002, σε δείγµα µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µεγέθους από 1 έως 250 άτοµα προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα (Καρούνος & Γουσίου, 2002) δεν υπάρχει στα refs: Οι ΜΜΕ ενός ατόµου αποτελούν το 39% του συνόλου των ΜΜΕ και µόνο το 24% διαθέτουν Η/Υ και 10% αυτών πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις 1-5 ατόµων αποτελούν το 95% του σύνολου των ΜΜΕ και έχουν ποσοστά χρήσης Η/Υ και ιαδικτύου, 32% και 14% αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις 6-10 ατόµων αποτελούν περίπου το 3% των ΜΜΕ και έχουν ποσοστά χρήσης Η/Υ και ιαδικτύου, 71% και 35% αντίστοιχα. Ως σηµαντικό πρόβληµα για την εισαγωγή των νέων ΤΠΕ αναδείχθηκε µε 27% το πρόβληµα της έλλειψης γνώσεων και προσαρµογής. Ως βασικότερος τοµέας που χρειάζεται υποστήριξη θεωρείται µε 32% των απαντήσεων ο τοµέας της εκπαίδευσης/επιµόρφωσης. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία περιγράφει τη σχεδίαση Συστήµατος Ηλεκτρονικής Κατάρτισης για Αγροτικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΣΗΚΑΜΜΕ) βασισµένη στο ιαδίκτυο µε στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των αγροτικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΑΜΜΕ) µέσω της χρήσης των νέων ΤΠΕ και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έµφαση δίνεται στις ΑΜΜΕ επειδή παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στις νέες τεχνολογικές και επιχειρηµατικές εξελίξεις, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως χαµηλό βαθµό υιοθέτησης καινοτοµιών και ΤΠΕ, χαµηλό βαθµό εξειδικευµένου προσωπικού, έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας και γεωγραφική διασπορά. Η εξ αποστάσεως κατάρτισή τους, σε συνδυασµό µε άλλες δράσεις (π.χ. οικονοµική ενίσχυση), µπορεί να αποτελέσει λύση στο παραπάνω πρόβληµα. Το προτεινόµενο σύστηµα στοχεύει στα ακόλουθα: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ΑΜΜΕ σε θέµατα νέων ΤΠΕ και γεωργικής επιχειρηµατικότητας. Ενθάρρυνση των ΑΜΜΕ στη χρήση νέων ΤΠΕ. Ανάπτυξη της γεωργικής επιχειρηµατικότητας των ΑΜΜΕ. Στη συνέχεια, περιγράφεται η λειτουργικότητα και η αρχιτεκτονική του προτεινόµενου συστήµατος. Τέλος, δίνεται µια περίπτωση µελέτης η οποία βασίζεται στη δράση "Εκπαιδευτική Στήριξη" του προγράµµατος " ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" στη Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΠ) (Γ.Π.Α., 2002). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του ΣΗΚΑΜΜΕ είναι η κατάρτιση των ΑΜΜΕ τόσο σε θέµατα νέων ΤΠΕ όσο και σε θέµατα γεωπονικού ενδιαφέροντος µέσω παροχής (α) εκπαιδευτικού υλικού εξατοµικευµένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ή/και (β) on-line εκπαίδευσης από ειδικούς συµβούλους κατάρτισης. Ο όρος "ειδικοί σύµβουλοι κατάρτισης" αναφέρεται σε µεµονωµένα άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα νέων τεχνολογιών ή/και γεωπονίας που επιθυµούν να παρέχουν εκπαίδευση σε ΑΜΜΕ. Το προτεινόµενο σύστηµα υιοθετεί το επιχειρηµατικό µοντέλο του ηλεκτρονικού εµπορίου πληροφοριοµεσίτες - υπηρεσίες παρεχόµενες από έµπιστες τρίτες οντότητες (infobrokers - trust services) (Timmers, 1998). Αναλυτικότερα, το ΣΗΚΑΜΜΕ λειτουργεί ως ενδιάµεσος (πληροφοριοµεσίτης - έµπιστη τρίτη οντότητα) µεταξύ εκπαιδευτικού υλικού/ειδικών συµβούλων κατάρτισης και ΑΜΜΕ που επιθυµούν να επιµορφωθούν µέσω ιαδικτύου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται και θα πιστοποιείται από ειδικούς επιστήµονες ανά κλάδο εκπαίδευσης. Το σύστηµα θα υποστηρίζει µορφές ασύγχρονης (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό) και σύγχρονης (π.χ. online εκπαίδευσης από ειδικούς συµβούλους) τηλεκπαίδευσης (Κωστοπούλου & αλιάνη, 2000).

3 Οι ειδικοί σύµβουλοι κατάρτισης θα συµπληρώνουν ηλεκτρονική φόρµα, µε τα εξής στοιχεία: Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία εκπαίδευσης (ονοµατεπώνυµο, δ/νση, , τηλέφωνο, τίτλοι σπουδών κ.λπ.). Κλάδο επιχειρήσεων και κατηγορίες θεµάτων που επιθυµούν να παρέχουν εκπαίδευση. Χρονική διαθεσιµότητα για παροχή εκπαίδευσης. Οι ΑΜΜΕ θα συµπληρώνουν ηλεκτρονική φόρµα, µε τα εξής στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας (ονοµατεπώνυµο, δ/νση, , τηλέφωνο). Στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό και το λογισµικό καθώς και τον τύπο σύνδεσης στο ιαδίκτυο που διαθέτει ο χρήστης. Περιγραφή του είδους των πληροφοριών που επιθυµεί να εκπαιδευτεί. Τρόπο εκπαίδευσης που επιθυµεί (ασύγχρονη ή σύγχρονη εκπαίδευση). Ηµεροµηνία παραλαβής του εκπαιδευτικού υλικού στην περίπτωση της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Τρόπος παραλαβής των πληροφοριών ( , αλληλογραφία). Ηµεροµηνία και ώρα διαθεσιµότητας για σύγχρονη εκπαίδευση. Βασική λειτουργία του συστήµατος είναι η διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισµό κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή/και ειδικών συµβούλων κατάρτισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και το προφίλ της εκάστοτε ΑΜΜΕ που επιθυµεί να καταρτισθεί. Η πρόσβαση στο σύστηµα θα επιτυγχάνεται µέσω ιαδικτύου και θα υποστηρίζεται από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Το σύστηµα στοχεύοντας στην εδραίωση µιας στενής και σταθερής σχέσης µε τις ΑΜΜΕ, θα προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες όπως µηχανισµούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών ανά αγροτικό επιχειρηµατικό κλάδο (π.χ. µεγάλες καλλιέργειες, µόνιµες φυτείες, εκτροφή ζώων-χοιροτροφία - πτηνοτροφία) υπηρεσίες αναζήτησης και καταλόγου που αφορούν συγκεκριµένους κλάδους, υπηρεσίες µικρών αγγελιών, νέα και δηµοσιεύσεις που αφορούν τον εκάστοτε επιχειρηµατικό κλάδο κ.λπ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το ΣΗΚΑΜΜΕ βασίζεται στις υπηρεσίες πληροφοριοµεσίτευσης που προτείνονται από το πρόγραµµα Architecture for Information Brokerage Service (ABS) (ACTS, 1998). Το πρόγραµµα ΑBS εστιάστηκε στο σχεδιασµό και υλοποίηση µιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών µεσίτευσης πληροφοριών µε στόχο τον αποτελεσµατικό εντοπισµό πληροφοριών. Το πληροφοριακό µοντέλο του ABS (α) εφαρµόζει τη τεχνική των έµπειρων συστηµάτων επιτρέποντας τη σύνθετη µοντελοποίηση των υπηρεσιών πληροφοροµεσίτευσης, (β) παρέχει την κεντρική ιδέα της υπηρεσίας µεσίτευσης η οποία περικλείει έννοιες όπως πρόσβαση και ανάκτηση πληροφορίας και δυνατότητα υποβολής ερωτηµάτων και (γ) υποστηρίζει προφίλ των χρηστών. Το σύστηµα θα προσφέρει υπηρεσίες µεσίτευσης για ηλεκτρονική κατάρτιση µεταξύ ΑΜΜΕ και εκπαιδευτικού υλικού/ειδικών συµβούλων κατάρτισης. Στο σχήµα 1 δίνεται η αρχιτεκτονική του ΣΗΚΑΜΜΕ, στο οποίο ορίζονται τα εµπλεκόµενα µέρη και οι µεταξύ τους σχέσεις. Χρήστες του συστήµατος: (α) ΑΜΜΕ όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, οµάδες τοπικής δράσης, αναπτυξιακές εταιρείες, εταιρείες µεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και (β) ειδικοί σύµβουλοι κατάρτισης που επιθυµούν να παρέχουν εκπαίδευση. Φορέας υπηρεσιών ΣΗΚΑΜΜΕ: Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ή εταιρείες Πληροφορικής. Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή/και ειδικών συµβούλων κατάρτισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

4 της ΑΜΜΕ. Αποτελεί το ενδιάµεσο µέρος µεταξύ των χρηστών και των υπολοίπων µερών του συστήµατος και παρέχει πληροφορίες για τις προσφερόµενες υπηρεσίες του συστήµατος. Φορέας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης: Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ή εταιρείες Πληροφορικής που µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη) καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την ασφάλεια και πιστοποίηση του συστήµατος. Φορέας εκπαιδευτικού υλικού & ειδικών συµβούλων κατάρτισης: (α) Εκπαιδευτικό υλικό παρεχόµενο και πιστοποιηµένο από το Γ.Π.Α. ή άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύµατα και (β) ειδικοί σύµβουλοι κατάρτισης (π.χ. εξειδικευµένοι γεωτεχνικοί, καθηγητές πληροφορικής, ειδικοί επιστήµονες). Φορέας υπηρεσιών δικτύου: Παροχέας υπηρεσιών ιαδικτύου (π.χ. Otenet, Forthnet, HellasOnline) που αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη του συστήµατος. Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικοί Σύµβουλοι Κατάρτισης Χρήστες Φορέας Υπηρεσιών ΣΗΚΑΜΜΕ Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Φορέας Υπηρεσιών ικτύου Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική ΣΗΚΑΜΜΕ.

5 Οι βασικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του ΣΗΚΑΜΜΕ θα περιλαµβάνουν τα εξής: (α) την παρουσίαση των διεθνών τάσεων και δραστηριοτήτων ανά θεµατική ενότητα (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο, γεωργική επιχειρηµατικότητα), (β) την παρουσίαση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον Ελληνικό αγροτικό τοµέα, (γ) την παροχή συνδέσεων (links) που αναφέρονται σε θέµατα εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης. Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά όπως αναφορά σαφώς διατυπωµένων στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, κατανεµηµένη παρουσίαση της ύλης, σαφές επεξηγηµατικό και φιλικό κείµενο πλαισιωµένο από παραδείγµατα ή µελέτες περίπτωσης, συµβουλές για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να µελετηθεί το παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό, διατυπωµένη µε σαφήνεια επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών που πιθανότατα θα αντιµετωπίσει ο εκπαιδευόµενος, ύπαρξη ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται ενδεικτικά θέµατα γεωργικής επιχειρηµατικότητας που το ΣΗΚΑΜΜΕ θα παρέχει στις ενδιαφερόµενες ΑΜΜΕ. ιοικητικές Ικανότητες ιοίκηση Επιχειρήσεων o Συγγραφή Εκθέσεων / o Σχεδιασµός & Λειτουργία Αναφορών Επιχειρησιακών Συστηµάτων o Οργάνωση Χρόνου o Επιχειρηµατική Κουλτούρα o Επικοινωνιακές o Συντονιστικές Ικανότητες Ικανότητες o Οργάνωση Αρχείων & o Στρατηγική Φακέλων & Εγγράφων o o Λήψη Αποφάσεων o Οργάνωση Γραφείου o ιοίκηση Οµάδων o Επιχειρηµατική o Ηγεσία Κουλτούρα o Ανάπτυξη Προσωπικών o Μάρκετινγκ εξιοτήτων o Επικοινωνιακές o ίκτυα ιανοµής & ιακίνησης εξιότητες o ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Οικονοµικές Γνώσεις o Εξυπηρέτηση Καταναλωτή o Οικονοµικά & o ιαχείριση Κρίσεων & Επίλυση Λογιστική για ιαµάχης επιχειρηµατίες χωρίς γνώσεις οικονοµικής o Ισολογισµός o Αποτελεσµατικές Πωλήσεις o Τήρηση Λογαριασµών o Ποιότητα Τροφίµων o Κώδικας Βιβλίων & o Πρότυπα HACCP & ISO Στοιχείων o Γεωργική Λογιστική & Εκτιµητική o Σχέδια Βελτίωσης o Επενδυτικά Σχέδια o ιοίκηση Έργων Πίνακας 1: Θέµατα γεωργικής επιχειρηµατικότητας

6 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μια δυνατότητα εφαρµογής του ΣΗΚΑΜΜΕ αφορά στη δράση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του προγράµµατος " ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ". Το πρόγραµµα " ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" (www.go-online.gr) αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση ΜΜΕ µε την ψηφιακή οικονοµία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το ιαδίκτυο και γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται στις 13 περιφέρειες της χώρας, υλοποιείται την περίοδο και περιλαµβάνει δύο δράσεις: A. Οικονοµική ενίσχυση: η οποία δίνεται σε ΜΜΕ για την προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων ή/και υπηρεσιών µε σκοπό την σύνδεση της επιχείρησης µε το ιαδίκτυο ή την περαιτέρω αξιοποίησή του. Η οικονοµική ενίσχυση διατίθεται για εξοπλισµό και υπηρεσίες ιαδικτύου ενώ η υλοποίηση της δράσης έχει αναληφθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ. B. Εκπαιδευτική στήριξη: την επιπλέον υποστήριξη επιχειρηµατιών και εργαζοµένων από κατάλληλα προετοιµασµένους συµβούλους σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα επιµελητήρια της χώρας, τη δηµιουργία πληροφοριακού κόµβου (portal) για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης µέσω ιαδικτύου και τη λειτουργία Helpdesk. Η δράση αυτή θα βασισθεί σε οµάδες Συµβούλων Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) των ΜΜΕ κατάλληλα καταρτισµένων σε εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, µε έµφαση στις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του ιαδικτύου από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράµµατος " ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" στην ΠΠ υλοποιείται από ένωση φορέων, συντονιστής των οποίων είναι το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και εταίροι τα επιµελητήρια της ΠΠ (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας). Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος σχεδιάζεται και η παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης σύµφωνων µε τις προδιαγραφές του ΣΗΚΑΜΜΕ. Συγκεκριµένα, η ένωση θα αναπτύξει κατάλληλο λογισµικό ηλεκτρονικής κατάρτισης που θα βασίζεται στην ανωτέρω αρχιτεκτονική και θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες κατάρτισης προς τις ΜΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΣΥΚ θα µπορούν να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχουν πλεονεκτήµατα όπως µείωση του κόστους µετακινήσεων και διευκόλυνση του χρονοπρογραµµατισµού του έργου. Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι ότι θα παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες κατάρτισης προς τις ΜΜΕ. Αυτό θα καταστεί δυνατό και από την προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Advanced Communications Technologies & Services (ACTS) Information Brokerage (1998), published by the ACTS Multimedia Information Window, Deutsche Telekom Berkom GmbH. Anido, L., Lammas, M., Fernandez, M. J., Rodriguez, J., Santos, J. & Caeiro, M. (2001), A conceptual modelling framework for standards-driven Web-based distance learning, Lecture Notes in Computer Science, 2224, Leung, E. W. C. & Li, Q. (2001), Agent-based approach to e-learning: An architectural framework, Lecture Notes in Computer Science, 2105, Timmers, P. (1998), Business Models for Electronic Commerce, Electronic Markets, 8(2), 3-8. Γ.Π.Α. (2002), Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράµµατος ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

7 Κωστοπούλου, Κ. & αλιάνη, Κ. (2000), ιαδικτυακές εφαρµογές γεωπονικής τηλεκπαίδευσης, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα "Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση", , εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.3 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφια των Προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ 043/04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία εταιρείας... 4 1.1 Στοιχεία εταιρίας... 4 1.2 Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας... 4 2. ιαδικτυακό Σύστημα e-συνταγογράφηση...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα