ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ιδακτορικὴ ιατριβή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ιδακτορικὴ ιατριβή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003

3 Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἡ πολυετὴς ἐνασχόλησή µου µὲ τὴν Ὑµνογραφία µὲ ὁδήγησε στὸ συµπέρασµα ὅτι, ἐνῶ ὁ κατάλογος µὲ τὰ ὀνόµατα τῶν ὑµνογράφων εἶναι πλουσιότατος καὶ διαρκῶς ἐµπλουτίζεται µὲ νέα πρόσωπα, δὲν συµβαίνει τὸ ἴδιο καὶ µὲ τὸν ἀριθµὸ τῶν προσωποκεντρικῶν µελετῶν ποὺ ἀναφέρονται σὲ µεγάλους καὶ διακεκριµένους ὑµνογράφους ποὺ ἔδρασαν τόσο κατὰ τὴ βυζαντινὴ ὅσο καὶ τὴ µεταβυζαντινὴ περίοδο. Ἡ παραπάνω διαπίστωση καὶ ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε συστηµατικῆς µελέτης γιὰ τὸ ὑµνογραφικὸ ἔργο τοῦ Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου, µὲ ὤθησαν νὰ ἀσχοληθῶ µὲ τὸ διαπρεπὴ λόγιο τοῦ 16ου αἰ. Γρήγορα ὅµως κατάλαβα ὅτι ἴσως κάποιοι θεωροῦσαν τὴν ἐνασχόληση µόνο µὲ τὸ ὑµνογραφικό του ἔργο µονόπλευρη παρουσίαση καὶ ὑπερτίµηση τοῦ ρόλου καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀνωτέρω λογίου στὰ γράµµατα καὶ τὴν παιδεία τῆς ἐποχῆς του. Ἔτσι, ἀκολουθώντας τὴν πεπατηµένη ὁδὸ ἀσχολήθηκα ἀφενὸς µὲ τὴ σύνθεση τῆς βιογραφίας τοῦ Νικολάου Μαλαξοῦ, θέτοντας ὡς στόχο τὴν ὑποβολὴ σὲ κριτικὸ ἔλεγχο καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἤδη δηµοσιευµένων πηγῶν, καὶ ἀφετέρου µὲ τὴν παρουσίαση τοῦ συνόλου τοῦ ἔργου του, ὑµνογραφικοῦ καὶ µή, µὲ ἰδιαίτερη ἔµφαση στὸ πρῶτο ποὺ εἶναι καὶ τὸ πλουσιότερο. Τὸν καθηγητὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Κατσαρὸ εὐχαριστῶ θερµὰ γιὰ τὴν ἐνθάρρυνσή του νὰ ἀσχοληθῶ µὲ τὸ θέµα, γιὰ τὶς γόνιµες συζητήσεις ποὺ εἴχαµε καθόλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκπόνησης τῆς παρούσας µελέτης καὶ τὴν ἀµέριστη ὑποστήριξη ποὺ µοῦ παρεῖχε κατὰ τὶς δύσκολες φάσεις τῆς ἐπίπονης καὶ γεµάτης ἔξωθεν ἐµπόδια ἐργασίας αὐτῆς. ὲν θὰ πρέπει νὰ παραλείψω νὰ τοῦ ἐκφράσω τὴν εὐγνωµοσύνη µου ποὺ µὲ τὴν ἀγαπητικὴ του αὐστηρότητα µὲ παρότρυνε στὴν ὁλοκλήρωση τῆς µελέτης µου. Εὐχαριστίες ὀφείλονται ἐπίσης καὶ στὰ ἄλλα δύο µέλη τῆς Τριµελοῦς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, τὴν ἐπίκουρη καθηγήτρια κ. Σουλτάνα Μαυροµάτη - Κατσουγιαννοπούλου γιὰ τὶς παρατηρήσεις καὶ ὑποδείξεις ποὺ ἔκανε γιὰ τὴν ἀρτιότερη ἐµφάνιση τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ συµπαράσταση ποὺ µοῦ παρεῖχε σὲ ὅλα τὰ προβλήµατα ποὺ προέκυψαν κατὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς διατριβῆς καὶ τὴν ἐπίσης ἐπίκουρη καθηγήτρια κ. Κοµνηνὴ Πηδώνια γιὰ τὶς χρησιµότατες ὑποδείξεις ποὺ ἔκανε στὸ κείµενο τῆς ἐργασίας µου.

5 Θὰ ἤθελα ἰδιαίτερα νὰ εὐχαριστήσω τὸν ἔγκριτο παλαιογράφο καὶ ιευθυντὴ τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύµατος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, κ. Ἀγαµέµνονα Τσελίκα, γιατὶ ὑπῆρξε πάντα πρόθυµος νὰ συζητήσει µαζί µου τὰ προβλήµατα ποὺ ἀνέκυπταν στὴν πορεία τῆς ἔρευνάς µου, νὰ ἐπιλύσει τὶς ἀπορίες µου καὶ νὰ µοῦ προµηθεύσει δυσεύρετα ἄρθρα καὶ βιβλία. Ἐπίσης, εὐχαριστίες ὀφείλονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς συνεργάτες τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου γιὰ τὶς ἐξυπηρετήσεις καὶ τὶς εὐκολίες ποὺ µοῦ παρεῖχαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἐπίσης, θέλω νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες µου στὴ ιεύθυνση τοῦ Collegio Greco di S. Atanasio τῆς Ρώµης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας, γιατὶ χάρη στὴ φιλοξενία ποὺ µοῦ παρεῖχαν κατέστη δυνατὴ ἡ ἔρευνα στὶς Βιβλιοθῆκες τῆς Ρώµης καὶ τοῦ Βατικανοῦ, καθὼς καὶ τῆς Βενετίας ἀντίστοιχα. Τέλος, πολλοὶ καλοὶ φίλοι καὶ συνάδελφοι µὲ βοήθησαν καθόλα τὰ στάδια τῆς ἔρευνάς µου µὲ διαφόρους τρόπους καὶ τοὺς εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µου. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 4

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae f. : folium ff. : folia m.v. : more veneto no. : numero vol. : volume αἰ. : αἰώνας ΑΠΘ : Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ἀρ. : ἀριθµός ἔγγρ. : ἔγγραφο ἐγγρ. : ἐγγραφή ΕΒΕ : Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος κ.ἑ. : καὶ ἑξῆς Μ. : Μονή ΜΙΕΤ : Μορφωτικὸ Ἵδρυµα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος µτφρ. : µετάφραση περ. : περίοδος πίν. : πίνακας σ. : σελίδα σηµ. : σηµείωση στ. : στήλη τ. : τόµος τεῦχ. : τεῦχος φωτ. ἀνατ. : φωτοτυπικὴ ἀνατύπωση χ.χ. : χωρὶς χρονολογία 5

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΒΡΑΜΕΑ, Τζάσις τῶν Μεληγγῶν ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ 1766 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Μαλαξός ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, Τὸ Κάστρο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Χειρόγραφα µονῆς Γαλατάκη ΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ 1555/1556 ΑΒΡΑΜΕΑ ΑΝΝΑ, Ὁ «Τζάσις τῶν Μεληγγῶν». Νέα ἀνάγνωσις ἐπιγραφῶν ἐξ Οἰτύλου, Παρνασσὸς περ. Β, 16 (1974) ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΓΟΥΝ ΕΚΛΟΓΗ Ἐκ τοῦ Μεγάλου ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ Τῶν ἀναγκαιοτέρων, καὶ χρησιµωτέρων τοῖς Ἱερεῦσιν Εὐχῶν τε καὶ Παρακλητικῶν κανόνων, πρὸς τὴν τῶν Χριστιανῶν ψυχικήν τε καὶ σωµατικὴν θεραπείαν. Μετὰ Προσθήκης, καὶ τῶν Μεγαλυναρίων τῶν εσποτικῶν Ἑορτῶν, καὶ Ἀπολύσεων τῶν αὐτῶν. Τὰ πάντα µὲν συλλεχθέντα χάριν εὐχερείας τῶν Ἱερέων, καὶ µετ' ἐπιµελείας διορθωθέντα. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αψξς ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Ὁ Νικόλαος Μαλαξὸς καὶ ἡ παρουσία του εἰς τὴν Ὑµνολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἐκκλησία 16 (1 Ὀκτωβρίου 1986) , 17 (15 Ὀκτωβρίου 1986) Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ, ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ, ΤΩΝ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΙΩ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ, ΝΕΑΣ. Τῆς ἐπ' ὀνόµατι τιµωµένης τῆς ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἥτε Ἱστορία τῆς Μονῆς, καὶ θαύµατά τινα παράδοξα παρὰ τῆς Θεοµήτορος τελεσθέντα. Τὰ πάντα σχεδιασθέντα καὶ συντεθέντα, παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις Νικηφόρου Χίου, Ἑνετίησιν ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤ., Τὸ Κάστρο τῆς Κρήτης καὶ ἡ ζωή του στὸν ιστ καὶ ιζ αἰώνα, ΚρΧ 19 (1965) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., Τὰ δύο µουσικὰ χειρόγραφα τῆς µονῆς Γαλατάκη, Παρνασσὸς 42 (2000) ΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΩΝ. Μελετήµατα ἑόρτια συγγραφέντα ὑπὸ τῶν ὑποτρόφων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας ἐπὶ τῇ τεσσαρακονταετηρίδι ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου, καὶ τυπωθέντα µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως ὑπὸ Νικολάου Παναγιωτάκη, [Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν - ἀρ. 18], Βενετία Ἀνθολόγιον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ πλουσιώτατον. Χάριτι τῆς ἐκλαµπροτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν, συγχωρηθείσῃ Βασιλείῳ 6

8 ἱερεῖ τῷ Βαλέριδι, δι' ἐτῶν δέκα, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τὸ παρὸν βιβλίον τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι, (Βενετία 1555/1556). ΑΝΤΩΝΙΑ Η, Νέα στοιχεῖα ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΣΟΦΙΑ, Νέα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ κατάστιχα τῆς Ἑλληνικῆς ἀδελφότητας Βενετίας (16 αἰ.), Ἀφιέρωµα στὴ µνήµη τοῦ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ ΑΝΤΩΝΙΑ Η, Πορίσµατα ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΣΟΦΙΑ, Πορίσµατα ἀπὸ τὴν µελέτην προχείρων διαχειριστικῶν βιβλίων καὶ τῆς παλαιᾶς Κοινότητας Βενετίας, ΠΑΑ 33 (1958) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πατριαρχικὴ ἐξαρχία ΠΑΪΖΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ, Ὁ θεσµὸς τῆς πατριαρχικῆς ἐξαρχίας. 14ος - 19ος αἰώνας, [Ἐθνικὸ Ἵδρυµα Ἐρευνῶν - Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν 54], Ἀθήνα ΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ Ἀσµατικαὶ Ἀκολουθίαι εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡµῶν Θεοδόσιον τὸν Νέον λάµψαντα ἐν Ἀργολίδι τὸν Θ αἰώνα. Μετὰ σχετικῶν βιογραφικῶν σηµειωµάτων περὶ τοῦ Ἁγίου καὶ ἱστορικῶν τοιούτων περὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς του. Ἐκδίδονται προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Χρυσοστόµου ὑπὸ καὶ ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου, Ἀθῆναι ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἱστορία ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισµοῦ, τ. Β (Τουρκοκρατία Οἱ ἱστορικὲς βάσεις τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καὶ οἰκονοµίας), Θεσσαλονίκη , τ. Γ (Τουρκοκρατία Οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία), Θεσσαλονίκη ΒΕΗΣ, Ἑλκόµενος Χριστός ΒΕΗΣ Ν., Ὁ Ἑλκόµενος Χριστὸς τῆς Μονεµβασίας µετὰ παρεκβάσεως περὶ τῆς αὐτόθι Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, BNJ 10 (1932/3 1933/4) ΒΕΗΣ, Κατάλογος χειρογράφων Σοπωτοῦ ΒΕΗΣ Ν., Κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Σοπωτοῦ, VVr 20 (1913) ΒΕΛΟΥ ΗΣ, Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ΒΕΛΟΥ ΗΣ Ι., Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετίᾳ. Ἱστορικὸν ὑπόµνηµα, [Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 2], Ἀθήνα 1963 (φωτ. ἀνατ.). ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Ἀποίκησις ΒΡΟΚΙΝΗΣ Λ., Ἡ περὶ τὰ µέσα τοῦ ΙΣΤ αἰῶνος ἐν Ναυπλιέων Κερκύρᾳ ἀποίκησις τῶν Ναυπλιέων καὶ τῶν Μονεµβασιέων, Κέρκυρα 1905 (ἀνατύπωση στὰ Κερκυραϊκὰ Χρονικὰ 17 (1973) ). ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ἡ γῆ καὶ οἱ ἀγρότες ΓΑΣΠΑΡΗΣ Χ., Ἡ γῆ καὶ οἱ ἀγρότες στὴ µεσαιωνικὴ Κρήτη. 13ος - 14ος αἰ., [Ἐθνικὸ Ἵδρυµα Ἐρευνῶν - Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν. Μονογραφίες 4], Ἀθήνα

9 ΓΕ ΕΩΝ, Ἀποσηµειώµατα ΓΕ ΕΩΝ Μ., Φιλίστορος ἀποσηµειώµατα, ΕΑ 5 ( ) ΓΕ ΕΩΝ, Πατριαρχικοὶ πίνακες ΓΕ ΕΩΝ Μ., Πατριαρχικοὶ πίνακες. Εἰδήσεις ἱστορικαὶ βιογραφικαὶ περὶ τῶν πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου µέχρις Ἰωακεὶµ Γ τοῦ ἀπὸ Θεσσαλονίκης, , (Ἀνασύνταξις κειµένου, Φιλολογικὴ Ἐπιµέλεια - Πίνακες, Εὑρετήρια ὑπὸ Νικολάου Λυκ. Φοροπούλου), Ἀθῆναι ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κρήτη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Ἡ Κρήτη κατὰ τὸν τέταρτο βενετοτουρκικὸ πόλεµο ( ), [ ιατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ], Ἀθήνα ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Ἀντώνιος Ἔπαρχος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ, Ἀντώνιος ὁ Ἔπαρχος. Ἕνας Κερκυραῖος οὐµανιστὴς τοῦ ΙΣΤ αἰώνα, Ἀθήνα ΓΟΝΗΣ, Μητροπολίτες Νέων Πατρῶν ΓΟΝΗΣ., Ἔγγραφα γιὰ µητροπολίτες τῶν Νέων Πατρῶν (τέλος 16ου αἰώνα ), ΕΕΘΣΠΑ 32 (1997) ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐκκλησία ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου µετὰ Πελοποννήσου τὴν Ἅλωσιν, [Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν. Ἐπιστηµονικὴ Βιβλιοθήκη 5], Ἀθῆναι ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Ἐκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ Ἐκλησιαστικὴ ἱστορία Κορινθίας χριστιανικὰ µνηµεῖα Κορινθίας, τ. Α. Ἱστορία, Ἀθῆναι ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πατριαρχικὴ Σχολή ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Πατριαρχικὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, τ. Α, [Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 37], Ἀθῆναι ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Ἡ Πελοποννησιακὴ παιδεία µετὰ τὴν Πελοποννησιακὴ παιδεία Ἅλωσιν, Πρακτικὰ τοῦ Β ιεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Πάτραι, Μαΐου 1980), τ. Α, Ἀθῆναι , σ ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀκολουθίαι εἰς Θεοδόσιον τὸν Νέον, ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ἀσµατικαὶ ἀκολουθίαι εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡµῶν Θεοδόσιον τὸν Νέον λάµψαντα ἐν Ἀργολίδι τὸν θ αἰῶνα. Μετὰ σχετικῶν βιογραφικῶν σηµειωµάτων περὶ τοῦ Ἁγίου καὶ ἱστορικῶν τοιούτων περὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς του, Ἀθῆναι ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐκκλησία Ἄργους ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ἡ Ἐκκλησία Ἄργους καὶ Ναυπλίας ἀπὸ τῆς συστάσεώς της µέχρι σήµερον. Τεῦχ. Α ( ιοίκησις), Ἄργος 1957, Τεῦχ. Β (Αἱ Ἱεραὶ Μοναί), Ἄργος ΕΤΟΡΑΚΗΣ, Ἐνθυµητικαὶ µαρτυρίαι ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Ἐνθυµητικαὶ καὶ ἱστορικαὶ µαρτυρίαι περὶ ἐπιδηµιῶν πανώλους εἰς Πελοπόννησον, Πρακτικὰ τοῦ Α ιεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν (Σπάρτη 7-14 Σεπτεµβρίου 1975), τ. 3, [Πελοποννησιακά. Παράρτηµα 6], Ἀθῆναι , σ

10 ΕΤΟΡΑΚΗΣ, Ἱστορία τῆς ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Ἱστορία τῆς Κρήτης, Ἀθήνα Κρήτης ΕΤΟΡΑΚΗΣ, Κρητικὰ προικοσύµφωνα ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Κρητικὰ προικοσύµφωνα τοῦ 16ου αἰώνα, στὸ ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Βενετοκρητικὰ µελετήµατα ( ), Ἡράκλειον 1996, σ [ἀνατύπωση ἀπὸ Λοιβὴ εἰς µνήµην Ἀνδρέα Γ. Καλοκαιρινοῦ, Ἡράκλειον 1994, σ ]. ΕΤΟΡΑΚΗΣ, Κρητικὴ ἀκολουθία ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Μία κρητικὴ ἀκολουθία τῶν ἁγίων έκα µαρτύρων τῆς Κρήτης, Νέα Χριστιανικὴ Κρήτη ἔτος Α, τεῦχ. 2 (1989) ΕΤΟΡΑΚΗΣ, Ὑµνογραφία ΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία [Πανεπιστηµιακὲς Παραδόσεις], Ρέθυµνο ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο στὸ ἔντυπο βιβλίο ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ., Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο στὸ ἔντυπο βιβλίο: οἱ περιπτώσεις δύο λογίων στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο (Παλαιογραφικὰ καὶ Μεταβυζαντινά, Γ ), ίπτυχα Ε ( ) ηµοσία ἱλαρία ηµοσία ἱλαρία. 500 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας ( ), Βενετία ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, Ἔγγραφα ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Α., Ἔγγραφα ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά ἐπιγραφαὶ χριστιανικαὶ τῆς νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου), ΙΕΕ 6 (1901) ΙΕΕ ελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1883 κ.ἑ. ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, Νικόδηµος ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης Ἁγιορείτης. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα του ( ), Ἀθῆναι ΡΟΣΟΣ, Βιβλιοθήκη Ἁγ. Τριάδος Χάλκης ΡΟΣΟΣ Β., Ἡ Πατριαρχικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης (ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα µέχρι σήµερον), Θεολογία 56 (1995) ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, Θεοδόσιος Ζυγοµαλᾶς ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Κ., Θεοδόσιος Ζυγοµαλᾶς, Θεολογία 1 (1923) 18-40, ΕΑ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Σύγγραµµα περιοδικόν, ἐν Κωνσταντινουπόλει τ Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου ἤτοι Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι ΕΕΒΣ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 1924 κ.ἑ. ΕΕΘΣΠΑ Ἐπιστηµονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1926 κ.ἑ. ΕΕΘΣΠΘ Ἐπιστηµονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953 κ.ἑ. 9

11 ΕΕΚΜ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν, Ἀθήνα 1961 κ.ἑ. ΕΜΑ Ἐπετηρὶς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου (Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν), Ἀθήνα 1939 κ.ἑ. ΕΝΘΥΜΗΣΙΣ Ἐνθύµησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ἐκδοτικὴ Ἐπιτροπή: Στ. Κακλαµάνης, Ἀθ. Μαρκόπουλος, Γ. Μαυροµάτης, Ἡράκλειο ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Ἡ παιδεία ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΤΡ., Ἡ παιδεία ἐπὶ Τουρκοκρατίας [Ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀπὸ τῆς ἁλώσεως µέχρι Καποδιστρίου], τ. Α - Β, Εὑρετήριο (Ἐπιµέλεια: Κ. Θ. Λάππας), [Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 250], Ἀθήνα 1992 (φωτ. ἀνατ.). ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1550 Ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ἐνετίησιν ἐν οἰκίᾳ Ἀνδρέου τοῦ σπινέλλου, µονεταρίῳ τῆς γερουσίας τῶν ἐνετῶν ἐπιµελείᾳ δὲ Βασιλείου ἱερέως τοῦ βαλέριδος ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας τοῦ κ(υρίο)υ ἡµῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ χιλιοστῶ πεντακοσιοστῶ πεντηκοστῶ µηνὶ µαΐω δεκάτη. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ, Ἁγιολόγιον ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ Σ., Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ, Ἁγιορειτικῶν κωδίκων ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ Σ., Ἁγιορειτικῶν κωδίκων σηµειώµατα, ΓΠ 1 (1917) 49-62, , , , , , , ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ, Ταµεῖον ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ Σ., Ταµεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ποιήσεως, ΕΦ 35 (1936) , 36 (1937) 9-30, , , , 37 (1938) 78-91, , , , 38 (1939) , , , , 39 (1940) , , , , 40 (1941) , , 45 (1946) , , , 46 (1947) 66-84, , , , 47 (1948) 15-34, , , , 48 (1949) 60-75, , , , 49 (1950) 34-55, , , 50 (1951) 78-80, , , , 51 (1952) ΕΦ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος. Ἐπιστηµονικὸν θεολογικὸν περιοδικὸν σύγγραµµα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ἀλεξάνδρεια 1908 κ.ἑ. ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα Ἑλλάς ΖΑΒΙΡΑΣ Γ., Νέα Ἑλλὰς ἢ Ἑλληνικὸν Θέατρον, Ἀνατύπωσις Α ἐκδόσεως, Ἐπιµέλεια - Εἰσαγωγή - Εὑρετήριον Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, [Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἐπιστηµονικαὶ Πραγµατεῖαι 11], Ἀθῆναι ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΟΡΤΟ ΡΟΜΙΟΝ, Ἱερὰ Μητρόπολις ΕΟΡΤΟ ΡΟΜΙΟΝ Ζακύνθου καὶ Στροφάδων. Πρόλογος: Μητροπολίτης Ζακύνθου καὶ Στροφάδων κ.κ. Χρυσόστοµος Β. Ὑποµνήµατα - Ἐπιµέλεια: Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Ν. Καποδίστριας, Ζάκυνθος

12 ΖΑΡΙ Η, Ἀλέξιος Ραρτοῦρος ΖΑΡΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ὁ Μέγας Πρωτοπαπᾶς Κερκύρας Ἀλέξιος Ραρτοῦρος, Λόγιος τοῦ 16ου αἰ. ( ), Κέρκυρα ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ, Πατριαρχεία ιονυσίου Β ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ Ε., Ἡ πατριαρχεία τοῦ ιονυσίου Β σὲ µιὰ παραλλαγὴ τοῦ Ψευδο- ωροθέου, Θησαυρίσµατα 1 (1962) ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Ἀνασύστασις ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ Π., Ἀνασύστασις τῆς µητροπόλεως Ἄργους καὶ Ναυπλίας κατὰ τὸ 1541, Ἀθηνᾶ 27 (1915) ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Μητροπόλεις ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ Π., Αἱ µητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καὶ Ἄργους καὶ Ναυπλίας, Ἀθῆναι ΖΙΩΓΑΣ, Κίνηση πνευµατικῆς ἀναγεννήσεως ΖΙΩΓΑΣ Π., Μία κίνηση πνευµατικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισµοῦ κατὰ τὸν 16ο αἰώνα, Ἑλληνικὰ 27 (1974) 50-78, ΖΙΩΓΑΣ, Προβλήµατα Παιδείας ΖΙΩΓΑΣ Π., Προβλήµατα Παιδείας τοῦ Ἑλληνισµοῦ κατὰ τὸν πρῶτο αἰώνα τῆς Τουρκοκρατίας, [ ιατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ], Θεσσαλονίκη ΖΟΥ ΙΑΝΟΣ, Ἱστορία Κρήτης ΖΟΥ ΙΑΝΟΣ Ν., Ἱστορία τῆς Κρήτης ἐπὶ Ἑνετοκρατίας, τ. Α, Ἀθῆναι ΖΩΗΣ, Ἔγγραφα ΖΩΗΣ Λ., Ἔγγραφα τοῦ ΙΣΤ αἰῶνος ἐκ τοῦ ἀρχείου Ζακύνθου, BNJ 13 ( ) ιε -µζ. ΗΛΙΟΥ, Προσθῆκες ΗΛΙΟΥ Φ., Προσθῆκες στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Α. Τὰ βιβλιογραφικὰ κατάλοιπα τοῦ É. Legrand καὶ τοῦ H. Pernot ( ), Ἀθήνα ΗΛΙΟΥ, Σηµειώσεις ΗΛΙΟΥ Φ., Σηµειώσεις γιὰ τὰ «τραβήγµατα» τῶν ἑλληνικῶν βιβλίων τὸν 16ο αἰώνα, Ἑλληνικὰ 28 (1975) ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο στὸ ἔντυπο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤ., Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο στὸ ἔντυπο: τὸ παιχνίδι τῶν γραφῶν. Τὰ ἰδιαίτερα ἐκδοτικὰ προβλήµατα κειµένων ποὺ ἔχουν παραδοθεῖ σὲ χειρόγραφη καὶ ἔντυπη µορφή, Θεωρία καὶ Πράξη τῶν ἐκδόσεων τῆς Ὑστεροβυζαντινῆς Ἀναγεννησιακῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς δηµώδους γραµµατείας. Πρακτικὰ τοῦ ιεθνοῦς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa, Ἀµβοῦργο , Ἡράκλειο 2001, σ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Ἐπιστολάριο Ἀντωνίου Καλλέργη ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤ., Τὸ Ἐπιστολάριο τοῦ Κρητικοῦ λογίου Ἀντωνίου Καλλέργη (1542 Μαρτ Ἰαν. 10), Πεπραγµένα τοῦ Ε ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (Ἅγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεµβρίου - 1 Ὀκτωβρίου 1981), τ. Β, Ἡράκλειο 1985, σ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Τρεῖς πρῶτες ἐκδόσεις ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤ., Τρεῖς πρῶτες ἐκδόσεις ( ) ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Βασιλείου Βάρελη καὶ ὁ Μητροφάνης Καισαρείας, Θησαυρίσµατα 20 (1990)

13 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Θωµᾶς Τριβιζάνος ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Η., Ὁ Κρητικὸς λόγιος τοῦ 16ου αἰώνα Θωµᾶς Τριβιζάνος, [ ιδακτορικὴ διατριβή], Ἀθήνα ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Μετρικὲς παρατηρήσεις ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Η., Μετρικὲς παρατηρήσεις σὲ ἀρχαιόγλωσσα ἐπιγράµµατα ἑλλήνων λογίων τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰώνα, Θησαυρίσµατα 28 (1998) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Ἐγκαθίδρυσις ἀρχιεπισκόπου ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι., Ἡ ἐγκαθίδρυσις Ἕλληνος ἀρχιεπισκόπου εἰς Βενετίαν κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΣΤ αἰῶνος, στὸ La Chiesa Greca in Italia, τ. Ι, σ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ ρητορική ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ., Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ρητορικὴ στὸν ἅγιο Γεώργιο τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας ( ), Θησαυρίσµατα 9 (1972) ΚΑΡΑΪΣΑΡΙ ΗΣ, Νικόδηµος Ἁγιορείτης ΚΑΡΑΪΣΑΡΙ ΗΣ Κ., Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης καὶ τὸ λειτουργικό του ἔργο, Ἀθήνα ΚΑΡΑΠΙ ΑΚΗΣ, Προσωπογραφία ΚΑΡΑΠΙ ΑΚΗΣ Ν., Ἡ προσωπογραφία ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς διαµόρφωσης τῶν κοινωνικῶν ὁµάδων τῆς Ἑλληνολατινικῆς Ἀνατολῆς, στὸ Πλούσιοι καὶ φτωχοί, σ ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Ναύπλιο ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΕΜΝΗ, Τὸ Ναύπλιο, Ἀθήνα ΚΑΡΥ ΗΣ, Βρανιανίτης ΚΑΡΥ ΗΣ Σ., Θεοδώρου Βρανιανίτη δηµοσίου νοταρίου πόλεως καί νήσου Κερκύρας οἱ σωζόµενες πράξεις ( ), [Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 276], Ἀθήνα ΚΑΤΡΑΜΗΣ, Ἀνάλεκτα ΚΑΤΡΑΜΗΣ Ν., Φιλολογικὰ Ἀνάλεκτα Ζακύνθου, Ζακύνθου Ζάκυνθος ΚΟΙΚΥΛΙ ΗΣ, Κατάλοιπα χειρογράφων ΚΟΙΚΥΛΙ ΗΣ Κ., Κατάλοιπα χειρογράφων Ἱεροσολυµιτικῆς Βιβλιοθήκης, Ἱεροσόλυµα ΚΟΛΥΒΑ ΜΟΑΤΣΟΣ, ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΑΤΣΟΣ Ε., Ἀποκατάσταση Ναυπλιωτῶν Ἀποκατάσταση Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεµβασιωτῶν προσφύγων στὴν Κρήτη τὸ 1548, BNJ 22 ( ) ΚΟΛΥΒΑ, ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Ἄγνωστα στοιχεῖα Γεώργιος Τρύφωνας (c ) γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Μονεµβασιώτη κωδικογράφου Γεωργίου Τρύφωνα, Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 3 (1977) ΚΟΜΙΝΗΣ, Ἱερὸν ἐπίγραµµα ΚΟΜΙΝΗΣ Α., Τὸ βυζαντινὸν ἱερὸν ἐπίγραµµα καὶ οἱ ἐπιγραµµατοποιοί, [Ἀθηνᾶ. Σειρὰ ιατριβῶν καὶ Μελετηµάτων 3], Ἀθῆναι ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ Γ., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου µέχρι σήµερον (48/ ), τ. Β. Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Η αἰῶνος µέχρι τῶν καθ' ἡµᾶς χρόνων ἐν ἐπιτοµῇ, Ἀθῆναι ΚΟΝΟΜΟΣ, Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια ΚΟΝΟΜΟΣ Ν., Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια στὴ Ζάκυνθο, Ἀθήνα

14 ΚΟΝΤΗ, Ἱστορικὴ Γεωγραφία Ἀργολίδας ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τὰ ἐν Βενετίᾳ τυπογραφεῖα ΚΟΥΡΙΛΑΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ, Κατάλογος Καυσοκαλυβίων ΚΡΕΜΟΣ, Κατάλογος Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ, Ἱστορία ΚρΧ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ἱστορηµένοι χρησµοί ΚΩΣΤΗΣ, Πανώλη ΛΑ ΑΣ - ΧΑΤΖΗ ΗΜΟΣ, Προσθῆκες ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Ἐξέλιξη κρητικῆς εὐγένειας ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος Ἁγίου Ὄρους ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος κωδίκων Κολυβᾶ ΛΑΜΠΡΟΣ, Συµβολαί ΚΟΝΤΗ ΒΟΥΛΑ, Συµβολὴ στὴν Ἱστορικὴ Γεωγραφία τοῦ νοµοῦ Ἀργολίδας, Σύµµεικτα 5 (1983) ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Τὰ ἐν Βενετίᾳ τυπογραφεῖα ἑλληνικῶν βιβλίων κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν, Ἀθηνᾶ 58 (1954) ΚΟΥΡΙΛΑΣ Ε. - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ Σ., Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Καυσοκαλυβίων καὶ τῶν καλυβῶν αὐτῆς, [Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη 5], Paris Chennevières - sur - Marne ΚΡΕΜΟΣ Γ., Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς καὶ τῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Βιβλιοθήκης ἀλφαβητικὸς καὶ περιγραφικὸς µετ' εἰκόνων καὶ πανοµοιοτύπων, κατ' ἐπιστήµας κατατεταγµένων, τ. Α. Θεολογία, ἐν Ἀθήναις ΚΡΟΥΜΠΑΧΕΡ Κ., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας (µτφρ. Γεωργίου Σωτηριάδου), τ. Α -Γ, Ἀθῆναι 1974 (φωτ. ἀνατ.). Κρητικὰ Χρονικά. Κείµενα καὶ µελέται τῆς κρητικῆς ἱστορίας, Ἡράκλειο 1947 κ.ἑ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Οἱ ἱστορηµένοι χρησµοὶ τοῦ Λέοντος ϛ τοῦ Σοφοῦ. Χειρόγραφη παράδοση καὶ ἐκδόσεις κατὰ τοὺς ΙΕ -ΙΘ αἰῶνες, Ἀθῆναι ΚΩΣΤΗΣ Κ., Στὸν καιρὸ τῆς πανώλης. Εἰκόνες ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ἑλληνικῆς χερσονήσου, 14ος - 19ος αἰώνας, Ἡράκλειο ΛΑ ΑΣ Γ. - ΧΑΤΖΗ ΗΜΟΣ Α., Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συµπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ Émile Legrand γιὰ τοὺς αἰῶνες XV, XVI καὶ XVII, Ἀθήνα ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Κ., Ἡ ἐξέλιξη τῆς κρητικῆς εὐγένειας στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς Βενετοκρατίας, Θησαυρίσµατα 26 (1996) ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ., Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων, τ. 1-2, Cambridge 1895, ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ., Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς. Γ. Κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ, ΝΕ 11 (1914) , 12 (1915) , , , 13 (1916) , , , , 14 (1917) , , 15 (1921) 81-93, , ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ., Συµβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν µονῶν τῶν Μετεώρων, ΝΕ 2 (1905)

15 ΛΑΜΠΡΥΝΙ ΗΣ, Ναυπλία ΛΑΟΥΡ ΑΣ, Κρητικὰ Παλαιογραφικά ΛΑΤΡΟΣ, Περὶ τοῦ τερερέ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ, Συµπληρωµατικὸς κατάλογος ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ, Ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώµατα ΛΙΑΤΑ, Ἱερεῖς τῶν Ἑλλήνων ΛΙΑΤΑ, Φλωρία δεκατέσσερα ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ, Λόγοι ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ, Λόγοι Πανηγυρικοὶ Ι ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Ἀνέκδοτη περιγραφή ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ἄγνωστοι εἰδήσεις ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ἄγνωστο χειρόγραφο ΛΑΜΠΡΥΝΙ ΗΣ Μ., Ἡ Ναυπλία ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων µέχρι τῶν καθ' ἡµᾶς, Ἀθῆναι ΛΑΟΥΡ ΑΣ Β., Κρητικὰ Παλαιογραφικὰ 19. Κρητικὰ ἔγγραφα εἰς τὰς µονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ΚρΧ 9 (1955) ΛΑΤΡΟΣ Ι., Περὶ τοῦ ψαλλοµένου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τερερέ, Σωτὴρ 5 (1882) ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Συµπληρωµατικὸς κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ἱερᾶς µονῆς Μεγίστης Λαύρας, ΕΕΒΣ 28 (1958) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώµατα καὶ ὑπηρεσίες στὴν πρώιµη καὶ µέση βυζαντινὴ περίοδο, [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe 8], Ἀθήνα - Κοµοτηνὴ ΛΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, Ἱερεῖς τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας ἀπὸ (Κατάλογος καὶ Ἔγγραφα), Θησαυρίσµατα 13 (1976) ΛΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Ἡ κυκλοφορία τῶν νοµισµάτων στὸν βενετοκρατούµενο καὶ τουρκοκρατούµενο ἑλληνικὸ χῶρο, 15ος-19ος αἰ., [Ἐθνικὸ Ἵδρυµα Ἐρευνῶν - Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν 58], Ἀθήνα ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας, Λόγοι πανηγυρικοὶ Ι, Θεσσαλονίκη ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ, Λόγοι Πανηγυρικοὶ Ι, τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας, καὶ ποιµενάρχου πάσης Λυδίας, καθολικοῦ κριτοῦ τῶν Ῥωµαίων, Κυροῦ ----, νῦν πρῶτον τύποις Ἐκδοθέντες, ἀναλώµασι τοῦ Θεοφιλεστάτου, καὶ Ἐλλογιµωτάτου Ἐπισκόπου Ἡλιουπόλεως, καὶ Θυατείρων, καὶ εὐπατρίδου τῆς µεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης, Κυρίου Λεοντίου, εἰς µνηµόσυνον τῶν Ἑαυτοῦ γεννητόρων, ἐν Κοσµοπόλει ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΛ., Alessandro Pini: Ἀνέκδοτη περιγραφὴ τῆς Πελοποννήσου (1703), [Ἑλληνολατινικὴ Ἀνατολή - Oriens Graecolatinus 5], Βενετία ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ, Ἄγνωστοι εἰδήσεις ( ) περὶ Μητροφάνους Μονεµβασίας ἐκ τοῦ Ἀρχείου τοῦ ούκα τῆς Κρήτης, Θησαυρίσµατα 5 (1968) ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ, Νέο ἄγνωστο χειρόγραφο τῆς «Περιγραφῆς τῆς Κρήτης» τοῦ Πέτρου Καστροφύλακα (1583) καὶ τὸ πρόβληµα τῆς κριτικῆς ἔκδόσεώς της, Πεπραγµένα τοῦ Γ ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. Β, ἐν Ἀθήναις 1974, σ

16 ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ἀρχαία ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ, Ἀρχαία κληρονοµιὰ καὶ κληρονοµιά βενετοκρατούµενος ἑλληνισµός, Τὰ Ἱστορικὰ 28/29 (Ἰούνιος, εκέµβριος 1998) ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ζητήµατα ἔρευνας ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ, Ἱστορία τῆς Βενετοκρατούµενης Κρήτης: Ζητήµατα ἔρευνας, Πεπραγµένα τοῦ Ζ ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. Β2, Ρέθυµνο 1995, [Νέα Χριστιανικὴ Κρήτη τεῦχ (1995)], σ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Ἑλληνικὴ Κοινότης ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Ἡ ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνικὴ Κοινότης καὶ οἱ µητροπολῖται Φιλαδελφείας, ΕΕΒΣ 37 ( ) , ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Ἐπισκόπηση ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Ἐπισκόπηση τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητας τῆς Βενετίας, Τὰ Ἱστορικὰ 11 ( εκέµβριος 1989) ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μία διαθήκη ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Μία διαθήκη ἀπὸ τὸ Ναύπλιο (1534) µὲ πλούσιο γλωσσικὸ ὑλικό, στὸ Ἀντίχαρη. Ἀφιέρωµα στὸν καθηγητὴ Σταµάτη Καρατζᾶ, Ἀθήνα 1984, σ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ γράµµατα Πατριαρχικὰ γράµµατα ( ) πρὸς τοὺς ἐν Βενετίᾳ µητροπολίτας Φιλαδελφείας καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Ἀδελφότητα, [Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν - ἀρ. 3], Βενετία ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Προσθῆκαι ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Προσθῆκαι καὶ συµπληρώσεις εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Βιβλιογραφίαν τοῦ É. Legrand (Συµβολὴ πρώτη), ΕΜΑ 7 (1957) ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Πρωτοπαπᾶδες καὶ πρωτοψάλται ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Βενετικὰ ἔγγραφα ἀναφερόµενα εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Κρήτης τοῦ 14ου - 16ου αἰῶνος (Πρωτοπαπᾶδες καὶ πρωτοψάλται Χάνδακος), ΙΕΕ 15 (1961) ΜΑΥΡΟΕΙ Η, Ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΦΑΝΗ, Εἰδήσεις γιὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα τῆς Ἰταλίας τὸν 16ο αἰώνα, ωδώνη 4 (1975) ΜΑΥΡΟΕΙ Η, Συµβολή ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΦΑΝΗ, Συµβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητας Βενετίας στὸ ΙΣΤ αἰώνα. Ἔκδοση τοῦ Β Μητρώου ἐγγραφῶν ( ), [Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 103], Ἀθῆναι 1976 [= MAVROIDI FΑΝΙ, Aspetti della società Veneziana del 500. La Confraternita di S. Nicolò dei Greci, [Studi Bizantini e Slavi], Ravenna 1989]. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Βιβλιοθήκη µονῆς Βαρσαµονερίου ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γ., Ἡ βιβλιοθήκη καὶ ἡ κινητὴ περιουσία τῆς µονῆς Βαρσαµονερίου (1644), Θησαυρίσµατα 20 (1990) ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ὀκτὼ ἄδειαι ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Ὀκτὼ ἄδειαι διὰ τὴν ἐκτύπωσιν βιβλίων ἐν Βενετίᾳ, Ἀθηνᾶ 69 ( )

17 ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ὀκτὼ διαθῆκαι ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Ὀκτὼ διαθῆκαι Ἑλλήνων Βενετίας ( ), Μνηµοσύνη 1 (1967) ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Περὶ Νικολάου ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Περὶ Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Μαλαξοῦ Ναυπλίου, ἐφηµερίου Ἑλληνικῆς Κοινότητος Βενετίας. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα, Στάχυς τεῦχ. 6-7 (Ἰούλιος - εκέµβριος 1966) ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Περὶ τοῦ ὁσίου ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Περὶ τοῦ Ἀθηναίου ὁσίου καὶ ἰαµατικοῦ Θεοδοσίου Θεοδοσίου τοῦ νέου, Τὰ Ἀθηναϊκὰ τεῦχ. 30 (Πάσχα 1965) ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Σταχυολογήµατα ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Σταχυολογήµατα ἀπὸ τὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου Κρήτης Μιχαὴλ Μαρᾶ ( ), ΚρΧ ( ), [= Πεπραγµένα Α ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου], τεῦχ. 1, ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1548 ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΑΠΡΙΛΛΙΩ. Χάριτι τῆς ἐκλαµπροτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς γερουσίας τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, δώσει δίκην ἣ συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1558 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν: ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΩ. ΧΑΡΙΤΙ 1549 ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟ=τάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. ΜΗΝΑΙΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΘ' ἑκάστην 1558 ἡµέραν ἀνηκούσας ἀκολουθίας τῷ αὐγούστῳ µηνί ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. 16

18 ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1551 ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1552 ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1548 ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1558 ΜΗΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησιν µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΜΗΝ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησιν µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ καὶ ἰακώβῳ τῶν σπινέλλων µονετάριοι τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΥΤΟΣΙ. Τὸ παρὸν µηναῖον τετύπωται, Ἐνετίησιν, παρὰ πέτρου, υἱοῦ τοῦ ποτὲ Χριστοφόρου τοῦ τζανέτου, ἀναλώµασι µὲν τοῖς ἑαυτοῦ. Ἐπιµελείᾳ δὲ καὶ Ἐπιδιορθώσει Γεωργίου ἱερέως βλαστοῦ κρητὸς τοῦ Ἐπονοµαζοµένου πουνιαλέτου. Ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας ϙαφϟε. ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ. Χάριτι τῆς ἐκλαµπροτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς γερουσίας τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, δώσει δίκην ἣ συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΘΕΚΑστην ἡµέραν ἀνηκούσας ἀκολουθίας τῷ ἰουλίῳ µηνί ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην 17

19 οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 1549 ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ. ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟ=τάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. Ἑνετίησι ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 1558 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν: ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 1569 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ, ἅπασαν ἀκολουθίαν. Ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας, χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ ἐννάτῳ. ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν. ιορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ Βαρθολοµαίου Κουτλουµουσιανοῦ τοῦ Ἰµβρίου κατὰ τὴν διάταξιν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἧς τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ ἀναθεωρηθὲν καὶ ἀκριβῶς ἐπιδιορθωθὲν ἐκδίδεται νῦν ὑπὸ τῆς Ἀποστολικῆς ιακονίας µετὰ προσθήκης ἀπολυτικίων, ἐν Ἀθήναις (1993). ΜΗΝΑΙΟΝ ΜΑΪΟΥ 1549 ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΜΑΪΩ ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟ=τάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. ΜΗΝΑΙΟΝ ΜΑΪΟΥ 1558 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΜΗΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν: ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. 18

20 ΜΗΝΑΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1548 ΜΗΝΑΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1558 ΜΗΝΑΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1569 ΜΗΝΑΙΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1551 ΜΗΝΑΙΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1566 ΜΗΝΑΙΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1551 ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ. Χάριτι τῆς ἐκλαµπροτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέα τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς. εἰδεµή, τοιαύτην δώσει δίκην οἵα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκολουθίαν: ΧΑΡΙΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΑΜΠΡΟτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξοτάτης τῶν ἐνετῶν γερουσίας δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταδὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντικοστῷ ὀγδόῳ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙʹΟΥ ΜΗΝΟʹΣ. Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ, ἅπασαν ἀκολουθίαν. Ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ, ἐννάτῳ. ΜΗΝ ΝΟΟΥΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησιν µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ, ἅπασαν ἀκολουθίαν. Ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας, χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ ἑξικοστῷ, ἕκτῳ. ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησιν µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις. διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν, δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τυπῶσαι, µήτε 19

21 ΜΗΝΑΙΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1551 ΜΗΝΑΙΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1959 ΜΗΝΑΙΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1552 ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Ὑµνογραφία ΜΝΕ ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησιν µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις. διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ τῷ σπινέλλῳ µονεταρίῳ τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν, δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν. ιορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ Βαρθολοµαίου Κουτλουµουσιανοῦ τοῦ Ἰµβρίου καὶ παρ' αὐτοῦ αὐξηθὲν τῇ τοῦ Τυπικοῦ προσθήκῃ κατὰ τὴν διάταξιν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἧς τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ ἀναθεωρηθὲν καὶ ἀκριβῶς ἐπιδιορθωθέν, ἐν Ἀθήναις ΜΗΝ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησι µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων µηναίοις διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ καὶ ἰακώβῳ τοῖς σπινέλλοις στατηροποιοῖς τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν κ, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταυτὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ πρώτῳ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ Κ., Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία. Ἀπὸ τὴν Καινὴ ιαθήκη ὡς τὴν Εἰκονοµαχία, Ἀθήνα Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά, Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν. Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισµοῦ, Ἀθήνα 1984 κ.ἑ. 20

22 ΜΟΑΤΣΟΣ, Ἀρχοντικαὶ οἰκογένειαι ΜΟΑΤΣΟΣ, Κατάλογος νοταρίων Κρήτης Μονὴ ἁγίου Θεοδοσίου ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Ἐπαγγελµατικὴ ἀπασχόληση ΜΟΣΧΟΝΑΣ, I greci a Venezia ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Ὀργάνωση ΜΟΥΣΤΟΞΥ ΗΣ, Ἑλληνοµνήµων ΜΠΑΚΟΣ, Ἅγιος Ἀλέξιος ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Ἕλληνας κληρικός ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, Ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Γεωργίου ΜΠΩΚΟΣ, «ιαφηµιστικὴ» προβολή τοῦ βιβλίου ΜΟΑΤΣΟΣ Ε., Αἱ ἀρχοντικαὶ οἰκογένειαι τοῦ Ρεθύµνου ἐπὶ Βενετοκρατίας, Πεπραγµένα τοῦ Γ ιεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (Ρέθυµνον, Σεπτεµβρίου 1971), τ. Β, Ἀθῆναι 1974, σ ΜΟΑΤΣΟΣ Ε., Ἀνέκδοτος κατάλογος νοταρίων τῆς Κρήτης, στὸ Μνηµόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη, [Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν - ἀρ. 6], Βενετία 1974, σ Ἡ Μονὴ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ νέου Ἀργολίδος, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδοσίου, Ἀθήνα ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν., Ἐπαγγελµατικὴ ἀπασχόληση καὶ παροχὴ ὑπηρεσιῶν στὶς βενετικὲς κτήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς τὸν 16ο αἰώνα, στὸ ΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΩΝ, σ ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν., I greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XV o secolo. Studi su documenti veneziani, Ὁ Ἐρανιστὴς 5 (1967) ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν., Ὀργάνωση τοῦ πληθυσµοῦ στὶς βενετικὲς κτήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς, στὸ Πλούσιοι καὶ φτωχοί, σ ΜΟΥΣΤΟΞΥ ΗΣ Α., Ἑλληνοµνήµων ἢ Σύµµικτα Ἑλληνικά, σύγγραµµα περιοδικὸν συντασσόµενον ὑπὸ..., φυλλάδια 1-12 ( ), Ἀθῆναι 1965 (φωτ. ἐπανέκδοση). ΜΠΑΚΟΣ Η., Ὁ ἅγιος Ἀλέξιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, Ἀθήνα ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ Σ., Ὁ Ἕλληνας κληρικὸς στὴ Βενετία. Ἀπὸ τὸν παπα - Μιχάλη καὶ τὸν Ἅγιο Βλάση στὴ µητρόπολη Ἰταλίας, στὸ ηµοσία ἱλαρία, σ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ ΕΡΣΗ, Ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων στὴ Βενετία, [Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 148], Ἀθῆναι ΜΠΩΚΟΣ Γ., Ἡ «διαφηµιστικὴ» προβολὴ τοῦ βιβλίου κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, Πρακτικὰ τοῦ Α ιεθνοῦς Συµποσίου τοῦ Κέντρου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν «Τὸ Βιβλίο στὶς Προβιοµηχανικὲς κοινωνίες», Ἀθήνα 1982, σ

23 ΝΕ Νέος Ἑλληνοµνήµων. Τριµηνιαῖον περιοδικὸν σύγγραµµα, συντασσόµενον καὶ ἐκδιδόµενον ὑπὸ Σ. Π. Λάµπρου, Ἀθήνησιν , τ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον Ἐκλόγιον περιέχον βίους ἀξιολόγους διαφόρων ἁγίων, καὶ ἄλλα τινὰ ψυχωφελῆ διηγήµατα. Ἐκλεχθὲν ἐκ πολλῶν, καὶ διαφόρων Βιβλίων, εἰς ἁπλῆν τε φράσιν µεταγλωττισθέν, καὶ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέν διὰ συνδροµῆς φιλοχρίστου τινὸς Χριστιανοῦ, εἰς κοινὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν, Ἑνετίῃσιν ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ Νέον Λειµωνάριον, περιέχον µαρτύρια παλαιὰ καὶ νέα καὶ βίους ὁσίων, ἅτινα ἐσυνάχθησαν παρὰ τοῦ ἀοιδίµου µητροπολίτου ἁγίου Κορίνθου Κυρίου Μακαρίου Νοταρᾶ. Οἷς προσετέθησαν καὶ τὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου Συναξάρια, µεταφρασθέντα παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου ιδασκάλου Κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Πρὸς τούτοις καὶ ᾀσµατικαὶ Ἀκολουθίαι εἰς διαφόρους Νεοµάρτυρας φιλοπονηθεῖσαι παρὰ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου Νικηφόρου τοῦ Χίου. Νῦν πρῶτον τύποις λαµπροῖς ἐκδοθὲν διὰ φιλοτίµου δαπάνης τῶν τιµιωτάτων φιλοχρίστων συνδροµητῶν τῶν ἐν τῷ τέλει τῆς Βίβλου ὀνοµαστὶ καταγραφέντων, εἰς κοινὴν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν, ἐν Βενετίᾳ ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον Μαρτυρολόγιον ἤτοι µαρτύρια τῶν νεοφανῶν µαρτύρων τῶν µετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους µαρτυρησάντων, Ἀθῆναι Νικοδήµου Ἁγιορείτου Πνευµατικὴ Μαρτυρία Πρακτικὰ Συµποσίου «Νικοδήµου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευµατικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [=ΕΕΚΜ ΙϚ ( )], Ἀθήνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βιβλιογραφικὴ Ἐπιστασία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., Βιβλιογραφικὴ Ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων τοῦ Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου, στὸ Νικοδήµου Ἁγιορείτου Πνευµατικὴ Μαρτυρία, σ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ, Κατάλογος Ἀρχείου Ἱ. Μ. ιονυσίου ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. - ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ Ν., Ἱερὰ Μονὴ ιονυσίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου, Σύµµεικτα 1 (1968) ΝΣ Νέα Σιών. Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν σύγγραµµα, ἐν Ἱεροσολύµοις 1904 κ.ἑ. ΝΤΟΥΡΟΥ, Ὁ Χάνδακας ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ὁ Χάνδακας στὸ δεύτερο µισὸ τοῦ 16ου αἰώνα, Παρουσία 7 (1991) ΝΤΟΥΡΟΥ, Πρεσβεία κατοίκων Χάνδακα ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πρεσβεία τῶν κατοίκων τοῦ βενετοκρατούµενου Χάνδακα στὰ µέσα τοῦ 16ου αἰώνα (1561), Παρουσία 5 (1987)

24 ΞΑΝΘΟΥ Ι ΗΣ, Ἑνετοκρατία ΞΑΝΘΟΥ Ι ΗΣ ΣΤ., Ἡ Ἑνετοκρατία ἐν Κρήτῃ καὶ οἱ κατὰ τῶν Ἑνετῶν ἀγῶνες τῶν Κρητῶν, [Texte und Forschungen zur Byzantinisch Neugriechischen Philologie 34], ἐξεδόθη ἐπιµελείᾳ Ἰωάννου Καλιτσουνάκη, Athen ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΓ., Ἡ Βενετοκρατούµενη Ἀνατολὴ Βενετοκρατούµενη Ἀνατολή (Κρήτη καὶ Ἑπτάνησος) µετὰ προλόγου ὑπὸ Γ. Ν. Χατζηδάκι, καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, καὶ κριτικοῦ σηµειώµατος ὑπὸ Ν. Βέη, καθηγητοῦ τῆς Μέσης καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας ἐν τῷ Πανεπιστηµίῳ Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι Ὄψεις τῆς ἱστορίας Ὄψεις τῆς ἱστορίας τοῦ Βενετοκρατούµενου Ἑλληνισµοῦ. Ἀρχειακὰ τεκµήρια, Ἐπιστηµονικὴ ιεύθυνση: Χρύσα Α. Μαλτέζου, Ἀθήνα ΠΑΑ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1926 κ.ἑ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Ὁ Γεώργιος Κλόντζας ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Α., Ὁ ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ci. 1608) καὶ αἱ µικρογραφίαι τοῦ κώδικος αὐτοῦ, [ ιατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ], Ἀθῆναι ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ἔρευναι ἐν Βενετίᾳ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν., Ἔρευναι ἐν Βενετίᾳ, Θησαυρίσµατα 5 (1968) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Λέων ὁ ιάκονος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν., Λέων ὁ ιάκονος, ΕΕΒΣ 34 (1965) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Νικόλαος Παπαδόπουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν., Νικόλαος Παπαδόπουλος, κρητικὸς στιχουργὸς τοῦ 16ου αἰώνα στὴ Βενετία, Θησαυρίσµατα 16 (1979) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ, Μετόχι Ἁγίας Αἰκατερίνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ - ΠΑΤΣΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Τὸ µετόχι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Χάνδακα καὶ τὰ προνόµια τῶν Σιναϊτῶν στὴν Κρήτη, Κρητικὴ Ἑστία 7 (1999) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ Βενετοί ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Οἱ Βενετοὶ καὶ ἡ ἑλληνικὴ πραγµατικότητα: ιοικητική, ἐκκλησιαστική, οἰκονοµικὴ ὀργάνωση, στὸ Ὄψεις τῆς ἱστορίας, σ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἐκδροµή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., Ἐκδροµὴ εἰς τὴν βασιλικὴν καὶ πατριαρχικὴν µονὴν τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας τὴν ἐν τῇ Χαλκιδικῇ, ΒΖ 7 (1898) ΠΑΠΑ ΑΚΗ, Ἀξιώµατα ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Ἀξιώµατα στὴ Βενετοκρατούµενη Κρήτη κατὰ τὸ 16ο καὶ 17ο αἰώνα, ΚρΧ 26 (1986) ΠΑΠΑ ΑΚΗ, Κρητικὴ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Ἡ κρητικὴ εὐγένεια στὴν εὐγένεια κοινωνία τῆς βενετοκρατούµενης Κρήτης, στὸ Πλούσιοι καὶ φτωχοί, σ ΠΑΠΑ ΑΚΗ, Ἐκδοτικὴ δραστηριότητα ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα στὴ Βενετία, στὸ ηµοσία ἱλαρία, σ

25 ΠΑΠΑ ΑΚΗ, Ἡ παράδοση τοῦ βίου ΠΑΠΑ ΙΑ - ΛΑΛΑ, Οἱ Ἕλληνες ΠΑΠΑ ΙΑ - ΛΑΛΑ, Οἱ «φτωχοί» ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαί ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὄρους ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (1466 ci ) ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφίa ( ) ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ἀνάλεκτα ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ἐγχειρίδια ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ἱεροσολυµιτικὴ Βιβλιοθήκη ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Ἡ παράδοση τοῦ βίου τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ Σαµάκου καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς δράσης του στὸ Χάνδακα, Θησαυρίσµατα 29 (1999) ΠΑΠΑ ΙΑ - ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ βενετικὴ πραγµατικότητα: Ἰδεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ συγκρότηση, στὸ Ὄψεις τῆς ἱστορίας, σ ΠΑΠΑ ΙΑ - ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Οἱ «φτωχοὶ» στὶς βενετοκρατούµενες ἑλληνικὲς περιοχές. Ὁρολογία, ἀντιλήψεις, πραγµατικότητες, στὸ Πλούσιοι καὶ φτωχοί, σ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Συµβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡµῖν ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς καὶ οἱ ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἄχρι τῶν ἡµερῶν ἡµῶν ἀκµάσαντες ἐπιφανέστεροι µελῳδοί, ὑµνογράφοι, µουσικοὶ καὶ µουσικολόγοι, Ἀθήνα 1977 (φωτ. ἀνατ.). ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὄρους. Παλαιὰ Ἑλληνικὰ ἔντυπα (Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ καταλόγου), Ἀθήνα ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία (1466 ci ), τ. Α : Ἀλφαβητικὴ καὶ χρονολογικὴ ἀνακατάταξις, Ἀθῆναι 1984, τ. Β (Παράρτηµα): Προσθῆκαι - Συµπληρώσεις - ιορθώσεις, Ἀθῆναι 1986, [Πραγµατεῖαι τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν 48]. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία ( ). Προσθῆκες - Συµπληρώσεις, Ἀθήνα ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α., Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυµιτικῆς Σταχυολογίας ἢ Συλλογὴ ἀνεκδότων καὶ σπανίων ἑλληνικῶν συγγραφῶν περὶ τῶν κατὰ τὴν Ἑῴαν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν καὶ µάλιστα τῆς τῶν Παλαιστινῶν, τ. Ι V, Bruxelles 1963 (φωτ. ἀνατ.). ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΑΘ., Βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς ἐγχειρίδια, ΒΖ 8 (1899) ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α., Ἱεροσολυµιτικὴ Βιβλιοθήκη ἤτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθολικοῦ ὀρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύµων καὶ πάσης Παλαιστίνης ἀποκειµένων ἑλληνικῶν κωδίκων, τ. Ι V, Bruxelles 1963 (φωτ. ἀνατ.). ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α., Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῆς νήσου Λέσβου ἑλληνικῶν χειρογράφων, στὸ Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος. Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη ἤτοι Γενικὸς περιγραφικὸς κατάλογος τῶν ἐν ταῖς ἀνὰ τὴν Ἀνατολὴν Βιβλιοθήκαις εὑρισκοµένων ἑλληνικῶν 24

26 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀπελευθερωτικοὶ ἀγῶνες ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Σχέσεις Ὀρθοδόξων καὶ Λατίνων ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ταµεῖον ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ, Παράδοση βυζαντινῶν ἐπιστολῶν ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ 1559 ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Βυζαντινὰ ὀνόµατα ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ, Ὑµνοαγιολογικὸ ἔργο ΠΑΣΧΟΣ, Νικόδηµος Ἁγιορείτης ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Συµβιβασµοὶ καὶ προσδοκίες ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Τὸ ἑλληνικὸ βιβλίο ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Χρονολογικὰ ζητήµατα ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ἀργολίδος Μητρόπολις ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ἀνέκδοτα κείµενα χειρογράφων καταρτισθεῖσα καὶ συνταχθεῖσα κατ' ἐντολὴν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, Τόµος πρῶτος, [Παράρτηµα τοῦ ΙΕ τόµου], Κωνσταντινούπολις ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Ἀπελευθερωτικοὶ ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας, τεῦχ. Α ( ), Θεσσαλονίκη ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Σχέσεις Ὀρθοδόξων καὶ Λατίνων κατὰ τὸν ις αἰώνα, Θεολογία 3 (1925) , , ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ταµεῖον ἀνεκδότων βυζαντινῶν ᾀσµατικῶν κανόνων seu Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Orientis Christiani, [Σύλλογος πρὸς ιάδοσιν Ὠφελίµων Βιβλίων 62], Ἀθῆναι ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΝΙΚΗ, Γύρω ἀπὸ τὸ θέµα τῆς παράδοσης τῶν βυζαντινῶν ἐπιστολῶν, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - Ἐπιστηµονικὴ Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς - Τιµητικὸς τόµος στὴ µνήµη Σταµάτη Καρατζᾶ, Θεσσαλονίκη 1990, σ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ πάσας τὰς καθ' ἑκάστην ἡµέραν, ἀνηκούσας ἀκολουθίας αὐτῇ. ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἐννάτῳ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ., Βυζαντινὰ ἐν Ἄνδρῳ ὀνόµατα καὶ ἐπωνύµια, ΕΕΚΜ 10 ( ) ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ Σ., Τὸ ὑµνοαγιολογικὸ ἔργο τῶν Κολλυβάδων (Πανεπιστηµιακὲς σηµειώσεις), Θεσσαλονίκη ΠΑΣΧΟΣ Π., Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἁγιολόγος, στὸ Νικοδήµου Ἁγιορείτου Πνευµατικὴ Μαρτυρία, σ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ., Συµβιβασµοὶ καὶ προσδοκίες. Οἱ ἡγετικὲς ὁµάδες τοῦ ἑλληνισµοῦ τῆς Τουρκοκρατίας ἀπέναντι στὸ ἐθνικὸ πρόβληµα, Θεσσαλονίκη (χ.χ.). ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ., Τὸ ἑλληνικὸ βιβλίο κατὰ τὴν τουρκοκρατία ( ). Περιλήψεις µαθηµάτων, Θεσσαλονίκη (χ.χ.). ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ., Χρονολογικὰ ζητήµατα τῆς πατριαρχείας τοῦ Ἱερεµίου Α ( ), Μνηµοσύνη 1 (1967) ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ., Ἀργολίδος Μητρόπολις, ΘΗΕ 3 (1963) ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ., ύο ἀνέκδοτα κείµενα περὶ τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου (Μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Ἰουστίνου 25

27 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ἐπιστολὲς Ἱππολύτου Βάρελη ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Μεγάλοι ρήτορες ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Τὸ σχέδιο ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ 1552 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ 1994 ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ, Λεξικὸν Νεοµαρτύρων ΠΕΤΡΗΣ, Νικόλαος Μαλαξός ΠΕΤΡΗΣ, Νικολάου Μαλαξοῦ κανών ΠΗΛΙΛΗΣ, Τίτλοι, ὀφφίκια εκαδίου καὶ µιὰ «ἐνθύµηση»), Πελοποννησιακὰ Η (1971) ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ., Ἐπιστολὲς τοῦ Ἱππολύτου Βάρελη καὶ τοῦ Μανουὴλ Γλυτζούνη, Ἑλλήνων ἐκδοτῶν στὴ Βενετία, ΜΝΕ 4 (1992) ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ., Οἱ µεγάλοι ρήτορες Μανουὴλ Κορίνθιος, Ἀντώνιος, Μανουὴλ Γαλησιώτης καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀκµῆς των, ΙΕΕ 16 (1962) ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Χ., Τὸ σχέδιο ἀντιτουρκικῆς ἐκστρατείας τοῦ µητροπολίτη Τιµοθέου (1572) καὶ ἄλλα σχετικὰ κείµενα, ΜΝΕ 6 (2000) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΤΥΠΩΘΗ ἐνετίησι µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας καὶ διορθώσεως καὶ περιέχει πλεῖστα τροπάρια, ἰδιόµελα, κανόνας τε καὶ συναξάρια, ἃ συλλεχθέντα νῦν ἐκ πολλῶν, καὶ καλῶν βίβλων, οὐκ ἦσαν ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς προτυπωθεῖσι παρὰ τῶν ἄλλων πεντηκοσταρίοις διὸ συνεχωρήθη χάρις ὑπὸ τῆς ἐκλαµπροτάτης γερουσίας τῶν ἐνετῶν, τῷ κυρίῳ ἀνδρέᾳ καὶ ἰακώβῳ τοῖς σπινέλλοις στατηροποιοῖς τῆς ἐνδοξωτάτης ταύτης πόλεως τῶν ἐνετῶν δι' ἐτῶν ι, ἵνα µηδεὶς τολµήσῃ ταυτὶ τὰ µηναῖα τυπῶσαι, µήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς εἰ δὲ µή, τοιαύτην δώσει δίκην, οἷα συνέχεται ἐν τῇ χάριτι: ἔτει ἀπὸ τῆς θεογονίας χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ πεντηκοστῷ δευτέρῳ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ χαρµόσυνον τὴν ἀπὸ τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακῆς ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν περιέχον, ἐπὶ τέλους δὲ καὶ τὰ Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια τὰ ἐν τῷ ὄρθρῳ ἑκάστης τῶν ἐν τῷ µεταξὺ τούτῳ ἑορτῶν ἀναγινωσκόµενα. ιορθωθὲν καὶ δι' ἑνὸς προλόγου πλουτισθὲν ὑπὸ Βαρθολοµαίου Κουτλουµουσιανοῦ τοῦ Ἰµβρίου, Ἀθῆναι ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ι., Λεξικὸν τῶν Νεοµαρτύρων (Οἱ Νεοµάρτυρες ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς ΚΠόλεως, µέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ δούλου Ἔθνους), τ. Α-Γ [Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐκδόσεις Ἐθνικῆς Ἑκατονπεντηκονταετηρίδος 8-10], ἐν Ἀθήναις ΠΕΤΡΗΣ Π., Νικόλαος Μαλαξός, πρωτοπαπᾶς Ναυπλίου (1500ci 1594;), Πελοποννησιακὰ 3-4 ( ) ΠΕΤΡΗΣ Π., Νικολάου Μαλαξοῦ κανὼν ἐπὶ τῇ ἁλώσει τοῦ Ναυπλίου (1540), ΕΜΑ 8-9 ( ) ΠΗΛΙΛΗΣ Ι., Τίτλοι, ὀφφίκια καὶ ἀξιώµατα ἐν τῇ Βυζαντινῇ αὐτοκρατορίᾳ καὶ τῇ χριστιανικῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Ἀθῆναι

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐγένιος Βούλγαρις ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Εὐγένιος Βούλγαρις ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εὐγένιος Βούλγαρις Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1716-2016) Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Πρωσοπογραφία τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ Πρακτικὰ Συνεδρίου Μονὴ Λειμῶνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001 Ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Ἀπόστολος Σπανὸς Ἀθανάσιος Καλαμάτας Ἀθήνα 2009 Περιεχόμενα Ἐκδοτικὸ σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Διάλεξη του Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων ἁγίων στὶς 5 Ἰουνίου 1991. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991),

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου 2310 Τηλ. 999618, (fax). 996677 e-mail : santonio@past.auth.gr

Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου 2310 Τηλ. 999618, (fax). 996677 e-mail : santonio@past.auth.gr APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου 2310 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό: H Λεμεσός των νέων ιδεών, της προόδου και της πρωτοπορίας

Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό: H Λεμεσός των νέων ιδεών, της προόδου και της πρωτοπορίας ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 10 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Παρασκευή και Σάββατο 28 και 29 Νοεμβρίου 2014 με θέμα: Η διακίνηση Ιδεών στη Λεμεσό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΘΗ

ΜΝΗΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΘΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΙΤΕ ΜΝΗΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΘΗ Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας Εκδοτική επιμέλεια Κώστας Λάππας Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ Παντελεήμονος, (Μητρ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας), Ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα Του, Ἀθῆναι, Ἔκδοση τοῦ πέρ. «Μεταμόρφωσις», χ.χ. (1983), 138 σ. 2. ΓΟΥΣΙΔΗ Ἀλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα