100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents"

Transcript

1 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents

2 Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα τῆς παλαιᾶς γραφῆς. Ἀναστασιματάριον Νέον Χουρμ. Χαρτοφύλακος 1832 Ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Ἀναστασιματαρίου μὲ μικρὲς ἀλλαγές. Ἀναστασιματάριον Σύντομον Θεοδώρου Φωκαέως 1839 Πρόκειται γιὰ τὴ συμπληρωμένη μορφὴ τοῦ ἀργοσυντόμου Ἀναστασιματαρίου ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει μέχρι σήμερα καὶ βρίσκεται σὲ συνεχῆ χρήση. Μουσικὴ Μέλισσα, Α Τόμος Φωκαέως 1847 Ἀρχίζει μὲ τὰ δημοφιλῆ Ἀνοιξαντάριά του καὶ τὸ «Μακάριος Ἀνήρ». Ἀκολουθεῖ τὸ κύριο μέρος τοῦ ἀργοῦ Ἀνα στασιματαρίου. Ἀναστασιματάριον Ζ. Α. Ζαφειροπούλου 1853 Τὸ πρῶτο βιβλίο μουσικῆς ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Ἑλλάδα. Περιέχει καὶ τὰ ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ Γεωργίου Κρητὸς (+1815) σὲ ἦχο βαρὺ διατονικό. Ἀναστασιματάριον Σύντομον Φωκαέως 1855 Τὸ Ἀναστασιματάριο αὐτὸ εἶναι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὲ τὸν Β τόμο τῆς Μουσικῆς Μέλισσας τοῦ 1847, δηλαδή, περιέχει τὸ σύντομο Ἀναστασιματάριο. Ἀναστασιματάριον Γ. Λεσβίου 1865 Τὸ Ἀναστασιματάριον Πέτρου γραμμένο στὴ σημειογραφία τοῦ Γεωργίου Λεσβίου. Ἀναστασιματάριον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 1865 Ἔχει καὶ τὰ ἀργὰ Ἀντίφωνα τοῦ Ὄρθρου καὶ Ἄξιόν ἐστὶν κατ ἦχον. Ἀναστασιματάριον IE αἰῶνος Μουσικὴ Βιβλιοθήκη 1868 Μιὰ μοναδικὴ ἔκδοση τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ Ἀνα στασιματαρίου μὲ σημαντικὸ Πρόλογο. Ἀναστασιματάριον Πέτρου Μουσικὴ Βιβλιοθήκη 1869 Ἐπανέκδοση τοῦ πρώτου Ἀναστασιματαρίου τοῦ Ἔχουν προστεθεῖ κεκραγάρια Πέτρου Βυζαντίου, κανόνες, τιμιωτέρες, κατανυκτικά, καὶ μαρτυρικά. Pesnopenie Οἰκόνομωφ 1872 Τὸ Ἀναστασιματάριον στὴ σλαβονική. Νεώτατον Ἀναστασιματάριον (Ἀργόν) Νικολάου 1899 Νεώτατον Ἀναστασιματάριον (Σύντομον) Νικολάου Σμύρνης 1899 Περιέχουν τὸ ἀργὸ καὶ τὸ σύντομο Ἀναστασιματάριον σὲ μελοποιΐα Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, καθὼς ἐπίσης τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, καὶ τὸν Μικρὸ καὶ Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα, κ.ἄ. Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1905 Μιὰ προγενέστερη ἔκδοση τοῦ κλασικοῦ Ἀναστασι ματαρίου ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει μέχρι σήμερα καὶ βρίσκεται σὲ συνεχῆ χρήση. Περιέχει ἐπίσης καὶ τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, καὶ τὸν Μικρὸ καὶ Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα. Νέον Ἀναστασιματάριον Δημητρίου Κουτσαρδάκη 1929 «Κατὰ μὲν τὸ μέλος σύμφωνον πρὸς τὸ Ἀναστασιμα τάριον Πέτρου Πελοποννησίου, κατὰ δὲ τὴν προφορὰν πρὸς τὸ τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου». Ἐπίτομον Ἀναστασιματάριον τοῦ Ὄρθρου Β. Κ. Νικολαΐδου 1966 Περιέχει δικές του μελοποιήσεις τοῦ «Θεὸς Κύριος» καὶ τῶν Αἴνων στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Νέον Ἀναστασιματάριον Γεωργίου Σύρκα 1967 Αὐτὸ τὸ Ἀναστασιματάριον βασίζεται στὴν Κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 20 ου αἰῶνα.

3 Ἀνθολογίαι Αἱ Δύο Μέλισσαι Τόμος Β Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου 1906 Περιέχει τὴν ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοὺς κανόνες ὀρθογραφίας. Ἀκάθιστος Ὕμνος Ἐμμανουὴλ Φαρλέκα 1931 Περιέχει τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τὸ «Χαῖρε Νύμφη», τὰ τροπάρια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, καὶ δύο ὕμνους στὴν Παναγία. Ἀκολουθία Λειτουργίας Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1906 Αὐτὸς ὁ τρίτος τόμος στὴν ἀνθολογία του «Μουσικὴ Βιβλιοθήκη» περιέχει τὴν ἀκολουθία τῆς Θ. Λειτουργίας. Διακρίνονται ὅλες οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἀνδρέα Τσικνοπούλου γιὰ τὴν ἁπλότητα, τὸ σωστὸ τονισμὸ καὶ τὴν εὐρυθμία τῆς μελωδικῆς τους γραμμῆς. Cvetosobranie Liturgia Νικολάϊ Τριαντάφυλλωφ 1847 Μελοποιήσεις τῆς Θείας Λειτουργίας στὴ σλαβονική. Cvetosobranie Vecernaja i Utrennaja Τριαντάφυλλωφ 1847 Μέλη τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου στὴ σλαβονική. Δοκίμιον Ἐκκλησιαστικῶν Μελῶν Χ. Γ. Κεσσανιέως 1856 Μιὰ συλλογὴ δικῶν του συνθέσεων ποὺ διακρίνονται γιὰ τὴ μελωδικότητά τους, ἰδίως τὰ «Κύριε Ἐλέησον» καὶ οἱ δο ξο λογίες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πολὺ ἀναλυτικὴ γραφή. Ἐγκόλπιον Ἱεροψάλτου Δ. Βουλγαράκη 1886 Περιέχει μαθήματα ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό, Ὄρθρο, καὶ Θεία Λειτουργία. Ὄχι μόνο δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ἀλλὰ ἤθελαν καὶ νὰ ἀπαγορέψουν τὴν χρῆσι του. Ἐκκλησιαστικὸν Ἀπάνθισμα Παν. Κηλτζανίδου 1861 Περιέχει συλλογὴ μαθημάτων τῶν ἀκολουθιῶν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Προηγιασμένης Λειτουργίας καὶ καλοφωνικῶν εἱρμῶν κ.ἄ. Τὰ περισσότερα συνθέσεις τοῦ Κηλτζανίδη. Ἡ Θεία Λειτουργία Ἀντωνίου Σύρκα 1961 Αὐτὸ τὸ μουσικὸ βιβλίο τῆς Θ. Λειτουργίας περιέχει διάφορες ἀνέκδοτες συνθέσεις, ὅπως π.χ. τοῦ Νήλεως Καμαράδου καὶ Γ. Σαρανταεκκλησιώτου. Ἱεροψάλτου Ἐγκόλπιον, Τόμος Β (Ὄρθρος) Ἰωάννου 1894 Τὸ τρίτομο αὐτὸ Ἐγκόλπιο, γνωστὸ ὡς «Ἐγκόλπιο Ἰωάννου», θεωρεῖται τὸ σπουδαιότερο καὶ περιεκτικότερο τοῦ εἴδους του. Περιέχει σπουδαῖες σειρὲς μαθημάτων. Κῆπος Χαρίτων Μέρος Γ Γεωργιάδου 1915 «Περιέχον ἅπαντα σχεδὸν τὰ τῆς λειτουργίας ἐκκλησιαστικὰ ἄσματα μελισθέντα ὑπὸ Τριανταφύλλου Γεωργιάδου, ἰδιόγραφον τοῦ αὐτοῦ». «Κοκκινογοργοῦσα» Ἀνθολογία Ἰωάννου 1846 Περιέχει κλασικὰ μαθήματα γιὰ τὸν Ἑσπερινό, τὸν Ὄρθρο, καὶ τὴν Θ. Λειτουργία. Τὰ σημεῖα χρόνου καὶ οἱ μαρτυρίες εἶναι τυπωμένα μὲ κόκκινο μελάνι καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι γνωστὸ ὡς «κοκκινογοργοῦσα». Λειτουργικά Β. Κ. Νικολαΐδου 1961 Περιέχει τέσσερις σειρὲς ἀπὸ λειτουργικὰ καὶ «Ἄξιόν ἐστίν» Μουσικὴ Πανδέκτη Α (Ἑσπερινός) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1850 Μουσικὴ Πανδέκτη Β (Ὄρθρος) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1850 Μουσικὴ Πανδέκτη Γ (Μαθηματάριον) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1851 Μουσικὴ Πανδέκτη Δ (Λειτουργία) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1851 Πρόκειται γιὰ τὴν πληρέστερη, μέχρι σήμερα, κωδικο ποιη μένη συλλογὴ κλασσικῶν μαθημάτων. Μουσικὸν Ἀνθολόγιον, Μέρος Γ Χρηστοπούλου 1891 Περιέχει μαθήματα τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ

4 Ὄρθρου. Στὴν ἐργασία του ὁ Χρηστόπουλος ἐπιχειρεῖ ἁπλο ποίηση τοῦ μέλους καὶ χρήση μόνο 4σήμου συμμέτρου ρυθμοῦ κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Ἰ. Σακελλαρίδη. Μουσικὸν Ἐγκόλπιον (Β Τόμος) Ἀλεξ. Θ. Φωκαέως 1869 Μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν ἔκδοση περιέχονται καὶ συνθέ σεις νέων μελουργῶν (δοξολογίες), ὅπως Γεωργίου Βιολάκη, Ἰωάσαφ τοῦ Ρώσου καὶ Νικολάου Ἰωαννίδη. Νέα Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἔκδοση Σπ. Κουσουλίνου 1911 Περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια γιὰ τὴν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Νέαι Μελωδίαι Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη 1931 Ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι (20 σελίδες) μὲ Ἀνοιξαντάρια σὲ ἦχο πλ. Β, ἕνα καλοφωνικὸ εἱρμό, καὶ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Α Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Νεκρώσιμος Ἀκολουθία Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1890 Περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια γιὰ τὴν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Νέον Ταμεῖον Ἀνθολογίας Γ. Μ. Χαλιορῆ 1890 Περιέχει μερικὰ τροπάρια ἀπὸ τὸ Ἀναστασιματάριο καὶ μία ἀνθολογία μελῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, καὶ ἄλλα μαθήματα. Νεώτατον Μουσικὸν Ἐγκόλπιον Γ Κυριάκου Ζαχαριάδου (Βατοπεδινοῦ) 1894 Αὐτὸς ὁ περιεκτικὸς καὶ εὔχρηστος τόμος περιέχει τὴ λειτουργία καὶ καλοφωνικοὺς εἱρμούς. Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος Παναγιωτίδου 1906 Περιέχει ὅλα τὰ ἐγκώμια τοῦ Μεγάλου Σαββάτου Ποιμενικὸς Αὐλὸς Α Κοσμᾶ Μαδυτινοῦ 1897 Περιέχει «θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ διδασκαλία τῆς μουσικῆς τέχνης» Ποιμενικὸς Αὐλὸς Β Κοσμᾶ Μαδυτινοῦ 1897 Περιέχει διάφορα «ἐκκλησιαστικὰ ᾄσματα» τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας. Ταμεῖον Ἀνθολογίας Α (Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος) Γρηγορίου Πρωτοψάλτου 1834 Ταμεῖον Ἀνθολογίας Β (Λειτουργία) Γρηγορίου 1834 Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῆς Ἀνθολογίας εἶναι γνωστὴ ὡς «Ἀν θο λογία τοῦ Γρηγορίου» σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν πρώτη ἔκδοση (τοῦ 1824) ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς «Ἀνθολογία Χουρμουζίου». Γιὰ πρώτη φορὰ καταχωροῦνται χερουβικὰ τοῦ τότε Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου. Χερουβικάριον Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου 1900 Περιέχει τρεῖς σειρὲς ἀπὸ δικές του συνθέσεις τῶν χερουβικῶν καὶ κοινωνικῶν. Βιβλία Περὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Διατριβή Παναγιώτου Κηλτζανίδου 1880 Παρουσιάζει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Δ. Πασπαλλῆ περὶ Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ τοὺς ἀντικρούει. Ἑξηκονταετηρὶς Βιολάκη 1900 Περιέχει κείμενα σχετικὰ μὲ τὸν πανηγυρισμὸ τῆς ἑξηκονταετηρίδας τοῦ μουσικοῦ σταδίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη. Ἐρωταποκρίσεις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Traités de Musique Byzantine 1899 «Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐρωταποκρίσεις τῆς παπαδικῆς τέχνης, περὶ σημαδί ων, τόνων, φωνῶν, πνευμάτων, κρατημάτων, παραλλαγῶν, καὶ ὅσα ἐν τῇ παπαδικῇ τέχνῃ διαλαμβάνουσιν.» Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις Γ. Παπαδοπούλου 1904 Παρουσιάζει τὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Τὸ ἔργο ἐπαναλαμβάνει πολλὰ στοιχεῖα ποὺ παρου σί ασε στὸ προηγούμενο βιβλίο του «Συμβολαί».

5 Λόγος Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἰωάννου 1858 Σύντομη φυλλάδα (24 σελίδες) ποὺ περιέχει λόγο περὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ π. Ναθαναὴλ Ἰωάννου Εὐβοέως. Νέα Ἀνθολογία (Πρόλογος) Ἐμ. Βαμβουδάκη 1921 Ὁ πρόλογος τοῦ βιβλίου «Νέα Ἀνθολογία» τοῦ Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη. Οἱ Μουσικοὶ Χοροί Ἀγγ. Βουδούρη 1935 Μικρὴ φυλλάδα (30 σελίδες) ποὺ περιγράφει τοὺς μουσικοὺς χοροὺς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική Ἀναστασίου 1881 Περιέχει ἐργασία γιὰ τὴ θέση τοῦ Πατριαρχείου ἀπέναντι στὴ Βυζαντινὴ μουσική. Περὶ Μουσικῆς Παγκρατίου 1916 Σύντομη φυλλάδα (29 σελίδες) τοῦ ἀρχιμανδρίτου Παγκρατίου Βατοπαιδινοῦ μὲ τρία μέρη: «περὶ μουσικῆς ἐν γένει», «ἡ εὐρωπαϊκὴ τετραφωνία καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνῳδία», «ἐντυπώσεις καὶ σκέψεις». Περὶ Ὕφους Κωνσταντίνου Ψάχου 1904 Ἄρθρο τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου στὴ μουσικὴ ἐφημερίδα «Φόρμιγξ» σχετικὰ μὲ τὸ Πατριαρχικὸ ὕφος ψαλμωδίας. Συμβολαί Γεωργίου Παπαδοπούλου 1890 Περιέχει τὴν ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Παρὰ τὶς σχετικὲς ἀνακρίβειές του, ἀποτελεῖ κύρια πηγὴ τῶν ἱστορικῶν πληροφοριῶν περὶ τῶν ψαλτῶν τῆς ἐκκλη σίας. Συμβολή Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη 1938 Παρουσιάζει τὰ ἀρχαῖα κείμενα περὶ ψαλτικῆς τέχνης τοῦ ἱερομονάχου Γαβριήλ, Μανουὴλ του Χρυσάφη, Παχωμίου Ρουσανοῦ καὶ Ἰωάννου Κουκουζέλους, καὶ τὰ σχολιάζει. Ὁ Τέταρτος Θρίαμβος Γεωργίου Λεσβίου 1848 Περιέχει ἀπάντηση τοῦ Γεωργίου Λεσβίου κατὰ τῶν ἐπικριτῶν τοῦ συστήματός του. Ὑπόμνημα Ἀγγ. Βουδούρη 1931 Ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Ἄγγελος Βουδούρης στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ «ἐν τῷ παρελθόντι, ἐν τῷ παρόντι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι». Δοξαστάρια Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ 1884 Περιέχει τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τῆς Ἀναστάσεως. Τὸ βιβλίο αὐτὸ θεωρήθηκε τὸ καλύτερο τοῦ εἴδους του καὶ γνώρισε, μέχρι σήμερα, μεγάλη χρήση. Δοξαστάριον Α (Μηνολόγιον) Ἰακώβου Πρωτοψ Δοξαστάριον Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Ἰακώβου Πρωτοψάλτου 1836 Αὐτὸ τὸ δίτομο βιβλίο εἶναι τὸ λεγόμενο «στίλβωτρον τῶν ἱεροψαλτῶν» καὶ προέρχεται ἀπὸ τη σύντμηση τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ μέλους, μὲ παράλληλη ὅμως διατήρηση τῶν σπουδαιοτέρων θέσεών του καὶ γενικὰ τοῦ ὕφους καὶ τοῦ χαρακτῆρα του, ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη Ἰάκωβο. Δοξαστάριον Α (Μηνολόγιον) Κωνσταντίνου 1841 Δοξαστάριον Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 1841 Περιέχονται τὰ δοξαστικὰ μελοποιημένα ἀπὸ τὸν Κωνστα ντῖνο Πρωτοψάλτη σὲ ἀργὸ στιχηραρικὸ δρόμο. Δοξαστάριον Ἀποστίχων Α (Σεπτέμβριος Μάρτιος) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 (1859) Δοξαστάριον Ἀποστίχων Β (Ἀπρίλιος Αὔγουστος καὶ Τριῴδιον Πεντηκοστάριον) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 (1859)

6 Δοξαστάριον Ἀποστίχων Γ (Παράρτημα) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 Αὐτοὶ οἱ τρεῖς τόμοι περιέχουν δοξαστικὰ σὲ ἀργὸ στιχηραρικὸ μέλος, καὶ συμπληρώνουν τὸ ἀργὸ Δοξαστάριο τοῦ Ἰακώβου. Πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ συστηματικὴ μελοποίηση κατὰ τὸ «παλαιὸν στιχηραρικὸν μέλος» γιὰ μετὰ τὸ Δοξαστάριον Πέτρου Α (Μηνολόγιον) Γρηγορίου 1849 Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τὸ ἔργο εἶναι ἡ ἴδια ἔκδοση μὲ τοῦ 1835, μὲ ἁπλὴ ἀλλαγὴ ἐξωφύλλου. Δοξαστάριον Πέτρου Α (Μηνολόγιον) Γ. Βιολάκη 1899 Δοξαστάριον Πέτρου Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Βιολάκη 1899 Πρόκειται γιὰ τὸ Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τῆς ἔκδοσης τοῦ 1835 (μὲ λίγες προσθῆκες), ἀλλὰ σὲ ἐξήγηση Γεωργίου Βιολάκη. Μουσικὴ Κυψέλη Α (Μεγάλαι Ἑορταί) Στεφάνου 1898 Μουσικὴ Κυψέλη Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Στεφάνου 1883 Μουσικὴ Κυψέλη Γ (Μικραὶ Ἑορταὶ) Στεφάνου 1899 Τὸ περίφημο τρίτομο ἔργο τὸ ὁποῖο ἀπὸ τότε ποὺ ἐκδόθη κε μέχρι καὶ σήμερα ἀποτελεῖ τὸ βασικότερο βιβλίο τοῦ εἴδους του, δηλ. ποὺ περιέχει ὅλα τὰ δοξαστικὰ καὶ ἰδιόμελα γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος. Μουσικὸν Δωδεκαήμερον Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου 1884 Περιέχει τὶς ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων. Πεντηκοστάριον Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ 1886 Καὶ αὐτό, ὅπως καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, διακρίνονται γιὰ τὸ σοβαρό, ἁπλὸ καὶ ἀρχαιότροπο ὕφος, γεγονὸς ποὺ χάρισε στὸν συνθέτη τους τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ «τελευταίου κλασικοῦ». Πεντηκοστάριον Γεωργίου Σύρκα 1984 Αὐτὸ τὸ αὐτόγραφο βιβλίο τοῦ Γ. Σύρκα περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια τοῦ Πεντηκοσταρίου καθὼς καὶ τῆς ᾀσματικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Συλλογὴ Ἰδιομέλων καὶ Ἀπολυτικίων Μανουήλ 1831 Περιέχει ἰδιόμελα τοῦ ἐνιαυτοῦ, τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ἀποτέλεσε τὴ βάση γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἰδιομέλων ἀπὸ τὸν Θ. Φωκαέα Μουσικὴ Μέλισσα καὶ Στέφανο Λαμπαδάριο Μουσικὴ Κυψέλη. Σύντομον Δοξαστάριον Πέτρου Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ξανατυπώθηκε τὸ 1821, 1835, 1849 σὲ ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου, τὸ 1882 σὲ ἐξήγηση Κηλτζανίδη (πρόσθεσε καὶ τὰ ἰδιόμελα) καὶ τὸ 1899 σὲ ἐξήγηση Βιολάκη. Psaltikien Mineinik Μανασία Πὸπ Θεόδωρωφ 1922 Τὰ δοξαστικὰ στὴ σλαβονικὴ γιὰ μεγάλες ἑορτές. Psaltikien Triod Μανασία Πὸπ Θεόδωρωφ 1922 Αὐτὸ τὸ βιβλίο στὴ σλαβονικὴ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἐγκύκλιοι Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιος κατὰ τῆς Ἐναρμονίσεως 1846 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ χεί ου ποὺ καταδικάζει τὴν καινοτομία τῆς ἐναρμονίσεως ἐκκλη σιαστικῆς μουσικῆς σὲ ἑλληνικὲς ὀρθόδοξες ἐνορίες στὴ Βιέννη. Patriarchal Encyclical against Harmonization 1846 Τὸ ἴδιο στὰ ἀγγλικά.

7 Ἄλλαι Πατριαρχικαὶ Ἐγκύκλιοι κατὰ τῆς Ἐναρμονίσεως 1846 Περιέχει ἄλλες ἐγκυκλίους σχετικὰ μὲ τὸ ἴδιο θέμα. Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιος πρὸς τοὺς Ψάλτες 1880 Μία σύντομη ἐγκύκλιος ποὺ καθορίζει τί πρέπει νὰ ψάλλουν. Εἱρμολόγια Irmologion Macarie 1823 Τὸ ρουμανικὸ Εἱρμολόγιον τοῦ Ἱερομονάχου Μακαρίου. Εἱρμολόγιον Ἀργὸν Πέτρου Χουρμουζίου 1825 Εἶναι τὸ πρῶτο ἔντυπο Εἱρμολόγιο καὶ ἀποτέλεσε τὴ βάση γιὰ τὶς μεταγενέστερες ἐκδόσεις τῶν Εἱρμολογίων. Εἱρμολόγιον Σύντομον Πέτρου Χουρμουζίου 1825 Περιέχει τὸ σύντομο Εἱρμολόγιο (ἀπὸ τοὺς κανόνες μόνο τοὺς εἱρμούς). Ἡ σύνθεση τῶν μελῶν ἀνήκει στὸν Πέτρο τὸν Βυζάντιο, ἐκτὸς τῆς στιχολογίας τῶν αἴνων ποὺ εἶναι τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα. Εἱρμολόγιον Καταβασιῶν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1856 Περιέχει κανόνες τοῦ ἐνιαυτοῦ μετὰ τοῦ συντόμου Εἱρμολογίου. Εἶναι καθ ὅλα ὅμοιο μὲ τῆς ἔκδοσης τοῦ 1839 Εἱρμολόγιον Καταβασιῶν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1903 Περιέχει τὸ κλασικὸ ἀργὸ καὶ σύντομο Εἱρμολόγιο μαζὶ μὲ μερικὰ Προσόμοια. Καλοφωνικὸν Εἱρμολόγιον Γρηγορίου 1835 Περιέχει 86 καλοφωνικοὺς εἱρμούς, τρία ἐπιφωνήματα καὶ 23 κρατήματα. Πρόκειται γιὰ τὴ μοναδικὴ αὐτοτελῆ συλλογὴ καλοφωνικῶν εἱρμῶν (μαζὶ μὲ τὴ δίχρωμη Σύνοψη καλοφωνικῶν εἱρμῶν τῆς ἔκδοσης τοῦ 1842) Irmologia Ἀγγέλου Ἰβάνωφ 1875 Τὸ Εἱρμολόγιον στὴ σλαβονικὴ τοῦ Ἀγγέλου Ἰβάνωφ. Νέον Εἱρμολόγιον Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1895 Περιέχει τὸ σύντομο Εἱρμολόγιο. Σύνοψις Καλοφωνικῶν Εἱρμῶν (δίχρωμη) Ἰωάννου 1842 Περιέχει 23 καλοφωνικοὺς εἱρμοὺς καὶ 12 κρατήματα. Ἐπίσης περιέχει χερουβικὰ καὶ κοινωνικὰ ἑβδομάδος καὶ νεκρώσιμη ἀκολουθία. Τὸ περιεχόμενό του προέρχεται βασικὰ ἀπὸ τὸ Καλοφωνικὸ Εἱρμολόγιο τοῦ Εἶναι τὸ πρῶτο δίχρωμο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σύντομοι Καταβασίαι Β. Κ. Νικολαΐδου 1969 Αὐτόγραφο βιβλιαράκι τοῦ Νικολαΐδου μὲ τὶς σύντομες καταβασίες. Θεωρητικὰ Βιβλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδή Χαραλάμπους Οἰκονόμου 1940 Ἕνα σπουδαῖο θεωρητικὸ ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τὴν λεπτο μερῆ ἐξήγηση τῶν κανόνων ὀρθογραφίας. Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Θεωρητικὸν καὶ Πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Χρυσάνθου 1821 Περιέχει συνοπτικὰ τὴ θεωρία τῆς νέας μεθόδου καὶ εἶναι τὸ πρῶτο τοῦ εἴδους του. Θεωρητικὴ καὶ Πρακτική Δροβανίτη 1851 Τὸ θεωρητικὸ αὐτὸ εἶναι στὴν οὐσία ψευδώνυμη ἔκδοση, μιὰ καὶ ἀκολουθεῖ ἐπ ἀκριβῶς τὸ μικρὸ θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου. Θεωρητικόν Ἀγαθοκλέους 1855 Μὲ αὐτὸ τὸ ἀξιοπρόσεκτο βιβλίο ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ ἀνασκευὴ τῶν ἀπόψεων τοῦ Χρυσάνθου σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὰ διαστήματα τῆς

8 Βυζαντινῆς μουσικῆς. Θεωρητικὸν Μέγα Χρυσάνθου 1832 Τὸ περισπούδαστο καὶ μοναδικὸ ἔργο τοῦ Χρυσάνθου μὲ τὸ ὁποῖο τεκμηριώνεται θεωρητικὰ καὶ ἀποκρυσταλ λώ νεται τὸ νέο σύστημα γραφῆς τῆς Βυζα ντι νῆς μουσικῆς. Τὸ ἔργο ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα τὴ βάση ὅλων τῶν μεταγενέστερων θεωρητικῶν. Θεωρητικὸν Στοιχειῶδες τῆς Μουσικῆς Φιλοξένους 1859 Περιέχει τὴ θεωρία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, περὶ ὕφους, λίγα βιογραφικὰ στοιχεῖα παλιῶν δασκάλων καὶ τρεῖς πίνακες ἀνεξάρτητους Κανονίων τῆς παραχορδῆς. Εἶναι τὸ περιεκτικότερο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ τοῦ ΙΘ αἰῶνα, μετὰ ἐκεῖνο τοῦ Χρυσάνθου. Ἡ Ἱερά μας Μουσική Βεργωτῆ 1889 Μιὰ σύντομη ἀπάντηση (16 σελίδες) σὲ διατριβὴ τοῦ Ἀλ. Ραγκαβῆ ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι «οὐδὲ κατὰ κεραίαν πρέπει τὴν ἐκκλησιαστικήν μας μουσικὴν νὰ μεταρρυθμίσωμεν». Κρηπίς Φωκαέως 1872 Περιέχει μὲ ἐρωταπόκριση τὴ θεωρία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη: τὸ θεωρητικὸ καὶ τὸ ἱστορικό. Ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸ Μεγάλο Θεω ρη τι κὸ τοῦ Χρυσάνθου. Τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ προσθέ τει ὁ Φωκαέας εἶναι τὸ κεφάλαιο ΚΕ, στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσονται οἱ κανόνες τῆς ὀρθογραφίας. Κρηπίς Στεφάνου 1875 Ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα Κρηπίδα, κυρίως γιὰ τὴν ἀντι παραβολὴ τῶν ἤχων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς μὲ Μακάμια τῆς ἐξωτερικῆς. Μεθοδικὴ Διδασκαλία Κηλτζανίδου 1881 Περιέχει τὴ διδασκαλία τῆς ἀσιαστικῆς μουσικῆς μὲ πολλὰ μουσικὰ παραδείγματα, πέντε ὀθωμανικὰ ἄσματα, καὶ συνοπτικὴ θεωρία καὶ κανόνες ὀρθογραφίας τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Μουσικὴ Ἑρμηνεία Μεταβολῶν Ἰωαννίτου 1871 Μιὰ σύντομη (30 σελίδες) ἐξήγηση τῶν φθορῶν μὲ πίνακες διαστημάτων. Μουσικὴ Παιδαγωγία Ν. Παγανᾶ 1897 Περιέχει ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους καὶ σχολικὰ τραγούδια, μὲ μικρὴ θεωρητικὴ ἐξήγηση σύμφωνα με τὶς θέσεις του (γιὰ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς ρυθμοὺς τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς) γιὰ τὶς ὁποῖες ἐπικρίθηκε μὲ σφοδρότητα. Νέον Θεωρητικὸν Α Μισαὴλ Μισαηλίδου 1902 Παρουσιάζει τὴν θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Νέον Θεωρητικὸν Β Μισαὴλ Μισαηλίδου 1902 Παρουσιάζει τὴν θεωρία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς. Ὁ Ῥυθμὸς ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Μουσικῇ Εὐστρατίου Παπαδοπούλου 1903 Παρουσιάζει ὁ συγγραφέας τὶς ἀντιλήψεις του περὶ ρυθμοῦ. Ὁ Ῥυθμογράφος Κυριαζίδου 1909 Ἐξηγεῖ τὸν χρόνο, τὸ μέτρο, καὶ τὸ ρυθμὸ στὴ μουσική, καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα ἀσματικὸ παράρτημα. Περὶ Ῥυθμοῦ Κουπιτώρη 1878 Μία μικρὴ ἀλλὰ ἀξιόλογη ἐργασία περὶ ρυθμοῦ. Στοιχειώδης Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Κωνσταντινούπολις 1888 Περιέχει τὰ πορίσματα τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881 ἀποκρυσταλλωμένα σὲ διδακτικὸ εὐμέθοδο ἐγχειρίδιο. Καθόρισε τοὺς τρεῖς τόνους: μείζονα, ἐλάσσονα καὶ ἐλάχιστο, σὲ μόρια. Teoreticon Macarie 1823 Τὸ ρουμανικὸ θεωρητικὸ τῆς Βυζαντινῆς Μουσι κῆς τοῦ Ἱερομονάχου Μακαρίου γραμμένο μὲ κυριλλικοὺς χαρακτῆρες.

9 Χειρόγραφα Παλαιὰ Γραφή Δοξαστάριον Πέτρου Χεὶρ Κώνστα Παλαιὰ Γραφή Αὐτὸς ὁ κώδικας γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα στὶς ἀρχὲς τοῦ 19 ου αἰῶνα, καὶ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἔτους τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου. Εἱρμολόγιον Χεὶρ Πέτρου Παλαιὰ Γραφή Περιέχει τὸ ἀργὸ εἱρμολόγιο στὸ μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (18 ου αἰῶνα). Δοξολογία Δανιήλ Παλαιὰ Γραφή Αὐτὸ τὸ χειρόγραφο περιέχει μόνο τὴ δοξολογία τοῦ Δανιὴλ Πρωτοψάλτου σὲ ἦχο βαρὺ (ἑπτάφωνο). Προθεωρία τῆς Παπαδικῆς Θεωρητικόν Σύντομη ἐξήγηση τῶν χαρακτήρων τῆς παλαιᾶς γραφῆς. Νέα Γραφή Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐξήγησις Γρηγορίου Περιέχει τὸ Ἀναστασιματάριον τοῦ Πέτρου στὴν ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Δοξαστάριον Ἑνιαυτοῦ Αὐτόγραφος Κώδικας Γρηγορίου Πρόκειται γιὰ κώδικα ποὺ ἔγραψε ὁ Γρηγόριος Λαμπαδάριος (καὶ μετέπειτα Πρωτοψάλτης) μεταξὺ 1811 καὶ Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Δοξαστάριον Ἑνιαυτοῦ Πέτρου Χεὶρ Κώνστα Αὐτὸς ὁ κώδικας πιθανὸν νὰ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα γύρω στὰ 1830 καὶ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἔτους. Χειρόγραφον Τριῳδίου Πέτρου Κώνστα Περιέχει τὰ δοξαστικὰ καὶ ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου γραμμένα ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα.

10 Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν βαθιά μας εὐγνωμο σύνη στὰ πολλὰ ἄτομα καὶ τὶς βιβλιοθῆκες ποὺ μᾶς ἔδωσαν τὴν ἄδειά τους νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ σκαναρίσματα αὐ τῶν τῶν πολύτιμων βιβλίων καὶ χειρογράφων γιὰ αὐτὴ τὴ συλλογή. Ὅλα τὰ βιβλία στὴ συλλογὴ ἐκδόθηκαν τοὐλάχιστον πρὶν ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια, καὶ ἔτσι μποροῦν νὰ διαδοθοῦν ἐλεύθερα, σύμφωνα μὲ τοὺς διεθνεῖς νόμους τῆς Ἑλλάδας περὶ δικαιωμάτων. Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐγνώμονες στὸ Γεώργιο Χατζηθεο δώρου γιὰ τὴν ἄδειά του νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς περιγραφὲς τῶν βιβλίων ἀπὸ τὴν χρησιμότατη Βιβλιογραφία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Περίοδος Α ( ). We would like to express our deep gratitude to the many individuals and libraries that kindly gave us permission to use their scans of these precious books and manuscripts for this collection. All books herein were published at least seventy years ago and are thus in the public domain according to the international copyright laws of Greece. We are especially grateful to Georgios Hatzitheodorou for his permission to use the descriptions of books in his invaluable Bibliography of Byzantine Ecclesiastical Music, First Period ( ) [in Greek]. Saint Anthony s Greek Orthodox Monastery 4784 N St. Joseph s Way * Florence AZ *

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν - Πανεπιστήμιο Κρήτης 22-5-2012 2 Περιεχόμενα 1 Διαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις........................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα