Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10"

Transcript

1 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Μηχανισμοί Mechanisms Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information

2 2

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3

4 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics 1. Ôï óýóôçìá Ì9400 SOFTLINE PLUS åßíáé ðéóôïðïéçìýíï áðü ôï äéåèíïýò öþìçò ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï IFT. ROSENHEIM, üóïí áöïñü ôçí õäáôïóôåãáíüôçôá êáé ôçí áíåìïðåñáôüôçôá óôéò õøçëýò êáôçãïñßåò CE. 2. Ç äéáäéêáóßá âáöþò ôïõ óõóôþìáôïò åßíáé ðéóôïðïéçìýíç êáé äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöþò QUALICOAT êáé GSB. 3. Ï ó åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò, êáé ï Ýëåã ïò ðïéüôçôáò üëùí ôùí äéáôïìþí ôïõ óõóôþìáôïò Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï äéåèíýò ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001: ÌåãÜëç ðïéêéëßá ó åäßùí ãéá ôéò åóùôåñéêýò êáé åîùôåñéêýò åðéöüíåéåò ôùí ðïñôïðáñáèýñùí. 5. ÐïëëÝò äõíáôüôçôåò êáôáóêåõþò Ðáíôæïõñéþí. 6. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá áíôéêáôüóôáóç îýëéíùí êïõöùìüôùí. 7. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá êáôáóêåõþ åóùôåñéêþí èõñþí. 8. Ëýóåéò ãéá óõíäõáóìïýò ÁíïéãïìÝíùí - ÓõñïìÝíùí. 9. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá åìöüíéóç ðáñüìïéá ìå áõôþ ôùí îýëéíùí êïõöùìüôùí. 10. Ðëçèþñá Üëëùí êáôáóêåõáóôéêþí ëýóåùí ìå ðüìðïëëåò ôõðïëïãßåò. 1. Ì9400 SOFTLINE PLUS has been certified by IFT. ROSENHEIM, to reach Class C sealing and Class E impermeability. 2. The process of electrostatic powder coating of the system is certified with the European Standards QUALICOAT and GSB. 3. The design, the production process and the quality control of the system are certified with ÅÍ ISO 9001: Profile variety, offering a range number of choices on the aesthetic appearance of windows and doors in both the interior and exterior. 5. Many alternatives for the fabrication of hinged shutters. 6. Provision of solutions for replacement windows. 7. Specifically developed profiles for Interior Doors. 8. Solutions for the combined use of hinged and sliding systems on a single frame. 9. Profiles for aluminium frames assembling the appearance of wooden ones. 10. Variety of solutions for any architectural applications and typology. 4 Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως Note: Official test certificates may be sent upon request.

5 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Πλάτος βασικής κάσας / Πλάτος βασικού φύλλου Basic frame width / Basic sash width Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing depth Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγανοποίησης Sealing AlMgSi (EN AW 6060) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,4mm minimum / 1,6mm maximum Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 45mm \ 52mm Έως 24mm Up to 24mm Με απλό μεντεσέ έως 75kg ανά φύλλο Με ενίσχυση του μεντεσέ έως 130kg ανά φύλλο 75kg per sash using plain hinge 130kg per sash using heavy-load hinge Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγανοποίηση Aluseal και ελαστικά από EPDM Aluseal central seal system, with EPDM gaskets applied in 3 levels 5

6 Ηχομόνωση Sound Resistance Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) 7* 9* 11* 13* 6*/12/4 6*/12/6 8*/12/5 Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) 35 db 37 db 38 db 39 db 34 db 37 db 38 db Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 32 db 34 db 35 db 36 db 31 db 34 db 35 db 8*/12/8 40 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 6

7 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Θερμομόνωση Thermal insulation B 5 10 D O 20,0 C F E 2 U =3,20 W/(m. K) E-F Φ =-24,3 W/m B-C 190 O 0,0 C ,5 7 3 C 4 Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ. -24,308 - Up bp - 3,196. 0,190 ΔΤ -20,000 U = = =6,2 W/ (m 2. fa K) b f 0,098 7

8 8

9 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9

10 = Γωνία επιπεδότητας = Γωνία σύνδεσης = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Γωνία σύνδεσης χυτή = Γωνία σύνδεσης μηχανική = Γωνία σύνδεσης βιδωτή = Γωνία σύνδεσης με REIZ = Γωνία σύνδεσης ανοξείδωτη μηχανική = Γωνία σύνδεσης πλαστική = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Σύνδεσμος = Γέφυρα τακαρίσματος = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Ειδικό = Προφίλ ενίσχυσης = Τάπα = Kooltherm = Πριόνι = Κονδύλι = Ματσόλα από καουτσούκ = Οδηγός διάτρησης = Πρεσάκι = Μονωτικό υλικό = Στιγμιαία κόλλα = Μονωτική ταινία = Μέγιστο πλάτος = Μέγιστο ύψος = Εξωτερική περίμετρος = Κύρια περίμετρος = Ροπή αδρανείας x-x = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος = Προφίλ = Αριθμός σελίδας = Δεν υπάρχει απόθεμα = Alignment corner = Corner cleat = Crimp corner cleat = Double crimp corner cleat = Nail corner cleat = Cast mechanical corner cleat = = Screw corner cleat = Press corner REIZ = Inox mechanical corner cleat = Plastic corner cleat = Glazing holder corner = Corner cleat, adjustable = Cast T - cleat = Aluminium T - cleat = T - cleat = Glazing bridge = Adjustable transom-mullion cleat = Reinforcement plate for corners = Reinforcement plate for joints = Special = Reinforcement profile = End cover = Kooltherm = Saw = Milling bit = Rubber mallot = Drill jig = Punch press = Sealant = Instant glue = Sealing tape = Width = Height = External perimeter = Primary perimeter = Moment of inertia x-x = Moment of inertia y-y = = Profile = Page number = Not a stock item 10

11 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11

12 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,4 56, ,84 7, M ,35 56, ,86 8, M923 29, ,42 1, M , ,6 33,2 0,76 0, M , ,43 5, M , ,17 0, M , ,43 3, M , ,94 0, M , ,32 0, M , ,79 15, M ,6 71, ,97 22,

13 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9112 M9073 M9089 M9130 M9132 M9228 M9300 M ,8 33,1 36, ,5 50, , ,5 115,5 28, ,53 1,36 18,12 88,34 145,59 2,90 7,73 23,14 0,29 2,28 5,27 26,87 118,67 10,13 4,18 142, gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm

14 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M , ,14 6, M ,26 41, M ,43 18, M , ,34 1, M ,12 9, M ,5 15, ,23 0, M ,9 4, ,01 0, M , ,12 0, M ,5 23, ,55 0, M , ,79 5, M , ,51 11, M , ,28 1,

15 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M , ,06 0, M , ,39 0, M ,6 25, ,02 8, M ,4 25, ,87 7, M9329 3, ,33 0, M ,32 9, M , ,39 0, M ,8 30, ,12 0, M , ,30 0, M ,26 13, M , ,49 0, M ,01 0, M9336A 56 19, ,39 4,

16 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,2 38, ,51 0, M , ,05 1, M9338A 24, ,36 1, M ,51 0, M ,78 2, M ,76 0, M , ,35 0,

17 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M , ,09 2, M , ,64 9, M ,51 0, M ,25 5, M ,9 4, ,00 0, M , ,73 1, M , ,26 1, M , ,10 0, M , ,48 0,

18 M9359 M9360 M9366 M , ,07 20,42 8,02 13,71 18,20 15,69 2,10 11, M9368 M9372 M9374 M , , ,71 10,46 7,19 14,48 1,60 10,07 5,59 14, M ,97 75, gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm

19 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,1 41, ,56 6, M , ,40 27, M ,38 117, ,31 11, M , ,08 7, M ,3 117, ,38 0, M , ,59 11, M ,14 3, M ,8 103, ,74 3, M ,8 18, ,42 1,

20 M9395 M9398 M9399 M9412 M9416 M9419 M9417 M ,8 53,5 42, , ,5 48,3 52,5 50, , , ,65 4,86 11,58 0,16 3,48 3,70 2,98 78,91 9,33 1,73 46,83 0,46 5,79 5,30 3,27 19, M9391 M9393 M , ,40 12,32 12,80 14,22 49,51 55, M , ,73 7, gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm

21 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M , ,67 22, M ,25 15, M , ,62 11, M ,4 43, ,88 15, M , ,53 6, M ,4 118, ,61 107, M ,93 11, M ,8 32, ,92 6, M ,91 9,

22 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,8 11, ,25 1, M ,8 11, ,34 4, M ,77 9, M ,09 21, M , ,36 0, M ,5 66, ,09 12, M , ,37 18, M , ,56 10, M , ,02 18, M ,56 9, M ,6 39, ,55 5, M , ,53 13,

23 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9505 M9506 M9507 M9508 M9510 M9511 M9512 M , ,65 59,3 64,6 72,8 88, , , ,50 0,85 108,86 0,63 16,40 13,15 15,59 20,15 13,79 17,32 22,12 0,78 10,51 8,96 13,69 27, M9502 M9503 M ,6 77,8 93, ,72 14,87 19,34 7,48 11,60 24, M , ,48 6, gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm

24 M9518 M9519 M9527 M9529 M9530 M , ,5 77,7 83, , ,71 28,47 17,43 29,33 20,65 47,34 10,87 34,30 27,78 29,33 17,69 174, ,89 12, ,8 M9526 M9514 M ,6 98, ,82 17,84 7,84 31, ,68 17, ,8 M9515 M , ,40 7, gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm

25 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,55 150, M , ,74 1, M , ,01 8, M ,77 141, M ,9 77, ,66 1, M , ,82 3, M , ,59 11, M , ,78 7,

26 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,94 47, M , ,10 19, M , ,79 8, M , ,97 12, M ,9 82, ,26 1, M , ,84 10, M ,9 83, ,96 1, M ,8 84, ,83 1,

27 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M , ,95 11, M , ,22 16, M , ,32 23, M ,45 26, M ,7 19, ,27 0, M , ,73 8, M , ,58 8, M ,8 42, ,65 0, M ,6 50, ,89 0, M ,55 17,

28 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,95 25, M , ,03 0, M ,40 75, M ,5 34, ,76 0, M ,1 27, ,67 4, M , ,87 15, M , ,69 10, M , ,99 7, M , ,04 22, M , ,71 27,

29 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,2 20, ,28 0, M , ,82 2, M , ,11 3, M ,7 38, ,10 0, M ,7 19, ,84 0, M ,7 22, ,86 0, M , ,97 0, M ,7 19, ,41 0, M ,7 22, ,60 0, M ,7 26, ,87 0, M ,7 30, ,17 0, M ,7 34, ,60 0, M , ,12 0,

30 gr/m 4 cm 4 cm mm mm mm mm ,68 1,53 0,57 0,81 0,62 0,67 0,78 18,94 0,99 1,12 4,63 0,79 0,29 2,12 0,46 0,69 1,59 18,91 2,22 2, ,6 30,5 18,5 38,5 22,5 26,5 34, , ,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22, ,64 32 M15119 M11493 M11961 M11945 M11962 M11963 M11965 T35 M11495 M

31 mm mm mm mm 4 cm 4 cm gr/m M ,2 103,4 6,84 8, M ,4 74,1 359,2 100,8 8,91 13, M ,9 94,1 8,76 7, M , ,39 12,

32 32

33 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 33

34 50, , , ,5 Μ9300 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 749 gr/m έξω outer έξω outer 34 Μ9350 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 782 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 72,5 50,5 82,5 50, , , ,5 60,5 M9536 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 871 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer M9543 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 908 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 34

35 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 72,5 72, , , ,5 M9595 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 873 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 50,5 Μ9594 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 990 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer , , , Μ9434 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1031 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 37,3 Μ9518 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1037 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 35

36 M9519 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 1286 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer έξω outer , ,

37 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 50, , , ,5 Μ9320 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 851 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 34 Μ9310 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 1036 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer 59,3 75,5 50, , , ,3 Μ9510 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1010 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 53,5 M9321 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 1021 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer 37

38 80, ,5 59 M9360 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 1156 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer 58, ,7 59, ,5 59 M9530 Κάσα ανοιγομένου με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Hinged frame with architrave 1134 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer έξω outer 61,7 59, ,5 66,97 Μ9480 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1238 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer ,5 38

39 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 67 Μ9430 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1124 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer ,5 74,5 Μ9424 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 1207 gr/m έξω-μέσα outer-inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner

40 ,5 93 Μ9423 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 1348 gr/m έξω-μέσα outer-inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner ,5 116 Μ9420 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame 1521 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat έξω-μέσα outer-inner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ9422 (αντί κολώνας) (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M9422 (as column)

41 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 Μ9130 Κάσα ανοιγομένου Hinged frame Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1634 gr/m έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ9132 (αντί κολώνας) και Μ9485 (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M9132 (as column) and M9485 (as transom) 56 59,7 44,5 72,4 41, , , ,5 Μ9323 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 839 gr/m έξω outer έξω outer 34 Κάσα διαιρούμενη Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή Μ9380 Hinged frame for hidden sash 1033 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω outer έξω outer 41

42 31,8 13,3 11, ,6 117,6 42,38 M9380 M9380 Μ9379 Κάσα διαιρούμενη Hinged frame for hidden sash 1455 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer Μ9381 Πρόσθετο προφίλ Additional profile 1036 gr/m 42

43 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 72,1 47, M0065 M ,5 83 Μ9382 Κάσα διαιρούμενη Hinged frame for hidden sash 1110 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer ,1 56, Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm 15,5 M ,4 Μ0065 Προφίλ INTERNO INTERNO interior system profile 609 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 43

44 56, Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm 76,35 15,5 Μ0165 Προφίλ INTERNO INTERNO interior system profile 834 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner M9382 M9488 Πάχος τοιχοποϊίας 50-70mm Wall thickness 50-70mm Μ9489 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1234 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 59,4 81,4 44

45 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 44, Πάχος τοιχοποϊίας 50-70mm Wall thickness 50-70mm 15,4 39,9 50, Μ9339 Κάσα ενιαία Hinged frame incorporated with shutters 1765 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner 41,5 M9489 Μ9488 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 713 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer ,4 45

46 , ,5 34 Μ9359 Κάσα ενιαία Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Hinged frame incorporated with shutters Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 2226 gr/m έξω-μέσα outer-inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner 34 Μ9486 Κάσα ενιαία Hinged frame incorporated with shutters 1524 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp έξω-μέσα outer-inner corner cleat + 2 X Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω-μέσα outer-inner 46

47 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,6 69,6 36, ,5 M9501 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 970 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer ,8 77,8 44, ,5 Μ9502 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1085 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer ,9 93, , ,5 Μ9503 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1324 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 47

48 , , ,5 Μ9377 Φύλλο κύριας εισόδου ανοιγομένης μέσα Hinged entrance door sash opening inside profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 1197 gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer 76, ,9 93,9 70, ,5 Μ9596 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1093 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer ,6 69,6 36, ,5 52 M9550 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 980 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 48

49 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8 44, ,5 52 Μ9551 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1081 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer έξω outer ,9 93, , ,5 52 Μ9552 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1321 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer ,9 93, ,9 41,5 52 Μ9572 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1340 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό μέσα inner χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή μέσα inner 49

50 ,9 93, ,9 41,5 52 Μ9597 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1380 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό μέσα inner χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή μέσα inner ,6 36, ,5 61 M9560 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 1123 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 47, ,8 44, ,5 61 Μ9561 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1215 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer έξω outer 55,8 50

51 Προφίλ 1:1 Profiles1: , , ,5 61 Μ9562 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1486 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 71, , Μ9589 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1823 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό μέσα inner χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή μέσα inner 51

52 ,8 77,8 44, ,5 52 Μ9505 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1106 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer έξω outer ,6 36, ,5 61 M9514 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 1045 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer 47, ,9 77,9 43, ,5 67 Μ9481 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1269 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Μόνο για μηχανισμό με χερούλι καρέ. Κατασκευαστική λύση για εμφάνιση ξύλινου κουφώματος με κάσα Μ9480, μπινί Μ9484, πηχάκι Μ9319 Only for handles with spindle. A geared handle cannot be used Constructive solution for wood-alike frames. Frame M9480, sash invertionprofile M9484, glazing bead M

53 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,6 31,6 25,2 52 M9511 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 1008 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer ,8 39,8 25,2 52 M9512 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για παράθυρο Hinged sash European Groove opening inside window profile 1123 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer έξω outer ,9 55,9 25,2 52 Μ9513 Φύλλο European Groove ανοιγομένου μέσα για είσοδο Hinged sash European Groove opening inside door profile 1365 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer Για όëá ôá φύλλα με ενσωματωμένο πηχάκι χρησιμοποιείται το χώρισμα Μ9391 For all sashes with set-in glazing bead, use M9391 dividing profile 53

54 ,6 24, ,5 M9523 Φύλλο European Groove ανοιγομένου έξω για παράθυρο Hinged sash European Groove opening outside window profile 886 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer έξω outer , ,5 48,5 52 Μ9527 Φύλλο κύριας εισόδου ανοιγομένης έξω Hinged entrance door sash opening outside profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 1212 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,8 22,8 41,5 52 Μ9526 Φύλλο κύριας εισόδου ανοιγομένης έξω Hinged entrance door sash opening outside profile 1032 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό έξω outer χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 54

55 Προφίλ 1:1 Profiles1: , ,5 48,5 52 Μ9517 Φύλλο κύριας εισόδου ανοιγομένης έξω Hinged entrance door sash opening outside profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 1267 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,5 52 Μ9345 Φύλλο περιστρεφομένου Hinged adaption sash profile for pivot window Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat 1379 gr/m έξω outer ,2 45 Μ9344 Μπινί περιστρεφομένου Hinged adaption meeting profile for pivot window Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 882 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 55

56 24,8 30, ,2 Μ9504 Μπινί European Groove για παράθυρο Hinged adaption meeting European Groove profil e for window 899 gr/m ÔÜðá End cover ,5 53,75 Μ9544 Μπινί European Groove για παράθυρο Hinged adaption meeting European Groove profil e for window 920 gr/m ÔÜðá End cover ,3 56

57 Προφίλ 1:1 Profiles1: , ,25 42,05 58, ,3 30,3 Μ9554 Μπινί κύριας εισόδου Hinged adaption meeting profil e for entrance door 1068 gr/m ÔÜðá End cover Μ9484 Μπινί European Groove για παράθυρο Hinged adaption meeting European Groove profil e for window 1099 gr/m ÔÜðá End cover , , ,8 M9305 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 931 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast T cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner μέσα inner + 1 X

58 ,5 45 M9308 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1164 gr/m 89 44,7 41,2 45 M9548 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1261 gr/m , M9307 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1264 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast T cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner μέσα inner + 2 X

59 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 68 M9547 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1530 gr/m 67,8 41, ,8 M9485 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1439 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast T cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner μέσα inner + 1 X

60 ,5 41, M9132 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 2539 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast T cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner μέσα inner + 2 X

61 Προφίλ 1:1 Profiles1: , M9577 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1504 gr/m Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner + 1 X ,8 93 M9422 Ταυ ανοιγομένου Hinged T system profile 1610 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast T cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium T cleat μέσα inner μέσα inner + 1 X , ,8 61

62 147 M , M9533 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kickplate system profile 1927 gr/m 147 M9578 M9537 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kickplate system profile 2029 gr/m , , M9507 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kickplate system profile 1680 gr/m 62

63 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 147 M ,5 125 M9303 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kickplate system profile 1840 gr/m , M9531 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kickplate system profile 2538 gr/m 63

64 ,5 45 Μ9576 Φύλλο για Αλέ-Ρετούρ Hinged sash for Aller Retour door Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 956 gr/m έξω outer έξω outer 73,3 51, ,5 Μ9593 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 937 gr/m Συνεργάζεται με M9501, M9502, M9503, M9377 Combine with M9501, M9502, M9503, M ,3 30,9 41,5 45 Μ9374 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 752 gr/m Συνεργάζεται μόνο με επίπεδα ταυ Combine only with flat transom-mullion 52,9 64

65 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 30,35 28,4 30,4 28, ,5 41,5 54 Μ9325 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 401 gr/m Μ9309 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 482 gr/m 84 47,6 Μ9506 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 641 gr/m 24,9 89, ,3 100 Μ9564 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 604 gr/m 65

66 18,9 4,2 25,6 9 28,4 Μ9578 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 209 gr/m Μ9316 Ντίζα μηχανισμού Bolt rod mechanism profile 136 gr/m 16,9 16 4,6 25,46 Μ9351 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 70 gr/m Μ11471 Πρόσθετο προφίλ Additional profile 231 gr/m 45 Μ9322 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 479 gr/m 30,8 66

67 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 20,5 13,7 32, ,3 34,8 49,8 Μ9431 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 561 gr/m ÔÜðá End cover Μ9590 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 260 gr/m 24, ,3 Μ9347 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 614 gr/m ÔÜðá End cover

68 3,9 45,1 Μ9591 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 388 gr/m ÔÜðá End cover , ,1 27, Μ9329 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 388 gr/m Μ9440 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 222 gr/m ,5 Μ9346 Κατωκάσι εισόδου Threshold hinged system for entrance door 421 gr/m 39,5 Μ9592 Κατωκάσι εισόδου Threshold hinged system for entrance door 492 gr/m 68

69 Προφίλ 1:1 Profiles1: XX XX 20 20,65 15,9 16,2 Μ11116 Νεροσταλάκτης Water dripper 184 gr/m ÔÜðá End cover XX 21 Μ9317 Νεροσταλάκτης Water dripper 180 gr/m ÔÜðá End cover XX M9424 M , ,6 10,96 26,57 22,57 43,9 15,5 Μ9427 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 428 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner Μ9426 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 615 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner

70 M9510 T35 Κολώνα χωρίσματος εσωτερικού χώρου Interior mullion profile 871 gr/m M M ,1 22,3 Μ9376 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 595 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M

71 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M M ,7 65,5 Μ9529 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1041 gr/m Μόνο για κάσα Μ9424 Only for frame M ,5 77, Μ9375 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 834 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M

72 M ,4 115,8 115,8 118,4 Μ9428 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1599 gr/m Μόνο για κάσα Μ9420 Only for frame M

73 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 16, ,65 Μ6001 Προφίλ διακοσμητικό Decorative profile 148 gr/m Μ9417 Αρμοκάλυπτρο Architrave 390 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner 42,8 42, Μ11118 Αρμοκάλυπτρο Architrave 324 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Μ11119 Αρμοκάλυπτρο Architrave 379 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner 73

74 52, , ,6 39 Μ15119 Αρμοκάλυπτρο Architrave 481 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Μ6000 Αρμοκάλυπτρο Architrave 505 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner 54, , ,3 48,3 53,5 Μ9416 Αρμοκάλυπτρο Architrave 410 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Μ9419 Αρμοκάλυπτρο Architrave 397 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner 74

75 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 50,3 50, , M9390 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 42,9 844 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 44 M9571 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile 932 gr/m Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή ÔÜðá End cover 42, έξω outer έξω outer έξω outer , , M9330 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 895 gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer M9570 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή ÔÜðá End cover 64,8 890 gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer

76 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 44, , , M9395 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 944 gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer M9372 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή ÔÜðá End cover gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer , , M9367 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò χυτή gr/m μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer 76

77 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles , ,2 M9383 Φύλλο παντζουριού Shutter sash profile Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 665 gr/m έξω outer έξω outer 42,05 38, M9395 Μ9398 Μπινί παντζουριού Shutter adaption meeting profile 632 gr/m ÔÜðá End cover ,3 M9390 M ,7 36 Μ9392 Μπινί παντζουριού Shutter adaption meeting profile 307 gr/m 34,3 14,2 M ,2 38,7 Μ9337 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 148 gr/m 77

78 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 13 M9372 M M ,15 26,8 Μ9340 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 207 gr/m Μ9574 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 391 gr/m 23,9 M M ,6 32, ,9 Μ9335 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 320 gr/m Μ9331 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 367 gr/m 78

79 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 55, ,4 25 Μ9327 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 642 gr/m ,15 25,3 M9367 M9369 M9367 M9369 Μ9328 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 604 gr/m M9394 Ταμπλάς ανοιγομένου Hinged kick plate system profile 1384 gr/m 79

80 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles Μ9369 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1385 gr/m 100 M Μ9393 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1303 gr/m 100 M ,2 39 Μ9399 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 1240 gr/m 80

81 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,2 28, Μ9334 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 898 gr/m Μ9391 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 891 gr/m ,8 24,8 M9570 M9570 Μ9366 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 682 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer Μ9341 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 909 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 81

82 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 24, ,35 Μ9385 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 544 gr/m 24,8 M ,5 103,36 Μ9358 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 800 gr/m Μ9384 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 767 gr/m 82

83 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,8 105,8 13,1 Μ6025 Προφίλ διακοσμητικό Decorative profile 312 gr/m Μ6023 Προφίλ διακοσμητικό Decorative profile 946 gr/m 83

84 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the use of hinged and sliding systems combination 36,4 M Μ9089 Τριπλός οδηγός επάλληλος με σήτα με φτερό Sliding triple frame rail, interlock with fly-screen with brushed sill 935 gr/m Ãùíßá óýíäåóçò με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Ãùíßá óýíäåóçò χυτή Οδηγός inox Inox driver έξω outer έξω outer ,6 25,2 32 Μ9062 Φύλλο συρομένου με ενσωματωμένο πηχάκι Sliding sash profile with glazing bead Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή Αμορτισέρ Shock absorber 893 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω outer X 25, ,8 Μ9072 Φύλλο συρομένου με ενσωματωμένο πηχάκι Sliding sash profile with glazing bead Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Ãùíßá óýíäåóçò χυτή ÔÜðá End cover Αμορτισέρ Shock absorber 1319 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω outer X ,6 84

85 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the use of hinged and sliding systems combination ,95 28 M923 Μονός οδηγός χωρίς φτερό Single frame rail profile without brush sill 315 gr/m Γùíßá óýíäåóçò πλαστική Plastic corner cleat , ,1 Μ9073 Γάντζος συρομένου Sliding interlock 411 gr/m ÔÜðá End cover ,5 24 9,7 Μ9324 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 242 gr/m 85

86 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the use of hinged and sliding systems combination 65,5 37, ,4 22, M9228 Φύλλο σήτας συρομένου Sliding fly-screen sash profile 776 gr/m Ãùíßá óýíäåóçò χυτή έξω outer 46 19,8 47 Αμορτισέρ Shock absorber Μ9539 Φύλλο σήτας συρομένου Sliding fly-screen sash profile 570 gr/m Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ έξω outer καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή έξω outer χυτή Cast spring cleat 13, X M9004 Μπινί σήτας συρομένου Sliding fly-screen adaption meeting profile 205 gr/m ÔÜðá End cover X Μ9439 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 534 gr/m 86

87 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the use of hinged and sliding systems combination 11,2 44,8 35 6,6 Μ9435 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 330 gr/m 11,2 59,8 50 6,6 Μ9436 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 427 gr/m Μ9437 Αρμοκάλυπτρο Architrave 499 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner Μ9438 Αρμοκάλυπτρο Architrave 625 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò μέσα inner Alignment corner 87

88 ,6 22, ,9 30,5 26,8 11,6 Μ9332 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 221 gr/m Μ9575 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 361 gr/m 16 Μ9343 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 502 gr/m Μ9333 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 515 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 88

89 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 24,9 24,9 15,3 τεμ/m pcs/m 9 kg/m² τεμ/m pcs/m 7,7 kg/m² 60 Μ9368 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 590 gr/m Μ9357 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 590 gr/m 25 24,8 13,8 τεμ/m pcs/m 2 8,4 kg/m 84,6 14,7 τεμ/m pcs/m 6,9 kg/m² 100 Μ9559 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 588 gr/m Μ9342 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 465 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 89

90 24,9 24, τεμ/m pcs/m 6,7 kg/m² 10,9 τεμ/m pcs/m 7,8 kg/m² Μ9356 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 656 gr/m 24,9 Μ9534 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 713 gr/m 24,7 16,6 τεμ/m pcs/m 7,8 kg/m² 77,5 17 τεμ/m pcs/m 8,94 kg/m² 77 Μ9338 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 429 gr/m Μ9338A Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 526 gr/m 90 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation

91 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 24,9 24,9 14,70 τεμ/m pcs/m 8,55 kg/m² 82,3 12 τεμ/m pcs/m 6,13 kg/m² 90 Μ9553 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 582 gr/m Μ9353 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 511 gr/m 24,9 24,9 14,80 τεμ/m pcs/m 7,70 kg/m² 77,5 14,80 τεμ/m pcs/m 7,15 kg/m² 83,3 Μ9538 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 388 gr/m Μ9558 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 483 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 91

92 ,7 τεμ/m pcs/m 6,3 kg/m² Μ9348 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 280 gr/m ,8 τεμ/m pcs/m 8,3 kg/m² 28,5 τεμ/m pcs/m 11 kg/m² Μ9336 Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 349 gr/m ÔÜðá Λευκό White End cover Μαύρο Black Μ9336A Πρόσθετο ανοιγομένου Hinged additional profile 386 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 92

93 C M R N 45 M9400 Κάσα - Frame Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y Βάρος Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat 287,2 mm 103,4 mm 6,84 cm4 8,74 cm4 806 gr/m Γωνία σύνδεσης μηχανική Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα Crimp cleat pre-tapped

94 C N 74, C N A 52,4 Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y Βάρος M9402 Φύλλο - Sash Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat 359,2 mm 100,8 mm 8,91 cm4 13,83 cm gr/m Έξω - Outer Μέσα - Inner Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner

95 50 E M9404 Μπίνι - Adjoining Profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y Βάρος 320,9 mm 94,1 mm 8,76 cm4 7,02 cm4 940 gr/m Τάπα End Cap

96 52,4 74 M9406 Ταυ φύλλου - T profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y Βάρος 320 mm 107 mm 6,39 cm4 12,49 cm4 968 gr/m 96

97 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 97

98 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window A Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Two sash tilt & casement window A B C Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash tilt & casement window with shutter A Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Two sash tilt & casement window with shutter A B 9 10 B Τρίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Three sash tilt & casement window with shutter A Τετράφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Four sash tilt & casement window with shutter C D C D 14 B 13 B A Δίφυλλη πόρτα εισόδου aller-retour Two sash aller-retour entrance door A Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με ρολό Two sash tilt & casement window with roller shutter Αντικαταστάσεις κουφωμάτων Window replacement solutions B

99 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο Single side-hung casement tilt and turn B Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο Double side-hung casement, tilt and turn B A 19 A 20 99

100 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 100

101 Τομές 1:2 Sections 1:2 101

102 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings A B Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-45mm ή or Sw=A+12mm M9300 M9320 B 1 Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-45mm ή or Sh=B+12mm M9550 M9551 M9560 M9561 M9562 A Sw Fw M9589 M9501 M9502 M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M9481 B Sh Fh Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Two sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings C Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-50mm / 2 ή or Sw=A+7mm / Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-45mm ή or Sh=B+12mm C M9544 M9484 M9554 M9504 A Sw Fw Sw 102

103 Τομές 1:2 Sections 1:2 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window A B 3 B Πλάτος φύλλου Sash width Ύψος φύλλου Sash height Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=Fw-56mm ή or Sw=A+12mm Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm M9434 M9550 A M9423 M9350 M9424 M9359 M9310 M9420 M9350 M9551 M9560 M9561 M9562 A Sw Fw M9589 M9501 M9502 M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M9481 B Sh Fh Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Two sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings C Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-61mm / 2 ή or Sw=A+7mm / Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm C M9544 M9484 M9554 M9504 A Sw Fw Sw 103

104 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window A B Πλάτος φύλλου Sash width Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=Fw-62,6mm ή or Sw=A+12mm M9510 A M Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-62,6mm ή or Sh=B+12mm B M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 A Sw Fw M9589 M9550 M9502 M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M9481 B Sh Fh Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Two sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings C Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-67,6mm / 2 ή or Sw=A+7mm / Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-62,6mm ή or Sh=B+12mm C M9504 M9484 M9554 M9544 A Sw Fw Sw 104

105 Τομές 1:2 Sections 1:2 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο One sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings A B Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-63mm ή or Sw=A+12mm M9480 B 7 Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-63mm ή or Sh=B+12mm M9560 M9550 M9551 M9561 M9562 M9589 M9511 M9512 M9513 M9481 A Sw Fw B Sh Fh Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο Two sash tilt & casement window A Κοπές προφίλ Profile cuttings C Πλάτος φύλλου Sash width Sw=Fw-68mm / 2 ή or Sw=A+7mm / Ύψος φύλλου Sash height Sh=Fh-63mm ή or Sh=B+12mm C M9554 M9484 M9544 A Sw Fw Sw 105

106 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash tilt & casement window with shutter A A Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλου Sash height Ύψος φύλλου παντζουριού Shutter sash height B 9 Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=Fw-56mm ή or Sw=A+12mm Sh1=Fh1-56mm ή or Sh1=B1+12mm Sh2=Fh2-35,3mm ή or Sh2=B2+12mm Fh2 7,3 Sh2 28 B2 M9370 M9381 M9379 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9589 M9550 M9502 M9380 M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M B1 28 Sh1 28 Fh1 B 28 A Sw Fw

107 Τομές 1:2 Sections 1:2 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash tilt & casement window with shutter A A Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλων Sashes height 10 Κοπές προφίλ Profile cuttings B Sw=Fw-56mm ή or Sw=A+12mm Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm M9370 M9359 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9589 M9550 M M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M9481 B 28 Sh 28 Fh B 28 A Sw Fw

108 Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Two sash tilt & casement window with shutter A A Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλου Sash height Ύψος φύλλου παντζουριού Shutter sash height B 11 Κοπές προφίλ Profile cuttings Sw=Fw-61mm / 2 ή or Sw=A+7mm / 2 Sh1=Fh1-56mm ή or Sh1=B1+12mm Sh2=Fh2-35,3mm ή or Sh2=B2+12mm Fh2 7,3 Sh2 28 B2 M9395 M9381 M9379 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9589 M9550 M9502 M9380 M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M B1 28 Sh1 28 Fh1 B A M9398 M9504 M9484 M9554 M Sw Fw Sw

109 Τομές 1:2 Sections 1:2 Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Two sash tilt & casement window with shutter A A Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλων Sashes height Κοπές προφίλ Profile cuttings B 12 Sw=Fw-61mm / 2 ή or Sw=A+7mm / 2 Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm M9395 M9359 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9589 M9550 M M9503 M9505 M9514 M9511 M9512 M9513 M9481 B 28 Sh 28 Fh B A M9398 M9504 M9484 M9554 M Sw Fw Sw

110 Τρίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Three sash tilt & casement window with shutter A A C B Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλου Sash height Κοπές προφίλ Profile cuttings Ύψος φύλλου παντζουριού Shutter sash height D 13 Sw=Fw-66mm / 3 ή or Sw=A+2mm / 3 Sh1=Fh1-56mm ή or Sh1=B1+12mm Sh2=Fh2-35,3mm ή or Sh2=B2+12mm Fh2 7,3 Sh2 28 B2 B M9395 M9381 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9379 M9589 M9550 M9502 M9503 M9505 M9380 M9514 M9511 M9512 M9513 M B1 28 Sh1 28 Fh1 28 M9359 Κοπές προφίλ Profile cuttings Πλάτος φύλλων Sashes width Sw=Fw-66mm / 3 ή or Sw=A+2mm / 3 B Sh Fh Ύψος φύλλων Sashes height Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm

111 A Τομές 1:2 Sections 1:2 C A M9398 M9504 M9484 M9554 M Sw Sw Fw D Sw Fw Sw

112 Τετράφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι Four sash tilt & casement window with shutter C B Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλου Sash height Κοπές προφίλ Profile cuttings Ύψος φύλλου παντζουριού Shutter sash height A Sw=Fw-71mm / 4 ή or Sw=A-3mm / 4 Sh1=Fh1-56mm ή or Sh1=B1+12mm Sh2=Fh2-35,3mm ή or Sh2=B2+12mm D 14 Fh2 7,3 Sh2 28 B2 A B M9395 M9381 M9501 M9551 M9560 M9561 M9562 M9379 M9589 M9550 M9502 M9503 M9505 M9380 M9514 M9511 M9512 M9513 M B1 28 Sh1 28 Fh1 M9359 Κοπές προφίλ Profile cuttings Πλάτος φύλλων Sashes width Ύψος φύλλων Sashes height Sw=Fw-71mm / 4 ή or Sw=A-3mm / 4 Sh=Fh-56mm ή or Sh=B+12mm 28 B Sh Fh 112

113 Τομές 1:2 Sections 1:2 C A M9398 M9504 M9484 M9554 M Sw Sw Fw Sw A D Sw Fw Sw

114 Τομές 1:2 Sections 1:2 Δίφυλλη πόρτα εισόδου aller-retour Two sash aller-retour entrance door A A M9300 M ,5 B M9576 Κοπές προφίλ Profile cuttings Πλάτος φύλλου Sash width Ύψος φύλλου Sash height Sw=Fw-157mm / 2 Sh=Fh-80,5mm B ,5 16 Fw Sw M Sh Fh C Sw 16 Fw Sw 16 54,5 114

115 Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με ρολό Two sash tilt & casement window with roller shutter 17 M9438 Χ=90-120mm M M

116 Τομές 1:2 Sections 1:2 Αντικαταστάσεις κουφωμάτων Window replacement solutions M M M9435 M M9436 M M9436 M M9435 M9435 M M9435 M9436 M M9436 M9436 M

117 Τομές 1:2 Sections 1:2 Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο Single side-hung casement tilt and turn B B M A M M Bh Gh Sh Fh M9312 M M M9400 Mw A M M M M M9402 Gw Bw Sw Fw 117

118 Τομές 1:2 Sections 1:2 Πλάτος κάσας (M9400) Frame width Ύψος κάσας (M9400) Frame height Πλάτος φύλλου (M9402) Sash width Κοπές προφίλ - Profile cuttings Fw Fh Sw=Fw-60 2 τεμ.- pieces 2 τεμ.- pieces 2 τεμ.- pieces Κωδικός-Code Εξάρτημα Accessory Κοπές εξαρτημάτων-accessory cuttings Περιγραφή Description Κεντρικό ελαστικό Central gasket Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket Ελαστικό σφήνα Inner glazing gasket Ελαστικό κάσας Frame gasket Ποσότητα-Quantity 2Fw+2Fh 2Fw+2Fh 2Sw+2Sh 2Fw+2Fh Ύψος φύλλου (M9402) Sash height Πλάτος πηχάκι (M9312) Glazing bead width Ύψος πηχάκι (M9312) Glazing bead height Νεροσταλάχτης (M9317) Waterproofing profile Πλάτος τζαμιού Glazing width Sh=Fh-60 Bw=Sw-104,2 Bh=Sh-148 Mw=Sw-72 Gw=Sw-108,2 2 τεμ.- pieces 2 τεμ.- pieces 2 τεμ.- pieces 1 τεμ.- pieces 1 τεμ.- pieces PENDING Ελαστικό φύλλου Sash gasket Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Γωνία σύνδεσης υποδοχή για βίδα Crimp cleat pre-tapped 2Sw+2Sh 4τεμ.- pieces 4τεμ.- pieces 4 τεμ.- pieces 4 τεμ.- pieces 4 τεμ.- pieces Ύψος τζαμιού Glazing height Gh=Sh-108,2 1 τεμ.- pieces Γωνία επιπεδότητας Alignment corner 4 τεμ.- pieces 118

119 Τομές 1:2 Sections 1:2 Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο Double side-hung casement, tilt and turn B B M A M M Bh Gh Sh Fh M9312 M M M

120 Τομές 1:2 Sections 1:2 Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο Double side-hung casement, tilt and turn B A 20 Κάθετη απεικόνιση 90 Rotate view 90 Mw2 A X Mw1 Gw X Gw Bw Sw Bw Sw Fw 6 120

121 Τομές 1:2 Sections 1:2 Κοπές προφίλ - Profile cuttings Κοπές εξαρτημάτων-accessory cuttings Πλάτος κάσας (M9400) Frame width Ύψος κάσας (M9400) Frame height Πλάτος φύλλου (M9402) Sash width Fw Fh Sw=(Fw/2)-X+3,5 2 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces Κωδικός-Code Εξάρτημα Accessory Περιγραφή Description Κεντρικό ελαστικό Central gasket Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket Ελαστικό σφήνα Inner glazing gasket Ελαστικό κάσας Frame gasket Ποσότητα-Quantity 2Fw+2Fh 2Fw+2Fh 4Sw+4Sh 2Fw+2Fh Ύψος φύλλου (M9402) Sash height Ύψος μπινί (M9404) Sash inversion profile Πλάτος πηχάκι (M9312) Glazing bead width Ύψος πηχάκι (M9312) Glazing bead height Sh=Fh-60 Ap=Sh-70,4 Bw=Sw-104,2 Bh=Sh τεμ.-pieces 1 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces Ελαστικό φύλλου Sash gasket Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat 4Sw+4Sh 8τεμ.-pieces 8τεμ.-pieces 8 τεμ.-pieces 8 τεμ.-pieces Νεροσταλάχτης (M9317) Waterproofing profile Νεροσταλάχτης (M9317) Waterproofing profile Mw1=Sw-5,6 Mw2=Sw-72 1 τεμ.-pieces 1 τεμ.-pieces PENDING Γωνία σύνδεσης υποδοχή για βίδα Crimp cleat pre-tapped Γωνία επιπεδότητας Alignment corner 4 τεμ.-pieces 8 τεμ.-pieces Πλάτος τζαμιού Glazing width Ύψος τζαμιού Glazing height Gw=Sw-108,2 Gh=Sh-108,2 1 τεμ.-pieces 1 τεμ.-pieces Τάπα μπινί M9404 M9404 End cap for sash invertion profile 1 Ζεύγος-Pair 121

122 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 122

123 Μηχανισμοί Mechanisms 123

124 Μηχανισμοί Mechanism Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Mονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο One sash tilt & casement window Πλάτος φύλλου Sash width : SW-735 Πλάτος φύλλου Sash width : SW -535 Πλάτος φύλλου Sash widht : SW-785 Πλάτος φύλλου Sash width : SW-95 1b 2a Πλάτος φύλλου Sash width : SW -535 Πλάτος φύλλου Sash widht : SW kg 130kg G-210 SH-G-210 3a 5 OPTION 2 6 SH SH/ G 1 SW 7 3 SW/ Σημείωση: Όταν γίνεται η χρήση των 3a, 5a, 5b δεν χρησιμοποιείται η ασφάλεια χερουλιού Note: With the use of 3a, 5a, 5b the wrong operation safety device is not used. 124

125 Μηχανισμοί Mechanism A/A Êùäéêüò Code Sw ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Βασικό σετ μεντεσέ RAL9016 Hinge side white RAL Βασικό σετ μεντεσέ RAL9005 Hinge side black RAL Βασικό σετ μεντεσέ ασημί F1/EV1 Hinge side silver F1/EV1 1a Πρόσθετα εξαρτήματα για 130Kg Additional parts for 130Kg mm Ψαλίδι ανάκλισης mm Stay arm mm mm Ψαλίδι ανάκλισης mm Stay arm mm mm Ψαλίδι ανάκλισης mm Stay arm mm 2a mm Δεύτερο ψαλίδι ανάκλισης Additional stay arm (Χρήση μόνο με το ψαλίδι ανάκλισης (To be used only with stay arm ) Βασικό σετ κλειδώματος Α/Α για σπανιολετα Locking part T/T for geared handle 3a Βασικό σετ κλειδώματος λαβής καρέ Locking part for mill-in gear Όταν γίνεται χρήση του σετ αυτού δεν χρησιμοποιείται η ασφάλεια χερουλιού With the use of this set the wrong operation safety device is not used Ασφάλεια χερουλιού Wrong operation safety device * Σπανιολέτα ΑLUMIL λευκή F9016 Geared handle ΑLUMIL white F9016 * Περισσότερα Χρώματα στη κατηγορία ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Καταλόγου More colors in Accessories chapter of the catalogues Λαβή Aλουμυλ με καρέ 25 mm Λευκή F9016 Window Handle Alumil Secustic Pin25mm White F9016 * Περισσότερα Χρώματα στη κατηγορία ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Καταλόγου More colors in Accessories chapter of the catalogues 6a Βίδα φρεζάτη Μ5x30 Countersunk screw M5x Πλακάκι ανάκλισης Tilt locking plate Πλακάκι κλειδώματος μη ρυθμιζόμενο Locking plate Σετ πίσω ενίσχυσης Bag of middle lock 125

126 Μηχανισμοί Mechanism Πλάτος φύλλου / Sash width : SW-735 Πλάτος φύλλου / Sash width : SW -535 Πλάτος φύλλου / Sash widht : SW-785 Πλάτος φύλλου / Sash width : SW Sh/2-183 Sh-G-210 4, , G G G-210 G Sw/

127 Μηχανισμοί Mechanism ÐåñéãñáöÞ Description A / A Ποσότητα / Quantity ΕΠΙΛΟΓΗ 1 : ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ / OPTION 1 : WITH GEARED HANDLE ΕΠΙΛΟΓΗ 2 : ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ / OPTION 2 : HANDLE WITH SPINDLE 1 OR 1 + 1a OR 5a ( SH<1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 5 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 1 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 2 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 OR 1 + 1a a a ( SH<1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 5 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 1 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 2 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 127

128 Μηχανισμοί Mechanism Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Mονόφυλλο ανοιγόμενο One sash casement window Sw<1200 1a SW 2 80kg 130kg 2 11 G-164 SH-G G SH-G-210 G-210 G SH 6 1b 1b SW/

129 Μηχανισμοί Mechanism SW/ SH-G-210 SH-G ,2 5,5 7, ,3 G G-164 G-210 G 20 4,5 SW/ ,5 129

130 Μηχανισμοί Mechanism A/A Ποσότητα Êùäéêüò Code ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Quantity Βασικό σετ μεντεσέ RAL9016 Hinge side white RAL Βασικό σετ μεντεσέ RAL9005 Hinge side black RAL Βασικό σετ μεντεσέ ασημί F1/EV1 Hinge side silver F1/EV1 1a Για βάρος φύλλου 80' 130 kg / For Sash 80' 130 kg Πρόσθετα εξαρτήματα για 130Kg Additional parts for 130 Kg 1b Διπλός μεντεσές 93mm λευκός RAL9016 / Box of axial hinge 93mm - 2part white RAL Βασικό σετ κλειδώματος ανοιγ. για σπανιολετα Locking parts side hung for geared handle * 1 Σπανιολέτα ΑLUMIL λευκή F9016 Geared handle ΑLUMIL white F9016 * Περισσότερα Χρώματα στη κατηγορία ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Καταλόγου More colors in Accessories chapter of the catalogues Περιοριστής 90ο για λαβή 90ο limiter for handle Τυφλό ψαλίδι Side hung sash hinge SH > 1000mm Κρυφός ενδιάμεσος μεντεσές Concealed middle hinge 7* SW > 1200mm Γωνία μετάδοσης κίνησης κάτω Corner transmission bottom SW > 1200mm Γωνία μετάδοσης κίνησης πάνω Corner transmission top SW > 1200mm Πλακάκι ανάκλισης Tilt locking plate SW > 1200mm Σύρτης κάτω Shoot bolt, bottom 11 3(SW < 1200mm) Πλακάκι κλειδώματος μη ρυθμιζόμενο Locking plate 4(SW > 1200mm) 130

131 Μηχανισμοί Mechanism Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο (Δεύτερο φύλλο) Two sash tilt & casement window (Second sash) 1b 1 2 Οption 4 Οption 3 Οption 2 Οption 1 130kg 80kg SW SH min 158 SH-GIS SH-GIS min G 7 GIS GIS-132 GIS

132 Μηχανισμοί Mechanism A/A Êùäéêüò Code Sw ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Βασικό σετ μεντεσέ RAL9016 Hinge side white RAL Βασικό σετ μεντεσέ RAL9005 Hinge side black RAL Βασικό σετ μεντεσέ ασημί F1/EV1 Hinge side silver F1/EV1 1a Για βάρος φύλλου kg For sash weight kg Πρόσθετα εξαρτήματα για 130Kg Additional parts for 130 Kg Τυφλό ψαλίδι Side hung sash hinge Sh>1000 mm Κρυφός ενδιάμεσος μεντεσές Concealed middle hinge Σετ κλειδώματος 2ου φύλλου εσωτ. Locking parts for inactive sash with interior gear Πλακάκι κλειδώματος 2ου φύλλου Locking plate for inactive sash Σετ κλειδώματος 2ου φύλλου εξωτ. Locking parts for inactive sash with rebate shoot bolt Κάλυμα λαβής Cover for rebate shoot bolt Ντίζα 1600 mm για σετ εξωτ. σύρτη Push rod 1600mm Μεταφορέας κίνησης εξωτερικού σύρτη Box of slide shoot bolt Σετ ντίζες για μεταφ. κιν. εξωτ. σύρτη Bag of shoot rods Σύρτης ντίζας Box of shoot bolt Φωλιά σύρτη ντίζας Box of bolt locking plate 132

133 Μηχανισμοί Mechanism ÐåñéãñáöÞ Description A / A Ποσότητα / Quantity ΕΠΙΛΟΓΗ 1 : ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ / OPTION 1 : WITH GEARED HANDLE ΕΠΙΛΟΓΗ 2 : ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ / OPTION 2 : HANDLE WITH SPINDLE 1 OR 1 + 1a OR 5a ( SH<1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 5 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 1 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 2 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 OR 1 + 1a a a ( SH<1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 4 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 5 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 1 ( SH>1200mm AND SW<1200mm) 1 ( SH<1200mm AND SW>1200mm) 2 ( SH>1200mm AND SW>1200mm) 133

134 Μηχανισμοί Mechanism

135 Μηχανισμοί Mechanism A/A Ποσότητα Êùäéêüò Code ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Quantity Διπλός μεντεσές 93mm λευκός RAL9016 / Box of axial hinge 93mm - 2part white RAL Διπλός μεντεσές 93mm λευκός RAL9005 / Box of axial hinge 93mm - 2part white RAL Διπλός μεντεσές 93mm ασημί F1/EV1 / Box of axial hinge 93mm - 2part Silver F1/EV * 1 Σπανιολέτα ΑLUMIL λευκή F9016 Geared handle ΑLUMIL white F9016 * Περισσότερα Χρώματα στη κατηγορία ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Καταλόγου More colors in Accessories chapter of the catalogues Περιοριστής 90ο για λαβή 90ο limiter for handle Βασικό σετ κλειδώματος ανοιγ. για σπανιολετα Locking parts side hung for geared handle Ψαλίδι περιορισμού ανοίγματος 150mm / Limiting stay arm with friction slider 6 3(SW < 1200mm) Πλακάκι κλειδώματος μη ρυθμιζόμενο Locking plate 4(SW > 1200mm) 135

136 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο One sash tilt & casement window 3 Sw-631 4a* 2 4 Sw( )³Sw-345 Sw( )³Sw a* 8 8a* 8b* 9a* 1 4a* 4 1a* G-186 Sh-G-284 G 5b* 5a* 5 6* 43 SH-G-216 G-237 7* 10* Sh/ a* 4a* 8b* Sw/ a* 4 4a* 136 *Εναλλακτικά Optional

137 Μηχανισμοί Mechanisms A/A Ποσότητα Êùäéêüò Code Sw ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Quantity Βασικό κίτ μηχανισμού Basic locking kit 1 1a* Βασικό κίτ μηχανισμού με κλειδώματα τύπου "ΜΑΝΙΤΑΡΙ» Basic locking kit with "MUSHROOM" Head thumb turn mm mm Ψαλίδι 300mm Stay arm 300mm Ψαλίδι 460mm Stay arm 460mm mm Δεύτερο ψαλίδι Additional stay arm Σέτ γωνία μετάδοσης κίνησης με κλείδωμα Additional horizontal - vertical lock 2 4a* Σέτ γωνια μετάδοσης κίνησης με κλείδωμα "ΜΑΝΙΤΑΡΙ" Additional horizontal - vertical lock with "MUSHROOM" head thumb turn Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" λευκή"globo" tilt and turn cremone bolt white Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" μαύρη"globo" tilt and turn cremone bolt black Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" ασημί ανοδίωση "GLOBO" tilt and turn cremone bolt anodized EV Σπανιολέτα μηχανισμού "MAXIMA" λευκή "MAXIMA" tilt and turn cremone bolt white 5a* 5b* Σπανιολέτα μηχανισμού "MAXIMA" μαύρη "MAXIMA" tilt and turn cremone bolt black Σπανιολέτα μηχανισμού "MAXIMA" ασημί RAL 9006 "MAXIMA" tilt and turn cremone bolt silver RAL 9006 Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" με κλειδί λευκή "GLOBO" tilt and turn cremone bolt with key white Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" με κλειδί μαύρη "GLOBO" tilt and turn cremone bolt with key black Σπανιολέτα μηχανισμού "GLOBO" με κλειδί ασημί ανοδίωση "GLOBO" tilt and turn cremone bolt with key anodized EV * Μεταφορέας κίνησης για χερούλι με καρέ Mill-in gear for window handle 1 7* Λαβή "FLOW" με καρέ λευκή "FLOW" window handle with spindle white Λαβή "FLOW" με καρέ μαύρη "FLOW" window handle with spindle black Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr λευκό Pair of hinges 70 kgr white Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr μαύρο Pair of hinges 70 kgr black Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr ασημί RAL 9006 Pair of hinges 70 kgr silver RAL Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr ασημί ανοδίωση Pair of hinges 70 kgr anodized EV Ζεύγος μεντεσέ 130 kgr λευκό Pair of hinges 130 kgr white 8a* Ζεύγος μεντεσέ 130 kgr μαύρο Pair of hinges 130 kgr black Ζεύγος μεντεσέ 130 kgr ασημί RAL 9006 Pair of hinges 130 kgr silver RAL Ζεύγος μεντεσέ 130 kgr ασημί ανοδίωση Pair of hinges 130 kgr anodized EV1 8b* Ζεύγος μεντεσέ ρυθμιζόμενος 70 kgr λευκό Pair of adjustable hinges 70 kgr white Ζεύγος μεντεσέ ρυθμιζόμενος 70 kgr μαύρο Pair of adjustable hinges 70 kgr black 9* Πρόσθετο κλείδωμα "ΜΑΝΙΤΑΡΙ" Additional locking point with "MUSHROOM" thumb turn 10* Σέτ κλείδωμα για τελείωμα Set of locking points *Εναλλακτικά Optional 137

138 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο (Δεύτερο φύλλο) Two sash tilt & casement window (Second sash) 7* 6* 5* 4 2* 9 9a* 8 1 3* 9 9a* 2* 138 *Εναλλακτικά Optional

139 Μηχανισμοί Mechanisms A/A Êùäéêüò Code ÐåñéãñáöÞ Description Ποσότητα Quantity Σχέδιο Drawing 1 Ζεύγος σύρτη 2ου φυλλου με ρυθμιζόμενα κλειδώματα Pair of bolts for second sash with thumb turns 2* Σύρτης 2ου φύλλου με ρυθμιζόμενα κλειδώματα Bolt for second sash with thumb turns 2 3* Ζεύγος σύρτη 2ου φύλλου βιδωτός Pair of bolts for second sash Αντίκρυσμα ρυθμιζόμενο για σύρτη, ζάμακ Adjustable spacer for bolts, zamak 2 5* Αντίκρυσμα για σύρτη, ζάμακ Spacer for bolts, zamak 2 6* Αντίκρυσμα για σύρτη, πλαστικό Spacer for bolts, plastic 2 7* Αντίκρυσμα φωλιά για σύρτη, ζάμακ Spacer for bolts, zamak Ρυθμιζόμενο κλείδωμα πλευράς μεντεσέ Adjustable locking bolt for hinge side Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr δεύτερο φύλλο λευκό Pair of hinges for second sash 70 kgr white Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr δεύτερο φύλλο μαύρο Pair of hinges for second sash 70 kgr black Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr δεύτερο φύλλο ασημί RAL 9006 Pair of hinges for second sash 70 kgr silver RAL Ζεύγος μεντεσέ 70 kgr δεύτερο φύλλο ασημί ανοδίωση Pair of hinges for second sash 70 kgr anodized EV Ζεύγος μεντεσέ ρυθμιζόμενος 70 kgr δεύτερο φύλλο λευκό Pair of adjustable hinges for second sash 70 kgr white 9a* Ζεύγος μεντεσέ ρυθμιζόμενος 70 kgr δεύτερο φύλλο μαύρο Pair of adjustable hinges for second sash 70 kgr black *Εναλλακτικά Optional 139

140 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 140

141 Υαλώσεις Glazings 141

142 41,5 For 41,5 mm space Υάλωση mm Glazing mm Εξωτερικό ελαστικό Outer Gasket Εσωτερικό ελαστικό Inner Gasket (option 1 EPDM) Εσωτερικό ελαστικό Inner Gasket (option 2 PVC) Πηχάκι Glazing bead 42,5 42,5 53 M11483 M11485 S ,5 38,5 38,5 38,5 M , XX M11445 M11945 M ,5 34,5 34, XX M15110 M11465 M11965 M ,5 30,5 30,5 30,5 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm 25mm 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm 32mm ,5 5, XX M11454 M11464 M11493 M ,5 26,5 26,5 26, XX M11453 M11463 M11963 M ,5 22,5 22,5 22, XX M11452 M11462 M11962 M ,5 18,5 18,5 18,5 M ,5 13,5 M9312 M19697 M , XX M11461 M XX M M M ,5 M ,5 5, ,5 M19697 M (2 mm) 142 EPDM-Μαύρο Black ( 3 mm) EPDM-Μαύρο Black (4 mm) EPDM-Μαύρο Black (5 mm) EPDM-Μαύρο Black (6 mm) EPDM-Μαύρο Black

143 Υαλώσεις Glazings 25,2 For 25,2 mm space Για φύλλα For sashes M9511, M9512, M9513 Υάλωση mm Glazing mm Εξωτερικό ελαστικό Outer Gasket Εσωτερικό ελαστικό Inner Gasket (option 1 EPDM) Εσωτερικό ελαστικό Inner Gasket (option 2 PVC) Πηχάκι Glazing bead 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm (2 mm) EPDM-Μαύρο Black ( 3 mm) EPDM-Μαύρο Black (4 mm) EPDM-Μαύρο Black (5 mm) EPDM-Μαύρο Black (6 mm) EPDM-Μαύρο Black 143

144 144

145 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations 145

146 Πρέσα αέρος Pneumatic punch press ) Κατεργασία σπανιολέτας Geared handle machining 2) Κατεργασία ντίζας Tie rod machining 3) Κατεργασία νυχάκι Nail machining 4) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης για γαλλικό παντζούρι Crimp cleat machining for french shutter 5) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης OLYMPUS OLYMPUS Crimp cleat machining 6) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης A.T. A.T. Crimp cleat machining 7) Κατεργασία απορροής κάσας Frame weep hole machining 8) Κατεργασία οπής Ø 6 σταθεροποίησης ταμπλά Ø6 hole machining for kickplate stabilization 9) Κατεργασία οπής Ø11 σταθεροποίησης ταμπλά Ø11 hole machining for kickplate stabilization 146

147 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations 1) Κατεργασία σπανιολέτας Geared handle machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 1 0,7 Ø5,5 Μ9501 Μ9503 Μ9505 Μ9511 R4 Μ9512 Μ9513 Μ ,2 86 Μ9550 Μ9551 Μ9560 Μ9561 Μ9502 8,6 Μ9562 Μ9570 Μ9572 Μ

148 2) Κατεργασία ντίζας Tie rod machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 2 Ø8 Ø6 M

149 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations 3) Κατεργασία νυχάκι Nail machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 3 Μ9370 Μ9501 Μ9502 Μ9503 Μ9505 Μ9511 Μ Μ9513 Μ9514 Μ Μ9517 Μ9526 Μ9527 Μ9550 Μ9551 Μ9560 Μ9561 Μ9562 Μ9570 Μ9572 Μ

150 4) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης για γαλλικό παντζούρι Crimp cleat machining for french shutter Πρέσα αέρος Pneumatic punch press Μ Μ9372 Ø10,5 Μ Ø9 Μ9570 Μ

151 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations 5) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης OLYMPUS OLYMPUS Crimp cleat machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press Μ9372 Μ9395 Μ9503 Μ9501 Μ9502 Μ9505 Μ9511 5,4 5,4 9 Μ9512 Μ9513 Μ ,5 Μ9515 Μ9517 Μ9526 4,1 4,7 Μ9481 Μ9527 Μ9550 Μ9370 Μ9551 Μ9560 Μ9561 Μ9562 Μ9570 Μ9572 Μ

152 6) Κατεργασία γωνίας σύνδεσης A.T. A.T. Crimp cleat machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 6 Μ R3 25 Μ9434 Μ9359 Μ9530 Μ9424 Μ9423 Μ

153 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations 7) Κατεργασία απορροής κάσας Frame weep hole machining Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 35 6 R Μ9310 Μ9320 Μ9321 Μ9360 Μ9300 Μ9350 Μ9356 Μ9380 Μ9434 Μ9510 Μ9518 Μ

154 8) Κατεργασία οπής Ø 6 σταθεροποίησης ταμπλά Ø6 hole machining for kickplate stabilization Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 8 Επιλεκτικά θα χτυπάει την μία ή την άλλη τρύπα Selectively choose the one or the other hole Μ9503 Ø6 Ø6 Ø6 20,8 115,9 36,1 21,1 Μ9377 Μ

155 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Επιλεκτικά θα χτυπάει την μία ή την άλλη τρύπα Selectively choose the one or the other hole Μ9572 Ø6 Ø6 Ø ,9 36,1 21,1 Μ9562 Μ9589 Μ9517 Μ9596 M9533 M ,9 21,1 94,8 36,1 79,8 155

156 9) Κατεργασία οπής Ø11 σταθεροποίησης ταμπλά Ø11 hole machining for kickplate stabilization Πρέσα αέρος Pneumatic punch press 9 M9533 M ,9 21,1 94,8 36,1 79,8 156

157 II Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Επιλεκτικά θα χτυπάει την μία ή την άλλη τρύπα Selectively choose the one or the other hole II Μ9572 Ø11 Ø11 Ø11 Μ ,9 36,1 21,1 Μ9503 Μ9517 Μ9562 Μ9527 Μ9596 Μ

158 Κατεργαστικό φρέζας Milling machine Φρέζα Milling tool Κατεργαζόμενα προφίλ Treated profiles Συνεργαζόμενα προφίλ Coactive profiles M ,5 5,4 14, , R13 13

159 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Κατεργαστικό φρέζας Milling machine Φρέζα Milling tool Κατεργαζόμενα προφίλ Treated profiles Συνεργαζόμενα προφίλ Coactive profiles M9577 M ,5 5,4 14, , M9577 R23 159

160 Κατεργαστικό φρέζας Milling machine Φρέζα Milling tool Κατεργαζόμενα προφίλ Treated profiles Συνεργαζόμενα προφίλ Coactive profiles M9305 M9507 M9308 M9533 M9537 M9547 M9548 4, , ,5 2,

161 Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Κατεργαστικό φρέζας Milling machine Φρέζα Milling tool Κατεργαζόμενα προφίλ Treated profiles Συνεργαζόμενα προφίλ Coactive profiles M9421 M ,5 R23,2 2, R23,2 10, , , ,5 22 M9577 M ,

162 Κατεργαστικό φρέζας Milling machine Φρέζα Milling tool Συνεργαζόμενα προφίλ Coactive profiles Κατεργαζόμενα προφίλ Treated profiles M9422 M9422 M9531 R23, R23, , , M9423 M M ,5 70,5

163 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets 163

164 (10,9x20mm) (10,9x42,2mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece (14,7x42,2mm) (14,7x51,2mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece (19,6x36,6mm) (19,6x42,2mm) (19,6x44,5mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat (23x28,8mm) (23x42mm) (23x44,5mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα Double crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα 38,9x42mm Double crimp corner cleat 38,9x42mm Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα 43,4x41,9mm Double crimp corner cleat 43,4x41,9mm Γαλβανισμένος χάλυβας Galvanized steel 100 τεμάχια / πακέτο 100 pieces / package Ατσάλι Steel Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Πείρος γωνιών σύνδεσης με διπλό χτύπημα 4,5x7,1mm Double crimp corner cleat pin 4,5x7,1mm Καρφωτικό για πείρο γωνιών σύνδεσης με διπλό χτύπημα Pin center punch Ãùíßá óýíäåóçò 2,5x10,4mm Corner cleat 2,5x10,4mm (23x27mm) (23x42mm) (23x44,5mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 38,9x42mm 38,9x42mm Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική 43,4x41,9mm 43,4x41,9mm 164

165 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Αλουμίνιο Aluminium 400 τεμάχια / πακέτο 400 pieces / package Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò μηχανική Α.Τ. Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 10,9x20mm 10,9x20mm Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 10,9x27mm 10,9x27mm Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 14,7x42,2mm 14,7x42,2mm Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 23x42mm 23x42mm Ãùíßá óýíäåóçò χυτή 38,9x42mm 38,9x42mm (10,9mm) (23mm) Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ατσάλι Steel Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Συνδεσμος ταυ εσωτερικός με inox βίδα T-cleat inside with inox screw Πείρος για συνδέσμους ταυ αλουμινίου Pin for aluminium T-cleats Σύνδεσμος ταυ εσωτερικός 11mm T-cleat inside 11mm Μαύρο Black Μαύρο Black Ατσάλι Steel 500 τεμάχια / πακέτο 500 pieces / package Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας Alignment corner 165

166 Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Γωνία επιπεδότητας - τακάκι τζαμιού Alignment corner - glazing wedge Λευκό White Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Λευκό White Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Τάπα χειρολαβής DELUXE Handle end cover DELUXE Τάπα παντζουριού Μ9372, M9570 End cover shutter profiles M9372, Μ9570 Τάπα μπινί M9304 Adjoining profile end cover M Μαύρο Black Μαύρο Black Δεξί σέτ Right set Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Τάπα μπινί M9504 Adjoining profile end cover M9504 Τάπα με υποδοχή για βίδα για μπινί M9504 Pre-tapped adjoining profile end cover M9504 Τάπα μπινί Μ9504 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9347 Adjoining profile end cover M9504 for two sash entrance doors with the use of M

167 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Τάπα μπινί M9544 Adjoining profile end cover M9544 Τάπα με υποδοχή για βίδα για μπινί M9544 Pre-tapped adjoining profile end cover M9544 Τάπα μπινί M9554 Adjoining profile end cover M Μαύρο Black Δεξί σέτ Right set Αριστερό σέτ Left set Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Τάπα με υποδοχή για βίδα για μπινί M9554 Pre-tapped adjoining profile end cover M9554 Τάπα μπινί Μ9554 για δίφυλλες πόρτες εισόδου Adjoining profile end cover M9554 for two sash entrance doors Τάπα μπινί Μ9554 για δίφυλλες πόρτες εισόδου Adjoining profile end cover M9554 for two sash entrance doors Δεξί σέτ Right set Αριστερό σέτ Left set Αριστερό σέτ Left set Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Τάπα μπινί Μ9554 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9347 Adjoining profile end cover M9554 for two sash entrance doors with the use of M9347 Τάπα μπινί Μ9554 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9347 Adjoining profile end cover M9554 for two sash entrance doors with the use of M9347 Τάπα μπινί Μ9504 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9347 Adjoining profile end cover M9504 for two sash entrance doors with the use of M Δεξί σέτ Right set Αριστερό σέτ Left set Μαύρο Black Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Μαύρο Polyamide Black Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Τάπα μπινί Μ9504 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9431 Adjoining profile end cover M9504 for two sash entrance doors with the use of M9431 Τάπα μπινί Μ9504 για δίφυλλες πόρτες εισόδου με χρήση πρόσθετου M9431 Adjoining profile end cover M9504 for two sash entrance doors with the use of M9431 Τάπα μπινί M9484 Adjoining profile end cover M

168 Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Λευκό White Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Τάπα μπινί M9398 Adjoining profile end cover M9398 Τάπα μπινί M9004 Adjoining profile end cover M9004 Τάπα αγκίστρου M9073 Hook cover M Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide 8 ζεύγη / πακέτο 8 pairs / package Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair Πολυαμίδιο Polyamide Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey Μπέζ Beige 120 τεμάχια / πακέτο 120 pieces / package Τάπα πρόσθετου M9431 Additional profile cover M9431 Τάπα πρόσθετου M9591 Additional profile cover M9591 Τάπα νεροσταλάκτη M9317 Water-drip cover M9317 Πολυαμίδιο Polyamide Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey 120 τεμάχια / πακέτο 120 pieces / package Πολυαμίδιο Polyamide Λευκό White Μαύρο Black Γκρί Grey Καφέ Brown Μπέζ Beige Μπλέ Blue 100 τεμάχια / πακέτο 100 pieces / package Λευκό White Μαύρο Black Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Τάπα νεροσταλάκτη M11116 Water-drip cover M11116 Τάπα νεροχύτη στρόγγυλη Water evacuation hole cover Τάπα οβαλίνας M9336 End cover M Τεμάχιο Piece Τεμάχιο Piece Τεμάχιο Piece Πρέσα αέρος Pneumatic punch press Φρέζα κατεργαστικού για M9300 Milling tool for M9300 Φρέζα κατεργαστικού για M9577 με M9577 Milling tool for M9577 with M

169 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets XX Τεμάχιο Piece Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Φρέζα κατεργαστικού για M9421 με M9424 Milling tool for M9421 with M9424 Φρέζα κατεργαστικού για M9422 με M9423 Milling tool for M9422 with M9423 Γωνία καμπυλωτού κουμπώματος για πηχάκι M11462 Glazing bead corner for M XX XX Μαύρο Black Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium Τεμάχιο Piece Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Γωνία καμπυλωτού κουμπώματος για πηχάκι M9112 Glazing bead corner for M9112 Γωνία καμπυλωτού κουμπώματος για πηχάκι M11461 Glazing bead corner for M11461 Σταθεροποιητής για καρφωτά πηχάκια Fastener clip for glazing bead Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium XX Τεμάχιο Piece Χυτό αλουμίνιο Cast aluminium XX Τεμάχιο Piece (2mm πράσινο green) (3mm καφέ brown) (4mm κόκκινο red) (5mm μαύρο black) Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχιο Piece Γωνία καμπυλωτού κουμπώματος για πηχάκι M11463 Glazing bead corner for M11463 Γωνία καμπυλωτού κουμπώματος για πηχάκι M11464 Glazing bead corner for M11464 Τακάκι τζαμιού Glazing wedge Μαύρο Black Μαύρο Black PVC PVC 340 μέτρα / ρολό 340 meters / roll EPDM EPDM 300 μέτρα / ρολό 300 meters / roll Ελαστικό κάσας 3,4mm Gasket frames 3,4mm Ελαστικό φτερού κάσας 3,5mm Seal gasket frames 3,5mm 169

170 Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black EPDM EPDM 300 μέτρα / ρολό 300 meters / roll EPDM EPDM 120 μέτρα / ρολό 120 meters / roll EPDM EPDM Τεμάχιο Piece Ελαστικό φτερού φύλλου 3,5mm Seal gasket sash 3,5mm Ελαστικό κεντρικό Central gasket Ελαστικό γωνία βουλκανισμένη (για ελαστικό ) Vulcanized corner (for gasket) Μαύρο Black Μαύρο Black Μαύρο Black EPDM EPDM 200 μέτρα / ρολό 200 meters / roll ELAPRENE ELAPRENE 60 μέτρα / ρολό 60 meters / roll EPDM EPDM 300 μέτρα / ρολό 300 meters / roll Ελαστικό κεντρικό Central gasket Ελαστικό πρόσθετου προφίλ στεγανοποίησης εισόδων Gasket for entrance doors sealing Ελαστικό στεγανοποίησης εισόδων Gasket for entrance doors sealing Μαύρο Black Γκρί Grey Μαύρο Black EPDM EPDM 150 μέτρα / ρολό 150 meters / roll EPDM EPDM 400 μέτρα / ρολό 400 meters / roll PVC PVC 360 μέτρα / ρολό 360 meters / roll Ελαστικό στεγανοποίησης εισόδων Gasket for entrance doors sealing Ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια Gasket for upholding glazing bead Ελαστικό φούσκα 6,5mm Bubble gasket 6,5mm Μαύρο Black Γκρί Grey Μαύρο Black PVC PVC 160 μέτρα / ρολό 160 meters / roll PVC PVC 180 μέτρα / ρολό 180 meters / roll ELAPRENE ELAPRENE 360 μέτρα / ρολό 360 meters / roll Ελαστικό φούσκα 7mm Bubble gasket 7mm Ελαστικό φούσκα 6,5mm Bubble gasket 6,5mm Ελαστικό φούσκα 7mm Bubble gasket 7mm 170

171 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets EPDM EPDM Μαύρο Black 300 μέτρα / ρολό 300 meters / roll Μαύρο Black (κουμπωτό) Γκρί Grey (πατητό) EPDM EPDM 200 μέτρα / ρολό 200 meters / roll (2-3mm) Μαύρο Black (4-5mm) Μαύρο Black EPDM EPDM 200 μέτρα / ρολό 200 meters / roll Ελαστικό φούσκα 8mm Bubble gasket 8mm Ελαστικό τζαμιού 3mm Glazing gasket 3mm Ελαστικό σφήνα Wedge gasket (6-7mm) Μαύρο Black EPDM EPDM 150 μέτρα / ρολό 150 meters / roll (2mm) EPDM Μαύρο Black (400 μέτρα / ρολό 400 meters / roll) (3mm) EPDM Μαύρο Black (300 μέτρα / ρολό 300 meters / roll) (4mm) EPDM Μαύρο Black (250 μέτρα / ρολό 250 meters / roll) (5mm) EPDM Μαύρο Black (150 μέτρα / ρολό 150 meters / roll) (6mm) EPDM Μαύρο Black (100 μέτρα / ρολό 100 meters / roll) (7mm) EPDM Μαύρο Black (80 μέτρα / ρολό 80 meters / roll) (8mm) EPDM Μαύρο Black (60 μέτρα / ρολό 60 meters / roll) (10mm) EPDM Μαύρο Black (60 μέτρα / ρολό 60 meters / roll) Ελαστικό σφήνα Wedge gasket Ελαστικό σφήνα Wedge gasket (No6) Μαύρο Black (No6) Γκρί Grey 350 μέτρα / ρολό 350 meters / roll (2mm) PVC Μαύρο Black (200 μέτρα / ρολό 200 meters / roll) (3mm) PVC Μαύρο Black (150 μέτρα / ρολό 150 meters / roll) (4mm) PVC Μαύρο Black (150 μέτρα / ρολό 150 meters / roll) (5mm) PVC Μαύρο Black (100 μέτρα / ρολό 100 meters / roll) (6mm) PVC Μαύρο Black (80 μέτρα / ρολό 80 meters / roll) (7mm) PVC Μαύρο Black (80 μέτρα / ρολό 80 meters / roll) (8mm) PVC Μαύρο Black (60 μέτρα / ρολό 60 meters / roll) (10mm) PVC Μαύρο Black (60 μέτρα / ρολό 60 meters / roll) Âïõñôóάêé μεμβράνης 69x600 Weatherstrip pile filmseal 69x600 Ελαστικό σφήνα Wedge gasket (No7) Μαύρο Black (No7) Γκρί Grey 450 μέτρα / ρολό 450 meters / roll Âïõñôóάêé μεμβράνης 69x700 Weatherstrip pile filmseal 69x (No4) Γκρί Grey (No5) Μαύρο Black (No5) Γκρί Grey (No6) Λευκό White (No6) Μαύρο Black (No6) Γκρί Grey (No7) Μαύρο Black (No7) Γκρί Grey (No8) Λευκό White (No8) Μαύρο Black (No8) Γκρί Grey (No10) Λευκό White (No10) Μαύρο Black (No10) Γκρί Grey (No12) Μαύρο Black (No12) Γκρί Grey (No18) Λευκό White (No18) Μαύρο Black (No18) Γκρί Grey Âïõñôóάêé απλό Simple brush Μέτρα Meters 171

172 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάχια x 4 Pieces Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάχια x 4 Pieces Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάχια x 4 Pieces Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάχια x 4 Pieces Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάχια x 4 Pieces Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχια Pieces Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα Crimp cleat pre-tapped Γωνία σύνδεσης μηχανική Γωνία επιπεδότητας Alignement corner Πολυαμίδιο Polyamide Ζεύγος Pair (2mm πράσινο/green) (3mm καφέ/ brown) (5mm μαύρο/ black) Πολυαμίδιο Polyamide Τεμάχια Pieces EPDM ΜΕΤΡΑ METERS Τάπα μπινί M9404 M9404 End cap for sash invertion profile Τακάκι τζαμιού/ Setting block Ελαστικό φύλλου Sash gasket 172

173 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Χειρολαβές Alumil - Alumil Handles 173

174 174

175 Γενικές Πληροφορίες General Information 175

176 Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος 2 αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο 2 ΕΝ 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electronegativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. General Information 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 176

177 Γενικές Πληροφορίες General Information 3. Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4. Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5. Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ΑLUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3. Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4. Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in batches. 5. Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. 177

178 Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts

179 Γενικές Πληροφορίες General Information Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion 179

180 ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2012 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual. 180

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 06/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1:

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1: Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

M 9760 THERMO SECURITY

M 9760 THERMO SECURITY M 9760 THERMO SECURITY PROFILE Profile NUMBER X mm Weight Gr/m Y mm PROFILE Profile NUMBER Weight Gr/m X mm Y mm M 9760 4243 60 M 9764 3939 90,85 65,30 M 9761 3408 94,50 70 M 9765 5105 90,00 M 9762 4417

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-182 Προφίλ 1:1 29-62 Βασικές Τυπολογίες 61-60 Τομές 1:1 63-100 Κατεργασίες 101-128 Υαλώσεις 129-132 Οδηγίες Τοποθέτησης 133-182 183-236 Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 9/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 10/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570. 3. 4-5. 6-7. 8-9. 10. 11. 12. 13-18. 19-31 1:1. 32. 33-52. 53-60. 61-64. 65-80. 81-87. 88-89 -. 90. 91-3 1 2 3 4 4 1., AL570 2., AL570 Dynamic 3. AL570 4.

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2016. Περιεχόμενα-Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8

Version 12/2016. Περιεχόμενα-Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8 1 2 S91 Version 12/2016 Περιεχόμενα-Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors C0 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C 0 Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με χαμηλή κίνηση. Με λίγα

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Version 7/05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information -7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 8- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 0-3 Προφίλ : Profiles : - Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι καµπύλες γραµµές του

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AL 590 ENTRANCE DOORS AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Σύστημα Κύριαò Εισόδου Entrance Doors AL 590 INDEX AL 590 ΣΕΛ. 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ. 4-5 Πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 OCTOBER - 2008 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index -2 Προφίλ : Profiles : 3-8 Χαλύβδινος Μηχανισμός 6mm

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-6 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C520 SYSTEM CAMERA EUROPEA Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 520

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 JULY - 2007 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-26 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα