Περιεχόμενα Table of Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Μηχανισμοί Mechanisms Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information

2 2

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3

4 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics 1. Ôï óýóôçìá Ì900 SOFTLINE PLUS åßíáé ðéóôïðïéçìýíï áðü ôï äéåèíïýò öþìçò ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï IFT. ROSENHEIM, üóïí áöïñü ôçí õäáôïóôåãáíüôçôá êáé ôçí áíåìïðåñáôüôçôá óôéò õøçëýò êáôçãïñßåò CE. 2. Ç äéáäéêáóßá âáöþò ôïõ óõóôþìáôïò åßíáé ðéóôïðïéçìýíç êáé äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöþò QUALICOAT êáé GSB. 3. Ï ó åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò, êáé ï Ýëåã ïò ðïéüôçôáò üëùí ôùí äéáôïìþí ôïõ óõóôþìáôïò Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï äéåèíýò ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001: ÌåãÜëç ðïéêéëßá ó åäßùí ãéá ôéò åóùôåñéêýò êáé åîùôåñéêýò åðéöüíåéåò ôùí ðïñôïðáñáèýñùí. 5. ÐïëëÝò äõíáôüôçôåò êáôáóêåõþò Ðáíôæïõñéþí. 6. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá áíôéêáôüóôáóç îýëéíùí êïõöùìüôùí. 7. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá êáôáóêåõþ åóùôåñéêþí èõñþí. 8. Ëýóåéò ãéá óõíäõáóìïýò ÁíïéãïìÝíùí - ÓõñïìÝíùí. 9. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá åìöüíéóç ðáñüìïéá ìå áõôþ ôùí îýëéíùí êïõöùìüôùí. 10. Ðëçèþñá Üëëùí êáôáóêåõáóôéêþí ëýóåùí ìå ðüìðïëëåò ôõðïëïãßåò. 1. Ì900 SOFTLINE PLUS has been certified by IFT. ROSENHEIM, to reach Class C sealing and Class E impermeability. 2. The process of electrostatic powder coating of the system is certified with the European Standards QUALICOAT and GSB. 3. The design, the production process and the quality control of the system are certified with ÅÍ ISO 9001: Profile variety, offering a range number of choices on the aesthetic appearance of windows and doors in both the interior and exterior. 5. Many alternatives for the fabrication of hinged shutters. 6. Provision of solutions for replacement windows. 7. Specifically developed profiles for Interior Doors. 8. Solutions for the combined use of hinged and sliding systems on a single frame. 9. Profiles for aluminium frames assembling the appearance of wooden ones. 10. Variety of solutions for any architectural applications and typology. Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως Note: Official test certificates may be sent upon request.

5 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Πλάτος βασικής κάσας / Πλάτος βασικού φύλλου Basic frame width / Basic sash width Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing depth Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης Sealing AlMgSi (EN AW 6060) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,mm minimum / 1,6mm maximum Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 5mm \ 52mm Μονός ή διπλός από έως 32mm Single or Double from up to 32mm Με απλό μεντεσέ έως 75kg ανά φύλλο Με ενίσχυση του μεντεσέ έως 130kg ανά φύλλο 75kg per sash using plain hinge 130kg per sash using heavy-load hinge Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση Aluseal και ελαστικά από EPDM Aluseal system, with EPDM gaskets applied in 3 levels 5

6 Ηχομόνωση Sound Resistance Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) 7* 9* 11* 13* 6*/12/ 6*/12/6 8*/12/5 Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) 35 db 37 db 38 db 39 db 3 db 37 db 38 db Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 8*/12/8 0 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) 6 * Acoustic PVB laminated safety glass 32 db 3 db 35 db 36 db 31 db 3 db 35 db

7 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Θερμομόνωση Thermal insulation B 5 10 D O 20,0 C F E 2 U =3,20 W/(m. K) E-F Φ =-2,3 W/m B-C 190 O 0,0 C ,5 7 3 C Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ. -2,308 - Up bp - 3,196. 0,190 ΔΤ -20,000 U = = =6,2 W/ (m 2. fa K) b f 0,098 7

8 8

9 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9

10 A = Γωνία επιπεδότητας = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Στιγμιαία κόλλα C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Μονωτική ταινία N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Μέγιστο πλάτος SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή = Ειδικό = Μέγιστο ύψος SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = S = Γωνία σύνδεσης βιδωτή = Τάπα = R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Kooltherm = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Πριόνι = Κονδύλι = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας T = Σύνδεσμος τραβέρσας = Πρεσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό A = Alignment corner = Adjustable transom-mullion cleat = Instant glue C = Crimp cleat = Reinforcing plate for corners = Sealing tape N = Nail cleat = Reinforcing plate for joints = Width SC = Cast spring cleat = Special = Height SA = Aluminium spring cleat I = Couple Cleat = S = Screw spring cleat = End cap = R = Crimp cleat pre-tapped = Kooltherm = G = Glazing holder corner = Saw = = Corner cleat, adjustable = Milling bit = TC = Cast transom-mullion cleat = Rubber mallot = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Drill jig = Page number T = Transom-mullion cleat = Punch press * = Not a stock item SB = Setting block = Sealant 10

11 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11

12 mm mm mm mm cm cm gr/m M0065 5, 56, ,8 7, M ,35 56, ,86 8,5 83 M923 29, ,2 1, M96 26,5 19, ,56 0,22 22 M , ,3 5, M , ,17 0,10 18 M , ,3 3,22 96 M , ,9 0, M900 19, ,32 0, M , ,79 15, M ,6 71, ,97 22,

13 13 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9112 M9073 M9089 M9130 M9132 M9228 M9300 M9303 M930 25,8 33,1 36, ,5 50, , ,5 115,5 28, 5 5 9, ,53 1,36 18,12 88,3 15,59 2,90 7,73 23,1 9,31 0,29 2,28 5,27 26,87 118,67 10,13,18 12,53 6, gr/m cm cm mm mm mm mm

14 1 M9313 M9312 M9305 M9307 M9308 M9309 M9310 M9311 M9316 M9317 M9319 M ,5 26,5 67, , ,6 18, ,5 50,5 15,7 19, ,5,2 15,9 23, ,23 0,31 8,1 1,26 12,3 5,3 16,12 0,96 0,01 0,12 0,55 11,79 0,2 0,68 6,28 1,77 18,8 1,8 9,3 0,90 0,16 0,30 0,90 5, gr/m cm cm mm mm mm mm

15 15 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9321 M9322 M932 M9325 M9331 M9332 M9333 M9336A M933 M9335 M9336 M ,5 30,8 2 30, 39 12,8 22, , ,5 5 23,9 30, , ,9 38, ,51 3,28 0,06 3,39 0,52 0,12 5,30 3,01 0,39 8,26 0,28 1,51 11,58 1,62 0,55 0,91 1,39 0,68 0,51 0,22,69 13,57 1,9 0, gr/m cm cm mm mm mm mm

16 ,68 1,5 8,36 8, ,7 2, ,60 100, , ,19 2,11 0,51 26, M930 M ,99 0,7 12,76 7, , M932 M ,30 7, M93 M9338A M9338 M9339 gr/m cm cm mm mm mm mm

17 17 Ευρετήριο προφίλ Profile index ,06 17, M ,16 0, ,5 M ,71 0, ,7 69 M ,56, M ,91 8, M ,07 0, ,6 16,9 M ,8 13, ,9 M ,36 0,63 28,12, ,9 2,9 M9356 M9357 gr/m cm cm mm mm mm mm

18 18 M9368 M9358 M9359 M9360 M9365 M9370 M9372 M937 M9375 2, , 26, , , ,71 39,8 287,07 20,2 1,0 10,68 10,6 7,19 1,8 1,60 0,53 18,20 15,69 0,92 10,56 10,07 5,59 1, gr/m cm cm mm mm mm mm

19 19 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9376 M9377 M9379 M9380 M9381 M9382 M9391 M9393 M939 53,1 98,5 2, ,3 72, , ,6 72, 117, , ,56 18,0 78,31 16,08 50,38 23,59,0 12,32 12,80 6,29 27,20 11,21 7,55 0,88 11, 1,22 9,51 55, gr/m cm cm mm mm mm mm

20 20 M9395 M9398 M9399 M912 M916 M919 M917 M920 M921 M922 5,8 53,5 2, ,8 67,8 62 0, ,5 8,3 52,5 50, , , ,65,86 11,58 0,16 3,8 3,70 2,98 78,91 20,92 5,67 9,33 1,73 6,83 0,6 5,79 5,30 3,27 19,15 15,03 22, gr/m cm cm mm mm mm mm

21 21 Ευρετήριο προφίλ Profile index M923 M92 M926 M927 M928 M930 M931 M93 M935 M , , 57 9,8 56,8 59,8 93 7,5 3,9 26,57 118, 67 32, ,2 11, ,25 25,62 2,88 0,53 107,61 18,93 1,92 15,91 0,25 0,3 15,21 11,98 15,01 6,22 107,61 11,17 6,88 9,7 1,90, gr/m cm cm mm mm mm mm

22 22 M9502 M9503 M937 M938 M939 M980 M981 M98 M985 M ,5 77, ,8 69,6 77,8 93, , , ,77,09 2,72 20,09 23,37 13,56 2,02 12,72 1,87 19,3 9,17 21,39 3,27 12,7 18,3 10,70 18,31 7,8 11,60 2, gr/m cm cm mm mm mm mm

23 23 Ευρετήριο προφίλ Profile index M950 M9505 M9506 M9507 M9508 M9510 M9511 M9512 M9513 M951 M , ,65 59,3 6,6 72,8 88,9 69,6 98,5 8,2 52 7,6 5 25, ,8 15,50 0,85 108,86 0,63 16,0 13,15 15,59 20,15 1,82 17,8 6,66 13,79 17,32 22,12 0,78 10,51 8,96 13,69 27,9 7,8 31, gr/m cm cm mm mm mm mm

24 2 M9518 M9519 M9527 M9529 M9530 M9531 M9532 M9533 M953 59, ,5 77,7 83, ,8 17 2, , ,71 28,7 17,3 29,33 20,65 7,3 16,75 23,55 20,7 10,87 3,30 27,78 29,33 17,69 17,92 13,73 150,79 1, gr/m cm cm mm mm mm mm

25 25 Ευρετήριο προφίλ Profile index gr/m cm cm mm mm mm mm M9537 M9538 M953 M95 M955 M957 M958 M9550 M9535 M ,9 10,8 72,5 82, , ,6 5 82, ,75 5 5, ,77 10,8 26,88 10,01 10,59 9,78 8,69 15,9 12,10 12,78 11,80 1,75 30,36 8,1 11,30 7,0 6,1 7,22 19,33 8,

26 mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,97 12, M , ,3 26, M9553 2,9 82, ,26 1, M , ,8 10, M9558 2,9 83, ,96 1,69 83 M9559 2,9 8, ,07 1, M , ,95 11, M , ,22 16, M , ,32 23,

27 27 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9578 M9589 M9572 M957 M9575 M9576 M ,85 2,15 11, , ,8 50, ,60 0,76 2,89 11,55 2,95 0,03 3,0 26,67 2,65 0,22 17,6 25,30 0,59 75, M956 M9565 M ,7 6, , ,5 0,27 9,73 26,19 0,6 8, gr/m cm cm mm mm mm mm

28 28 M9590 M9591 M9593 M959 M ,5 5,1 73,3 72,5 72,5 3,8 27, ,76 0,67 12,87 11,69 8,99 0,39,08 15,8 10,61 7, ,29 13, ,9 18 0,15 0, ,65 16, ,29 2,79 1,11 0, ,8 2,8 M9596 M11116 M11119 M11118 gr/m cm cm mm mm mm mm

29 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm cm cm gr/m M115 26,7 38, ,10 0, M ,7 19, ,8 0,7 307 M ,7 22,5 18 0,86 0, M , ,97 0, M ,7 19, ,1 0,7 285 M ,7 22, ,60 0, M ,7 26, ,87 0,8 313 M116 26,7 30, ,17 0, M ,7 3, ,60 0,9 35 M , ,12 0,

30 30 gr/m cm cm mm mm mm mm ,68 1,53 0,57 0,81 0,62 0,67 0,78 18,9 0,99 1,12,63 0,79 0,29 2,12 0,6 0,69 1,59 18,91 2,22 2, ,6 30,5 18,5 38,5 22,5 26,5 3, , ,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22, ,6 32 M15119 M1193 M11961 M1195 M11962 M11963 M11965 T35 M1195 M1197

31 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31

32 ,5 50,5 5 1,5 Μ9300 Κάσα ίσια Flat frame 272 mm 83 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 7,73 cm,18 cm 79 gr/m έξω outer έξω outer ,5 M9350 Κάσα ίσια Flat frame Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 293 mm 89 mm 8,25 cm 5,91 cm 782 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 50,5 72,5 50, ,5 M9536 Κάσα ίσια με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Flat frame with set-in trimming profile 3 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 109 mm 10,01 cm 8,1 cm 871 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner 32

33 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 60,5 82,5 50, ,5 Μ953 Κάσα ίσια με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Flat frame with set-in trimming profile 36 mm 119 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 10,59 cm 11,30 cm 908 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 72,5 28, ,5 Μ9595 Κάσα ίσια Flat frame 3 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 8,99 cm 7,82 cm 873 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 50,5 72, ,5 Μ959 Κάσα ίσια Flat frame 13 mm 131 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11,69 cm 10,61 cm 990 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 33

34 ,5 59 M93 Κάσα καμπύλη Round frame 378 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 96 mm 15,91 cm 9,7 cm 1031 gr/m έξω outer έξω outer 3 Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω-μέσα outer-inner 37,3 59,3 1,5 59 M9518 Κάσα καμπύλη Round frame 372 mm 10,87 cm gr/m Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 111 mm 16,71 cm μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner 3

35 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M9535 Κάσα καμπύλη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Round frame with set-in trimming profile 521 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 155 mm 26,88 cm 30,36 cm 1231 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner , ,8 10,8 M9519 Κάσα καμπύλη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Round frame with set-in trimming profile 510 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 167 mm 28,7 cm 3,30 cm 1286 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner ,3 1,

36 ,5 50,5 1,5 5 Μ9320 Κάσα σπαστή Chamfered frame 313 mm 90 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11,79 cm 5,69 cm 851 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,5 59 Μ9310 Κάσα σπαστή Chamfered frame 378 mm 97 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 16,12 cm 9,3 cm 1036 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 36

37 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,3 59,3 1,5 59 M9510 Κάσα σπαστή Chamfered frame 37 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 112 mm 16,0 cm 10,51 cm 1010 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner ,5 75,5 50,5 1,5 5 M9321 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 05 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 119 mm 15,51 cm 11,58 cm 1021 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 37

38 , 80, 56 1,5 59 M9360 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 5 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 126 mm 20,2 cm 15,69 cm 1156 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,7 83,7 59,3 1,5 59 M9530 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 36 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11 mm 20,65 cm 17,69 cm 113 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner 38

39 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 59,5 1,5 66,97 M980 Κάσα σπαστή Chamfered frame 380 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 20,09 cm 12,7 cm 1238 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,5 67 M930 Κάσα σπαστή Chamfered frame 328 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 18,93 cm 11,17 cm 112 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer ,5 7,5 Μ92 Κάσα καμπύλη Round frame 366 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 25,62 cm 11,98 cm 1207 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner 39

40 ,5 93 Μ923 Κάσα καμπύλη Round frame 03 mm 132 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner,25 cm 15,21 cm 138 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner ,5 116 Μ920 Κάσα καμπύλη Round frame 8 mm 155 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 78,91 cm 19,15 cm 1521 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ922 (αντί κολώνας) και Μ9532 (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M922 (as column) and M9532 (as transom) 3 0

41 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 115,5 Μ9130 Κάσα ίσια Flat frame 73 mm 177 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò 88,3 cm 26,87 cm 163 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner Alignment corner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ9132 (αντί κολώνας) και Μ985 (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M9132 (as column) and M985 (as transom) ,5 72, M9380 Κάσα διαιρούμενη Two pieces frame 09 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 16,08 cm 7,55 cm 1033 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner 1

42 31,8 13,3 11, ,6 117,6 2,38 Μ9379 Διαιρούμενη κάσα Two pieces frame 363 mm 197 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 78,31 cm 11,21 cm 15 gr/m έξω outer έξω outer Μ9381 Πρόσθετο Beauty profile 26 mm 10 mm 50,38 cm 0,88 cm 1036 gr/m 2

43 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,1 7,1 1,5 83 M9382 Κάσα διαιρούμενη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Two pieces frame with set-in trimming profile 70 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 98 mm 23,59 cm 11, cm 1110 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 50,1 56,8 Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm ,5 5, M0065 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 23 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 98 mm,8 cm 7,17 cm 609 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 3

44 56,8 50, Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm 15,5 76,35 1, , M0165 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 309 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 129 mm 19,86 cm 8,5 cm 83 gr/m έξω outer M9339 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 51 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1 mm 100,60 cm 12,60 cm 1765 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner

45 Προφίλ 1:1 Profiles1: M9359 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 60 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 230 mm 287,07 cm 18,20 cm 2226 gr/m μέσα inner έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,5 3 5

46 7,6 69,6 36, ,5 Μ9501 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 39 mm 92 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12,72 cm 7,8 cm 970 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner ,8 77,8,8 52 8,5 Μ9502 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 361 mm 110 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,87 cm 11,60 cm 1085 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 6

47 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,9 93,9 60, ,5 Μ9503 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 396 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,3 cm 2, cm 1327 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer ,5 98, ,5 52 8,5 Μ9377 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 397 mm 150 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18,0 cm 27,20 cm 1197 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner 7

48 ,9 93,9 70, ,5 Μ9596 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 373 mm 150 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 13,0 cm 22,29 cm 1093 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 52 Μ9550 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 36 mm 9 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12,78 cm 8,55 cm 972 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 8

49 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8, ,5 52 Μ9551 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 380 mm 110 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,97 cm 12,89 cm 1081 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,9 93,85 60, ,5 52 Μ9572 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 18 mm 13 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,60 cm 26,67 cm 1332 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner μέσα inner 9

50 ,9 93,88 60, ,5 52 Μ9552 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 12 mm 12 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,3 cm 26,20 cm 1321 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 61 Μ9560 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 360 mm 102 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 17,95 cm 11,02 cm 1123 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 50

51 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8,8 1,5 61 Μ9561 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 377 mm 118 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 20,22 cm 16,20 cm 1215 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,9 93,9 60, ,5 61 Μ9562 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 11 mm 151 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 26,32 cm 23,26 cm 186 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 51

52 , Μ9589 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 6 mm 205 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,0 cm 75,27 cm 1823 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner 52

53 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8,8 1,5 52 Μ9505 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 392 mm 112 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 15,50 cm 13,79 cm 1106 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 61 Μ951 Φύλλο classic για μηχανισμό European Groove Classic sash for European Groove mechanism 350 mm 100 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,82 cm 7,8 cm 105 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer 53

54 55,9 77,9 3, ,5 67 M981 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 365 mm 123 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 23,37 cm 18,3 cm 1269 gr/m έξω outer έξω outer Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Μόνο για μηχανισμό με χερούλι καρέ. Κατασκευαστική λύση για εμφάνιση ξύλινου κουφώματος με κάσα Μ980, μπινί Μ98, πηχάκι Μ9319 Only for handles with spindle. A geared handle cannot be used Constructive solution for wood-alike frames. Frame M980, sash invertionprofile M98, glazing bead M ,6 31,6 25,2 52 M9511 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 388 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 115 mm 13,15 cm 8,96 cm 1008 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer Για όëá ôá φύλλα με ενσωματωμένο πηχάκι χρησιμοποιείται το χώρισμα Μ For all sashes with set-in glazing bead, use M9391 dividing profile

55 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 39,8 25,2 52 M9512 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 05 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 131 mm 15,59 cm 13,69 cm 1123 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer , ,9 25,2 52 M9513 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 36 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 163 mm 20,15 cm 27,9 cm 1365 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer Για όëá ôá φύλλα με ενσωματωμένο πηχάκι χρησιμοποιείται το χώρισμα Μ9391 For all sashes with set-in glazing bead, use M9391 dividing profile 55

56 , ,5 8,5 52 Μ9527 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 399 mm 15 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 17,3 cm 27,78 cm 98, , gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 3,5 Μ9517 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω για μηχανισμό European Groove Round sash for opening outward entrance door for European Groove mechanism 17 mm 150 mm 17,8 cm 31,30 cm 1267 gr/m έξω outer έξω outer Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer 56 Alignment corner

57 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 52 M935 Φύλλο ίσιο περιστρεφομένου Flat sash profile for pivot window 35 mm 135 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 17,78 cm 20,06 cm 1379 gr/m έξω outer ,2 5 M93 Μπινί ίσιο περιστρεφομένου Flat sash invertion profile for pivot window 311 mm 65 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 7,89 cm 7,30 cm 882 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer XX 61 32, ,05 M930 Μπινί ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash invertion profile for European Groove mechanism 369 mm 72 mm ÔÜðá End cap 9,31 cm 6,20 cm 913 gr/m XX 57

58 2,8 30, ,2 M950 Μπινί για μηχανισμό European Groove Sash invertion profile for European Groove mechanism 39 mm 65 mm ÔÜðá End cap 8,8 cm 6,66 cm 899 gr/m ,3 61 1,5 53,75 M95 Μπινί καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash invertion profile for European Groove mechanism 359 mm 62 mm Τάπα End cap 9,78 cm 7,0 cm 920 gr/m ,3 61 5,25 66,8 M955 Μπινί καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash invertion profile for European Groove mechanism 368 mm 65 mm Τάπα End cap 15,8 cm 10,7 cm 1068 gr/m

59 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 2, , ,2 M98 Μπινί για μηχανισμό European Groove Sash invertion profile for European Groove mechanism 373 mm 99 mm ÔÜðá End cap 13,56 cm 10,70 cm 1099 gr/m ,05 38, ,3 M9395 M9398 Μπινί παντζουριού Shutter sash invertion profile 261 mm 36 mm Τάπα End cap,86 cm 1,73 cm 632 gr/m ,8 23, ,5 M9305 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 33 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 99 mm 8,1 cm 6,28 cm 931 gr/m μέσα inner μέσα inner 59

60 67,8 23,8 5 1,5 M955 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 332 mm 99 mm 8,69 cm 6,1 cm 1011 gr/m ,5 M9308 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 376 mm 11 mm 12,3 cm 18,8 cm 116 gr/m 89 5,7 1,2 M958 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 37 mm 11 mm 12,10 cm 19,33 cm 1261 gr/m 60

61 Προφίλ 1:1 Profiles1: , M9307 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 25 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 187 mm 1,26 cm 1,77 cm 126 gr/m μέσα inner μέσα inner ,5 68 M957 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 20 mm 187 mm 15,9 cm 7,22 cm 1530 gr/m 61

62 67,8 23, ,5 70 M985 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 399 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 19 mm 2,02 cm 18,31 cm 139 gr/m μέσα inner μέσα inner 100 1,5 115, M9132 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 56 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 306 mm 15,59 cm 118,67 cm 2539 gr/m μέσα inner μέσα inner 62

63 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 67,8 23,8 1,5 61 M9532 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 372 mm 96 mm 16,75 cm 13,73 cm gr/m Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium μέσα inner transom-mullion cleat 67,8 23, ,5 70 M921 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 380 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 130 mm 20,92 cm 15,03 cm 137 gr/m μέσα inner μέσα inner ,5 70 M9577 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 06 mm Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 15 mm 2,95 cm 25,30 cm 150 gr/m μέσα inner 63

64 67, ,5 93 M922 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 32 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 176 mm 5,67 cm 22,08 cm 1610 gr/m μέσα inner μέσα inner 23,8 17 M9578 1, M9533 Ταμπλάς Kickplate 526 mm 276 mm 23,55 cm 150,79 cm 1927 gr/m 6

65 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 17 M ,5 5 1, M9537 Ταμπλάς Kickplate 55 mm 276 mm 2,77 cm 11,80 cm 2029 gr/m 125 M9507 Ταμπλάς Kickplate 502 mm 176 mm 108,86 cm 22,12 cm 1680 gr/m 65

66 17 M9578 Μ9303 Ταμπλάς Kickplate 537 mm 273 mm 23,1 cm 12,53 cm 180 gr/m 17 1,5 5 1, M9531 Ταμπλάς Kickplate 605 mm 286 mm 7,3 cm 17,92 cm 2538 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer 66 Alignment corner

67 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 5 M9576 Φύλλο εισόδου aller retour Aller retour entrance door sash 30 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 135 mm 11,55 cm 17,6 cm 956 gr/m έξω outer έξω outer 51,3 73,3 51,3 9 5,5 M9593 Πρόσθετο Beauty profile 282 mm 107 mm 12,87 cm 15,8 cm 937 gr/m Συνεργάζεται με M9501, M9502, M9503, M9377 Combine with M9501, M9502, M9503, M ,9 52,9 1,5 5 M937 Πρόσθετο Beauty profile 255 mm 66 mm 7,19 cm 5,59 cm 752 gr/m Συνεργάζεται μόνο με επίπεδα ταυ Combine only with flat transom-mullion 67

68 30, 28, 5 1,5 M9325 Πρόσθετο Beauty profile 221 mm 32 mm 3,39 cm 0,91 cm 01 gr/m 30,35 28, M9309 Πρόσθετο Beauty profile 257 mm 1, mm 5,3 cm 1,8 cm 82 gr/m 8 7,6 2,9 Μ9506 Πρόσθετο Beauty profile 31 mm 103 mm 0,85 cm 17,32 cm 61 gr/m 68

69 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 89,6 25 M956 Πρόσθετο Beauty profile 32 mm 103 mm 87, ,5 cm 26,19 cm 60 gr/m 25,6 28, 9 M9578 Πρόσθετο ταμπλά Kickplate beauty profile 108 mm 50 mm 0,03 cm 0,59 cm 209 gr/m 18,9,2 M9316 Πρόσθετο Beauty profile 8 mm 15 mm 0,01 cm 0,16 cm 136 gr/m 69

70 16,9,6 M9351 Καπάκι Beauty cap 8 mm 17 mm 0,00 cm 0,07 cm 70 gr/m 16 25,6 M1171 Πρόσθετο Beauty profile 108 mm 0 mm 0,12 cm 0,51 cm 231 gr/m 30,8 5 M9322 Πρόσθετο Beauty profile 26 mm 31 mm 3,28 cm 1,62 cm 79 gr/m 70

71 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M931 Πρόσθετο Beauty profile 281 mm 3 mm 32, ,3 Τάπα End cap 1,92 cm 6,88 cm 561 gr/m ,8 20,5 13,7 M9590 Πρόσθετο Beauty profile 123 mm 33 mm 3,8 0,76 cm 0,39 cm 260 gr/m M937 Πρόσθετο Beauty profile 293 mm 2 mm 2, ,3 ÔÜðá End cap 0,6 cm 9,71 cm 61 gr/m

72 5, XX 15 20,65 15,9 10, , M9591 Πρόσθετο Beauty profile 23 mm 27 mm Τάπα End cap ,67 cm,08 cm 77 gr/m M936 Κατωκάσι Threshold 39,5 10 mm 7 mm 0,09 cm 2,16 cm 21 gr/m XX 20 16,2 M11116 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile 93 mm Τάπα End cap 28 mm 0,28 cm 0,15 cm 18 gr/m XX 21 M9317 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile 85 mm Τάπα End cap 29 mm 0,12 cm 0,30 cm 180 gr/m XX 72

73 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 26,57 22,57 M ,6 10,96 M927 Πρόσθετο Beauty profile 221 mm 3 mm 0,53 cm 6,22 cm 28 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner ,9 M92 7, 63 15,5 M926 Πρόσθετο Beauty profile 30 mm 58 mm 2,88 cm 15,01 cm 615 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner

74 M9510 M927 T35 Πρόσθετο Beauty profile 220 mm 220 mm 18,91 cm 18,9 cm 871 gr/m 70 M ,3 53,1 M9376 Προφίλ γωνιακής κατασκευής Αngulation construction profile 172 mm 5 mm 3,56 cm 6,29 cm 595 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M9320 7

75 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M M9375 Προφίλ γωνιακής κατασκευής Αngulation construction profile 23 mm 106 mm 1,8 cm 1,8 cm 83 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M9320 M92 77,7 65,5 M9529 Προφίλ καμπύλο γωνιακής κατασκευής Round angulation construction profile 292 mm 120 mm 29,33 cm 29,33 cm 101 gr/m Μόνο για κάσα Μ92 Only for frame M92 65,5 77,7 75

76 M , 115,8 115,8 118, M928 Προφίλ καμπύλο γωνιακής κατασκευής Round angulation construction profile 5 mm 182 mm 107,61 cm 107,61 cm 1599 gr/m Μόνο για κάσα Μ920 Only for frame M920 76

77 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 16,3 1 M6001 Αρμοκάλυπτρο καμπύλο Round trimming profile 93 mm 51 mm 0,17 cm 0,10 cm 18 gr/m 50,65 2, Μ917 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 220 mm 5 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 2,98 cm 3,27 cm 390 gr/m μέσα inner 2, M11118 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 185 mm 5 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 0,82 cm 2,79 cm 32 gr/m

78 2, M11119 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 196 mm 59 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,11 cm 3,29 cm 379 gr/m , ,6 M15119 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 265 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 71 mm,63 cm 6,68 cm 81 gr/m έξω outer 32, M6000 Αρμοκάλυπτρο σπαστό Chamfered trimming profile 267 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 77 mm 7,3 cm 5,17 cm 505 gr/m έξω outer 78

79 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 8,3 31,3 5,8 50 Μ916 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 21 mm 66 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,8 cm 5,79 cm 10 gr/m μέσα inner 52, ,5 Μ919 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 20 mm 69 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,70 cm 5,30 cm 397 gr/m μέσα inner 79

80 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,8 1, M9570 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 309 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Τάπα End cap 118 mm 9,73 cm 8,69 cm 890 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,5 25,2 5 M9395 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 330 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12 mm 10,65 cm 9,33 cm 9 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer 80

81 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,2 5 M9372 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 329 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Τάπα End cap 128 mm 10,6 cm 10,07 cm 958 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,2 5 M9370 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 329 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 130 mm 10,68 cm 10,56 cm 935 gr/m έξω outer M9570 1,2 25,2 38,7 M9337 Πρόσθετο Beauty profile 18 mm 15 mm 1,51 cm 0,26 cm 25 gr/m 81

82 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 13 M930 Πρόσθετο Beauty profile M9372 M9370 M mm 21 mm 0,51 cm 0,19 cm 207 gr/m M957 Πρόσθετο Beauty profile M ,8 2, mm 91 mm 2,65 cm 0,76 cm 391 gr/m M9335 Πρόσθετο Beauty profile M mm 27 mm 13,9 1,9 cm 0,28 cm 320 gr/m 23,9 M9331 Πρόσθετο Beauty profile M ,6 196 mm 0,52 cm 32, mm 1,39 cm 367 gr/m 82

83 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 100 M M9393 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 368 mm 222 mm 12,32 cm 9,51 cm 1303 gr/m M939 Ταμπλάς Kickplate 15 mm 259 mm 12,80 cm 55,81 cm 138 gr/m 83

84 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 100 M ,2 39 M9399 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 369 mm 22 mm 11,58 cm 6,83 cm 120 gr/m M933 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 279 mm 18 mm 8,26 cm 13,57 cm 898 gr/m 75 25,2 28,2 M9391 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 270 mm 151 mm,0 cm 1,22 cm 891 gr/m 8

85 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,5 88 2,8 M9358 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 299 mm 251 mm 39,8 cm 0,53 cm 800 gr/m M931 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 288 mm 182 mm 26,78 cm 2,11 cm 909 gr/m 85

86 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,8 105,8 13,1 M6025 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 165 mm 50 mm 0,9 cm 0,93 cm 312 gr/m M6023 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 299 mm 200 mm 37,3 cm 3,22 cm 96 gr/m 86

87 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems M930 36, M9089 Διπλός οδηγός για τζάμι / σήτα Double frame guide for glazing / fly-screen 366 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 218 mm 18,12 cm 5,27 cm 935 gr/m έξω outer έξω outer ,6 25,2 32 M9062 Φύλλο Sash Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 00 mm 167 mm 5,79 cm 15,61 cm 893 gr/m έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,6 E XX 25, ,8 M9072 Φύλλο Sash Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Τάπα End cap 98 mm 26 mm 22,97 cm 22,92 cm 1319 gr/m έξω outer έξω-μέσα outer-inner XX 87

88 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems 32, ,1 M9073 Άγκιστρο Weathering profile 229 mm 35 mm Τάπα End cap 1,36 cm 2,28 cm 11 gr/m ,5 2 9,7 M932 Πρόσθετο Beauty profile 100 mm 1 mm 0,06 cm 0,55 cm 22 gr/m ,95 28 M923 Μονός οδηγός Single frame guide 171 mm Ãùíßá óýíäåóçò βιδωτή Screw spring cleat 118 mm 0,2 cm 1,28 cm 315 gr/m

89 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems ,5 28, 22,71 Μ9228 Φύλλο σήτας Fly-screen sash 351 mm 223 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 2,90 cm 10,13 cm 776 gr/m μέσα inner E 19, XX M900 Μπινί σήτας Fly-screen sash invertion profile 112 mm Τάπα End cap 6 mm 0,32 cm 0,25 cm 205 gr/m XX 13, Μ939 Πρόσθετο Beauty profile 268 mm 187 mm 2,72 cm 3,27 cm 53 gr/m 89

90 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems,8 35 6,6 59, ,2 11,2 6,6 M935 Πρόσθετο Beauty profile 152 mm 71 mm 0,25 cm 1,90 cm 330 gr/m M936 Πρόσθετο Beauty profile 182 mm 101 mm 0,3 cm,67 cm 27 gr/m Μ937 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 268 mm 76 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,77 cm 9,17 cm 99 gr/m μέσα inner Μ938 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 338 mm 101 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner,09 cm 21,39 cm 625 gr/m μέσα inner 90

91 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,6 30,5 M9332 Περσίδα Louvre 11 mm 0 mm 0,12 cm 0,68 cm 221 gr/m 12 11,6 26,8 M9575 Περσίδα Louver 191 mm 133 mm 2,89 cm 0,22 cm 361 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 91

92 22,8 59 6,9 16 M933 Περσίδα Louvre 178 mm 130 mm 7,35 cm 0,7 cm 502 gr/m M9333 Περσίδα Louvre 193 mm 178 mm 5,30 cm 0,51 cm 515 gr/m 2,9 15,3 τεμ/m pcs/m 9 kg/m² 87 M9368 Γαλονάκι Shutter blind 276 mm 211 mm 12,71 cm 1,60 cm 590 gr/m 92 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 06/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1:

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1: Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 02/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1:2 35-76. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-6 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-182 Προφίλ 1:1 29-62 Βασικές Τυπολογίες 61-60 Τομές 1:1 63-100 Κατεργασίες 101-128 Υαλώσεις 129-132 Οδηγίες Τοποθέτησης 133-182 183-236 Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

M 9760 THERMO SECURITY

M 9760 THERMO SECURITY M 9760 THERMO SECURITY PROFILE Profile NUMBER X mm Weight Gr/m Y mm PROFILE Profile NUMBER Weight Gr/m X mm Y mm M 9760 4243 60 M 9764 3939 90,85 65,30 M 9761 3408 94,50 70 M 9765 5105 90,00 M 9762 4417

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 12/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 10/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2016. Περιεχόμενα-Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8

Version 12/2016. Περιεχόμενα-Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8 1 2 S91 Version 12/2016 Περιεχόμενα-Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 5-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles

Διαβάστε περισσότερα

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors C0 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C 0 Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με χαμηλή κίνηση. Με λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6

Version 9/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τομές 1:2 Sections 1: Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Version 9/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-26 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570. 3. 4-5. 6-7. 8-9. 10. 11. 12. 13-18. 19-31 1:1. 32. 33-52. 53-60. 61-64. 65-80. 81-87. 88-89 -. 90. 91-3 1 2 3 4 4 1., AL570 2., AL570 Dynamic 3. AL570 4.

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Version 7/05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information -7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 8- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 0-3 Προφίλ : Profiles : - Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι καµπύλες γραµµές του

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα