Περιεχόμενα Table of Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Μηχανισμοί Mechanisms Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information

2 2

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3

4 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics 1. Ôï óýóôçìá Ì900 SOFTLINE PLUS åßíáé ðéóôïðïéçìýíï áðü ôï äéåèíïýò öþìçò ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï IFT. ROSENHEIM, üóïí áöïñü ôçí õäáôïóôåãáíüôçôá êáé ôçí áíåìïðåñáôüôçôá óôéò õøçëýò êáôçãïñßåò CE. 2. Ç äéáäéêáóßá âáöþò ôïõ óõóôþìáôïò åßíáé ðéóôïðïéçìýíç êáé äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöþò QUALICOAT êáé GSB. 3. Ï ó åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò, êáé ï Ýëåã ïò ðïéüôçôáò üëùí ôùí äéáôïìþí ôïõ óõóôþìáôïò Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï äéåèíýò ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001: ÌåãÜëç ðïéêéëßá ó åäßùí ãéá ôéò åóùôåñéêýò êáé åîùôåñéêýò åðéöüíåéåò ôùí ðïñôïðáñáèýñùí. 5. ÐïëëÝò äõíáôüôçôåò êáôáóêåõþò Ðáíôæïõñéþí. 6. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá áíôéêáôüóôáóç îýëéíùí êïõöùìüôùí. 7. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá êáôáóêåõþ åóùôåñéêþí èõñþí. 8. Ëýóåéò ãéá óõíäõáóìïýò ÁíïéãïìÝíùí - ÓõñïìÝíùí. 9. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá åìöüíéóç ðáñüìïéá ìå áõôþ ôùí îýëéíùí êïõöùìüôùí. 10. Ðëçèþñá Üëëùí êáôáóêåõáóôéêþí ëýóåùí ìå ðüìðïëëåò ôõðïëïãßåò. 1. Ì900 SOFTLINE PLUS has been certified by IFT. ROSENHEIM, to reach Class C sealing and Class E impermeability. 2. The process of electrostatic powder coating of the system is certified with the European Standards QUALICOAT and GSB. 3. The design, the production process and the quality control of the system are certified with ÅÍ ISO 9001: Profile variety, offering a range number of choices on the aesthetic appearance of windows and doors in both the interior and exterior. 5. Many alternatives for the fabrication of hinged shutters. 6. Provision of solutions for replacement windows. 7. Specifically developed profiles for Interior Doors. 8. Solutions for the combined use of hinged and sliding systems on a single frame. 9. Profiles for aluminium frames assembling the appearance of wooden ones. 10. Variety of solutions for any architectural applications and typology. Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως Note: Official test certificates may be sent upon request.

5 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Πλάτος βασικής κάσας / Πλάτος βασικού φύλλου Basic frame width / Basic sash width Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing depth Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης Sealing AlMgSi (EN AW 6060) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,mm minimum / 1,6mm maximum Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 5mm \ 52mm Μονός ή διπλός από έως 32mm Single or Double from up to 32mm Με απλό μεντεσέ έως 75kg ανά φύλλο Με ενίσχυση του μεντεσέ έως 130kg ανά φύλλο 75kg per sash using plain hinge 130kg per sash using heavy-load hinge Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση Aluseal και ελαστικά από EPDM Aluseal system, with EPDM gaskets applied in 3 levels 5

6 Ηχομόνωση Sound Resistance Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) 7* 9* 11* 13* 6*/12/ 6*/12/6 8*/12/5 Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) 35 db 37 db 38 db 39 db 3 db 37 db 38 db Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 8*/12/8 0 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) 6 * Acoustic PVB laminated safety glass 32 db 3 db 35 db 36 db 31 db 3 db 35 db

7 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Θερμομόνωση Thermal insulation B 5 10 D O 20,0 C F E 2 U =3,20 W/(m. K) E-F Φ =-2,3 W/m B-C 190 O 0,0 C ,5 7 3 C Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ. -2,308 - Up bp - 3,196. 0,190 ΔΤ -20,000 U = = =6,2 W/ (m 2. fa K) b f 0,098 7

8 8

9 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9

10 A = Γωνία επιπεδότητας = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Στιγμιαία κόλλα C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Μονωτική ταινία N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Μέγιστο πλάτος SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή = Ειδικό = Μέγιστο ύψος SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = S = Γωνία σύνδεσης βιδωτή = Τάπα = R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Kooltherm = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Πριόνι = Κονδύλι = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας T = Σύνδεσμος τραβέρσας = Πρεσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό A = Alignment corner = Adjustable transom-mullion cleat = Instant glue C = Crimp cleat = Reinforcing plate for corners = Sealing tape N = Nail cleat = Reinforcing plate for joints = Width SC = Cast spring cleat = Special = Height SA = Aluminium spring cleat I = Couple Cleat = S = Screw spring cleat = End cap = R = Crimp cleat pre-tapped = Kooltherm = G = Glazing holder corner = Saw = = Corner cleat, adjustable = Milling bit = TC = Cast transom-mullion cleat = Rubber mallot = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Drill jig = Page number T = Transom-mullion cleat = Punch press * = Not a stock item SB = Setting block = Sealant 10

11 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11

12 mm mm mm mm cm cm gr/m M0065 5, 56, ,8 7, M ,35 56, ,86 8,5 83 M923 29, ,2 1, M96 26,5 19, ,56 0,22 22 M , ,3 5, M , ,17 0,10 18 M , ,3 3,22 96 M , ,9 0, M900 19, ,32 0, M , ,79 15, M ,6 71, ,97 22,

13 13 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9112 M9073 M9089 M9130 M9132 M9228 M9300 M9303 M930 25,8 33,1 36, ,5 50, , ,5 115,5 28, 5 5 9, ,53 1,36 18,12 88,3 15,59 2,90 7,73 23,1 9,31 0,29 2,28 5,27 26,87 118,67 10,13,18 12,53 6, gr/m cm cm mm mm mm mm

14 1 M9313 M9312 M9305 M9307 M9308 M9309 M9310 M9311 M9316 M9317 M9319 M ,5 26,5 67, , ,6 18, ,5 50,5 15,7 19, ,5,2 15,9 23, ,23 0,31 8,1 1,26 12,3 5,3 16,12 0,96 0,01 0,12 0,55 11,79 0,2 0,68 6,28 1,77 18,8 1,8 9,3 0,90 0,16 0,30 0,90 5, gr/m cm cm mm mm mm mm

15 15 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9321 M9322 M932 M9325 M9331 M9332 M9333 M9336A M933 M9335 M9336 M ,5 30,8 2 30, 39 12,8 22, , ,5 5 23,9 30, , ,9 38, ,51 3,28 0,06 3,39 0,52 0,12 5,30 3,01 0,39 8,26 0,28 1,51 11,58 1,62 0,55 0,91 1,39 0,68 0,51 0,22,69 13,57 1,9 0, gr/m cm cm mm mm mm mm

16 ,68 1,5 8,36 8, ,7 2, ,60 100, , ,19 2,11 0,51 26, M930 M ,99 0,7 12,76 7, , M932 M ,30 7, M93 M9338A M9338 M9339 gr/m cm cm mm mm mm mm

17 17 Ευρετήριο προφίλ Profile index ,06 17, M ,16 0, ,5 M ,71 0, ,7 69 M ,56, M ,91 8, M ,07 0, ,6 16,9 M ,8 13, ,9 M ,36 0,63 28,12, ,9 2,9 M9356 M9357 gr/m cm cm mm mm mm mm

18 18 M9368 M9358 M9359 M9360 M9365 M9370 M9372 M937 M9375 2, , 26, , , ,71 39,8 287,07 20,2 1,0 10,68 10,6 7,19 1,8 1,60 0,53 18,20 15,69 0,92 10,56 10,07 5,59 1, gr/m cm cm mm mm mm mm

19 19 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9376 M9377 M9379 M9380 M9381 M9382 M9391 M9393 M939 53,1 98,5 2, ,3 72, , ,6 72, 117, , ,56 18,0 78,31 16,08 50,38 23,59,0 12,32 12,80 6,29 27,20 11,21 7,55 0,88 11, 1,22 9,51 55, gr/m cm cm mm mm mm mm

20 20 M9395 M9398 M9399 M912 M916 M919 M917 M920 M921 M922 5,8 53,5 2, ,8 67,8 62 0, ,5 8,3 52,5 50, , , ,65,86 11,58 0,16 3,8 3,70 2,98 78,91 20,92 5,67 9,33 1,73 6,83 0,6 5,79 5,30 3,27 19,15 15,03 22, gr/m cm cm mm mm mm mm

21 21 Ευρετήριο προφίλ Profile index M923 M92 M926 M927 M928 M930 M931 M93 M935 M , , 57 9,8 56,8 59,8 93 7,5 3,9 26,57 118, 67 32, ,2 11, ,25 25,62 2,88 0,53 107,61 18,93 1,92 15,91 0,25 0,3 15,21 11,98 15,01 6,22 107,61 11,17 6,88 9,7 1,90, gr/m cm cm mm mm mm mm

22 22 M9502 M9503 M937 M938 M939 M980 M981 M98 M985 M ,5 77, ,8 69,6 77,8 93, , , ,77,09 2,72 20,09 23,37 13,56 2,02 12,72 1,87 19,3 9,17 21,39 3,27 12,7 18,3 10,70 18,31 7,8 11,60 2, gr/m cm cm mm mm mm mm

23 23 Ευρετήριο προφίλ Profile index M950 M9505 M9506 M9507 M9508 M9510 M9511 M9512 M9513 M951 M , ,65 59,3 6,6 72,8 88,9 69,6 98,5 8,2 52 7,6 5 25, ,8 15,50 0,85 108,86 0,63 16,0 13,15 15,59 20,15 1,82 17,8 6,66 13,79 17,32 22,12 0,78 10,51 8,96 13,69 27,9 7,8 31, gr/m cm cm mm mm mm mm

24 2 M9518 M9519 M9527 M9529 M9530 M9531 M9532 M9533 M953 59, ,5 77,7 83, ,8 17 2, , ,71 28,7 17,3 29,33 20,65 7,3 16,75 23,55 20,7 10,87 3,30 27,78 29,33 17,69 17,92 13,73 150,79 1, gr/m cm cm mm mm mm mm

25 25 Ευρετήριο προφίλ Profile index gr/m cm cm mm mm mm mm M9537 M9538 M953 M95 M955 M957 M958 M9550 M9535 M ,9 10,8 72,5 82, , ,6 5 82, ,75 5 5, ,77 10,8 26,88 10,01 10,59 9,78 8,69 15,9 12,10 12,78 11,80 1,75 30,36 8,1 11,30 7,0 6,1 7,22 19,33 8,

26 mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,97 12, M , ,3 26, M9553 2,9 82, ,26 1, M , ,8 10, M9558 2,9 83, ,96 1,69 83 M9559 2,9 8, ,07 1, M , ,95 11, M , ,22 16, M , ,32 23,

27 27 Ευρετήριο προφίλ Profile index M9578 M9589 M9572 M957 M9575 M9576 M ,85 2,15 11, , ,8 50, ,60 0,76 2,89 11,55 2,95 0,03 3,0 26,67 2,65 0,22 17,6 25,30 0,59 75, M956 M9565 M ,7 6, , ,5 0,27 9,73 26,19 0,6 8, gr/m cm cm mm mm mm mm

28 28 M9590 M9591 M9593 M959 M ,5 5,1 73,3 72,5 72,5 3,8 27, ,76 0,67 12,87 11,69 8,99 0,39,08 15,8 10,61 7, ,29 13, ,9 18 0,15 0, ,65 16, ,29 2,79 1,11 0, ,8 2,8 M9596 M11116 M11119 M11118 gr/m cm cm mm mm mm mm

29 Ευρετήριο προφίλ Profile index mm mm mm mm cm cm gr/m M115 26,7 38, ,10 0, M ,7 19, ,8 0,7 307 M ,7 22,5 18 0,86 0, M , ,97 0, M ,7 19, ,1 0,7 285 M ,7 22, ,60 0, M ,7 26, ,87 0,8 313 M116 26,7 30, ,17 0, M ,7 3, ,60 0,9 35 M , ,12 0,

30 30 gr/m cm cm mm mm mm mm ,68 1,53 0,57 0,81 0,62 0,67 0,78 18,9 0,99 1,12,63 0,79 0,29 2,12 0,6 0,69 1,59 18,91 2,22 2, ,6 30,5 18,5 38,5 22,5 26,5 3, , ,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22, ,6 32 M15119 M1193 M11961 M1195 M11962 M11963 M11965 T35 M1195 M1197

31 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31

32 ,5 50,5 5 1,5 Μ9300 Κάσα ίσια Flat frame 272 mm 83 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 7,73 cm,18 cm 79 gr/m έξω outer έξω outer ,5 M9350 Κάσα ίσια Flat frame Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 293 mm 89 mm 8,25 cm 5,91 cm 782 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 50,5 72,5 50, ,5 M9536 Κάσα ίσια με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Flat frame with set-in trimming profile 3 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 109 mm 10,01 cm 8,1 cm 871 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner 32

33 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 60,5 82,5 50, ,5 Μ953 Κάσα ίσια με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Flat frame with set-in trimming profile 36 mm 119 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 10,59 cm 11,30 cm 908 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 72,5 28, ,5 Μ9595 Κάσα ίσια Flat frame 3 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 8,99 cm 7,82 cm 873 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 50,5 72, ,5 Μ959 Κάσα ίσια Flat frame 13 mm 131 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11,69 cm 10,61 cm 990 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 33

34 ,5 59 M93 Κάσα καμπύλη Round frame 378 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 96 mm 15,91 cm 9,7 cm 1031 gr/m έξω outer έξω outer 3 Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω-μέσα outer-inner 37,3 59,3 1,5 59 M9518 Κάσα καμπύλη Round frame 372 mm 10,87 cm gr/m Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat μέσα inner Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 111 mm 16,71 cm μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner 3

35 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M9535 Κάσα καμπύλη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Round frame with set-in trimming profile 521 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 155 mm 26,88 cm 30,36 cm 1231 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner , ,8 10,8 M9519 Κάσα καμπύλη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Round frame with set-in trimming profile 510 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 167 mm 28,7 cm 3,30 cm 1286 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner ,3 1,

36 ,5 50,5 1,5 5 Μ9320 Κάσα σπαστή Chamfered frame 313 mm 90 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11,79 cm 5,69 cm 851 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,5 59 Μ9310 Κάσα σπαστή Chamfered frame 378 mm 97 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 16,12 cm 9,3 cm 1036 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 36

37 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,3 59,3 1,5 59 M9510 Κάσα σπαστή Chamfered frame 37 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 112 mm 16,0 cm 10,51 cm 1010 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner ,5 75,5 50,5 1,5 5 M9321 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 05 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 119 mm 15,51 cm 11,58 cm 1021 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 37

38 , 80, 56 1,5 59 M9360 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 5 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 126 mm 20,2 cm 15,69 cm 1156 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,7 83,7 59,3 1,5 59 M9530 Κάσα σπαστή με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Chamfered frame with set-in trimming profile 36 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 11 mm 20,65 cm 17,69 cm 113 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω-μέσα outer-inner 38

39 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 59,5 1,5 66,97 M980 Κάσα σπαστή Chamfered frame 380 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 20,09 cm 12,7 cm 1238 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,5 67 M930 Κάσα σπαστή Chamfered frame 328 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 18,93 cm 11,17 cm 112 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer ,5 7,5 Μ92 Κάσα καμπύλη Round frame 366 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 25,62 cm 11,98 cm 1207 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner 39

40 ,5 93 Μ923 Κάσα καμπύλη Round frame 03 mm 132 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner,25 cm 15,21 cm 138 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner ,5 116 Μ920 Κάσα καμπύλη Round frame 8 mm 155 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 78,91 cm 19,15 cm 1521 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω-μέσα outer-inner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ922 (αντί κολώνας) και Μ9532 (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M922 (as column) and M9532 (as transom) 3 0

41 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 115,5 Μ9130 Κάσα ίσια Flat frame 73 mm 177 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò 88,3 cm 26,87 cm 163 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner Alignment corner Κατασκευαστική λύση για βιτρίνες. Συνεργάζεται με τα προφίλ ταυ Μ9132 (αντί κολώνας) και Μ985 (αντί τραβέρσας) Constructive solution for shopfronts. Can be used in conjuction with transom-mullion M9132 (as column) and M985 (as transom) ,5 72, M9380 Κάσα διαιρούμενη Two pieces frame 09 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 16,08 cm 7,55 cm 1033 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner 1

42 31,8 13,3 11, ,6 117,6 2,38 Μ9379 Διαιρούμενη κάσα Two pieces frame 363 mm 197 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 78,31 cm 11,21 cm 15 gr/m έξω outer έξω outer Μ9381 Πρόσθετο Beauty profile 26 mm 10 mm 50,38 cm 0,88 cm 1036 gr/m 2

43 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,1 7,1 1,5 83 M9382 Κάσα διαιρούμενη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο Two pieces frame with set-in trimming profile 70 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 98 mm 23,59 cm 11, cm 1110 gr/m έξω outer έξω outer έξω-μέσα outer-inner 50,1 56,8 Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm ,5 5, M0065 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 23 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 98 mm,8 cm 7,17 cm 609 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer 3

44 56,8 50, Πάχος τοιχοποϊίας mm Wall thickness mm 15,5 76,35 1, , M0165 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 309 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 129 mm 19,86 cm 8,5 cm 83 gr/m έξω outer M9339 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 51 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1 mm 100,60 cm 12,60 cm 1765 gr/m μέσα inner έξω-μέσα outer-inner

45 Προφίλ 1:1 Profiles1: M9359 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 60 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 230 mm 287,07 cm 18,20 cm 2226 gr/m μέσα inner έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,5 3 5

46 7,6 69,6 36, ,5 Μ9501 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 39 mm 92 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12,72 cm 7,8 cm 970 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner ,8 77,8,8 52 8,5 Μ9502 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 361 mm 110 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,87 cm 11,60 cm 1085 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 6

47 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,9 93,9 60, ,5 Μ9503 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 396 mm 11 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,3 cm 2, cm 1327 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer ,5 98, ,5 52 8,5 Μ9377 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 397 mm 150 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18,0 cm 27,20 cm 1197 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner 7

48 ,9 93,9 70, ,5 Μ9596 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 373 mm 150 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 13,0 cm 22,29 cm 1093 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 52 Μ9550 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 36 mm 9 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12,78 cm 8,55 cm 972 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 8

49 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8, ,5 52 Μ9551 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 380 mm 110 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,97 cm 12,89 cm 1081 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,9 93,85 60, ,5 52 Μ9572 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 18 mm 13 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,60 cm 26,67 cm 1332 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner μέσα inner 9

50 ,9 93,88 60, ,5 52 Μ9552 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 12 mm 12 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 19,3 cm 26,20 cm 1321 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 61 Μ9560 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 360 mm 102 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 17,95 cm 11,02 cm 1123 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 50

51 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8,8 1,5 61 Μ9561 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 377 mm 118 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 20,22 cm 16,20 cm 1215 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,9 93,9 60, ,5 61 Μ9562 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 11 mm 151 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 26,32 cm 23,26 cm 186 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner 51

52 , Μ9589 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 6 mm 205 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,0 cm 75,27 cm 1823 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner 52

53 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 77,8,8 1,5 52 Μ9505 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 392 mm 112 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 15,50 cm 13,79 cm 1106 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,6 69,6 36, ,5 61 Μ951 Φύλλο classic για μηχανισμό European Groove Classic sash for European Groove mechanism 350 mm 100 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,82 cm 7,8 cm 105 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer 53

54 55,9 77,9 3, ,5 67 M981 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 365 mm 123 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 23,37 cm 18,3 cm 1269 gr/m έξω outer έξω outer Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer Alignment corner Μόνο για μηχανισμό με χερούλι καρέ. Κατασκευαστική λύση για εμφάνιση ξύλινου κουφώματος με κάσα Μ980, μπινί Μ98, πηχάκι Μ9319 Only for handles with spindle. A geared handle cannot be used Constructive solution for wood-alike frames. Frame M980, sash invertionprofile M98, glazing bead M ,6 31,6 25,2 52 M9511 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 388 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 115 mm 13,15 cm 8,96 cm 1008 gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer Για όëá ôá φύλλα με ενσωματωμένο πηχάκι χρησιμοποιείται το χώρισμα Μ For all sashes with set-in glazing bead, use M9391 dividing profile

55 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,8 39,8 25,2 52 M9512 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 05 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 131 mm 15,59 cm 13,69 cm 1123 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer , ,9 25,2 52 M9513 Φύλλο καμπύλο με ενσωματωμένο πηχάκι Round sash with set-in glazing bead 36 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 163 mm 20,15 cm 27,9 cm 1365 gr/m μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer Για όëá ôá φύλλα με ενσωματωμένο πηχάκι χρησιμοποιείται το χώρισμα Μ9391 For all sashes with set-in glazing bead, use M9391 dividing profile 55

56 , ,5 8,5 52 Μ9527 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 399 mm 15 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 17,3 cm 27,78 cm 98, , gr/m μέσα inner μέσα inner έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 3,5 Μ9517 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω για μηχανισμό European Groove Round sash for opening outward entrance door for European Groove mechanism 17 mm 150 mm 17,8 cm 31,30 cm 1267 gr/m έξω outer έξω outer Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer 56 Alignment corner

57 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 52 M935 Φύλλο ίσιο περιστρεφομένου Flat sash profile for pivot window 35 mm 135 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 17,78 cm 20,06 cm 1379 gr/m έξω outer ,2 5 M93 Μπινί ίσιο περιστρεφομένου Flat sash invertion profile for pivot window 311 mm 65 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 7,89 cm 7,30 cm 882 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer XX 61 32, ,05 M930 Μπινί ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash invertion profile for European Groove mechanism 369 mm 72 mm ÔÜðá End cap 9,31 cm 6,20 cm 913 gr/m XX 57

58 2,8 30, ,2 M950 Μπινί για μηχανισμό European Groove Sash invertion profile for European Groove mechanism 39 mm 65 mm ÔÜðá End cap 8,8 cm 6,66 cm 899 gr/m ,3 61 1,5 53,75 M95 Μπινί καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash invertion profile for European Groove mechanism 359 mm 62 mm Τάπα End cap 9,78 cm 7,0 cm 920 gr/m ,3 61 5,25 66,8 M955 Μπινί καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash invertion profile for European Groove mechanism 368 mm 65 mm Τάπα End cap 15,8 cm 10,7 cm 1068 gr/m

59 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 2, , ,2 M98 Μπινί για μηχανισμό European Groove Sash invertion profile for European Groove mechanism 373 mm 99 mm ÔÜðá End cap 13,56 cm 10,70 cm 1099 gr/m ,05 38, ,3 M9395 M9398 Μπινί παντζουριού Shutter sash invertion profile 261 mm 36 mm Τάπα End cap,86 cm 1,73 cm 632 gr/m ,8 23, ,5 M9305 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 33 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 99 mm 8,1 cm 6,28 cm 931 gr/m μέσα inner μέσα inner 59

60 67,8 23,8 5 1,5 M955 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 332 mm 99 mm 8,69 cm 6,1 cm 1011 gr/m ,5 M9308 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 376 mm 11 mm 12,3 cm 18,8 cm 116 gr/m 89 5,7 1,2 M958 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 37 mm 11 mm 12,10 cm 19,33 cm 1261 gr/m 60

61 Προφίλ 1:1 Profiles1: , M9307 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 25 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 187 mm 1,26 cm 1,77 cm 126 gr/m μέσα inner μέσα inner ,5 68 M957 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 20 mm 187 mm 15,9 cm 7,22 cm 1530 gr/m 61

62 67,8 23, ,5 70 M985 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 399 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 19 mm 2,02 cm 18,31 cm 139 gr/m μέσα inner μέσα inner 100 1,5 115, M9132 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 56 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 306 mm 15,59 cm 118,67 cm 2539 gr/m μέσα inner μέσα inner 62

63 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 67,8 23,8 1,5 61 M9532 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 372 mm 96 mm 16,75 cm 13,73 cm gr/m Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium μέσα inner transom-mullion cleat 67,8 23, ,5 70 M921 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 380 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 130 mm 20,92 cm 15,03 cm 137 gr/m μέσα inner μέσα inner ,5 70 M9577 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 06 mm Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 15 mm 2,95 cm 25,30 cm 150 gr/m μέσα inner 63

64 67, ,5 93 M922 Ταυ καμπύλο Round transom-mullion 32 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 176 mm 5,67 cm 22,08 cm 1610 gr/m μέσα inner μέσα inner 23,8 17 M9578 1, M9533 Ταμπλάς Kickplate 526 mm 276 mm 23,55 cm 150,79 cm 1927 gr/m 6

65 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 17 M ,5 5 1, M9537 Ταμπλάς Kickplate 55 mm 276 mm 2,77 cm 11,80 cm 2029 gr/m 125 M9507 Ταμπλάς Kickplate 502 mm 176 mm 108,86 cm 22,12 cm 1680 gr/m 65

66 17 M9578 Μ9303 Ταμπλάς Kickplate 537 mm 273 mm 23,1 cm 12,53 cm 180 gr/m 17 1,5 5 1, M9531 Ταμπλάς Kickplate 605 mm 286 mm 7,3 cm 17,92 cm 2538 gr/m Ãùíßá åðéðåäüôçôáò έξω outer 66 Alignment corner

67 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 5 M9576 Φύλλο εισόδου aller retour Aller retour entrance door sash 30 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 135 mm 11,55 cm 17,6 cm 956 gr/m έξω outer έξω outer 51,3 73,3 51,3 9 5,5 M9593 Πρόσθετο Beauty profile 282 mm 107 mm 12,87 cm 15,8 cm 937 gr/m Συνεργάζεται με M9501, M9502, M9503, M9377 Combine with M9501, M9502, M9503, M ,9 52,9 1,5 5 M937 Πρόσθετο Beauty profile 255 mm 66 mm 7,19 cm 5,59 cm 752 gr/m Συνεργάζεται μόνο με επίπεδα ταυ Combine only with flat transom-mullion 67

68 30, 28, 5 1,5 M9325 Πρόσθετο Beauty profile 221 mm 32 mm 3,39 cm 0,91 cm 01 gr/m 30,35 28, M9309 Πρόσθετο Beauty profile 257 mm 1, mm 5,3 cm 1,8 cm 82 gr/m 8 7,6 2,9 Μ9506 Πρόσθετο Beauty profile 31 mm 103 mm 0,85 cm 17,32 cm 61 gr/m 68

69 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 89,6 25 M956 Πρόσθετο Beauty profile 32 mm 103 mm 87, ,5 cm 26,19 cm 60 gr/m 25,6 28, 9 M9578 Πρόσθετο ταμπλά Kickplate beauty profile 108 mm 50 mm 0,03 cm 0,59 cm 209 gr/m 18,9,2 M9316 Πρόσθετο Beauty profile 8 mm 15 mm 0,01 cm 0,16 cm 136 gr/m 69

70 16,9,6 M9351 Καπάκι Beauty cap 8 mm 17 mm 0,00 cm 0,07 cm 70 gr/m 16 25,6 M1171 Πρόσθετο Beauty profile 108 mm 0 mm 0,12 cm 0,51 cm 231 gr/m 30,8 5 M9322 Πρόσθετο Beauty profile 26 mm 31 mm 3,28 cm 1,62 cm 79 gr/m 70

71 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M931 Πρόσθετο Beauty profile 281 mm 3 mm 32, ,3 Τάπα End cap 1,92 cm 6,88 cm 561 gr/m ,8 20,5 13,7 M9590 Πρόσθετο Beauty profile 123 mm 33 mm 3,8 0,76 cm 0,39 cm 260 gr/m M937 Πρόσθετο Beauty profile 293 mm 2 mm 2, ,3 ÔÜðá End cap 0,6 cm 9,71 cm 61 gr/m

72 5, XX 15 20,65 15,9 10, , M9591 Πρόσθετο Beauty profile 23 mm 27 mm Τάπα End cap ,67 cm,08 cm 77 gr/m M936 Κατωκάσι Threshold 39,5 10 mm 7 mm 0,09 cm 2,16 cm 21 gr/m XX 20 16,2 M11116 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile 93 mm Τάπα End cap 28 mm 0,28 cm 0,15 cm 18 gr/m XX 21 M9317 Νεροσταλάκτης Waterproofing profile 85 mm Τάπα End cap 29 mm 0,12 cm 0,30 cm 180 gr/m XX 72

73 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 26,57 22,57 M ,6 10,96 M927 Πρόσθετο Beauty profile 221 mm 3 mm 0,53 cm 6,22 cm 28 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner ,9 M92 7, 63 15,5 M926 Πρόσθετο Beauty profile 30 mm 58 mm 2,88 cm 15,01 cm 615 gr/m O O O O Εσωτερική γωνία Inward corner

74 M9510 M927 T35 Πρόσθετο Beauty profile 220 mm 220 mm 18,91 cm 18,9 cm 871 gr/m 70 M ,3 53,1 M9376 Προφίλ γωνιακής κατασκευής Αngulation construction profile 172 mm 5 mm 3,56 cm 6,29 cm 595 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M9320 7

75 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 M M9375 Προφίλ γωνιακής κατασκευής Αngulation construction profile 23 mm 106 mm 1,8 cm 1,8 cm 83 gr/m Μόνο για κάσα Μ9320 Only for frame M9320 M92 77,7 65,5 M9529 Προφίλ καμπύλο γωνιακής κατασκευής Round angulation construction profile 292 mm 120 mm 29,33 cm 29,33 cm 101 gr/m Μόνο για κάσα Μ92 Only for frame M92 65,5 77,7 75

76 M , 115,8 115,8 118, M928 Προφίλ καμπύλο γωνιακής κατασκευής Round angulation construction profile 5 mm 182 mm 107,61 cm 107,61 cm 1599 gr/m Μόνο για κάσα Μ920 Only for frame M920 76

77 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 16,3 1 M6001 Αρμοκάλυπτρο καμπύλο Round trimming profile 93 mm 51 mm 0,17 cm 0,10 cm 18 gr/m 50,65 2, Μ917 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 220 mm 5 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 2,98 cm 3,27 cm 390 gr/m μέσα inner 2, M11118 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 185 mm 5 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 0,82 cm 2,79 cm 32 gr/m

78 2, M11119 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 196 mm 59 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 1,11 cm 3,29 cm 379 gr/m , ,6 M15119 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 265 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 71 mm,63 cm 6,68 cm 81 gr/m έξω outer 32, M6000 Αρμοκάλυπτρο σπαστό Chamfered trimming profile 267 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 77 mm 7,3 cm 5,17 cm 505 gr/m έξω outer 78

79 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 8,3 31,3 5,8 50 Μ916 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 21 mm 66 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,8 cm 5,79 cm 10 gr/m μέσα inner 52, ,5 Μ919 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 20 mm 69 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,70 cm 5,30 cm 397 gr/m μέσα inner 79

80 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,8 1, M9570 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 309 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Τάπα End cap 118 mm 9,73 cm 8,69 cm 890 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer μέσα inner ,5 25,2 5 M9395 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 330 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 12 mm 10,65 cm 9,33 cm 9 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer έξω outer 80

81 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,2 5 M9372 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 329 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Τάπα End cap 128 mm 10,6 cm 10,07 cm 958 gr/m έξω outer έξω outer έξω outer ,2 5 M9370 Φύλλο παντζουριού Shutter sash 329 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat 130 mm 10,68 cm 10,56 cm 935 gr/m έξω outer M9570 1,2 25,2 38,7 M9337 Πρόσθετο Beauty profile 18 mm 15 mm 1,51 cm 0,26 cm 25 gr/m 81

82 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 13 M930 Πρόσθετο Beauty profile M9372 M9370 M mm 21 mm 0,51 cm 0,19 cm 207 gr/m M957 Πρόσθετο Beauty profile M ,8 2, mm 91 mm 2,65 cm 0,76 cm 391 gr/m M9335 Πρόσθετο Beauty profile M mm 27 mm 13,9 1,9 cm 0,28 cm 320 gr/m 23,9 M9331 Πρόσθετο Beauty profile M ,6 196 mm 0,52 cm 32, mm 1,39 cm 367 gr/m 82

83 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 100 M M9393 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 368 mm 222 mm 12,32 cm 9,51 cm 1303 gr/m M939 Ταμπλάς Kickplate 15 mm 259 mm 12,80 cm 55,81 cm 138 gr/m 83

84 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles 100 M ,2 39 M9399 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 369 mm 22 mm 11,58 cm 6,83 cm 120 gr/m M933 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 279 mm 18 mm 8,26 cm 13,57 cm 898 gr/m 75 25,2 28,2 M9391 Διαχωριστικό παντζουριού Shutter dividing profile 270 mm 151 mm,0 cm 1,22 cm 891 gr/m 8

85 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,5 88 2,8 M9358 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 299 mm 251 mm 39,8 cm 0,53 cm 800 gr/m M931 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 288 mm 182 mm 26,78 cm 2,11 cm 909 gr/m 85

86 Προφίλ παντζουριών Shutter profiles ,8 105,8 13,1 M6025 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 165 mm 50 mm 0,9 cm 0,93 cm 312 gr/m M6023 Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile 299 mm 200 mm 37,3 cm 3,22 cm 96 gr/m 86

87 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems M930 36, M9089 Διπλός οδηγός για τζάμι / σήτα Double frame guide for glazing / fly-screen 366 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 218 mm 18,12 cm 5,27 cm 935 gr/m έξω outer έξω outer ,6 25,2 32 M9062 Φύλλο Sash Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 00 mm 167 mm 5,79 cm 15,61 cm 893 gr/m έξω outer έξω-μέσα outer-inner ,6 E XX 25, ,8 M9072 Φύλλο Sash Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner Τάπα End cap 98 mm 26 mm 22,97 cm 22,92 cm 1319 gr/m έξω outer έξω-μέσα outer-inner XX 87

88 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems 32, ,1 M9073 Άγκιστρο Weathering profile 229 mm 35 mm Τάπα End cap 1,36 cm 2,28 cm 11 gr/m ,5 2 9,7 M932 Πρόσθετο Beauty profile 100 mm 1 mm 0,06 cm 0,55 cm 22 gr/m ,95 28 M923 Μονός οδηγός Single frame guide 171 mm Ãùíßá óýíäåóçò βιδωτή Screw spring cleat 118 mm 0,2 cm 1,28 cm 315 gr/m

89 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems ,5 28, 22,71 Μ9228 Φύλλο σήτας Fly-screen sash 351 mm 223 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 2,90 cm 10,13 cm 776 gr/m μέσα inner E 19, XX M900 Μπινί σήτας Fly-screen sash invertion profile 112 mm Τάπα End cap 6 mm 0,32 cm 0,25 cm 205 gr/m XX 13, Μ939 Πρόσθετο Beauty profile 268 mm 187 mm 2,72 cm 3,27 cm 53 gr/m 89

90 Συνεργασίες ανοιγομένων - συρομένων Solutions for the combined use of casement and slide systems,8 35 6,6 59, ,2 11,2 6,6 M935 Πρόσθετο Beauty profile 152 mm 71 mm 0,25 cm 1,90 cm 330 gr/m M936 Πρόσθετο Beauty profile 182 mm 101 mm 0,3 cm,67 cm 27 gr/m Μ937 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 268 mm 76 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3,77 cm 9,17 cm 99 gr/m μέσα inner Μ938 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile 338 mm 101 mm Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner,09 cm 21,39 cm 625 gr/m μέσα inner 90

91 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,6 30,5 M9332 Περσίδα Louvre 11 mm 0 mm 0,12 cm 0,68 cm 221 gr/m 12 11,6 26,8 M9575 Περσίδα Louver 191 mm 133 mm 2,89 cm 0,22 cm 361 gr/m Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 91

92 22,8 59 6,9 16 M933 Περσίδα Louvre 178 mm 130 mm 7,35 cm 0,7 cm 502 gr/m M9333 Περσίδα Louvre 193 mm 178 mm 5,30 cm 0,51 cm 515 gr/m 2,9 15,3 τεμ/m pcs/m 9 kg/m² 87 M9368 Γαλονάκι Shutter blind 276 mm 211 mm 12,71 cm 1,60 cm 590 gr/m 92 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα