ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. : Π2013/007 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΚΤΚ»

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Υπηρεσίες Κλινικού Εργαστηρίου Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων Υποχρεώσεις Αναδόχου Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου Απαιτούμενη Τεχνική Υποδομή Εξοπλισμός - Υποδομές Υπάρχουσα Υποδομή Παραλαβή Αποτελεσμάτων Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Παραγγελία Αναλύσεων Έντυπα Παραπομπής Ηλεκτρονική Παραγγελία Διασυνδέσεις (Interfaces) Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Λειτουργική Υποστήριξη: Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Αποστολή χρεώσεων στο λογιστήριο του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής (κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής) Αποστολή αποτελεσμάτων με Έλεγχος Λειτουργίας Χρονοδιάγραμμα & εναρξη Εργασιών Υποχρεώσεις Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Οργανωτική δομή Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Σελίδα 2 από 14

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το ΟΚΤΚ θα επιλέξει και θα συμβληθεί με ένα Κλινικό Εργαστήριο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή αιματολογικές, βιοχημικές, καρκινικούς δείκτες και άλλες 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι ανάγκες του ΟΚΤΚ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο εντός του οποίου απαιτούνται αποτελέσματα και, συνεπώς, το χώρο όπου διεκπεραιώνονται: «Επί τόπου»: Αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες προηγούνται της χορήγησης χημειοθεραπείας ή άλλων ιατρικών αποφάσεων και οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός λεπτών (Full Blood Count). Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται «Επί Τόπου» στο κλινικό εργαστήριο που θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο σε ειδικό χώρο του ΟΚΤΚ. «Εκτός Κέντρου»: Όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αιματολογικών, οι οποίες είναι πρακτικά εφικτό να διεκπεραιώνονται σε κλινικό εργαστήριο «Εκτός Κέντρου». Το ΟΚΤΚ προτίθεται να αναθέσει και τις δύο κατηγορίες εξετάσεων σε ένα κλινικό εργαστήριο. 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν τον αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν διεκπεραιωθεί για τις ανάγκες του ΟΚΤΚ τα τελευταία δύο (έτη) καθώς και το τρέχον έτος Οι πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον μελλοντικό αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων για τα έτη 2011, 2012, 2013 έχει ως εξής: Κατηγορία Εξετάσεων Έτος 2011 Έτος 2012 Έτος 2013 (υπολογισμός) Βιοχημικές Καρκινικοί Δείκτες Αιματολογικές Άλλες Σημ. Οι πιο πάνω πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Σελίδα 3 από 14

4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες καλούνται να αποδείξουν μέσω της προσφοράς τους κατά πόσο διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή καθώς και εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία, όπως προνοούν οι απαιτήσεις της προσφοράς για να μπορέσουν να καλύψουν τις πολύπλοκες και ιδιαίτερες ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Οι υποχρεώσεις πιο κάτω αναφέρονται ως οι βασικές υποχρεώσεις του επιτυχόντα αναδόχου και διαχωρίζονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων και η δεύτερη την απαιτούμενη υποδομή και τεχνικές απαιτήσεις. 4.1 Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου 1. Να παρέχει υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο. Κατά κανόνα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται «Εκτός Κέντρου» στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου κλινικού εργαστηρίου και τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ. 2. Να διεκπεραιώνει αιματολογικές εξετάσεις, εντός σύντομου χρόνου όπως απαιτείται πριν την διενέργεια χημειοθεραπειών. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται «Επί Τόπου», στον εργαστηριακό χώρο του ΟΚΤΚ. 3. Να διενεργεί αυθημερόν τις εξετάσεις σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ποιοτικής και ταχείας εξυπηρέτησης και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρεται και κρίνεται αυτονόητο ότι, τα αποτελέσματα βιοχημικού ελέγχου θα είναι διαθέσιμα εντός 2-3 ωρών. 4. Να διασφαλίζει επαρκή «Επί Τόπου» κάλυψη ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων του ΟΚΤΚ όπως των Εξωτερικών ιατρείων, Ημερήσιας Νοσηλείας και Υποστηρικτικής Θεραπείας. Οι ώρες λειτουργίας των πιο πάνω τμημάτων ορίζονται ως: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30πμ -4:30μμ. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένου όγκου εργασίας, το τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας δύναται να εργάζεται και Σάββατο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα καλείται να παρέχει κάλυψη, αφού λάβει την σχετική ενημέρωση από αντιπρόσωπο του ΟΚΤΚ. 5. Με σκοπό την ταχεία και ορθή ενημέρωση των ιατρών, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΚΤΚ (Mosaiq) καθώς και ταυτόχρονα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε ιατρού του ΟΚΤΚ. Σε περιπτώσεις τεχνικών δυσκολιών και μέχρι την αποκατάσταση της νενομισμένης διαδικασίας (αποστολής αποτελεσμάτων), τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε hard copy είτε με τηλεομοιοτυπικό, είτε με το χέρι, ανάλογα και τις ανάγκες που θα καθορίζει το ΟΚΤΚ ανά περίπτωση. 6. Να συλλέγει και μεταφέρει με την αναγκαία συχνότητα και ασφάλεια όλα τα δείγματα από τα τμήματα του ΟΚΤΚ στο Κλινικό Εργαστήριο του. Το Κλινικό Εργαστήριο έχει την ευθύνη για όλες τις σχετικές διευθετήσεις και τα έξοδα. Σελίδα 4 από 14

5 7. Να αποστέλλει στο ΟΚΤΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στατιστικές πληροφορίες όπως ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων για κάθε τμήμα, για κάθε γιατρό, για κάθε είδος ασθένειας (π.χ. μαστός, προστάτης κτλ) ή οποιανδήποτε άλλη στατιστική ανάλυση του ζητηθεί που θα αφορά γενικά τις εργαστηριακές εξετάσεις που διεκπεραιώθηκαν για λογαριασμό του ΟΚΤΚ. 8. Να εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε ασθενή για κάθε ημέρα. Το τιμολόγιο να περιέχει όλες τις πληροφορίες που το ΟΚΤΚ θεωρεί απαραίτητες όπως: Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αρ. Εγγραφής Ασθενή στο Κέντρο (BOC No), Όνομα Ιατρού, Αριθμό Τιμολογίου, Αριθμό Παραπεμπτικού, Ημερομηνία Παραπομπής, Περιγραφή Αναλύσεων και Κόστος Μονάδας. Στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλεται κατάσταση όλων των τιμολογίων του μήνα. 9. Το μηνιαίο ποσό πληρωτέο από το ΟΚΤΚ στον Ανάδοχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( 110,000). Σε περίπτωση που το μηνιαίο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει το ποσό αυτό, ο Ανάδοχος θα παραχωρεί το επιπρόσθετο ποσό ως έκπτωση στο ΟΚΤΚ. 10. Να αναλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το προσωπικό που εργοδοτεί προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΚΤΚ, καθώς και να προμηθεύεται και να καλύπτει όλα τα έξοδα των αναλωσίμων (π.χ. μπουκαλάκια, αντιδραστήρια, kits, παραπεμπτικά αναλύσεων, σακουλάκια μεταφοράς δειγμάτων κλπ). 11. Να διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα ή κλινικά απόβλητα με την απαραίτητη προσοχή και ασφάλεια σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και να λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών του ΟΚΤΚ. 12. Να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΟΚΤΚ καθώς και με σχετικές οδηγίες που ήθελαν εκδοθεί από το Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών. Να διευθύνεται ή να εργοδοτεί ή να συνεργάζεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης του με το ΟΚΤΚ με μικροβιολόγο ιατρό ή άλλη συναφή ειδικότητα. Ο ιατρός αυτός, μεταξύ άλλων, θα συνεργάζεται και θα συμβουλεύει την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΟΚΤΚ. Το εύρος της συνεργασίας του κλινικού εργαστηρίου με τον ιατρό υπόκειται στην έγκριση του ΟΚΤΚ. 13. Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα ο Διευθυντής θα πρέπει να πληροί τους όρους των Νόμων περί Κλινικών Εργαστηρίων, να εργοδοτεί κατά την τελευταία τριετία τέσσερα (4) άτομα στο προσωπικό του που να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ του Κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Επιστημών ή απόφοιτοι Ιατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Μικροβιολογία, Κλινική Χημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία) ή να διαθέτουν άλλο ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ή το αντίστοιχο σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ. 14. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με μικροβιολόγο ιατρό ή με ιατρό σε συναφή ειδικότητα. 15. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας τουλάχιστο με ένα τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών απόφοιτο του κλάδου Πληροφορικής. Σελίδα 5 από 14

6 16. Να συμμετέχει ενεργά, σε προγράμματα πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Αυτό περιλαμβάνει απολυμάνσεις χώρων, τακτικό έλεγχο του πόσιμου νερού καθώς και του νερού γενικής χρήσης. 17. Να διενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ως εξής: -Κατά την πρόσληψη προσωπικού από το ΟΚΤΚ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υγείας του για πρόσληψη. -Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού κατά κανόνα μετά από παραπεμπτικό του ιατρού εργασίας. -Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τμήματος Μετανάστευσης για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περιπτώσεις εργοδότησης αλλοδαπού προσωπικού. 18. Να μεριμνά ώστε όλος ο εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις οι οποίες διατίθενται προς το Κλινικό Εργαστήριο από το ΟΚΤΚ να χρησιμοποιούνται με τρόπο κατάλληλο και να συντηρούνται τακτικά. Όλα τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από το Κλινικό Εργαστήριο. 19. Να ενημερώνει το ΟΚΤΚ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές ή μετατροπές στους χώρους ή τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και να εξασφαλίζει την προς τούτο έγκρισή του. 5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Η μηχανογράφηση του Κλινικού Εργαστηρίου του ανάδοχου, η εγκατάσταση και η επέκταση του απαραίτητου λογισμικού στο ΟΚΤΚ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Μέσω του λογισμικού αυτού θα γίνεται η ηλεκτρονική παραγγελία και η αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τον ανάδοχο. Παρατίθενται πιο κάτω οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή του ΟΚΤΚ και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις σε ηλεκτρονική υποδομή και εξοπλισμό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης. 5.1 Εξοπλισμός - Υποδομές Ο ανάδοχος θα αναλάβει να αναβαθμίσει το υφιστάμενο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center) του ΟΚΤΚ, έτσι που να μπορεί να υποστηρίξει την επέκταση του συστήματος LIS (Laboratory Information System) και τη σύνδεση των δυο κόμβων (Κλινικό Εργαστήριο και OΚTK). Η αναβάθμιση απαιτεί την εγκατάσταση ενός δρομολογητή στο ΟΚΤΚ έτσι ώστε οι δύο κόμβοι να συνδεθούν δια μέσου γραμμής VPN Ethernet (από CYTA), με ελάχιστη ταχύτητα 1ΜB. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δρομολογητή παρατίθενται στην παράγραφο 5.9 πιο κάτω. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του δρομολογητή θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 6 από 14

7 5.2 Υφιστάμενη Υποδομή Το ΟΚΤΚ υποστηρίζει την υφιστάμενη υποδομή για τη σύνδεση του ΟΚΤΚ με το Κλινικό Εργαστήριο με τον πιο κάτω εξοπλισμό: -2 Κεντρικά Switch τα οποία συνδέουν όλα τα Switch. -2 DataCenter που συνδέει τα 2 Κεντρικά Switch με τους servers - 2 Firewall που διασφαλίζουν την ασφάλεια της υφιστάμενης υποδομής. -Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Mosaiq) Το ΟΚΤΚ δεν θα επεκτείνει ή αναβαθμίσει την υποδομή για σκοπούς της σύμβασης αυτής. 5.3 Παραλαβή Αποτελεσμάτων Το συστήμα του ανάδοχου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχτεί η αποστολή/μεταφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή όλων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων αναλύσεων. Προαπαιτούμενο για την εισαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η κωδικοποίηση τους μόνο με HL7 (λατινικούς χαρακτήρες). 5.4 Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Το MOSAIQ είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ασθενών που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Είναι προσβάσιμο από πολλαπλές τοποθεσίες και προσφέρει στους χρήστες γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όταν τις χρειάζονται. Το MOSAIQ συνδέεται απόλυτα με τους 3 γραμμικούς επιταχυντές και το σύστημα σχεδιασμού (SIM) που διαθέτει το ΟΚΤΚ, δίνοντας έτσι την ευελιξία στους χρήστες να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις για την θεραπεία των ασθενών. 5.5 Παραγγελία Αναλύσεων Η παραγγελία αναλύσεων θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά ή διάμεσου άλλης μεθόδου που θα εισηγηθεί ο ανάδοχος (προτεινόμενος τρόπος η χρήση της τεχνολογίας OCR-Optical Character Recognition ). Σελίδα 7 από 14

8 5.6 Έντυπα Παραπομπής Τα έντυπα παραπομπής πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες του ασθενή όπως Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αριθμός Εγγραφής Ασθενή (BOC #), Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή και Αριθμός Ταυτότητας Όνομα του Ιατρού Κωδικός Ιατρού Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν αυτόματα στο LIS του ανάδοχου ελαχιστοποιώντας έτσι τα λάθη. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΚΤΚ. Το κόστος εκτύπωσης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει πρόσβαση στο LIS του στο ΟΚΤΚ για έλεγχο των εισαχθέντων παραπεμπτικών για αποφυγή λαθών που μπορούν να προκύψουν. 5.7 Ηλεκτρονική Παραγγελία Σε περίπτωση που στο μέλλον το ΟΚΤΚ θα προχωρήσει με την ηλεκτρονική παραπομπή έτσι ώστε οι παραγγελίες των εργαστηριακών αναλύσεων από το ΟΚΤΚ να γίνονται μέσω του υφιστάμενου λογισμικού (Mosaiq) που χρησιμοποιείται στο ΟΚΤΚ, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραμετροποιήσει το λογισμικό LIS και να συνεργαστεί με το ΟΚΤΚ ώστε να επιτευχθεί το πιο πάνω. Η αποστολή των εργαστηριακών παραπομπών από το ΟΚΤΚ στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω διασυνδέσεων (interface) τις οποίες θα υλοποιήσει ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό. 5.8 Διασυνδέσεις (Interfaces) Οι διασυνδέσεις που απαιτούνται με τα υφιστάμενα συστήματα στο ΟΚΤΚ είναι: (i) Διασύνδεση για παραλαβή αποτελεσμάτων Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το εργαστηριακό σύστημα (LIS) στο υφιστάμενο σύστημα MOSAIQ. Η αποστολή των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με το πρωτόκολλο HL7. (ii) Διασύνδεση για την αποστολή παραγγελιών (Μελλοντική Αναβάθμιση) Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των παραπομπών από το MOSAIQ στο σύστημα (LIS) του Κλινικού Εργαστηρίου. Σελίδα 8 από 14

9 5.9 Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Αναδόχου ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευαστής εξοπλισμού: Αριθμός προϊόντος (product number) Αριθμός Δρομολογητών (Routers) 2. Τεχνικά Φυλλάδια 3. Γενικές Απαιτήσεις: 3.1 Τεκμηρίωση Cisco Systems 4. Architecture Modular 5. Rack Mountable Yes Connections, Ports and Cables Field upgradeable to support additional connections/ports Secure Network The Software must include: Integrated HW-Based Encryptions Acceleration 10. Power Supply CISCO2901-SEC/K9 1 Να υποβληθούν με την προσφορά. Η αυθεντική τεκμηρίωση που παρέχεται από τον Κατασκευαστή του διακομιστή για το συγκεκριμένο αγαθό στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα 2 integrated 10/100/1000 Ethernet ports, Console port, USB x Fast Ethernet or Gigabit Ethernet or Frame Relay (Παρακαλώ δηλώστε το αντίστοιχο μοντέλο κάρτας που υποστηρίζεται από το δρομολογητή ) Security License for Cisco On board Dual (primary and secondary) internal or external with power cord, Σελίδα 9 από 14

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 240V, 50Hz 11. Installation / Configuration The proposed router should be fully functional, configured and tested with connections to the Primary and DR site as instructed 5.10 Λειτουργική Υποστήριξη: Ο Ανάδοχος θα παρέχει μετά από την υλοποίηση της διασύνδεσης και την λειτουργία της, λειτουργική υποστήριξη από τουλάχιστον ένα (1) άτομο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του θα υποστηρίξουν τις ανάγκες της εφαρμογής (αποστολή αποτελεσμάτων) Τα προτεινόμενα πρόσωπα από τον ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: o Απομόνωση, εντοπισμός και επίλυση λειτουργικών ή / και διαδικαστικών προβλημάτων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από την ομάδα λειτουργικής υποστήριξης, τότε να γίνεται πρόταση πιθανών λύσεων για την επίλυση των προβλημάτων. o Αξιολόγηση των απαιτήσεων και εκτίμηση του μεγέθους των απαιτουμένων τροποποιήσεων και διενέργεια αυτών των τροποποιήσεων, νοουμένου ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Ο Ανάδοχος θα παρέχει on-call (σε αναμονή) κάλυψη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Η έκτακτη υποστήριξη θα πρέπει να καλύπτει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασύνδεση των δυο εφαρμογών Αποστολή χρεώσεων στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ Για τη χρέωση των εργαστηριακών εξετάσεων το ΟΚΤΚ απαιτεί την παραλαβή ψηφιακού δίσκου (CD) με αρχεία μορφής DAT με συγκριμένη σύσταση αρχείου. Τα αρχεία περιλαμβάνουν Line Records: Μήνα/Χρονολογία, Lab Number, Ημερομηνία, συνάλλαγμα, Κόστος, Κόστος2, Αρ. Ασθενή, Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Ιατρός, Τύπος Εξέτασης, τοποθεσία. ΠΧ: ON1 MED 07/ /07/2013 D EUR ΧΧΧΧ ΧΧΧ AGA BIO Σελίδα 10 από 14

11 Ο ψηφιακός δίσκος θα παραδίδεται στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ. Το Λογιστήριο με τη βοήθεια του τμήματος πληροφορικής του ΟΚΤΚ, θα εισάγει τις πληροφορίες στο λογιστικό σύστημα του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Πιλοτικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του λογισμικού και των εφαρμογών του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας για διάστημα 2 μηνών. Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο αυτή περιλαμβάνουν: I. Την παραμετροποίηση του συστήματος του έτσι ώστε να γίνει η σωστή διασύνδεση του με το ΟΚΤΚ. II. III. IV. Την επί τόπου επίλυση προβλημάτων υποστήριξη χρηστών Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών V. Τον επανέλεγχο των εφαρμογών VI. VII. Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της Τις βελτιώσεις των εφαρμογών Με την ολοκλήρωση παραπάνω, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη αναφορά των δοκιμών και των διορθωτικών ενεργειών όπως και επικαιροποιημένο τεκμηριωτικό υλικό του συστήματος. Σελίδα 11 από 14

12 5.14 Αποστολή αποτελεσμάτων με Το ΟΚΤΚ απαιτεί την καθημερινή αποστολή όλων των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου pdf στον κάθε ιατρό ξεχωριστά. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δείγματος, 2. Τόπος παραλαβής δείγματος ( π.χ. Θάλαμος) 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή ή Ηλικία 6. Ημερομηνία παραγωγής αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 8. Τύπος εξέτασης, 9. Αποτελέσματα και αναφορά στις κανονικές τιμές (Normal Values) Τα αρχεία στέλλονται σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τα οποία προσδιορίζονται και αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις/ανάγκες των ιατρών. Επίσης στέλλεται σε μορφή αρχείου xls ή xlsx η καθημερινή λίστα (daily list) η οποία περιλαμβάνει στα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δήγματος, 2. Τόπος παραλαβής δήγματος/ Θάλαμος 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή 6. Ημερομηνία αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 10. Τύπος εξέτασης 5.15 Έλεγχος Λειτουργιάς Το ΟΚΤΚ ανά εξάμηνο θα πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους της υποδομής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Για τους ελέγχους αυτούς δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση. Ο ανάδοχος μετά τους ελέγχους ενδέχεται να προβεί σε παραμετροποιήσεις του συστήματος του χωρίς καμιά χρέωση. 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ηλεκτρονική σύνδεση θα πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με την έναρξη του συμβολαίου δηλαδή στις 3 Μαΐου Ο επιτυχών προσφοροδότης, εντός ενός μηνός από την υπογραφή του Συμβολαίου με το ΟΚΤΚ, θα υποβάλει πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο θα αποστείλει στο ΟΚΤΚ με σκοπό την παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτρονικής σύνδεσης καθώς και της εγκατάστασης της αναγκαίας υποδομής σε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που Σελίδα 12 από 14

13 κατά την κρίση του ΟΚΤΚ παρατηρηθεί σοβαρή καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασύνδεσης, το ΟΚΤΚ, με αιτιολογημένη απόφαση του, θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1. Για τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων «Επί Τόπου», το ΟΚΤΚ υποχρεούται όπως: i ii Προσφέρει επαρκή χώρο στο ΟΚΤΚ (περίπου 25m 2 ), ειδικά διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Να παρέχει ηλεκτρισμό, νερό και κλιματισμό όπως επίσης και γενική καθαριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. 2. Γενικά οι υποχρεώσεις του ΟΚΤΚ, συμπεριλαμβάνουν: i ii Πληρωμή των μηνιαίων τιμολογίων μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα για τον οποίο εκδόθηκε το τιμολόγιο. Ενημέρωση του Κλινικού Εργαστηρίου για οποιεσδήποτε αλλαγές ή μελλοντικές ενέργειες που, κατά τη γνώμη της Διεύθυνσης, θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου. 8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 8.1 Οργανωτική δομή ΟΚΤΚ Το ΟΚΤΚ έχει ορίσει Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιβλέπει και συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Συντονιστή τον Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΟΚΤΚ και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το σημείο επαφής για τον Ανάδοχο. 8.2 Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Ο επιτυχόν ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από το ΟΚΤΚ. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για τη συλλογή των Σελίδα 13 από 14

14 δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπο του που θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα: καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης, προετοιμασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης, διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με τον Υπεύθυνος Συντονιστής και ενημέρωσή του για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για την συλλογή των δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, την διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για την διαχείριση της Σύμβασης. Γενικά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις σχετικές δαπάνες με την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Σελίδα 14 από 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Προκήρυξης: Π2015/011 Τελευτ. Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 7/8/2015 Σελ. 1 Πρόσκληση για Προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Error! Bookmar ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Δρ Μανιός Θρασύβουλος Τηλέφωνο: 2810379456

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΤ/4500 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Α. ΝΑΑ 290609Ζ ΜΑΥ 15 / ΝΚ (ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 13-02-2014 Αριθµ.Πρωτ: 667 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. των Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 12 Α Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα