ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. : Π2013/007 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΚΤΚ»

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Υπηρεσίες Κλινικού Εργαστηρίου Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων Υποχρεώσεις Αναδόχου Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου Απαιτούμενη Τεχνική Υποδομή Εξοπλισμός - Υποδομές Υπάρχουσα Υποδομή Παραλαβή Αποτελεσμάτων Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Παραγγελία Αναλύσεων Έντυπα Παραπομπής Ηλεκτρονική Παραγγελία Διασυνδέσεις (Interfaces) Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Λειτουργική Υποστήριξη: Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Αποστολή χρεώσεων στο λογιστήριο του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής (κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής) Αποστολή αποτελεσμάτων με Έλεγχος Λειτουργίας Χρονοδιάγραμμα & εναρξη Εργασιών Υποχρεώσεις Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Οργανωτική δομή Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Σελίδα 2 από 14

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το ΟΚΤΚ θα επιλέξει και θα συμβληθεί με ένα Κλινικό Εργαστήριο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή αιματολογικές, βιοχημικές, καρκινικούς δείκτες και άλλες 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι ανάγκες του ΟΚΤΚ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο εντός του οποίου απαιτούνται αποτελέσματα και, συνεπώς, το χώρο όπου διεκπεραιώνονται: «Επί τόπου»: Αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες προηγούνται της χορήγησης χημειοθεραπείας ή άλλων ιατρικών αποφάσεων και οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός λεπτών (Full Blood Count). Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται «Επί Τόπου» στο κλινικό εργαστήριο που θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο σε ειδικό χώρο του ΟΚΤΚ. «Εκτός Κέντρου»: Όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αιματολογικών, οι οποίες είναι πρακτικά εφικτό να διεκπεραιώνονται σε κλινικό εργαστήριο «Εκτός Κέντρου». Το ΟΚΤΚ προτίθεται να αναθέσει και τις δύο κατηγορίες εξετάσεων σε ένα κλινικό εργαστήριο. 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν τον αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν διεκπεραιωθεί για τις ανάγκες του ΟΚΤΚ τα τελευταία δύο (έτη) καθώς και το τρέχον έτος Οι πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον μελλοντικό αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων για τα έτη 2011, 2012, 2013 έχει ως εξής: Κατηγορία Εξετάσεων Έτος 2011 Έτος 2012 Έτος 2013 (υπολογισμός) Βιοχημικές Καρκινικοί Δείκτες Αιματολογικές Άλλες Σημ. Οι πιο πάνω πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Σελίδα 3 από 14

4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες καλούνται να αποδείξουν μέσω της προσφοράς τους κατά πόσο διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή καθώς και εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία, όπως προνοούν οι απαιτήσεις της προσφοράς για να μπορέσουν να καλύψουν τις πολύπλοκες και ιδιαίτερες ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Οι υποχρεώσεις πιο κάτω αναφέρονται ως οι βασικές υποχρεώσεις του επιτυχόντα αναδόχου και διαχωρίζονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων και η δεύτερη την απαιτούμενη υποδομή και τεχνικές απαιτήσεις. 4.1 Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου 1. Να παρέχει υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο. Κατά κανόνα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται «Εκτός Κέντρου» στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου κλινικού εργαστηρίου και τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ. 2. Να διεκπεραιώνει αιματολογικές εξετάσεις, εντός σύντομου χρόνου όπως απαιτείται πριν την διενέργεια χημειοθεραπειών. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται «Επί Τόπου», στον εργαστηριακό χώρο του ΟΚΤΚ. 3. Να διενεργεί αυθημερόν τις εξετάσεις σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ποιοτικής και ταχείας εξυπηρέτησης και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρεται και κρίνεται αυτονόητο ότι, τα αποτελέσματα βιοχημικού ελέγχου θα είναι διαθέσιμα εντός 2-3 ωρών. 4. Να διασφαλίζει επαρκή «Επί Τόπου» κάλυψη ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων του ΟΚΤΚ όπως των Εξωτερικών ιατρείων, Ημερήσιας Νοσηλείας και Υποστηρικτικής Θεραπείας. Οι ώρες λειτουργίας των πιο πάνω τμημάτων ορίζονται ως: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30πμ -4:30μμ. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένου όγκου εργασίας, το τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας δύναται να εργάζεται και Σάββατο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα καλείται να παρέχει κάλυψη, αφού λάβει την σχετική ενημέρωση από αντιπρόσωπο του ΟΚΤΚ. 5. Με σκοπό την ταχεία και ορθή ενημέρωση των ιατρών, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΚΤΚ (Mosaiq) καθώς και ταυτόχρονα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε ιατρού του ΟΚΤΚ. Σε περιπτώσεις τεχνικών δυσκολιών και μέχρι την αποκατάσταση της νενομισμένης διαδικασίας (αποστολής αποτελεσμάτων), τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε hard copy είτε με τηλεομοιοτυπικό, είτε με το χέρι, ανάλογα και τις ανάγκες που θα καθορίζει το ΟΚΤΚ ανά περίπτωση. 6. Να συλλέγει και μεταφέρει με την αναγκαία συχνότητα και ασφάλεια όλα τα δείγματα από τα τμήματα του ΟΚΤΚ στο Κλινικό Εργαστήριο του. Το Κλινικό Εργαστήριο έχει την ευθύνη για όλες τις σχετικές διευθετήσεις και τα έξοδα. Σελίδα 4 από 14

5 7. Να αποστέλλει στο ΟΚΤΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στατιστικές πληροφορίες όπως ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων για κάθε τμήμα, για κάθε γιατρό, για κάθε είδος ασθένειας (π.χ. μαστός, προστάτης κτλ) ή οποιανδήποτε άλλη στατιστική ανάλυση του ζητηθεί που θα αφορά γενικά τις εργαστηριακές εξετάσεις που διεκπεραιώθηκαν για λογαριασμό του ΟΚΤΚ. 8. Να εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε ασθενή για κάθε ημέρα. Το τιμολόγιο να περιέχει όλες τις πληροφορίες που το ΟΚΤΚ θεωρεί απαραίτητες όπως: Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αρ. Εγγραφής Ασθενή στο Κέντρο (BOC No), Όνομα Ιατρού, Αριθμό Τιμολογίου, Αριθμό Παραπεμπτικού, Ημερομηνία Παραπομπής, Περιγραφή Αναλύσεων και Κόστος Μονάδας. Στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλεται κατάσταση όλων των τιμολογίων του μήνα. 9. Το μηνιαίο ποσό πληρωτέο από το ΟΚΤΚ στον Ανάδοχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( 110,000). Σε περίπτωση που το μηνιαίο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει το ποσό αυτό, ο Ανάδοχος θα παραχωρεί το επιπρόσθετο ποσό ως έκπτωση στο ΟΚΤΚ. 10. Να αναλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το προσωπικό που εργοδοτεί προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΚΤΚ, καθώς και να προμηθεύεται και να καλύπτει όλα τα έξοδα των αναλωσίμων (π.χ. μπουκαλάκια, αντιδραστήρια, kits, παραπεμπτικά αναλύσεων, σακουλάκια μεταφοράς δειγμάτων κλπ). 11. Να διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα ή κλινικά απόβλητα με την απαραίτητη προσοχή και ασφάλεια σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και να λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών του ΟΚΤΚ. 12. Να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΟΚΤΚ καθώς και με σχετικές οδηγίες που ήθελαν εκδοθεί από το Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών. Να διευθύνεται ή να εργοδοτεί ή να συνεργάζεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης του με το ΟΚΤΚ με μικροβιολόγο ιατρό ή άλλη συναφή ειδικότητα. Ο ιατρός αυτός, μεταξύ άλλων, θα συνεργάζεται και θα συμβουλεύει την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΟΚΤΚ. Το εύρος της συνεργασίας του κλινικού εργαστηρίου με τον ιατρό υπόκειται στην έγκριση του ΟΚΤΚ. 13. Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα ο Διευθυντής θα πρέπει να πληροί τους όρους των Νόμων περί Κλινικών Εργαστηρίων, να εργοδοτεί κατά την τελευταία τριετία τέσσερα (4) άτομα στο προσωπικό του που να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ του Κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Επιστημών ή απόφοιτοι Ιατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Μικροβιολογία, Κλινική Χημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία) ή να διαθέτουν άλλο ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ή το αντίστοιχο σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ. 14. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με μικροβιολόγο ιατρό ή με ιατρό σε συναφή ειδικότητα. 15. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας τουλάχιστο με ένα τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών απόφοιτο του κλάδου Πληροφορικής. Σελίδα 5 από 14

6 16. Να συμμετέχει ενεργά, σε προγράμματα πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Αυτό περιλαμβάνει απολυμάνσεις χώρων, τακτικό έλεγχο του πόσιμου νερού καθώς και του νερού γενικής χρήσης. 17. Να διενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ως εξής: -Κατά την πρόσληψη προσωπικού από το ΟΚΤΚ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υγείας του για πρόσληψη. -Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού κατά κανόνα μετά από παραπεμπτικό του ιατρού εργασίας. -Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τμήματος Μετανάστευσης για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περιπτώσεις εργοδότησης αλλοδαπού προσωπικού. 18. Να μεριμνά ώστε όλος ο εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις οι οποίες διατίθενται προς το Κλινικό Εργαστήριο από το ΟΚΤΚ να χρησιμοποιούνται με τρόπο κατάλληλο και να συντηρούνται τακτικά. Όλα τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από το Κλινικό Εργαστήριο. 19. Να ενημερώνει το ΟΚΤΚ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές ή μετατροπές στους χώρους ή τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και να εξασφαλίζει την προς τούτο έγκρισή του. 5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Η μηχανογράφηση του Κλινικού Εργαστηρίου του ανάδοχου, η εγκατάσταση και η επέκταση του απαραίτητου λογισμικού στο ΟΚΤΚ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Μέσω του λογισμικού αυτού θα γίνεται η ηλεκτρονική παραγγελία και η αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τον ανάδοχο. Παρατίθενται πιο κάτω οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή του ΟΚΤΚ και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις σε ηλεκτρονική υποδομή και εξοπλισμό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης. 5.1 Εξοπλισμός - Υποδομές Ο ανάδοχος θα αναλάβει να αναβαθμίσει το υφιστάμενο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center) του ΟΚΤΚ, έτσι που να μπορεί να υποστηρίξει την επέκταση του συστήματος LIS (Laboratory Information System) και τη σύνδεση των δυο κόμβων (Κλινικό Εργαστήριο και OΚTK). Η αναβάθμιση απαιτεί την εγκατάσταση ενός δρομολογητή στο ΟΚΤΚ έτσι ώστε οι δύο κόμβοι να συνδεθούν δια μέσου γραμμής VPN Ethernet (από CYTA), με ελάχιστη ταχύτητα 1ΜB. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δρομολογητή παρατίθενται στην παράγραφο 5.9 πιο κάτω. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του δρομολογητή θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 6 από 14

7 5.2 Υφιστάμενη Υποδομή Το ΟΚΤΚ υποστηρίζει την υφιστάμενη υποδομή για τη σύνδεση του ΟΚΤΚ με το Κλινικό Εργαστήριο με τον πιο κάτω εξοπλισμό: -2 Κεντρικά Switch τα οποία συνδέουν όλα τα Switch. -2 DataCenter που συνδέει τα 2 Κεντρικά Switch με τους servers - 2 Firewall που διασφαλίζουν την ασφάλεια της υφιστάμενης υποδομής. -Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Mosaiq) Το ΟΚΤΚ δεν θα επεκτείνει ή αναβαθμίσει την υποδομή για σκοπούς της σύμβασης αυτής. 5.3 Παραλαβή Αποτελεσμάτων Το συστήμα του ανάδοχου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχτεί η αποστολή/μεταφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή όλων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων αναλύσεων. Προαπαιτούμενο για την εισαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η κωδικοποίηση τους μόνο με HL7 (λατινικούς χαρακτήρες). 5.4 Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Το MOSAIQ είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ασθενών που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Είναι προσβάσιμο από πολλαπλές τοποθεσίες και προσφέρει στους χρήστες γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όταν τις χρειάζονται. Το MOSAIQ συνδέεται απόλυτα με τους 3 γραμμικούς επιταχυντές και το σύστημα σχεδιασμού (SIM) που διαθέτει το ΟΚΤΚ, δίνοντας έτσι την ευελιξία στους χρήστες να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις για την θεραπεία των ασθενών. 5.5 Παραγγελία Αναλύσεων Η παραγγελία αναλύσεων θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά ή διάμεσου άλλης μεθόδου που θα εισηγηθεί ο ανάδοχος (προτεινόμενος τρόπος η χρήση της τεχνολογίας OCR-Optical Character Recognition ). Σελίδα 7 από 14

8 5.6 Έντυπα Παραπομπής Τα έντυπα παραπομπής πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες του ασθενή όπως Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αριθμός Εγγραφής Ασθενή (BOC #), Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή και Αριθμός Ταυτότητας Όνομα του Ιατρού Κωδικός Ιατρού Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν αυτόματα στο LIS του ανάδοχου ελαχιστοποιώντας έτσι τα λάθη. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΚΤΚ. Το κόστος εκτύπωσης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει πρόσβαση στο LIS του στο ΟΚΤΚ για έλεγχο των εισαχθέντων παραπεμπτικών για αποφυγή λαθών που μπορούν να προκύψουν. 5.7 Ηλεκτρονική Παραγγελία Σε περίπτωση που στο μέλλον το ΟΚΤΚ θα προχωρήσει με την ηλεκτρονική παραπομπή έτσι ώστε οι παραγγελίες των εργαστηριακών αναλύσεων από το ΟΚΤΚ να γίνονται μέσω του υφιστάμενου λογισμικού (Mosaiq) που χρησιμοποιείται στο ΟΚΤΚ, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραμετροποιήσει το λογισμικό LIS και να συνεργαστεί με το ΟΚΤΚ ώστε να επιτευχθεί το πιο πάνω. Η αποστολή των εργαστηριακών παραπομπών από το ΟΚΤΚ στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω διασυνδέσεων (interface) τις οποίες θα υλοποιήσει ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό. 5.8 Διασυνδέσεις (Interfaces) Οι διασυνδέσεις που απαιτούνται με τα υφιστάμενα συστήματα στο ΟΚΤΚ είναι: (i) Διασύνδεση για παραλαβή αποτελεσμάτων Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το εργαστηριακό σύστημα (LIS) στο υφιστάμενο σύστημα MOSAIQ. Η αποστολή των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με το πρωτόκολλο HL7. (ii) Διασύνδεση για την αποστολή παραγγελιών (Μελλοντική Αναβάθμιση) Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των παραπομπών από το MOSAIQ στο σύστημα (LIS) του Κλινικού Εργαστηρίου. Σελίδα 8 από 14

9 5.9 Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Αναδόχου ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευαστής εξοπλισμού: Αριθμός προϊόντος (product number) Αριθμός Δρομολογητών (Routers) 2. Τεχνικά Φυλλάδια 3. Γενικές Απαιτήσεις: 3.1 Τεκμηρίωση Cisco Systems 4. Architecture Modular 5. Rack Mountable Yes Connections, Ports and Cables Field upgradeable to support additional connections/ports Secure Network The Software must include: Integrated HW-Based Encryptions Acceleration 10. Power Supply CISCO2901-SEC/K9 1 Να υποβληθούν με την προσφορά. Η αυθεντική τεκμηρίωση που παρέχεται από τον Κατασκευαστή του διακομιστή για το συγκεκριμένο αγαθό στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα 2 integrated 10/100/1000 Ethernet ports, Console port, USB x Fast Ethernet or Gigabit Ethernet or Frame Relay (Παρακαλώ δηλώστε το αντίστοιχο μοντέλο κάρτας που υποστηρίζεται από το δρομολογητή ) Security License for Cisco On board Dual (primary and secondary) internal or external with power cord, Σελίδα 9 από 14

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 240V, 50Hz 11. Installation / Configuration The proposed router should be fully functional, configured and tested with connections to the Primary and DR site as instructed 5.10 Λειτουργική Υποστήριξη: Ο Ανάδοχος θα παρέχει μετά από την υλοποίηση της διασύνδεσης και την λειτουργία της, λειτουργική υποστήριξη από τουλάχιστον ένα (1) άτομο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του θα υποστηρίξουν τις ανάγκες της εφαρμογής (αποστολή αποτελεσμάτων) Τα προτεινόμενα πρόσωπα από τον ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: o Απομόνωση, εντοπισμός και επίλυση λειτουργικών ή / και διαδικαστικών προβλημάτων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από την ομάδα λειτουργικής υποστήριξης, τότε να γίνεται πρόταση πιθανών λύσεων για την επίλυση των προβλημάτων. o Αξιολόγηση των απαιτήσεων και εκτίμηση του μεγέθους των απαιτουμένων τροποποιήσεων και διενέργεια αυτών των τροποποιήσεων, νοουμένου ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Ο Ανάδοχος θα παρέχει on-call (σε αναμονή) κάλυψη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Η έκτακτη υποστήριξη θα πρέπει να καλύπτει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασύνδεση των δυο εφαρμογών Αποστολή χρεώσεων στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ Για τη χρέωση των εργαστηριακών εξετάσεων το ΟΚΤΚ απαιτεί την παραλαβή ψηφιακού δίσκου (CD) με αρχεία μορφής DAT με συγκριμένη σύσταση αρχείου. Τα αρχεία περιλαμβάνουν Line Records: Μήνα/Χρονολογία, Lab Number, Ημερομηνία, συνάλλαγμα, Κόστος, Κόστος2, Αρ. Ασθενή, Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Ιατρός, Τύπος Εξέτασης, τοποθεσία. ΠΧ: ON1 MED 07/ /07/2013 D EUR ΧΧΧΧ ΧΧΧ AGA BIO Σελίδα 10 από 14

11 Ο ψηφιακός δίσκος θα παραδίδεται στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ. Το Λογιστήριο με τη βοήθεια του τμήματος πληροφορικής του ΟΚΤΚ, θα εισάγει τις πληροφορίες στο λογιστικό σύστημα του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Πιλοτικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του λογισμικού και των εφαρμογών του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας για διάστημα 2 μηνών. Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο αυτή περιλαμβάνουν: I. Την παραμετροποίηση του συστήματος του έτσι ώστε να γίνει η σωστή διασύνδεση του με το ΟΚΤΚ. II. III. IV. Την επί τόπου επίλυση προβλημάτων υποστήριξη χρηστών Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών V. Τον επανέλεγχο των εφαρμογών VI. VII. Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της Τις βελτιώσεις των εφαρμογών Με την ολοκλήρωση παραπάνω, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη αναφορά των δοκιμών και των διορθωτικών ενεργειών όπως και επικαιροποιημένο τεκμηριωτικό υλικό του συστήματος. Σελίδα 11 από 14

12 5.14 Αποστολή αποτελεσμάτων με Το ΟΚΤΚ απαιτεί την καθημερινή αποστολή όλων των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου pdf στον κάθε ιατρό ξεχωριστά. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δείγματος, 2. Τόπος παραλαβής δείγματος ( π.χ. Θάλαμος) 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή ή Ηλικία 6. Ημερομηνία παραγωγής αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 8. Τύπος εξέτασης, 9. Αποτελέσματα και αναφορά στις κανονικές τιμές (Normal Values) Τα αρχεία στέλλονται σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τα οποία προσδιορίζονται και αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις/ανάγκες των ιατρών. Επίσης στέλλεται σε μορφή αρχείου xls ή xlsx η καθημερινή λίστα (daily list) η οποία περιλαμβάνει στα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δήγματος, 2. Τόπος παραλαβής δήγματος/ Θάλαμος 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή 6. Ημερομηνία αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 10. Τύπος εξέτασης 5.15 Έλεγχος Λειτουργιάς Το ΟΚΤΚ ανά εξάμηνο θα πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους της υποδομής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Για τους ελέγχους αυτούς δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση. Ο ανάδοχος μετά τους ελέγχους ενδέχεται να προβεί σε παραμετροποιήσεις του συστήματος του χωρίς καμιά χρέωση. 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ηλεκτρονική σύνδεση θα πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με την έναρξη του συμβολαίου δηλαδή στις 3 Μαΐου Ο επιτυχών προσφοροδότης, εντός ενός μηνός από την υπογραφή του Συμβολαίου με το ΟΚΤΚ, θα υποβάλει πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο θα αποστείλει στο ΟΚΤΚ με σκοπό την παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτρονικής σύνδεσης καθώς και της εγκατάστασης της αναγκαίας υποδομής σε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που Σελίδα 12 από 14

13 κατά την κρίση του ΟΚΤΚ παρατηρηθεί σοβαρή καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασύνδεσης, το ΟΚΤΚ, με αιτιολογημένη απόφαση του, θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1. Για τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων «Επί Τόπου», το ΟΚΤΚ υποχρεούται όπως: i ii Προσφέρει επαρκή χώρο στο ΟΚΤΚ (περίπου 25m 2 ), ειδικά διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Να παρέχει ηλεκτρισμό, νερό και κλιματισμό όπως επίσης και γενική καθαριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. 2. Γενικά οι υποχρεώσεις του ΟΚΤΚ, συμπεριλαμβάνουν: i ii Πληρωμή των μηνιαίων τιμολογίων μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα για τον οποίο εκδόθηκε το τιμολόγιο. Ενημέρωση του Κλινικού Εργαστηρίου για οποιεσδήποτε αλλαγές ή μελλοντικές ενέργειες που, κατά τη γνώμη της Διεύθυνσης, θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου. 8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 8.1 Οργανωτική δομή ΟΚΤΚ Το ΟΚΤΚ έχει ορίσει Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιβλέπει και συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Συντονιστή τον Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΟΚΤΚ και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το σημείο επαφής για τον Ανάδοχο. 8.2 Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Ο επιτυχόν ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από το ΟΚΤΚ. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για τη συλλογή των Σελίδα 13 από 14

14 δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπο του που θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα: καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης, προετοιμασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης, διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με τον Υπεύθυνος Συντονιστής και ενημέρωσή του για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για την συλλογή των δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, την διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για την διαχείριση της Σύμβασης. Γενικά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις σχετικές δαπάνες με την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Σελίδα 14 από 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 13-02-2014 Αριθµ.Πρωτ: 667 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα 5/11/2010 Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα