ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. : Π2013/007 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΚΤΚ»

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Υπηρεσίες Κλινικού Εργαστηρίου Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων Υποχρεώσεις Αναδόχου Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου Απαιτούμενη Τεχνική Υποδομή Εξοπλισμός - Υποδομές Υπάρχουσα Υποδομή Παραλαβή Αποτελεσμάτων Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Παραγγελία Αναλύσεων Έντυπα Παραπομπής Ηλεκτρονική Παραγγελία Διασυνδέσεις (Interfaces) Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Λειτουργική Υποστήριξη: Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Αποστολή χρεώσεων στο λογιστήριο του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής (κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής) Αποστολή αποτελεσμάτων με Έλεγχος Λειτουργίας Χρονοδιάγραμμα & εναρξη Εργασιών Υποχρεώσεις Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Οργανωτική δομή Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Σελίδα 2 από 14

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το ΟΚΤΚ θα επιλέξει και θα συμβληθεί με ένα Κλινικό Εργαστήριο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή αιματολογικές, βιοχημικές, καρκινικούς δείκτες και άλλες 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι ανάγκες του ΟΚΤΚ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο εντός του οποίου απαιτούνται αποτελέσματα και, συνεπώς, το χώρο όπου διεκπεραιώνονται: «Επί τόπου»: Αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες προηγούνται της χορήγησης χημειοθεραπείας ή άλλων ιατρικών αποφάσεων και οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός λεπτών (Full Blood Count). Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται «Επί Τόπου» στο κλινικό εργαστήριο που θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο σε ειδικό χώρο του ΟΚΤΚ. «Εκτός Κέντρου»: Όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αιματολογικών, οι οποίες είναι πρακτικά εφικτό να διεκπεραιώνονται σε κλινικό εργαστήριο «Εκτός Κέντρου». Το ΟΚΤΚ προτίθεται να αναθέσει και τις δύο κατηγορίες εξετάσεων σε ένα κλινικό εργαστήριο. 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν τον αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν διεκπεραιωθεί για τις ανάγκες του ΟΚΤΚ τα τελευταία δύο (έτη) καθώς και το τρέχον έτος Οι πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον μελλοντικό αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων για τα έτη 2011, 2012, 2013 έχει ως εξής: Κατηγορία Εξετάσεων Έτος 2011 Έτος 2012 Έτος 2013 (υπολογισμός) Βιοχημικές Καρκινικοί Δείκτες Αιματολογικές Άλλες Σημ. Οι πιο πάνω πληροφορίες δίνονται για γενική ενημέρωση των προσφοροδοτών και δεν αποτελούν εγγύηση ή εξασφάλιση ως προς τον αριθμό των εξετάσεων που θα διενεργηθούν. Σελίδα 3 από 14

4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες καλούνται να αποδείξουν μέσω της προσφοράς τους κατά πόσο διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή καθώς και εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία, όπως προνοούν οι απαιτήσεις της προσφοράς για να μπορέσουν να καλύψουν τις πολύπλοκες και ιδιαίτερες ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Οι υποχρεώσεις πιο κάτω αναφέρονται ως οι βασικές υποχρεώσεις του επιτυχόντα αναδόχου και διαχωρίζονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων και η δεύτερη την απαιτούμενη υποδομή και τεχνικές απαιτήσεις. 4.1 Υποχρεώσεις Κλινικού Εργαστηρίου 1. Να παρέχει υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο. Κατά κανόνα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται «Εκτός Κέντρου» στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου κλινικού εργαστηρίου και τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ. 2. Να διεκπεραιώνει αιματολογικές εξετάσεις, εντός σύντομου χρόνου όπως απαιτείται πριν την διενέργεια χημειοθεραπειών. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται «Επί Τόπου», στον εργαστηριακό χώρο του ΟΚΤΚ. 3. Να διενεργεί αυθημερόν τις εξετάσεις σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ποιοτικής και ταχείας εξυπηρέτησης και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρεται και κρίνεται αυτονόητο ότι, τα αποτελέσματα βιοχημικού ελέγχου θα είναι διαθέσιμα εντός 2-3 ωρών. 4. Να διασφαλίζει επαρκή «Επί Τόπου» κάλυψη ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων του ΟΚΤΚ όπως των Εξωτερικών ιατρείων, Ημερήσιας Νοσηλείας και Υποστηρικτικής Θεραπείας. Οι ώρες λειτουργίας των πιο πάνω τμημάτων ορίζονται ως: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30πμ -4:30μμ. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένου όγκου εργασίας, το τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας δύναται να εργάζεται και Σάββατο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα καλείται να παρέχει κάλυψη, αφού λάβει την σχετική ενημέρωση από αντιπρόσωπο του ΟΚΤΚ. 5. Με σκοπό την ταχεία και ορθή ενημέρωση των ιατρών, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα διοχετεύονται στο ΟΚΤΚ ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΚΤΚ (Mosaiq) καθώς και ταυτόχρονα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε ιατρού του ΟΚΤΚ. Σε περιπτώσεις τεχνικών δυσκολιών και μέχρι την αποκατάσταση της νενομισμένης διαδικασίας (αποστολής αποτελεσμάτων), τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε hard copy είτε με τηλεομοιοτυπικό, είτε με το χέρι, ανάλογα και τις ανάγκες που θα καθορίζει το ΟΚΤΚ ανά περίπτωση. 6. Να συλλέγει και μεταφέρει με την αναγκαία συχνότητα και ασφάλεια όλα τα δείγματα από τα τμήματα του ΟΚΤΚ στο Κλινικό Εργαστήριο του. Το Κλινικό Εργαστήριο έχει την ευθύνη για όλες τις σχετικές διευθετήσεις και τα έξοδα. Σελίδα 4 από 14

5 7. Να αποστέλλει στο ΟΚΤΚ σε ηλεκτρονική μορφή, στατιστικές πληροφορίες όπως ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων για κάθε τμήμα, για κάθε γιατρό, για κάθε είδος ασθένειας (π.χ. μαστός, προστάτης κτλ) ή οποιανδήποτε άλλη στατιστική ανάλυση του ζητηθεί που θα αφορά γενικά τις εργαστηριακές εξετάσεις που διεκπεραιώθηκαν για λογαριασμό του ΟΚΤΚ. 8. Να εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε ασθενή για κάθε ημέρα. Το τιμολόγιο να περιέχει όλες τις πληροφορίες που το ΟΚΤΚ θεωρεί απαραίτητες όπως: Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αρ. Εγγραφής Ασθενή στο Κέντρο (BOC No), Όνομα Ιατρού, Αριθμό Τιμολογίου, Αριθμό Παραπεμπτικού, Ημερομηνία Παραπομπής, Περιγραφή Αναλύσεων και Κόστος Μονάδας. Στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλεται κατάσταση όλων των τιμολογίων του μήνα. 9. Το μηνιαίο ποσό πληρωτέο από το ΟΚΤΚ στον Ανάδοχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( 110,000). Σε περίπτωση που το μηνιαίο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει το ποσό αυτό, ο Ανάδοχος θα παραχωρεί το επιπρόσθετο ποσό ως έκπτωση στο ΟΚΤΚ. 10. Να αναλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το προσωπικό που εργοδοτεί προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΚΤΚ, καθώς και να προμηθεύεται και να καλύπτει όλα τα έξοδα των αναλωσίμων (π.χ. μπουκαλάκια, αντιδραστήρια, kits, παραπεμπτικά αναλύσεων, σακουλάκια μεταφοράς δειγμάτων κλπ). 11. Να διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα ή κλινικά απόβλητα με την απαραίτητη προσοχή και ασφάλεια σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και να λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών του ΟΚΤΚ. 12. Να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΟΚΤΚ καθώς και με σχετικές οδηγίες που ήθελαν εκδοθεί από το Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών. Να διευθύνεται ή να εργοδοτεί ή να συνεργάζεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης του με το ΟΚΤΚ με μικροβιολόγο ιατρό ή άλλη συναφή ειδικότητα. Ο ιατρός αυτός, μεταξύ άλλων, θα συνεργάζεται και θα συμβουλεύει την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΟΚΤΚ. Το εύρος της συνεργασίας του κλινικού εργαστηρίου με τον ιατρό υπόκειται στην έγκριση του ΟΚΤΚ. 13. Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα ο Διευθυντής θα πρέπει να πληροί τους όρους των Νόμων περί Κλινικών Εργαστηρίων, να εργοδοτεί κατά την τελευταία τριετία τέσσερα (4) άτομα στο προσωπικό του που να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ του Κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Επιστημών ή απόφοιτοι Ιατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Μικροβιολογία, Κλινική Χημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία) ή να διαθέτουν άλλο ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ή το αντίστοιχο σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ. 14. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με μικροβιολόγο ιατρό ή με ιατρό σε συναφή ειδικότητα. 15. Να εργοδοτεί σε μερική ή ολική απασχόληση ή να έχει συμβόλαιο συνεργασίας τουλάχιστο με ένα τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών απόφοιτο του κλάδου Πληροφορικής. Σελίδα 5 από 14

6 16. Να συμμετέχει ενεργά, σε προγράμματα πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Αυτό περιλαμβάνει απολυμάνσεις χώρων, τακτικό έλεγχο του πόσιμου νερού καθώς και του νερού γενικής χρήσης. 17. Να διενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ως εξής: -Κατά την πρόσληψη προσωπικού από το ΟΚΤΚ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υγείας του για πρόσληψη. -Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού κατά κανόνα μετά από παραπεμπτικό του ιατρού εργασίας. -Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τμήματος Μετανάστευσης για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περιπτώσεις εργοδότησης αλλοδαπού προσωπικού. 18. Να μεριμνά ώστε όλος ο εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις οι οποίες διατίθενται προς το Κλινικό Εργαστήριο από το ΟΚΤΚ να χρησιμοποιούνται με τρόπο κατάλληλο και να συντηρούνται τακτικά. Όλα τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από το Κλινικό Εργαστήριο. 19. Να ενημερώνει το ΟΚΤΚ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές ή μετατροπές στους χώρους ή τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και να εξασφαλίζει την προς τούτο έγκρισή του. 5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Η μηχανογράφηση του Κλινικού Εργαστηρίου του ανάδοχου, η εγκατάσταση και η επέκταση του απαραίτητου λογισμικού στο ΟΚΤΚ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Μέσω του λογισμικού αυτού θα γίνεται η ηλεκτρονική παραγγελία και η αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τον ανάδοχο. Παρατίθενται πιο κάτω οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή του ΟΚΤΚ και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις σε ηλεκτρονική υποδομή και εξοπλισμό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης. 5.1 Εξοπλισμός - Υποδομές Ο ανάδοχος θα αναλάβει να αναβαθμίσει το υφιστάμενο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center) του ΟΚΤΚ, έτσι που να μπορεί να υποστηρίξει την επέκταση του συστήματος LIS (Laboratory Information System) και τη σύνδεση των δυο κόμβων (Κλινικό Εργαστήριο και OΚTK). Η αναβάθμιση απαιτεί την εγκατάσταση ενός δρομολογητή στο ΟΚΤΚ έτσι ώστε οι δύο κόμβοι να συνδεθούν δια μέσου γραμμής VPN Ethernet (από CYTA), με ελάχιστη ταχύτητα 1ΜB. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δρομολογητή παρατίθενται στην παράγραφο 5.9 πιο κάτω. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του δρομολογητή θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 6 από 14

7 5.2 Υφιστάμενη Υποδομή Το ΟΚΤΚ υποστηρίζει την υφιστάμενη υποδομή για τη σύνδεση του ΟΚΤΚ με το Κλινικό Εργαστήριο με τον πιο κάτω εξοπλισμό: -2 Κεντρικά Switch τα οποία συνδέουν όλα τα Switch. -2 DataCenter που συνδέει τα 2 Κεντρικά Switch με τους servers - 2 Firewall που διασφαλίζουν την ασφάλεια της υφιστάμενης υποδομής. -Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Mosaiq) Το ΟΚΤΚ δεν θα επεκτείνει ή αναβαθμίσει την υποδομή για σκοπούς της σύμβασης αυτής. 5.3 Παραλαβή Αποτελεσμάτων Το συστήμα του ανάδοχου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχτεί η αποστολή/μεταφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή όλων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων αναλύσεων. Προαπαιτούμενο για την εισαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η κωδικοποίηση τους μόνο με HL7 (λατινικούς χαρακτήρες). 5.4 Περιγραφή του Λειτουργικού Συστήματος ΟΚΤΚ (Mosaiq- εταιρεία ELEKTA) Το MOSAIQ είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ασθενών που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Είναι προσβάσιμο από πολλαπλές τοποθεσίες και προσφέρει στους χρήστες γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όταν τις χρειάζονται. Το MOSAIQ συνδέεται απόλυτα με τους 3 γραμμικούς επιταχυντές και το σύστημα σχεδιασμού (SIM) που διαθέτει το ΟΚΤΚ, δίνοντας έτσι την ευελιξία στους χρήστες να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις για την θεραπεία των ασθενών. 5.5 Παραγγελία Αναλύσεων Η παραγγελία αναλύσεων θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά ή διάμεσου άλλης μεθόδου που θα εισηγηθεί ο ανάδοχος (προτεινόμενος τρόπος η χρήση της τεχνολογίας OCR-Optical Character Recognition ). Σελίδα 7 από 14

8 5.6 Έντυπα Παραπομπής Τα έντυπα παραπομπής πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες του ασθενή όπως Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Αριθμός Εγγραφής Ασθενή (BOC #), Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή και Αριθμός Ταυτότητας Όνομα του Ιατρού Κωδικός Ιατρού Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν αυτόματα στο LIS του ανάδοχου ελαχιστοποιώντας έτσι τα λάθη. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΚΤΚ. Το κόστος εκτύπωσης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει πρόσβαση στο LIS του στο ΟΚΤΚ για έλεγχο των εισαχθέντων παραπεμπτικών για αποφυγή λαθών που μπορούν να προκύψουν. 5.7 Ηλεκτρονική Παραγγελία Σε περίπτωση που στο μέλλον το ΟΚΤΚ θα προχωρήσει με την ηλεκτρονική παραπομπή έτσι ώστε οι παραγγελίες των εργαστηριακών αναλύσεων από το ΟΚΤΚ να γίνονται μέσω του υφιστάμενου λογισμικού (Mosaiq) που χρησιμοποιείται στο ΟΚΤΚ, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραμετροποιήσει το λογισμικό LIS και να συνεργαστεί με το ΟΚΤΚ ώστε να επιτευχθεί το πιο πάνω. Η αποστολή των εργαστηριακών παραπομπών από το ΟΚΤΚ στον ανάδοχο θα γίνεται μέσω διασυνδέσεων (interface) τις οποίες θα υλοποιήσει ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό. 5.8 Διασυνδέσεις (Interfaces) Οι διασυνδέσεις που απαιτούνται με τα υφιστάμενα συστήματα στο ΟΚΤΚ είναι: (i) Διασύνδεση για παραλαβή αποτελεσμάτων Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το εργαστηριακό σύστημα (LIS) στο υφιστάμενο σύστημα MOSAIQ. Η αποστολή των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με το πρωτόκολλο HL7. (ii) Διασύνδεση για την αποστολή παραγγελιών (Μελλοντική Αναβάθμιση) Αφορά την ηλεκτρονική αποστολή των παραπομπών από το MOSAIQ στο σύστημα (LIS) του Κλινικού Εργαστηρίου. Σελίδα 8 από 14

9 5.9 Απαιτούμενος Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Αναδόχου ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευαστής εξοπλισμού: Αριθμός προϊόντος (product number) Αριθμός Δρομολογητών (Routers) 2. Τεχνικά Φυλλάδια 3. Γενικές Απαιτήσεις: 3.1 Τεκμηρίωση Cisco Systems 4. Architecture Modular 5. Rack Mountable Yes Connections, Ports and Cables Field upgradeable to support additional connections/ports Secure Network The Software must include: Integrated HW-Based Encryptions Acceleration 10. Power Supply CISCO2901-SEC/K9 1 Να υποβληθούν με την προσφορά. Η αυθεντική τεκμηρίωση που παρέχεται από τον Κατασκευαστή του διακομιστή για το συγκεκριμένο αγαθό στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα 2 integrated 10/100/1000 Ethernet ports, Console port, USB x Fast Ethernet or Gigabit Ethernet or Frame Relay (Παρακαλώ δηλώστε το αντίστοιχο μοντέλο κάρτας που υποστηρίζεται από το δρομολογητή ) Security License for Cisco On board Dual (primary and secondary) internal or external with power cord, Σελίδα 9 από 14

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: Δρομολογητής Αναδόχου Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 240V, 50Hz 11. Installation / Configuration The proposed router should be fully functional, configured and tested with connections to the Primary and DR site as instructed 5.10 Λειτουργική Υποστήριξη: Ο Ανάδοχος θα παρέχει μετά από την υλοποίηση της διασύνδεσης και την λειτουργία της, λειτουργική υποστήριξη από τουλάχιστον ένα (1) άτομο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του θα υποστηρίξουν τις ανάγκες της εφαρμογής (αποστολή αποτελεσμάτων) Τα προτεινόμενα πρόσωπα από τον ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: o Απομόνωση, εντοπισμός και επίλυση λειτουργικών ή / και διαδικαστικών προβλημάτων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από την ομάδα λειτουργικής υποστήριξης, τότε να γίνεται πρόταση πιθανών λύσεων για την επίλυση των προβλημάτων. o Αξιολόγηση των απαιτήσεων και εκτίμηση του μεγέθους των απαιτουμένων τροποποιήσεων και διενέργεια αυτών των τροποποιήσεων, νοουμένου ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι Υποστήριξη εκτός Ωρών Εργασίας Ο Ανάδοχος θα παρέχει on-call (σε αναμονή) κάλυψη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Η έκτακτη υποστήριξη θα πρέπει να καλύπτει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασύνδεση των δυο εφαρμογών Αποστολή χρεώσεων στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ Για τη χρέωση των εργαστηριακών εξετάσεων το ΟΚΤΚ απαιτεί την παραλαβή ψηφιακού δίσκου (CD) με αρχεία μορφής DAT με συγκριμένη σύσταση αρχείου. Τα αρχεία περιλαμβάνουν Line Records: Μήνα/Χρονολογία, Lab Number, Ημερομηνία, συνάλλαγμα, Κόστος, Κόστος2, Αρ. Ασθενή, Ονοματεπώνυμο Ασθενή, Ιατρός, Τύπος Εξέτασης, τοποθεσία. ΠΧ: ON1 MED 07/ /07/2013 D EUR ΧΧΧΧ ΧΧΧ AGA BIO Σελίδα 10 από 14

11 Ο ψηφιακός δίσκος θα παραδίδεται στο Λογιστήριο του ΟΚΤΚ. Το Λογιστήριο με τη βοήθεια του τμήματος πληροφορικής του ΟΚΤΚ, θα εισάγει τις πληροφορίες στο λογιστικό σύστημα του ΟΚΤΚ Υπηρεσίες Πιλοτικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του λογισμικού και των εφαρμογών του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας για διάστημα 2 μηνών. Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο αυτή περιλαμβάνουν: I. Την παραμετροποίηση του συστήματος του έτσι ώστε να γίνει η σωστή διασύνδεση του με το ΟΚΤΚ. II. III. IV. Την επί τόπου επίλυση προβλημάτων υποστήριξη χρηστών Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών V. Τον επανέλεγχο των εφαρμογών VI. VII. Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της Τις βελτιώσεις των εφαρμογών Με την ολοκλήρωση παραπάνω, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη αναφορά των δοκιμών και των διορθωτικών ενεργειών όπως και επικαιροποιημένο τεκμηριωτικό υλικό του συστήματος. Σελίδα 11 από 14

12 5.14 Αποστολή αποτελεσμάτων με Το ΟΚΤΚ απαιτεί την καθημερινή αποστολή όλων των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου pdf στον κάθε ιατρό ξεχωριστά. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δείγματος, 2. Τόπος παραλαβής δείγματος ( π.χ. Θάλαμος) 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή ή Ηλικία 6. Ημερομηνία παραγωγής αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 8. Τύπος εξέτασης, 9. Αποτελέσματα και αναφορά στις κανονικές τιμές (Normal Values) Τα αρχεία στέλλονται σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τα οποία προσδιορίζονται και αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις/ανάγκες των ιατρών. Επίσης στέλλεται σε μορφή αρχείου xls ή xlsx η καθημερινή λίστα (daily list) η οποία περιλαμβάνει στα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία και ώρα παραλαβής δήγματος, 2. Τόπος παραλαβής δήγματος/ Θάλαμος 3. Αριθμός Ασθενή (BOC #), 4. Ονοματεπώνυμο Ασθενή, 5. Ημερομηνία Γέννησης Ασθενή 6. Ημερομηνία αποτελέσματος, 7. Ιατρός, 10. Τύπος εξέτασης 5.15 Έλεγχος Λειτουργιάς Το ΟΚΤΚ ανά εξάμηνο θα πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους της υποδομής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Για τους ελέγχους αυτούς δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση. Ο ανάδοχος μετά τους ελέγχους ενδέχεται να προβεί σε παραμετροποιήσεις του συστήματος του χωρίς καμιά χρέωση. 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ηλεκτρονική σύνδεση θα πρέπει να αρχίσει ταυτόχρονα με την έναρξη του συμβολαίου δηλαδή στις 3 Μαΐου Ο επιτυχών προσφοροδότης, εντός ενός μηνός από την υπογραφή του Συμβολαίου με το ΟΚΤΚ, θα υποβάλει πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο θα αποστείλει στο ΟΚΤΚ με σκοπό την παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών ηλεκτρονικής σύνδεσης καθώς και της εγκατάστασης της αναγκαίας υποδομής σε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που Σελίδα 12 από 14

13 κατά την κρίση του ΟΚΤΚ παρατηρηθεί σοβαρή καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασύνδεσης, το ΟΚΤΚ, με αιτιολογημένη απόφαση του, θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1. Για τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων «Επί Τόπου», το ΟΚΤΚ υποχρεούται όπως: i ii Προσφέρει επαρκή χώρο στο ΟΚΤΚ (περίπου 25m 2 ), ειδικά διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Να παρέχει ηλεκτρισμό, νερό και κλιματισμό όπως επίσης και γενική καθαριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. 2. Γενικά οι υποχρεώσεις του ΟΚΤΚ, συμπεριλαμβάνουν: i ii Πληρωμή των μηνιαίων τιμολογίων μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα για τον οποίο εκδόθηκε το τιμολόγιο. Ενημέρωση του Κλινικού Εργαστηρίου για οποιεσδήποτε αλλαγές ή μελλοντικές ενέργειες που, κατά τη γνώμη της Διεύθυνσης, θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου. 8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 8.1 Οργανωτική δομή ΟΚΤΚ Το ΟΚΤΚ έχει ορίσει Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιβλέπει και συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές). Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Συντονιστή τον Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΟΚΤΚ και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το σημείο επαφής για τον Ανάδοχο. 8.2 Οργανωτική δομή Επιτυχόντα Αναδόχου Ο επιτυχόν ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από το ΟΚΤΚ. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για τη συλλογή των Σελίδα 13 από 14

14 δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπο του που θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα: καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης, προετοιμασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης, διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με τον Υπεύθυνος Συντονιστής και ενημέρωσή του για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσουν το αποκλειστικό κλινικό εργαστήριο το οποίο θα είναι υπεύθυνο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μόνο αυτό, για την συλλογή των δειγμάτων από το ΟΚΤΚ, την διεξαγωγή των εξετάσεων, την αποστολή των αποτελεσμάτων και γενικά την επικοινωνία με το ΟΚΤΚ. Ο Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας θα έχει την συνολική ευθύνη για την διαχείριση της Σύμβασης. Γενικά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις σχετικές δαπάνες με την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Σελίδα 14 από 14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προς συντήρηση πληροφορικό σύστημα αποτελεί μέρος του ΟΠΣΥ ΚΡΗΤΗΣ, το οποίο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης 323 μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «Unisystems

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα