κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή Α ν α δ ρ ο µ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή Α ν α δ ρ ο µ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η"

Transcript

1 κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Συνοπτική αναφορά βηµάτων επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµός προβλήµατος Ανάπτυξη αντίστοιχου αλγορίθµου Τροποποίηση αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή Με αυτό το στάδιο επίλυσης προβλήµατος ασχολείται ο προγραµµατισµός. Προγραµµατισµός: Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σύνολο εντολών δίνεται στον υπολογιστή, προκειµένου να επιλυθεί ένα πρόβληµα µε βάση τον αλγόριθµο που έχει ήδη αναπτυχθεί. Πρόγραµµα: Υλοποίηση του αλγορίθµου, µε τη σύνταξη των προαναφερόµενων εντολών σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, χρησιµοποιώντας κατάλληλα δεδοµένα και δοµές δεδοµένων. π α ρ α τ ή ρ η σ η Ο υπολογιστής, αν και φαινοµενικά αποτελεί έξυπνη µηχανή, στην ουσία είναι απλός εκτελεστής των εντολών που του δίνονται µέσα από ένα πρόγραµµα. Αυτό που καταλαβαίνει είναι δύο καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το µηδέν και το ένα (Ψηφία υαδικού Συστήµατος 0 και 1). Βάσει ακολουθιών των δυαδικών αυτών ψηφίων, τις οποίες και αποθηκεύει στη µνήµη, εκτελεί απλές ενέργειες πάνω σε αυτές (αριθµητικές πράξεις, συγκρίσεις κ.τ.λ.) Ι σ τ ο ρ ι κ ή Α ν α δ ρ ο µ ή Α. ΥΛΙΚΟ Πρώτοι υπολογιστές : Τεράστιο µέγεθος Ελάχιστες δυνατότητες Μικρές ταχύτητες Υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας: Μικρό µέγεθος Τεράστιες δυνατότητες Ασύλληπτες ταχύτητες Β. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρά την εξέλιξη και βελτίωση του hardware (υλικό) και του software (λογισµικό), οι βασικές αρχές λειτουργίες, οι ιδιότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως διατυπώθηκαν από τον Φον Νόυµαν γύρω στο 1945, παραµένουν σχεδόν τα ίδια. Γ. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναπτύχθηκαν µε σκοπό την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και Η/Υ ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 189

2 Γ λ ώ σ σ ε ς Μ η χ α ν ή ς Ορισµός προγράµµατος σε γλώσσα µηχανής : Ακολουθία δυαδικών ψηφίων, οι οποίες δίνονται στον υπολογιστή (επεξεργαστή) ως εντολές για την εκτέλεση στοιχειωδών ενεργειών. Μειονέκτηµα γλώσσας µηχανής : Αποτελείται από εντολές σε µορφή άµεσα κατανοητή από τον υπολογιστή (ακολουθίες δυαδικών ψηφίων), αλλά ακατανόητη από τον άνθρωπο => Μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση, και µόνο από άριστους γνώστες της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή Πρώτος Υπολογιστής (στον οποίο εφαρµόσθηκε η γλώσσα µηχανής): ΕΝΙΑC Σε κάθε νέο υπολογισµό αναδιαρθρωνόταν Συµβολικές Γλώσσες ή Γλώσσες Χαµηλού Επιπέδου Ορισµός προγράµµατος σε συµβολική γλώσσα : Ακολουθία εντολών µε συµβολικά ονόµατα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε µια εντολή της γλώσσας µηχανής. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, κάθε εντολή σε συµβολική γλώσσα µεταφράζεται µέσω του συµβολοµεταφραστή στην αντίστοιχη εντολή σε γλώσσας µηχανής. Πλεονέκτηµα Συµβολικής Γλώσσας: Η µορφή των εντολών είναι κατανοητή από τον άνθρωπο, άρα και εύκολη στην αποµνηµόνευση Μειονεκτήµατα Συµβολικής Γλώσσας: - Η µορφή κάθε συµβολικής γλώσσας εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή. - Οι εντολές αφορούν µόνο απλές λειτουργίες => Μεγάλο µέγεθος προγραµµάτων, που τα καθιστά δύσκολα στη σύνταξη και τη συντήρηση - Έλλειψη µεταφερσιµότητας : Αδυναµία µεταφοράς ενός προγράµµατος σε άλλο υπολογιστή, λόγω της εξάρτησής του από την αρχιτεκτονική κάθε υπολογιστή Γ λ ώ σ σ ε ς Υ ψ η λ ο ύ Ε π ι π έ δ ο υ Ορισµός προγράµµατος σε γλώσσα υψηλού επιπέδου: Ακολουθία εντολών, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από απλές λέξεις της αγγλικής γλώσσας και βασίζονται σε αυστηρούς κανόνες σύνταξης. Κάθε τέτοια εντολή µεταφράζεται στην αντίστοιχη εντολή σε γλώσσα µηχανής, µέσω ενός ειδικού προγράµµατος που ονοµάζεται µεταγλωττιστής (compiler). Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή, αρκεί αυτός να διαθέτει τον αντίστοιχο µεταγλωττιστή. 190 ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ

3 Πλεονεκτήµατα Γλωσσών Υψηλού Επιπέδου - Ο πιο φυσικός και πιο κατανοητός προς τον άνθρωπο τρόπος έκφρασης και επίλυσης των προβληµάτων - Η ανεξαρτησία από τον τύπο και την αρχιτεκτονική του υπολογιστή => υνατότητα µεταφερσιµότητας των προγραµµάτων από ένα υπολογιστή σε άλλο, µε ελάχιστες έως ανύπαρκτες τροποποιήσεις - Η ευκολία εκµάθησης και εκπαίδευσης πάνω σε αυτές λόγω των προαναφεροµένων - Η ευκολία στη διόρθωση λαθών και τη συντήρηση προγραµµάτων Λόγω των παραπάνω οι γλώσσες υψηλού επιπέδου έχουν µειώσει κατά πολύ το χρονικό και οικονοµικό-υπολογιστικό κόστος παραγωγής προγραµµάτων Βασικές Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου: 1. FORTRAN (FORΜula TRANslation Μετάφραση Τύπων) - Είναι η πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου. - Είναι κατάλληλη για την επίλυση µαθηµατικών και επιστηµονικών προβληµάτων, αλλά υστερεί στη διαχείριση αρχείων δεδοµένων και αλφαριθµητικών πληροφοριών 2. COBOL (Common Business Oriented Language - Κοινή Γλώσσα Προσανατολισµένη στις Επιχειρήσεις) - Είναι κατάλληλη για ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών, γι αυτό και χρησιµοποιήθηκε από πολλές επιχειρήσεις και από τη δηµόσια διοίκηση 3. ALGOL (ΑLGOrithmic Language Αλγοριθµική Γλώσσα) - Στόχευε στη δηµιουργία µιας γλώσσας που να επιλύει προβλήµατα γενικής φύσης, και όχι ενός συγκεκριµένου τοµέα - Επηρέασε τις επόµενες γλώσσες, αλλά η ίδια εφαρµόσθηκε ελάχιστα στην πράξη 4. PL / 1 (Programming Language/1 - Γλώσσα Προγραµµατισµού υπ αριθµόν 1) - Προσπάθησε ανεπιτυχώς να επεκταθεί σε όλους τους τοµείς προγραµµατσιµού, και να αντικαταστήσει τις FΟRTRAN και COBOL 5. LISP (List Processor Επεξεργαστής Λίστας) - Είναι µη διαδικασιακή γλώσσα και ασχολείται µε το χειρισµό και την επεξεργασία λιστών που αποτελούνται από σύµβολα, χρησιµοποιώντας ως βασικό τύπο δεδοµένων τη συνδεδεµένη λίστα 6. PROLOG (PROgramming LOGic Λογικός Προγραµµατισµός) - Όπως και η LISP, είναι γλώσσα διαφορετική από τις άλλες, και χρησιµοποιείται στο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης (επεξεργασία φυσικών γλωσσών, παιχνίδια, ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 191

4 συστήµατα ευφυών πρακτόρων κ.τ.λ.) 7. BASIC (Beginner s All Purpose Symbolic Instruction Code Συµβολικός Κώδικας Εντολών Γενικής Χρήσης για Αρχάριους) - Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960, αρχικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή ως γλώσσα για την εκµάθηση του προγραµµατισµού (εκπαίδευση) σε αρχάριους - Σκοπός της ήταν η σύνταξη µικροσκελών προγραµµάτων, η εκτέλεση των οποίων γίνεται µέσω διερµηνευτή (interpreter) - Χαρακτηριστικό της είναι η αρίθµηση των γραµµών του προγράµµατος, ώστε να διευκολύνεται και ο τρόπος σύνταξης των εντολών 8. LOGO (Προέρχεται από τη λέξη «λόγος») - Είναι γλώσσα κατάλληλη για την εισαγωγή µαθητών µικρής ηλικίας στην έννοια του προγραµµατισµού 9. PASCAL - Είναι κατάλληλη για τη δηµιουργία προγραµµάτων που βασίζονται στο δοµηµένο προγραµµατισµό - Έχει εξαπλωθεί πολύ, ιδιαίτερα στο χώρο των µικροϋπολογιστών, και χρησιµοποιείται και σήµερα 10. C - Χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήµατος UNIX - Είναι διαδικασιακή γλώσσα γενικής χρήσης, µε κάποια χαρακτηριστικά κοινά µε τη γλώσσα Ρascal, κατάλληλη για ανάπτυξη δοµηµένων προγραµµάτων, αλλά και µε πολλές δυνατότητες γλώσσας χαµηλού επιπέδου - Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία λειτουργικών συστηµάτων - Εξελίχθηκε στη γλώσσα C++, η οποία είναι γλώσσα αντικειµενοστραφής µε πολλές δυνατότητες 11. JAVA - Είναι αντικειµενοστραφής γλώσσα - Χρησιµοποιείται για προγραµµατισµό στο ιαδίκτυο Η δηµιουργία γραφικών περιβαλλόντων εργασίας είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη προγραµµάτων που βασίζονται στην επικοινωνία χρήστη-υπολογιστή µε γραφικό τρόπο. Έτσι δηµιουργήθηκαν γλώσσες προγραµµατισµού, βασιζόµενες στις ακόλουθες νέες κατηγορίες προγραµµατισµού: (i) Visual Programming (Οπτικός προγραµµατισµός) : Ο προγραµµατι-σµός που βασίζεται στη δηµιουργία του περιβάλλοντος µιας εφαρµογής µε γραφικό τρόπο, όπως είναι τα µενού, τα κουµπιά κ.τ.λ. (ii) Event-driven Programming (Οδηγούµενος από το γεγονός προγραµµατισµός) : Ο προγραµµατισµός που βασίζεται στην ενεργοποίηση λειτουργιών ενός προγράµµατος ύστερα από την εκτέλεση ενός γεγονότος, όπως για παράδειγµα µετά το κλικ µε το ποντίκι πάνω σε ένα κουµπί. - Οι γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί για τέτοιου είδους γραφικές εφαρµογές είναι: Java, Visual C++, Visual Basic, Delphi. 192 ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ

5 Γ λ ώ σ σ ε ς 4 η ς γ ε ν ι ά ς Ορισµός γλωσσών 4 ης γενιάς: Οι γλώσσες προγραµµατισµού που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνεί σχετικά εύκολα µε το σύστηµα, είτε υποβάλλοντας ερωτήσεις σε αυτό είτε δηµιουργώντας εφαρµογές για την ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων και την εµφάνισή τους κατά τρόπο που εκείνος καθορίζει. Μια χαρακτηριστική γλώσσα 4 ης γενιάς είναι η SQL, µε την οποία ο χρήστης µπορεί για παράδειγµα να δει στην οθόνη του πόσοι και ποιοι άνθρωποι από µια συγκεκριµένη βάση δεδοµένων έχουν ηλικία πάνω από 25 ετών, έχοντας υποβάλει τη σχετική ερώτηση σε SQL Τ Α Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι γλώσσες προγραµµατισµού ταξινοµούνται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα µε το κριτήριο διαχωρισµού τους. Έτσι οι γλώσσες προγραµµατισµού Α) µε βάση τη δοµή τους διακρίνονται σε: 1. ιαδικασιακές (Procedural) ή Αλγοριθµικές Γλώσσες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι περισσότερες γλώσσες, γιατί είναι σχεδιασµένες για την υλοποίηση αλγορίθµων 2. Αντικειµενοστραφείς Γλώσσες (Object-oriented languages) 3. Συναρτησιακές Γλώσσες (Functional Languages), όπως η LISP 4. Μη ιαδικασιακές Γλώσσες (Non-Procedural Languages), όπως η PROLOG 5. Γλώσσες Ερωταπαντήσεων (Query Languages), όπως η SQL Β) Με βάση την περιοχή χρήσης τους, διακρίνονται σε : 1. Γλώσσες Γενικής Χρήσης : Είναι οι γλώσσες που (θεωρητικά) έχουν τη δυνατότητα επίλυσης όλων των ειδών προβληµάτων. Στην πράξη όµως κάθε γλώσσα είναι καλύτερη σε ένα συγκεκριµένο τοµέα προβληµάτων (µε εξαίρεση ορισµένες γλώσσες που είναι εξίσου καλές σε όλους τους τοµείς, όπως η Basic, Pascal κ.ά.). Έτσι οι γλώσσες γενικής χρήσης διακρίνονται σε : (i) Γλώσσες Επιστηµονικής Κατεύθυνσης (Science-oriented Languages), όπως η FORTRAN (ii) Γλώσσες Εµπορικής Κατεύθυνσης (Business-oriented Languages), όπως η COBOL 2. Γλώσσες Προγραµµατισµού Συστηµάτων (System Programming Languages), όπως η C 3. Γλώσσες Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence Languages), όπως η LISP και η PROLOG 4. Γλώσσες Ειδικής Χρήσης : Είναι γλώσσες που χρησιµοποιούνται σε ειδικές περιοχές εφαρµογών, όπως στα γραφικά, στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων κ.τ.λ. ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 193

6 Π Ο Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Η Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ εδοµένου ότι κάθε γλώσσα προγραµµατισµού µπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις σε ορισµένους µόνο τοµείς δραστηριοτήτων προκύπτει το εξής συµπέρασµα: εν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει µία γλώσσα προγραµµατισµού που να είναι αντικειµενικά καλύτερη από όλες τις άλλες. Τα κριτήρια επιλογής µιας γλώσσας έχουν να κάνουν µε : - Το είδος της εφαρµογής - Το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί η εφαρµογή - Τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που διαθέτει ο προγραµµατιστής - Τις γνώσεις του προγραµµατιστή Φ υ σ ι κ έ ς κ α ι τ ε χ ν η τ έ ς γ λ ώ σ σ ε ς Φυσικές Γλώσσες : Χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων Τεχνητές Γλώσσες : Χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και µηχανής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες προγραµµατισµού, αλλά και αυτές ακολουθούν τις ίδιες έννοιες και αρχές της επιστήµης που µελετά τις φυσικές γλώσσες, της γλωσσολογίας. Στοιχεία προσδιορισµού µιας γλώσσας τα οποία είναι κοινά µεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών είναι τα εξής : Αλφάβητο Λεξιλόγιο Γραµµατική Σηµασιολογία της γλώσσας (1) Αλφάβητο µιας γλώσσας : Είναι το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιούνται από τη γλώσσα (2) Λεξιλόγιο µιας γλώσσας : Είναι το υποσύνολο των ακολουθιών που προκύπτουν από τα στοιχεία του αλφαβήτου και σχηµατίζουν τις λέξεις που είναι αποδεκτές από τη γλώσσα (3) Γραµµατική µιας γλώσσας: αποτελείται από το τυπικό (ή τυπολογικό)και το συντακτικό. Τυπικό : Είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις µορφές µε τις οποίες µια λέξη είναι αποδεκτή. Συντακτικό : Είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τη νοµιµότητα της διάταξης και σύνδεσης των λέξεων, προκειµένου να δηµιουργηθούν προτάσεις. ηµιουργία σωστών προτάσεων (φυσικές γλώσσες) ηµιουργία σωστών εντολών (γλώσσες προγραµµατισµού) (4) Σηµασιολογία µιας γλώσσας Είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν την εννοιολογική σηµασία των λέξεων της γλώσσας, καθώς και των εκφράσεων και προτάσεων που δηµιουργούνται από το συνδυασµό των λέξεων αυτών. 194 ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ

7 ιαφορές µεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών: Έχουν διαφορετική δυνατότητα εξέλιξης. Συγκεκριµένα : - Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται διαρκώς και προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα κάθε εποχής και κοινωνίας. - Αντίθετα, οι τεχνητές γλώσσες, επειδή ο σκοπός κατασκευής τους είναι συγκεκριµένος, είναι στάσιµες. Παρά το γεγονός αυτό, όσον αφορά τις γλώσσες προγραµµατισµού, προκύπτουν συνεχώς νέες, βελτιωµένες εκδόσεις τους, ώστε να διορθωθούν λάθη των προηγούµενων εκδόσεων, αλλά και να καλυφθεί µεγαλύτερος εύρος εφαρµογών, µια και οι ανάγκες είναι ολοένα αυξανόµενες. Αυτή η µεταβολή γίνεται είτε σε επίπεδο διαλέκτου (π.χ. GW-Basic και QuickBasic), οπότε αλλάζει το λεξιλόγιο, είτε σε επίπεδο επέκτασης (π.χ. Basic και Visual Basic), οπότε η νέα έκδοση έχει τα στοιχεία της προηγούµενης, αλλά και αρκετά νέα Tεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων Αναπτύσσονται διαρκώς µεθοδολογίες και τεχνικές προγραµµατισµού, εύκολες στην κατανόηση και την υλοποίηση. Οι βασικότερες από αυτές είναι : Ι ε ρ α ρ χ ι κ ή σ χ ε δ ί α σ η π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Είναι η τεχνική που βασίζεται στη συνεχή διαίρεση ενός προβλήµατος σε υποπροβλήµατα κ.οκ., τα οποία επιλύονται εύκολα και οδηγούν στην επίλυση του αρχικού προβλήµατος. Ονοµάζεται και σχεδίαση «από επάνω προς τα κάτω» (top-down program design), γιατί περιλαµβάνει τον καθορισµό των βασικών λειτουργιών σε ανώτερο επίπεδο, και στη συνέχεια τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε ολοένα µικρότερες, άρα απλούστερες, µέχρι και το τελευταίο επίπεδο, στο οποίο οι λειτουργίες είναι πολύ απλές, άρα και εύκολα υλοποιήσιµες Τ µ η µ α τ ι κ ό ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα προγραµµατων Αποτελεί την υλοποίηση της ιεραρχικής σχεδίασης : Μετά την ιεραρχική σχεδίαση (top-down προσέγγιση), κάθε υποπρόβληµα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα, άρα και η επίλυσή του πραγµατοποιείται σε ξεχωριστό τµήµα του προγράµµατος, δηλαδή από κάθε υποπρόβληµα δηµιουργείται και ένα υποπρόγραµµα, δηλαδή σχεδιάζεται και ένας µικρός αλγόριθµος. Ο τελικός αλγόριθµος του προβλήµατος ανάγεται σ αυτούς τους επιµέρους µικρούς αλγορίθµους (bottom up υλοποίηση). ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 195

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ιευκολύνει την ανάπτυξη αλγορίθµου και του αντίστοιχου προγράµµατος ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. Το ουσιαστικό πλεονέκτηµα είναι ότι λόγω της τµηµατοποίησης, αλλαγές σε κάποιο συγκεκριµένο τµήµα δεν επηρεάζουν όλο το υπόλοιπο πρόγραµµα. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος. Αυτό συµβαίνει επειδή κάποια λειτουργία µπορεί να χρειάζεται σε πολλά µέρη του υποπρογράµµατος. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. Ένα τµήµα προγράµµατος (υποπρόγραµµα) µπορεί να ενσωµατωθεί σε διάφορα προγράµµατα ο µ η µ έ ν ο ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς Η ανάπτυξη του δοµηµένου προγραµµατισµού ξεκίνησε το 1964, µέσα από ένα συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές του. Στηρίχθηκε α) στην ιεραρχική σχεδίαση, β) στον τµηµατικό προγραµµατισµό και γ) στην αποφυγή της εντολής GOTO Λόγος ανάπτυξης δοµηµένου προγραµµατισµού υπήρξε η ανάγκη ύπαρξης µιας µεθοδολογίας κοινής για την ανάπτυξη των προγραµµάτων, αλλά και η ανάγκη περιορισµού της ανεξέλεγκτης χρήσης των εντολών GOTO στα προγράµµατα. Ο δοµηµένος προγραµµατισµός αποτελεί µια µεθοδολογία σύνταξης προγραµµάτων που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον προγραµµατιστή στην ανάπτυξη σύνθετων προγραµµάτων, στη µείωση των λαθών, στη µεγαλύτερη κατανόηση των προγραµµάτων, και στην ευµεταβλητότητα των προγραµµάτων (ευκολία στις διορθώσεις και αλλαγές). Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι βασίζεται στη χρήση τριών λογικών δοµών => οµή ακολουθίας - οµή επιλογής - οµή επανάληψης. Όλα τα προγράµµατα µπορούν να υλοποιηθούν χρησιµοποιώντας µόνο αυτές τις δοµές ή συνδυασµούς τους. Κάθε πρόγραµµα (και κάθε τµήµα ή ενότητα προγράµµατος) έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Σήµερα ο δοµηµένος προγρ/σµός έχει επικρατήσει απόλυτα και αποτελεί τη βασική µεθοδολογία των περισσότερων γλωσσών προγραµµατισµού. Βοηθά στην ανάλυση ενός προγράµµατος σε υποπρογράµµατα, γι αυτό και περιλαµβάνει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τµηµατικό προγραµµατισµό. Πλεονεκτήµατα δοµηµένου προγραµµατισµού : - ηµιουργία απλούστερων προγραµµάτων -Άµεση µεταφορά αλγορίθµων σε προγράµµατα - ιευκόλυνση ανάλυσης (διαίρεσης) κάθε προγράµµατος σε τµήµατα (υποπρογράµµατα) -Μείωση λαθών 196 ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ

9 - ιευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση ενός προγράµµατος από τρίτους -Ευκολία στη διόρθωση και τη συντήρηση προγραµµάτων GOTO Με την εντολή αυτή η ροή του προγράµµατος αλλάζει, και αντί να πηγαίνει στην επόµενη εντολή, µεταφέρεται στη γραµµή του προγράµµατος που δείχνει η εντολή GOTO µε συνέπεια να καταλύεται η λογική δοµή του αλγορίθµου. Αν και σήµερα όλες σχεδόν οι γλώσσες υποστηρίζουν το δοµηµένο προγραµµατισµό, κάποιες διαθέτουν ακόµα την εντολή GOTO, για να είναι συµβατές µε παλιότερες εκδόσεις τους και µε παλιότερα προγράµµατα Α ν τ ι κ ε ι µ ε ν ο σ τ ρ α φ ή ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς ( o b j e c t - o r i e n t e d p r o g r a m m i n g ) Βασική ιδέα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού : Το γεγονός ότι κάθε πρόγραµµα στην ουσία περιγράφει «ενέργειες» που εκτελούνται σε δεδοµένα (επεξεργασία δεδοµένων και παραγωγή αποτελεσµάτων) Η διαφορά του αντικειµενοστραφούς προγρ/σµού από άλλες τεχνικές προγρ/ σµού είναι ότι το πρώτο είδος βασίζει τη δοµή ενός προγράµµατος περισσότερο στα δεδοµένα παρά στις «ενέργειες», ενώ οι υπόλοιπες τεχνικές το αντίθετο. Η Αντικειµενοστραφής σχεδίαση χρησιµοποιεί τα δεδοµένα ως πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία, από τα οποία δηµιουργεί τα αντικείµενα (objects) µε µορφοποιηµένο τρόπο µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ευέλικτων και επαναχρησιµοποιήσιµων προγραµµάτων. Ο αντικειµενοστραφής προγρ/σµός χρησιµοποιεί την ιεραρχική σχεδίαση, τον τµηµατικό προγρ/σµό και βασίζεται στις αρχές του δοµηµένου προγρ/σµού Π α ρ ά λ λ η λ ο ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς Η ιδέα ξεκίνησε πρόσφατα, µε την εµφάνιση υπολογιστών, καθένας από τους οποίους διαθέτει περισσότερους από έναν επεξεργαστές, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα, εκτελούν εντολές του ίδιου προγράµµατος και µοιράζονται την ίδια µνήµη. Οι υπολογιστές αυτοί πετυχαίνουν πολύ µεγαλύτερες ταχύτητες από τους κλασικούς υπολογιστές, διαιρώντας ταυτόχρονα το πρόβληµα σε υποπροβλήµατα. Ο παράλληλος προγραµµατισµός, λοιπόν, είναι η µορφή προγραµµατισµού που εφαρµόζεται σε Η/Υ που διαθέτουν περισσότερους από έναν επεξεργαστές Π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ τ ι κ ά π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α Προκειµένου ένα πρόγραµµα από γλώσσα 3 ης γενιάς να µετατραπεί σε εκτελέσιµο δηλαδή να διορθωθεί από λάθη και να µετατραπεί σε γλώσσα µηχανής, χρησιµοποιούνται τα εξής προγραµµατιστικά περιβάλλοντα: ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 197

10 1. Συντάκτης (Editor) : Το πρόγραµµα που δηµιουργεί το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η σύνταξη του αρχικού προγράµµατος και η διόρθωσή του ( ηµιουργία προγράµµατος) 2. Μεταγλωττιστής : Το µεταφραστικό πρόγραµµα που δέχεται ως είσοδο ένα πρόγραµµα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει στην έξοδο ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το αρχικό, και εκτελέσιµο ανά πάσα στιγµή. 3. Συνδέτης Φορτωτής (Linker - Loader) : Το πρόγραµµα που πραγµατοποιεί τη σύνδεση που απαιτείται να γίνει ανάµεσα στο αντικείµενο πρόγραµµα και σε άλλα τµήµατα προγράµµατος, τα οποία είτε συντάσσονται από τον προγραµµατιστή είτε είναι αποθηκευµένα σε βιβλιοθήκες (libraries) της γλώσσας => Παραγωγή του τελικού προγράµµατος που εκτελείται από τον υπολογιστή, και ονοµάζεται εκτελέσιµο (executable) πρόγραµµα. 4. ιερµηνευτής : Το µεταφραστικό πρόγραµµα που διαβάζει µία προς µία τις εντολές του αρχικού προγράµµατος σε γλώσσα υψηλού επιπέδου και εκτελεί για καθεµία µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών σε γλώσσα µηχανής. Τα δύο βασικά µεταφραστικά προγράµµατα λοιπόν που µεταφράζουν ένα πρόγραµµα σε εντολές της γλώσσας µηχανής, προκειµένου αυτό να γίνει κατανοητό άρα και εκτελέσιµο από τον υπολογιστή είναι: µεταγλωττιστές (compilers) και διερµηνευτές (interpreters). Πηγαίο (source) είναι το αρχικό πρόγραµµα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, ενώ αντικείµενο (object) είναι το πρόγραµµα που παράγεται από το µεταγλωττιστή και µετά τη χρήση του συνδέτη φορτωτή προκύπτει το εκτελέσιµο πρόγραµµα. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται µεταγλώττιση και σύνδεση προγράµµατος AÚ ÈÎfi ÚfiÁÚ ÌÌ MÂÙ ÁψÙÈÛÙ TÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ ÌÌ Μεταγλώττιση και σύνδεση προγράµµατος Ó ÙË Η δηµιουργία εκτελέσιµου προγράµµατος προϋποθέτει την ανυπαρξία λαθών (συντακτικών και λογικών) στο αρχικό πρόγραµµα. Ο µεταγλωττιστής ή ο διερµηνευτής πραγµατοποιεί τη λεγόµενη ανίχνευση λαθών, και εµφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά µηνύµατα ως προς το είδος του λάθους, τη γραµµή εντολών στην οποία αυτό έχει γίνει κ.τ.λ. EÎÙÂÏ ÛÈÌÔ ÚfiÁÚ ÌÌ 198 ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ

11 ιαφορές µεταγλωτιστή διερµηνευτή 1. Ο µεταγλωττιστής µετατρέπει όλο το πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής ενώ ο διερµηνευτής εντολή προς εντολή. 2. Με το µεταγλωττιστή, η χρησιµοποίηση ενός προγράµµατος προϋποθέτει τη µεταγλώττιση και σύνδεσή του. Από την άλλη, µε το διερµηνευτή, επειδή οι εντολές µεταφράζονται µία προς µία, η εκτέλεση, άρα και η διόρθωση είναι άµεσες. Ωστόσο αυτό συνεπάγεται πιο αργή εκτέλεση του προγράµµατος σε σχέση µε εκείνη του εκτελέσιµου προγράµµατος από το µεταγλωττιστή. Σήµερα γίνεται συνδυασµός στα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα : Χρήση διερµηνευτή κατά τη δηµιουργία, και χρήση µεταγλωττιστή κατά την τελική έκδοση του προγράµµατος. Πέρα από την ύπαρξη του συντάκτη, του µεταγλωττιστή και του συνδέτη, κάθε προγραµµατιστικό περιβάλλον έχει τα δικά του εργαλεία και ιδιότητες.

12 κ ε φ ά λ α ι ο 8 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α 8.1. Στοιχεία «Γλώσσας» Το προγραµµατιστικό εργαλείο «ΓΛΩΣΣΑ» παρουσιάζει πολλά κοινά µε την ψευδογλώσσα, κατά συνέπεια θα αναπτυχθούν σ αυτή την παράγραφο τα στοιχεία εκείνα της «ΓΛΩΣΣΑΣ» που τη διαφοροποιούν από την ψευδογλώσσα Α λ φ ά β η τ ο «Γ λ ώ σ σ α ς» Το αλφάβητο της γλώσσας αποτελείται από: Α) κεφαλαία και πεζά γράµµατα του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου Β) Ψηφία (0-9) Γ) Ειδικούς χαρακτήρες :+ - * / =. ( ),! κενό ι α φ ο ρ έ ς ψ ε υ δ ο γ λ ώ σ σ α ς «γ λ ώ σ σ α ς» Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι γενικές διαφορές µεταξύ ψευδογλώσσας και γλώσσας µέσω ενός υποθετικού αλγορίθµου. ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 207

13 Έ τ ο ι µ ε ς σ υ ν α ρ τ ή σ ε ι ς τ η ς «Γ λ ώ σ σ α ς» Οι παρακάτω συναρτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτοιµες στη «Γλώσσα». Στην παρένθεση φαίνονται πως κάποιες από αυτές µπορούν να εκφραστούν στην ψευδογλώσσα. ΗΜ(Χ) Υπολογισµός ηµιτόνου ΣΥΝ(Χ) Υπολογισµός συνηµιτόνου ΕΦ(Χ) Υπολογισµός εφαπτοµένης Τ_Ρ(Χ) Υπολογισµός τετραγωνικής ρίζας (Χ^(1/2)) ΛΟΓ(Χ) Υπολογισµός φυσικού λογάριθµου Ε(Χ) Υπολογισµός του e χ Α_Μ(Χ) Ακέραιο µέρος του Χ (Χdiv1) Α_Τ(Χ) Απόλυτη τιµή του Χ (Αν χ>0 τότε... ή (χ^2)^(1/2))

14 κ ε φ ά λ α ι ο 9 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α - Μ Ε Θ Ο Ο Λ Ο Γ Ι Α 9.1. Τµηµατικός Προγραµµατισµός και υποπρογράµµατα Ως συνέχεια της παραγράφου περί τµηµατικού προγραµµατισµού, στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούµε στην έννοια του υποπρογράµµατος. Όταν ένα τµήµα προγράµµατος επιτελεί ένα αυτόνοµο έργο και έχει αναπτυχθεί χωριστά από τα υπόλοιπα τµήµατα, τότε αποτελεί υποπρόγραµµα (subprogram). H ευκολία που µας παρέχουν τα υποπρογράµµατα είναι ότι η δυσκολία δεν αυξάνεται όσο πιο µεγάλο και πιο σύνθετο είναι το πρόβληµα, αρκεί τα επιµέρους υποπροβλήµατα να είναι ανεξάρτητα. Τρεις βασικές ιδιότητες πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα: Κάθε υποπρόγραµµα έχει µόνο µια είσοδο και έξοδο. Η είσοδος γίνεται στην αρχή και η έξοδος στο τέλος. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αν και πρακτικά αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ουσιαστικά συνίσταται στην αυτόνοµη σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση κάθε υποπρογράµµατος. Κάθε υποπρόγραµµα δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλο, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό και να µπορεί να ελέγχεται. Η µεθοδολογία για την επίτευξη αυτού είναι κάθε πρόγραµµα να επιτελεί µόνο µια λειτουργία διαφορετικά πρέπει να διασπάται περαιτέρω Παράµετροι Το αρχικό πρόγραµµα το οποίο καλείται κύριο πρόγραµµα αποτελεί την βασική πλατφόρµα µέσω της οποίας µπορούµε να µεταφερθούµε σε και να επιστρέψουµε από υποπρογράµµατα. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας είναι οι τιµές των µεταβλητών να περνούν από το ένα υποπρόγραµµα στο άλλο (βλ. παρακάτω σχήµα) Μια παράµετρος είναι µια µεταβλητή που επιτρέπει το πέρασµα της τιµής από ένα τµήµα προγράµµατος σε ένα άλλο. IABA E A KYPIO PO PAMMA Y Ô ÚfiÁÚ ÌÌ 1 B A*6 B*A Y Ô ÚfiÁÚ ÌÌ 2 EÌÊ ÓÈÛÂ Στο παραπάνω σχήµα οι µεταβλητές Α, Β, Γ είναι παράµετροι. ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ 213

15 9. 3. ι α δ ι κ α σ ί ε ς κ α ι σ υ ν α ρ τ ή σ ε ι ς Υπάρχουν δυο τύποι υποπρογραµµάτων: οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις. Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο µια τιµή (αριθµητική χαρακτήρα ή λογική) η οποία αποθηκεύετεαι σε µια µεταβλητή µε το όνοµα της συνάρτησης (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις και οι έτοιµες συναρτήσεις της γλώσσας) Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράµµατος. (εισάγει δεδοµένα, κάνει υπολογισµούς και εµφανίζει ή εκτυπώνει αποτελέσµατα)

16 9.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Ε ί δ η κ α ι κ α ν ό ν ε ς π α ρ α µ έ τ ρ ω ν Όταν ένα πρόγραµµα καλεί κάποιο υποπρόγραµµα τότε: Α) πραγµατικές ονοµάζονται οι παράµετροι οι οποίες υπάρχουν στο πρόγραµµα και Β) τυπικές ονοµάζονται οι αντίστοιχες παράµετροι του υποπρογράµµατος.

17 Οι κανόνες που πρέπει να ικανοποιούν οι παράµετροι είναι οι εξής: 1. να υπάρχει ίδιος αριθµός πραγµατικών και τυπικών παραµέτρων στο καλούµενο υποπρόγραµµα. 2. να υπάρχει αντιστοιχία θέσης πραγµατικών και τυπικών παραµέτρων (π.χ. η δεύτερη πραγµατική αντιστοιχεί στη δεύτερη τυπική). 3. να είναι ίδιος ο τύπος της πραγµατικής µε την αντίστοιχή της τυπική παράµετρο.

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

6. 1 Η έννοια του προγράμματος

6. 1 Η έννοια του προγράμματος 6. 1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία στάδια. 1.Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2.Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου. 3.Τη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού.

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Κεφάλαιο 6 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια : Σον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Σην ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός πρβλήματος περιλαμβάνει Προσδιορισμό προβλήματος Ανάπτυξη αλγορίθμου Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος 1 2 3 Εικόνα 43: Διάφορες πλακέτες υπολογιστών Μέσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Στάδιο 1: Ακριβής Προσδιορισμός του Προβλήματος Στάδιο 2: Ανάπτυξη του Αντίστοιχου Αλγόριθμου Στάδιο 3: Διατύπωση του αλγόριθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράµµατος Γλώσσες προγραµµατισµού Κατηγορίες προγραµµατισµού Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα 30 AΕσΠΠ Η έννοια του προγράµµατος Η επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή.

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. ΑΕσΠΠ-Κεφ6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτυχθήκαν με σκοπό την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. 2. Αλγόριθμος = Πρόγραμμα + Δομές Δεδομένων 3. Ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κεφάλαιο 6 «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» Στέφανος Ουγιάρογλου Διαφάνειες από υλικό του Χ. Μουρατίδη Προγραμματισμός Η/Υ Ο προγραμματισμός είναι η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Ερωτήσεις- Απαντήσεις Η έννοια του προγράµµατος 1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Μια γλώσσα γενικά προσδιορίζεται από: 1. Το αλφάβητο: το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 91 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράµµατος Ποια τα στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος στον Υπολογιστή; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 1. Ποια είναι τα στάδια που περιλαµβάνει η υλοποίηση ενός προβλήµατος σε Η/Υ; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σηµαντικά στάδια.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Ανάπτυξη Προγράμματος Β ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος/λογισμικού Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή Από τις βασικότερες διαφορές ανάμεσα στον υπολογιστή και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει να εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - ΓΛΩΣΣΑ Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών ο Θέμα 1 Α. α) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2013-14 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα2 Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Δημιουργία Εφαρμογών 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού Τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού; Είναι οι τεχνητές γλώσσες στις οποίες γράφονται οι εντολές των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης Κ.Π. Γιαλούρης Στόχοι του μαθήματος Απόκτηση αναλυτικής και αλγοριθμικής σκέψης Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων Γνώση προγραμματισμού σε Python 2 Στόχοι του σημερινού μαθήματος Κατανόηση της έννοιας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος, αλλά μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου 49 Διδακτικές ενότητες 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού 6.2 Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης τόσο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Ταξινόµηση γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 7: Προγραμματισμός Γλώσσες Προγραμματισμού Αλγόριθμοι Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Έχετε χρησιμοποιήσει προγράμματα; Έχετε φτιάξει προγράμματα; Γνωρίζετε προγραμματιστές που έγιναν διάσημοι μέσω της δουλειάς τους; 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Παράλληλος προγραμματισμός Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη 1. Τι είναι πρόβλημα (σελ 14) 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων με βάση την επίλυση; Δώστε τον ορισμό για κάθε μια κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Πρόβλημα Ως πρόβλημα θεωρείται μια κατάσταση που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Αλγόριθµοι, Λογικά Διαγράµµατα, Γλώσσες Προγραµµατισµού Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο A) Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων.

Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων. Κεφάλαιο 1 Τι είναι πρόβληµα Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παράγοντες κατανόησης προβλήµατος Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 6.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί ο μαθητές να αναγνωρίζουν τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού και να χειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY Mία γλώσσα προγραμματισμού συνίσταται από ένα περιορισμένο υποσύνολο της αγγλικής γλώσσας και το οποίο αποτελείται από εκφράσεις σαφώς ορισμένες, χωρίς παρερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Ενότητα 1: Αλγόριθμοι και Επίλυση Προβλημάτων Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Κ.Π. Γιαλούρης Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Απόκτηση αναλυτικής και

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 1 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού (ΓΠ); o Εξέλιξη έχουμε μάθει καλύτερους τρόπους να κάνουμε πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα