A different approach in human computer interaction through a piano learning technique

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A different approach in human computer interaction through a piano learning technique"

Transcript

1 A different approach in human computer interaction through a piano learning technique Stegos Stergios M.Sc Computer Science Department Greece, Thessaloniki ABSTRACT ε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε κηα δηεπαθή πνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε ζηελ εθκάζεζε πηάλνπ ρσξίο ηελ βνήζεηα θαζεγεηνχ. πγθεθξηκέλα ε δηεπαθή πνπ ζα παξνπζηάζνπκε αλαθέξεηαη ζε ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ πξφηεξε γλψζε κνπζηθήο θαη δελ έρνπλ θηλεηηθά ή λνεηηθά πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα κε ηελ ρξήζε ελφο πξνβνιηθνχ ζα κπνξνχκε λα πξνζνκνηψλνπκε έλα κνπζηθφ θνκκάηη ζε έλα πξαγκαηηθφ πηάλν. Ζ ζπζθεπή ζα πξνζαξκφδεηαη πάλσ ζην πηάλν γηα λα κπνξεί έηζη λα είλαη πην ρξεζηηθφ θαη απνδνηηθφ θάλνληαο ηελ δηεξγαζία πην ξεαιηζηηθή. General Terms Keywords Δθκάζεζε πηάλνπ, απηνδίδαθηνο, πξνζαξκνζκέλεο δηεπαθέο 1. INTRODUCTION ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα θάλνπκε κηα γεληθή πεξηγξαθή γηα ηελ εξγαζία καο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία κηαο επαθήο εθκάζεζεο πηάλνπ ρσξίο δάζθαιν. Οη ελνηεηεο παξνπζηάδνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά. ηελ ελφηεηα 2 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην πιαίζην εκθάληζεο ηνπ. ηελ ελφηεηα 3 γίλεηαη κηα εθηελή πεξηγξαθήο ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε, θαη ζηελ ελφηεηα 4 δίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Σέινο ζηελ ελφηεηα 5 παξνπζηάδνπκε ηελ αμηνιφγεζε καο γηα ηελ ζπζθεπή θαη ζηελ ελφηεηα 6 πεξηγξάθνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο. 2. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη Ζ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ βειηηψλεη γεληθφηεξα ηελ επαηζζεζία ηνπ εγθεθάινπ ζε φινπο ηνπο ήρνπο, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ιφγνπ θαη αλάγλσζεο ελφο αλζξψπνπ. χκθσλα κε κηα λέα έξεπλα ακεξηθαλψλ λεπξνεπηζηεκφλσλ, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Northwestern έδεημε φηη ε κνπζηθή βειηηψλεη ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη πξνζθέξεη αδηφξαηα αιιά ππαξθηά πιενλεθηήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ φισλ ησλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ πάζρνπλ απφ απηηζκφ θαη δπζιεμία. Ζ κειέηε επίζεο απνθάιπςε φηη ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ επεξεάδεη ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ειέγρεη ηελ αλαπλνή, ηνλ ρηχπν ηεο θαξδηάο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηνπο πνιχπινθνπο ήρνπο. χκθσλα κε ηελ Κξάνπο, ε κνπζηθή κπνξεί Kefalas Paulos M.Sc Computer Science Department Greece, Thessaloniki Mauridis Apostolis M.Sc Computer Science Department Greece, Thessaloniki «λα αιιάμεη εθ ζεκειίσλ» ηνλ εγθέθαιν, κε ηξφπνπο πνπ βειηηψλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε αλάγλσζε θαη ε αθξφαζε. Όινη γλσξίδνπλ πσο ην λα κάζεη θαλείο έλα κνπζηθφ φξγαλν, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν λα γίλεη δεμηνηέρλεο ζε απηφ, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Ζ κειέηε ηνπ θάζε νξγάλνπ πξνυπνζέηεη πνιιή θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά γηα ηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη θάπνηνο θαη θαιφο νξγαληζηήο αιιά θαη θαιφο κνπζηθφο. Δθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, δειαδή αλάγλσζε παξηηηνχξαο, ξπζκφο θηι. έρνπκε ηελ ηερληθή κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ θπξίεπζε ησλ δπζθνιηψλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ θάζε νξγάλνπ, θαζψο ηε κνπζηθή κειέηε γηα ηελ απφθηεζε "κνπζηθφηεηαο", παημίκαηνο κε επαηζζεζία, πθνινγηθά ζσζηνχ θαη κε φκνξθν ήρν. ρεδφλ φινη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο αζθήζεηο θαη κεζφδνπο γηα ην πξψην θαη κειεηνχλ κνπζηθά έξγα ξεπεξηνξίνπ γηα ην δεχηεξν. χκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε κνπζηθή εθπαίδεπζε ην κνπζηθφ ηαμίδη αξρίδεη απφ ηελ επαίζζεηε ειηθία ηνπ λεπηαγσγείνπ, φηαλ νη λφηεο καζαίλνληαη ζαλ ιέμεηο. Έλα ηαμίδη πνπ θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ, ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ή έλα ηαμίδη απ' ην νπνίν ν λένο απνθηά γλψζεηο, δεκηνπξγεί, ζπλεξγάδεηαη, ζπιιέγεη φκνξθεο αλακλήζεηο, δεη αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο, θπξίσο φκσο καζαίλεη λα αγαπά ηε κνπζηθή. Κάζε κνπζηθφ φξγαλν έρεη ηελ δηθή ηνπ αμία, φκσο φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ζε αξράξηνπο, ην πηάλν/αξκφλην έρεη έλα ζαθέο πξνβάδηζκα. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα επηιχζεη θαλείο ζε ζρέζε κε άιια φξγαλα είλαη ζαθψο ιηγφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πλεπζηά πξέπεη λα κάζεη θαλείο λα θπζά κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα παξάγεη ζσζηφ ήρν, ελψ ζηα έγρνξδα πξέπεη λα πξνζέρεη ην θνχξδηζκα (ζσζηφ ηνληθφ χςνο), θηι. ηα έγρνξδα επίζεο ε ηερληθή ηνπ δνμαξηνχ δελ είλαη απιή ππφζεζε. ην πηάλν αληίζεηα, είλαη ζρεηηθά απιφ λα πεηχρεη θαλείο ην ζσζηφ ήρν απφ ηελ αξρή. ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ζε επίζεκε θαη αλεπίζεκε. Ωο επίζεκε ζεσξνχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα σδεία θαη ηα κνπζηθά ζρνιεία ελψ σο αλεπίζεκε ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ απηνδίδαθησλ κνπζηθψλ θηι. ηελ επίζεκε κνπζηθή εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε σδεία θαη ζρνιεία γηα ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ: Οη θαζαξά ηερληθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηερλίαο, ηαρχηεηαο ζην παίμηκν, εμάζθεζε ησλ δαθηχισλ, εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη κνπζηθά πξνβιήκαηα. Απηέο γεληθά ηηο νλνκάδνπκε 'ηερληθέο αζθήζεηο' ή αζθήζεηο δεμηνηερλίαο, ηαρχηεηαο, δαθηχισλ θ.α. Πνιιέο θνξέο νη αζθήζεηο είλαη θηηαγκέλεο έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ κε κνπζηθά

2 θνκκάηηα. ε απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κειέηε κε θιίκαθεο, αξπηζκνχο θηι. ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο θαη δηαζηήκαηα. Οη αζθήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα εηζαγάγνπλ ηνλ επίδνμν κνπζηθφ ζην παίμηκν ηνπ νξγάλνπ, λα ηνλ κάζνπλ λα δηαβάδεη παξηηηνχξα θαη λα αξρίζεη λα κεηξά ζσζηά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δάθηπιά ηνπ. Δίλαη νη επνλνκαδφκελεο θαη πάκπνιιεο πηα "Μέζνδνη". Κάζε κία απφ απηέο ππφζρεηαη ζσζηή θαη ινγηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη απνηειείηαη απφ πξννδεπηηθήο δπζθνιίαο θνκκαηάθηα, είηε απνκίκεζε κνπζηθήο είηε απιά ζεηξά απφ λφηεο νξγαλσκέλεο ζε άζθεζε. Απηέο νη ηειεπηαίεο κάιινλ απνηεινχλ πνιχ απιήο κνξθήο 'ηερληθέο αζθήζεηο' ηφζν απιέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο κέζνδνη. Με ηελ εθηεηακέλε ρξήζε φκσο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα: Αξρηθά, κειεηψληαο αζθήζεηο, αζρνιείηαη θάπνηνο απνθιεηζηηθά κε ηελ ηερληθή πιεπξά, αγλνψληαο φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο πνπ είλαη πάληνηε ελζσκαησκέλεο ζηελ εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. Πνηφηεηα ήρνπ, κνπζηθφηεηα, ηθαλφηεηα αξκνληθήο ελζσκάησζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο ππνθέξνπλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή ηερληθή άζθεζε, θάλνληαο ηειηθά ην κνπζηθφ λα απνπξνζαλαηνιηζηεί απφ ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν. Μεηά ηε κειέηε αξηζκνχ ηερληθψλ αζθήζεσλ, έρεη μνδέςεη πνιιέο ψξεο, έρεη θνπξαζηεί, έρεη ηαιαηπσξήζεη ηα ρέξηα ηνπ, θαη ηειηθά, φηαλ ζα ζειήζεη λα απνιαχζεη ηελ ηερληθή άλεζε πνπ ππνηίζεηαη πσο έρεη απνθηήζεη γηα λα παίμεη έλα κνπζηθφ έξγν, ζα δεη πσο γηα λα ην κάζεη ζα ρξεηαζηεί ηειηθά ηελ ίδηα ζθιεξή δνπιεία πνπ ζα ρξεηαδφηαλ νχησο ή άιισο θαη κε έρνληαο 'εμαζθήζεη' ηελ ηερληθή ηνπ κε αζθήζεηο. Δπίζεο, απνθηά θαλείο κεραληζηηθή αληίιεςε ηεο κνπζηθήο θάηη πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θαιή κνπζηθή εξκελεία σο ηέρλε. Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηερληθψλ αζθήζεσλ θαη γεληθά ε ρσξίο κέηξν επηκνλή ζε ηερληθά δεηήκαηα είλαη επηθίλδπλε γηα ην ρέξη. Πφζνη θαη πφζνη καζεηέο πηάλνπ δελ έρνπλ εγθαηαιείςεη ιφγσ κφληκεο βιάβεο πνπ ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηελ ηερληθή κειέηε; Σα παξαδείγκαηα ζηα σδεία είλαη δπζηπρψο άπεηξα. Γάγγιην, ηελνληίηηδα θαη άιιεο παζήζεηο κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ην ρέξη θαηαδηθάδνληαο ηνλ πηαλίζηα πνιιέο θνξέο γηα πάληα. Ζ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο είλαη θαη απηή γεκάηε απφ παξαδείγκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ην Μφηζαξη ν νπνίνο ζπκβνχιεπε ηελ εμαδέιθε ηνπ ζηελ νπνία είρε απνζηείιεη θάπνηεο παξηηηνχξεο λέσλ έξγσλ γηα πηάλν "λα κελ αζρνιεζεί εληαηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δχζθνισλ πεξαζκάησλ γηαηί ζα θηλδπλεχζεη λα βιάςεη ηα ηξπθεξά ηεο ρέξηα", αιιά θαη ηνλ νχκαλ ν νπνίνο απφ ην δήιν ηνπ λα βειηηψζεη ηελ ηερληθή ηνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ δαρηχισλ ηνπ θαηαδηθάζηεθε ζην λα κε κπνξεί λα μαλαπαίμεη πνηέ ηνπ πηάλν. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθκάζεζεο ηνπ πηάλνπ πνπ ζεσξνχληαη εληειψο κεραληζηηθά, είλαη ηειηθά ζε κεγάιν βαζκφ θαη εγθεθαιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε αλεμαξηεζία δαθηχισλ θαη ρεξηψλ. Γελ είλαη ε 'εμάζθεζε' απηή πνπ βνεζάεη, αιιά ε επαλάιεςε. Γελ είλαη ην φηη ηα δάρηπια πξέπεη λα γπκλαζηνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα, είλαη ην φηη ν πηαλίζηαο πξέπεη λα θάλεη θηήκα ηνπ ηελ εγθεθαιηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δαθηχισλ πνπ απαηηείηαη. Ο εγθέθαινο είλαη ινηπφλ απηφο πνπ γπκλάδνπκε θαη φρη ηα δάθηπια. Φπζηθά γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ ζην ζεκείν απηφ θξίλνπκε απαξαίηεην ην λα εμεγήζνπκε πσο κε ηε ιέμε 'εμάζθεζε' εδψ ελλννχκε ην κεραληζηηθφ γχκλαζκα ησλ δαθηχισλ, ελψ κε ηε ιέμε επαλάιεςε ελλννχκε ηελ ζπλερή επαλαιακβαλφκελε ελαζρφιεζε θαη επαθή κε ην φξγαλν, ηελ ηαθηηθή θαη καθξνρξφληα κειέηε. Οκνίσο, ην γχκλαζκα θαη ην 'δπλάκσκα' ησλ δαθηχισλ είλαη έλαο κχζνο. Σα δάρηπια δελ δηαζέηνπλ θάπνηνπο κχεο πνπ γπκλάδνληάο ηνπο λα καο βνεζάλε ζην παίμηκν ηνπ πηάλνπ. Αλαηνκηθά, έλαο πεπεηξακέλνο πηαλίζηαο θαη θάπνηνο πνπ δελ έρεη παίμεη πνηέ ηνπ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν έρνπλ αθξηβψο ην ίδην ρέξη θαη ηα ίδηα δάθηπια. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ κάζεη λα ειέγρνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ην ρέξη θαη ηα δάθηπια. Σέινο, ε πξάμε έρεη δείμεη πσο θαηά θαλφλα, καζεηέο πηάλνπ πνπ δελ κειεηνχλ ηερληθέο αζθήζεηο δελ πζηεξνχλ ηερληθά ζε ηίπνηα απφ απηνχο πνπ ηηο κειεηνχλ. Αληίζεηα κάιηζηα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε άλεζε, ιηγφηεξε πξνθαηάιεςε έλαληη ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ, ππεξηεξνχλ κνπζηθά θαη έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βαξεζνχλ ην πηάλν ή λα θνπξαζηνχλ ςπρνινγηθά θαη λα απνγνεηεπηνχλ. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη δηφηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ ην λα παίδνπλ πξννδεπηηθέο αζθήζεηο κε αξηζκεηηθή ζεηξά. Δμάιινπ, θνηηψληαο πίζσ ζην παξειζφλ δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε ηάζε απηή ηεο ρξήζεο ηερληθψλ αζθήζεσλ γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ εκθαλίδεηαη κεηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Με ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο ην πηάλν θαη κε ηε ζχλζεζε νινέλα πην δεμηνηερληθψλ έξγσλ θαηά ηελ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ ήξζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ πξψησλ ηερληθψλ αζθήζεσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ηερληθήο θαη ηελ εμψζεζε ησλ δεμηνηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθηειεζηή ζην έπαθξν. Απηφ φκσο ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη νη δεμηνηέρλεο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ θαη επνρψλ είραλ απνθηήζεη ηε δεμηνηερλία ηνπο ρσξίο ηε ρξήζε ηερληθψλ αζθήζεσλ. Πηαλίζηεο φπσο ν Μπεηφβελ, ν Μφηζαξη, κνπζηθνί φπσο ν Μπαρ αιιά θαη νη δεμηνηέρλεο ησλ πλεπζηψλ ηνπ κπαξφθ θαη ηεο θιαζζηθήο επνρήο ζπνχδαζαλ ηα φξγαλά ηνπο πξνηνχ θαλ εκθαληζηνχλ νη κέζνδνη ησλ ηερληθψλ αζθήζεσλ. Φπζηθά δελ πηζηεχνπκε πσο ζα πξέπεη θάπνηνο λα κελ παίδεη θαζφινπ ηερληθέο αζθήζεηο. Ζ κειέηε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ αζθήζεσλ έρεη άιισζηε απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε, εθφζνλ γίλεηαη κε κέηξν. Δπνκέλσο, αλ θάπνηνο αηζζάλεηαη πσο έρεη ηελ αλάγθε λα κειεηά ηερληθέο αζθήζεηο πξέπεη απιά λα κελ μεπεξλά θάπνηα φξηα. Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηερληθήο θαη κνπζηθήο δελ πξέπεη λα ράλεηαη πνηέ. ηελ πεξίπησζε φκσο ελφο αξράξηνπ πηαλίζηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ απιή εθκάζεζε θαη αλαπαξαγσγή νξηζκέλσλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ηα θίλεηξα ηνπ δελ επλννχλ ηελ επξεία ρξήζε ηερληθψλ αζθήζεσλ. πλεπψο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο πηάλνπ πνπ ζα είλαη εχρξεζην θαη ζα εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο ρξήζηεο δειαδή ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ην ίδην ην είδνο ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα εμαζθείηαη ζηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ηνπ αξέζνπλ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα βνεζάεη ηνλ ρξήζηε πνπ δελ έρεη πξφηεξεο γλψζεηο κνπζηθήο ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπαξάγεη γξήγνξα θαη εχθνια έλα κνπζηθφ θνκκάηη ηεο αξεζθείαο ηνπ. Μάιηζηα κέζα απφ ηελ δηαξθή εμάζθεζε ηνπ, ηα καζεζηαθάκνπζηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πάξα πνιιά. 3. Πεξηγξαθή ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε

3 ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα αλαδεηθλχνληαο ζηηο επφκελεο ππφελφηεηεο ηνπο ιφγνπο ησλ ζρεδηαζηηθψλ καο απνθάζεσλ. Ζ ζρεδίαζε έγηλε κε αλζξσπνθεληξηθφ θξηηήξην εζηηάδνληαο ζην δείγκα πνπ επηιέμακε θαη πεξηγξάθνπκε ζε επφκελε ελφηεηα. ε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνζδηνξίζακε ην πξφβιεκα βαζηδφκελνη ζε ελδερφκελεο ιχζεηο θαη αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ. Σα βήκαηα πνπ αθινπζήζακε είλαη κε ηελ ζεηξά ηα εμήο: 1)Έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 2)Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ρξεζηψλ, 3)Καηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 4)Αλάιπζε δηεξγαζηψλ, 5)Αλάιπζε απαηηήζεσλ, 6)Γεκηνπξγία πξσηνηχπνπ, 7)Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο, 8)Δπαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ηέινο ε δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 3.1 Έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο αιιά θαη αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν εζηηάζακε ζην πεδίν εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηνρεχνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Απηή ε έξεπλα καο νδήγεζε ζηελ εμφξπμε ηεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο εθκάζεζεο πηάλνπ. Ζ εθηελήο έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε εζηηάζηεθε ζε παξαπιήζηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, ζε ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν. Ζ αλαδήηεζε απηή καο νδήγεζε ζηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ζηελ εθκάζεζε πηάλνπ ρσξίο δάζθαιν θπξίσο ζε ελήιηθεο. 3.2 Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ρξεζηώλ Γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ρξεζηψλ (personas) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ πξφηππα γηα ηελ δηεπαθή 1)πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ ελδηαθεξνκέλνπο, 2)κηιήζακε κε θαζεγεηέο εθκάζεζεο πηάλνπ (επίθιεζε εηδηθψλ), 3)ζπδεηήζακε κε πσιεηέο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη πηζαλνχο αγνξαζηέο ηέινο 4)αλαδεηήζακε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα παξφκνηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Αθνχ θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ ζπζθεπή καο απνζπάζακε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηελ ρξήζε δεκηνπξγίαο personas θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε 3 αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα αηφκσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηζηνξίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξαηεξήζακε ζην δείγκα ηεο εξεπλάο καο. 3.3 Καηαλόεζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Γηα λα θαηαθέξνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ γλψζε πνπ πήξακε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο πνπ ηνπο ηθαλνπνηνχλ θαη ηνπο εκπλένπλ αθνινπζήζακε ηελ ζπλεζηζκέλε ηερληθή ηεο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ. Μέζα απφ απηήλ ηελ ππνζεηηθή αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ θάπνην ζηφρν κε θάπνηνπο πξσηαγσληζηέο θαηαθέξακε λα αλαδείμνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. Γεκηνπξγήζακε ηξηψλ εηδψλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ζελάξηα πεξηβάιινληνο, ζελάξηα θιεηδηά θαη ζελάξηα επηθχξσζεο, εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ην θάζε έλα απφ απηά. Με ηα ζελάξηα πεξηβάιινληνο θαηαθέξακε λα δψζνπκε έλα επξχηεξν πιαίζην εθδήισζεο ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξψλ αλαδεηθλχνληαο κηα πην επηθαλεηαθή θαη αθαηξεηηθή εηθφλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Με ηα ζελάξηα θιεηδηά εζηηάζακε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ην πξντφλ εμνξχζζνληαο ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο γηα ηνλ ρξήζηε. Ζ εζηίαζε ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε βνήζεζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ. Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζελάξηα επηθχξσζεο γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ ζρεδηαζηηθή ιχζε ζε κηα πνηθηιία πεξηζηάζεσλ. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηήζακε έλα εξγαιείν αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θξίζεθε αλαγθαία αθνχ πξνζθέξεη ζηνρνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηεξαξρηθή δνκή, εζσηεξίθεπζε/εμσηεξίθεπζε, δηακεζνιάβεζε θαη αλάπηπμε. Δηθνλα1. Μνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηθνχ καο πξνβιήκαηνο θαηαθέξακε κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ λα αλαζέζνπκε ηνπο ξφινπο φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθνλα1 θαη λα εμνξχμνπκε απηέο ηηο απαηηήζεηο εμεηάδνληαο ηηο ηξηπιέηεο πνπ αλαπαξηζηψληαη. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ βνήζεζε ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη ηελ αλάδεημε λέσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ. 3.4 Αλάιπζε δηεξγαζηώλ ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο δηεξγαζηψλ εμεηάζακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εθηεινχλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπο βήκα πξνο βήκα. Απηή ε αλάιπζε έγηλε κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ρξεζηψλ, ηνπ θπζηθνχ, ηερλνινγηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιίηηθνπ πεξηβάιινληνο ηνπο κε ηελ πξνεγνχκελε θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα ζελάξηα πνπ έρνπλ ζρεκαηνπνηεζεί. Ζ αηηία ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηεο αλάιπζεο δηεξγαζηψλ είλαη ην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρεηφ πνπ πεξηθιείεη θαηά ηελ ζρεδίαζε, ε πξψηε ελαζρφιεζε ζε ρακειά επίπεδα ελεξγεηψλ κε ηελ ππνθεηκεληθή ππάξρνπζα ή φρη δηεπαθή θαη ηέινο δίλεη ηελ επθαηξία νξγάλσζεο πξνεγνχκελσλ ηδεψλ ζε ζπζηεκαηηθέο αιιεινπρίεο αιιειεπηδξάζεσλ. 3.5 Αλάιπζε απαηηήζεωλ Καηά ηελ αλάιπζε δηεξγαζηψλ ρξεζηκνπνηήζακε ηεξαξρηθή αλάιπζε απαηηήζεσλ πεξηγξάθνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πιάλα. ε πξψην επίπεδν θαζνξίζακε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηειεί ην ζχζηεκα θαη έπεηηα πξνρσξήζακε

4 ζε ππνιεηηνπξγίεο πνπ απνηεινχλ ηηο αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο δξαζηεξηνηήησλ. ε δεχηεξν επίπεδν θαζνξίζακε ηα πιάλα εθηέιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: ζηαζεξψλ αθνινπζηψλ δηεξγαζηψλ, πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ, αλακνλή γηα ζπκβάληα, θπθιηθά πιάλα, επηιεθηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλδπαζκφ απηψλ. Έπεηηα αθνχ δεκηνπξγήζακε ην αλαιπηηθφ ηεξαξρηθφ δηάγξακκα εξγαζηψλ νξγαλψζακε ηηο ηδέεο καο ζε θάξηεο θαη ηηο ηαμηλνκήζακε κε αλνηρηή ηαμηλφκεζε πξνζπαζψληαο λα αλαγλσξίζνπκε κνηίβα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ηηο ηδέεο καο βάζε ηνπ λνεηηθνχ ηνπο κνληέινπ. Έπεηηα θαηαγξάςακε ηα απνηειέζκαηα βνεζψληαο πνιχ ζηελ ζρεδίαζε ηνπ πξνηχπνπ αλάινγα κε ηελ αλίρλεπζε κνηίβσλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεσλ. 3.6 Δεκηνπξγία πξωηνηύπνπ ηα πιαίζηα ηεο αλζξσπνθεληξηθήο πεηξακαηηθήο θαη ηκεκαηηθήο ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηήζακε πξφηππα γηα λα αμηνινγήζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Θεσξήζακε φηη ε εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ζηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηαηί κπνξεί λα απνηειέζεη έλα είδνπο θίιηξν ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ζρεδηαζηή. Δκείο ρξεζηκνπνηήζακε λεκαηηθή πξνηππνπνίεζε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ην πξσηφηππν θαη εμειίμακε ην πξφηππν ζηελ κνξθή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηηλα πξφηππα θαη storyboarding. Καηά ηελ δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην πξφηππν θαηαγξάθακε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε, ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηαζηήθαλ, θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμειίμακε εθείλε ηελ ψξα ην κνληέιν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε, ελζσκαηψλνληαο ηηο λέεο απηέο ιεηηνπξγίεο ζην ηειηθφ κνληέιν. Σν πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είρε έλα κελνχ κέζα απφ ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα πινεγεζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπκε κε ηελ ζπζθεπή φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 2 θαζψο επίζεο θαη ππνδείμεηο δηαθφξσλ εηδψλ (βειάθηα, θνπκπηά ζθαικάησλ, βνεζεηηθφ πιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε) φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3 θαη ζηελ εηθφλα Αμηνιόγεζε επρξεζηίαο Καηά ηελ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο ρξεζηκνπνηήζακε αλνηρηή εκπεηξηθή παξαηεξεηηθή αμηνιφγεζε (Field Observation), επηηξέςακε ζε έλα ρξεζηή λα πινεγεζεί κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ρσξίο θακία ππφδεημε ζην πξσηφηππν εθθξάδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δπλαηά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ (Thinking Aloud Protocol). Ζ ζπιινγή (Performance Measurement) απηψλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε (δεδνκέλα on-line ζπκπεξηθνξά-απφδνζε) πνπ εζηίαζαλ θπξίσο ζηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ δηεξγαζηψλ, ην πνζνζηφ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ νινθιεξψζεθε, ηα πνζνζηά ησλ ζθαικάησλ, ηελ δηάξθεηα θαη ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο βνεζείαο θαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαλέξσζαλ αξθεηά ιεηηνπξγηθά ιάζε πνπ έπξεπε λα αιιάμνπλ, γηα απηφλ ηνλ ιφγν επηηξέςακε ζηνλ ζρεδηαζηή λα δεκηνπξγεί βνεζεηηθά θνπκπηά (Cognitive Walkthrough) πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε φηαλ παξνπζηαδφηαλ έλα πξφβιεκα θαηά ηελ πινήγεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ζεβαζηήθακε ηηο 9 βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ δηεπαθψλ 1)Απιή θαη θπζηνινγηθή αιιειεπίδξαζε, 2)Μίιεζε κε ηελ γιψζζα ηνπ ρξήζηε, 3)Διαρηζηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ θφξηνπ ηνπ ρξήζηε, 4)πλέπεηα, 5)Παξνρή αλάδξαζεο, 6)Παξνρή εμφδσλ, 7)πληνκεχζεηο, 8)Αληηκεηψπηζε ιαζψλ κε ζεηηθφ ηξφπν θαη 9)Παξνρή βνεζείαο πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εχρξεζηε ζπζθεπή πνπ λα είλαη πξνζηηή ζηνλ ρξήζηε θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ κέγηζηε επθνιία ρξήζεο. 3.8 Επαλαπξνζδηνξηζκόο Ζ θάζε ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ είλαη κηα μερσξηζηή ελφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε θάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάςακε. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε αιιά θαη ηελ εθκαίεπζε απαηηήζεσλ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη κέζα απφ ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαηαθέξακε ζε θάζε θάζε λα επαλαθαζνξίζνπκε ην πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επαλαζρεδηάζνπκε ηελ ζπζθεπή κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Απηφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηάθεξε λα αλαδείμεη πηπρέο πνπ δελ κπνξεί θάπνηνο λα δεη κε ηελ πξψηε παξαηήξεζε αιιά θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα πξψηα θηφιαο βήκαηα ηεο ζρεδίαζεο. Δηθφλα 2. Μελνχ πινήγεζεο Δηθφλα 3. Δλδείμεηο Δηθφλα 3.Δπηινγεο ηνπ κελνχ Δηθφλα 4. Τπνδείμεηο 4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζε Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηηο ιεηηνπξγηέο ηεο ζπζθεπήο, πήξακε θάπνηεο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επρξεζηία ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο απνθάζεηο απηέο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε θάζε θάζε έπαημε ζεκαληηθφ ξνιφ θαη αλέδεημε λέεο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγηέο. ηελ πξψηε θάζε θαζνξίζηεθε ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. Αξρηθά εζηηάζνπκε ζηηο ιεηηνπξγηέο ηεο ζπζθεπήο θαη έπεηηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα πιηθά πνπ ρξεηαζηήθακε γηα ηελ πινπνίεζε βάζε απηψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ιεηηνπξγηέο πνπ επηηειεί ε ζπζθεπή εθκάζεζεο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:

5 Αηνκηθή εθκάζεζε Οκαδηθή εθκάζεζε Δθκάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ θνκκαηηνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ηνπηθά Καηέβαζκα θνκκαηηνχ απφ ην δηαδίθηπν Δληνπηζκφο ηξαγνπδηνχ κέζσ κηθξνθψλνπ Έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε ζην πηάλν Φσηηζκφο ηνπ πιήθηξνπ πνπ πξέπεη λα παηεζεί Τπφδεημε ρξνληθήο δηάξθεηαο παηήκαηνο ηνπ πιήθηξνπ Έλδεημε ηεο επφκελεο λφηαο πνπ αθνινπζεί Τπνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ modes κε βαζκσηή δπζθνιία εθκάζεζεο Δπαλάιεςε ηνπ θνκκαηηνχ Ζρεηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ θνκκαηηνχ Γηα λα θαιχςνπκε απηέο ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ρξεηαζηήθακε ηνλ εμήο εμνπιηζκφ: projector, wii controller, βάζε ζηήξημεο projector, πηάλν, ππέξπζξα led s, δηάηξεηεο πιαθέηεο, εηδηθφ ζηπιφ pointer, θαισδηψζεηο θηι. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη Adobe Captivate 4, wiimote whiteboard θαη Flash CS4. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θαηάιιειεο θαισδηψζεηο θαη θνιιήζεηο ζην πηάλν έηζη ψζηε θάζε πιήθηξν ηνπ πηάλν λα έρεη ν δηθφ ηνπ led. Κάζε θνξά πνπ παηηέηαη θάζε πιήθηξν, θιείλεη ην θχθισκα κε απνηέιεζκα λα αλάβεη ην αληίζηνηρν led ηνπ πιήθηξνπ ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ινγηζκηθφ ηεο ζπζθεπήο ην πην πιήθηξν παηήζεθε.απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ wii remote πνπ αληηιακβάλεηαη ηα ππέξπζξα led. Σν πιήθηξν πνπ ζα πξέπεη λα παηήζεη ν ρξήζηεο θαζψο θαη ε δηάξθεηα παημίκαηνο ηεο λφηαο ππνδεηθλχνληαη κέζσ ηνπ πξνβνιηθνχ κε θαηάιιειεο θσηεηλέο ελδείμεηο. ηελ ζπλέρεηα, γηα ηεο αλάγθεο ζηήξημεο ηνπ πξνβνιηθνχ θαη ηνπ wii remote θαηαζθεπάζηεθε ε βάζε ζηήξημεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε θάζεηε πξνβνιή ζην πηάλν. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ wiimote whiteboard καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπκε ηε ζπληεηαγκέλε ελφο αλακέλνπ ππέξπζξνπ led κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ wii remote πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. To wii remote κέζσ Bluetooth ζπλδέεηαη κε έλα ππνινγηζηή θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο κε ην Flash ινγηζκηθφ ηεο. Βέβαηα, γηα ηελ πινήγεζε ζην κελνχ ηεο ζπζθεπήο δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα νζφλε θαζψο απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζηπινχ pointer ζην πάλσ κέξνο ηνπ πηάλν φπνπ πξνβάιιεηαη ην κελνχ πινήγεζεο κέζσ ηνπ πξνβνιηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθνπκε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε απφζπαζε πξνζνρήο θαζψο ν ρξήζηεο ζα έρεη ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ κφλν ζην πηάλν. Σν ινγηζκηθφ ηεο ζπζθεπήο αξρηθά θαιεί ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη γηα ην αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπζθεπή κφλνο ή κε θίινπο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα επηιέγεη ην ηξαγνχδη πνπ ζέιεη λα κάζεη λα αλαπαξάγεη. ε θάζε θνκκάηη πνπ επηιέγεηαη ππάξρνπλ ηξία ζπγθεθξηκέλα mode εθκάζεζεο ζηα νπνία ν ρξήζηεο είηε πεξηεγείηαη είηε θαζνδεγνχκελα είηε ειεπζέξα. ην πξψην mode ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παίμεη ην θνκκάηη ζχκθσλα κε ηηο λφηεο πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη νη νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε θνκκάηηα αλάινγα κε ηελ κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ. ην δεχηεξν mode o ρξήζηεο θαιείηαη λα παίμεη νιφθιεξν ην θνκκάηη κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζπζθεπήο ελψ ζην ηξίην mode ην θνκκάηη αλαπαξάγεηαη απηφκαηα απφ ηελ ζπζθεπή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη ζε γξήγνξν πιένλ ξπζκφ αλαπαξαγσγήο ηνπ θνκκαηηνχ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη θάζε θάζε φζεο θνξέο ζέιεη γηα ηελ πιήξε εμνηθείσζε ηνπ κε ην κνπζηθφ θνκκάηη. Ζ βαζηθή επηδίσμε εμ αξρήο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ζπζθεπήο πνπ ζα εληζρχεη ηελ απηφλνκε κάζεζε ησλ ρξεζηψλ. 5. Αμηνιόγεζε ηεο ζπζθεπήο Δθαξκφζακε κε απηφκαηε εκπεηξηθή παξαηεξεηηθή αμηνιφγεζε θαηαγξάθνληαο δεδνκέλα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Σα δεδνκέλα επρξεζηίαο πνπ ζπιιερηήθαλ αθνξνχζαλ ηελ on-line ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε. ηελ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηήζακε 3 ρξήζηεο δηαθνξεηηθνχο απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ δελ είραλ θακία πξφηεξε επαθή κε ηελ ζπζθεπή θαη εθαξκφζακε δπν δηαθνξεηηθά ζελάξηα αμηνιφγεζεο γηα λα επηηχρνπκε έλα πην αθξηβέο απνηέιεζκα. ην πξψην ζελάξην αμηνιφγεζεο θαηά ηελ εμέηαζε βάιακε έλα ρξήζηε λα κηιάεη δπλαηά θαη λα εθθέξεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ζπζθεπή (Thinking aloud protocol) πξνζπαζψληαο λα εθηειέζεη έλα ζελάξην θαη ππήξρε έλαο αλαιπηήο πνπ παξαηεξνχζε (Field Observation) θαη θαηέγξαςε ηα ζηνηρεηά ηεο ρξήζεο (Performance Measurement). Καηά ηελ επηζεψξεζε θάπνηνο αλαιπηήο πξνζνκνίσζε ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηνπ ρξήζηε (Cognitive Walkthrough). ην δεχηεξν ζελάξην αμηνιφγεζεο βάιακε δπν ρξήζηεο λα ζπλεξγαζηνχλ (Co-discovery Learning) ρσξίο βνήζεηα απφ ηνπο ζρεδηαζηέο γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ζπζθεπή θαη έλαο αλαιπηήο πνπ παξαηεξνχζε (Field Observation) θαηέγξαςε ηα ζηνηρεηά ηεο ρξήζεο (Performance Measurement). Μεηά απφ ην ηέινο ηεο εμεξεχλεζεο ησλ ρξεζηψλ ν ζρεδηαζηήο ζπδήηεζε (interviews) καδί ηνπο γηα ηελ ζπζθεπή θάλνληαο εξσηήζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα δηαπηζηψζεη αλ θαηαλφεζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο. Μεηά ην πέξαο ησλ δπν ζελαξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζακε αλαιχζακε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξεζηψλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξνπζίαζαλ φηη νη ρξήζηεο είραλ κηα αξθεηά θαιή αιιειεπίδξαζε κε ηελ ζπζθεπή (ζην ηειηθφ ζηάδην απηήο). Σα κελχκαηα ιάζνπο θαζψο θαη ην θαζνδεγνχκελν κελνχ (θαηά ηνπο ρξήζηεο) ήηαλ πνπ θαζφξηζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνξηά ησλ ρξεζηψλ ηφζν ζην πξψην φζν θαη ζην δεχηεξν ζελάξην αμηνιφγεζεο είηε έρνληαο είηε φρη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ρξεζηήο. 6. Σπκπεξάζκαηα

6 ε απηήλ ηελ εξγαζία θαηαθέξακε λα ζρεδηάζνπκε κηα ζπζθεπή εθκάζεζεο πηάλνπ γηα ελήιηθεο απηνδίδαθηνπο ρξήζηεο κέζα απφ κηα ζεηξά ζρεδηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εκβάζπλζε ζηνλ ρψξν ηεο αλαθάιπςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην βνήζεζε ζην απνηειεζκαηηθφηεξν θαζνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα επηηειεί ε ζπζθεπή. ε θάζε βήκα ηεο ζρεδίαζεο επαλαπξνζδηνξίδακε ην πξφβιεκα θαζνξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνπ ρξήζηε θαη ηηο ειιείςεηο πνπ ππήξραλ. Δπίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαηέιεζαλ ηα εξγαιεία (Θεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξφηππα, ηερληθέο αλάιπζεο, αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ, θηι) πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζε θάζε θάζε θαζνξίδνληαο ην ηειηθφ πξντφλ. ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαζνξίζακε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη θαηά ην φπνην παξνπζηάζακε ηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαζψο θαη ην πξαθηηθφ θνκκάηη θαηά ην νπνίν παξνπζηάζακε ηελ ιχζε γηα ηελ επίιπζε ηεο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψζακε απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε. [10] Rosson. M.B. & Carroll J. (2008). Scenario-based design. The Human Computer Interaction handbook, Lawrence Erlbaum, pp [11] Carroll, J. M Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions. MIT Press [12] Nardi, B.A. (Ed.) (1995). Context and Consciousness: Activity theory and Human-Computer interaction, MIT Press. [13] Lim, Y. & Stolterman, E. (2008). The Anatomy of Prototypes: Prototypes as Filters, Prototypes as Manifestations of Design Ideas. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 15(2), article 7.Examples of Sketched UI 7. REFERENCES [1] G. Bradski. Computer vision face tracking for use in a perceptual user interface. Intel Technology Journal, April [2] Y. Cui and J. Weng. View-based hand segmentation and handsequence recognition wiith complex backgrounds. In ICPR96, page C8A.4, [3] V.I. Pavlovic, R. Sharma, and T.S. Huang. Visual interpretation of hand gestures for human-computer interaction: A review. PAMI, 19(7): , July [4] Quentin Stafford-Fraser and Peter Robinson. Brightboard: a videoaugmented environment. In Conference proceedings on Human factors in computing systems, pages ACM Press, [5] Jason J. Corso, Darius Burschka and Gregory D. Hager The 4D Touchpad: Unencumbered HCI Wiith VICs, Baltimore, Jan 2003 [6] Casala, D., Guiard, Y. & Beaudouin-Lafon, M. (1999). Evaluating two-handed input techniques: Rectangle editing and navigation. Proceedings of CHI 99 Extended Abstracts, [7] Raisamo, R. & Raiha, K. (1996). Techniques for aligning objects in drawiing programs. Proceedings of UIST 96, [8] Hinckley, K., Czerwiinski, M. & Sinclair, M. (1998). Interaction and Modeling Techniques for Desktop Two- Handed Input. Proceedings of UIST 98, [9] Cooper, A., Reiman, R. & Cronin, D. (2007). About Face: The essentials of Interaction Design. Wiiley Publishing. (chapter. 3,4,5,6,7)

7 Παξάξηεκα

8 Πεξηερόκελα Πεξηερφκελα Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη Πεξηγξαθή ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε Έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ρξεζηψλ Personas Persona Persona Persona Καηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελάξηα Αλάιπζε δηεξγαζηψλ Task Analysis Αλάιπζε απαηηήζεσλ Γεκηνπξγία πξσηνηχπνπ Storyboard Αμηνιφγεζε Δπαλαπξνζδηνξηζκφο Αναλστική περιγραυή της προτεινόμενης λύση πκπεξάζκαηα REFERENCES... 35

9 1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη Ζ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ βειηηψλεη γεληθφηεξα ηελ επαηζζεζία ηνπ εγθεθάινπ ζε φινπο ηνπο ήρνπο, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ιφγνπ θαη αλάγλσζεο ελφο αλζξψπνπ. χκθσλα κε κηα λέα έξεπλα ακεξηθαλψλ λεπξνεπηζηεκφλσλ, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Northwestern έδεημε φηη ε κνπζηθή βειηηψλεη ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη πξνζθέξεη αδηφξαηα αιιά ππαξθηά πιενλεθηήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ φισλ ησλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ πάζρνπλ απφ απηηζκφ θαη δπζιεμία. Ζ κειέηε επίζεο απνθάιπςε φηη ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ επεξεάδεη ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ειέγρεη ηελ αλαπλνή, ηνλ ρηχπν ηεο θαξδηάο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηνπο πνιχπινθνπο ήρνπο. χκθσλα κε ηελ Κξάνπο, ε κνπζηθή κπνξεί «λα αιιάμεη εθ ζεκειίσλ» ηνλ εγθέθαιν, κε ηξφπνπο πνπ βειηηψλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε αλάγλσζε θαη ε αθξφαζε. Όινη γλσξίδνπλ πσο ην λα κάζεη θαλείο έλα κνπζηθφ φξγαλν, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν λα γίλεη δεμηνηέρλεο ζε απηφ, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Ζ κειέηε ηνπ θάζε νξγάλνπ πξνυπνζέηεη πνιιή θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά γηα ηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη θάπνηνο θαη θαιφο νξγαληζηήο αιιά θαη θαιφο κνπζηθφο. Δθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, δειαδή αλάγλσζε παξηηηνχξαο, ξπζκφο θηι. έρνπκε ηελ ηερληθή κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ θπξίεπζε ησλ δπζθνιηψλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ θάζε νξγάλνπ, θαζψο ηε κνπζηθή κειέηε γηα ηελ απφθηεζε "κνπζηθφηεηαο", παημίκαηνο κε επαηζζεζία, πθνινγηθά ζσζηνχ θαη κε φκνξθν ήρν. ρεδφλ φινη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο αζθήζεηο θαη κεζφδνπο γηα ην πξψην θαη κειεηνχλ κνπζηθά έξγα ξεπεξηνξίνπ γηα ην δεχηεξν. χκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε κνπζηθή εθπαίδεπζε ην κνπζηθφ ηαμίδη αξρίδεη απφ ηελ επαίζζεηε ειηθία ηνπ λεπηαγσγείνπ, φηαλ νη λφηεο καζαίλνληαη ζαλ ιέμεηο. Έλα ηαμίδη πνπ θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ, ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ή έλα ηαμίδη απ' ην νπνίν ν λένο απνθηά γλψζεηο, δεκηνπξγεί, ζπλεξγάδεηαη, ζπιιέγεη φκνξθεο αλακλήζεηο, δεη αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο, θπξίσο φκσο καζαίλεη λα αγαπά ηε κνπζηθή. Κάζε κνπζηθφ φξγαλν έρεη ηελ δηθή ηνπ αμία, φκσο φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ζε αξράξηνπο, ην πηάλν/αξκφλην έρεη έλα ζαθέο πξνβάδηζκα. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα επηιχζεη θαλείο ζε ζρέζε κε άιια φξγαλα είλαη ζαθψο ιηγφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πλεπζηά πξέπεη λα κάζεη θαλείο λα θπζά κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα παξάγεη ζσζηφ ήρν, ελψ ζηα έγρνξδα πξέπεη λα πξνζέρεη ην θνχξδηζκα (ζσζηφ ηνληθφ χςνο), θηι. ηα έγρνξδα επίζεο ε ηερληθή ηνπ δνμαξηνχ δελ είλαη απιή ππφζεζε. ην πηάλν αληίζεηα, είλαη ζρεηηθά απιφ λα πεηχρεη θαλείο ην ζσζηφ ήρν απφ ηελ αξρή. ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ζε επίζεκε θαη αλεπίζεκε. Ωο επίζεκε ζεσξνχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα σδεία θαη ηα κνπζηθά ζρνιεία ελψ σο αλεπίζεκε ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ απηνδίδαθησλ κνπζηθψλ θηι. ηελ επίζεκε κνπζηθή εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε σδεία θαη ζρνιεία γηα ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ: Οη θαζαξά ηερληθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηερλίαο, ηαρχηεηαο ζην παίμηκν, εμάζθεζε ησλ δαθηχισλ, εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη κνπζηθά πξνβιήκαηα. Απηέο γεληθά ηηο νλνκάδνπκε 'ηερληθέο αζθήζεηο' ή αζθήζεηο δεμηνηερλίαο, ηαρχηεηαο, δαθηχισλ θ.α. Πνιιέο

10 θνξέο νη αζθήζεηο είλαη θηηαγκέλεο έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ κε κνπζηθά θνκκάηηα. ε απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κειέηε κε θιίκαθεο, αξπηζκνχο θηι. ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο θαη δηαζηήκαηα. Οη αζθήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα εηζαγάγνπλ ηνλ επίδνμν κνπζηθφ ζην παίμηκν ηνπ νξγάλνπ, λα ηνλ κάζνπλ λα δηαβάδεη παξηηηνχξα θαη λα αξρίζεη λα κεηξά ζσζηά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δάθηπιά ηνπ. Δίλαη νη επνλνκαδφκελεο θαη πάκπνιιεο πηα "Μέζνδνη". Κάζε κία απφ απηέο ππφζρεηαη ζσζηή θαη ινγηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη απνηειείηαη απφ πξννδεπηηθήο δπζθνιίαο θνκκαηάθηα, είηε απνκίκεζε κνπζηθήο είηε απιά ζεηξά απφ λφηεο νξγαλσκέλεο ζε άζθεζε. Απηέο νη ηειεπηαίεο κάιινλ απνηεινχλ πνιχ απιήο κνξθήο 'ηερληθέο αζθήζεηο' ηφζν απιέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο κέζνδνη. Με ηελ εθηεηακέλε ρξήζε φκσο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα: Αξρηθά, κειεηψληαο αζθήζεηο, αζρνιείηαη θάπνηνο απνθιεηζηηθά κε ηελ ηερληθή πιεπξά, αγλνψληαο φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο πνπ είλαη πάληνηε ελζσκαησκέλεο ζηελ εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. Πνηφηεηα ήρνπ, κνπζηθφηεηα, ηθαλφηεηα αξκνληθήο ελζσκάησζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο ππνθέξνπλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή ηερληθή άζθεζε, θάλνληαο ηειηθά ην κνπζηθφ λα απνπξνζαλαηνιηζηεί απφ ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν. Μεηά ηε κειέηε αξηζκνχ ηερληθψλ αζθήζεσλ, έρεη μνδέςεη πνιιέο ψξεο, έρεη θνπξαζηεί, έρεη ηαιαηπσξήζεη ηα ρέξηα ηνπ, θαη ηειηθά, φηαλ ζα ζειήζεη λα απνιαχζεη ηελ ηερληθή άλεζε πνπ ππνηίζεηαη πσο έρεη απνθηήζεη γηα λα παίμεη έλα κνπζηθφ έξγν, ζα δεη πσο γηα λα ην κάζεη ζα ρξεηαζηεί ηειηθά ηελ ίδηα ζθιεξή δνπιεία πνπ ζα ρξεηαδφηαλ νχησο ή άιισο θαη κε έρνληαο 'εμαζθήζεη' ηελ ηερληθή ηνπ κε αζθήζεηο. Δπίζεο, απνθηά θαλείο κεραληζηηθή αληίιεςε ηεο κνπζηθήο θάηη πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θαιή κνπζηθή εξκελεία σο ηέρλε. Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηερληθψλ αζθήζεσλ θαη γεληθά ε ρσξίο κέηξν επηκνλή ζε ηερληθά δεηήκαηα είλαη επηθίλδπλε γηα ην ρέξη. Πφζνη θαη πφζνη καζεηέο πηάλνπ δελ έρνπλ εγθαηαιείςεη ιφγσ κφληκεο βιάβεο πνπ ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηελ ηερληθή κειέηε; Σα παξαδείγκαηα ζηα σδεία είλαη δπζηπρψο άπεηξα. Γάγγιην, ηελνληίηηδα θαη άιιεο παζήζεηο κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ην ρέξη θαηαδηθάδνληαο ηνλ πηαλίζηα πνιιέο θνξέο γηα πάληα. Ζ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο είλαη θαη απηή γεκάηε απφ παξαδείγκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ην Μφηζαξη ν νπνίνο ζπκβνχιεπε ηελ εμαδέιθε ηνπ ζηελ νπνία είρε απνζηείιεη θάπνηεο παξηηηνχξεο λέσλ έξγσλ γηα πηάλν "λα κελ αζρνιεζεί εληαηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δχζθνισλ πεξαζκάησλ γηαηί ζα θηλδπλεχζεη λα βιάςεη ηα ηξπθεξά ηεο ρέξηα", αιιά θαη ηνλ νχκαλ ν νπνίνο απφ ην δήιν ηνπ λα βειηηψζεη ηελ ηερληθή ηνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ δαρηχισλ ηνπ θαηαδηθάζηεθε ζην λα κε κπνξεί λα μαλαπαίμεη πνηέ ηνπ πηάλν. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθκάζεζεο ηνπ πηάλνπ πνπ ζεσξνχληαη εληειψο κεραληζηηθά, είλαη ηειηθά ζε κεγάιν βαζκφ θαη εγθεθαιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε αλεμαξηεζία δαθηχισλ θαη ρεξηψλ. Γελ είλαη ε 'εμάζθεζε' απηή πνπ βνεζάεη, αιιά ε επαλάιεςε. Γελ είλαη ην φηη ηα δάρηπια πξέπεη λα γπκλαζηνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα, είλαη ην φηη ν πηαλίζηαο πξέπεη λα θάλεη θηήκα ηνπ ηελ εγθεθαιηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δαθηχισλ πνπ απαηηείηαη. Ο εγθέθαινο είλαη ινηπφλ απηφο πνπ γπκλάδνπκε θαη φρη ηα δάθηπια. Φπζηθά γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ ζην ζεκείν απηφ θξίλνπκε απαξαίηεην ην λα εμεγήζνπκε πσο κε ηε ιέμε 'εμάζθεζε' εδψ ελλννχκε ην κεραληζηηθφ γχκλαζκα ησλ δαθηχισλ, ελψ κε ηε ιέμε επαλάιεςε ελλννχκε ηελ ζπλερή επαλαιακβαλφκελε ελαζρφιεζε θαη επαθή κε ην φξγαλν, ηελ ηαθηηθή θαη καθξνρξφληα κειέηε. Οκνίσο, ην γχκλαζκα θαη ην 'δπλάκσκα' ησλ δαθηχισλ είλαη έλαο κχζνο. Σα δάρηπια δελ δηαζέηνπλ θάπνηνπο κχεο πνπ γπκλάδνληάο ηνπο λα καο βνεζάλε ζην παίμηκν ηνπ πηάλνπ. Αλαηνκηθά, έλαο

11 πεπεηξακέλνο πηαλίζηαο θαη θάπνηνο πνπ δελ έρεη παίμεη πνηέ ηνπ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν έρνπλ αθξηβψο ην ίδην ρέξη θαη ηα ίδηα δάθηπια. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ κάζεη λα ειέγρνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ην ρέξη θαη ηα δάθηπια. Σέινο, ε πξάμε έρεη δείμεη πσο θαηά θαλφλα, καζεηέο πηάλνπ πνπ δελ κειεηνχλ ηερληθέο αζθήζεηο δελ πζηεξνχλ ηερληθά ζε ηίπνηα απφ απηνχο πνπ ηηο κειεηνχλ. Αληίζεηα κάιηζηα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε άλεζε, ιηγφηεξε πξνθαηάιεςε έλαληη ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ, ππεξηεξνχλ κνπζηθά θαη έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βαξεζνχλ ην πηάλν ή λα θνπξαζηνχλ ςπρνινγηθά θαη λα απνγνεηεπηνχλ. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη δηφηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ ην λα παίδνπλ πξννδεπηηθέο αζθήζεηο κε αξηζκεηηθή ζεηξά. Δμάιινπ, θνηηψληαο πίζσ ζην παξειζφλ δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε ηάζε απηή ηεο ρξήζεο ηερληθψλ αζθήζεσλ γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ εκθαλίδεηαη κεηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Με ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο ην πηάλν θαη κε ηε ζχλζεζε νινέλα πην δεμηνηερληθψλ έξγσλ θαηά ηελ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ ήξζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ πξψησλ ηερληθψλ αζθήζεσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ηερληθήο θαη ηελ εμψζεζε ησλ δεμηνηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθηειεζηή ζην έπαθξν. Απηφ φκσο ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη νη δεμηνηέρλεο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ θαη επνρψλ είραλ απνθηήζεη ηε δεμηνηερλία ηνπο ρσξίο ηε ρξήζε ηερληθψλ αζθήζεσλ. Πηαλίζηεο φπσο ν Μπεηφβελ, ν Μφηζαξη, κνπζηθνί φπσο ν Μπαρ αιιά θαη νη δεμηνηέρλεο ησλ πλεπζηψλ ηνπ κπαξφθ θαη ηεο θιαζζηθήο επνρήο ζπνχδαζαλ ηα φξγαλά ηνπο πξνηνχ θαλ εκθαληζηνχλ νη κέζνδνη ησλ ηερληθψλ αζθήζεσλ. Φπζηθά δελ πηζηεχνπκε πσο ζα πξέπεη θάπνηνο λα κελ παίδεη θαζφινπ ηερληθέο αζθήζεηο. Ζ κειέηε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ αζθήζεσλ έρεη άιισζηε απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε, εθφζνλ γίλεηαη κε κέηξν. Δπνκέλσο, αλ θάπνηνο αηζζάλεηαη πσο έρεη ηελ αλάγθε λα κειεηά ηερληθέο αζθήζεηο πξέπεη απιά λα κελ μεπεξλά θάπνηα φξηα. Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηερληθήο θαη κνπζηθήο δελ πξέπεη λα ράλεηαη πνηέ. ηελ πεξίπησζε φκσο ελφο αξράξηνπ πηαλίζηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ απιή εθκάζεζε θαη αλαπαξαγσγή νξηζκέλσλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ηα θίλεηξα ηνπ δελ επλννχλ ηελ επξεία ρξήζε ηερληθψλ αζθήζεσλ. πλεπψο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο πηάλνπ πνπ ζα είλαη εχρξεζην θαη ζα εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο ρξήζηεο δειαδή ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ην ίδην ην είδνο ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα εμαζθείηαη ζηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ηνπ αξέζνπλ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα βνεζάεη ηνλ ρξήζηε πνπ δελ έρεη πξφηεξεο γλψζεηο κνπζηθήο ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπαξάγεη γξήγνξα θαη εχθνια έλα κνπζηθφ θνκκάηη ηεο αξεζθείαο ηνπ. Μάιηζηα κέζα απφ ηελ δηαξθή εμάζθεζε ηνπ, ηα καζεζηαθά-κνπζηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πάξα πνιιά. 2. Πεξηγξαθή ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα αλαδεηθλχνληαο ζηηο επφκελεο ππφ- ελφηεηεο ηνπο ιφγνπο ησλ ζρεδηαζηηθψλ καο απνθάζεσλ. Ζ ζρεδίαζε έγηλε κε αλζξσπνθεληξηθφ θξηηήξην εζηηάδνληαο ζην δείγκα πνπ επηιέμακε θαη πεξηγξάθνπκε ζε επφκελε ελφηεηα. ε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνζδηνξίζακε ην πξφβιεκα βαζηδφκελνη ζε ελδερφκελεο ιχζεηο θαη αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ. Σα βήκαηα πνπ αθινπζήζακε είλαη κε ηελ ζεηξά ηα εμήο: 1)Έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 2)Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ρξεζηψλ, 3)Καηαλφεζε

12 ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 4)Αλάιπζε δηεξγαζηψλ, 5)Αλάιπζε απαηηήζεσλ, 6)Γεκηνπξγία πξσηνηχπνπ, 7)Αμηνιφγεζε, 8)Δπαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ηέινο ην δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 2.1 Έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλα ζηα πιαίζηα βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο αιιά θαη αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν εζηηάζακε ζην πεδίν εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηνρεχνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Απηή ε έξεπλα καο νδήγεζε ζηελ εμφξπμε ηεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο εθκάζεζεο πηάλνπ. Ζ εθηελήο έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε εζηηάζηεθε ζε παξαπιήζηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, ζε ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν. Ζ αλαδήηεζε απηή καο νδήγεζε ζηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ζηελ εθκάζεζε πηάλνπ ρσξίο δάζθαιν θπξίσο ζε ελήιηθεο. 2.2 Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ρξεζηώλ Γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ ρξεζηψλ (personas) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ πξφηππα γηα ηελ δηεπαθή 1)πήξακε ζπλεληεχμεηο απφ ελδηαθεξνκέλνπο, 2)κηιήζακε κε θαζεγεηέο εθκάζεζεο πηάλνπ (επίθιεζε εηδηθψλ), 3)ζπδεηήζακε κε πσιεηέο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη πηζαλνχο αγνξαζηέο ηέινο 4)αλαδεηήζακε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα παξφκνηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. Αθνχ θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ ζπζθεπή καο απνζπάζακε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηελ ρξήζε δεκηνπξγίαο personas θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε 3 αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα αηφκσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηζηνξίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξαηεξήζακε ζην δείγκα ηεο εξεπλάο καο Personas Persona 1 Εηζαγφγή Ο Ζιίαο Πέηξνπ είλαη πξνπηπρηαθφο ηειεηφθνηηνο θνηηεηήο ζην ηκήκα Μεραλνιφγσλ ηνπ ΔΜΠ θαη είλαη 22 εηψλ. Εεη ζηελ Αζήλα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζε έλα ηξηάξη ζηα Παηήζηα θαη θάζε κέξα μεληηεχεηαη γηα λα πάεη ζην παλεπηζηήκην πνπ θνηηά. Ο Ζιίαο είλαη εξγάδεηαη θάζε βξάδπ ζην εζηηαηφξην πνπ έρεη ν αδειθφο ηεο κάλαο ηνπ γηα λα βγάδεη έλα ραξηδηιίθη ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ηνπο γνλείο ηνπ. «Δίλαη θάηη ηη πξνζσξηλφ ιέεη θάζε θνξά πνπ ησλ ξσηάλε», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κε ηελ θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ αγνξά ζθέπηεηαη φηη ίζσο κπνξέζεη λα απμήζεη ην ραξηδηιίθη ηνπ αλ κάζεη λα παίδεη πηάλν κηαο θαη ν ζεηνο ηνπ ζθέπηεηαη ζνβαξά λα βάιεη κνπζηθή ζην εζηηαηφξην γηα λα ην θάλεη πηάλν-bar. Έηζη έρεη αξρίζεη λα ςάρλεη ζην δηαδίθηπν γηα ζπζθεπέο εχθνιεο εθκάζεζεο πηάλνπ.

13 Μηα ζσλεζηζκέλε κέρα Ζ εκέξα μεθηλά γηα ηνλ Ζιία ζηηο 7. Αθνχ εηνηκαζηεί, θεχγεη γηα ηελ ζρνιή, φπνπ πίλεη ηνλ πξσηλφ ηνπ θαθέ παξέα κε θίινπο κέρξη ηηο 9. ηηο 9.15 μεθηλνχλ ηα καζήκαηα θαη ηειεηψλνπλ ζηηο 3. Σν κεζεκέξη γεπκαηίδεη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη μεθνπξάδεηαη βιέπνληαο ηειεφξαζε. ηε ζπλέρεηα δηαβάδεη θαη πξνεηνηκάδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηελ ζρνιή. Έρεη θαλνλίζεη ην πξφγξακκα ηνπ έηζη ψζηε ην απφγεπκα θαηά ηηο 8 λα πεγαίλεη ζην εζηηαηφξην φπνπ θαη εξγάδεηαη κέρξη ηηο 1:30 ην βξαδχ. Σα κεζάλπρηα πέθηεη γηα χπλν γηα λα είλαη μεθνχξαζηνο ηελ επφκελε εκέξα ζην παλεπηζηήκην. Δραζηερηόηεηες Ο Ζιίαο είλαη πξνρσξεκέλνο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ ελψ ρξεζηκνπνίεη ηνλ ππνινγηζηή θαζεκεξηλά γηα ηα καζήκαηα ηνπ. Δπηζθέπηεηαη ηζηνζειίδεο θαη forum πνπ αθνξνχλ εθκάζεζε πηάλνπ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ. πλαληά θαζεκεξηλά ηνπο θίινπο ηνπ ζην δηαδίθηπν ηηο θπξίσο απνγεπκαηηλέο ψξεο. Πξνζπαζεί λα ηειεηψζεη ην πηπρίν ηνπ γηα λα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη ζαλ κεραλνιφγνο αιιά αλαδεηά θαη δηεμφδνπο κηαο θαη ε θξίζε έρεη πιήμεη ην επάγγεικα ηνπ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη αξρίζεη λα καζαίλεη κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα. Χρήζε Υποιογηζηώλ Ο Ζιίαο είλαη πξνρσξεκέλνο ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ. Απφ κηθξή ειηθία αζρνιείηαη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη απηφ ηνλ βνήζεζε λα εμνηθεησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Σν δηαδίθηπν ην ρξεζηκνπνηεί θπξίσο γηα λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ζρνιή αιιά επίζεο θαη γηα λα βξεη λένπο ηξφπνπο εθκάζεζεο πηάλνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα απαληά ζε θίισλ ζην ζπίηη αιιά θαη κέζσ MSN. Σέινο ελεκεξψλεηαη θαη επηζθέπηεηαη αγαπεκέλεο ηνπ ηζηνζειίδεο γηα αζιεηηθά θαη λέα απφ φιν ηνλ θφζκν. Σηότοη, Φόβοη, Κίλεηρα ηνρεχεη λα κάζεη λα παίδεη πηάλν γξήγνξα θαη απνδνηηθά γηα λα εξγαζηεί ζαλ πηαλίζηαο ην λέν θαηάζηεκα ηνπ ζεηνπ ηνπ ζηελ Γιπθάδα. Δπίζεο ζηνρεχεη λα ηειεηψζεη ην πηπρίν ηνπ θαη λα κάζεη κία δεχηεξε μέλε γιψζζα. Φνβάηαη φηη δελ ζα θαηαθέξεη λα βξεη θάπνηα ζπζθεπή πνπ λα είλαη εχθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη θζελή ζην δηαδίθηπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Ζ χπαξμε κνπζείσλ κε κεγάιε ζπιινγή λνκηζκάησλ θαη ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο αγνξάο «αληίγξαθσλ» λνκηζκάησλ απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηνλ Ζιία γηα λα εκπινπηίδεη ζπλερψο ηελ ζπιινγή ηνπ. Σηότοη από ηε τρήζε ηες εθαρκογής Δπρξεζηία. Δχθνιε αλαδήηεζε λέσλ θνκκαηηψλ. Να ππνζηεξίδεη ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε.

14 Φόβοη θαηά ηελ τρήζε ηες εθαρκογής Αζθάιεηα on line αγνξψλ. Με εχξεζε θάπνηνπ εχθνινπ κεραλήκαηνο. Όγθνο ζπζθεπήο λα είλαη κηθξφο. Πηζαλφηεηα κεγάιεο πνιππινθφηεηαο ησλ θνκκαηηψλ. Quotes «Σελ βάςακε δηθέ κνπ.» «Ζ δσή είλαη έλα ηξηζδηάζηαην παηρλίδη.» Persona 2 Ο Κσλζηαληίλνο Γξεγνξίνπ είλαη 30 εηψλ. ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Κιενπάηξα θαη έρνπλ έλα γην ηνλ Γεκήηξε πνπ πεγαίλεη ζηελ Γ δεκνηηθνχ. Εεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ Πάηξα απφ φπνπ θαη θαηάγεηαη. Ο Κσλζηαληίλνο είλαη δάζθαινο κνπζηθήο ηνπ 4 νπ δεκνηηθνχ ζρνιεηνχ Παηξψλ. αλ λενδηνξηζκέλνο έρεη φξεμε γηα δνπιεία θαη αλαδεηά λένπο ηξφπνπο γηα λα θάλεη ηα παηδία λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ κνπζηθή θαη θπξίσο γηα ηελ κεγάιε ηνπ αγάπε ην πηάλν. Κάπνηα κέξα ειπίδεη ν γηνο ηνπ λα γίλεη κεγάινο ζνιίζηαο θαη γλσξίδεη φηη είλαη θαιφ απφ κηθξφο λα εμνηθεηψλεηαη κε ην πηάλν, θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη βήκα βήκα κηαο θαη ν γηνο ηνπ είλαη αθφκα κηθξφο. Οη λφηεο είλαη ε αξρή αιιά φπσο θάζε αξρή είλαη δχζθνιε, γηα απηφ ην ιφγν αλαδεηά έλα ηξφπν λα κπνξέζεη λα δηδάμεη ηφζν ηνπο καζεηέο ηνπ φζν θαη ηνλ γην ηνπ θαη απηφ είλαη έλα αξθεηά κεγάιν θίλεηξν γηα απηφλ. Ο Κσλζηαληίλνο επίζεο είλαη ΠΑΟΚηζεο κηαο θαη ε κεηέξα ηνπ είλαη απφ ηελ Θεζζαινλίθε θαη φηαλ βξίζθεηαη εθεί δελ παξαιείπεη πνηέ λα πάεη ζην γήπεδν καδί κε ηνλ γην ηνπ. Μηα ζσλεζηζκέλε κέρα Ο Κσλζηαληίλνο μππλάεη κε ηελ Κιενπάηξα ζηηο 7:30 φπνπ παίξλνπλ πξσηλφ καδί κε ηνλ Γεκήηξε. Έπεηηα ν Γεκήηξεο εηνηκάδεηαη γηα ην ζρνιείν κηαο θαη ην ζρνιηθφ πεξλάεη ζηηο 8 αθξηβψο. Ο Κσλζηαληίλνο πεγαίλεη ζηελ δνπιεία ηνπ θαηά ηηο 8:30 θαη επηζηξέθεη ζην ζπίηη ζηηο 4. Ζ Κιενπάηξα βνεζά ηνλ Γεκήηξε ζηα καζήκαηα ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα έρεη ην απφγεπκα ηεο ειεχζεξν θαη λα γπκλαζηεί ζην «Global Gym». Ο Κσλζηαληίλνο δηαβάδεη βηβιία θαη πινεγείηαη ζην δηαδίθηπν, επίζεο πξνζπαζεί λα επηθνηλσλεί κε θίινπο κέζσ MSN. ην δηαδίθηπν αλαδεηά πιεξνθνξίεο θαη έκπλεπζε αθνχ φπσο ιέεη θαη ν ίδηνο έρεη αλνίμεη έλαο θφζκνο κπξνζηά ηνπ, δίλνληαο ηνπ έκπλεπζε, θνπξάγην θαη γλψζεηο, επίζεο αλαδεηά ηξφπνπο εχθνιεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζε αξράξηνπο. πγθεθξηκέλα ςάρλεη θάπνηα εχθνιε ζπζθεπή ζηελ ρξήζηε πνπ λα βνεζά ηνλ ρξήζηε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ κνπζηθή

15 πνπ άθνπζε. Ζ εκέξα ηειεηψλεη ζηηο 10 φπνπ μαπιψλνπλ φινη γηα λα μεθνπξαζηεί ην πλεχκα θαη ην ζψκα. Δραζηερηόηεηες Ο Κσλζηαληίλνο αζρνιείηαη κε ηελ δηδαζθαιεία κνπζηθήο ζην ζρνιεηφ θαη αλαδεηά λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Πινεγείηαη ζην δηαδίθηπν αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο, λέα απφ φιν ηνλ θφζκν θαη πξάγκαηα πνπ ηνπ εμάπηνπλ ηελ θαληαζία θαη ηελ πεξηέξγεηα θαζψο θαη κε ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο κέζσ . Μεγάιε ηνπ αγάπε είλαη ην δηάβαζκα θαη ηδηαίηεξα ην δηάβαζκα ηζηνξηθψλ βηβιίσλ. Γηαζέηεη κία κεγάιε ζπιινγή ηελ νπνία θαη αλαλεψλεη ζπλερψο. Σα αββαηνθχξηαθα πεγαίλεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηνπο γνλείο ηνπ γηα θαγεηφ νη νπνίνη δνπλ ιίγν έμσ απφ ηελ Πάηξα. Θεψξεη φηη ε έμνρε, ν παππνχο θαη ε γηαγηά θάλνπλ πνιχ θαιφ ζηνλ Γεκήηξε. Κάπνηα βξάδηα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπίηηα θίισλ γηα θαγεηφ θαη θνπβέληα. Πνιινί θίινη ηνπο έρνπλ παηδία ζηελ ειηθία ηνπ Γεκήηξε. Απηέο νη επηζθέςεηο θάλνπλ πνιχ θαιφ ζε φια ηα κειή ηεο νηθνγέλεηαο. Βνεζνχλ ηνλ Γεκήηξε λα εληαρζεί ζε παξέεο θαη λα γίλεη θνηλσληθφο αιιά επίζεο βνεζνχλ ηνλ Κσλζηαληίλν λα επηθνηλσλεί κε ηνπο θίινπο ηνπ. Γελ ράλεη ηελ επθαηξία λα πεγαίλεη ζε ζπλαπιίεο κηαο θαη ήηαλ άγξην κέηαιιν θαη κεηά ην γάκν ε Κιενπάηξα ηνπ έρεη βάιεη ηα δπν πφδηα ζε κηα ζαγηνλάξα. Χρήζε Υποιογηζηώλ Ο Κσλζηαληίλνο είλαη έκπεηξνο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ. Σν δηαδίθηπν ην ρξεζηκνπνηεί θπξίσο γηα λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνπιεία ηνπ, γηα λα επηζθεθηεί ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο άιισλ θαη γηα λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε λέεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα απαληά ζε θίισλ ζην ζπίηη. Σέινο ελεκεξψλεηαη θαη επηζθέπηεηαη αγαπεκέλεο ηνπ ηζηνζειίδεο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αζιεηηθά θαη λέα απφ φιν ηνλ θφζκν. Σηότοη, Φόβοη, Κίλεηρα ηφρνο ηνπ ραξαθηήξα καο είλαη λα θαηαθέξεη λα δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνλ γην ηνπ κνπζηθή φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια θαη επραξίζηα γίλεηαη. Δπίζεο πξνζπαζεί λα δηνξγαλψλεη ζπρλά απνδξάζεηο απφ ηελ κεγαινχπνιε, επηζθέπηνληαο ηνπο γνλείο ηνπ. Πηζηεχεη φηη αλ δελ ήηαλ ηφζν δεκέλε ε νηθνγέλεηα ηνπ δελ ζα είρε πξφζβαζε ζηελ γλψζε θαη ζηελ δσή πνπ έρεη ηψξα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζέιεη λα θξαηά δεκέλε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ελψ πξνζπαζεί λα δψζεη φζεο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη επθαηξίεο κπνξεί ζηνλ γην ηνπ. Φνβάηαη φηη κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα βξεη θάπνηα ηερλνινγία πνπ λα είλαη αξθεηά εχθνιε θαη θζελή ζηελ αγνξά πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Δπίζεο θνβάηαη φηη αθφκα θαη αλ βξεη κηα ηερλνινγία πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ίζσο λα κελ είλαη πνιχ θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη έηζη λα κελ έρεη κεγάιε πνηθηιία θνκκαηηψλ γηα αλαπαξαγσγή θαη εθκάζεζε.

16 Σηότοη από ηε τρήζε ηες εθαρκογής Να είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε. Να βνήζα ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθκάζεζε παξέρνληαο κεγάιε πνηθηιία θνκκαηηψλ. Να ππνζηεξίδεη ερεηηθή αλάδξαζε. Φόβοη θαηά ηελ τρήζε ηες εθαρκογής Γπζρξεζηία Φφβνο γηα ρακειή πνηφηεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ. Πηζαλφηεηα θαθήο αλάδξαζεο Πηζαλφηεηα θαθήο αθνπζηηθήο Quotes «Κάζε εκπφδην γηα θαιφ.» «Γελ ππάξρεη δελ κπνξψ, ππάξρεη δελ ζέισ.» Persona 3 Ο Μαλψιεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πέξαζε επηηπρψο απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ θαη εξγάδεηαη πιένλ σο θαζεγεηήο ηζηνξίαο ζην 3 ν γπκλάζην Μεζνινγγίνπ. ηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν γπκλάδεηαη, παίδεη πνδφζθαηξν κε ηνπο ζπλάδειθνπο θαη θίινπο ηνπ, ζεξθάξεη ζην δηαδίθηπν θαη αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ. Παξά ηηο πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ηνπ ζηελ θινγέξα, δελ θαηάθεξε αθφκα λα κάζεη λα παίδεη πηάλν παξφηη απηφ απνηεινχζε δηαθαήο πφζνο ηνπ απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Οη ζπλζήθεο θαη ε πνιππινθφηεηα απηνχ ηνπ νξγάλνπ απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε απηή ηνπ ηελ επηζπκία. Απηή ηελ πεξίνδν πνπ δηαζέηεη αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν ζα επηζπκνχζε λα αζρνιεζεί κε ην πηάλν πνπ αγφξαζε απφ ην δηαδίθηπν αιιά ζηελ πεξηνρή πνπ κέλεη κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα ηα νπνία δνθίκαζε θαη δελ ηνλ ηθαλνπνίεζαλ. Μηα ζσλεζηζκέλε κέρα Ο Μαλψιεο μππλάεη θάζε κέξα ζηηο 7:15 θαη αξρίδεη λα εηνηκάδεηαη γηα ην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ην απηνθίλεηφ ηνπ γηα λα πάεη ζην ζρνιείν ην νπνίν βξίζθεηαη πεξίπνπ 12 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ ηφπν πνπ δηακέλεη. Σα καζήκαηα ηειεηψλνπλ πεξίπνπ ζηε 1, κε αξθεηά δηαιιείκαηα φκσο ελδηάκεζα. Μεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ ν Μαλψιεο παίξλεη ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ φπνπ αξρίδεη λα εηνηκάδεη θάηη πξφρεηξν γηα λα θάεη εάλ έρνπλ ηειεηψζεη νη πξνκήζεηεο πνπ ζηέιλεη ηαθηηθά ε κεηέξα ηνπ. Πεξίπνπ ζηηο 3 αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ηα θαζήθνληά ηνπ πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. Σν πνιχ ζηηο 5 έρεη ηειεηψζεη κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζρνιείν θαη επνκέλσο επηθνηλσλεί κε ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα πάλε λα παίμνπλ πνδφζθαηξφ. Μεηά ην πνδφζθαηξν έξρεηαη ζην

17 ζπίηη πεξίπνπ ζηηο 8 θαη εθφζνλ θάλεη έλα κπάλην έπεηηα αζρνιείηαη κε πξάγκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Πεξίπνπ ζηε 1 αξρίδεη λα εηνηκάδεηαη γηα λα πάεη γηα χπλν. Σελαρηα τρεζες Ο Μαλψιεο κπαίλεη ζην youtube θαη πξνζπαζεί λα απνκλεκνλεχζεη θνκκάηηα κε νδεγίεο γηα λα ηα παίμεη έπεηηα ζην πηάλν Πξνζπαζεί λα παίμεη νξηζκέλα θνκκάηηα ρξεζηκνπνηψληαο παξηηηνχξεο πνπ ηνπ έδσζε ν θίινο ηνπ ν Γηάλλεο αιιά δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα Ο Μαλψιεο επηδηψθεη ζηα γελέζιηά ηνπ λα παίμεη έλα θνκκάηη πνπ πίζηεπε φηη έκαζε ζην πηάλν αιιά ην απνηέιεζκα είλαη απνγνεηεπηηθφ πκκεηέρεη ζην forum insomnia θαη παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε κνπζηθήο κέζσ ππνινγηζηή. Σηότοη από ηε τρήζε ηες εθαρκογής Να είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε. Φόβοη θαηά ηελ τρήζε ηες εθαρκογής Γπζρξεζηία Φφβνο γηα ρακειή πνηφηεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ. Quotes «Μηα θαη θαιή.» «Άζηα λα πάλε.» 2.3 Καηαλόεζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Γηα λα θαηαθέξνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ γλψζε πνπ πήξακε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο πνπ ηνπο ηθαλνπνηνχλ θαη ηνπο εκπλένπλ αθινπζήζακε ηελ ζπλεζηζκέλε ηερληθή ηεο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ. Μέζα απφ απηήλ ηελ ππνζεηηθή αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ θάπνην ζηφρν κε θάπνηνπο πξσηαγσληζηέο θαηαθέξακε λα αλαδείμνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. Γεκηνπξγήζακε ηξηψλ εηδψλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ζελάξηα πεξηβάιινληνο, ζελάξηα θιεηδηά θαη ζελάξηα επηθχξσζεο, εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ην θάζε έλα απφ απηά. Με ηα ζελάξηα πεξηβάιινληνο θαηαθέξακε λα δψζνπκε έλα επξχηεξν πιαίζην εθδήισζεο ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξψλ αλαδεηθλχνληαο κηα πην επηθαλεηαθή θαη αθαηξεηηθή εηθφλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Με ηα ζελάξηα θιεηδηά εζηηάζακε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ην πξντφλ εμνξχζζνληαο ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ

18 πξντφληνο γηα ηνλ ρξήζηε. Ζ εζηίαζε ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ-ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε βνήζεζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ. Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζελάξηα επηθχξσζεο γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ ζρεδηαζηηθή ιχζε ζε κηα πνηθηιία πεξηζηάζεσλ. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηήζακε έλα εξγαιείν αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θξίζεθε αλαγθαία αθνχ πξνζθέξεη ζηνρνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηεξαξρηθή δνκή, εζσηεξίθεπζε/εμσηεξίθεπζε, δηακεζνιάβεζε θαη αλάπηπμε. Δηθνλα1. Μνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηθνχ καο πξνβιήκαηνο θαηαθέξακε κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ λα αλαζέζνπκε ηνπο ξφινπο φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθνλα1 θαη λα εμνξχμνπκε απηέο ηηο απαηηήζεηο εμεηάδνληαο ηηο ηξηπιέηεο πνπ αλαπαξηζηψληαη. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ βνήζεζε ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη ηελ αλάδεημε λέσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ Σελάρηα Σελάρηα Περηβάιιοληος Ο Μαλψιεο ζέιεη λα κάζεη λα παίδεη πηάλν κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε πνιχ εχθνιν ηξφπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα. Σνλ ελδηαθέξεη λα κπνξεί λα αλαπαξάγεη κφλνο ηνπ νπνηνδήπνηε ηξαγνχδη αθνχεη θαη ηνπ αξέζεη. Υξεζηκνπνηεί γηα απηφ ηνλ ιφγν κηα ζπζθεπή ηαπηφρξνλα θαζψο παίδεη πηάλν ε νπνία ηνλ θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πνηα πιήθηξα πξέπεη λα παηήζεη γηα λα παίμεη έλα θνκκάηη. Ο Μαλψιεο γπξλάεη απφ ηελ δνπιεηά ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο θαη ζέιεη λα ραιαξψζεη ιφγσ ηεο εβδνκαδηαίαο θνχξαζεο. Αθνχ θνηκεζεί κεξηθέο ψξεο, μππλάεη θαη ζπλεηδεηνπνηεί πσο αχξην δελ έρεη δνπιεηά θαη ζπλεπψο νχηε θάπνην πξσηλφ μχπλεκα. Απνθαζηδεη ινηπφλ λα θαιέζεη ζην ζπίηη ηελ παξέα ηνπ φπσο θαη ζπλεζίδεη άιισζηε λα θάλεη ηα βξάδηα πνπ έρεη ειεχζεξν ρξφλν. Αθνχ καδεπηεί φιε ε παξέα ζην ζπίηη ηνπ Μαλψιε βιέπνπλ φινη καδί θάπνηα ηαηλία θαη ζηελ ζπλέρεηα απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ έλα δηαγσληζµφ. Σνλ δηαγσληζκφ ησλ "ηαρχηεξσλ δαθηχισλ" φπσο ηνλ νλνκάδνπλ. ην δηαγσληζκφ απηφ ην θάζε κέινο ηεο παξέαο θαιείηαη λα παίμεη ζηελ εηδηθή ζπζθεπή πηάλνπ πνπ ν Μαλψιεο πξφζθαηα αγφξαζε. Φπζηθά θαλέλαο δελ έρεη ηδέα απφ πηάλν. Απηφ φκσο δελ ηνπο πηνεί αιιά ίζα ίζα θάλεη ηελ δηαδηθαζία πην ελδηαθέξνπζα. ηφρνο ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη λα παίμεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ επηιέγνπλ νη θίινη ηνπ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ιάζε.

19 O Μαλψιεο ζέιεη λα κάζεη λα παίδεη πηάλν αιιά δελ μέξεη απφ πνπ λα αξρίζεη. Δίλαη θαηά ησλ σδείσλ θαη ζεσξεί πσο νη απηνδίδαθηνη κνπζηθνί-νξγαλνπαίθηεο έρνπλ θαιχηεξε κνπζηθή αληηιεςε θαζψο ζεσξεί πσο ηα κνπζηθά ζρνιεία πεξηνξίδνπλ ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο. Δπνκέλσο πηζηεχεη πσο ε κνπζηθή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ειεπζεξία ψζηε ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαζελφο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα ηνλ ιφγν ινηπφλ απηφ απνθαζίδεη λα μεθηλήζεη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην πηάλν παξαηεξψληαο ηα βηληεάθηα πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. Απηφ φκσο ηνπ θαίλεηαη δχζρξεζην θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ηα νπνία επηζπκεί λα παίμεη είηε δελ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν είηε είλαη θαθήο πνηφηεηαο. Υξεζηκνπνηεί ινηπφλ ηελ ζπζθεπή πνπ κφιηο αγφξαζε ε νπνία ηνπ θαίλεηαη πνιχ απιή ζηελ ρξήζε θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα παίμεη κεγάιε πιεζψξα θνκκαηηψλ ηεο αξεζθείαο Σελ πξνεγνπκέλε εβδνκάδα ν Κσλζηαληίλνο κε ηνλ γην ηνπ πήγαλε ζε κηα ζπλαπιία πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα. Ο κηθξφο Γεκεηξάθεο εληππσζηάζηεθε ηφζν απφ ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ είδε θαη ξσηνχζε ηνλ παηέξα ηνπ ζπλέρεηα γηα ηελ κνπζηθή θαη ηηο λφηεο θαη γηα ην αλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεγάινο κνπζηθφο κε ην ζπλζεζάηδεξ. Ο παηέξαο ηνπ πξνβιεκαηίζηεθε αξθεηά θαη ζηγά ζηγά μεθίλεζε ηελ αλαδήηεζε ζην ηληεξλέη γηα ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ γην ηνπ λα κάζεη κνπζηθή μεθηλψληαο απφ ηελ εθκάζεζε ησλ λνηψλ ζην πηάλν. Ο Κσλζηαληίλνο πξφζθαηα ζπκκεηείρε ζε έλα ζπλέδξην κε ζέκα ηελ δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηα ζρνιεηά θαη ηξφπνπο ζσζηήο παηδαγψγεζεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ ζπλέδξηνπ ήηαλ αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλνο γηαηί δελ ζπκθσλνχζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη έρνληαο δήζεη ζηα σδεία ηφζα ρξφληα πξνζπαζψληαο λα κάζεη κνπζηθή γλσξίδεη πφζν δχζθνιν θαη επίπνλν είλαη λα κάζεη θάπνηνο κνπζηθή, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ κηιάκε γηα έλα κηθξφ παηδί. θέθηεθε ηη σξαία πνπ ζα ήηαλ έλαο κηθξφο καζεηήο ηνπ λα κπνξεί λα παξάγεη έλα ηξαγνχδη πνπ ηνλ εληππσζίαζε Σελάρηα Κιεηδηά Ο Μαλψιεο θαηεβάδεη απφ ην δηαδίθηπν κηα παξηηηνχξα κε ην αγαπεκέλν ηνπ θιαζηθφ θνκκάηη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηνπνζεηεί ζηελ εηδηθή ζέζε αλάγλσζεο ηεο ζπζθεπήο. Έπεηηα επηιέγεη ζηελ ζπζθεπή ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο / ππφδεημεο θαη αξρίδεη λα παηάεη ηα θαηάιιεια πιήθηξα ζην πηάλν πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ πνπ επέιεμε, έηζη φπσο ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ζπζθεπή. Ο Μαλψιεο ζέιεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν βειηηψζεθε ν ίδηνο ζηελ αλαπαξαγσγή θνκκαηηψλ ζην πηάλν. Δλεξγνπνηψληαο ηελ ζπζθεπή επηιέγεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ έρεη παίμεη παιηφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ην παίδεη δεηψληαο απφ ηελ ζπζθεπή λα ζπγθξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ κε πξνγελέζηεξεο πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε απηήλ. Ζ ζπζθεπή ηνπ παξνπζηάδεη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ επηδεηθλχεη ζε πνηα ζεκεία βειηηψζεθε θαη ηη πξέπεη λα πξνζέμεη αθφκα γηα λα βειηησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Ο Σάζνο, θάζε κέξα ην κεζεκέξη κεηά ην ζρνιείν αθνχεη κνπζηθή ζην ξαδηφθσλν. Έηζη ινηπφλ θαη ζήκεξα Σξίηε αθνχεη ην αγαπεκέλν ηνπ θνκκάηη ζην ξαδηφθσλν θαη ελζνπζηάδεηαη ηφζν πνιχ πνπ

20 απνθαζίδεη λα ην παίμεη. Δλεξγνπνηεί ηελ ζπζθεπή ε νπνία αληρλεχεη ην θνκκάηη πνπ αθνχγεηαη θαη αλαδεηά ζην δηαδίθηπν γηα κηα παξηηηνχξα ηεο κνπζηθήο ηνπ. Σέινο κέζσ κηαο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο θαιεί ηνλ Σάζν λα παίμεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζην πηάλν κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη επί ηνπ πηάλνπ. Ο Κσλζηαληίλνο είλαη αξθεηά ρξφληα θαζεγεηήο θαη πξφζθαηα έθηαζε κηα εγθχθιηνο ζην ζρφιην κε ηελ νπνία έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζπζθεπή γηα λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ κνπζηθή ζηνπο καζεηέο ηνπο, έηζη ινηπφλ έθαηζε κπξνζηά ζηελ ζπζθεπή θαη απνθάζηζε λα δεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα αλ είλαη αξθεηά εχρξεζηε ψζηε λα είλαη εχθνιε ε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε. Πάηεζε ην θνπκπί ηεο έλαξμεο θαη απνθάζηζε κηαο θαη δελ είρε μαλά ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπζθεπή λα επηιέμεη έλα θνκκάηη απφ ηα απνζεθεπκέλα ζηνλ θάθειν. Μφιηο μεθίλεζε ην πξφγξακκα άξρηζαλ λα αλάβνπλ ηα ιακπάθηα πάλσ ζηα πιήθηξα θαη ηνπ έθαλε εληχπσζε πσο ε ηαρχηεηα ησλ θψησλ πάλσ ηα πιήθηξα ήηαλ πξνζαξκνζκέλε κε ην αλ πάηεζεο ην ζσζηφ πιήθηξν. Δλζνπζηάζηεθε ακέζσο θαη πεξίκελε ελαγσλίσο ηελ ψξα λα θάλεη κάζεκα ζην ζρνιεηφ. ην ηειεπηαίν ηνπο ηαμίδη ν Κσλζηαληίλνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ Ηαπσλία γλψξηζαλ έλα θαηλνχξην γηα ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα πνιηηηζκφ θαη παξαδφζεηο. Ο Κσλζηαληίλνο πήξε πάξα πνιιέο ηδέεο απφ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ γλψξηζε εθεί. πγθεθξηκέλα ηνπ έθαλε εληχπσζε έλα κεγαιφθσλν πνπ έκνηαδε κε θάπνην είδνπο πηάλν. Εήηεζε θάπνηεο παξηηηνχξεο απφ έλα θαηάζηεκα ηεο Ηαπσλίαο θαη ηειηθά θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη θάπνηεο παξηηηνχξεο. Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ έγξαςε ηηο παξηηηνχξεο ηνλ ππνινγηζηή θαη έπεηηα έθαζηε ζην κεράλεκα, θαηέβαζε ηελ έθδνζε πνπ ππνζηήξηδε ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν θαη θφξησζε ηελ παξηηηνχξα. Ξεθίλεζε λα παηά ηα πιήθηξα κε ηνλ ξπζκφ πνπ πξφζηαδε ην κεράλεκα κέζα απφ ηα θψηα πνπ αλαβφζβελαλ κε γξήγνξε ηαρχηεηα. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ δελ κπνξνχζε λα πεξηγξάθεη. Ο Ζιίαο πξφζθαηα επηζθέθηεθε έλα πηάλν bar γηα λα πάξεη ηδέεο γηα ην πψο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ην θαηάζηεκα ηνπ ζεηνπ ηνπ ψζηε λα θέξεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο αιιάδνληαο χθνο ρσξίο λα ρξεηαζηνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ Botrini κηιψληαο κε ηνλ πηαλίζηα ηνπ θαηαζηήκαηνο κεηά ην πέξαο ηεο παξάζηαζεο άξρηζε λα ξσηά πξάγκαηα γχξσ απφ ηηο γλψζεηο ηνπ πηαλίζηα γηα ην αληηθείκελν. Όηαλ έκαζε φηη ν πηαλίζηαο ρξεηάζηεθε πεξίπνπ 15 ρξφληα γηα λα κάζεη πηάλν απνγνεηεπηηθέ. Παξφια απηά πίζηεπε φηη ε ζπζθεπή πνπ πξφζθαηα βξήθε ζην δηαδίθηπν ζα κπνξέζεη λα ηνπ δηδάμεη θάπνηα θνκκάηηα ψζηε λα κπνξέζεη λα παίμεη ζην καγαδί. Έηζη ινηπφλ κηα κέξα θάιεζε ηνλ λέν ηνπ θίιν πηαλίζηα λα ηνπ δείμεη ηελ λέα ζπζθεπή. Αθνχ ηελ πξνγξακκάηηζε έβαιε ηνλ πηαλίζηα λα παίμεη πηάλν. Ζ ζπζθεπή θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη φιεο ηηο λφηεο πνπ έπαημε ν επαγγεικαηίαο θαη έηζη ν Ζιίαο άξρηζε ζηγά ζηγά κε ηελ βνήζεηα ηνπ θίινπ ηνπ θαη ηεο ζπζθεπήο λα εμαζθείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα. Ο Ζιίαο ηελ Σξίηε πήξε ην κεηξφ γηα λα πάεη ζην παλεπηζηήκην φπσο θάλεη θάζε κέξα. Πνηέ φκσο κέρξη ηφηε δελ είρε παξαηεξήζεη φηη ζην κεηξφ ππήξρε κηα κνπζηθή ππφθξνπζε πνπ ν ξπζκφο ηεο ήηαλ παξνξκεηηθφο θαη αλεβάζηεθεο. Απνθάζηζε λα ηελ ερνγξαθήζεη κηαο θαη δελ γλψξηδε ην θνκκάηη. Έηζη θαη έθαλε έβγαιε ην καγλεηνθσλάθη ηνπ θαη ερνγξάθεζε ην θνκκάηη. Σν απφγεπκα κφιηο έθηαζε ζπίηη ζχλδεζε ην καγλεηφθσλν κε ηελ ζπζθεπή θαη θφξησζε ην θνκκάηη. Πάηεζε ηελ αλαδήηεζε θαη ε ζπζθεπή ζπλδέζεθε κε ην δηαδίθηπν θαη βξήθε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Ο Ζιίαο ελζνπζηάζηεθε θαη θφξησζε ην θνκκάηη ζην νπνίν μεθίλεζε λα εμαζθείηαη.

21 Ο Ζιίαο πξφζθαηα είδε ζηελ εθεκεξίδα κηα αγγειία απφ έλα ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ γηα έλα δηαγσληζκφ πνπ δεηνχζε κνπζηθφ ζήκα γηα ην ζηαζκφ απφ λένπο θαιιηηέρλεο. Σν βξήθε πνιχ ελδηαθέξνλ κηαο θαη είρε έπαζιν 1000 εχξν. Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ δελ γλψξηδε ηηο λφηεο παξά κφλν θάπνηα θνκκάηηα ζην θαηλνχξγην ηνπ κεράλεκα απνθάζηζε λα θάηζεη λα αλαπαξάγεη ην ζπλζέζεηο γηα λα ζηείιεη. Ρχζκηζε ηελ ζπζθεπή έηζη ψζηε λα ερνγξαθεί ηα θνκκάηηα πνπ ζα παξάγαγε. Ήδε κεηά απφ 2 ψξεο είρε παξαγάγεη πάλσ απφ 30 θνκκάηηα. Έβαιε ηελ ζπζθεπή λα ηα αλαπαξαγάγεη απφ ηελ αξρή έλα έλα γηα λα πάξεη ηα θαιχηεξα θαη λα θάλεη κηα λέα ζχλζεζε. Έηζη ηειηθά θαηάθεξε κε ηελ βνήζεηα ηεο ζπζθεπήο λα θάλεη κηα πνιχσξε δνπιεία γηα έλα κνπζηθφ ζε ιίγε κφλν ψξα. Ζ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ Έιιελα δελ ηνλ εγθαηαιείπεη πνηέ. Έηζη ινηπφλ θαη ν Ζιίαο κε γλσξίδνληαο απφ πηάλν είδε κηα αγγειία γηα εξγαζία ζε σδείν γηα ηκήκαηα αξραξίσλ κε θαιφ κηζζφ. Απνθάζηζε λα πάξεη ηειέθσλν γηα λα ζπλελλνεζεί. Γπζηπρψο φκσο ηνπ δήηεζαλ λα πεξάζεη απφ θνληά γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Σελ πάηεζε ζθέθηεθε, πάλσ ζηελ απνγνήηεπζε ηνπ ζπκήζεθε ην κεράλεκα πνπ είρε πξνζθάησο αγνξάζεη. Μηα κηθξή ζπζθεπή πνπ κπαίλεη πάλσ απφ ην πηάλν θαη δείρλεη πάλσ ζηα πιήθηξα ηη πξέπεη λα παηήζεη. Απνθάζηζε λα ηελ πάξεη καδί ηνπ ηελ κέξα ηεο ζπλέληεπμεο ειπίδνληαο φηη δελ ζα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο άιινπο. Έηζη ινηπφλ έθαηζε πάλσ ζην πηάλν θαη άξρηζε λα δνθηκάδεη ηελ ζπζθεπή ψζηε λα κελ γίλεη αληηιεπηή. Ο Ζιίαο πξφζθαηα έπαηδε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζην PS3 ζε κηα πηζηά είρε έλα γξίθν κνπζηθήο. Έπξεπε λα αλαπαξάγεη ζσζηά ηα ρακέλα κέξε απφ έλα θνκκάηη κνπζηθήο γηα λα κπνξέζεη λα αλνίμεη ε ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο πίζηαο. Έβιεπε ηελ παξηηηνχξα κπξνζηά ηνπ αιιά δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη πσο παηδφηαλ θαη πνηεο λφηεο έιεηπαλ. Σειηθά ζθέθηεθε ηελ ζπζθεπή πνπ είρε θαη ηελ έθεξε θνληά. Βιέπνληαο ηηο λφηεο ηηο έγξαςε ζηελ ζπζθεπή δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ παξηηηνχξα. Έπεηηα πάηεζε ηελ αλαδήηεζε θαη ε ζπζθεπή βξήθε νιφθιεξν ην θνκκάηη θαη έηζη θαηάθεξε λα βξεη ηηο ρακέλεο λφηεο, αλνίγνληαο έηζη ηελ ππφινηπε πίζηα. Ζ Google πξφζθαηα έβγαιε κηα ηξνκεξή λέα ππεξεζία ζην internet κέζσ ηεο νπνίαο κπνξείο λα βξεηο θνκκάηηα θαη λα πξνζεκεηψζεηο κνπζηθά φξγαλα. Πξηλ ιίγεο κέξεο έηπρε ν Κσλζηαληίλνο λα επηζθεθηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αιιά ζθέθηεθε φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα φξγαλα θάζε απηά. Αιιά παξφια απηά δελ ππήξρε ηξφπνο λα κεηαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πίζηαο ζε έλα πξαγκαηηθφ φξγαλν, δειαδή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξείο λα έρεηο φηαλ παίδεηο ζηνλ ππνινγηζηή (αλ θάλεηο ιάζνο λα ζηακαηήζεη θαη λα ζε εηδνπνηήζεη). Ζ ζπζθεπή πνπ είρε πάξεη γηα ηνλ γην ηνπ είδε φηη ππνζηήξηδε απηήλ ηελ ππεξεζία έρνληαο δηαβαζκίζεηο φπσο έιεγε ην manual πεξηκέλνληαο ηφζν ηνλ άλζξσπν λα αθνινπζεηέε ηνλ ξπζκφ φζν θαη πξνζθέξνληαο feedback ζηνλ ρξήζηε ζηακαηψληαο ην θνκκάηη θαη ηνλίδνληαο ην ιάζνο αλαβνζβήλνληαο ην ζσζηφ θνπκπί. Έηζη ινηπφλ απνθάζηζε λα πνζηάξεη ηελ ζπζθεπή θάλνληαο θάπνην ιάζνο επίηεδεο. Έηζη θαη έθαλε θαη ε ζπζθεπή αλαγλψξηζε ην ιάζνο πεξηκέλνληαο λα παηήζεη ην ζσζηφ θνπκπί. Ο Μαλψιεο θαηεβάδεη απφ ην δηαδίθηπν κηα παξηηηνχξα κε ην αγαπεκέλν ηνπ θιαζηθφ θνκκάηη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηνπνζεηεί ζηελ εηδηθή ζέζε αλάγλσζεο ηεο ζπζθεπήο. Έπεηηα επηιέγεη ζηελ ζπζθεπή ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο / ππφδεημεο θαη αξρίδεη λα παηάεη ηα θαηάιιεια πιήθηξα ζην πηάλν

22 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ πνπ επέιεμε, έηζη φπσο ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ζπζθεπή. Ο Μαλψιεο ζέιεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν βειηηψζεθε ν ίδηνο ζηελ αλαπαξαγσγή θνκκαηηψλ ζην πηάλν. Δλεξγνπνηψληαο ηελ ζπζθεπή επηιέγεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ έρεη παίμεη παιηφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ην παίδεη δεηψληαο απφ ηελ ζπζθεπή λα ζπγθξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ κε πξνγελέζηεξεο πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε απηήλ. Ζ ζπζθεπή ηνπ παξνπζηάδεη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ επηδεηθλχεη ζε πνηα ζεκεία βειηηψζεθε θαη ηη πξέπεη λα πξνζέμεη αθφκα γηα λα βειηησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Ο Σάζνο, θάζε κέξα ην κεζεκέξη κεηά ην ζρνιείν αθνχεη κνπζηθή ζην ξαδηφθσλν. Έηζη ινηπφλ θαη ζήκεξα Σξίηε αθνχεη ην αγαπεκέλν ηνπ θνκκάηη ζην ξαδηφθσλν θαη ελζνπζηάδεηαη ηφζν πνιχ πνπ απνθαζίδεη λα ην παίμεη. Δλεξγνπνηεί ηελ ζπζθεπή ε νπνία αληρλεχεη ην θνκκάηη πνπ αθνχγεηαη θαη αλαδεηά ζην δηαδίθηπν γηα κηα παξηηηνχξα ηεο κνπζηθήο ηνπ. Σέινο κέζσ κηαο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο θαιεί ηνλ Σάζν λα παίμεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζην πηάλν κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη επί ηνπ πηάλνπ. Ο Μαλψιεο γπξλάεη απφ ηελ δνπιεηά ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο θαη ζέιεη λα ραιαξψζεη ιφγσ ηεο εβδνκαδηαίαο θνχξαζεο. Αθνχ θνηκεζεί κεξηθέο ψξεο, μππλάεη θαη ζπλεηδεηνπνηεί πσο αχξην δελ έρεη δνπιεηά θαη ζπλεπψο νχηε θάπνην πξσηλφ μχπλεκα. Απνθαζίδεη ινηπφλ λα θαιέζεη ζην ζπίηη ηελ παξέα ηνπ φπσο θαη ζπλεζίδεη άιισζηε λα θάλεη ηα βξάδηα πνπ έρεη ειεχζεξν ρξφλν. Αθνχ καδεπηεί φιε ε παξέα ζην ζπίηη ηνπ Μαλψιε βιέπνπλ φινη καδί θάπνηα ηαηλία θαη ζηελ ζπλέρεηα απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ έλα δηαγσληζµφ. Σνλ δηαγσληζκφ ησλ "ηαρχηεξσλ δαθηχισλ" φπσο ηνλ νλνκάδνπλ. ην δηαγσληζκφ απηφ ην θάζε κέινο ηεο παξέαο θαιείηαη λα παίμεη ζηελ εηδηθή ζπζθεπή πηάλνπ πνπ ν Μαλψιεο πξφζθαηα αγφξαζε. Φπζηθά θαλέλαο δελ έρεη ηδέα απφ πηάλν. Απηφ φκσο δελ ηνπο πηνεί αιιά ίζα ίζα θάλεη ηελ δηαδηθαζία πην ελδηαθέξνπζα. ηφρνο ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη λα παίμεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ επηιέγνπλ νη θίινη ηνπ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ιάζε. Ο Σάζνο σο έθεβνο ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ νη άιινη γηα ηνλ ίδην. πλεπψο πξαγκαηνπνηεί αξθεηά ζπρλά θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ ζεσξψληαο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ θίισλ ηνπ θαη εηδηθά απηψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά. πγθεθξηκέλα ζην πάξηπ πνπ δηνξγαλψλεη ε θίιε ηνπ ε Δχε ην άββαην ζέιεη λα εληππσζηάζεη ηνπο πάληεο θαη θπξίσο κία κεγαιχηεξε θίιε ηνπ, ηελ Μαξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθαζίδεη λα κάζεη λα παίδεη ζην πηάλν έλα απφ ηα αγαπεκέλα θνκκάηηα ηεο Μαξίαο έηζη ψζηε λα ην παίμεη ζην πάξηπ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπζθεπή γηα αξθεηέο ψξεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη πσο ζα είλαη ζε ζέζε λα παίμεη κε άλεζε ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη ζην πηάλν. O Μαλψιεο ζέιεη λα κάζεη λα παίδεη πηάλν αιιά δελ μέξεη απφ πνπ λα αξρίζεη. Δίλαη θαηά ησλ σδείσλ θαη ζεσξεί πσο νη απηνδίδαθηνη κνπζηθνί-νξγαλνπαίθηεο έρνπλ θαιχηεξε κνπζηθή αληίιεςε θαζψο ζεσξεί πσο ηα κνπζηθά ζρνιεία πεξηνξίδνπλ ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο. Δπνκέλσο πηζηεχεη πσο ε κνπζηθή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ειεπζεξία ψζηε ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θαζελφο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα ηνλ ιφγν ινηπφλ απηφ απνθαζίδεη λα μεθηλήζεη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην πηάλν παξαηεξψληαο ηα βηληεάθηα πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. Απηφ φκσο ηνπ θαίλεηαη δχζρξεζην θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ηα νπνία επηζπκεί λα παίμεη είηε δελ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν είηε είλαη θαθήο πνηφηεηαο. Υξεζηκνπνηεί ινηπφλ ηελ ζπζθεπή πνπ κφιηο αγφξαζε ε νπνία

23 ηνπ θαίλεηαη πνιχ απιή ζηελ ρξήζε θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα παίμεη κεγάιε πιεζψξα θνκκαηηψλ ηεο αξεζθείαο Ιδέες MODE: Practice Παίμηκν θνκκαηηνχ ζεηξηαθά -> λφηα πξνο λφηα MODE: Supported Performance Παίμηκν θνκκαηηνχ δηαρσξηζκέλνπ ζε "θξάζεηο" Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο εθηειεί ζσζηά κία "θξάζε" ε ζπζθεπή ηνλ κεηαθέξεη ζηελ επφκελε "θξάζε" Δπηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ "θξάζεσλ" ζηηο νπνίεο δηαρσξίδεηαη ην θνκκάηη είηε απφ ηνλ ρξήζηε είηε απηφκαηα απφ ηελ ζπζθεπή Γπλαηφηεηα επαλάιεςεο κηαο "θξάζεο" απφ ηνλ ρξήζηε θαη κεηαθνξάο ζε επφκελεο θαη πξνεγνχκελεο MODE: Final Live Performance (Evaluated Version)->Score Πξνβνιή ηνπ live performance ελφο ζπγθξνηήκαηνο κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην avatar ηνπ ρξήζηε σο πηαλίζηαο. Όζν ν ρξήζηεο παίδεη θαιά ην θνκκάηη αθνχγνληαη ζην ππφβαζξν νη ηαρέο ηνπ πιήζνπο ηεο ζπλαπιίαο πνπ επεπθπκεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη ζπλερφκελα ιάζε ην πιήζνο πάπεη λα εθθξάδεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ. Co-op MODE: Γχν πηαλίζηεο παίδνπλ καδί ην ίδην κνπζηθφ θνκκάηη θαη ν έλαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ ερεηηθφ απνηέιεζκα. Οη λφηεο πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θάζε πηαλίζηαο είλαη δηαθνξεηηθέο-ζπκπιεξσκαηηθέο θαη έρνπλ απηφκαηα θαηαλεκεζεί κεηαμχ ησλ δχν ζπζθεπψλ ησλ ρξεζηψλ. Vs MODE: Γχν πηαλίζηεο παίδνπλ καδί ην ίδην κνπζηθφ θνκκάηη θαη ηηο ίδηεο αθξηβψο λφηεο. Δδψ ν έλαο ζπλαγσλίδεηαη ηνλ άιιν σο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ. Ο ρξήζηεο κε ηα ιηγφηεξα ιάζε ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν score θαη θεξδίδεη. Δπηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ο θάζε ρξήζηεο θαιείηαη λα εθηειέζε έλα θνκκάηη θαη αλάινγα κε ηα ιάζε πνπ έθαλε παίξλεη έλα ζπγθεθξηκέλν score. Γεκηνπξγία ελφο ladder ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη ρξήζηεο αλάινγα κε ην score ηνπο. Με βάζε ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζην ladder νη ρξήζηεο πξνθχπηεη θη ν ηειηθφο ληθεηήο. Competition MODE: Γηαγσληζκφο θαιχηεξνπ πηαλίζηα κεηαμχ ελφο αξηζκνχ ρξεζηψλ.

24 Δπηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ο θάζε ρξήζηεο θαιείηαη λα εθηειέζε έλα θνκκάηη θαη αλάινγα κε ηα ιάζε πνπ έθαλε παίξλεη έλα ζπγθεθξηκέλν score. Γεκηνπξγία ελφο ladder ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη ρξήζηεο αλάινγα κε ην score ηνπο. Με βάζε ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζην ladder νη ρξήζηεο πξνθχπηεη θη ν ηειηθφο ληθεηήο. Αλαδήηεζε θνκκαηηψλ κε βάζε ην rating ησλ άιισλ ρξεζηψλ Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε ηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνχ Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε ην φλνκα ηνπ ζπγθξφηεκαηνο/ηξαγνπδηζηή Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε ην είδνο κνπζηθήο Απηφκαηε επηινγή ηπραίνπ θνκκαηηνχ απφ έλα είδνο κνπζηθήο πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε ηελ δπζθνιία εθηέιεζεο ηνπ Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα Αλαδήηεζε θνκκαηηνχ κε βάζε ηελ απφθαζε έπεηηα απφ ςεθνθνξία ζε πεξίπησζε πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ Παίμηκν θνκκαηηνχ κε βάζε ηελ δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ εηθφλα πνπ ιακβάλεη απφ θάκεξα Αλαδήηεζε αληίπαινπ ζην δηαδίθηπν κε θξηηήξηα επηινγήο (πρ αλάινγα κε ηελ δηάζεζε, αλάινγα κε ην επίπεδν, γεσγξαθηθά) Πξνβνιή ηνπ πξνθίι ηνπ αληηπάινπ Γπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε ηνλ αληίπαιν Γπλαηφηεηα εχξεζεο ειεθηξνληθνχ αληηπάινπ Απνζήθεπζε ηζηνξηθνχ θνκκαηηψλ πνπ παίρηεθαλ πξφζθαηα Απφδσζε rating ζε θάζε θνκκάηη πνπ παίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε Σαμηλφκεζε ησλ θνκκαηηψλ κε βάζε ην rating Σαμηλφκεζε ησλ θνκκαηηψλ κε βάζε ηε δηάζεζε Σαμηλφκεζε ησλ θνκκαηηψλ κε βάζε ην επίπεδν ηνπ ρξεζηε Σαμηλφκεζε ησλ θνκκαηηψλ κε βάζε ην πνζνζηφ επηηπρίαο παημίκαηνο ηνπ θνκκαηηνχ Ο θάζε ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ Απνζήθεπζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ ρξήζηε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαη απηφκαηε αλάιεςε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θάζε θνξά πνπ θάλεη login

25 Απφδσζε ελφο Score ζηνλ ρξήζηε θαη απνζήθεπζε ζην ηζηνξηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ελφο θνκκαηηνχ. Σν Score εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθηέιεζε ν ρξήζηεο ην θνκκάηη, ηελ αξρηθή δπζθνιία ηνπ θνκκαηηνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ πνπ δηέπξαμε. Αλάξηεζε ηνπ ζθνξ ζην δηαδίθηπν αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία (πρ. θνξ κε βάζε ηε δηάζεζε, ζθνξ κε βάζε ην επίπεδν ) άξσζε παξηηηνχξαο (OCR) θαη αλαγλψξηζε θνκκαηηνχ απφ ηελ ζπζθεπή Απνζηνιή παξηηηνχξαο κε ζε θίινπο Αλαγλψξηζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ αθνχγεηαη απφ ην κηθξφθσλν ηεο ζπζθεπήο Αλαγλψξηζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ ηξαγνπδά ν ρξήζηεο ζην κηθξφθσλν Αλαγλψξηζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ηνπ νπνίνπ απνπζηάδνπλ λφηεο Αλαγλψξηζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ έπεηηα απφ παίμηκν ηνπ ρξήζηε (έζησ θαη κεξηθψλ λνηψλ) Απνζήθεπζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ παίδεη θάπνηνο ζην πηάλν κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ζην κέιινλ γηα κίκεζε ηνπ ζηηι Απνζήθεπζε ησλ ιαζψλ θαη πξνβνιή έπεηηα απφ ζχλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή ησλ ιαζψλ πνπ έθαλε Πξνζαξκνγή ηνπ ζηηι θαη ηνπ ξπζκνχ έπεηηα απφ αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε (αλαγλψξηζε θσλήο, αλαγλψξηζε απνηππψκαηνο) Απηφκαην download ηνπ θνκκαηηνχ πνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ ζπζθεπή Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ πάλσ ζην πηάλν πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη εχξεζεο δαζθάινπ πνπ ζην δηθφ ηνπ πηάλν ζα παηά ηα πιήθηξα θαη ζα θαίλνληαη θαη ζηελ ζπζθεπή (ειεθηξνληθφ ηδηαίηεξν) Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ λνηψλ πνπ έπαημε ν ρξήζηεο ψζηε λα κπνξεί λα δεη ζε ραξηί ηα ιάζε ηνπ πάλσ ζηελ παξηηηνχξα Γπλαηφηεηα pause/play θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο απφ ελζσκαησκέλε θάκεξα ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα παημίκαηνο γηα λα παξαθνινπζήζεη έπεηηα ηα ιάζε πνπ έθαλε πγρξνληζκφο ησλ ξπζκίζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε δηαγσληζκφ γηα κηα δίθαηε κάρε αθνχ αλαγλσξίζεη ε κηα ζπζθεπή ηελ άιιε αζχξκαηα Τπνζηήξημε αθίδσλ αθήο γηα ηπθινχο ψζηε πιελ ηεο ερεηηθήο αλάδξαζεο λα ππάξρεη θαη ε απηηθή αλάδξαζε

26 Γπλαηφηεηα ρξνλνκέηξεζεο παημίκαηνο Υξήζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα ηελ επίδεημε ηνπ δάρηπινπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ αλαπαξαγσγή Υξήζε ηνληζκνχ ρξσκάησλ κε ζθνπφ λα εκθαλίδεηαη ηφζν ην επφκελν πιήθηξν πνπ πξέπεη λα παηήζεη ν ρξήζηεο αιιά θαη απηφ πνπ κφιηο πάηεζε κε ην ίδην ρξψκα αιιά κε πνιχ πην ρακειφ ηφλν Ρχζκηζε ηνπ ξπζκνχ (-ηαρχηεηαο) ηνπ θνκκαηηνχ απφ ηνλ ρξήζηε. Απμαλφκελε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ θνκκαηηνχ θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ην εθηειεί επηηπρψο θαη ρσξίο θαλέλα ιάζνο Γπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα πεξάζεη δηθνχο ηνπ ήρνπο γηα ήρνπο εηδνπνίεζεο Δηαγράκκαηα ζεφρίας δραζηερηοηήηφλ

27 \

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες σε μαθητές Δημοτικού: Κατάρτιση και Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D Βαζίιεηνο-Μάξηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα